BẢNG TÍNH cơ cấu KINH tế 2017

3 19 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 16:20

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TẾ NƠNG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Tế Nông, ngày 12 tháng 12 năm 2017 BẢNG TÍNH CÁC CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 2017 I TÍNH THU NHẬP BÌNH QN ĐẦU NGƯỜI CỦA XÃ: Thu nhập bình quân đầu người năm 2017: Tổng số hộ: 1825 hộ Tổ số nhân khẩu: 6476 Số nhân độ tuổi lao động: 4525 chiếm 69,8% tổng số nhân Trong đó: (1) Lao động xuất lao động: 41 người; Thu nhập bình quân hàng tháng: 22 triệu đồng/người/tháng Tính: 41 người x 22 triệu x 12 tháng = 10.824.000.000đ (Mười tỷ, tám trăm hai tư triệu đồng) (2) Lao động làm ăn xa: 253người Thu nhập trung bình hàng tháng: 5,5 triệu/người/tháng; Tính: 253người x 5,5 triệu x 12 tháng = 16.698.000.000đ (Mười sáu tỷ, sáu trăm chín mươi tám triệu đồng) (3).Thu nhập trung bình lao động địa phương: 4231 người, Thu nhập bình quân hàng tháng 2,3 triệu đồng/người/ tháng x 12 tháng 4231 người x 3,55 triệu đồng/người/tháng x 12 tháng = 180.240.600.000đ (Một trăm tám mươi tỷ, hai trăm bốn mươi triệu, sáu trăm ngàn đồng) Tổng thu nhập NKTTTT xã năm = (1) + (2) + (3): 10.824.000.000 + 16.698.000.000 + 180.240.600.000 = 207.762.600.000đ (Hai trăm lẻ bảy tỷ, bảy trăm sáu hai triệu, sáu trăm ngàn đồng) Thu nhập bình quân đầu người/năm xã tính theo cơng thức: Tổng thu nhập NKTTTT xã năm Thu nhập bình quân = đầu người/năm xã NKTTTT xã năm 207.762.600.000/6476 =32.081.933đ (Ba mươi hai triệu, không trăm tám nghìn, chín trăm ba mươi ba đồng) II TÍNH GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NĂM 2017: Giá trị sản xuất Nông – Lâm – ngư nghiệp: (1) Cây lúa: 331 x vụ = 662 Năng suất trung bình: 64 tạ/ha Sản lương năm: 662 x 64/10 = 4237 Đơn giá: 6300đ/kg 4237 x 6300đ/kg = 26.693.100.000đ (Hai sáu tỷ, sáu trăm chín ba triệu, trăm ngàn đồng) (2) Cây cói: 42 x vụ = 84 Năng suất trung bình năm: 82 tạ/ha Đơn giá: 9500đ/kg Sản lượng: 84 x 82 tạ/ha = 6888 tạ/ha/10 = 688,8 688,8 x 9500đ = 6.543.600.000đ (Sáu tỷ, năm trăm bốn ba triệu, sáu trăm ngàn đồng) (2) Giá trị chăn nuôi ước đạt: 19,24 tỷ đồng Thủy sản ước đạt: 3,4 tỷ đồng Tổng giá trị sản xuất N – L – N: 55.876.700.000đ (55,9 tỷ đồng) Công nghiệp - Xây dựng: 52,7 tỷ đồng Dịch vụ Thu khác: 30,6 tỷ đồng Tổng giá trị sản xuất năm 2017 đạt 139,2 tỷ đồng (Một trăm ba chín tỷ, hai trăm triệu đồng) Cụ thể: Nông – Lâm - Ngư nghiệp đạt: 55,9 tỷ chiếm 40,15% Xây dựng đạt 52,7 tỷ chiếm 37,8 % Dịch vụ Thu khác đạt: 30,6 tỷ chiếm 21,98% ...II TÍNH GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NĂM 2017: Giá trị sản xuất Nông – Lâm – ngư nghiệp: (1) Cây lúa: 331 x vụ = 662 Năng suất... đồng) Công nghiệp - Xây dựng: 52,7 tỷ đồng Dịch vụ Thu khác: 30,6 tỷ đồng Tổng giá trị sản xuất năm 2017 đạt 139,2 tỷ đồng (Một trăm ba chín tỷ, hai trăm triệu đồng) Cụ thể: Nông – Lâm - Ngư nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢNG TÍNH cơ cấu KINH tế 2017, BẢNG TÍNH cơ cấu KINH tế 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay