BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II, NĂM 2018

36 71 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 16:15

A. ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II tôi đã được các thầy, cô giáo truyền đạt tất cả 10 chuyên đề bao gồm các kiến thức về chính trị, quản lý nhà nước, các kiến thức về kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành và đạo đức nghề nghiệp. Ngay từ khi bắt đầu tham gia lớp bồi dưỡng bản thân tôi ý thức rõ được lí do và mục đích theo học lớp học này là: Có hiểu biết đầy đủ kiến thức lý luận về hành chính Nhà nước; Nắm vững và vận dụng tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nói chung và giáo dục THCS nói riêng vào thực tiễn công tác giáo dục; Cập nhật được các xu thế, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam trong bối cảnh hiện nay; Cập nhật được quan điểm, mục tiêu và các giải pháp đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo các xu hướng và bài kinh nghiệm trong các hoạt động giáo dục ở các cơ sở giáo dục và chủ động phát triển các năng lực cốt lõi của người giáo viên; Thực hiện nhiệm vụ có tính chuyên nghiệp (quán xuyến, thành thạo và chuẩn mực) theo vị trí chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng giáo dục ở cơ sở giáo dục THCS.Vận dụng thành thạo những kiến thức về nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II theo quy định tại Thông tư liên tịch số 222015TTLTBGDĐTBNV ngày 169 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công .Đây là những nội dung hết sức bổ ích và cần thiết cho người quản lí, giáo viên giảng dạy trong việc thực thi nhiệm vụ tại đơn vị đang công tác. Với 10 chuyên đề đã giúp cho học viên nhận thức được nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn mới trong công tác dạy và học. Qua một thời gian học tập bản thân đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích qua đó mạnh dạn đưa ra một số bài học nhằm phục vụ cho quá trình công tác sau này tuy nhiên do thời gian hoàn thiện ngắn, việc nghiên cứu chưa được sâu và kinh nghiệm bản thân có hạn do đó dù đã cố gắng rất nhiều nhưng bài viết này chắc chắn còn những hạn chế, rất mong được sự đóng góp ý kiến của Quý thầy cô và các bạn để bài viết được hoàn chỉnh hơn. BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II, NĂM 2018 Bài làm A ĐẶT VẤN ĐỀ: Trong khóa học bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II thầy, cô giáo truyền đạt tất 10 chuyên đề bao gồm kiến thức trị, quản lý nhà nước, kiến thức kỹ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp Ngay từ bắt đầu tham gia lớp bồi dưỡng thân ý thức rõ lí mục đích theo học lớp học là: Có hiểu biết đầy đủ kiến thức lý luận hành Nhà nước; Nắm vững vận dụng tốt đường lối, sách, pháp luật Nhà nước, đặc biệt lĩnh vực giáo dục nói chung giáo dục THCS nói riêng vào thực tiễn cơng tác giáo dục; Cập nhật xu thế, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam bối cảnh nay; Cập nhật quan điểm, mục tiêu giải pháp đổi toàn diện giáo dục đào tạo xu hướng kinh nghiệm hoạt động giáo dục sở giáo dục chủ động phát triển lực cốt lõi người giáo viên; Thực nhiệm vụ có tính chun nghiệp (qn xuyến, thành thạo chuẩn mực) theo vị trí chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng giáo dục sở giáo dục THCS Vận dụng thành thạo kiến thức nghiệp vụ chuyên môn để thực nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II theo quy định Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/ 2015 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công Đây nội dung bổ ích cần thiết cho người quản lí, giáo viên giảng dạy việc thực thi nhiệm vụ đơn vị công tác Với 10 chuyên đề giúp cho học viên nhận thức nhiều vấn đề lý luận thực tiễn công tác dạy học Qua thời gian học tập thân tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích qua mạnh dạn đưa số học nhằm phục vụ cho q trình cơng tác sau nhiên thời gian hoàn thiện ngắn, việc nghiên cứu chưa sâu kinh nghiệm thân có hạn dù cố gắng nhiều viết chắn hạn chế, mong đóng góp ý kiến Q thầy bạn để viết hoàn chỉnh B KHÁI QUÁT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG I KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC: Qua thời gian học tập, bồi dưỡng kiến thức thuộc lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II Quý thầy, cô Học viện quản lý giáo dục truyền đạt kiến thức kỹ gồm nội dung sau: Phần I: Kiến thức trị, quản lí nhà nước kỹ chung (gồm chuyênđề) Lí luận nhà nước hành nhà nước Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo Quản lí giáo dục sách phát triển giáo dục chế thị trường định hướng XHCN Giáo viên với công tác tư vấn học sinh trường THCS/THPT Phần II: Kiến thức, kĩ nghề nghiệp chuyên ngành đạo đức nghề nghiệp (gồm chuyên đề ) Tổ chức hoạt động dạy học, xây dựng phát triển kế hoạch giáo dục trường THCS/THPT Phát triển lực nghề nghiệp giáo viên THCS/THPT hạng II Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh trường THCS/THPT Thanh tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS/THPT Sinh hoạt tổ chuyên môn công tác bồi dưỡng giáo viên trường THCS/THPT 10 Xây dựng mối quan hệ nhà trường để nâng cao chất lượng giáo dục phát triển trường THCS/THPT II MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG Mục tiêu chung Cung cấp, cập nhật kiến thức kỹ nghề nghiệp, nâng cao lực chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II Mục tiêu cụ thể a) Có hiểu biết đầy đủ kiến thức lý luận hành Nhà nước; b) Nắm vững vận dụng tốt đường lối, sách, pháp luật Nhà nước, đặc biệt lĩnh vực giáo dục nói chung giáo dục THCS nói riêng vào thực tiễn cơng tác giáo dục; c) Cập nhật xu thế, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam bối cảnh nay; d) Cập nhật quan điểm, mục tiêu giải pháp đổi toàn diện giáo dục đào tạo xu hướng kinh nghiệm hoạt động giáo dục sở giáo dục chủ động phát triển lực cốt lõi người giáo viên; đ) Thực nhiệm vụ có tính chun nghiệp (qn xuyến, thành thạo chuẩn mực) theo vị trí chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, làm nòng cốt cho việc nâng cao chất lượng giáo dục sở giáo dục THCS; e) Vận dụng thành thạo kiến thức nghiệp vụ chuyên môn để thực nhiệm vụ phù hợp với chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II theo quy định Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/ 2015 Bộ Giáo dục Đào tạo Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS công lập (viết tắt Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLTBGDĐT-BNV) III NỘI DUNG CHÍNH CỦA CÁC CHUYÊN ĐỀ Chuyên đề 1: LÍ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC VÀ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC - Những kết thu nhận được: + Về kiến thức: Đã biết hành Nhà nước, sách cơng, kết hợp quản lí Nhà nước theo ngành lãnh thổ Hiểu đánh giá văn luật, văn luật, sách cụ thể nhà nước quan chuyên trách liên quan đến giáo dục cấp THCS Từ có nhà nước, xã hội tổ chức hoạt động khuôn khổ thiết chế mang tính phá lí mà cộng đồng xã hội thiết lập nên trình độ, kinh nghiệm, truyền thống phương pháp khác Nhà nước mang tính pháp quyền, có chức quản lí tồn xã hội Bộ máy nhà nước tồn hoạt động dựa nguồn thuế đóng góp cơng dân theo quy định nhà nước đặt Bất mọt nhà nước đại có ba ccow quan quyền lực bản: Quốc hội(quyền lập pháp); Chĩnh phủ( quyền hành pháp);Tòa án ( quyền tư pháp) + Về kĩ năng: Nghiêm chỉnh chấp hành thực thi chủ trương sách Đảng Nhà nước, đơn vị công tác quy định khác Phát triển lực tư độc lập phân tích giải vấn đề nhà nước sách cơng Có kĩ phê phán phản biện xã hội - Công việc đảm nhận vận dụng vào công việc: Từ thực tiễn công tác nội dung học, thân tơi nhận thấy việc quản lí quan đơn vị phải thực theo nguyên tắc cụ thể để đảm bảo thống hoạt động tạo hiệu cao công việc, cụ thể: + Một nâng cao vai trò Đảng đơn vị cơng tác qua số nội dung: Lãnh đạo xây dựng thực có hiệu chủ trương, nhiệm vụ, cơng tác chun mơn đơn vị theo đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, hoàn thành nghĩa vụ đơn vị Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ, đảng viên quần chúng Lãnh đạo cán bộ, đảng viên quần chúng giám sát hoạt động đơn vị theo đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; đề cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tính chủ động sáng tạo, khơng ngừng cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao hiệu cơng tác, hồn thành tốt nhiệm vụ giao Lãnh đạo xây dựng thực Quy chế dân chủ sở đơn vị, phát huy quyền làm chủ cán bộ, đảng viên quần chúng, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trù dập, ức hiếp quần chúng tượng tiêu cực khác, tiêu cực tuyển sinh, cấp văn bằng, chứng Lãnh đạo thực nhiệm vụ quốc phòng tồn dân, giữ vững an ninh trị trật tự an tồn xã hội đơn vị Đồn kết nội bộ, giữ gìn bí mật quốc gia, bảo vệ trị nội bộ, bảo vệ tài sản đơn vị + Hai nguyên tắc tập trung dân chủ thể hiện: Các kế hoạch, định hướng phát triển quan hiệu trưởng xây dựng sở thông qua lấy ý kiến thống cán giáo viên nhân viên đơn vị, hiệu trưởng người đưa sách thực công việc đơn vị Trong hoạt động nhà trường công khai minh bạch, giáo viên tổ chức nhà trường có quyền giám sát kiểm tra thông qua hoạt động ban tra nhân dân đơn vị, Giáo viên nhân viên có quyền đưa ý kiến đóng góp cơng việc chung khn khổ vai trò trách nhiệm + Ba xây dựng quy chế hoạt động đơn vị đảm bảo: Trong năm học nhà trường phải tổ chức nghiêm túc hội nghị công chức viên chức đầu năm, thông qua hội nghị để thông qua quy chế chi tiêu nội Tập thể giáo viên nhân viên đóng góp, biểu thơng qua quy chế làm việc quan năm học Hiệu trưởng kết hội nghị ban hành quy chế hoạt động đơn vị thực đảm bảo chế độ khen thưởng cá nhân xuất sắc đồng thời kỉ luật nghiêm cá nhân vi phạm quy chế xây dựng, xây dựng vững kỉ cương đơn vị + Bốn nguyên tắc hiệu công việc: Nhà trường cần xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán cơng chức có phẩm chất đạo đức, lực cơng tác, tinh thần trách nhiệm tính chuyên nghiệp cao; đổi công tác tuyển dụng, đào tạo, sử dụng, bổ nhiệm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đủ lực, phẩm chất uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt Đồng thời đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xác định rõ quyền hạn trách nhiệm người đứng đầu quan, đơn vị phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực nhiệm vụ Thực tốt cơng tác tư tưởng, trị nội đơn vị Bên cạnh cơng tác đành giá phân loại giáo viên trọng đến hiệu thực nhiệm vụ giao có sách khen thưởng động viên kịp thời - Những đề xuất: Trên tất mặt đời sống xã hội, nhà nước ta cần nghiêm khắc thực thi quyền lực, thực hiệu cho lợi ích chung cộng đồng Chuyên đề 2: Chiến lược sách phát triển giáo dục đào tạo a) Kiến thức: Hiểu xu phát triển giáo dục nước nhà bối cảnh tồn cầu hóa đất nước, thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa b)Kĩ năng: + Trình bày được, phân tích quan điểm đạo phát triển, xu phát triển giáo dục thời kì cơng nghiệp hóa, đại hóa + Đánh giá thực trạng giáo dục sở giáo dục mà thân công tác c) Công việc đảm nhận áp dụng vào công việc: - Cùng với phát triển chung lĩnh vực toàn xã hội trước tác động tồn cầu hóa, lĩnh vực giáo dục trị chịu ảnh hưởng trực tiếp tác động q trình trên, giáo dục giới phát triển theo định hướng: + Thứ nhất, giáo dục trọng tới việc phát triển lực người học, đặc biệt lực vận dụng kiến thức vào việc giải vấn đề thực tiễn tạo lực học tập suốt đời + Thứ hai, giáo dục quan tâm mức đến dạy chữ, dạy người định hướng nghề nghiệp cho đối tượng học sinh, quán triệt quan điểm tích hợp cao cấp tiểu học thấp dần trung học phân hóa sâu dần từ tiểu học lên trung học gắn bó chặt chẽ với định hướng nghề nghiệp tương lai + Thứ ba, xu đổi phương pháp dạy học theo u cầu tích cực hóa hoạt động học tập phát triển lực người học taọ chuyển biến thực cách dạy học + Thứ tư, xu đổi phương pháp hình thức đánh giá kết học tập phù hợp với yêu cầu phát triển lực người học, cho phép xác định/ giám sát việc đạt lực dựa vào hệ thống tiêu chí chuẩn đánh giá + Thứ năm, quan niệm đa dạng hóa theo hướng mở nguồn tài liệu dạy học cung cấp thông tin cho việc dạy giáo viên học HS - Cùng với phát triển chung giáo dục nước giới, giáo dục nước ta đứng trước yêu cầu đổi đảm bảo phù hợp với xu phát triển thời đại - Đảng Nhà nước khẳng định phát triển giáo dục quốc sách hàng đầu, đầu tư cho giáo dục đầu tư cho phát triển; giáo dục vừa mục tiêu vừa động lực để phát triển KTXH - Trong bối cảnh nay, tình hình dân số vàng Việt Nam, nhiệm vụ giáo dục phải chuẩn bị nguồn nhân lực có chất lượng cao Vì giáo dục cần đổi nội dung chương trình, phương pháp, cách kiểm tra đánh giá, dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh Từ giáo dục xây dựng định hướng : Học để biết, học để chung sống, học để khẳng định + Áp dụng vào cơng việc: nhà trường nay, đổi mạnh mẽ phương pháp giảng dạy, cách kiểm tra đánh giá, dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh, dạy học theo dự án Các em ngày động, sáng tạo, hang say tìm tòi kiến thức áp dụng kiến thức học vào thực tiễn sống Mặt khác nhờ dạy họa theo dự án giúp học sinh tự phát hiện, nghiên cứu, hợp tác, sáng tạo, giải tình thực tế từ đơn giản đến phức tạp phục vụ thiết thực cho sống thân em, gia đình, xã hội - Hệ thống giáo dục cung cấp tri thức đại, công nghệ thông tin truyền thông áp dụng rộng rãi lĩnh vực, đặc biệt giáo dục Xóa bỏ ngăn cách nhà trường, quốc gia, đáp ứng nhu cầu hội nhập sâu rộng kinh tế, trị, xã hội + Với tình hình trên, đội ngũ giáo viên trường đượctrang bị sử dụng thành thạo công nghệ thông tin dạy học Từ việc soạn giáo án điện tử, giảng Eleaning, sinh hoạt chuyên môn diễn đàn mạng… mở rộng môi trường học tập làm việc học sinh giáo viên Có thể giao lưu tự học, học hỏi kiến thức qua nhiều hình thức - Lấy việc học thường xuyên, học suốt đời làm móng Ngồi giáo dục từ xa ưu thời đại, tạo giáo dục mở, phi khoảng cách, thích ứng nhu cầu người học.Phát triển hài hòa, hỗ trợ giáo dục cơng lập ngồi cơng lập, vùng miền.Ưu tiên phát triển vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa đối tượng sách.Thực dân chủ hóa, xã hơị hóa giáo dục đào tạo + Nhà trường thường xuyên bồi dưỡng giáo viên qua chuyên đề, khuyến khích giáo viên học tập liên thông lên cao để giáo viên tiếp cận thực tốt chủ trương đổi ngành,nân cao chất lượng dạy học - Bên cạnh giáo dục cần phải phát huy mặt tốt có, đồng thời tiếp tục giáo dục để giữ gìn sắc dân tộc Việt Nam, giao lưu hội nhập văn hóa tiên tiến giới, ngăn chặn văn hóa lối sống khơng lành mạnh làm sói mòn sắc dân tộc + Trong tiết học ngoại khóa khóa, giáo viên trường thường xuyên lồng ghép thêm việc giảng dạy nét đẹp văn hóa dân tộc, kĩ sống cho học sinh Từ giúp các em thêm yêu quý, tự hào, giữ gìn sắc văn hóa dân tộc, có kĩ bảo vệ thân…Học sinh nhà trường thấy rõ cần có trách nhiệm học tập tốt thời kì để sau xây dựng đất nước giàu mạnh mặt để khẳng định vị trí Việt Nam trường quốc tế Chuyên đề 3:QUẢN LÍ GIÁO DỤC VÀ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TRONG CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1.Quản lí nhà nước giáo dục chế thị trường 1.1.Quản lí nhà nước giáo dục - đào tạo 1.1.1.Định nghĩa Quản lí nhà nước giáo dục đào tạo việc nhà nước thực quyền lực công để điều hành, điều chỉnh toàn hoạt động GDĐT phạm vi toàn xã hội nhằm thực mục tiêu giáo dục Nhà nước.QLNN GDĐT tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước hoạt động GDĐT quan quản lý có trách nhiệm giáo dục nhà nước từ trung ương đến sở tiến hành để thực chức nhiệm vụ theo quy định nhà nước nhằm phát triển nghiệp GDĐT, trì kỉ cương thỏa mãn nhu cầu GDĐT nhân dân, thực mục tiêu GDĐT Nhà nước 1.1.2.Những yếu tố chủ yếu quản lí Nhà nước giáo dục đào tạo - Chủ thể QLNN GDĐT - Khách thể QLNN GDĐT - Mục tiêu GDĐT 1.1.3.Một số tính chất quản lí Nhà nước giáo dục đào tạo - Tính lệ thuộc vào trị - Tính xã hội - Tính pháp quyền - Tính chun mơn nghiệp vụ - Tính hiệu lực, hiệu 1.1.4.Một số đặc điểm quản lí Nhà nước giáo dục đàotạo - Đặc diểm kết hơpl quản lí hành quản lí chun mơn hoạt động quản lí giáo dục - Đặc điểm tính quyền lực nhà nước hoạt động quản lí - Đặc điểm kết hợp Nhà nước – xã hội trình triển khai QLNN GDĐT 1.1.5.Một số nguyên tắc quản lí Nhà nước giáo dục đào tạo - Nguyên tắc kết hợp ngành – lãnh thổ - Nguyên tắc tập trung dân chủ 1.1.6 Những nội dung quản lí Nhà nước giáo dục đào tạo 1.1.7.Cơ quan quản lí Nhà nước giáo dục đào tạo Cơ quan QLNN GDĐT quy định điều 99 luật giáo dục: - Chính phủ thống quản lí nhà nước giáo dục - Bộ Giáo dục Đào tạo chịu trách nhiệm trước phủ thực quản lí nhà nước giáo dục - Bộ, quan ngang Bộ phối hợp với Gáo dục Đào tạo thực quản lí nhà nước giáo dục theo thẩm quyền 1.2.Quản lí nhà nước giáo dục – đào tạo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Thực chủ trương “ Đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo , đáp ứng u cầu cơng nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vào hội nhập quốc tế ” Đảng cơng việc vơ khó khăn phức tạp,đòi hỏi cấp, ngành toàn xã hộiphải nhận thức đầy đủ sâu sắc vấn đề giáo dục điều kiện kinh tế thị trường hội nhập quốc tế Từ có cách làm phù hợp , thực mục tiêu đổi bản, toàn diền giáo dục mà Đảng đề 1.2.1.Quan niệm giáo dục kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 1.2.2 Giáo dục Việt nam kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 1.2.3.Sự thay đổi chức chủ thể 1.2.4 Quản lí nhà nước giáo dục kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 1.3 Mơ hình quản lí công áp dụng giáo dục – đào tạo vấn đề cải cách hành Nhà nước giáo dục – đào tạo Chính sách phát triển giáo dục 2.1.Chính sách phổ cập giáo dục Phổ cập giáo dục nhằm đào tạo tảng dân trí vững để phat striển nguồn nhân lực chất lượng cao,góp phần thực thành cơng mottj ba khâu đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 -2020 Nhà nước ưu tiên đầu tư, tạo điều kiện cho sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thực nhiệm vụ phổ cập giáo dục; khuyến khích tạo điều kiện cho tổ chức quốc tế, người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước tham gia vào việc thực phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Việt Nam theo quy định pháp luật 2.2.Chính sách tạo bình đẳng hội học tập cho đối tượng hưởng thụ giáo dục vùng miền - Học tập quyền nghĩa vụ công dân - Mọi công dân không phân biệt dân tộc, tơn giáo, tín ngưỡng, nam nữ, nguồn gốc gia đình, địa vị xã hội, hồn cảnh kinh tế bình đẳng hội học tập 2.3.Chính sách đảm bảo chất lượng quản lí giáo dục Đảm bảo chất lượng giáo dục hiểu chế quản lí nhằm trì chuẩn mực không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục - Lẩy người học làm trung tâm - Định hướng, phân hoá lực người học - Dạy học lực thực tiễn 3.1.5 Các quan điểm tích hợp dạy hoc - Tích hợp “đơn mơn”: - Tích hợp “đa mơn”: - Tích hợp “liên mơn”: - Tích họp “xun mơn”: 3.1.6 Cơ sở thực tiễn 3.2 Các nguyên tắc bước xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn 3.2.1 Các nguyên tắc - Đảm bảo tính hệ thống, chọn lọc có thống - Có tính thực tế - Đạt mục tiêu giáo dục 3.2.2 Các bước xây dựng chủ đề tích hợp liên mơn: - Xác định mục tiêu dạy học - Xác định mục đích tích hợp - Xác định nội dung tích họp - Xác định mức độ tích hợp - Lựa chọn phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức phù họp với chủ đề tích hợp mục tiêu dạy học - Tổ chức dạy học theo nội dung tích hợp, xác định hình thức, phương pháp, cơng cụ kiểm tra, đánh giá C vận dụng vào công việc: Từ chuyên đề: “Dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh” em bồi dưỡng thêm kiến thức phương pháp dạy học tích cực để sử dụng thành thục, nhuần nhuyễn trình dạy học phương pháp dạy học nhóm, dạy học theo trạm, bàn tay nặn bột, kĩ thuật dạy học tích cực… dạy học theo trải nghiệm sáng tạo, dạy học tích hợp, liên mơn… phương pháp kích thích học sinh tích cực làm việc đặc biệt học sinh yếu học sinh giáo viên bạn nhóm để ý đến nhiều Khi phát triển lực trình học tập tức học sinh thấy rõ vai trò vị trí mình, từ biết nỗ lực để hồn thành nhiệm vụ, biết hành động người khác cách để hồn thiện nhân cách người học sinh Để dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh có hiệu giáo viên phải tự học tự rèn luyện phải học hỏi đồng nghiệp tham gia dự giờ, trao đổi rút kinh nghiệm, tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn Để khắc phục dần khó khăn thực việc dạy học theo định hướng lực học sinh theo em cần làm số việc sau: Việc dạy học theo định hướng phát triển lực bắt buộc giáo viên học sinh phải có chuẩn bị chu đáo, học sinh phải chủ động tích cực hợp tác hoạt động Yêu cầu giáo viên phải có thay đổi quan điểm, cách tiếp cận việc lựa chọn phương pháp dạy học, hình thức tổ chức lớp học thay đổi cách đánh giá học sinh – dạy học gắn với phát triển lực Muốn làm điều trước hết người giáo viên phải có thay đổi cách tiếp cận, phải giúp cho học sinh làm chủ trình học tập Kết hợp tốt phương pháp dạy học truyền thống với phương pháp dạy học tích cực Xác định phương pháp dạy học theo đặc thù môn bên canh phương pháp dạy học truyền thống cần ý phương pháp dạy học tích cực như: phương pháp trực quan, phương pháp làm việc theo nhóm, phương pháp đóng vai… Tăng cường sử dụng phương tiện dạy học CNTT hợp lý hỗ trợ dạy học D Đề xuất kiến nghị Để ngày nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động dạy học theo định hướng phát triển lực học sinh, em có số đề xuất, kiến nghị sau: - Sở Giáo dục Đào tạo, lãnh đạo nhà trường tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để giáo viên tham gia lớp tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên chun mơn, nghiệp vụ - Phòng giáo dục, nhà trường đầu tư, trang bị tốt sở vật chất, phương tiện, thiết bị dạy học đại tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực Như qua khóa bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II em thấy khóa học bổ ích cho cán giáo viên tham gia học tập Mỗi cán giáo viên học tập tích lũy cho kiến thức q báu từ chuyên đề áp dụng quản lý nhà trường công tác dạy học để ngày nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho địa phương Chuyên đề 8.'' Thanh tra kiểm tra số hoạt động đảm bảo chất lượng trường Trung học sở" Qua chuyên đề 8, em nhận thức vấn đề sau: a, Về kiến thức: - Nội dung chuyên đề trình bày số vấn đề tra, kiểm tra hoạt động chuyên môn, chất lượng giáo dục, đánh giá chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục biện pháp kiểm soát, nâng cao chất lượng giáo dục trường THCS - Trình bày vấn đề chất lượng giáo dục, bao gồm: mục tiêu chất lượng trường THCS, điều kiện đảm bảo chất lượng trường THCS - Phân tích vấn đề tra, kiểm tra chuyên môn, việc thực nhiệm vụ dạy học giáo dục trường THCS: Kết tra, kiểm tra, quy trình tra bao gồm tra kiểm tra nội trường THCS - Kiểm tra có chức tra: + Tạo lập kênh thông tin phản hồi vững chắc, cung cấp thông tin sử lý xác để Hiệu trưởng nhà trường tiến hanh hoạt động quản lí có hiệu + Kiểm sốt, phát phòng ngừa + Động viên, phê phán, uốn nắn, điều chỉnh, giúp đỡ + Đánh giá sử lí cần thiết - Nội dung kiểm tra: Hiệu trưởng có trách nhiệm kiểm tra tồn cơng việc, hoạt động, mối qua hệ, kết tồn q trình dạy học giáo dục điều kiện, phương thức phục vụ cho hoạt động dạy học giáo dục không loại trừ mặt Song thực tế, kiểm tra nội trường học cần tập trung vào nội dung khơng tách rời mà ln liên quan chặt chẽ với nhau: * Kiểm tra thực kế hoạch phát triển giáo dục phổ cập giáo dục - Thực tiêu số lượng học sinh khối, lớp toàn trường: việc trì sĩ số học sinh, tỉ lệ học sinh bỏ học, lên lớp, lưu ban - Thực tiêu, kế hoạch số lượng chất lượng giáo dục phổ cập giáo dục khối lớp toàn trường * Thực nhiệm vụ kế hoạch đào tạo - Kiểm tra việc thực nội dung, chương trình, kế hoạch dạy học giáo dục cán giáo viên - Kiểm tra chất lượng dạy học giáo dục với nội dung sau: + Chất lượng giáo dục đạo đức, lối sống + Chất lượng giáo dục văn hóa, khoa học, kĩ thuật + Việc thực quy chế chuyên môn, nề nếp dạy học: thực thời khóa biểu, giấc, kiểm tra, chấm bài, cho điểm + Việc thực đổi phương pháp dạy học giáo viên học sinh + Việc bồi dưỡng cho học sinh giỏi, học sinh có khiếu, phụ đạo giúp đỡ học sinh trung binh, yếu * Nội dung tra giáo dục Nội dung tra giáo dục phong phú, đa dạng Song thực tế hoạt động tra giáo dục cần tập trung vào ba nội dung liên quan chặt chẽ, khơng tách rời nhau: - Thanh tra chuyên môn: Thanh tra mặt hoạt động giáo dục nhà trường, tra công tác giảng dạy, giáo dục học viên, học tập học sinh - Thanh tra cơng tác lí giáo dục tổ chức quản lí giáo dục bậc học, cấp học hệ thống giáo dục quốc dân - Thanh tra khiếu nại, tố cáo vụ, việc sai phạm hoạt động giáo dục quản lí giáo dục b Về kĩ năng: - Phát triển kĩ năng: lập kế hoạch tra, kiểm tra; xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ; thu nhập thông tin thiết lập minh chứng; viết báo cáo đánh giá tự đánh giá - Tích cực, tự giác tham gia hoạt động học tập lớp bồi dưỡng - Tích cực tự giác tham gia hoạt động tra, kểm tra hoạt động chuyên môn hoạt động đảm bảo chất lượng trường THCS phù hợp với yêu cầu tình hình địa phương c Cơng việc đảm nhận vận dụng vào công việc: - Tôi giáo viên chủ nhiệm, thường xuyên kiểm tra việc thực nề nếp học sinh, việc học làm tập nhà - Đối với trường tiến hành tra kiểm tra: + Phẩm chất trị đạo đức lối sống + Trình độ nghiệp vụ sư phạm + Việc thực quy chế chuyên môn + Kết giảng dạy + Việc thực nhiệm vụ khác - Việc tra hoạt động sư phạm tiến hành theo quy trình chung, hoạt động cụ thể tra viên tiến hành sau: + Dự tiết dạy + Kiểm tra khảo sát chất lượng học sinh + Kiểm tra hồ sơ chuyên môn + Thu thập thông tin chất lượng học tập học sinh qua hồ sơ trường CHUYÊN ĐỀ 9: “SINH HOẠT TỔ CHUYÊN MÔN VÀ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG THCS” Qua chuyên đề 9, em nhận thức vấn đề sau: a Về kiến thức: - Trình bày vai trò, vị trí chức nhiệm vụ tổ chun mơn - Phân tích tầm quan trọng cách triển khai hoạt động, chuyên môn, bồi dưỡng giáo viên tổ chuyên môn - Phân tích đưực cách thức triển khai hoạt động nghiên cứu sư phạm ứng dụng tổ chuyên môn b.Về kỹ năng: - Tổ chức hoạt động chuyên môn bồi dưỡng giáo viên tổ chuyên môn - Tổ chức hoạt động nghiên cứu sư phạm ứng dụng tổ chun mơn - Làm việc nhóm sinh hoạt chuyên môn c Nội dung: Chuyên đề bao gồm nội dung hoạt động tổ chuyên môn, tổ chuyên môn với hoạt động chuyên môn bồi dưỡng giáo viên THCS, tổ chuyên môn với việc phát triển nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tổ chuyên môn phận nhà trường, gồm nhóm giáo viên (từ người trở lên) giảng dạy mơn học hay nhóm mơn học, hay nhóm viên chức làm cơng tác thư viện, thiết bị giáo dục, tư vấn học đường tổ chức lại để thực nhiệm vụ theo mục tiêu, chiến lược tổ, nhà trượng đề Mỗi tổ chun mơn có tổ trưởng từ đến tổ phó Hiệu trưởng bổ nhiệm vào đầu năm học Tổ trưởng chuyên môn phải người có khả xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình mơn học Bộ Giáo Dục Đào tạo kế hoạch năm học nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên tổ; đánh giá, xếp loại đề xuất khen thưởng, kỉ luật giáo viên thuộc tổ quản lí Tổ trưởng chun mơn phải người có phẩm chất đạo đức; có lực, trình độ, kinh nghiệm chun mơn; có uy tín với đồng nghiệp, học sinh Tổ trưởng chun mơn phải người có khả tập hợp giáo viên tổ, biết lắng nghe, tạo đồn kết tổ, gương mẫu, cơng bằng, kiên trì, khéo léo giao tiếp, ứng xử biết cách hỗ trợ chuyên môn cho giáo viên thông qua nhiều hoạt động khác Trong trường trung học sở có hai loại tổ chun mơn phổ biến: tổ đơn môn tổ liên môn Trong tổ chun mơn bao gồm nhóm chun mơn Tổ chun môn phận cấu thành trường THCS Các tổ chun mơn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp với phận nghiệp vụ khác tổ chức đoàn thể việc thực nhiệm vụ tổ nhiệm vụ khác chiến lược phát triển nhà trường để đưa nhà trường đạt mục tiêu đề Tổ chun mơn có nhiệm vụ sau: - Xây dựng triển khai thực kế hoạch hoạt động chung tổ - Hướng dẫn xây dựng quản lí kế hoạch cá nhân tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình hoạt động giáo dục khác nhà trường - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên thuộc tổ quản lí - Tham gia đánh giá, xếp loại thành viên tổ theo qui định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học qui định khác hành - Giới thiệu tổ trưởng, tổ phó - Đê xuât khen thưởng, kỉ luật đôi với giáo viên - Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần lần họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay Hiệu trưởng u cầu Việc nâng cao trình độ chun mơn nghỉệp vụ giáo viên yếu tố quan trọng Là giáo viên, nhận thây rõ tổ chun mơn có vị trí, vai trò rât quan trọng Tổ chuyên môn, tổ trưởng chuyên môn nhà trường tơi cầu nối hiệu trưởng, phó hiệu trưởng giáo viên tổ thông tin hai chiều để đánh giá xác giáo viên, trình độ chun mơn, nghiệp vụ họ từ phân cơng giáo viên hợp lí, đạt hiệu tốt; đồng thời chuyển tải cho giáo viên tổ đạo chun mơn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng quan quản lý nhằm mục tiêu cuối nâng cao chất lượng giáo dục - Tổ chuyên môn nhà trường tham gia góp ý xây dựng kế hoạch nhà trường - Tham gia góp ý xây dựng nội dung, biện pháp tổ chức phong trào thi đua, khen thưởng hàng năm, - Tham gia góp ý xây dựng lề lối làm việc, nội qui, quy chế hoạt động nhà trường như: qui chế thực dân chủ, qui chế chi tiêu nội bộ, qui chế thực công khai nhằm đảm bảo điều kiện cần thiết cho việc thực thành công nhiệm vụ năm học nhà trường - Tư vấn, phản biện xác giúp Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng đạo hiệu hơn, sâu sát hơn, kịp thời điều chỉnh định ban hành đạo hoạt động dạy học như: việc thực chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy mơn, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục khác, thời gian tiến hành phù hợp với mục tiêu đề - Tổ chuyên môn đề xuất nhân để xây dựng cấu tổ chức, chế hoạt động, xếp cơng việc - Nhà trường tơi có ba tổ chuyên môn; tổ chuyên môn phối hợp, học hỏi, hỗ trợ lẫn công tác Các tổ tham gia “Ngày sinh hoạt chuyên môn” nhà trường vào tuần hàng tháng với nội dung sinh hoạt chun mơn chun đề có tính chất chung như: đổi phương pháp dạy học, ứng dụng cồng nghệ thông tin dạy học, phương pháp phát hiện, bồi dưỡng học sinh Giỏi, học sinh có khó khăn Các tổ phối hợp việc bố trí dạy thay, dạy bù, báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, hay hội giảng, hội thi CHUYÊN ĐỀ 10 XÂY DỰNG MỐI QUAN HỆ TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ A.MỤC TIÊU: - Trình bày vai trò, nhiệm vụ trường THCS xã hội hóa giáo dục - Phân tích tầm quan trọng việc phát triển mối quan hệ trường THCS với bên liên quan, phát triển mối quan hệ nhà trường đáp ứng nhu cầu dạy học, giáo dục, xây dựng xã hội học tập, xã hội hóa giáo dục - Chủ động tích cực xây dựng phát triển mối quan hệ giữ nhà trường- gia đình – cộng đồng B.MƠ TẢ NỘI DUNG: Chuyên đề gồm nội dung: Xã hội hóa giáo dục xây dựng xã hội học tập Xây dựng môi trường giáo dục Phát triển mối quan hệ trường THCS với bên liên quan Báo cáo kinh nghiệm hoạt động huy động nguồn lực phát triển nhà trường THCS C.NỘI DUNG Xã hội hóa giáo dục xây dựng xã hội học tập Xã hội hóa giáo dục, giáo dục xã hội xã hội giáo dục Khái niệm xã hội hóa giáo dục: Xã hội hóa vấn đề( y tế, văn hóa, giáo dục…) tăng cường y, quan tâm toàn xã hội vật chất tinh thần đến vấn đề, kiện cụ thể mà trước có phận chuyên trách quan tâm Xã hội hóa giáo dục huy động cộng đồng tham gia vào việc xây dựng, phát triển nghiệp giáo dục nhằm bước nâng cao mức hưởng thụ giáo dục nhân dân Mục đích, nội dung xã hội hóa giáo dục a Mục đích: Huy động cộng đồng tham gia vào việc xây dựng, phát triển nghiệp giáo dục nhằm bước nâng cao mức hưởng thụ giáo dục nhân dân b Nội dung: - Toàn xã hội, toàn dân tham gia vào hoạt động phát triển giáo dục quy mô, số lượng, chất lượng, tốc độ… - Đa dạng hóa hình thức học tập loại hình nhà trường - Đa dạng hóa nguồn lực làm giáo dục - Huy động toàn xã hội xây dựng môi trường thuận lợi cho giáo dục - Huy động xã hội tham gia trực tiếp gián tiếp vào giáo dục Nhà trường THCS với nghiệp xây dựng xã hội học tập phát triển trung tâm học tập cộng đồng - Thực nhiệm vụ phổ cập gióa dục cho học sinh độ tuổi học địa phương - Chịu trách nhiệm phối hợp với gia đình, lực lượng, tổ chức trị xã hội việc giáo dục học sinh - Thực tuyên truyền, vận động tạo ảnh hưởng nhằm phát triển phong trào học tập cộng đồng - Bố trí cử cán bộ, gióa viên phối hợp để giảng dạy tổ chức hoạt động giáo dục trung tâm học tập cộng đồng - Phối hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên trung tâm học tập cộng đồng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu giáo dục, đào tạo hai trung tâm Xây dựng môi trường giáo dục Nhà trường môi trường đạo đức, cởi mở thân thiện: Khái niệm môi trường đạo đức, cởi mở thân thiện nhà trường THCS: Môi trường đạo đức, cởi mở thân thiện nhà trường THCS toàn yếu tố thuộc tâm lí xã hội có tác động đến hiệu chất lượng trình giáo dục: - Tính nhân văn mẫu mực hài hòa quan hệ với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp, thầy- trò với bên liên quan - Tính hợp tác, sẻ chia hỗ trợ công việc - Sự thân thiện, gắn bó thành viên nhà trường Xây dựng môi trường đạo đức, cởi mở thân thiện nhà trường THCS: - Xây dựng bầu khơng khí dân chủ, cởi mở, hợp tác, sẻ chia hỗ trợ - Mỗi CB- GV có mơ tả cơng việc rõ ràng, nêu rõ trách nhiệm, quyền hạn nghĩa vụ người - Xây dựng chế giám sát, đánh giá, khen thưởng hợp lí, cơng - Khuyến khích phụ huynh học sinh tham gia vào hoạt động giáo dục Xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác chia sẻ 2.2.1 Khái niệm mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác chia sẻ Quan hệ đồng nghiệp quan hệ người hoạt động chung nhóm lao động Mối quan hệ vừa mang tính tổ chức, vừa mang tính đồng cảm nghề nghiệp Trong quan hệ này, người ta chia sẻ tình cảm, đồn kết giúp đỡ lẫn trao đổi kinh nghiệm với hoạt động 2.2.2 Xây dựng mối quan hệ đồng nghiệp gắn bó, hợp tác chia sẻ trường Trung học sở * Những điều nên làm: - Xây dựng thái độ cởi mở, chân thành giúp đỡ ( hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, đóng góp, lắng nghe, tơn trọng y kiến chấp nhận khác biệt…) - Xây dựng tình bạn , tình đồng nghiệp tốt đẹp * Những điều cần tránh: - Ganh đua không lành mạnh - Bảo thủ, không tiếp thu y kiến, thiếu tôn trọng đồng nghiệp… Phát triển mối quan hệ trường THCS với bên liên quan 3.1 Phát triển mối quan hệ với quyền cấp địa phương để phát triển nhà trường 3.1.1 Khái niệm quyền cấp địa phương Chính quyền cấp địa phương quan thực thi quyền lực nhà nước địa phương Gồm hai quan: Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân 3.1.2 Mục đích, nội dung việc phát triển mối quan hệ với quyền cấp địa phương Mối quan hệ nhà trường với quyền cấp địa phương mối quan hệ hai chiều Nhà trường tư vấn, tham mưu cho cấp quyền vấn đề chun mơn nhà trường Chính quyền giúp nhà trường tổ chức hoạt động giáo dục nghiên cứu khoa học; hỗ trợ tài lực, vật lực cho nghiệp phát triển giáo dục theo khả mình; đồng thời động viên tồn dân chăm lo cho nghiệp giáo dục 3.1.3 Biện pháp phát triển mối quan hệ với quyền cấp địa phương - Đoàn TNCS HCM phối hợp với trường đạo tổ chức phong trào: - Xây dựng khuon viên trường xanh- – đẹp -Chăm sóc, tôn tạo, giới thiệu, phát huy giá trị khu di tích lịch sử, văn hóa truyền thống địa phương - Tổ chức lớp học, khóa học nghề truyền thống địa phương - Tổ chức trò chơi dân gian, tổ chức trì việc trồng chăm sóc xanh phù hợp cảnh quan nhà trường khu di tích… - Tổ chức thi, có kiểm tra, khen thưởng vào dịp cuối học kỳ, cuối năm, 26/3, 19/5… 3.2 Phát triển mối quan hệ nhà trường, giáo viên với cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục trung học sở 3.2.1 Khái niệm cộng đồng Theo Unesco, cộng đồng lag tập hợp người có chung lợi ích, làm việc mục đích chung sinh sống khu vực xác định 3.2.2 Mục đích, nội dung phát triển mối quan hệ nhà trường, giáo viên với cộng đồng Mối quan hệ trường học cộng đồng mối quan hệ tương hỗ, tác động qua lại với Việc tăng cường mối quan hệ góp phần thực mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo 3.2.3 Biện pháp phát triển mối quan hệ nhà trường, giáo viên với cộng đồng * Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cho cộng đồng thân nhà trường * Xây dựng kế hoạch phố hợp hoạt động với cộng đồng * Phát huy vai trò giáo viên chủ nhiệm việc kết nối giao tiếp cộng đồng * Tận dụng kinh nghiệm kiến thức phụ huynh, vận động họ tham gia vào hoạt động nhà trường cộng đồng * Phát huy vai trò nhà trường việc phát triển cộng đồng: phong trào thiếu niên, trồng xanh bảo vệ mơi trường, làm đường làng, ngõ xóm… 3.3 Quan hệ phối hợp trách nhiệm giải trình nhà trường với cha mẹ học sinh 3.3.1 Quan hệ phối hợp nhà trường với cha mẹ học sinh * Điều 43: Trách nhiệm nhà trường: Nhà trường phải chủ động phối hợp thường xuyên chặt chẽ với gia đình xã hội để xây dựng mơi trường giáo dục thống nhằm thực mục tiêu nguyên lí giáo dục * Điều 45: Quan hệ nhà trường, gia đình xã hội: Nhà trường phải chủ động phối hợp với Hội đồng giáo dục cấp, ban Đại diện cha mẹ học sinh tổ chức, cá nhân nhằm thống quan điểm, nội dung, phương pháp giáo dục Huy động lực lượng côn gj đồng chăm lo cho nghiệp gióa dục… 3.3.2 Trách nhiệm giải trình nhà trường với cha mẹ học sinh Trách nhiệm giải trình thừa nhận trách nhiệm hành động, sản phẩm, định hay sách mà đưa việc lãnh đạo, quản lí thực cơng việc; gắn với nghĩa vụ báo cáo, giải thích, biện minh cho hậu việc làm 3.4 Phát triển mối quan hệ với cộng đồng nghề nghiệp với sở giáo dục khác 3.4.1 Mục đích việc phát triển mối quan hệ với cộng đồng nghề nghiệp với sở giáo dục khác Phát triển mối quan hệ với cộng đồng nghề nghiệp với sở giáo dục khác Là cách thức nhằm thúc đẩy việc học tập hợp tác đồng nghiệp môi trường làm việc lĩnh vực cụ thể Thông qua việc giao lưu hợp tác, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, đổi thành công phương pháp dạy học, giáo viên tự học nâng cao lực cá nhân 3.4.2 Biện pháp phát triển mối quan hệ với cộng đồng nghề nghiệp với sở giáo dục khác - Tổ chức tham quan, giao lưu, học tập chuyên môn giáo viên, sở giáo dục - Tổ chức hội thảo chủ đề liên quan đến nội dung dạy học, phương pháp đổi phương pháp dạy học, cách tổ chức hoạt động trải nghiệm mơn học, ngồi lên lớp - Hình thành nhóm hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ - Tạo lập cộng đồng học tập tham gia vào hệ thống “ trường học kết nối” nhằm trao đổi chuyên môn nghiệp vụ 3.5 Nhà trường THCS với việc hợp tác, giao lưu nước quốc tế 3.5.1 Mục đích việc hợp tác, giao lưu nước quốc tế - Nhằm mở rộng hội hập tri thức, khoa học, kĩ thuật công nghệ - Nhằm thúc đẩy hoạt động giáo dục đào tạo theo hướng chuẩn hóa, đại hóa - Chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài 3.5.2 Biện pháp tiến hành hợp tác, giao lưu nước quốc tế - Xây dựng sách phù hợp, tạo điều kiện cho việc tiến hành hợp tác, giao lưu - Xác định đắn, phù hợp lĩnh vực hợp tác giao lưu - Tổ chức, tham dự hội thảo, diễn đàn giáo dục nước quốc tế - Tham quan, học tập, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động hợp tác - Tìm kiếm mời gọi nhà khoa học, sở giáo dục đào tạo, dự án vào hợp tác giáo dục đào tạo trường - Tăng cường hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh nhà trường với bạn bè nước giới - Đẩy mạnh việc xây dựng sở vật chất, trang thiết bị trường để đáp ứng nhu cầu dạy học hợp tác nước, quốc tế C KẾT LUẬN CHUNG: Qua trình tập huấn học tập nghiên cứu hướng dẫn, truyền đạt thầy, cô giáo phụ trách giảng dạy Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II, nắm bắt nội dung sau: Nắm bắt xu hướng phát triển giáo dục, tinh thần đổi tồn diện giáo dục, mơ hình trường học Những mặt mặt hạn chế mơ hình trường học Vận dụng sáng tạo đánh giá việc vận dụng kiến thức giáo dục học tâm sinh lý lứa tuổi vào thực tiễn giáo dục học sinh tiểu học thân đồng nghiệp Chủ động, tích cực phối họp với đồng nghiệp, cha mẹ học sinh cộng đồng để nâng cao chất lượng giáo dục học sinh tiểu học Nắm vững vận dụng tốt chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng, Nhà nước, quy định yêu cầu ngành, địa phương giáo dục tiểu học; chủ động tuyên truyền vận động đồng nghiệp thực tốt chủ trương Đảng pháp luật Nhà nước giáo dục nói chung giáo dục tiểu học nói riêng Hiểu rõ chương trình kế hoạch giáo dục THCS; hướng dẫn đồng nghiệp thực chương trình kế hoạch giáo dục THCS Tài liệu tham khảo 1/Tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học hạng II trường Đại học sư phạm Hà Nội 2/Nghị 29 NQ-TW đổi toàn diện giáo dục 3/ Nghị định số 404/QĐ -TTg ngày 27 tháng năm 2015 Thủ tướng Chính phủ việc phê chuẩn Đề án đổi Chương trình, SGK giáo dục phổ thơng ... TRÌNH BỒI DƯỠNG I KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC: Qua thời gian học tập, bồi dưỡng kiến thức thu c lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng II Quý thầy, cô Học viện quản lý giáo. .. học giáo dục + Năng lực phát triển chương trình giáo dục + Năng lực tập huấn bồi dưỡng giáo viên - Yêu cầu đạo đức nghề nghiệp tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS trước yêu cầu đổi giáo. .. NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II a Kiến thức: - Trình bày phân tích vẩn đề cốt lõi giáo viên kỉ XXI: Yêu cầu đạo đức nghề nghiệp, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, đội ngũ giáo viên cốt cán
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II, NĂM 2018, BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA LỚP BỒI DƯỠNG TIÊU CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN THCS HẠNG II, NĂM 2018, Dạy học tích hựp theo chủ đề liên môn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay