Phiếu BTCT lớp 5 từ tuần 1 18

52 19 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 16:09

Tuần 1:Phần I: Trắc nghiệm1)Phân số chỉ phần tô màu trong hình vuông là: A. B. C. D. 2)Phân số có tử số bé hơn mẫu số là: A. B. C. D. 3)Nối phép chia với thương của phép chia đó:4)Nối các phân số bằng nhau: 5)Đúng ghi Đ, sai ghi S: A. < 0B. < 0C. < 0D. < 0 ÔN TẬP MÔN TOÁN HKI Lớp Tuần 1: Phần I: Trắc nghiệm 1) Phân số phần tô màu hình vng là: 4 A B 2) 9 C D Phân số có tử số bé mẫu số là: A 3) B 6 C Nối phép chia với thương phép chia đó: 10 : 5:7 10 4) : 10 37 100 37 : 100 10 18 : 18 7 Nối phân số nhau: 16 18 12 15 75 100 20 28 10 5 5) Đúng ghi Đ, sai ghi S: < 10 A 10 6) < 10 B 10 < C < D Đúng ghi Đ, sai ghi S: Diện tích hình thoi phần diện tích hình chữ nhật? A B 7) D Từ số 3, 5, 7, lập phân số bé mà tử số mẫu số để bé 10? A) B) C) D) 8) phân số phân số phân số phân số Đúng ghi Đ, sai ghi S: Mẹ mua số Mẹ cho em số cho chị số Hỏi mẹ cho nhiều hơn? A) Mẹ cho chị nhiều B) Mẹ cho em nhiều 9) Đúng ghi Đ, sai ghi S: Cửa hàng có số gạo tẻ số gạo nếp Người ta bán 60 18 số gạo tẻ số gạo nếp Hãy so 100 30 sánh lượng gạo tẻ lượng gạo nếp bán? A) Lượng gạo tẻ bán nhiều lượng gạo nếp B) Lượng gạo tẻ bán lượng gạo nếp C) Lượng gạo tẻ bán lượng gạo nếp 10) Dãy phân số xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là: ; ; 5 B) ; ; 5 2 C) ; ; 5 2 D) ; ; 5 A) Phần II: Tự luận 11) Mẹ mua chục trứng Bữa trưa mẹ dùng trứng, bữa tối mẹ dùng tiếp trứng Viết phân số số trứng mẹ dùng 12) Nhà bạn Hà nuôi 15 vịt Mẹ bán vịt Viết phân số số vịt lại: 13) Có lít dầu đổ vào chai Hỏi chai chứa phần lít dầu? 14) Viết phân số rút gọn phân số đó: A) 5dm = m = -m B) 75m = km = km C) 40 phút = -giờ = -giờ 15) Tìm x biết: A) 16) 13  x = 20 B) 23  x = 25 Tìm số cho tử số phân số phân số 17 cộng với số giữ ngun mẫu số 24 17) Tìm số cho tử số phân số số 21 trừ số giữ ngun mẫu số phân 40 Tuần 2: Phần I: Trắc nghiệm Nối phép tính với kết phép tính đó: 111  3 1 : 6 Đúng ghi Đ, sai ghi S: = 4 11 B) + = 4 A) + = 5 13 D) - = 5 C) - Đúng ghi Đ, sai ghi S: + = - + 3 3 = + 3 = 3 B) - + = 3 A) - C) - 1 - =1–0 4 =1 D) - =2–1 =1 1 - = 4 4 = = Đúng ghi Đ, sai ghi S: 1 1 1 -   = +  4 4 =16 = 1 1 1 B) -   = -  4 4 1 = = A)  1 -   = +  8 8 =1  =  1 D) -   = -  8 8 3 =  = 12 C) Đúng ghi Đ, sai ghi S: A) 3  =1 3 4 B) 7  : =   9 9  9 = = C) : 4 : =2:1 5 =2 3  D) = 3 4 E)  : = 9 12 :  = 4 5 F) : : =   5 4 5 =  25 = = Phần II: Tự luận Tìm x biết: A) x - 1 = + B) x + 1 = C) x : =  D) x  = : Một người có 75kg gạo bán hết ba lần Lần đầu người bán số gạo, lần thứ hai bán số gạo lại Hỏi lần thứ ba người bán ki – lơ – gam gạo? Tính cách thuận tiện nhất: A) 4    = -3 5 C)-    = -3 B)- :  : = - D) 3 :  : = Có hai vòi nước chảy vào bể khơng chứa nước Nếu vòi thứ chảy riêng sau bể đầy Nếu vòi thứ hai chảy riêng sau bể đầy Hỏi hai vòi chảy sau bể đầy? Tuần 3: Phần I: Trắc nghiệm 1) Khoanh vào chữ đặt trước hỗn số: B) 3 E) : F) l 10 A) C)  5 H) m I) km D)  G) kg 2) Chuyển hỗn số thành phân số: 34 = 4 4  11 B) = = 4 3  10 = 4  3 14 D) = = 4 A) = C) = 3) Nối hỗn số với phân số hỗn số đó: 5 5 13 16 27 29 22 21 4) Đúng ghi Đ, sai ghi S: A) B) C) D) E) dm 10 13 2m 13cm = m 10 135 3km 135cm = km 100 1m 2dm = m 10 13 2m 13cm = m 100 1m 2dm = F) 3km 135cm = G) 2m 3cm = H) I) J) 135 km 1000 m 10 75 3km 75m = km 100 2m 3cm = m 100 75 3km 75m = km 1000 5) Đúng ghi Đ, sai ghi S: A) E) >3 2 m < 10 dm 3 6) Đúng ghi Đ, sai ghi S: 6 A) m + 5m = m 7 B) 10 dm 3 D) F) 2 m = 10 dm 3 G) B) 6 m + 5m > m 7 C) 6 m + 5m < m 7 Tuần 13: Phần I: Trắc nghiệm 1) Khoanh vào đặt trước câu trả lời đúng: A) 135,79 × 24,68 > 24,68 × 135,79 B) 135,79 × 24,68 < 24,68 × 135,79 C) 135,79 × 24,68 = 24,68 × 135,79 2) Nối phép nhân với kết phép nhân đó: 20,08 × 0,1 20,08 × 0,01 20,08 2,008 0,617 123,4 × 0,005 20,08 × 0,001 123,4 × 0,05 200,8 × 0,001 200,8 × 0,01 0,0200 61,7 123,4 × 0,5 200,8 × 0,1 0,2008 6,17 12,34 × 0,5 0,0617 12,34 × 0,05 12,34 × 0,005 3) Một tơ trung bình 43,2km Vậy 30 phút tơ đo được: A) 99,36km B) 108km C) 993,6km D) 10,8km Phần II: Tự luận 4) Đặt tính tính: A) 3,14 × 2,7 B) 15,8 × 0,75 5) Viết số thích hợp vào chỗ chấm: A).24m = cm B) 3,5 = .kg C) 700m2 = .ha 6) Một khu đất hình vng có độ dài cạnh 0,105km a) Tính chu vi khu đất b) Diện tích khu dất héc-ta? 7) Trên đồ có tỉ lệ : 1000 000, quãng đường Hà Nội – Hải Phòng đo 10,2cm Tính độ dài thật quãng đường Hà Nội – Hải Phòng 8) Mỗi chai dầu có 0,75l dầu, lít dầu cân nặng 0,7kg; vỏ chai cân nặng 100g Hỏi 120 chai dầu cân nặng ki-lơ-gam? Tuần 14: Phần I: Trắc nghiệm Số dư phép chia 123 : 456 là: A) 444 B) 0,444 C) 4,44 D) 44,4 Số dư phép chia 45,67 : 18 là: A) 13 B) 1,3 C) 0,13 D) 0,013 Nối phép tính với kết phép tính đó: 40,05 : 10 40,05 : 100 4,005 40,05 : 1000 40,05 400,5 : 1000 400,5 : 100 0,4005 Số dư phép chia 92,02 : 45 là: A) 67 B) 0,67 400,5 : 10 0,04005 C) 6,7 Đúng ghi Đ, sai ghi S: 5.1) Thương 12,3 13 là: A) Số lớn 5.2) Thương 3,4m 5dm là: A) Số lớn 5.3) Thương 65 tạ là: A) Số lớn D) 0,067 B) Số nhỏ B) Số nhỏ B) Số nhỏ Nối phép tính với kết phép tính đó: 12,34 : 10 12,34 : 100 12,34 : 1000 123,4 : 10 12,34 × 0,1 1,234 12,34 × 0,01 12,34 × 0,001 0,01234 123,4 × 0,1 0,1234 123,4 : 100 123,4 : 1000 123,4 × 0,01 12,34 123,4 × 0,001 Phần II: Tự luận Đặt tính tính: A) 60,84 : 26 B) 66,8 : 89 C) 351 : 45 D) 234 : 56 Tìm số trung bình cộng của: A) 1,35 + 2,04 + 5,16 B) 2,34 + 1,08 + 10,32 + 0,06 1 số gạo đó; lần sau bán số gạo 10 lại Hỏi sau hai lần bán gạo người lại gạo? Một người có 0,23 gạo Lần đầu người bán 10 Trong người xe đạp 40,5 km Trong hai người xe máy 72,5km Hỏi trung bình xe máy nhiều xe đạp ki-lô-mét? 11 Tính cách thuận tiện nhất: A) 106 : + 101 : B) 100 : + 79,3 : 12 Một người bán số gạo nếp nhiều số gạo tẻ 13,5kg Trong số gạp nếp số 10 gạo tẻ Hỏi người bán tất ki-lôgam gạo? 13 Hình thoi có diện tích 220,5cm2; độ dài đường chèo thứ 18cm Tìm độ dài đường chéo thứ hai hình thoi Tuần 15: Phần I: Trắc nghiệm 1) Đúng ghi Đ, sai ghi S: A) 270 : 4,5 < (207 × 10) : (4,5 ×10) B) 13,5 : 1,08 > 1350 : 108 C) 234 : 0,5 > 234 × D) 270 : 4,5 = (207 × 10) : (4,5 ×10) E) 13,5 : 1,08 = 1350 : 108 F) G) H) I) 2) Số dư phép chia 24 : 3,5 là: A) 25 B) 2,5 234 : 0,5 = 234 × 270 : 4,5 > (207 × 10) : (4,5 ×10) 13,5 : 1,08 < 1350 : 108 234 : 0,5 < 234 × C) 0,25 D) 0,025 3) Nối phép tính với kết thích hợp: 36 : 1,25 36 : 12,5 36 : 0,125 28,8 3,6 : 1,25 2,88 4) Số dư phép chia 13,5 : 2,6 là: A) B) 0,6 3,6 : 12,5 2880 3,6 : 0,125 0,288 C) 0,06 D) 0,006 5) Nối phép tính với kết thích hợp: 20,08 : 0,1 200,8 20,08 × 10 20,08 : 0,01 2008 20,08 × 100 20,08 : 0,001 20080 20,08 × 1000 0,15 : 0,2 0,6 0,15 × 0,15 : 0,5 0,36 0,15 × 0,15 : 0,25 0,75 0,15 × Phần II: Tự luận 6) Tính cách thuận tiện nhất: A) 123 : 2,5 + 45 : 2,5 B) 37,5 : 1,2 – 27,15 : 1,2 7) Thùng thứ có 20kg kẹo, thùng thứ hai có nhiều thùng thứ 0,5kg kẹp Người ta đem tồn số kẹo đóng vào hộp, hộp chứa 0,75kg kẹo Hỏi có hộp kẹo? 8) Biết 0,75l sữa cân nặng 0,78kg Hỏi có lít sữa lượng sữa nặng 26kg? 9) Tìm x: A) (123 + 12) : x = 4,5 B) (89 – 51,5) : x = 62,5 10)Một can rỗng cân nặng 1,2kg Người ta đổ 13,5l dầu vào can can dầu cân nặng 12kg Hỏi can chứa lít dầu? Tuần 16: Phần I: Trắc nghiệm Nối theo mẫu: 4 5 12 25 75 100 25 100 50 100 60 100 20 100 48 100 40 100 25% 75% 50% 20% 60% 40% 48% Số thập phân 0,1234 viết thành tỉ số phần trăm là: A) 1234% B) 1,234% C) 12,34% D) 123,4% Số thập phân 3,057 viết thành tỉ số phần trăm là: A) 3057% B) 3,507% C) 30,57% D) 305,7% Tỉ số phần trăm hai số 135 400 là: A) 0,3375% B) 3,375% C) 33,75% D) 337,5% Tỉ số phần trăm 3dm 5m là: A) 0,06% B) 0,6% C) 6% D) 60% Phần II: Tự luận Tính: A) 35% + 18% = B) 13,5%  = C) 25%  4% = D) 5%  2% = Một đàn gà có 1000 con, có 375 gà trống Tính tỉ số phần trăm của: a) Số gà trống so với đàn gà b) Số gà mái so với đàn gà c) Số gà trống so với số gà mái Một người bỏ 84 000 đồng tiền vốn mua hoa Sauk hi bán hết số hoa người thu số tiền 105 000 đồng Hỏi: a) Tiền bán hoa phần trăm tiền vốn? b) Người lãi phần trăm? Hai bể chứa 2700l dầu Nếu chuyển 100l dầu từ bể thứ sang bể thứ hai bể thứ hai nhiều bể thứ 500l dầu Hỏi lúc đầu lượng dầu bể thứ phần trăm lượng dầu bể thứ hai? 10 Trung bình cộng số thóc hai 225 tấn; kho B nhiều kho A 300 thóc Tìm tỉ số phần trăm số thóc kho A kho B? Tuần 17: Phần I: Trắc nghiệm 1) Hình thoi ABCD có độ dài đường chéo AC 1,2m; độ dài đường chéo BD 75% độ dài đường chéo AC Diện tích hình thoi ABCD là: A) 0,96m2 B) 1,92m2 C) 1,08m2 D) 0,54m2 2) Cửa hàng bán 1,5 tạ gạo, 24% lượng gạo cửa hang Lúc đầu cửa hang có: A) 360kg gạo B) 1600kg gạo C) 36kg gạo D) 625kg gạo 3) 36% 4,5 là: A) 1,52 B) 12,5 C) 16,2 D) 1,62 4) Từ thùng chứa dầu người ta lấy 15l, chiếm 48% lượng dầu thùng Vậy thùng lại lượng dầu là: A) 31,25l B) 320l C) 16,25l D) 305l Phần II: Tự luận 5) Tìm: A) 15% 18 B) 12,5% 37,5 C) 25% 16 D) 3,2% 1,5 6) Một cửa hàng bán tạ rưỡi gạo nếp gạo tẻ Trong 32% gạo nếp Hỏi cửa hàng bán ki-lơ-gam gạo loại? 7) Một cửa hàng bán 2,4 xi măng, 15% lượng xi măng trước bán Hỏi cửa hàng lại xi măng? 8) Cửa hàng có 120 chai dầu Buổi sáng cửa hàng bán 30% số chai dầu đó; buổi chiều bán số chai dầu buổi sang Hỏi cửa hàng lại chai dầu? 9) Một đội thợ gặt xong 1,5ha diện tích cánh đồng ba ngày Ngày đầu đội gặt 30% diện tích Ngày thứ hai gặt 60% diện tích lại Hỏi ngày thứ ba người ta gặt đươojc héc-ta? 10)Bác An có số gạo Sau bán 120kg gạo số gạo lại 37,5% gạo trước bán Hỏi bác An lại ki-lô-gam gạo? Tuần 18: Phần I: Trắc nghiệm Đúng ghi Đ, sai ghi S: A) Hình tam giác có ba góc nhọn B) Hình tam giác có ba góc C) Hình tam giác có góc hai góc nhọn D) Hình tam giác có góc nhọn hai góc E) Hình tam giác có góc vng hai góc nhọn F) Hình tam giác có góc vng hai góc Diện tích hình tam giác có đáy 12dm chiều cao 75cm là: A) 450dm2 B) 9000cm2 C) 450cm2 D) 4500cm2 Phần II: Tự luận Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy 2,4m, chiều cao 15dm độ dài đáy Tính diện tích hình tam giác Hình tam giac có độ dài đáy 15dm, chiều cao Cho hình tam giác có tổng độ dài đáy chiều cao 42cm; chiều cao 75% độ dài đáy Tính diện tích hình tam giác ... ghi Đ, sai ghi S: A) 3m 5dm = 3,5dm 207 10 00 0 ,1 100 1 ,5 15 10 1, 0 05 10 05 10 00 2,0 B) C) D) E) F) 7m 18 cm = 71, 8m 5m 9cm = 5, 9m 3m 5dm = 3,5m 7m 18 cm = 7 ,18 m 5m 9cm = 5, 09m Phân số thích hợp... nhau: 10 dam2 10 m2 10 001m2 1hm2 1m2 10 10 1m2 10 10 0m2 10 dam2 1m2 10 10m2 5) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 2ha 13 m2 = …ha là: 13 13 13 A) B) C) 10 10 0 10 00 6) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 1hm2... 10 10 0 12 3 =2,3 B) E) = 71, 23 10 10 00 17 12 3 C) =5, 17 F) =7 ,12 3 10 0 10 00 Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 13 ,57 9 = …kg là: A) 1 35, 79 B) 1 357 ,9 C) 13 57 9 D) 1 35 790 G) H) I) J) 3,7m = 37cm 1, 5
- Xem thêm -

Xem thêm: Phiếu BTCT lớp 5 từ tuần 1 18, Phiếu BTCT lớp 5 từ tuần 1 18

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay