ĐỀ tài Tìm hiểu hiện trạng khai thác cát và quản lý tài nguyên trên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng và đề xuất các biện pháp khắc phục

29 54 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 15:41

Tìm hiểu hiện trạng khai thác cát và quản lý tài nguyên trên lưu vực sông đồng naiđoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng và đề xuất các biện pháp khắc phụcTHÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀITên đề tài: “TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG KHAI THÁC CÁT VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN TRÊN LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI ĐOẠN CHẢY QUA HUYỆN CÁT TIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC”.Nhóm học sinh thực hiện đề tài: 1. .......... Lớp 9A1. Giáo viên hướng dẫn: 1. Thầy ............. Chức vụ: Giáo viên Lý Đơn vị: Trường THCS ......... – Huyện Cát TiênPHẦN I: MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiTài nguyên cát, nước và các loại tài nguyên trên sông, suối có một tầm quan trọng đặc biệt, là nhu cầu thiết yếu đối với đời sống con người và sinh vật cũng như đối với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam là quốc gia có lượng tài nguyên này trung bình trên thế giới nhưng nếu không biết sử dụng, khai thác một cách hợp lý thì chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt tài nguyên, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, xã hội,Trong số những con sông lớn ở Việt Nam, thì sông Đồng Nai (dài khoảng 586 km (364 dặm) được đánh giá là con sông có lượng tài nguyên phong phú phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội. Sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng có độ dài khoảng 80 km giáp với huyện Đăk RLấp (Đắc Nông), Bù Đăng (Bình Phước), Tân Phú (Đồng Nai), có rất nhiều tài nguyên đặt biệt là trử lượng tài nguyên cát rất lớn. Nhưng hiện nay, việc sử dụng và khai thác cát và các loại tài nguyên khác chưa được quản lý chặt chẽ, vẫn còn để tình trạng khai thác bừa bãi trái phép gây sạt lở bờ sông, lãng phí tài nguyên diễn ra hàng ngày. Đây cũng chính là những vấn đề thách thức đối với những nhà quản lý, cũng như người dân sống hai bên dọc theo bờ sông tại đây trong việc đưa ra các chính sách, biện pháp khai thác và quản lý phù hợp vừa bảo vệ môi trường đảm bảo khai thác mang lợi nhuận vừa bảo đảm phát triển bền vững. Nhằm có một cái nhìn sâu hơn về những vấn đề đã đề cập, nhóm chúng em xin thực hiện báo cáo đề tài khoa học kỹ thuật: “Tìm hiểu hiện trạng khai thác cát và quản lý tài nguyên trên lưu vực sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng và đề xuất các biện pháp khắc phục”.THÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀITên đề tài: “TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG KHAI THÁC CÁT VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN TRÊN LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI ĐOẠN CHẢY QUA HUYỆN CÁT TIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC”.Nhóm học sinh thực hiện đề tài: 1. .......... Lớp 9A1. Giáo viên hướng dẫn: 1. Thầy ............. Chức vụ: Giáo viên Lý Đơn vị: Trường THCS ......... – Huyện Cát TiênPHẦN I: MỞ ĐẦU1. Lý do chọn đề tàiTài nguyên cát, nước và các loại tài nguyên trên sông, suối có một tầm quan trọng đặc biệt, là nhu cầu thiết yếu đối với đời sống con người và sinh vật cũng như đối với các hoạt động phát triển kinh tế xã hội. Việt Nam là quốc gia có lượng tài nguyên này trung bình trên thế giới nhưng nếu không biết sử dụng, khai thác một cách hợp lý thì chúng ta sẽ phải đối mặt với nguy cơ thiếu hụt tài nguyên, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, xã hội,Trong số những con sông lớn ở Việt Nam, thì sông Đồng Nai (dài khoảng 586 km (364 dặm) được đánh giá là con sông có lượng tài nguyên phong phú phục vụ cho việc phát triển kinh tế xã hội. Sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng có độ dài khoảng 80 km giáp với huyện Đăk RLấp (Đắc Nông), Bù Đăng (Bình Phước), Tân Phú (Đồng Nai), có rất nhiều tài nguyên đặt biệt là trử lượng tài nguyên cát rất lớn. Nhưng hiện nay, việc sử dụng và khai thác cát và các loại tài nguyên khác chưa được quản lý chặt chẽ, vẫn còn để tình trạng khai thác bừa bãi trái phép gây sạt lở bờ sông, lãng phí tài nguyên diễn ra hàng ngày. Đây cũng chính là những vấn đề thách thức đối với những nhà quản lý, cũng như người dân sống hai bên dọc theo bờ sông tại đây trong việc đưa ra các chính sách, biện pháp khai thác và quản lý phù hợp vừa bảo vệ môi trường đảm bảo khai thác mang lợi nhuận vừa bảo đảm phát triển bền vững. Nhằm có một cái nhìn sâu hơn về những vấn đề đã đề cập, nhóm chúng em xin thực hiện báo cáo đề tài khoa học kỹ thuật: “Tìm hiểu hiện trạng khai thác cát và quản lý tài nguyên trên lưu vực sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng và đề xuất các biện pháp khắc phục”. Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục MỤC LỤC TRANG PHẦN I: MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài .2 Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng nghiên cứu Phạm vi đề tài .3 Giới hạn nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC KHẢO SÁT .5 1.1 Vị trí địa 1.2 Đặc điểm địa hình .7 1.3 Đặc điểm khí hậu 1.3.1 Chế độ nhiệt 1.3.2 Chế độ ẩm 1.3.3 Chế độ mưa 1.4 Đặc điểm địa chất- thổ nhưỡng 1.5 Đặc điểm thảm phủ thực vật tự nhiên 1.6 Nguồn tài nguyên thủy sản 2.HIỆN TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN .9 2.1 Khai thác cát 10 2.2 Cung cấp nước cho hoạt động nông nghiệp 18 2.3 Du lịch sông Đồng Nai .18 3.HIỆN TRẠNG QUẢN 18 3.1 Khai thác cát: 18 3.2 Cung cấp nước cho hoạt động nông nghiệp: 22 4.NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI 23 4.1 Trong khai thác 23 4.2 Trong quản 25 5.ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 26 5.1 Trong khai thác 26 5.2 Trong quản 27 6.KẾT LUẬN_KIẾN NGHỊ 28 6.1 Kết luận: 28 62 Kiến nghị: 28 TÀI LIỆU THAM KHẢO .29 Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục THÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀI Tên đề tài: “TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG KHAI THÁC CÁT QUẢN TÀI NGUYÊN TRÊN LƯU VỰC SÔNG ĐỒNG NAI ĐOẠN CHẢY QUA HUYỆN CÁT TIÊN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC” Nhóm học sinh thực đề tài: Lê Vũ Trúc Vy - Lớp 9A1 Giáo viên hướng dẫn: Thầy Võ Đình Cam Chức vụ: Giáo viên Đơn vị: Trường THCS Đồng NaiHuyện Cát Tiên PHẦN I: MỞ ĐẦU chọn đề tài Tài nguyên cát, nước loại tài nguyên sơng, suối có tầm quan trọng đặc biệt, nhu cầu thiết yếu đời sống người sinh vật hoạt động phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam quốc gia có lượng tài ngun trung bình giới sử dụng, khai thác cách hợp phải đối mặt với nguy thiếu hụt tài nguyên, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế, xã hội, Trong số sơng lớn Việt Nam, sơng Đồng Nai (dài khoảng 586 km (364 dặm) đánh giá sơng có lượng tài ngun phong phú phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã hội Sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng có độ dài khoảng 80 km giáp với huyện Đăk R'Lấp (Đắc Nơng), Bù Đăng (Bình Phước), Tân Phú (Đồng Nai), có nhiều tài nguyên đặt biệt trử lượng tài nguyên cát lớn Nhưng nay, việc sử dụng khai thác cát loại tài nguyên khác chưa quản chặt chẽ, để tình trạng khai thác bừa bãi trái phép gây sạt lở bờ sơng, lãng phí tài ngun diễn hàng ngày Đây Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục vấn đề thách thức nhà quản lý, người dân sống hai bên dọc theo bờ sông việc đưa sách, biện pháp khai thác quản phù hợp vừa bảo vệ môi trường đảm bảo khai thác mang lợi nhuận vừa bảo đảm phát triển bền vững Nhằm có nhìn sâu vấn đề đề cập, nhóm chúng em xin thực báo cáo đề tài khoa học kỹ thuật: “Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục” Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục Đối tượng nghiên cứu: Nạn khai thác cát bừa bãi quản tài nguyên lưu vực sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng Phạm vi nghiên cứu: Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên đề xuất biện pháp khắc phục Giới hạn nghiên cứu: Do sông Đồng Nai tương đối dài khoảng 586 km (364 dặm) nhiều nhánh sông nhỏ, suối đổ vào nên thời gian nghiên cứu có hạn, đề tải chủ yếu tập trung nghiên cứu sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng dài khoảng 30 km chủ yếu qua xã: Phước Cát 2, Phước Cát 1, Đức Phổ, thị trấn Cát Tiên, Quảng Ngãi Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu tài liệu tham khảo ý kiến chuyên gia số liệu điều kiện tự nhiên vùng: vị trí địa lý,địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn,thảm thực vật… dựa nguồn tài liệu phong phú Internet, báo chí, sách giới thiệu góp ý chuyên gia để biết kết nghiên cứu tượng tự, làm so sánh đối chứng điều chỉnh Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục Khảo sát thực địa, vấn người dân PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC KHẢO SÁT 1.1 Vị trí địa lý: Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục Hình 1: Bản đồ địa giới hành sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Huyện Cát Tiên huyện tỉnh Lâm Đồng Huyện lỵ thị trấn Cát Tiên Địa bàn huyện thuộc Vườn quốc gia Cát Tiên UNESCO công nhận khu dự trữ sinh giới Huyện Cát Tiên nằm phía tây nam tỉnh Lâm Đồng Phía bắc giáp với huyện Đăk R'Lấp (tỉnh Đắk Nơng), phía tây bắc phía tây giáp với huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước), phía nam giáp với huyện Tân Phú (tỉnh Đồng Nai), phía đơng giáp với hai huyện Đạ Tẻh Bảo Lâm tỉnh Cát Tiên nằm vùng thượng nguồn sông Đồng Nai Sông Đa Dâng (còn gọi Đạ Đờng) làm ranh giới tự nhiên phía bắc, phía tây phía nam huyện Huyện Cát Tiên có tổng diện tích tự nhiên 42.693 ha, có: 26.634 đất lâm nghiệp, chiếm 62,38% diện tích tồn huyện, rừng đặc dụng Vườn Quốc gia quản 21.295 Tồn huyện có khoảng 13.245 đất có khả sản xuất nơng nghiệp, đất sử dụng cho sản xuất đạt gần 9.000 Do vậy, Cát Tiên có nhiều tiềm phát triển dịch vụ mơi trường rừng chăm sóc, bảo vệ tài nguyên rừng diện tích có kết hợp với phát triển kinh tế vườn đồi đẩy mạnh Sông Đồng Nai bắt nguồn từ vùng núi phía bắc thuộc cao nguyên Lang Biang (Nam Trường Sơn) độ cao 1.770m Cao ngun Lang Biang gồm nhiều đồi đỉnh tròn Có đỉnh cao Lâm Viên 2.167m, Bi Đúp 2.287m Thung lũng rừng thưa, mặt dốc, sườn phủ cỏ cao dày Độ dốc sườn núi thường 20 - 25% Dòng sơng Đồng Nai thượng nguồn gọi sơng Đa Dâng Sông xuất phát từ cao nguyên Lâm Viên, uốn khúc chảy theo hướng Đông Bắc Tây Nam vượt khỏi miền núi đến bình nguyên Tà Lài (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) Sông ranh giới tự nhiên Đắk R'Lấp (Đắk Nông) Bảo Lâm - Cát Tiên (Lâm Đồng), Cát Tiên Bù Đăng (Bình Phước) - Tân Phú, Tân Phú Đạ Tẻh Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục Sông Đồng Nai sông nội địa dài Việt Nam, lớn thứ nhì Nam Bộ lưu vực, sau sông Cửu Long Sông Đồng Nai chảy qua tỉnh Lâm Đồng, Đăk Nơng, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh với chiều dài 586 km (364 dặm) lưu vực 38.600 km² Sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên nằm khoảng từ: Tọa độ: 11°39′38″B 107°23′27″Đ Sông Đồng Nai đoạn chảy quanh huyện Cát Tiên từ phía Bắc - Tây - Nam qua xã: Đồng Nai Thượng, Phước Cát 2, Phước Cát 1, Đức Phổ, thị trấn Cát Tiên, Quảng Ngãi Với vị trí quan trọng sơng Đồng Nai có ý nghĩa quan trọng người dân huyện Cát Tiên Hình: Cầu Đắc Lua nối liền huyện Cát Tiên tỉnh Đồng Nai Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục Hình: Cầu treo Phước Cát nối liền huyện Cát Tiên tỉnh Bình Phước 1.2 Đặc điểm địa hình Đoạn sơng Đồng Nai chảy qua huyện Cát Tiên thuộc thượng nguồn sơng có chiều dài khoảng 30 km Diện tích lưu vực 10km Hướng sơng hướng Đơng Bắc – Tây Nam Địa hình phức tạp, lòng sơng rộng từ 0,1 km đến 0,2 km, có chỗ sâu tới 10 m đến 15m vào mùa mưa lũ, nước sơng chịu ảnh hưởng mạnh địa hình đồi núi độ dốc lớn nên dòng chảy mạnh xiết Địa hình huyện Cát Tiên chủ yếu dạng địa hình đồi núi thấp chuyển tiếp từ vùng cao Nam Tây Nguyên xuống vùng đồng Đông Nam bộ, theo chiều thấp dần từ phía Đơng Bắc Bắc xuống phía Nam Tây Nam, đội cao trung bình 400m so với mực nước biển, bao bọc sơng Đồng Nai từ phía: tây, nam, bắc Do đó, địa hình huyện chia thành vùng rõ rệt: phía Đơng, Đơng Bắc Bắc huyện đồi núi, xen kẽ thung lũng đồng nhỏ hẹp Phía Nam đồng ô trũng, phù sa sông Đồng Nai bồi đắp, nhiều nơi có địa hình lòng chảo nên trước khu vực thường xuyên bị ngập ún - Đỉnh núi cao huyện Laet Bite, nằm phía đơng bắc, cao 659m Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục Vườn quốc gia Cát Tiên, có khu bảo tồn tê giác sừng Tuy nhiên, năm 2010 lồi Tê Giác khơng nữa; đến năm 2011, Quỹ động vật Hoang dã Thế giới (WWF) thức cơng bố khơng Tê Giác Vườn Quốc gia Cát Tiên 1.3 Đặc điểm khí hậu 1.3.1 Chế độ nhiệt: Cát Tiên nằm vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, cận xích đạo, vùng tiếp giáp nam Tây Nguyên Đông Nam Bộ, chịu tác động vùng sinh thái miền Đông Nam Bộ rừng núi Nam Tây Nguyên nhiệt xạ mặt trời cao quanh năm, khơng có thay đổi cực đoan khí hậu Mặc dù nằm gần xích đạo, bị ảnh hưởng trực tiếp chế độ nhiệt vùng nhiệt đới, song với địa hình phức tạp, thượng nguồn sơng Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên hình thành phân hóa nhiệt độ vùng cách sâu sắc Trong năm mặt trời qua thiên đỉnh lần cách tháng, với độ cao mặt trời thay đổi Nhiệt độ trung bình năm khoảng 26 0C Chênh lệch nhiệt độ năm cao: tháng nóng lúc cao 32 - 330C, tháng lạnh lúc thấp 17 - 180C Chênh lệch nhiệt độ bình qn tháng nóng tháng lạnh khoảng - 13 0C Tháng 11, 12, 01(năm sau) tháng có nhiệt độ thấp với nhiệt độ trung bình 18-25 0C Tháng hai, tháng ba tháng nóng có nhiệt độ trung bình 30-330C Tuy nhiên thời gian trì nhiệt độ cao ngày thường ngắn, vài ba vào lúc sau trưa Khơng khí mát chiều đêm Sự dao động nhiệt độ ngày đêm khoảng C - 100 C, lớn vào thời kỳ khô hạn tháng 2,3 1.3.2 Chế độ, độ ẩm: Độ ẩm trung bình khu vực 82% biến đổi theo mùa Mùa mưa độ ẩm trung bình 85-88%, mùa khơ độ ẩm trung bình 70-75% 1.3.3 Chế độ mưa: Trong năm, có mùa rõ rệt: mùa mưa từ tháng đến tháng 10, chiếm 85 90% tổng lượng mưa năm; mùa khô từ tháng 11 đến tháng năm sau, lượng mưa chiếm 10 - 15% tổng lượng mưa năm, tháng có lượng mưa tháng Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục Toàn huyện nằm sườn đón gió Tây Nam nên có tổng lượng mưa phong phú từ 2.800mm – 3.000mm/năm; có ngày lượng mưa 150mm Lượng mưa phân bố khơng đều, chủ yếu tập trung mùa mưa, đó, thường xuyên bị lũ lụt, lũ quét gây ngập úng diện rộng 1.4 Đặc điểm địa chất- thổ nhưỡng: Về thổ nhưỡng, Cát Tiên có nhóm đất chính: - Đất phù sa địa hình thấp dọc sơng Đồng Nai dòng suối, phù hợp cho việc trồng lúa nước, chiếm phần lớn diện tích đất nông nghiệp - Đất vàng đỏ đá phiến sét có tuổi địa chất cổ địa hình cao - Đất dốc tụ 1.5 Đặc điểm thảm phủ thực vật tự nhiên: Một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nguồn nước lưu vực sông Đồng Nai đoạn chảy qua Huyện Cát Tiên đặc điểm thảm thực vật lưu vực, bao gồm hệ thống rừng tự nhiên (Rừng quốc gia Bắc Nam Cát Tiên) thảm thực vật canh tác nhằm đảm bảo tích trữ nước để điều hòa lưu lượng nước sơng vào mùa khơ hạn chế khả xói mòn, rửa trơi đất vào mùa mưa Lưu vực sơng có 03 loại sử dụng đất liên quan đến mức độ che phủ yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng mơi trường cho tồn lưu vực Các loại sử dụng đất phân chia thành lớp bao gồm: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở, đất chuyên dụng nhóm đất khác 1.6 Nguồn tài nguyên thủy sản: Cơ cấu thành phần thuộc khu hệ cá sơng với lồi cá có nguồn gốc nội địa, lồi cá thuộc cá chép (Cyprinidae với 14/33loài mới), Như cá mè dinh, cá đuôi đỏ Cá da trơn (Siluriformes) đặt biệt cá lăng, cá chèn, cá chốt bò, cá chạch Nhìn chung lồi cá xuất lồi cá có đặc trưng hệ cá nội đồng, thích sống nơi nước sạch, có dòng chảy chậm hay đứng có nhiều thủy sinh vật Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục HIỆN TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN 2.1 Khai thác cát sạt lở bờ sơng: Hình: Khai thác cát sơng Đồng Nai Hình: Khai thác cát sơng Đồng Nai Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang 10 Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục khai thác cát trái phép diễn rầm rộ với qui mô lớn làm cho dòng sơng rỗng ruột gây sạt lở hai bên bờ sơng thật nghiêm trọng Cứ năm dòng sông Đồng Nai “nuốt chửng” hàng ngàn mét vuông đất người dân làm cho người dân đất sản xuất nông nghiệp chăn nuôi Nhiều người dân rơi vào tình trạng sổ đỏ đất hết Trừ bến bãi cấp phép chấp hành tương đối tốt, số lại mạnh người làm, bất chấp quy định pháp luật bảo vệ hành lang an tồn cầu, an tồn bờ sơng, bảo vệ môi trường, đặc biệt vi phạm quy định an toàn tàu thuyền theo quy định Luật Giao thông đường thủy nội địa Hàng ngày, bờ có hàng chục chí có ngày cao điểm là hàng trăm phương tiện ôtô lớn nhỏ nối đuôi chờ vào bãi bốc cát lên chở tiêu thụ tỉnh như: Lâm Đồng, Bình Phước, Bình Dương, Đắc Nơng Còn sơng loại tàu hút dùng vòi rồng (ống hút) hút cát lên bãi Nguy hiểm loại tàu hút này, chúng xỉa vào bờ sông để hút cát Trong thực tế, hoạt động khai thác diễn không bãi khoanh định Các tàu cát thường xuyên di chuyển khai thác khắp đoạn sông Việc đánh giá khối lượng khai thác thực tế việc làm khơng đơn giản cho nghành chức có nhiều doanh nghiệp khai thác đoạn sông, tài ngun lấy khỏi lòng sơng đơi chuyển sang cho sở kinh doanh trung gian Ngay công ty, việc quản sản lượng khai thác tàu vấn đề… 2.2 Cung cấp nước cho sinh hoạt nông nghiệp: 2.2.1 Cung cấp nước cho sinh hoạt Các kết quan trắc cho thấy số tiêu đạt chuẩn cho phép nhu cầu ơxy sinh học, ơxy hóa học, độ mặn, kim loại nặng, nitơ, nhiều tiêu khác độ pH, độ đục, nồng độ chất rắn hòa tan nước, ơxy hòa tan, nồng độ dầu vi sinh vật hầu hết trạm quan trắc mức cho phép Điều cho phép khai thác sử dụng nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang 15 Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục Hình: Nhà máy nước sinh hoạt Ghềnh Đá(Đức Phổ) Hiện địa bàn có nhà máy nước sạnh lấy nước từ sông Đồng Nai để xử cung cấp nước sạnh cho người dân Một nhà máy nước Cát Tiên nằm thị trấn Cát Tiên cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thị trấn nhiên công suất nhỏ nên chưa đáp ứng nhu cầu sử dụng Hai Nhà máy nước sạnh Ghềnh Đá đóng địa bàn xã Đức Phổ dầu tư xây dựng năm 2016, với kinh phí xây dựng 30 tỉ đồng có cơng suất giai đoạn 1à 2000m3 /ngày đêm, lấy nước từ sông Đồng Nai để xử cung cấp nước sạnh cho xã Phước Cát 1, Đức Phổ, thị trấn Cát Tiên 2.2.2 Cung cấp nước cho nông nghiệp Sông Đồng Nai mang lại lượng đất bùn sa màu mỡ đến vun đắp góp phần phát triển nông nghiệp cho huyện Cát Tiên tiêu biểu cánh đồng xã phước Cát 1, Đức Phổ, thị trấn Cát Tiên, quảng Ngãi Nước từ sông Đồng Nai bơm lên nhờ trạm bơm thông qua hệ thống kênh, mương để dài gần hàng chục km để dẫn nước vào cung cấp nước cho công nghiệp nông nghiệp Cơ cấu trồng người dân áp dụng phụ thuộc lớn vào lượng nước tưới sẵn có Nếu nước cung cấp đầy đủ vào thời điểm yêu cầu năm vào mùa khơ cấu trồng vụ lúa Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang 16 Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục - Trạm bơm Phước Cát có cơng suất 1250m 3/h cung cấp nước cho 200ha đất nông nghiệp công nghiệp xã Phước Cát - Trạm bơm Đức Phổ có cơng suất 470m 3/h cung cấp nước cho 50ha đất nông nghiệp công nghiệp xã Đức Phổ - Trạm bơm Phù Mỹ đóng thị trấn Cát Tiên có cơng suất 1200m 3/h cung cấp nước cho 100ha đất nông nghiệp công nghiệp trấn Cát Tiên - Trạm bơm Quảng Ngãi có cơng suất 1250m 3/h cung cấp nước cho 250ha đất nông nghiệp công nghiệp xã Quảng Ngãi Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang 17 Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục 2.3 Du lịch sông Đồng Naitài sản quý giá ngành du lịch Đồng Nai, ví “nàng tiên nữ” say giấc cần đầu tư phát triển tiềm vốn có Sơng Đồng Nai có nhiều lợi tìm cảnh quan lẫn văn hóa khai thác để phát triển sản phẩm du lịch sông nước.Những nét sinh hoạt xưa, gắn liền với đặc tính cảnh quan hai bên bờ sông chạy từ Dốc khỉ (Xã Quảng Ngải) đến Thác tần thôn (Xã Phước Cát 2) chắn điểm bật độc đáo xây dựng sản phẩm du lịch dã ngoại sông nước HIỆN TRẠNG QUẢN 3.1 Khai thác cát: Theo tìm hiểu sau nhận phản ánh cử tri, UBND tỉnh, sở Tài nguyên Môi trường, phối hợp UBND huyện, xã nơi có điểm khai thác để kiểm tra việc sạt lở hoạt động khai thác cát không phép địa bàn huyện Cát Tiên, kết ghi nhận có tượng sạt lở đất nguyên nhân sau: tác động trực tiếp dòng chảy hoạt động bơm hút cát gần bờ lâu ngày tạo "hầm ếch" gây sạt lở "Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng (quản khoáng sản ), cho biết người dân báo việc vườn tược bị nhấn chìm, tỉnh Đồng Nai Lâm Đồng đồng loạt ngưng khai thác cát sông Đồng Nai để đánh giá lại trữ lượng Tuy nhiên, tỉnh Bình Phước khơng có hành động tương tự." Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang 18 Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục Tỉnh Lâm Đồng gửi đề nghị nhiều lần phía Bình Phước cho tiếp tục hút cát Cơng ty TNHH SX-TM-DV Trường Phát tỉnh Bình Phước cấp phép với công suất khai thác 40.000 m3/năm hoạt động ngày đêm Hiện UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai, Bình Phước yêu cầu doanh nghiệp giảm công suất, sản lượng khai thác cát để bảo vệ dòng sơng Tuy nhiên, quan chức yêu cầu giảm sản lượng, công suất khai thác lại khơng kiểm sốt thường xun, nhiều doanh nghiệp khai thác cát dường “tranh thủ” để khai thác với cường độ cao Hiện nay, phía thượng nguồn (xã Phước Cát 2) đoạn sơng có cơng trình nhà máy thủy điện Đức Thành xây dựng, đập thủy điện bắt đầu chặn dòng, tức cát từ thượng nguồn khơng đổ nữa, tình trạng khai thác kiểu “hủy diệt” tử đoạn sơng ** Thiếu sự kiểm sốt khó kiểm sốt Theo tìm hiểu sơng Đồng Nai, đoạn qua huyện Đạ Tẻh Cát Tiên, 16 giấy phép khai thác cát, sỏi UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép hiệu lực Riêng huyện Đạ Tẻh giấy phép; có giấy phép có hiệu lực đến hết năm 2018 tháng 1/2019, có giấy phép khai thác đến tháng 1/2020 giấy phép có hiệu lực đến năm 2029 Đoạn sơng có chiều dài 19,72 km Riêng công suất đơn vị khai thác UBND tỉnh Lâm Đồng cấp phép lên tới 78.600 m3 cát/năm Chưa kể, đoạn sông này, UBND tỉnh Đồng Nai cấp phép cho Hợp tác xã Công nghiệp Phú Xuân có thời hạn đến 20/10/2025, tổng trữ lượng cát xây dựng cấp khai thác 218.000 m3 Trên địa bàn huyện Cát Tiên có đơn vị cá nhân UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy phép hoạt động khai thác cát sông Đồng Nai dài 32,32 km đoạn qua xã Đức Phổ, Quảng Ngãi, Tư Nghĩa, Phước Cát 1, Phước Cát thị trấn Cát Tiên Tổng sản lượng giấy phép khai thác năm 95.100 m3 cát Trong đó, có giấy phép khai thác đến tháng 12/2018 tháng 01/2019, giấy phép cho khai thác đến tháng 1/2020 giấy phép đến tháng 3/2021 Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang 19 Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục Tuy nhiên, đoạn sông này, UBND tỉnh Đồng Nai cấp giấy phép khai thác cát cho Công ty cổ phần cơng trình giao thơng Đồng Nai, có hiệu lực đến năm 2024; tổng trữ lượng cấp 917.000 m3, sản lượng cát khai thác năm lên đến 80.000 m3 Cũng đoạn sơng này, UBND tỉnh Bình Phước cấp phép khai thác cát cho Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất – thương mại - dịch vụ Trường Phát khai thác trữ lượng gần 312.000m3 đến hết năm 2018 đoạn sông dài km Một đoạn sông giáp ranh tỉnh, cấp đến 19 giấy phép khai thác với trữ lượng hàng chục triệu khối cát, không cần điều tra đủ biết đoạn sông bị “bức tử” với cường độ khủng khiếp đến mức Trước tình trạng đó, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp UBND tỉnh Đồng Nai Bình Phước khơng cấp giấy phép thăm dò, khai thác cát sông Đồng Nai; đồng thời, yêu cầu giảm công suất khai thác số doanh nghiệp cấp phép khai thác mức 15.000 m3/năm xuống mức ** Theo tìm hiểu ngày 22/6/1017, Sở TN-MT Lâm Đồng cho biết, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn đạo tạm dừng việc khai thác cát tổ chức, cá nhân cấp phép sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh tỉnh Lâm Đồng - Đồng Nai - Bình Phước tạm dừng Theo đó, tổ chức, cá nhân tỉnh Lâm Đồng cấp phép khai thác cát thuộc địa bàn huyện Đạ Tẻh tạm dừng khai thác thời gian tháng tổ chức, cá nhân khác thuộc khu vực huyện Cát Tiên phải dừng khai thác tháng Kể từ ngày 22/6/2017, nghiêm cấm toàn hoạt động liên quan đến khai thác cát khu vực nói khai thác lại UBND tỉnh có văn chấp thuận UBND tỉnh giao UBND huyện Đạ Tẻh Cát Tiên thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc thực tạm dừng này, ký cam kết thực với tổ chức, cá nhân liên quan Kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thu hồi giấy phép, phát tổ chức, cá nhân tiếp tục khai thác thời gian tạm dừng Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang 20 Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục Sở TNMT Lâm Đồng giao phối hợp với Sở TNMT Đồng Nai UBND địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan làm việc để thống đánh giá, xác định trữ lượng lại, độ sâu, trạng khu vực, cách thức triển khai kinh phí thực Từ kết này, thống đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh, hạn chế thời hạn khai thác, tiếp tục thực không cho phép thực (đối với giấy phép có thời hạn sau năm 2018) ** Thu hồi, trả lại phần diện tích khai thác cát doanh nghiệp Theo Sở TNMT Lâm Đồng, Sở làm việc với địa phương tổ chức, cá nhân cấp phép khai thác cát sông Đồng Nai thuộc địa bàn huyện Đạ Tẻh Cát Tiên Qua làm việc, có doanh nghiệp huyện Cát Tiên đồng ý thu hồi giấy phép, doanh nghiệp huyện Đạ Tẻh đồng ý trả lại phần diện tích khu vực khai thác khống sản Trên sở này, Sở tham mưu, đề nghị UBND tỉnh thu hồi trả lại phần diện tích khu vực khai thác doanh nghiệp Trước đó, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng, Đồng Nai thị sát sông Đồng Nai khu vực giáp ranh thống tạm dừng khai thác cát để đánh giá lại trữ lượng vấn đề liên quan khác đạo Sở TNMT Lâm Đồng tham mưu, đề xuất việc thực hiện, xử cụ thể Liên quan đến việc quản khai thác cát sông Đồng Nai, Sở TN-MT Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh tổ chức làm việc với UBND tỉnh Bình Phước (hoặc giao Sở TN-MT hai tỉnh) nhằm thống chung tỉnh công tác chấn chỉnh hoạt động khai thác cát, tăng cường phối hợp quản nhà nước tài ngun mơi trường UBND tỉnh Bình Phước có cấp giấy phép khai thác cát sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh với Lâm Đồng Thực tế, có số đơn vị khai thác thác cát chấp thuận giảm cơng suất Tuy nhiên, giảm nói giảm vậy, thực tế, trường khai thác có đơn vị hay kiểm sốt công suất, sản lượng đâu Ngược lại, dường đơn vị khai thác khơng gia hạn thêm giấy phép nên tranh thủ khai thác tận thu Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang 21 Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục 3.2 Cấp nước cho sinh hoạt nông nghiệp 3.2.1 Cấp nước sinh hoạt - Một nhà máy nước Cát Tiên Trung Tâm QL Khai Thác Cơng Trình Cơng Cộng quản nằm thị trấn Cát Tiên cung cấp nước sinh hoạt cho người dân thị trấn - Nhà máy nước sạnh Ghềnh Đá đóng địa bàn xã Đức Phổ dầu tư xây dựng Công Ty CP TƯ Vấn Đầu Tư XD Lộc Phát quản lý, với kinh phí xây dựng 30 tỉ đồng có cơng suất giai đoạn 1à 2000m /ngày đêm, lấy nước từ sông Đồng Nai để xử cung cấp nước sạnh cho xã Phước Cát 1, Đức Phổ, thị trấn Cát Tiên thi công dự định dưa vào hoạt động vào năm tới 3.2.2 Cấp ước nơng nghiệp - Trạm bơm Phước Cát có cơng suất 1250m3/h - Trạm bơm Đức Phổ có cơng suất 470m3/h - Trạm bơm Phù Mỹ đóng thị trấn Cát Tiên có cơng suất 1200m3/h - Trạm bơm Quảng Ngãi có cơng suất 1250m3/h Các trạm bơm quản TRẠM QUẢN KHAI THÁC THỦY LỢI CÁT TIÊN Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang 22 Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI 4.1 Trong khai thác:  Cần quản chặt trang khai thác cát Theo thống kê UBND tỉnh Lâm Đồng, diện tích đất sạt lở riêng thôn Phước Thái, Vĩnh Ninh thuộc xã Phước Cát (huyện Cát Tiên) 8.800 m2; diện tích sạt lở xã Quảng Ngãi (Cát Tiên) gần 107.500 m2 đất; xã Phước Cát bị sạt lở 1.200 m2 Đó ngành chức chưa thống kê hết diện tích bị sạt lở thuộc phạm vi Vườn quốc gia Cát Tiên huyện Đạ Tẻh Theo báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường Lâm Đồng, nhiều đoạn sông Đồng Nai, qua địa phận huyện Đạ Tẻh Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Kim khai thác có dấu hiệu tiếp tục sạt lở, chiều dài khoảng 260 m Ngoài ra, đoạn sông Đồng Nai giáp ranh Vườn quốc gia Cát Tiên, phía bờ huyện Tân Phú (Đồng Nai) có điểm sạt lở phát sinh khoảng 2.000 m2 Hiện, dòng sơng Đồng Nai đoạn giáp ranh tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước Đồng Nai bị khai thác cát mức có nguy lớn tiếp tục sạt lở đất, biến đổi dòng chảy, thay đổi địa chất lòng sơng… Những điều chắn ảnh hưởng lớn đến môi trường tự nhiên vùng tiểu khí hậu Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang 23 Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục Tuy nhiên, “lỡ” cấp phép cho nhiều đơn vị khai thác cát với khối lượng lớn mà địa phương lâm vào tình trạng khó xử Nhu cầu khai thác cát tăng mạnh, lợi nhuận từ lĩnh vực ngày tăng tình trạng đơn vị, cá nhân khai thác cát không tuân thủ theo sản lượng, công suất cấp phép có thật Chính quyền ngành chức địa phương cần tăng cường phối hợp kiểm soát việc khai thác cát để bảo vệ cảnh quan, môi trường dòng sơng Đồng Nai  Cấp nước sinh hoạt Việc khai thác cát bừa bãi gây tác hại không nhỏ cho môi trường nước Các tàu thuyền ngày đêm hút cát xả bùn, bợn trả xuống lòng sơng dầu nhớt động thải làm nhiễm nguồn nước Hơn hoạt động khai thác làm tăng khả khuếch tán chất dinh dưỡng trầm tích vào nguồn nước làm dậy phèn sông dẫn đến làm chua nguồn nước gây nguy hiểm cho nước sông Chất lượng nước sông ngày cảng suy giảm, việc xả thải trực tiếp từ hộ dân chăn nuôi nhà máy, tàu hút cát ven sông  Cung cấp nước nông nghiệp Nông nghiệp ngành sử dụng nước lớn trì kỹ thuật lạc hậu với cơng trình mức tưới tốn nước  Để có đủ nước cho canh tác người dân thường xây dựng hệ thống thủy lợi để dẫn nước từ nơi có nhiều nước đến nơi thiếu nước Nguồn nước dẫn theo hệ thống kênh mương đào theo quy hoạch thủy lợi, việc sử dụng hệ thống kênh mương dẫn nước làm thất thoát lượng nước đáng kể  Kênh dẫn nước, chứa nước ruộng, vườn để tưới tiêu khơng đảm bảo kỹ thuật dẫn đến thất nước, gây nhiễm bẫn, nhiễm hóa chất thuốc trừ sâu  Với tình trạng sử dụng bừa bãi, tùy tiện loại hóa chất phân bón, loại thuốc kích hoạt phát triển cây… Nhiều hệ thống kênh mương tưới tiêu khu vực bị ô nhiễm nguồn nước phát tán rộng Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang 24 Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục  Việc tưới ngập thường xuyên suốt vụ theo tập quán nơng dân gây lãng phí nước lớn, chưa kể tình trạng lượng nước dư thừa tưới tràn từ ruộng chảy xuống kênh tiêu  Tổn thất q trình dẫn nước từ cơng trình đầu mối đến mặt ruộng, ngấm, kênh bị bồi lắng, sạt lở cản trở dòng chảy, thiếu cơng trình điều tiết nước cho khu tưới  Hệ thống kênh rạch khơng nạo vét dẫn đến tích tụ khối lượng lớn vật chất hữu từ nước thải, rác thải gây bồi lắng ảnh hưởng đến việc tiêu dòng nước  Hệ thống tưới tiêu hình thức tưới tiêu khơng hợp nguyên nhân gây thất thoát lưu lượng nước lớn ngành trồng trọt Hệ thống kênh mươn cũ kỹ có nơi xuống cấp trầm trọng nên cần sửa chữa nâng cấp Phải thường xuyên nạo vét bảo dưỡng 4.2 Trong quản  Trong quản khai thác cát Lực lượng quản tuần tra chủ yếu cán xã, phòng CSGT đường bộ, lực lượng mỏng, thiếu thốn phương tiện kinh phí chủ yếu kiểm tra vào ban ngày Lực lượng cán xã, CSGT phép làm nhiệm vụ truy bắt neo giữ phương tiện khai thác khống sản trái phép Còn việc xử đối tượng tang vật khai thác cát lậu lại quan khác xử lý, dừng lại mức xử phạt hành nhỏ so với lợi nhuận khai thác nên chưa đủ sức răn đeQuản cấp nước Trong công tác quản lý, sử dụng nước sinh hoạt, tưới tiêu địa bàn khu vực tồn số vấn đề:  Trình độ chuyên môn cán thuỷ nông chưa chuyên môn, chủ yếu dựa vào kinh nghiệm lòng nhiệt tình  Người dân chưa hướng dẫn việc tưới tiêu hợp áp dụng biện pháp tưới cổ truyền gây lãng phí lớn nhiễm nước địa bàn Bên cạnh Ý thức sử dụng nước người nơng dân chưa cao: Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang 25 Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục Họ thường coi nước "của trời", cơng trình cấp nước có Nhà nước đầu tư, thân họ đóng thuỷ lợi phí nên họ phải sử dụng cho “đủ” Kiến thức sử dụng nước hầu hết người dân nhiều hạn chế, họ không trang bị kiến thức yêu cầu nước tưới theo thời kỳ sinh trưởng trồng dẫn đến tình trạng lấy nước nhiều, dư thừa ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP 5.1 Trong khai thácKhai thác cát Tăng cường công tác tuần tra để phát điểm khai thác cát lậu, khoanh vùng lại tuyến trọng điểm Cần có biện pháp mạnh tăng mức xử phạt tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác khống sản trái phép, chí truy tố với đối tượng chống đối Tăng cường công tác tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường chung, cho số hộ dân tự ý bán đất bờ sông cho chủ tàu hút cát, mà không nghĩ đến hậu môi trường  Cấp nước cho nông nghiệp - Thường xuyên nạo vét hệ thống, khơi thơng dòng chảy - Ln canh loại trồng để tận dụng tối đa nguồn nước tưới - Áp dụng thử nghiệm số loại hình tưới tiêu trên giới - Thay đổi hình thức canh tác nâng cao ý thức cho người dân cách hướng dẫn cách thức tưới tiêu hợp  Cấp nước sinh hoạt  Giảm thất thoát: Cải tạo sở hạ tầng - Nâng cấp, cải tạo mạng lưới đường ống bị xuống cấp - Xây dựng, mở rộng tuyến ống - Thường xuyên, định kỳ kiểm định, sửa chữa bể lắng, bể lọc, bể chứa, đường ống, van thiết bị kỹ thuật - Thay máy bơm, thiết bị hiệu Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang 26 Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục - Áp dụng thành tựu khoa học nhằm kiếm soát hệ thống mạng lưới sản xuất, nâng cao chất lượng nước công đoạn xử lý, phân phối … 5.2 Trong quản Quản khai thác cát - Dừng cấp giấy phép cho đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân Các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có giấy phép han khai thác phải giám sát chặt chẽ số lượng tàu, thời gian khai thác khối lượng khai thác - Thanh tra tồn thường xun cơng tác quản để phát sai phạm xử triệt để - Phân chia trách nhiệm quản rõ ràng tránh chồng chéo lên - Lực lượng giám sát tuần tra, kiểm tra cần tăng cường thường xuyên tuần tra kiểm tra bất ngờ - Lực lượng giám sát tuần tra, kiểm tra cần tăng cường kết hợp với người dân, người dân phát có "cát tặc" lên đường di kiểm tra - Hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị cho địa phương tăng cường công tác kiểm tra, xử hoạt động khai thác trái phép địa bàn.Thực chế khen thưởng cho người dân phát trường hợp vi phạm báo tin cho cấp quyền xử theo quy định pháp luật hành  Quản cấp nước cho nông nghiệp Tổ chức công tác truyền thông quản nước sông Đồng Nai, phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ tài nguyên, cần ngăn chặn hành vi làm suy thoái tài nguyên, xây dựng nhân rộng cá nhân, tập thể có thành tích cơng tác bảo vệ tài ngun lòng sơng Tăng cường đề cao vai trò Mặt trận tổ quốc, đồn thể nhân dân, tổ chức xã hội tham gia việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực giám sát thực thi pháp luật quản lý, bảo vệ tài nguyên Tổ chức tập huấn cho cán chuyên môn tài nguyên, môi trường huyện, xã, thị trấn để nắm bắt nội dung văn pháp luật nhà Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang 27 Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục nước quản hoạt động khai thác khống sản nói chung , bảo vệ đê điều bảo vệ môi trường KẾT LUẬN_KIẾN NGHỊ 6.1 Kết luận: - Tài nguyên sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên có vai trò vai trò vơ to lớn việc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa… ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống cư dân Cát Tiên - Tình trạng khai thác tài nguyên lưu vực sơng chưa vào khn khổ, nề nếp, tình trạng khai thác lậu xảy nhiều nơi - Hệ thống quảntài nguyên lưu vực sơng Đồng Nai quyền địa phương chưa thật hiệu quả, dẫn đến việc cạn kiệt tài nguyên lưu vực sông gây sạt lỡ nghiêm trọng 6.2 Kiến nghị: - Tăng cường quản chặt chẽ: tránh tình trạng khai thác lậu, gây sạc lỡ, phòng tránh thiên tai,… - Đưa biện pháp phòng ngừa nhiễm, thiết lập, tăng cường nâng cao hệ thống quan trắc lưu vực nhằm theo dõi, đánh giá khối lượng, chất lượng thường xuyên - Tổ chúc công tác truyền thông quản sử dụng nguồn tài nguyên hợp - Xây dựng vùng dự trữ - Cần có hợp tác người dân quyền địa phương nhằm mục tiêu giữ vững phát tài nguyên tránh tình trạng khai thác mức làm cạn kiệt tài nguyên lưu vực sông Em xin chân thành cảm ơn! Cát Tiên, ngày 15 tháng 11 năm 2017 Xác nhận Ban Giám Hiệu Thực Lê Vũ Trúc Vy Lớp 9A1 Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang 28 Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam Tìm hiểu trạng khai thác cát quản tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục TÀI LIỆU THAM KHẢO  Wikipedia Bách khoa toàn thư : https://vi.wikipedia.org  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LÂM ĐỒNG http://www.lamdong.gov.vn/vi-VN/Home/Pages/Default.aspx  TRANG THÔNG TIN HUYỆN CÁT TIÊN http://cattien.lamdong.gov.vn/  BÁO TUỔI TRẺ Online, BÁO MỚI, THANH NIÊN Online  Nguyễn Ngọc Dung, 2008 – Quản tài nguyên môi trường – Nhà xuất xây dựng  Lê Văn Khoa, 2010 – Môi trường phát triển bền vững – Nhà xuất giáo dục  Trần Đức Hạ – Bảo vệ quản tài nguyên nước – Nhà xuất khoa học kỹ thuật  Nguyễn Thị Oanh Quản hoạt động khai thác cát, trách nhiệm chung nhiều cấp, nhiều ngành, Nhóm thực hiện: Lê Vũ Trúc Vy 9A1 Trang 29 Giáo viên hướng dẫn: Võ Đình Cam .. .Tìm hiểu trạng khai thác cát quản lý tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục THÔNG TIN VỀ ĐỀ TÀI Tên đề tài: “TÌM HIỂU HIỆN TRẠNG... Tìm hiểu trạng khai thác cát quản lý tài nguyên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục HIỆN TRẠNG KHAI THÁC TÀI NGUYÊN 2.1 Khai thác cát. .. lưu vực sông Đồng Nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên tỉnh Lâm Đồng đề xuất biện pháp khắc phục Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu trạng khai thác cát quản lý tài nguyên lưu vực sông Đồng Nai đoạn chảy
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ tài Tìm hiểu hiện trạng khai thác cát và quản lý tài nguyên trên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng và đề xuất các biện pháp khắc phục, ĐỀ tài Tìm hiểu hiện trạng khai thác cát và quản lý tài nguyên trên lưu vực sông đồng nai đoạn chảy qua huyện Cát Tiên Tỉnh, Lâm Đồng và đề xuất các biện pháp khắc phục, 6 Nguồn tài nguyên thủy sản:, 2 Cung cấp nước cho sinh hoạt và nông nghiệp:, HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ, NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN TỒN TẠI, Thường xuyên, định kỳ kiểm định, sửa chữa các bể lắng, bể lọc, bể chứa, các đường ống, van và các thiết bị kỹ thuật. 

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay