Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến hàm lượng Palmatin trong cây Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria và Fibraurea recisa) tại khu vực Tây Bắc Bộ (Khóa luận tốt nghiệp)

70 16 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:27

Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến hàm lượng Palmatin trong cây Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria và Fibraurea recisa) tại khu vực Tây Bắc Bộ (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến hàm lượng Palmatin trong cây Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria và Fibraurea recisa) tại khu vực Tây Bắc Bộ (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến hàm lượng Palmatin trong cây Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria và Fibraurea recisa) tại khu vực Tây Bắc Bộ (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến hàm lượng Palmatin trong cây Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria và Fibraurea recisa) tại khu vực Tây Bắc Bộ (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến hàm lượng Palmatin trong cây Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria và Fibraurea recisa) tại khu vực Tây Bắc Bộ (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến hàm lượng Palmatin trong cây Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria và Fibraurea recisa) tại khu vực Tây Bắc Bộ (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến hàm lượng Palmatin trong cây Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria và Fibraurea recisa) tại khu vực Tây Bắc Bộ (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến hàm lượng Palmatin trong cây Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria và Fibraurea recisa) tại khu vực Tây Bắc Bộ (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến hàm lượng Palmatin trong cây Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria và Fibraurea recisa) tại khu vực Tây Bắc Bộ (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến hàm lượng Palmatin trong cây Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria và Fibraurea recisa) tại khu vực Tây Bắc Bộ (Khóa luận tốt nghiệp) 1 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NÔNG THỊ LƢU CHUYÊN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐẾN HÀM LƢỢNG PALMATIN TRONG CÂY HOÀNG ĐẰNG (Fibraurea tinctoria Fibraurea recisa) TẠI KHU VỰC TÂY BẮC BỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2013 - 2017 Thái Nguyên năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NÔNG THỊ LƢU CHUYÊN Tên đề tài: NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM SINH VẬT HỌC VÀ ẢNH HƢỞNG CỦA ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN ĐẾN HÀM LƢỢNG PALMATIN TRONG CÂY HOÀNG ĐẰNG (Fibraurea tinctoria Fibraurea recisa) TẠI KHU VỰC TÂY BẮC BỘ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : K45 – QLTNR – N02 Khoa : Lâm nghiệp Khóa học : 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn : TS Đặng Kim Tuyến Thái Nguyên năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết nghiên cứu trình điều tra thực địa hồn tồn trung thực, chƣa cơng bố tài liệu, có sai tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Thái Nguyên, tháng XÁC NHẬN CỦA GVHD năm 2017 Ngƣời viết cam đoan TS Đặng Kim Tuyến Nông Thị Lƣu Chuyên XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Đƣợc phân công Khoa Lâm Nghiệp Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên đồng ý cô giáo hƣớng dẫn TS Đặng Kim Tuyến thực đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học ảnh hƣởng điều kiện tự nhiên đến hàm lƣợng Palmatin Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria Fibraurea recisa) khu vực Tây Bắc Bộ” Học đôi với hành, lý thuyết đôi với thực tiễn, việc thực tập tốt nghiệp giúp cho sinh viên củng cố hệ thống lại toàn kiến thức đƣợc học, đồng thời vận dụng lý thuyết vào thực hành bƣớc nâng cao trình độ chuyên môn nhƣ phƣơng pháp làm việc sau Để thực hoàn thành đề tài này, thời gian thực tập, nhận đƣợc giúp đỡ thầy cô khoa đặc biệt giúp đỡ hƣớng dẫn tận tình giáo TS Đặng Kim Tuyến - Khoa Lâm nghiệp Đại học Nông lâm Thái Nguyên dậy hƣớng dẫn tơi bƣớc suốt q trình bắt đầu thực hoàn thiện đề tài Trong trình thực tập, nhƣ trình làm báo cáo thực tập Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hoàn chỉnh Song buổi đầu làm quen với công tác nghiên cứu khoa học, tiếp cận với thực tế sản xuất nhƣ hạn chế kiến thức kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót định mà thân chƣa thấy đƣợc Tơi mong đƣợc góp ý q Thầy, Cơ giáo bạn đồng nghiệp để khoá luận đƣợc hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, Năm 2017 Sinh viên iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Đặc điểm phân loại bảo tồn hai loài Hoàng đằng 11 Bảng 3.1: Điều tra phẫu diện đất 20 Bảng 3.2: Các tiêu trí đánh giá mẫu đất 21 Bảng 3.3 Các tiêu đánh giá hàm lƣợng Palmatin 21 Bảng 4.1: Tri thức địa hiểu biết Hoàng đằng 23 Bảng 4.2: Tri thức địa sử dụng gây trồng loài Hoàng đằng 25 Bảng 4.3: Kích thƣớc thân, Hoàng đằng khu vực nghiên cứu 29 Bảng 4.4: Kích thƣớc trung bình Hồng đằng khu vực nghiên cứu 31 Bảng 4.5: Trọng lƣợng hạt Hoàng đằng khu vực nghiên cứu 32 Bảng 4.6: Tổng hợp độ cao hàm lƣợng Palmatin theo tỉnh khu vực nghiên cứu 33 Bảng 4.7: Tổng hợp nơi có hàm lƣợng Palmatin cao 35 Bảng 4.8: Phẫu diện đất theo tỉnh 37 Bảng 4.9: Kết phân tích đất khu vực có Hồng đằng 39 Bảng 4.10: Tổng hợp độ cao hàm lƣợng Palmatin khu vực Bắc Bộ 42 Bảng 4.11: Tổng hợp số liệu phân tích hàm lƣợng Palmatin hố tính đất khu vực Bắc Bộ 44 iv DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH Hình 4.1 Hình ảnh thân, rễ Hoàng đằng khu vực nghiên cứu .30 Hình 4.2: Hình ảnh Hoàng đằng 30 Hình 4.3: Hình ảnh Hồng đằng khu vực nghiên cứu 31 Hình 4.4: Hình ảnh hạt Hoàng đằng 32 v DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT APG II : Phân loại sinh học Do : Đƣờng kính gốc D1.3 : Đƣờng kính ngang ngực vị trí 1.3 m DNA : Axit deoxyribonucleic Dt : Đƣờng kính tán ĐHQG TP HCM : Đại học quốc gia Thành Phố Hồ Chí Minh Hdc : Chiều cao dƣới cành HPLC TLC : Sắc ký lỏng sắc ký lớp mỏng Hvn : IUCN : Liên minh bảo tồn thiên nhiên quốc tế KBT : Khu bảo tồn L : Chiều dài thân ODB : Ô dạng OTC : Ô tiêu chuẩn TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam VQG : Vƣờn Quốc Gia VU : Sẽ nguy cấp Chiều cao vút vi MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Phần TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu ngồi nƣớc 2.1.1 Tình hình nghiên cứu giới 2.1.2 Nghiên cứu Việt Nam Phần ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 13 3.2 Nội dung nghiên cứu 13 3.2.1 Sự hiểu biết ngƣời dân địa phƣơng tình hình khai thác sử dụng Hoàng đằng khu vực nghiên cứu 13 3.2.2 Đặc điểm hình thái Hồng đằng khu vực nghiên cứu 13 3.2.3 Ảnh hƣởng điều kiện tự nhiên đến hàm lƣợng hoạt chất Palmatin Hoằng đằng khu vực nghiên cứu 13 3.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 13 3.3.1 Phƣơng pháp kế thừa số liệu, tài liệu 13 3.3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu phân loại học 14 3.3.3 Điều tra sơ thám 14 3.3.4 Phƣơng pháp điều tra thu thập số liệu trƣờng 15 3.3.5 Phƣơng pháp nội nghiệp 22 Phần KẾT QUẢ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 23 vii 4.1 Sự hiểu biết ngƣời dân địa phƣơng loài Hoàng đằng 23 4.1.1 Sự hiểu biết ngƣời dân 23 4.1.2 Khai thác, sử dụng, gây trồng Hoàng đằng 25 4.2 Đặc điểm hình thái hồng đằng khu vực nghiên cứu 28 4.2.1 Đặc điểm bật thái thân, rễ hoàng đằng khu vực nghiên cứu.28 4.2.2 Đặc điểm bật hình thái Hồng đằng khu vực nghiên cứu 30 4.2.3 Đặc điểm bật hình thái quả, hạt 31 4.3 Ảnh hƣởng điều kiện tự nhiên đến hàm lƣợng hoạt chất Palmatin hoàng đằng khu vực nghiên cứu 32 4.3.1 Ảnh hƣởng độ cao đến hàm lƣợng hoạt chất Palmatin hoàng đằng khu vực nghiên cứu 32 4.3.2 Ảnh hƣởng đất đến hàm lƣợng hoạt chất Palmatin Hoàng đằng khu vực nghiên cứu 36 4.4 Thuận lợi khó khăn, đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển loài Hoàng đằng khu vực Tây Bắc Bộ 45 4.4.1 Thuận lợi 45 4.4.2 Khó khăn 46 4.4.3 Đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển loài Hoàng đằng khu vực Tây Bắc Bộ 46 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Kiến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Hoàng đằng thuốc quý hiếm, mọc hoang chủ yếu nƣớc vùng nhiệt đới, nƣớc ta mọc phổ biến nƣớc ta Ngồi thấy mọc nhiều Trung Hạ Lào, Campuchia Hoàng đằng thu hái hầu nhƣ quanh năm, thu hoạch thái mỏng, phơi hay sấy khơ khơng chế biến khác Ngƣời ta tìm thấy rễ thân Hồng đằng giàu Palmatin Palmatin hoạt chất nhiều loài nhƣ có: Mật gấu (Vernonia amygdalyna), Hồng liên gai (Berberis julianae), Hồng liên ơ-rơ (Mahonia nepalensis), nhiều lồi thuộc chi Hồng liên (Coptis) mà đại diện điển hình loài Hoàng liên Chân gà (Coptis quinquesecta), Hoàng bá (Phellodendron amurense) Trong thân rễ Hoàng đằng hàm lƣợng Palmatin cao, nƣớc ta nguồn nguyên liệu quý để chiết xuất Palmatin Trong nhân gian, ngƣời ta dùng Hoàng đằng chữa lỵ, đau mắt, viêm ruột Trong y học dùng Palmatin làm thuốc chữa lỵ, đau mắt, viêm ruột Hồng đằng có vị đắng, tính lạnh, có tác dụng nhiệt, tiêu viêm, sát trùng Palmatin có tác dụng ức chế vi khuẩn đƣờng ruột Thƣờng dùng chữa loại sƣng viêm, chữa đau mắt, sốt rét, kiết lỵ, viêm ruột ỉa chảy, viêm tai, lở ngứa da dùng làm thuốc bổ đắng Ngày dùng - 12g sắc uống nấu nƣớc rửa ngồi Còn dùng dƣới dạng thuốc bột, thuốc viên hay thuốc nhỏ mắt Vị thuốc lấy thân già rễ phơi khô Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria Lour hay Fibraurea recisa Pierre) Cây mọc hoang vùng rừng núi nƣớc ta Có chứa Alkaloid (3%), chủ yếu Palmatin làm giảm viêm, chữa viêm ruột, viêm bàng quang, viêm gan, đau mắt, mụn nhọt, sốt nóng, kiết lỵ, hồi hộp, ngủ Làm nguyên liệu chế Palmatin Theo (Cây Hoàng đằng-Tuệ Tĩnh) [19] Có cơng dụng làm thuốc trị bệnh nên Hoàng đằng bị khác thác từ nhiều năm nay, khai thác q mức, nên số lƣợng lại tụ nhiên không nhiều Sách đỏ Việt Nam, phần thực vật (1996) [2] mơ tả tình trạng Hoàng đằng: 47 hạn chế hoạt động đốt rừng làm nƣơng rẫy, mà tăng đƣợc sản phẩm nông nghiệp phục vụ đời sống ngƣời dân - Tuyên truyền chủ chƣơng sách pháp luật nhà nƣớc công tác bảo vệ phát triển rừng thông qua buổi họp thôn, hoạt động tập thể, phối hợp với nhà trƣờng lồng ghép số tiết học bảo vệ phát triển rừng - Đẩy mạnh công tác giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho dân diện tích chi trả dịch vụ mơi trƣờng rừng, tạo điều kiện cho dân có cơng ăn việc làm nâng cao thu nhập - Duy trì hoạt động tổ đội tuần tra bảo vệ rừng, đầu tƣ kiến thức điều tra, giám sát đa dạng sinh học lẫn trang thiết bị, sở vật chất cho tổ đội đảm bảo hoạt động thƣờng xuyên, liên tục có hiệu - Nâng cao lực cho Ban quản lý, đặc biệt đầu tƣ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nhân lực lĩnh vực bảo tồn, đồng thời có quan tâm hỗ trợ cấp, ngành trung ƣơng địa phƣơng tổ chức Quốc tế  Biện Pháp phát triển loài Căn biên độ sinh thái Hoàng đằng cho thấy: Cây Hoàng đằng phân bố từ độ cao 50 – 876 m so với mực nƣớc biển nhƣng nên trồng khu vực Điện Biên khoảng từ 569 - 916 m đất có số hóa tính: Chỉ tiêu P2O5 tổng số (%) trung bình mẫu đất 0.04 % số trung bình Chỉ tiêu K2O5 (%) trung bình mẫu đất 1.36 % số giàu Chỉ tiêu pHKCl (%) trung bình mẫu đất 4.31 % số PH đất chua Hàm lƣợng mùn trung bình mẫu đất 4.27 % số giàu Vậy đề xuất số biện pháp bảo tồn phát triển loài Hồng đằng khu vực có biên độ sinh thái tƣơng đƣơng với nơi có biên độ sinh thái mà hàm lƣợng palmatin cao nhƣ Điện Biên - Cần có nhiều chƣơng trình, dự án để bảo tồn loài Hoàng đằng khu vực - Khoanh nuôi bảo vệ xúc tiến tái sinh tự nhiên Những mẹ 48 sót lại cần đƣợc khoanh nuôi bảo vệ trƣớc nguy bị khai thác hết, mẹ cung cấp nguồn hạt giống cho tái sinh tự nhiên - Là loài thuốc quý có nguy tuyệt chủng nên cần có hành động cụ thể để lƣu giữ, bảo tồn nguồn gen quý nhƣ bảo quản lƣu trữ hạt ngân hàng hạt giống, lƣu giữ nguồn gen,… - Cần có biện pháp tiến hành nhân giống loài Hoàng đằng để bảo tồn, lấy hom cây, quả, hạt nhân giống trồng thử nghiệm trƣớc cho gây trồng rộng rãi - Mở lớp kỹ thuật thu hái hạt giống, gieo trồng nhƣ kỹ thuật giâm hom Hoàng đằng để ngƣời dân vùng nắm vững đƣợc kỹ thuật nhân giống qua hạn chế rủi ro tiến hành gây trồng rộng rãi - Vận động ngƣời dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giúp ngƣời dân địa phƣơng hiểu đƣợc tầm quan trọng rừng loài quý hiếm, đặc biệt loài Hoàng đằng loài cần đƣợc bảo tồn phát triển, không đƣợc chặt phá 49 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận  Sự hiểu biết người dân địa phương Hồng đằng Nhìn chung hiểu biết ngƣời dân khu vực nghiên cứu rõ thông qua công dụng, giá trị lợi ích mà chúng mang lại Số lƣợng lồi ngày giảm, giá trị kinh tế cao lên nhƣng chƣa có gây trồng lồi Hồng đằng  Đặc điểm hình thái thân, cành, lá, hoa, Hoàng đằng Lá đơn, mọc so le (cách), kích thƣớc biết đổi khác cây, lớn dài 38 cm, rộng 18 cm, có hình thon dài, đầu nhọn Phiến cứng, có gân gốc, gân bên Cuống dài có hai nốt phình hai đầu Đầu nhọn, gốc tròn; mặt xanh đậm, mặt dƣới xanh nhạt, non mềm có màu xanh nhạt, có ba gân gốc rõ cách gốc 0.4 - 0.5 cm, đôi gân gốc kéo dài đến ½ phiến Quả hạch, hình trái xoan, non có mầu xanh chín có màu vàng, mọc thành chùm, lớp cùi phía nhớt, có mùi khó ngửi, chứa hạt dày, dẹt Đƣờng kính 1.5 cm Mùa hoa: tháng - 4, Mùa tháng -  Ảnh hưởng độ cao đến hàm lượng hoạt chất Palmatin Hoàng đằng khu vực nghiên cứu Ở nơi có độ cao lớn chƣa có hàm lƣợng palmatin cao nên độ cao khơng ảnh hƣởng nhiều đến hàm lƣợng Palmatin Ảnh hưởng đất đến hàm lượng hoạt chất Palmatin Hoàng đằng khu vực nghiên cứu Hoàng Đằng phân bố nơi có đất dạng viên, ẩm, xốp giúp có đủ nƣớc dinh dƣỡng để phát triển  Hàm lượng Palmatin vùng sinh thái 50 Hàm lƣợng Palmatin vùng có khác rõ rệt, hàm lƣợng Palmatin tỉnh Điện Biên phân vùng sinh thái Tây Bắc Bộ cao so với phân vùng sinh thái Đông Bắc Bộ Bắc Trung Bộ 5.2 Tồn Chƣa có biện pháp để giâm hom, bảo tồn loài Số lƣợng Hoàng đằng tự nhiên lại khơng nhiều Đề tài chƣa theo dõi chặt chẽ thời điểm hoa, Hồng đằng Đề tài chƣa có quy trình kỹ thuật gieo ƣơm, kỹ thật gây trồng nên chƣa thấy có khu vực gây trồng 5.3 Kiến nghị Cần có biện pháp bảo tồn, khoanh ni xúc tiến tái sinh kết hợp trồng bổ sung để nhằm bảo tồn phát triển nguồn gen rừmg quý, loài Hồng đằng Theo dõi chặt chẽ mùa chín để có kế hoạch thu hái hạt giống phục vụ cơng tác nhân giống hạt Nên gây trồng Hoàng đằng khu vực có thơng số tiêu đất giống nhƣ tỉnh Điện Biên để thu đƣợc Hồng đằng có hàm lƣợng Palmatin cao Xây dựng quy trình kỹ thuật gieo ƣơm, điều kiện, kỹ thuật gây trồng điều kiện cụ thể 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Nguyễn Tiến Bân Cs (2003), “Danh lục loài thực vật Việt Nam Tập II, Tr 144” Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Bộ Khoa học công nghệ môi trƣờng (1996), “Sách đỏ Việt Nam” Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, phần thực vật Bộ y tế, Dƣợc điển Việt Nam, Nxb Y dƣợc, Hà Nội (2002) Lê Tùng Châu, Nguyễn Văn Tập (1996), “Nguồn tài nguyên di truyền thuốc Việt Nam, Tài Nguyên di truyền thực vật Việt Nam” Nhà xuất Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn văn Dƣớng - Trần Hợp (1971), “Kỹ thuật thu hái mẫu vật, làm tiêu cỏ”, Nxb Nông nghiệp Nguyễn Văn Đàn - Nguyễn Viết Trực (1985), “Phương pháp nghiên cứu hoá học thuốc” NXB Y học TP Hồ Chí Minh Phạm Hữu Hạnh, Hà Văn Năm (2014), “Kết nghiên cứu nhân giống Hoàng đằng” Trung tâm Nghiên cứu Lâm đặc sản Quảng Ninh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Nguyễn Thị Lê (2012), “Nghiên cứu đa dạng sinh học Hoàng đằng miền Bắc” Khoá luận tốt nghiệp Dƣợc sỹ Trƣờng Đại học Dƣợc Hà Nội Trần Đức Long (2004), “Góp phần nghiên cứu Hồng đằng (Fibraurea tinctoria lour) thuộc họ tiết dê (Menispermaceae) mọc hoang số vùng Nghệ An” 10 Đỗ Tất Lợi (1999), “Những thuốc vị thuốc Việt Nam” NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 11 Nguyễn Hoàng Nghĩa (2001) Phƣơng Pháp Nghiên Cứu Trong Lâm Nghiệp (NXB Nông Nghiệp 2001) 52 12 Vũ Tấn Phƣơng cộng (2012), “Báo cáo cuối phân vùng sinh thái lâm nghiệp Việt Nam” Cơ quan thực 13 R R Paris H.Moyse (1977), “Giản yếu dược liệu học (phần đại cương)” Vũ Ngọc Lộ dịch NXB Y học 14 Nguyễn Nghĩa Thìn (2007) Các Phƣơng Pháp Nghiên Cứu Thực Vật (Nxb Đại Học Quốc Gia 2007) 15 Nguyễn Quang Tính (2011) Nghiên cứu, bào chế sử dụng số thảo dƣợc để phòng, trị bệnh cho gia súc, gia cầm 16 Đào Thanh Tùng (2002) Nghiên cứu góp phần xây dựng tiêu chuẩn palmatin clorid nguyên liệu II Tiếng Anh 17 Gao-Xiong Rao et al (2009), Antifungal alkaloids from the fresh rattan stem of Fibraurea recisa Pierre, Department of Pharmacy, Kunming General Hospital of Chengdu Military Region, 212 Da-Guan Road Kunming 650032, PR China 18 Lecomte H (1950), Flore Generale de I'Indochine, Tome 1-7, Paris III Internet 19 Cây Hoàng đằng- Tuệ Tĩnh http://tuetinh.vn/hoang-dang-570 PHỤ LỤC PHỤ LỤC BỘ CÂU HỎI PHỎNG VẤN Điều tra trạng phân bố , lịch sử sử dụng, hình thức quản lý, tác động, nhu cầu phát triển, kinh nghiệm ngƣời dân sử dụng, gây trồng Hoàng đằng I- Thông tin chung Ngƣời vấn: Ngày vấn: Địa điểm vấn: II- Thông tin ngƣời đƣợc vấn Họ tên Tuổi .Giới tính Dân tộc Trình độ Nghề nghiệp Số nhân .Lao động Địa chỉ: III- Nội dung vấn Ơng (bà) cho biết lồi làm thuốc có ý nghĩa quan trọng nhƣ đời sống ngƣời dân xã? Hiện nay, xã có loại thuốc hay đƣợc sử dụng chữa trị bệnh thông thƣờng số hàng ngày cho ngƣời dân? Hiện trạng rừng nơi có nhiều thuốc, có thay đổi so với 10 năm trƣớc? Ơng bà có dự đốn nhƣ tƣơng lai rừng 10 năm tới? So với 10 năm trƣớc đây, việc tìm kiếm lồi/nguồn tài ngun rừng (cây thuốc nam) có khó khơng? Mức độ? Cuộc sống gia đình có bị thay đổi nguồn tài ngun rừng thuốc bị thay đổi không? Thay đổi nhƣ nào? Nguồn thu nhập ngƣời dân khu vực từ nguồn nào? Việc sử dụng thuốc địa phƣơng từ trƣớc tới có khác khơng? Khác nhƣ nào? Gia đình có khai thác nguồn tài ngun (cây làm thuốc) từ rừng tự nhiên khơng? Nếu có, ông bà sử dụng/khai thác từ rừng tự nhiên? Ai ngƣời sử dụng tài nguyên rừng thuốc thƣờng xuyên nhất? (ngƣời nghèo/ngƣời giàu? Nhóm dân tộc thiểu số? nam giới/phụ nữ? khác?) Tại sao? 10 Những thơng tin cần biết Hồng đằng + Theo ơng (bà) Cây Hồng đằng có phân bố tự nhiên khu vực không: + Nơi phân bố chủ yếu loài (trong trạng thái rừng nào): + Thƣờng mọc tự nhiên đâu (Chân, sƣờn, Đỉnh): 11 Phân hạng Hoàng đằng theo mức độ đe dọa lồi (theo ngƣời dân): + Độ hữu ích loài ngƣời dân địa phƣơng: sử dụng thang điểm -Lồi khơng có tiềm đƣợc dùng địa phƣơng: điểm -lồi sử dụng ngƣời dân địa phƣơng: điểm -lồi có tầm quan trọng ngƣời dân địa phƣơng: điểm 12 Thực trạng loài Hoàng đằng (ƣớc lƣợng mức độ theo ngƣời dân) -Trƣớc 10 năm Còn nhiều ít ít - năm trở lại Còn nhiều - Hiện Còn nhiều 13 Mức độ để xâm nhập (vị trí mọc lồi để bị tìm thấy để khai thác): sử dụng thang điểm - Loài mọc nơi khó xâm nhập: điểm - Lồi mọc nơi dễ xâm nhập: điểm 14 Sự hiểu biết đặc điểm Hồng đằng + Ơng (bà) có biết lồi Hồng đằng: + Đặc điểm hình thái thân (rễ, thân, cành, mùi vị, non, già): + Đặc điểm hình thái (hình thái lá, mầu sắc, non, già): + Đặc điểm quan sinh sản: - Hoa: (màu sắc, mùi vị) - Quả, hạt:( Màu sắc, hình thái kích thƣớc) - Các đặc điểm khác 15 Tình hình quản lý Hồng đằng - Trƣớc 10 năm Khơng quản lý Xã Lâm trƣờng Kiểm lâm Xã Lâm trƣờng Kiểm lâm Xã Lâm trƣờng Kiểm lâm - năm trở lại Không quản lý - Hiện Không quản lý 16 Khai thác: - Những đạt tiêu chuẩn đƣợc khai thác (các dấu hiêu qua: Lá, thân, hoa, quả) -Khai thác hàng loạt -Khai thác chọn Các phận đƣợc khai thác sử dụng (rễ, thân, lá, hoa, quả) - Mùa khai thác 17 Số ngƣời thu hái 18 Số ngày thu hái vụ/ năm 19 Cách khai thác (nhổ cây, cắt cành ) 20 Mức độ tác động đến sống loài (sự tác động ngƣời dân ảnh hƣởng đến sống loài): Sử dụng thang điểm - Loài có vài nơi sống lồi ổn định: điểm - lồi có nơi sống phần khơng ổn định hay bị đe dọa: điểm - loài có nơi sống khơng tồn tại: điểm 21 Sử dụng Hoàng đằng - Sử dụng làm (thuốc, rau, cảnh) -Nếu đƣợc sủ dụng làm thuốc sử dụng nhƣ nào? (thƣờng chữa bệnh gì, cách pha trộn, tỷ lệ pha trộn với thành phần khác nhƣ nào, ý sử dụng thuốc -Trao đổi mua bán thị trƣờng (giá bán trƣớc nay) 22 Cây Hoàng đằng đƣợc gây trồng địa phƣơng hay chƣa 23 Trồng quy mô (phân tán, tập trung) 24 Nguồn giống (lấy tự nhiên hay tự tạo mua từ nơi khác) 25 Quy trình gây trồng (tóm tắt quy trình gây trơng có, từ thu hái hạt giống tới tạo con): 26 Các hộ có kinh nghiệm tạo gây trồng: 27 Thuận lợi khó khăn cơng tác bảo vệ: -Thn lợi: -Khó khăn: 28 Các sách phát triển Hoàng đằng địa phƣơng xã, huyện: 29 Nhu cầu ngƣời dân gây trồng Hoàng đằng 30 Theo ông (bà) cần làm để bảo tồn phát triển sử dụng lâu dài: Ngƣời đƣợc vấn (Ký ghi rõ họ tên) Ngƣời vấn (Ký ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC Bảng 01 PHIẾU ĐIỀU TRA TẦNG CÂY CAO ƠTC số: Xóm Xã: Huyện: X: Y: Độ cao: Tỉnh: Tọa độ: Tỷ lệ đá lẫn: % Độ dốc: Hƣớng phơi: Trạng thái: Ngƣời điều tra: Ngày điều tra: TT Độ tàn che: Tên loài / /2016 D1.3 Dt HVN S/trƣởng Ghi Bảng 02 PHIẾU ĐIỀU TRA MƠ TẢ HÌNH THÁI THÂN, LÁ CÂY HỒNG ĐẰNG Xóm Xã: Huyện: Tỉnh: Tuyến số: Nơi mô tả: Ngƣời điều tra: Ngày điều tra: STT Thân Doo (cm) Lá (cm) L (m) Rộng Dài Đặc điểm bật Thân Bảng 03 PHIẾU ĐIỀU TRA MƠ TẢ HÌNH THÁI QUẢ CÂY HỒNG ĐẰNG Xóm Xã: Huyện: Tỉnh: Tuyến số: Nơi mô tả: Ngƣời điều tra: Ngày điều tra: STT Cấu tạo hoa Quả (cm) Dài Rộng Đƣờng kính Đặc điểm bật hoa, Bảng 04 Điều tra phẫu diện đất OTC : .Khu vực: Vị trí: .Trạng thái rừng : Tọa độ : .Độ cao : Độ dốc : Hƣớng dốc : Tỷ lệ đá lộ đầu : Độ tàn che : .Ngày đo đếm: Ngƣời điều tra: Độ dày TB tầng Độ ẩm Màu sắc Độ xốp đất (cm) Tỷ lệ đá lộ Thành đầu, đá phần lẫn giới ÔTC Ao A B Ao A …1 B Ao A B A B Lộ đầu Đá lẫn A B A B ... dụng Hoàng đằng khu vực nghiên cứu 3.2.2 Đặc điểm hình thái Hồng đằng khu vực nghiên cứu 3.2.3 Ảnh hưởng điều kiện tự nhiên đến hàm lượng hoạt chất Palmatin Hoằng đằng khu vực nghiên cứu - Ảnh. .. Tuyến thực đề tài Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học ảnh hƣởng điều kiện tự nhiên đến hàm lƣợng Palmatin Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria Fibraurea recisa) khu vực Tây Bắc Bộ Học đôi với hành,... số Palmatin nói chung Palmatin có Hồng đằng nói riêng, khu vực khác Do tơi thực khố luận: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học ảnh hưởng điều kiện tự nhiên đến hàm lượng Palmatin Hoàng đằng Fibraurea
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến hàm lượng Palmatin trong cây Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria và Fibraurea recisa) tại khu vực Tây Bắc Bộ (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu đặc điểm sinh vật học và ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên đến hàm lượng Palmatin trong cây Hoàng đằng (Fibraurea tinctoria và Fibraurea recisa) tại khu vực Tây Bắc Bộ (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay