Nghiên cứu bảo quản gỗ thông bằng dịch chiết lá Xoan (Khóa luận tốt nghiệp)

64 41 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:16

Nghiên cứu bảo quản gỗ thông bằng dịch chiết lá Xoan (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu bảo quản gỗ thông bằng dịch chiết lá Xoan (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu bảo quản gỗ thông bằng dịch chiết lá Xoan (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu bảo quản gỗ thông bằng dịch chiết lá Xoan (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu bảo quản gỗ thông bằng dịch chiết lá Xoan (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu bảo quản gỗ thông bằng dịch chiết lá Xoan (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu bảo quản gỗ thông bằng dịch chiết lá Xoan (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu bảo quản gỗ thông bằng dịch chiết lá Xoan (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu bảo quản gỗ thông bằng dịch chiết lá Xoan (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu bảo quản gỗ thông bằng dịch chiết lá Xoan (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu bảo quản gỗ thông bằng dịch chiết lá Xoan (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY VIỆT Tên đề tài: NGHIÊN CỨU BẢO QUẢN GỖ THƠNG BẰNG DỊCH CHIẾT LÁ XOAN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Quản Lý Tài Nguyên Rừng Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2013-2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY VIỆT Tên đề tài: NGHIÊN CỨU BẢO QUẢN GỖ THÔNG BẰNG DỊCH CHIẾT LÁ XOAN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Ngành : Quản Lý Tài Nguyên Rừng Lớp : K45 -QLTNR (N01) Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2013-2017 Giảng viên hƣớng dẫn : ThS Nguyễn Việt Hƣng Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học thân Các số liệu kết trình bày khóa luận hồn tồn trung thực, khách quan, chƣa cơng bố tài liệu nào, có sai tơi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Xác nhận giáo viên hƣớng dẫn Ngƣời viết cam đoan Đồng ý cho bảo vệ kết trƣớc Hội đồng khoa học ThS Nguyễn Việt Hƣng Nguyễn Duy Việt XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Xác nhận sửa chữa sai sót sau hội đồng dánh giá chấm (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Ðể hồn thành chƣơng trình đào tạo nhà trƣờng thực phƣơng châm “học đôi với hành” Mỗi sinh viên trƣờng cần trang bị cho kiến thức cần thiết, chuyên môn vững vàng Nhƣ việc thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết sinh viên nhà trƣờng, qua giúp sinh viên hệ thống lại toàn kiến thức học vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, đồng thời giúp sinh viên hoàn thiện mặt kiến thức luận, phƣơng pháp làm việc, nãng lực công tác nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn sản xuất, nghiên cứu khoa học Từ cõ sở đƣợc trí nhà trƣờng, ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp, tiến hành thực tập trƣờng Ðại Học Nông Lâm Thái Nguyên thời gian từ tháng năm 2016 đến tháng 11 năm 2016 với đề tài: “Nghiên cứu bảo quản gỗ thông dịch chiết Xoan” Trong thời gian thực tập cố gắng nỗ lực phấn đấu thân, tơi nhận đƣợc giúp đỡ nhiệt tình thầy bạn bè Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy Th.S Nguyễn Việt Hƣng cô giáo Th.S Nguyễn Thị Tuyên tận tình giúp đỡ, hƣớng dẫn tơi vƣợt qua khó khãn, bỡ ngỡ ban đầu để hồn thành đề tài Tơi xin chân thành cảm ơn tồn thể thầy giáo khoa, bạn bè lớp tạo điều kiện, giúp đỡ q trình học tập, rèn luyện hồn thành đề tài tốt nghiệp Do trình độ thời gian có hạn, lại bƣớc đầu làm quen với phƣơng pháp nghiên cứu nên tránh khỏi thiếu sót Tơi mong nhận đƣợc kiến thức đóng góp thầy, giáo tồn thể bạn để khóa luận đƣợc hồn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên,ngày tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Duy Việt iii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT STT Nghĩa từ viết tắt Tên từ viết tắt ASTM Hiệp hội vật liệu thử nghiệm Hoa Kỳ DVHĐ Dầu vỏ hạt điều PGS Phó giáo sƣ PTSKH Phó tiến sĩ khoa học TB Trung bình TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TS Tiến sĩ Tv Mẫu có vết mối TVr Vết mối ăn sâu 10 Tvs Vết mối ăn sâu iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng Bảng 4.1 Bảng 4.2 Bảng 4.3 Bảng 4.4 Bảng 4.5 Bảng 4.6 Bảng 4.7 Bảng 4.8 Tên bảng Trang Bảng 4.1 Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt 32 độ 600C) với mối sau tuần kiểm tra Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ dƣới 33 600C) tỷ lệ 15% với mối Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ dƣới 35 600C) tỷ lệ 25% với mối sau 12 tuần Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ dƣới 37 600C) tỷ lệ 35% với mối sau 12 tuần Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ 39 thƣờng) mối Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ thƣờng) 41 tỷ lệ 15% với mối Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ thƣờng) 43 tỷ lệ 25% với mối Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ thƣờng) tỷ lệ 35% với mối 45 v DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Tên hình Trang Hình 3.1 Lấy xoan tƣơi 23 Hình 3.2 Băm nhỏ xoan 23 Hình 3.3 Chiết dịch xoan với cồn nhiệt độ 600C 23 Hình 3.4 Dịch chiết xoan cô tỷ lệ 100% 23 Hình 3.5 Chuẩn bị xoan 24 Hình 3.6 Băm nhỏ xoan 24 Hình 3.7 Ngâm xoan với cồn 24 Hình 3.8 Lọc dung dịch xoan 25 Hình 3.9 Pha dịch chiết theo tỷ lệ 25 Hình 3.10 quét dung dịch lên mẫu 25 Hình 3.11 Đóng hộp nhử 26 Hình 4.1 Hình 4.2 Hình 4.3 Hình 4.4 Hình 4.5 Hình 4.6 Hình 4.7 đặt hộp nhử 34 Hiệu lực dịch chiết Xoan (chiết cồn nhiệt độ dƣới 36 600C) tỷ lệ 15% mối Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ dƣới 38 600C) tỷ lệ 25% mối Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ dƣới 42 600C) tỷ lệ 35% mối Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ thƣờng) 44 tỷ lệ 25% mối Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ thƣờng) 46 tỷ lệ 35% mối Hiệu lực dịch chiết xoan đến khả phòng nấm mốc 48 vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT iii DANH MỤC CÁC BẢNG iv MỤC LỤC .vi Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu ý nghĩa đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Ý nghĩa đề tài Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1.Cơ sở khoa học 2.1.1 Bảo quản gỗ tầm quan trọng công tác bảo quản gỗ 2.1.2 Phƣơng pháp bảo quản 2.1.3 Những vấn đề thuốc bảo quản nguyên liệu 2.2 Tình hình nghiên cứu nƣớc 13 2.2.1 Tình hình nghiên cứu sử dụng chế phẩm bảo quản giới 13 2.2.2 Tình hình nghiên cứu sử dụng chế phẩm bảo quản Việt Nam 15 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.20 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 20 3.1.1 Đối tƣợng 20 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 20 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành nghiên cứu 20 3.3 Nội dung nghiên cứu 20 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 21 3.4.1 Phƣơng pháp kế thừa 21 3.4.2 Phƣơng pháp nghiên cứu thực nghiệm 21 3.4.3 Phƣơng pháp đánh giá hiệu lực chế phẩm bảo quản 25 vii 3.4.4 Phƣơng pháp phân tích, xử lý tổng hợp số liệu 27 Phần 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .32 4.1 Hiệu lực dịch chiết Xoan đến khả phòng trừ mối 32 4.1.1 Hiệu lực dịch chiết Xoan (chiết cồn nhiệt độ dƣới 600C) 32 4.1.2 Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ thƣờng) mối 39 4.2 Hiệu lực dịch chiết Xoan đến khả phòng nấm 48 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Khuyến nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Những năm gần lâm nghiệp đóng vai trò quan trọng kinh tế nƣớc ta, nhu cầu sử dụng sản phẩm từ gỗ lâm sản gỗ ngày tăng lên số lƣợng chất lƣợng Ngành công nghệ chế biến lâm sản đứng trƣớc thực trạng bị thiếu nguyên liệu trầm trọng, chuyển đổi sang sử dụng gỗ mọc nhanh rừng trồng làm nguyên liệu cho trình sản xuất cộng với việc sử dụng gỗ hợp lý có hiệu vấn đề đƣợc quan tâm chế biến gỗ Nhà nƣớc có chủ trƣơng phát triền rừng trồng, đặc biệt trọng phát triển loài gỗ rừng mọc nhanh nhƣ: Thông, Keo lai, Bạch đàn Thông trắng loài mọc nhanh đƣợc trồng nhiều với diện tích lớn nƣớc ta Gỗ Thơng trắng có hình thức thân thẳng, vân thớ đẹp, gỗ màu nâu vàng, thớ thô, thẳng, nhẹ, … Nên đƣợc sử dụng vào nhiều mục đính khác lĩnh vực chế biến gỗ đặc biệt để sản xuất đồ mộc Tuy nhiên, gỗ Thông chứa hàm lƣợng nhựa cao nên gỗ dễ bị mối, nấm mốc nấm biến màu xâm nhiễm sau chặt hạ suốt trình chế biến sử dụng gỗ Mặc dù nấm mốc, nấm gây biến màu gỗ khơng làm giảm sút tính chất học song gỗ bị nhiễm nấm bị giảm đáng kể giá trị màu sắc gỗ không đồng Do vậy, việc nghiên cứu lựa chọn thuốc chế độ xử lý bảo quản phù hợp cho gỗ Thông cần thiết để góp phần nâng cao hiệu sử dụng gỗ Nƣớc ta nằm khu vực khí hậu nhiệt đới nên sinh vật hại gỗ nói chung nấm gây biến màu gỗ nói riêng phát triển mạnh Do đó, để hạn chế đƣợc tác nhân gây hại lâm sản số biện pháp kỹ thuật đƣợc sử dụng rộng rãi nhƣ: chọn mùa chặt hạ, ngâm gỗ dƣới ao hồ, hun khói, hong phơi gỗ, kê xếp gỗ nơi thống gió, v v… Tuy nhiên, áp dụng biện pháp bảo quản kế tồn số nhƣợc điểm thời gian xử lý kéo dài 42 Kiểm tra sau thời gian tuần đầu cho thấy cho thấy tƣợng mối bắt đầu bám vào hộp, gỗ nguyên Điểm đánh giá hiệu lực chế phẩm đạt điểm so với tiêu đạt mức có hiệu lực tốt Kiểm tra sau tuần cho thấy tỷ lệ có tƣợng đắp mui đất bán xung quanh hộp số gỗ bị ăn lớp mặt Điểm đánh giá hiệu lực chế phẩm đạt điểm so với tiêu đạt mức có hiệu trung bình Kiểm tra sau 12 tuần cho thấy tỷ lệ bị mối phá hoại nặng Điểm đánh giá hiệu lực chế phẩm đạt điểm so với tiêu đạt mức có hiệu lực xấu Hình 4.4 Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ thường) tỷ lệ 15% mối 4.1.2.2 Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ thường) tỷ lệ 25% mối Kết nghiên cứu hiệu lực dung dịch xoan (chiết cồn nhiệt độ 600C) mối đƣợc tổng hợp bảng 4.7 43 Bảng 4.7 Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ thƣờng) tỷ lệ 25% với mối tuần Mẫu Vết có vết mối mối ăn sâu 0 tuần Vết Mẫu Vết có vết mối mối ăn sâu 0 0 0 0 0 12 tuần Vết Vết Mẫu Vết có vết mối mối ăn sâu 0 0 0 x x x x x x 0 0 x x x x 0 0 x x 0 0 0 x x 0 x x x x x 0 0 0 x x 0 x x x x 10 0 x x x x x Tỷ lệ 0% 0% 0% 40% 40% 20% 80% 50% 70% STT Tổng điểm mối ăn rộng mối ăn rồng mối ăn rộng Qua bảng 4.7 ta thấy, tỷ lệ 25% mẫu có quét dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ thƣờng) mấu đối chứng không quét dịch chiết bảo quản bị mối xân nhập, chế phẩm có tác dụng hạn chế đƣợc sâm nhập mối Kiểm tra sau thời gian tuần đầu cho thấy cho thấy tƣợng mối bắt đầu bám vào hộp, gỗ nguyên Điểm đánh giá hiệu lực chế phẩm đạt điểm so với tiêu đạt mức có hiệu lực tốt 44 Kiểm tra sau tuần cho thấy tỷ lệ có tƣợng đắp mui đất bán xung quanh hộp số gỗ bị ăn lớp mặt Điểm đánh giá hiệu lực chế phẩm đạt điểm so với tiêu đạt mức có hiệu lực trung bình Kiểm tra sau 12 tuần cho thấy tỷ lệ bị mối phá hoại nặng Điểm đánh giá hiệu lực chế phẩm đạt điểm so với tiêu đạt mức có hiệu lực xấu Hình 4.5 Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ thường) tỷ lệ 25% mối 4.1.2.3 Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ thường) tỷ lệ 35% mối Kết nghiên cứu hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ 600C) mối đƣợc tổng hợp bảng 4.8 45 Bảng 4.8 Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ thƣờng) tỷ lệ 35% với mối tuần tuần 12 tuần Mẫu có vết mối Vết mối ăn sâu Vết mối ăn rộng Mẫu có vết mối Vết mối ăn sâu Vết mối ăn rồng Mẫu có vết mối Vết mối ăn sâu Vết mối ăn rộng 0 0 0 x x 0 x x x x x 0 0 0 x x x 0 0 0 x x 0 x x x 0 0 x x x x 0 0 0 x x 0 0 0 x x 0 x x x x x 10 0 0 x x 0 Tỷ lệ 0% 0% 0% 40% 40% 20% 90% 50% 60% STT Tổng điểm Qua bảng 4.8 ta thấy, tỷ lệ 35% mẫu có quét dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ thƣờng) mấu đối chứng không quét dịch chiết bảo quản bị mối xân nhập, tỷ lệ chế phẩm có tác dụng hạn chế đƣợc sâm nhập mối Kiểm tra sau thời gian tuần đầu cho thấy cho thấy tƣợng mối bắt đầu bám vào hộp, gỗ nguyên Điểm đánh giá hiệu lực chế phẩm đạt điểm so với tiêu đạt mức có hiệu lực tốt 46 Kiểm tra sau tuần cho thấy tỷ lệ có tƣợng đắp mui đất bán xung quanh hộp số gỗ bị ăn lớp mặt Điểm đánh giá hiệu lực chế phẩm đạt điểm so với tiêu đạt mức có hiệu lực tốt Kiểm tra sau 12 tuần cho thấy tỷ lệ bị mối phá hoại nặng Điểm đánh giá hiệu lực chế phẩm đạt điểm so với tiêu đạt mức có hiệu lực trung bình Hình 4.6 Hiệu lực dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ thường) tỷ lệ 35% mối Nhận xét chung: Trong cấu tạo gỗ thông loại gỗ mềm, xốp, nhẹ đối tƣợng đƣợc loài mối ƣa thích, lồi mối tiếp cận đƣợc chúng ăn nhanh Mối lồi trùng mẫn cảm với hóa chất, với hóa chất độc hại chúng đắp đƣờng mui để vƣợt qua chúng phát thức ăn (gỗ) chúng cơng, nhƣng phát hóa chất chúng tự rời Nhƣng dung dịch xoan tỷ lệ bảo quản thông đƣợc thời gian ngắn, không sử dụng đƣợc lâu dài Khi quét dung dịch bảo quản 47 lên mặt gỗ, chúng ngấm vào mạch gỗ thức ăn có quét chế phẩm bảo quản mà mối ăn vào ruột, chất hóa học chế phẩm bảo quản tiêu diệt vi khuẩn có tác dụng giúp mối tiêu hóa thức ăn Bên cạnh Xoan chứa số chất gây ức chế hệ thần kinh mối Tỷ lệ chế phẩm ảnh hƣởng lớn đến khả bảo quản gỗ thông, tỷ lệ khác cho hiệu phòng trừ mối khác Qua kết thí nghiệm cho thấy dung dịch xoan (chiết cồn nhiệt độ thƣờng) đem lại hiệu không tốt Qua thực tế cho thấy chế phẩm dung dịch xoan (chiết cồn nhiệt độ 600C) đem lại hiệu tốt so với dung dịch xoan (chiết cồn nhiệt độ thƣờng) Điều đƣợc giải thích nhƣ sau: Trong xoan có hợp chất Limonoid hợp chất hòa tan tốt dung mơi cồn nhƣng phải điều kiện có nhiệt độ Còn dịch chiết xoan (chiết cồn nhiệt độ thƣờng) có tác dụng diệt sâu hại khơng cao dung dịch xoan (chiêt cồn nhiệt độ 600C) hoạt chất sinh học xoan khơng hòa tan tốt nhiệt độ thƣờng Vì vậy, phƣơng pháp bảo quản gỗ dung dịch xoan (chiết cồn nhiệt độ 600C) có hiệu cao, nhƣng đƣợc thời gian ngắn tuần sau tuần hiệu lực dịch chiết hiệu xấu Tỷ lệ dịch chiết từ xoan thấm vào gỗ nhiều khả phòng chống nấm mối cao Tỷ lệ dịch chiết cao khả thấm vào gỗ cao Ở thời gian tuần tuần, khả xâm nhập nấm mối chƣa có có tƣợng mối bắt đầu bám vào xung quanh hộp gỗ nguyên Theo kết đánh giá hiệu lực chế phẩm bảo quản mối có hiệu lực tốt Ở thời gian 12 tuần theo kết theo dõi cho thấy khả xâm nhập mối tất tỷ lệ bị mối phá hoại nặng, khả xâm nhập mối giảm dần theo chiều tăng tỷ lệ dịch chiết Hiệu lực chế phẩm mối tỷ lệ 15%, 25%, có hiệu lực xấu, 35% hiệu trung bình 48 4.2 Hiệu lực dịch chiết Xoan đến khả phòng nấm Ở tất tỷ lệ khơng có nấm Trong 100% mấu đối chứng bị nấm xâm nhập mức độ khác Đối với mẫu gỗ quét dịch chiết bảo quản tự thân gỗ tạo môi trƣờng khác hẳn với mẫu gỗ không quét dịch chiết bảo quản Nhƣng gặp điều kiện thuận lợi cho việc nảy mầm bào tử nấm, dịch chiết bảo quản phá hoại bào tử nấm, hoạt chất dịch chiết bảo quản thấm gỗ phản ứng với thành phần chủ yếu bào tử nấm không nảy mầm Kết tổng hợp chế phẩm bảo quản chế phẩm bảo quản nấm làm chúng biến dạng hình thái, biến dị, có tiêu diệt bề mặt gỗ quét.Tại tỷ lệ quét 15%, 23%, 35%, trình quét tuần theo dõi khơng có tƣợng nấm mốc xuất Do dịch chiết bảo quản từ tỷ lệ 15%, 23%, 35% Có hiệu lực bảo quản gỗ Thơng phòng chống xâm nhập nấm phá hoại Kết luận: Kết cho thấy dịch chiết từ Xoan có khả phòng trừ nấm, chất có đủ tác dụng làm cho nấm khơng thể xâm nhập Hình 4.7: Hiệu lực dịch chiết xoan đến khả phòng nấm mốc 49 Phần KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Kết nghiên cứu bảo quản gỗ Thông trắng dịch chiết từ lá Xoan, rút số kết nhƣ sau: Đối với nấm: Kết nghiên cứu hiệu lực dịch chiết xoan nấm cho thấy dịch chiết Xoan tất tỷ lệ có hiệu cao phòng trừ loại nấm Đối với mối: Dịch chiết xoan chiết cồn nhiệt độ dƣới 600C cho hiệu cao rõ rệt so với dịch chiết xoan cồn nhiệt độ thƣờng phòng chống mối Kết thí nghiệm cho thấy khả xâm nhập mối mẫu gỗ Thơng trắng có qt dịch chiết Xoan giảm theo chiều tăng tỷ lệ Tỷ lệ cao, khả phòng trừ mối tốt Dịch chiết xoan tỷ lệ 25% (chiết cồn nhiệt độ dƣới 600C) 35% (chiết cồn nhiệt độ thƣờng) cho khả phòng mối cao sau tuần thử nghiệm Kết sau 12 tuần thử nghiệm: Quét dịch chiết xoan tất nồng khơng có hiệu lực mối Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, lựa chọn đƣợc tỷ lệ dịch chiết Xoan cho kết cao phòng chống nấm, mối nhƣ sau: - Phòng chống nấm: Có thể sử dụng dịch chiết Xoan chiết cồn nhiệt độ dƣới 600C dịch chiết Xoan cồn nhiệt độ thƣờng tỷ lệ từ 15% trở lên - Phòng chống mối: Lựa chọn tỷ lệ chế phẩm tùy vào yêu cầu thời gian bảo quản gỗ Cụ thể nhƣ sau: - Hiệu lực dịch chiết Xoan chiết cồn nhiệt độ dƣới 600C: + Bảo quản gỗ vòng tuần: Lựa chọn tỷ lệ 15% 50 + Bảo quản gỗ vòng tuần: Lựa chọn tỷ lệ 25% - Hiệu lực dịch chiết Xoan chiết cồn nhiệt độ thƣờng: + Bảo quản gỗ vòng tuần: Lựa chọn tỷ lệ 15% + Bảo quản gỗ vòng tuần: Lựa chọn tỷ lệ 35% 5.2 Khuyến nghị Qua thời gian nghiên cứu chúng tơi nhân thấy số hạn chế : - Do thời gian có hạn nên công việc nghiên cứu bảo quản gỗ Thông dừng lại cấp kích thƣớc, phƣơng pháp quét - Dung dịch xoan sử dụng chiết thủ công - Đề tài tạo dung dịch xoan chƣa có số liệu xác định thành phần, định lƣợng chất có xoan - Kết nhử mối mang tính chất tƣơng đối - Đề tài giới hạn nghiên cứu ảnh hƣởng tỷ lệ chế phẩm tới nấm mối Từ tơi đưa đề suất sau: - Cần mở rộng nghiên cứu cấp kích thƣớc khác nhau, cấp tỷ lệ cao hơn, phƣơng pháp ngâm tẩm, thời gian ngâm tẩm đến tính chất sản phẩm, khả chống lại sinh vật - Nghiên cứu phƣơng pháp tách chiết - Cần trang bị thêm dụng cụ thí nghiệm phục vụ cho việc cấy nấm để áp dụng kết vào thực tế đem lại hiệu cao cho ngƣời sử dụng - Cần nghiên cứu xác định thành phần, lƣợng chất xoan - Mở rộng nghiên cứu phòng chống mọt Để có kết luận sâu sắc bảo quản gỗ Thông nhằm đƣa phƣơng án bảo quản gỗ Thông phù hợp - Nghiên cứu công nghiệp Ví dụ: + Sản xuất rau an tồn + Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học từ Xoan để diệt sâu bệnh … 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu nƣớc: Bùi Văn Aí (2008), nghiên cứu sử dụng dầu hạt điều làm thuốc bảo quản lâm sản, NXB Nông Nghiệp Hà Nội Nguyễn Đăng Diệp, Nguyễn Nghĩa Thìn, (1990), nghiên cứu hoạt chất tách chiết từ xoan chịu hạn xoan ta, Đại học quốc gia Hà Nội Lâm Công Định (1991), giới thiệu xoan chịu hạn (Azadirachta indica A.Juss) nhập nội vào vùng cát nóng hạn Phan Thiết – Tuy Phong, Sở Nông – Lâm nghiệp Thuận Hải Vũ Văn Độ, Vũ Đăng Khánh Nguyễn Tiến Thắng (2005), hiệu gây chết chế phẩm phối trộn dầu neen Bt (Bacillus thuringiensis) sâu xanh (Heliothis armigera) sâu tơ (Plutella xylostella), nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Minh Hà (2011), khảo sát thành phần hóa học hạt xoan thu hái từ xoan trông Việt Nam, Trƣờng Đại học Khoa học Tự Nhiên Tp HCM Vũ Đăng Khánh (2003), khảo sát hoạt tính kháng số loại nấm gây bệnh nấm Aspergillus flavus sinh độc tố Aflatoxin sản phẩm chiết xuất từ xoan chịu hạn trồng Việt Nam, Viện sinh học nhiệt đới Nguyễn Xuân Khu (1985), Sơ xác định khả thấm thuốc số loài gỗ vùng Thanh Sơn – Vĩnh Phúc – Một số kết nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghiệp rừng, Nhà xuất Nông Nghiệp Nguyễn Xuân Khu (1972), nghiên cứu chế độ tẩm số hóa chất bảo quản tan nước cho giác lõi gỗ dương (Popylus tremuala) có độ ẩm khác nhau, luận án PTS khoa học kỹ thuật, Lenigrad Lê Văn Lâm, Bùi Văn Ái cộng tác viên (2005), nghiên cứu bảo quản số tre gỗ rừng trồng sử dụng trời làm cọc tiêu, xây dựng bản, nguyên liệu sản xuất đồ mộc ván nhân tạo NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 52 10 Lê Văn Lâm (1985), kết bước đầu chống hà cho thuyền biển, ứng dụng khoa học kỹ thuật, Viện CNR 11 Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Chí Thanh, Lê Văn Nơng (2006), bảo quản lâm sản, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 12 Lê Duy Phƣơng, Phan Thị Lƣơng Ngọc (2003), nghiên cứu tạo thuốc chống mốc cho lâm sản, NBX Nông Nghiệp, Hà Nội 13 Lê Thị Thanh Phƣợng (2004), chiết xuất hoạt chất sinh học từ nhân hạt neem (Azadirachta indica A.Juss) khảo sát tác động chúng ngài gạo (Corcyra cephadonica St), nhà xuất Nông Nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Chí Thanh, (1985), Một số kết thử hiệu lực thuốc bảo quản độ bền gỗ điều kiện bến bãi, kết nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghiệp rừng, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 15 Nguyễn Thị Tuyên (2008), Bài giảng bảo quản chế biến nông lâm sản, giáo trình giảng dạy trƣờng đại học Nơng Lâm Thái Nguyên 16 Viện sinh học Nhiệt đới Thành Phố Hồ CHí Minh (1999-2000), thử nghiệm dầu Xoan Ấn Độ lên phát triển bọ hà khoai lang 17 Nguyễn Thế Viễn (1961), Diệt mối tận gốc theo phương pháp hóa sinh, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Tài liệu tiếng Anh 18 Biswas Kausik, Chattopadhyay Ishita, Banerjee, R.K and Bondyopadhyay Uday, 2002 Biological activities and medicinal properties of neem (Azadirachta indica A.Juss) Current science, Vol 82, No 11 19 Coventry E and Allan E.J., 2002 Microbiological and chemical analysis of neem (Azadirachta indica A.Juss) extracts New data on antimicrobial activity Pytoparasitica 29:5 32 Dahanukar S.A., Kulkarni R.A and Rege N.N., 2002 Pharmacology of medicinal plants and natural products Indian Journal of Pharmacology, 32, S81 – S118 MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG Q TRÌNH THÍ NGHIỆM Hình 1: Lấy gỗ Thơng Hình 3: Lấy xoan Hình 2: Gia cơng gỗ Hình 4: Băm nhỏ xoan Hình 5: Phơi gỗ sau gia cơng Hình 7: Đun chế phẩm 600C Hình 6: Dùng cân điện tử cân Hình 8: Cơ dung dịch 100% Hình 9: Can đựng dung dịch Hình 10: Pha dung dịch Hình 11: Đặt hộp nhử Hình 13: Đặt hộp nhử Hình 14: Kiểm tra hộp nhử Hình 16: Kết sau gỡ hộp Hình 15: Gỡ hộp nhử mối Hình 17: Đánh giá tỷ lệ mối hại ... dụng xoan tiến hành nghiên cứu khả bảo quản gỗ xoan thông qua đề tài: “Ngiên cứu bảo quản gỗ Thông dịch chiết Xoan 1.2 Mục tiêu ý nghĩa đề tài 1.2.1 Mục tiêu Đánh giá đƣợc hiệu lực dịch chiết Xoan. .. ctv, 1985) [17] Một số nghiên cứu xoan Việt Nam Việc nghiên cứu hoạt chất tách chiết từ xoan chịu hạn xoan ta đƣợc nghiên cứu số sở nghiên cứu Hà Nội (Cơng trình nghiên cứu PGS.TS Nguyễn Đăng... việc bảo quản gỗ thông khỏi bị nấm mốc biến màu gỗ, hiệu sử dụng gỗ đƣợc lâu dài hiệu 4 Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1.Cơ sở khoa học 2.1.1 Bảo quản gỗ tầm quan trọng công tác bảo quản gỗ 2.1.1.1 Bảo
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu bảo quản gỗ thông bằng dịch chiết lá Xoan (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu bảo quản gỗ thông bằng dịch chiết lá Xoan (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay