Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa các loài cây rừng làm cơ sở xây dựng tập đoàn cây trồng rừng hỗn giao tại Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

64 46 0
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:11

Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa các loài cây rừng làm cơ sở xây dựng tập đoàn cây trồng rừng hỗn giao tại Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa các loài cây rừng làm cơ sở xây dựng tập đoàn cây trồng rừng hỗn giao tại Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa các loài cây rừng làm cơ sở xây dựng tập đoàn cây trồng rừng hỗn giao tại Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa các loài cây rừng làm cơ sở xây dựng tập đoàn cây trồng rừng hỗn giao tại Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa các loài cây rừng làm cơ sở xây dựng tập đoàn cây trồng rừng hỗn giao tại Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa các loài cây rừng làm cơ sở xây dựng tập đoàn cây trồng rừng hỗn giao tại Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa các loài cây rừng làm cơ sở xây dựng tập đoàn cây trồng rừng hỗn giao tại Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa các loài cây rừng làm cơ sở xây dựng tập đoàn cây trồng rừng hỗn giao tại Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa các loài cây rừng làm cơ sở xây dựng tập đoàn cây trồng rừng hỗn giao tại Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa các loài cây rừng làm cơ sở xây dựng tập đoàn cây trồng rừng hỗn giao tại Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC THỊNH “NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ TỰ NHIÊN GIỮA CÁC LOÀI CÂY RỪNG LÀM SỞ XÂY DỰNG TẬP ĐOÀN CÂY TRỒNG RỪNG HỖN GIAO TẠI VƢỜN QUỐC GIA BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quảntài nguyên rừng Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2013 -2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC THỊNH “NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ TỰ NHIÊN GIỮA CÁC LOÀI CÂY RỪNG LÀM SỞ XÂY DỰNG TẬP ĐOÀN CÂY TRỒNG RỪNG HỖN GIAO TẠI VƢỜN QUỐC GIA BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chun ngành Khoa Khóa học : Chính quy : Quảntài nguyên rừng : Lâm Nghiệp : 2013 -2017 Giảng viên hƣớng dẫn : TS NGUYỄN THANH TIẾN Khoa Lâm nghiệp – Trƣờng ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu trình bày khóa luận kết thí nghiệm thực tế tơi, sai sót tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm chịu hình thức kỷ luật khoa nhà trƣờng đề Thái nguyên, ngày tháng năm 2017 XÁC NHẬN CỦA GVHD NGƢỜI VIẾT CAM ĐOAN Đồng ý cho bảo vệ kết trƣớc Hội đồng TS Nguyễn Thanh Tiến Nguyễn Đức Thịnh XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN xác nhận sửa chữa sai sót sau Hội đồng đánh giá chấm (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp khâu quan trọng trình học tập sinh viên nhằm hệ thống lại toàn kiến thức học vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, bƣớc đầu làm quen với kiến thức khoa học Qua sinh viên trƣờng hồn thiện kiến thức lý luận, phƣơng pháp làm việc lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn công việc sau Đƣợc giúp đỡ Ban giám hiệu trƣờng Đại Học Nông Lâm ban chủ nhiệm Khoa Lâm Nghiệp, em tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên loài rừng làm sở xây dựng tập đoàn trồng rừng hỗn giao Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn” Trong suốt trình thực tập em nhận đƣợc giúp đỡ thầy giáo, nơi em thực tập tốt nghiệp Em xin chân thành cám ơn Ban giám hiệu trƣờng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Lâm Nghiệp đặc biệt thầy giáo Ts Nguyễn Thanh tiến tồn thể thầy trực tiếp hƣớng dẫn, giảng dạy suốt trình học tập nhƣ trình báo cáo tốt nghiệp Do trình độ thời gian hạn cố gắng song khóa luận tốt nghiệp em khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đƣợc ý kiến bảo thầy giáo, ý kiến đóng góp bạn để khóa luận tốt nghiệp em đƣợc hoàn thiện Em xin chân thành cảm ơn Thái nguyên, ngày tháng năm 2017 Sinh viên Nguyễn Đức Thịnh iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Trang Bảng 2.1 Kiểm tra mối quan hệ theo cặp lồi sáu 10 Bảng 2.2 Quan hệ loài 11 Bảng 4.1 Tổ thành rừng tự nhiên nơi mặt lồi Sấu 31 Bảng 4.2 Tổ thành rừng tự nhiên nơi mặt lồi Kháo to 33 Bảng 4.3 Tổ thành rừng tự nhiên nơi mặt lồi Nghiến 35 Bảng 4.4.Thống kê tần suất mối quan hệ loài Sấu loài với bạn 36 Bảng 4.5 Nghiên cứu mối quan hệ loài Sấu bạn 39 Bảng 4.6 Thống kê tần suất mối quan hệ loài với Kháo to 40 Bảng 4.7 Nghiên cứu mối quan hệ loài Kháo to bạn 43 Bảng 4.8 Thống kê tần suất mối quan hệ loài với Nghiến 44 Bảng 4.9 Nghiên cứu mối quan hệ loài Nghiến bạn 46 Bảng 5.1 Danh Mục lồi bạn đề xuất trồng hỗn giao với 47 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 4.1 Biểu đồ tần xuất loài bạn với Sấu 38 Hình 4.2.Biểu đồ tần suất loài bạn với Kháo to 42 Hình 4.3 Biểu đồ tần xuất loài bạn với Nghiến 45 v DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT D1,3 : Đƣờng kính thân vị trí 1,3m Hvn : Chiều VQG : Vƣờn Quốc Gia BTTN : Bảo tồn tài nguyên Ni : Số lƣợng cá thể loài thứ i Ni% : % Ni tổng N Gi : Tổng tiết diện ngang thân Gi% : Tổng tiết diện thứ i IVI% : Chỉ số tổ thành sinh thái tầng gỗ T.s : Tiến sĩ QH : Quan hệ cao vút vi MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC BẢNG BIỂU iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT v MỤC LỤC vi Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa nghiên cứu khoa học 1.3.1.Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 2.1 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Các mối quan hệ hỗ trợ 2.1.2 Các mối quan hệ đối kháng 2.2.3 Một số kết nghiên cứu mối quan hệ loài 2.2 Tổng quan Vƣờn Quốc Gia Ba Bể 18 2.2.3 Tình hình phân bố, sử dụng đất dân số 22 2.2.4 Các hoạt động đe dọa đến đa dạng sinh học 23 Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.1 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 25 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 25 3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 26 3.4.1 Vật tƣ dụng cụ cần thiết cho nghiên cứu 26 vii 3.4.2 Phƣơng pháp kế thừa số liệu 26 3.4.3 Phƣơng pháp thu thập số liệu 26 3.4.4 Xử lý số liệu điều tra 29 3.4.5 Tổng hợp viết báo cáo 30 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 31 4.1 Một số đặc điểm cấu trúc lâm phần khu vực nghiên cứu 31 4.1.1 Với loài Sấu 31 4.1.2 Với loài Kháo to 33 4.1.3 Với loài Nghiến 34 4.2 Mối quan hệ tự nhiên loài rừng khác với loài Sấu (Dracontomelon duperreanum) VQG Ba Bể 36 4.2.1 Tần suất xuất loài bạn trình điều tra 36 4.2.2 Mối quan hệ loài Sấu với bạn 39 4.3 Mối quan hệ tự nhiên loài rừng khác với loài Kháo to (Machilus grandifolia) Vƣờn Quốc Gia Ba Bể 40 4.3.1 Tần suất xuất lồi bạn q trình điều tra 40 4.4 Mối quan hệ tự nhiên loài rừng khác với loài Nghiến (Burretiodendron hsienmu) VQG Ba Bể 44 4.4.1 Tần suất xuất lồi bạn q trình điều tra 44 4.4.2 Mối quan hệ loài Nghiến với bạn 46 4.5 Đề xuất tập đoàn trồng rừng hỗn giao sở kết qua nghiên cứu mối quan hệ không gian loài 47 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 5.1 KẾT LUẬN 49 5.2 KIẾN NGHỊ 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Rừng vốn đƣợc xem phối trái đất , rừng vai trò quan trọng việc trì cân sinh thái đa dạng sinh học hành tinh chung ta bảo vệ rừng nguồn tài nguyên rừng trở thành yêu cầu nhiệm vụ trì hỗn tất quốc gia giới Việt Nam Đó thách thức vơ to lớn đòi hỏi cá nhân tổ chức thuộc ngành liên quan quốc gia giới nhận thức đƣợc vai trò nhiệm vụ cơng tác phục hồi phát triển rừng Rừng hệ sinh thái mà quầnrừng giữ vai trò chủ đạo mối quan hệ tƣơng tác sinh vật với môi trƣờng Rừng thở sống, nguồn tài ngun vơ q giá, giữ vai trò quan trọng q trình phát triển sinh tồn loài ngƣời Rừng điều hòa khí hậu (tạo oxi, điều hòa nƣớc ngăn chặn gió bão, chống xói mòn ) bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trƣờng sống Rừng giữ vai trò quan trọng việc phát triển kinh tế nhƣ cung cấp gỗ, tre, nứa , đặc sản rừng, lồi động thực vật giá trị nƣớc xuất ngồi mang ý nghĩa quan trọng cảnh quan thiên nhiên an ninh quốc phòng Vai trò rừng to lớn đến nhiên ngày nay, nhiều nơi ngƣời khơng bảo vệ rừng, mà chặt phá bừa bãi làm cho tài nguyên rừng khó đƣợc phục hồi ngày bị cạn kiệt nhiều nơi rừng khơng tái sinh , đất trở thành đồi núi trọc , sa mạc, nƣớc mƣa tạo thành dòng vũ trơi chất dinh dƣỡng gây lũ lụt, sạt lở cho vùng đồng Trong năm qua diện tích rừng tự nhiên ngày giảm sút số lƣợng chất lƣợng 41 TT Loài Ni Tỷ lệ % Lc(m) 17 Xoan đào 1,33 952,21 18 Xoan ta 1,33 660,19 19 Cánh kiến 0,67 226,87 20 Chay bắc 0,67 803,84 21 Côm tầng 0,67 314,00 22 Khổ mật 0,67 314,00 23 Lát hoa 0,67 490,63 24 Lim 0.67 346,19 25 Me rừng 0,67 226,87 26 Mọ 0,67 283,39 27 Mò lơng 0,67 314,00 28 Muồng ràng ràng 0,67 415,27 29 Nhọc to 0,67 615,44 30 Núc nác 0,67 415,27 31 Táo muối 0,67 283,39 32 Thị đá 0,67 314,00 33 Ghi Trâm trắng 0,67 379,94 Ghi (x) lồi tần suất cao (Lc) khoảng cách bình quân Qua bảng 4.6 cho thấy trính điều tra rừng tự nhiên Vƣờn Quốc Gia Ba Bể Đã tiến hành 30 nghiên cứu suất Kháo to , khu vực Kháo to 150 bạn lân cận suất 33 loài bạn với đặc điểm tỷ lệ phân bố khác nhau, Số mối loài xuất từ (chiếm 0,67%) đến 45 (chiếm 30%), khoảng cách bình quân giao động từ 226,87 cm2 đến 19.762,38 cm2, lồi tần xuất xuất 5% tổng số lồi, bạn mối quan hệ mật 42 thiết với loài Kháo to gồm loài Đại Phong tử (Hydnocarpus anthelminticaPierre) chiếm tỷ lệ 30% , Ơ rơ (Acanthaceae) Chiếm tỷ lệ 16%, Nhọc nhỏ (Polyalthia Cerasoides) chiếm tỷ lệ 13,33%, Sếu (Celtis Sinensis ) chiếm tỷ lệ 7,33% Để thấy rõ tần suất loài bạn Cây Kháo to mối quan hệ mật thiết với bạn qua biểu đồ sau: Hình 4.2.Biểu đồ tần suất loài bạn với Kháo to Qua biểu đồ hình 4.2 cho thấy tần xuất suất loài bạn chủ yếu với Kháo to Đại phong tử, Ơ rơ, Nhọc nhỏ, Sếu loài Đại phong tử xuất chiếm đa số với tần suất 45/150 chiếm tỷ lệ 30,00%, loài Ô rô xuất với tần suất 24/150 chiếm tỷ lệ 16,00%, loài Nhọc nhỏ xuất với tần suất 20/150 chiếm tỷ lệ 13,33% loài Sếu xuất với tần suất 11/150 Chiếm tỷ lệ 7,33% 43 4.3.2 Mối quan hệ loài Kháo to với bạn Nghiên cứu 30 điểm ngẫu nhiên Kháo to sinh trƣởng phát triển rừng tự nhiên VQG Ba Bể, qua phƣơng pháp xét mối quan hệ loài bạn với Kháo to thu đƣợc kết bảng sau: Bảng 4.7 Nghiên cứu mối quan hệ loài Kháo to bạn Loài A Loài B nA (c) nB (b) nAB (a) Đại phong tử 30 27 27 0,66 0,62 0,31 0,42 Ơ rơ 30 22 22 0,63 0.54 0,27 0,30 7,36 QH+ Nhọc nhỏ 30 20 20 10 0,63 0,50 0,25 0,26 5,33 QH+ Sếu 30 11 11 19 0,58 0,31 0,15 -0,11 0,78 Kháo to Kháo to Kháo to Kháo to (d) P(A) P(B) P(AB)  2 Quan hệ 15,1 QH+ NN Ghi QH + = tƣơng tác dƣơng, NN= ngẫu nhiên Qua bảng 4.6 ta thấy 30 Ô nghiên cứu Kháo to sinh trƣởng phát triển cho ta thấy loài Đại phong tử mối liên quan nhiều lồi Kháo to chúng xuất nhiều 27 ô tổng số 30 nghiên cứu lồi Sấu khơng xuất lồi Đại phong tử, lồi Ơ rơ chúng chiếm 22 ô tổng số 30 nghiên cứu lồi Sấu đồng nghĩa với việc lại khơng xuất lồi Ơ rơ Tƣơng tự loài Nhọc nhỏ nghiên cứu ta thấy chúng xuất chúng 20 tổng số 30 ô nghiên cứu lồi Kháo to lại 10 khơng xuất Nhọc nhỏ Trên tổng số 30 lồi Kháo to đƣợc nghiên cứu lồi Sếu chiếm tỷ lệ so với lồi lại 11 mặt Sếu lại 19 khơng xuất loài này; Qua bảng ta thấy lồi Kháo to quan hệ dƣơng với lồi Đại phong tử, Ơ rơ, Nhọc nhỏ quan hệ ngẫu nhiên với lồi sếu 44 4.4 Mối quan hệ tự nhiên loài rừng khác với loài Nghiến (Burretiodendron hsienmu) VQG Ba Bể 4.4.1 Tần suất xuất lồi bạn q trình điều tra Để nghiên cứu mối quan hệ loài Nghiến loài rừng khác ta quan sát theo kiểu hệ thống ngẫu nhiên 30 điểm Nghiến sinh trƣởng phát triển rừng tự nhiên Vƣờn Quốc Gia Ba Bể, ta thu đƣợc kết bảng sau : Bảng 4.8 Thống kê tần suất mối quan hệ giƣa loài với Nghiến TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Lồi bạn Ơ rơ Đại phong tử Mọ Sảng đá Kháo to Đẻn Gáo Cà muối vàng Chay Bắc Bộ Me rừng Muồng ràng ràng Nhọc nhỏ Sấu Táo rừng Trƣờng chua Cơm Kè dơng Khổ mật Lát Hoa Lòng măng cụt Núc nác Sếu Thôi dày Xoan ta Dâu da xoan Lõi Thọn Nhọc to Ni 44 22 14 2 3 3 3 3 2 2 2 2 1 Tỷ lệ % 29,33 14,67 9,33 4,67 1,33 1,33 2 2 2 2 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 1,33 0,67 0,67 0,67 Lc(m) 1.7091,02 8.468,58 5.644,93 2.774.97 1.739,56 1.368,25 1.658,70 1.120,19 1.075,45 1.335,28 1.212,04 1.007,94 911,38 828,96 824,25 766,16 628,00 597,38 628,00 798,34 870,56 660,18 692,37 726,12 314,00 379,94 379,94 Ghi x x x x 45 TT Loài bạn Ni Tỷ lệ % Lc(m) Ghi 28 Sui 0,67 314,00 29 Thị Đen 0,67 226,86 30 Trai lý 0,67 379,94 31 Trâm trắng 0,67 314,00 32 Xoan đào 0,67 379,94 Ghi (x) lồi tần số cao (Lc) khoảng cách bình quân Qua bảng 4.8 cho thấy trình điều tra rừng tự nhiên Vƣờn Quốc Gia Ba Bể Đã tiến hành 30 nghiên cứu suất Nghiến , khu vực Nghiến 150 bạn lân cận suất 32 lồi bạn với đặc điểm tỷ lệ phân bố khác Số mối loài xuất từ (chiếm 0,67%) đến 44 (chiếm 29,33%) khoảng cách bình quân giao động từ 314,00 cm2 đến 19.762,38 cm2 Trong lồi tần suất xuất 5% tổng số loài, bạn mối quan hệ mật thiết với lồi Kháo to gồm lồi Ơ rô (Acanthaceae) chiếm tỷ lệ 29,33%, Đại Phong tử (Hydnocarpus anthelminticaPierre) chiếm tỷ lệ 30%, Mọ (Deutzianthus tonkinensis) chiếm tỷ lệ 9,33%, Sảng đá (Sterculia lanceolata Cav.) chiếm tỷ lệ 6% Để thấy rõ tần suất loài bạn mối quan hệ mật thiết với Nghiến qua biểu đồ sau: Hình 4.3 Biểu đồ tần xuất loài bạn với Nghiến 46 Qua biểu đồ hình 4.3 cho thấy tần suất xuất loài bạn chủ yếu với Nghiến Ơ rơ, Đại phong tử, Mọ, Sảng đá lồi Ơ rơ xuất chiếm đa số với tần suất 44/150 chiếm tỷ lệ 29,33%, loài Đại phong tử xuất với tần suất 22/150 cây, chiếm tỷ lệ 14,67% loài Mọ xuất với tần suất 14/150 chiếm tỷ lệ 9,33% loài Sảng đá xuất với tần suất 9/150 chiếm tỷ lệ 6,00% 4.4.2 Mối quan hệ loài Nghiến với bạn Nghiên cứu 30 điểm ngẫu nhiên Ngiến sinh trƣởng phát triển rừng tự nhiên VQG Ba Bể, qua phƣơng pháp xét mối quan hệ loài bạn với Nghiến thu đƣợc kết bảng sau: Bảng 4.9 Nghiên cứu mối quan hệ loài Nghiến bạn nA nB nAB (c) (b) (a) 30 26 26 0,65 0,60 0,30 0,39 30 17 17 13 0,61 0,44 0,22 0,20 3,21 QH+ Nghiến Mọ 30 11 11 19 0,58 0,31 0,15 -0,11 0,78 NN Nghiến Sảng đá 30 9 21 0,57 0,26 0,13 -0,10 0,70 NN Lồi A Lồi B Nghiến Ơ rô Nghiến Đaị phong (d) P(A) P(B) P(AB)  2 13,2 Quan hệ QH+ tử Ghi ,QH+ = tương tác dương NN= ngẫu nhiên Qua bảng 4.9 ta thấy 30 Ơ nghiên cứu Nghiến sinh trƣởng phát triển cho ta thấy lồi Ơ rơ mối liên quan nhiều lồi Nghiến chúng xuất nhiều 26 ô tổng số 30 nghiên cứu lồi Nghiến khơng xuất lồi Ơ rơ, lồi Đại phong tử chúng chiếm 17 tổng số 30 nghiên cứu lồi Nghiến đơng nghĩa với việc 13 lại khơng xuất lồi Đại 47 phong tử Tƣơng tự loài Mọ nghiên cứu ta thấy chúng xuất chúng 11 tổng số 30 nghiên cứu lồi Nghiến lại khơng xuất Mọ Trên tổng số 30 lồi Nghiến đƣợc nghiên cứu lồi Sảng đá chiếm tỷ lệ it so với lồi lại mặt Sảng đá lại 21 khơng xuất lồi này; Qua bảng ta thấy Lồi Nghiến quan hệ dƣơng với lồi Ơ rơ, Đại phong tử, quan hệ ngẫu nhiên với lồi Mọ, Sảng đá 4.5 Đề xuất tập đoàn trồng rừng hỗn giao sở kết qua nghiên cứu mối quan hệ khơng gian lồi Từ kết nghiên cứu thực địa, tác giả đề suất tập đoàn trồng rừng hỗn giao ba loài đƣợc nghiên cứu gồm Sấu, Kháo to nghiến Bảng 5.1 Danh Mục loài bạn đề xuất trồng hỗn giao với TT Lồi trồng Sấu (Dracontomelon duperreanum) Kháo to (Machilus grandifolia) Nghiến (Burretiodendron hsienmu) Loài trồng hỗn giao Sếu Sảng đá Ơ rơ Nhọc nhỏ Đại phong tử Ơ rơ Nhọc nhỏ Sếu Ơ rơ Đại phong tử Mọ Sảng đá Tên khoa học Celtis Sinensis Sterculia lanceolata Cav Acnthaceae Polyalthia Cerasoides Hydnocarpus anthelmintica Acnthaceae Polyalthia Cerasoides Celtis Sinensis Acnthaceae Hydnocarpus anthelmintica Deutzianthus tonkinensis Sterculia lanceolata Cav 48 Qua điều tra nghiên cứu loài: Sấu, Kháo to, Nghiến, thực tế cho ta thấy lồi ln cần thiết gắn liền với loài hỗn giao nhƣ trên, nhƣ Sấu xuất loài bạn (Sếu, Sảng đá, Ô rô, Nhọc) Kháo to (Đại phong tử, Ô rơ, Nhọc nhỏ, Sếu) Cây Nghiến (Ơ rơ, Đại phong tử, Mọ, Sảng đá) Cả lồi lồi bạn mối quan hệ khăng khít tƣơng trợ lẫn lồi đặc điểm khác nhƣng nhờ mà chúng phát triển sinh tồn với thời gian Đề suất từ kết nghiên cứu tác giả thông qua số đặc điểm cấu trúc định loài rừng tự nhiên đối tƣợng nghiên cứu đa dạng phức tạp cần nghiên cứu mở rộng để nâng cao giá trị đề tài cần trọng đến nghiên cứu đặc điểm nhƣ: khí hậu, mơi trƣờng sống, điều kiện tự nhiên, khơng khí nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng tất điều kiện ảnh hƣởng trực tiếp tới phát triển loài rừng Kết nghiên cứu mặt lý luận nhƣ thực tiễn áp dụng vào thực tế nhiên cần nghiên cứu mở rộng nội dung nghiên cứu nhằm thêm thông tin cấu trúc rừng tạo sở chắn cho việc đề suất xây dựng tập đoàn trồng rừng hỗn giao ba loài Nghiến, Kháo to, Sấu 49 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Về đặc điểm cấu trúc lâm phần khu vực VQG Ba Bể: Loài Sấu 150 lồi lồi bạn xuất công thức tổ thành gồm lồi Sếu, Sảng đá, Ơrơ Nhọc nhỏ; Loài Kháo to 150 lồi lồi bạn xuất cơng thức tổ thành gồm lồi Đại phong tử, Ơ rơ, Nhọc nhỏ, Sếu; Lồi Nghiến 150 lồi lồi bạn xuất cơng thức tổ thành gồm lồi Ơ rơ, Đại phong tử, Mọ, Sảng đá Về mối quan hệ số lồi trồng với bạn, đề tài xác định được: + Mối quan hệ tự nhiên loài rừng khác với lồi Sấu (Dracontomelon duperreanum): quan hệ dƣơng với lồi Sếu, Sảng đá, Ơ rơ quan hệ ngẫu nhiên với loài Nhọc nhỏ + Mối quan hệ tự nhiên loài rừng khác với loài Kháo to (Machilus grandifolia): quan hệ dƣơng với lồi Đại phong tử, Ơ rơ, Nhọc nhỏ quan hệ ngẫu nhiên với loài sếu + Mối quan hệ tự nhiên loài rừng khác với loài Nghiến (Burretiodendron hsienmu): quan hệ dƣơng với lồi Ơ rơ, Đại phong tử, quan hệ ngẫu nhiên với loài Mọ,Sảng đá Về đề xuất tập đoàn trồng: + Với trồng Sấu nên trồng hỗn giao với số loài nhƣ: Cây Sếu (Celtis Sinensis); Sảng đá (Sterculia lanceolata Cav); Ơ rơ (Acnthaceae);Nhọc nhỏ (Polyalthia Cerasoides) 50 + Với trồng Kháo to nên trồng hỗn giao với số loài nhƣ: Đại phong tử (Hydnocarpus anthelmintica);cây Ơ rơ(Acnthaceae); Nhọc nhỏ (Polyalthia Cerasoides); Sếu (Celtis Sinensis) + Với trồng Nghiến nên trồng hỗn giao với số loài nhƣ: Cây Ơ rơ (Acnthaceae) Đại phong tử (Hydnocarpus anthelmintica); Mọ (Deutzianthus tonkinensis); Sảng đá (Sterculia lanceolata Cav.) 5.2 KIẾN NGHỊ Để sở đề xuất biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp cho đối tƣợng nghiên cứu khác việc nghiên cứu đặc điểm sinh thái lập quần thể lồi với lồi bạn cần thiết mặt khác để cấu trúc rừng hợp lý tƣơng trợ lẫn cần nghiên cứu trồng bổ sung cho rừng tái sinh tự nhiên Bên cạnh nghiên cứu nhƣ: tiếp tục nghiên cứu đặc điểm cấu trúc loại hình rừng thứ sinh, nghiên cứu đặc điểm sinh thái lập quần loài gỗ Đặc biệt phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ để thực đề tài cách chi tiết số liệu xác 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đức Khiển (2005), Tài nguyên môi trƣờng tiềm Thách Thức, Nxb Nông Nghiệp Phạm Đình Tam (2006), “Điều tra đánh giá tập đồn trồng rừng sản xuất hiệu dạng lập địa chủ yếu vùng kinh tế lâm nghiệp toàn quốc (2002-2004)”, Kết nghiên cứu Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp giai đoạn 2001-2005, Nxb Nông nghiệp, trang 398-407 3.http://www.baitap123.com/sinh-hoc/lop-12/lythuyet/10/62-cac-moi-quanhe-giua-cac-loai-trong-quan-xa.html Nguyễn Hải Tuất, Trần Quang Báo, Vũ Tiến Thịnh (2011), Ứng dụng số phương pháp định lượng nghiên cứu sinh thái rừng, Nxb Nông nghiệp, Hà Nội Nguyễn Văn Thêm (2004), Lâm sinh học, Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh Phạm Văn Bốn (2009), “Đặc điểm sinh thái, vật hậu Thanh thất (Ailanthus triphysa (Dennst).Alston)”, Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, Số 4/2009, trang 1082-1086 Hoàng Văn Thắng (2003), “Kết nghiên cứu mối quan hệ lồi rừng tự nhiên”, Thơng tin Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp, Số 1/2003, trang 2-5 Nguyễn Hải Tuất (1991), “Thử nghiệm phƣơng pháp nghiên cứu mối quan hệ loài rừng tự nhiên” Tạp chí Lâm nghiệp số 4/1991 Nguyễn Đức Khiển (2005), Tài nguyên môi trƣơng tiềm Thách thức, Nxb Nông Nghiệp 52 10 Nguyễn Đăng Hội, Kuznetsov A.N., (2011), Đa dạng sinh học đặc trƣng sinh thái Vƣờn Quốc gia Bidoup - Núi Bà, Nxb Khoa học tự nhiên Công nghệ 11 Nguyễn Hải Tuất, Vũ Tiến Hinh, Ngô Kim Khôi (2006), Phân tích thống kê lâm nghiệp, Nxb Nơng nghiệp, Hà Nội PHỤ LỤC PHỤ LỤC : CÁC MẪU BIỂU ĐIỀU TRA PHIẾU ĐIỀU TRA MỐI QUAN HỆ TỰ NHIÊN GIỮA CÁC LOÀI CÂY RỪNG Địa điểm:………………………………… Trạng thái rừng:…………………… Ngày điều tra:………………………………Ngƣời điều tra:…………………… KẾT QUẢ ĐIỀU TRA Mối quan hệ loài…………………… với loài khác xung quanh TT Tên loài D1.3 (cm) HHV (m) Khoảng cách so (m) Góc phƣơng vị (độ) Ghi Cây trung tâm ĐỒ (Ơ Rơ) (Sui) (Cáng lò) (Sấu) (Mạy tèo) (Sếu) ………………., ngày… tháng… Năm 20… NGƢỞI ĐIỀU TRA PHỤ LỤC TÊN KHOA HỌC NHỮNG LOÀI TRONG KHU VỰC NGHIÊN CỨU TT TÊN VIỆT NAM TÊN KHOA HỌC Cà muối vàng Chay bắc Artocarpus tonkinensis Cọc rào to Jatropha curcas.L Côm Elaeocarpus apiculatus Mast Đại phong tử Hydnocarpus anthelmintica Dâu da xoan Spondias lakonensis Đẹn Đinh Fernandoa collignonii 10 Gáo Haldina cordifolia 11 Kè đuôi dông Markhamia stipulata 12 Kháo to Machilus grandifolia 13 Thổ mật Bridelia minutiflora Hook 14 Lát hoa Chukrasia tabularis 15 Lim Erythrophleum fordii 16 Lõi thọ 17 Lòng mang cụt 18 Me rừng 19 Mọ Deutzianthus tonkinensis 20 Mòng lơng Trigonostemon flavidus 21 Muồng ràng ràng 22 Nhọc nhỏ 23 Nghiến 24 Nhọc to 25 Núc nác 26 Ơ rơ 27 Sảng đá 28 Sếu Celtis Sinensis 29 Sui Antiaris Castanopsis hystrix Cleidiocarpon laurinum Gmelina arborea Roxb Pterospermum truncatolobatum Phyllanthus emblica Adenanthera microsperma Polyalthia Cerasoides Burretiodendron hsienmu Polyalthia corticosa Oroxylum indicum Acnthaceae Sterculia lanceolata Cav 30 Sung rừng Ficus racemosa 31 Táu muối Táu muối 32 Táo rừng Rhamnus crenatus Sieb 33 Thị đá Diospyros montana Roxb 34 Thị đen Diospyros crumenata Thwaites 35 Thôi ba dày Alangium chinense 36 Trai lí Fagraea fragrans 37 Trâm trắng Syzygium wightianum 38 Trƣờng chua Pometia pinnata Forst 39 Xoan đào Prunus arborea 40 Xoan ta Melia azedarach ... ĐỨC THỊNH “NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ TỰ NHIÊN GIỮA CÁC LOÀI CÂY RỪNG LÀM CƠ SỞ XÂY DỰNG TẬP ĐOÀN CÂY TRỒNG RỪNG HỖN GIAO TẠI VƢỜN QUỐC GIA BA BỂ, TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo... tiễn mối quan hệ loài cách rõ ràng hơn, tiến hành nghiên cứu đề tài : Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên loài rừng làm sở xây dựng tập đoàn trồng rừng hỗn giao Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ... hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên loài rừng làm sở xây dựng tập đoàn trồng rừng hỗn giao Vườn quốc gia Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn Trong suốt trình thực tập em nhận đƣợc giúp đỡ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa các loài cây rừng làm cơ sở xây dựng tập đoàn cây trồng rừng hỗn giao tại Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu mối quan hệ tự nhiên giữa các loài cây rừng làm cơ sở xây dựng tập đoàn cây trồng rừng hỗn giao tại Vườn quốc gia Ba Bể tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay