Giáo án Vật lý 6 bài 9: Lực đàn hồi

6 30 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 10:11

GIÁO ÁN VẬT §9 LỰC ĐÀN HỒI I Mục tiêu học: Kiến thức: - Nhận biết biến dạng đàn hồi, trả lời câu hỏi đặc điểm lực đàn hồi Kĩ năng: - Dựa vào kết thí nghiệm rút nhận xét phụ thuộc lực đàn hồi vào độ biến dạng Thái độ: Học tập nghiêm túc, đầy đủ dụng cụ học tập II Chuẩn bị: - Giáo viên: +Cả lớp: bảng 9.1 Sgk +Mỗi nhóm: 1cái giá treo,1 thước chia độ đến mm,1 lò xo,1 hộp 4quả nặng giống (mỗi 50g) - Học sinh: Sgk ghi chép III Tiến trình lên lớp: 1.Kiểm tra: 2.Bài mới: TG Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Ghi bảng ĐVĐ: - Gọi học sinh đọc câu hỏi đầu - Đọc câu hỏi đầu suy 3ph nghĩ tìm câu trả lời - Nội dung học - Lắng nghe hôm nghiên cứu để trả lời câu hỏi - Ghi LỰC ĐÀN HỒI Hoạt động 1: Hình thành khái niệm độ biến dạng biến dạng đàn hồi I Biến dạng đàn hồi Độ biến dạng - Yêu cầu học sinh nghiên cứu 1.Biến dạng tài liệu sgk hoạt động theo - Đọc sgk lắp thí nghiệm nhóm lắp thí nghiệm lò xo theo nhóm - Hướng dẫn học sinh bước a Thí nghiệm làm thí nghiệm như: 30ph + đo chiều dài lò xo lúc - Làm thí nghiệm theo chưa treo nặng (l0) hướng dẫn giáo viên: + tính trọng lượng +đo l0 ghi kết nặng đo chiều dài lò xo bảng 9.1 cột treo nặng (l1) +đo l1 ghi kết + bỏ nặng đo lại cột3 bảng 9.1 chiều dài lò xo +tính P ghi kết - CH: Em có nhận xét cột bảng 9.1 chiều dài l0, l1 lò xo? +đo l2 ghi kết - Nhận xét bảng 9.1 vào vào vào vào - CH: Khi bỏ nặng - TL: chiều dài l1 lớn chiều chiều dài lò xo lúc có dài l0 thay đổi so với chiều dài lò xo chưa treo vật khơng ? - Nhận xét - TL: chiều dài lò xo bỏ nặng chiều dài lò xo lúc ban đầu chưa treo nặng - Yêu cầu học sinh làm tương tự - Làm tương tự với việc mắc 2, việc mắc hai, ba nặng ghi kết vào nặng bảng 9.1 - Yêu cầu học sinh điền từ thích - Điền từ thích hợp vào chỗ hợp vào chỗ trống câu C1 trống câu C1 - Gọi học sinh trả lời câu hỏi C1 - Nhận xét - Trả lời câu hỏi C1 - CH: Lò xo có tích chất gì? - Ghi - Thông báo: “Khi treo nặng - TL: Lò xo có tính chất đàn vào, lò xo dài ban đầu hồi Chiều dài lò xo lúc bị biến - Lắng nghe dạng Để tính độ biến dạng lò xo ta lấy chiều dài lò xo b.Kết luận lúc biến dạng trừ chiều dài lò xo lúc ban đầu chưa treo vật.” (C1 / Sgk) 2.Độ biến dạng lò xo - Yêu cầu học sinh thực câu - Ghi C2 tính độ biến dạng lò xo treo 1, 2, 3, nặng - Gọi học sinh lên bảng điền kết - Tính độ biến dạng lò xo vào bảng 9.1 treo 1, 2, nặng - Nhận xét - Độ biến dạng lò xo hiệu - Lên bảng điền kết vào chiều dài bảng 9.1 biến dạng chiều dài tự nhiên lò xo Hoạt động 2: Hình thành khái niệm lực đàn hồi nêu đặc điểm lực đàn hồi - Yêu cầu học sinh đọc tài - Đọc tài liệu sgk liệu sgk xêm lại kết thí nghiệm - CH: Em cho biết lực - TL: lực mà lò xo biến đàn hồi gì? dạng tác dụng vào nặng gọi lực đàn hồi - Nhận xét - Ghi 7ph - Yêu cầu học sinh đọc - Đọc làm C3 làm C3 - Gọi học sinh trả lời câu - Trả lời câu hỏi C3 hỏi C3 - Nhận xét II Lực đàn hồi đặc điểm 1.Lực đàn hồi - Khi lò xo biến dạng tác dụng lực lên vật tiếp xúc với hai đầu Lực gọi lực đàn hồi - C3: Khi nặng đứng n lực đàn hồi mà lò xo tác dụng lên cân với trọng lượng cân - Ghi Cường độ lực đàn hồi lò xo - Quan sát lại bảng kết thí cường độ trọng lượng nghiệm cân - Cho học sinh quan sát lại toàn bảng 9.1/sgk - Đọc làm C4 2.Đặc điểm lực đàn hồi - Yêu cầu học sinh làm C4 - Trả lời câu hỏi C4 - Gọi học sinh trả lời câu hỏi C4 - Lắng nghe - Nhận xét đưa kết - Ghi luận đặc điểm lực đàn hồi: “độ biến dạng lò xo lớn lực đàn hồi lớn” Hoạt động 3: Vận dụng - Yêu cầu học sinh hoạt động cá nhân đọc làm - Đọc làm C5, C6, C5, C6 3ph - Độ biến dạng lò xo lớn lực đàn hồi lớn - Gọi học sinh trả lời câu hỏi C5, C6 - Trả lời câu hỏi C5, C6 - Nhận xét - Ghi 3.Củng cố: - Biến dạng lò xo có đặc điểm gì? - Lực đàn hồi có đặc điểm gì? 4.Hướng dẫn nhà: - Học Làm tập 9.1 - Chuẩn bị tiết sau 9.4 / Sbt III Vận dụng C5: (1)tăng gấp đôi (2)tăng gấp ba - C6: Sợi dâycao su lò xo có tính chất đàn hồi ... biến dạng tác dụng lực lên vật tiếp xúc với hai đầu Lực gọi lực đàn hồi - C3: Khi nặng đứng yên lực đàn hồi mà lò xo tác dụng lên cân với trọng lượng cân - Ghi Cường độ lực đàn hồi lò xo - Quan... thành khái niệm lực đàn hồi nêu đặc điểm lực đàn hồi - Yêu cầu học sinh đọc tài - Đọc tài liệu sgk liệu sgk xêm lại kết thí nghiệm - CH: Em cho biết lực - TL: lực mà lò xo biến đàn hồi gì? dạng... C6, C5, C6 3ph - Độ biến dạng lò xo lớn lực đàn hồi lớn - Gọi học sinh trả lời câu hỏi C5, C6 - Trả lời câu hỏi C5, C6 - Nhận xét - Ghi 3.Củng cố: - Biến dạng lò xo có đặc điểm gì? - Lực đàn hồi
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Vật lý 6 bài 9: Lực đàn hồi, Giáo án Vật lý 6 bài 9: Lực đàn hồi

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay