Danh gia hieu qua du an ADB

100 25 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:49

GIỚI THIỆU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ADB TÀI TRỢ Ở VIỆT NAM GIỚI THIỆU PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ ADB TÀI TRỢ Ở VIỆT NAM MӨC LӨC 1. Giӟi thiӋu 1 PHҪN A: PHѬѪNG PHÁP LUҰN 2. Tәng quan vӅ Phân tích Tài 4 2.1 NӅn tҧng cѫ sӣ cho Phân tích Tài 4 2.2Khung Phân tích Tài 6 2.3Phҥm vi cӫa Tài liӋu Giӟi thiӋu 3. Ĉánh giá Tài 10 3.1Tәng quan vӅ Ĉánh giá Tài 10 3.21: Lұp dӵ tốn chi phí dӵ án 12 3.32: Dӵ báo Dòng tiӅn thuҫn Dӵ án gia tăng 20 3.43: Xác ÿӏnh tӍ lӋ chiӃt khҩu thích hӧp 23 3.54/5: Tính tốn FNPV FIRR 27 4. Phân tích Tài 29 4.1Tәng quan vӅ Phân tích Tài 29 4.2KӃ hoҥch huy ÿӝng vӕn 31 4.3Phân tích Báo cáo tài 36 4.4Phân tích tài khóa 41 5. Các chӫ ÿӅ ÿһc biӋt 44 5.1Phân tích ÿӝ nhҥy 44 5.2Phân tích khҧ chi trҧ 46 5.3Ѭӟc tính chi phí huy ÿӝng vӕn 47 PHҪN B: ÁP DӨNG PHѬѪNG PHÁP LUҰN VÀO MӜT SӔ NGÀNH CӨ THӆ 6. Ĉѭӡng thu phí 51 6.1 Tәng quan ngành 51 6.2 Ĉánh giá tài cӫa dӵ án ÿѭӡng thu phí 51 6.3 Phân tích tài cӫa dӵ án ÿѭӡng thu phí 54 7. Giáo dөc công lұp 56 i 7.1Tәng quan ngành 56 7.2Ĉánh giá tài cӫa dӵ án giáo dөc cơng lұp 56 7.3Phân tích tài cӫa dӵ án giáo dөc công lұp 57 8. Thӫy lӧi 58 8.1Tәng quan ngành 58 8.2Ĉánh giá tài cӫa dӵ án thӫy lӧi 58 8.3Phân tích tài cӫa dӵ án thӫy lӧi 58 9. Cҩp nѭӟc ÿô thӏ 60 9.1Tәng quan ngành 60 9.2Ĉánh giá tài cӫa dӵ án cҩp nѭӟc ÿơ thӏ 60 9.3Phân tích tài cӫa dӵ án cҩp nѭӟc ÿơ thӏ 64 10. Thốt nѭӟc ÿơ thӏ 65 10.1Tәng quan ngành 65 10.2Ĉánh giá tài cӫa dӵ án nѭӟc 66 10.3Phân tích tài cӫa dӵ án thoát nѭӟc 70 11. Quҧn lý chҩt thҧi rҳn 71 11.1Tәng quan ngành 71 11.2Ĉánh giá tài cӫa dӵ án quҧn lý chҩt thҧi rҳn 71 11.3Phân tích tài cӫa dӵ án quҧn lý chҩt thҧi rҳn 76 PHӨ LӨC Phө lөc 1: Dӵ toán chi phí chi tiӃt theo nhóm chi phí (ví dө) Phө lөc 2: Dӵ tốn chi phí chi tiӃt theo hҥng mөc (ví dө) Phө lөc 3: Dӵ tốn chi phí chi tiӃt theo năm (ví dө) Phө lөc 4: Dӵ tốn chi phí chi tiӃt theo nhà ÿҫu tѭ (ví dө) Phө lөc 5: Danh sách Luұt, Nghӏ ÿӏnh, QuyӃt ÿӏnh Thơng tѭ có liên quan Phө lөc 6: Tính tốn IRR NPV Phө lөc 7: Danh sách ÿѭӡng dүn ÿӃn Phân tích Tài tham khҧo ÿã ÿѭӧc thӵc hiӋn cho Dӵ án ÿѭӧc ADB ÿҫu tѭ tҥi ViӋt Nam Phө lөc 8: ĈӅ cѭѫng báo cáo RRP cho Dӵ án Ĉҫu tѭ ÿѭӧc tài trӧ bӣi vӕn vay ADB ii DANH MӨC TӮ VIӂT TҲT ADB ADF B/C BTC BXD CAPM CPS CV D/E DMC DMF FIRR FNPV FOCC GD&ĈT GoV HTKT LC NPV O&M ODA PIR PPP ROE RRP SCF SERF SFR SPV SV SWA SWFR TA URENCO USD VNĈ WACC WB Ngân hàng Phát triӇn Châu Á Quӻ Phát triӇn châu Á Tӹ suҩt lӧi ích/chi phí Bӝ Tài Bӝ Xây dӵng Mơ hình ÿӏnh giá tài sҧn vӕn ChiӃn lѭӧc ÿӕi tác quӕc gia Ĉánh giá bҵng phѭѫng pháp tiӃp cұn Tӹ lӋ nӧ/vӕn cә phҫn Thành viên quӕc gia ÿang phát triӇn Khung giám sát ÿánh giá Tӹ suҩt hồn vӕn nӝi tҥi tài Giá trӏ hiӋn tҥi ròng tài Chi phí cѫ hӝi tài cӫa vӕn Giáo dөc ÿào tҥo Chính phӫ ViӋt Nam Hӛ trӧ Kӻ thuұt Kém ѭu ÿãi Giá trӏ hiӋn tҥi ròng Vұn hành Bҧo dѭӥng Hӛ trӧ phát triӇn thӭc Tӹ lӋ Tác ÿӝng ÿӃn ngѭӡi nghèo So sánh sӭc mua tѭѫng ÿѭѫng Lӧi nhuұn vӕn chӫ sӣ hӳu Báo cáo KhuyӃn nghӏ cӫa Ban Giám ÿӕc tӟi Chӫ tӏch HӋ sӕ chuyӇn ÿәi tiêu chuҭn HӋ sӕ tӹ lӋ trao ÿәi ngҫm Tӹ suҩt tӵ tài trӧ Doanh nghiӋp lұp ÿӇ thӵc hiӋn dӵ án Giá trӏ chuyӇn ÿәi Phѭѫng pháp tiӃp cұn tәng thӇ ngành HӋ sӕ tӍ lӋ lѭѫng ngҫm Hӛ trӧ kӻ thuұt Công ty Môi trѭӡng Ĉô thӏ Ĉӗng ÿô-la Mӻ ViӋt Nam Ĉӗng Chi phí vӕn bình qn gia quyӅn Ngân hàng ThӃ giӟi iii BҦNG THUҰT NGӲ Chi phí ÿӏnh kǤ Các chi phát sinh trình thӵc hiӋn dӵ án ÿӕi vӟi hàng hóa dӏch vө ÿѭӧc tiêu dùng mӝt năm ngân sách cҫn phҧi ÿѭӧc thay ÿәi thѭӡng xuyên Chi phí nӝi tӋ Giá trӏ ÿѭӧc niêm yӃt bҵng ÿӗng nӝi tӋ cӫa tҩt cҧ hàng hóa dӏch vө cӫa dӵ án ÿѭӧc ÿҩu thҫu nѭӟc, ÿӗng thӡi loҥi trӯ chi phí ngoҥi tӋ gián tiӃp Chi phí ngoҥi tӋ Tәng cӫa (i) chi phí ngoҥi tӋ trӵc tiӃp - chi tiêu cho hàng hóa dӏch vө ÿѭӧc chi trҧ bҵng ÿӗng tiӅn khác ÿӗng tiӅn nӝi tӋ cӫa bên vay (ii) chi phí ngoҥi tӋ gián tiӃp - chi phí chi trҧ cho xây lҳp, hàng hóa dӏch vө nhұp khҭu tҥi quӕc gia cӫa bên vay Dӵ phòng trѭӧt giá Mӝt khoҧn phө phí ÿӇ phҧn ánh khҧ tăng giá cӫa dӵ toán chi phí gӕc cӫa mӝt dӵ án thay ÿәi chi phí ÿѫn vӏ cӫa hӧp phҫn thành phҫn sau thӡi ÿiӇm hồn thành dӵ tốn chi phí gӕc Dӵ phòng vұt chҩt Mӝt khoҧn phө phí ÿӇ phҧn ánh khҧ chi vѭӧt dӵ tốn chi phí gӕc cӫa mӝt dӵ án nhӳng thay ÿәi vӅ khӕi lѭӧng, phѭѫng pháp thӵc hiӋn hay giai ÿoҥn thӵc hiӋn Ĉҫu Các hàng hóa và/hoһc dӏch vө vұt chҩt và/hoһc hӳu hình mà dӵ án mang lҥi Giá danh nghƭa ViӋc biӇu hiӋn mӝt lѭӧng tiӅn tӋ (doanh thu chi phí) theo giá trӏ tѭѫng lai ÿó bao gӗm tác ÿӝng cӫa sӵ gia tăng mӭc giá chung ÿã dӵ kiӃn Giá thӵc tӃ ViӋc biӇu hiӋn mӝt lѭӧng tiӅn tӋ (doanh thu chi phí) ÿó sӵ thay ÿәi mӭc giá chung ÿѭӧc bӓ qua Khi áp dөng vào chi phí cӫa dӵ án, tҩt cҧ chi phí ÿӅu ÿѭӧc biӇu hiӋn bҵng mӭc giá cӕ ÿӏnh cӫa mӝt thӡi ÿiӇm nhҩt Các thay ÿәi ÿѭӧc dӵ kiӃn giá tѭѫng ÿӕi ÿѭӧc kӃt hӧp vào dӵ tốn chi phí thơng qua dӵ phòng trѭӧt giá Giá thӵc tӃ ÿѭӧc gӑi “giá cӕ ÿӏnh” Giá trӏ hiӋn tҥi ròng Là mӝt phѭѫng pháp ÿánh giá khoҧn ÿҫu tѭ, ÿó giá trӏ hiӋn tҥi ròng cӫa tҩt cҧ dòng tiӅn (ví dө nhѭ chi phí ÿҫu tѭ) dòng tiӅn vào (doanh thu) ÿѭӧc tính toán chiӃt khҩu theo mӝt tӹ lӋ chiӃt khҩu, thѭӡng tӹ suҩt hoàn vӕn yêu cҫu NӃu NPV dѭѫng khoҧn ÿҫu tѭ có thӇ ÿѭӧc chҩp nhұn Trong tài ngân sách, tӹ lӋ chiӃt khҩu ÿѭӧc gӑi lӧi tӭc tӕi thiӇu thѭӡng tѭѫng ÿѭѫng vӟi chi phí vӕn gia tăng Giai ÿoҥn thӵc hiӋn (còn gӑi “giai ÿoҥn xây dӵng”) Giai ÿoҥn thӵc hiӋn dӵ án, cNJng giai ÿoҥn trѭӟc lӧi ích chӫ yӃu mà dӵ án ÿem lҥi bҳt ÿҫu phát sinh KӃ hoҥch huy ÿӝng vӕn KӃ hoҥch huy ÿӝng vӕn sӁ xác ÿӏnh nguӗn vӕn khác cӫa dӵ án, lѭӧng vӕn mà mӛi nhà tài trӧ sӁ cung cҩp tӍ lӋ phҫn trăm lѭӧng vӕn tài trӧ tәng chi phí cӫa mӛi nhà tài trӧ KӃ hoҥch huy ÿӝng vӕn tóm tҳt sӁ ÿѭӧc ÿѭa vào Báo cáo KhuyӃn nghӏ cӫa Ban Giám ÿӕc tӟi Chӫ tӏch Nhóm chi phí ViӋc phân loҥi ÿҫu vào cӫa dӵ án theo loҥi chi phí Các nhóm chi phí có thӇ bao gӗm chi phí xây lҳp, vұt tѭ thiӃt bӏ, thu hӗi ÿҩt lӝ giӟi, chi phí ÿӏnh kǤ dӏch vө tѭ vҩn Phân tích ÿӝ nhҥy Phân tích nhҵm ÿánh giá mӭc ÿӝ phҧn ӭng cӫa kӃt quҧ phân tích kinh tӃ hay tài ÿӕi vӟi nhӳng thay ÿәi cӫa giҧ ÿӏnh Các giҧ ÿӏnh cҫn quan tâm nhҩt nhӳng giҧ ÿӏnh mà phҫn lӟn yӃu tӕ chi phí lӧi ích phҧi phө thuӝc vào hay cNJng phҫn không chҳc chҳn nhҩt cӫa chѭѫng trình hay quy trình ÿѭӧc phân tích iv Phí cҩp vӕn q trình thӵc hiӋn Các chi phí lãi suҩt, phí cam kӃt chi phí bҧo hiӇm rӫi ro lãi suҩt (nӃu có) cӫa khoҧn vay tӯ ADB hay khoҧn vay tӯ nhà ÿӗng tài trӧ cho mӝt dӵ án ÿѭӧc ADB tài trӧ Sӭc mua tѭѫng ÿѭѫng Lý thuyӃt cho rҵng tӹ giá hӕi ÿoái giӳa ÿӗng tiӅn sӁ cân bҵng sӭc mua cӫa ÿӗng tiӅn ÿó nhѭ tҥi mӛi quӕc gia có ÿӗng tiӅn cҫn so sánh Do ÿó, tӹ giá hӕi ÿối giӳa hai quӕc gia sӁ bҵng tӹ sӕ giӳa mӭc giá cӫa mӝt rә hàng hóa dӏch vө cӕ ÿӏnh tҥi hai quӕc gia ÿó Vì vұy, ÿӇ ÿҧm bҧo trҥng thái cân bҵng, tӹ giá hӕi ÿoái giӳa hai quӕc gia sӁ thay ÿәi theo tӹ sӕ cӫa tӹ lӋ lҥm phát giӳa hai quӕc gia Tài trӧ hӗi tӕ ViӋc ADB tài trӧ cho chi phí phát sinh bên vay hay bên tiӃp nhұn viӋn trӧ khơng hồn lҥi ÿã chi trҧ trѭӟc thӓa thuұn cӫa khoҧn vay, viӋn trӧ hay hӛ trӧ kӻ thuұt có liên quan bҳt ÿҫu có hiӋu lӵc ThuӃ khoҧn phҧi nӝp nhà nѭӟc Vӟi mөc ÿích dӵ tốn chi phí, loҥi thuӃ khoҧn phҧi nӝp nhà nѭӟc bao gӗm thuӃ giá trӏ gia tăng, phí hҧi quan, thuӃ nhұp khҭu loҥi thuӃ nghƭa vө tѭѫng tӵ khác ÿѭӧc nhұn biӃt xác ÿӏnh sӕ tiӅn thuӃ cuӕi tҥi thӡi ÿiӇm giao dӏch Các khoҧn thuӃ nghƭa vө không bao gӗm thuӃ thu nhұp loҥi thuӃ nghƭa vө mà không thӇ nhұn biӃt xác ÿӏnh sӕ tiӅn thuӃ cuӕi tҥi thӡi ÿiӇm giao dӏch (thuұt ngӳ “giao dӏch” dùng ÿӇ chӍ hoҥt ÿӝng mua sҳm hҥng mөc chi phí) Tӹ suҩt hồn vӕn nӝi tҥi tài Là tӹ suҩt hồn vӕn có thӇ ÿҥt ÿѭӧc tồn bӝ chi phí cӫa dӵ án, ÿó tҩt cҧ chi phí ÿѭӧc ÿo lѭӡng theo giá cҧ tài lӧi ích khoҧn doanh thu tài mà cѫ quan chӏu trách nhiӋm vұn hành quҧn lý tài sҧn dӵ án nhұn ÿѭӧc FIRR tӹ lӋ chiӃt khҩu ÿӇ giá trӏ hiӋn tҥi ròng bҵng 0, hay giá trӏ hiӋn tҥi ròng cӫa dòng lӧi ích thuҫn bҵng giá trӏ hiӋn tҥi ròng cӫa dòng chi phí FIRR sӁ ÿѭӧc so sánh vӟi chi phí cѫ hӝi cӫa vӕn, hay chi phí vӕn bình qn gia quyӅn nhҵm ÿánh giá tính bӅn vӳng vӅ tài cӫa mӝt dӵ án v Chѭѫng 1: Giӟi thiӋu GIӞI THIӊU Bӕi cҧnh Năm 2010, ViӋt Nam ÿҥt ÿѭӧc vӏ thӃ nѭӟc thu nhұp trung bình Theo ÿó, Chính phӫ ViӋt Nam sӁ ngày nhұn ÿѭӧc hѫn nguӗn viӋn trӧ phát triӇn thӭc (ODA) sӁ phө thuӝc nhiӅu hѫn vào nguӗn vӕn ѭu ÿãi hѫn cho chѭѫng trình ÿҫu tѭ lӟn cӫa Ĉӭng trѭӟc chi phí vӕn ngày cao nhu cҫu ÿҫu tѭ ngày mӝt lӟn, Chính phӫ dӵ ÿӏnh tiӃp tөc tăng hiӋu quҧ sӱ dөng ODA nguӗn vӕn ѭu ÿãi hѫn ĈiӅu ÿòi hӓi phҧi có sӵ cҧi thiӋn viӋc chuҭn bӏ quҧn lý dӵ án sӱ dөng vӕn ODA hay nguӗn vӕn ѭu ÿãi hѫn, hiӋn ÿang gһp khó khăn thiӃu hѭӟng dүn rõ ràng vӅ phân tích tài lӵc hҥn chӃ vӅ chuҭn bӏ thӵc hiӋn dӵ án cӫa cán bӝ nhà nѭӟc cҩp trung ѭѫng ÿӏa phѭѫng Nhҵm giҧi quyӃt nhӳng hҥn chӃ lӵc này, gҫn ÿây Bӝ Tài (BTC) ÿã yêu cҫu Ngân hàng Phát triӇn Châu Á (ADB) hӛ trӧ Chính phӫ viӋc nâng cao lӵc cӫa cán bӝ nhà nѭӟc tham gia vào cơng tác phân tích tài dӵ án sӱ dөng vӕn ODA/ nguӗn vӕn ѭu ÿãi hѫn Mөc tiêu ÿӕi tѭӧng mөc tiêu Mөc ÿích cӫa tài liӋu (dѭӟi ÿây cNJng ÿѭӧc gӑi “Tài liӋu Giӟi thiӋu”) giӟi thiӋu tӟi cán bӝ ban ngành Trung ѭѫng ÿӏa phѭѫng phѭѫng pháp Ngân hàng Phát triӇn Châu Á (ADB) sӱ dөng tiӃn hành phân tài cӫa mӝt dӵ án ÿҫu tѭ mà Ngân hàng có ý ÿӏnh tài trӧ Phân tích tài ADB (hay tѭ vҩn cӫa ADB) tiӃn hành ÿѭӧc dӵa mӝt loҥt hѭӟng dүn toàn diӋn mà Ngân hàng phát hành, ÿó quan trӑng nhҩt Qu̻n lý Phân tích Tài dΉ án (2005).1 Nhҵm ÿѭa Hѭӟng dүn cӫa ADB tiӃp cұn dӉ dàng tӟi ÿông ÿҧo ÿӕi tѭӧng hѫn, Tài liӋu tóm tҳt nguyên tҳc cѫ bҧn cӫa phân tích tài minh hӑa nhӳng nguyên tҳc ÿѭӧc áp dөng lƭnh vӵc cө thӇ nhѭ thӃ Tài liӋu nhҵm mөc ÿích cung cҩp cho ngѭӡi sӱ dөng nhӳng hiӇu biӃt tӕt hѫn vӅ phân tích tài cӫa dӵ án ÿҫu tѭ nói chung ÿánh giá tính ÿҫy ÿӫ cӫa nghiên cӭu khҧ thi vӅ tài chuҭn bӏ cho dӵ án ÿҫu tѭ ADB tài trӧ nói riêng Tài liӋu Giӟi thiӋu khơng nhҵm mөc ÿích thay thӃ cho hѭӟng dүn hiӋn hành cӫa ADB (hay thay thӃ quy ÿӏnh hѭӟng dүn cӫa Chính phӫ ViӋt Nam; nhѭ mơ tҧ Hӝp 1.1, Chӫ ÿҫu tѭ dӵ án tҥi ViӋt Nam phҧi chuҭn bӏ ÿӅ cѭѫng dӵ án nghiên cӭu khҧ thi theo quy ÿӏnh cӫa pháp luұt ViӋt Nam) Nӝi dung Phҫn lҥi cӫa Tài liӋu Giӟi thiӋu ÿѭӧc chia thành hai phҫn Phҫn A tóm tҳt vӅ phѭѫng pháp luұn mà ADB sӱ dөng tiӃn hành phân tích tài dӵ án ÿҫu tѭ Phҫn A có cҩu trúc nhѭ sau: Chѭѫng trình bày khung phân tích tài Phân tích tài bao gӗm: (i) ÿánh giá tài cӫa mӝt dӵ án (ii) phân tích tài cӫa chӫ ÿҫu tѭ dӵ án (nӃu có) cѫ quan chӫ quҧn cӫa chӫ ÿҫu tѭ dӵ án Chѭѫng mô tҧ cө thӇ tӯng phҫn cӫa phân tích tài Chѭѫng giҧi thích vҩn ÿӅ kӻ thuұt áp dөng cho ÿánh giá tài (phân tích ÿӝ nhҥy phân tích khҧ chi trҧ) Phҫn B mô tҧ áp dөng phѭѫng pháp cho dӵ án ÿҫu tѭ lƭnh vӵc cө thӇ Chѭѫng ÿӃn 11 nhӳng hѭӟng dүn cө thӇ cho sáu lƭnh vӵc: ÿѭӡng có thu phí, giáo dөc cơng lұp, thӫy lӧi, cҩp nѭӟc ÿơ thӏ, nѭӟc ÿô thӏ quҧn lý chҩt thҧi rҳn Mӝt bҧn mӅm cӫa Tài liӋu Giӟi thiӋu sӁ ÿѭӧc ÿăng website cӫa Bӝ Tài sӁ ÿѭӧc cұp nhұt thѭӡng xuyên nӃu cҫn thiӃt Tài liӋu có thӇ tҧi vӅ tӯ ÿӏa chӍ: http://www.adb.org/projects/operations/financial-management-resources PHӨ LӨC 77 78 Chi phí ÿҫu tѭ Thu hӗi ÿҩt Xây lҳp Máy móc thiӃt bӏ Giҧm thiӇu môi trѭӡng-xã hӝi Tѭ vҩn a Quӕc tӃ b Trong nѭӟc ThuӃ nghƭa vө Tәng (A) Chi phí thѭӡng xuyên Lѭѫng Chӛ ӣ Vұn hành máy móc thiӃt bj Tәng (B) Tәng chi phí cѫ bҧn Dӵ phòng Vұt chҩt Trѭӧt giá Tәng (C) Chi phí tài q trình thӵc hiӋn Lãi suҩt Phí cam kӃt Tәng (D) Tәng chi phí dӵ án (A+B+C+D) 951 46 22 35 32 1.090 25 46 71 1.162 97 457 554 1.716 34 50 353 353 25 11 37 87 96 485 tӋ tӋ 238 31 - (Tӹ ÿӗng) Nӝi Ngoҥi 87 96 2.057 123 468 591 25 46 71 1.371 1.300 1.188 77 22 Chi phí Tәng 9,57 1,18 - 4,18 0,43 4,61 20,51 1,02 0,46 1,47 14,43 1,45 2,23 14,43 tӋ Ngoҥi 69,13 3,92 18,25 22,16 1,00 1,84 2,84 46,96 1,50 1,39 0,25 44,12 38,29 1,78 0,92 tӋ (TriӋu USD) Nӝi PHӨ LӨC 1: DӴ TỐN CHI PHÍ CHI TIӂT THEO NHĨM CHI PHÍ (VÍ DӨ) 4,18 0,43 4,61 89,64 4,93 18,70 23,64 1,00 1,84 2,84 61,39 2,95 3,62 0,25 58,55 47,86 2,96 0,92 Chi phí Tәng 6,81 0,70 7,50 146,00 8,04 30,46 38,50 1,62 3,00 4,63 100,00 4,80 5,90 0,40 95,37 77,96 4,82 1,49 % Tәng Chi phí cѫ bҧn Phө lөc Chi phí ÿҫu tѭ Xây lҳp Máy móc thiӃt bӏ Giҧm thiӇu môi trѭӡng-xã hӝi Tѭ vҩn a Quӕc tӃ b Trong nѭӟc ThuӃ nghƭa vө Tәng (A) Chi phí thѭӡng xuyên Lѭѫng Chӛ ӣ Vұn hành máy móc thiӃt bj Tәng (B) Tәng chi phí cѫ bҧn Dӵ phòng Vұt chҩt Trѭӧt giá Tәng (C) Chi phí tài q trình thӵc hiӋn Lãi suҩt Phí cam kӃt Tәng (D) Tәng chi phí dӵ án (A+B+C+D) 54,59 492,46 10,55 54,44 612,04 2,47 2,47 614,51 88,94 32,52 121,46 39,19 3,68 42,87 778,84 8,49 4,77 54,70 625,56 2,46 2,46 628,02 88,94 32,81 121,75 39,19 3,68 42,87 792,64 Cơng trình TriӋu USD % 54,59 492,46 10,55 Chi phí 100 100 100 98 100 99 100 100 100 98 100 98 100 100 100 13,80 0,29 0,29 13,51 8,49 4,77 0,25 13,51 - - 2 100 100 Các dӏch vө tѭ vҩn TriӋu USD % PHӨ LӨC 2: DӴ TỐN CHI PHÍ CHI TIӂT THEO HҤNG MӨC (VÍ DӨ) Phө lөc 79 80 Chi phí ÿҫu tѭ Xây lҳp Máy móc thiӃt bӏ Giҧm thiӇu môi trѭӡng-xã hӝi Tѭ vҩn a Quӕc tӃ b Trong nѭӟc ThuӃ nghƭa vө Tәng (A) Chi phí thѭӡng xuyên Lѭѫng Chӛ ӣ Vұn hành máy móc thiӃt bj Tәng (B) Tәng chi phí cѫ bҧn Dӵ phòng Vұt chҩt Trѭӧt giá Tәng (C) Chi phí tài trình thӵc hiӋn Lãi suҩt Phí cam kӃt Tәng (D) Tәng chi phí dӵ án (A+B+C+D) 0,25 0,25 6,94 2,46 2,46 628,02 39,18 3,69 42,87 792,64 6,94 0,88 1,16 0,12 6,69 8,49 4,77 54,70 625,56 88,95 32,80 121,75 5,41 2011 54,59 492,47 10,55 Tәng 0,04 0,92 0,96 9,56 1,21 0,59 0,59 0,44 8,02 0,44 2,16 0,98 0,46 7,57 0,31 3,66 2012 1,53 1,27 2,80 116,02 14,64 13,15 3,91 17,06 0,44 96,16 0,44 1,35 0,89 8,15 95,72 9,70 71,59 4,04 2013 PHӨ LӨC 3: DӴ TỐN CHI PHÍ CHI TIӂT THEO NĂM (VÍ DӨ) 5,90 0,97 6,87 217,08 27,39 13,24 0,46 13,70 316,72 39,96 36,37 14,09 50,47 0,44 252,56 0,44 176,28 26,28 7,65 33,93 0,44 3,47 0,50 22,40 252,12 19,36 206,12 0,26 2015 0,44 1,50 0,66 15,69 175,84 14,54 143,18 0,26 2014 18,47 0,07 18,55 126,31 15,94 13,15 6,56 19,71 0,44 88,06 0,44 0,57 7,88 87,62 7,32 71,59 0,26 2016 Phө lөc Chi phí ÿҫu tѭ Thu hӗi ÿҩt Xây lҳp Máy móc thiӃt bӏ Giҧm thiӇu môi trѭӡng-xã hӝi Tѭ vҩn a Quӕc tӃ b Trong nѭӟc ThuӃ nghƭa vө Tәng (A) Chi phí thѭӡng xuyên Lѭѫng Chӛ ӣ Vұn hành máy móc thiӃt bj Tәng (B) Tәng chi phí cѫ bҧn Dӵ phòng Vұt chҩt Trѭӧt giá Tәng (C) Chi phí tài q trình thӵc hiӋn Lãi suҩt Phí cam kӃt Tәng (D) Tәng chi phí dӵ án (A+B+C+D) - 55,06 4,72 18,01 22,72 77,78 86,77 1,00 1,84 2,84 61,39 4,93 18,70 23,64 4,18 0,43 4,61 89,64 - - - 2,91 3,51 55,06 2,95 3,62 0,25 58,55 - 45,67 2,96 - Nhà ÿҫu tѭ nѭӟc ADB (OCR) FG 47,86 2,96 0,92 Chi phí - - - - - 3,00 3,35 0,22 0,36 0,58 2,42 - 0,23 2,42 2,19 - 4,25 4,74 0,33 0,33 1,00 1,84 2,84 3,92 0,04 0,11 0,02 1,08 0,92 Chính phӫ ViӋt Nam PC DAWACO 4,18 0,43 4,61 4,61 5,14 CG PHӨ LӨC 4: DӴ TỐN CHI PHÍ CHI TIӂT THEO NHÀ ĈҪU TѬ (VÍ DӨ) - - - - - - Khӕi tѭ nhân Phө lөc 81 Phө lөc PHӨ LӨC 5: DANH SÁCH CÁC LUҰT, NGHӎ ĈӎNH, QUYӂT ĈӎNH VÀ THƠNG TѬ CĨ LIÊN QUAN 82 (i) Luұt Quҧn lý nӧ công, ban hành ngày 17 tháng năm 2009 (ii) Luұt Ĉҩu thҫu, ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2013 (iii) Luұt Xây dӵng, ban hành ngày 18 tháng năm 2014 (iv) Luұt ký kӃt, gia nhұp thӵc hiӋn ÿiӅu ѭӟc quӕc tӃ, ban hành ngày 14 tháng năm 2005 (v) Nghӏ ÿӏnh sӕ 38/2013/NĈ-CP vӅ quҧn lý sӱ dөng nguӗn hӛ trӧ phát triӇn thӭc (ODA) vӕn vay ѭu ÿãi tӯ nhà tài trӧ, Chính phӫ ban hành ngày 23 tháng năm 2013 (vi) Nghӏ ÿӏnh sӕ 78/2010/NĈ-CP vӅ cho vay lҥi vӕn vay nѭӟc ngồi cӫa Chính phӫ, Chính phӫ ban hành ngày 14 tháng năm 2010 (vii) Nghӏ ÿӏnh sӕ 79/2010/NĈ-CP vӅ hoҥt ÿӝng quҧn lý nӧ cơng, Chính phӫ ban hành ngày 14 tháng 07 năm 2010 (viii) Nghӏ ÿӏnh sӕ 63/2014/NĈ-CP hѭӟng dүn Luұt Ĉҩu thҫu vӅ lӵa chӑn nhà thҫu ngày 26 tháng 06 năm 2014 (ix) Nghӏ ÿӏnh sӕ 15/2013/NĈ-CP vӅ quҧn lý chҩt lѭӧng cơng trình xây dӵng, Chính phӫ ban hành ngày 06 tháng năm 2013 (x) Nghӏ ÿӏnh sӕ 47/2014/NĈ-CP vӅ bӗi thѭӡng, hӛ trӧ, tái ÿӏnh cѭ Nhà nѭӟc thu hӗi ÿҩt ban hành ngày 15 tháng năm 2014 (xi) QuyӃt ÿӏnh sӕ 46/2012/QD-TTg vӅ quҧn lý sӱ dөng phí phân bә phí bҧo lãnh cӫa Bӝ Tài tӯ năm 2012 cho vay ÿӃn năm 2015, Thӫ tѭӟng Chính phӫ ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2012 (xii) QuyӃt ÿӏnh sӕ 48/2008/QD-TTg ban hành hѭӟng dүn chung vӅ chuҭn bӏ báo cáo nghiên cӭu khҧ thi cho dӵ án sӱ dөng vӕn hӛ trӧ phát triӇn thӭc cӫa nhóm năm ngân hàng (Ngân hàng Phát triӇn Châu Á, Cѫ quan Phát triӇn Pháp, Ngân hàng Hӧp tác Quӕc tӃ Nhұt Bҧn, Ngân hàng Tái thiӃt Ĉӭc Ngân hàng ThӃ giӟi, Thӫ tѭӟng Chính phӫ ban hành ngày 03 tháng năm 2008 (xiii) Thông tѭ sӕ 01/2014/TT-BKHĈT cung cҩp hѭӟng dүn vӅ viӋc triӇn khai mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Nghӏ ÿӏnh sӕ 38/2013/NĈ-CP vӅ quҧn lý sӱ dөng nguӗn hӛ trӧ phát triӇn thӭc (ODA) vӕn vay ѭu ÿãi tӯ nhà tài trӧ, Bӝ KӃ hoҥch Ĉҫu tѭ ban hành ngày 09 tháng năm 2014 (xiv) Thông tѭ sӕ 218/2013/TT-BTC quy ÿӏnh Quҧn lý tài cӫa chѭѫng trình dӵ án ÿѭӧc tài trӧ bӣi Hӛ trӧ phát triӇn thӭc (ODA) vӕn vay ѭu ÿãi tӯ nhà tài trӧ, Bӝ Tài ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013 (xv) Thông tѭ sӕ 181/2013/TT-BTC hѭӟng dүn vӅ viӋc áp dөng sách thuӃ ѭu ÿãi thuӃ ÿӕi vӟi chѭѫng trình, dӵ án ÿѭӧc tài trӧ bӣi Hӛ trӧ phát triӇn thӭc (ODA) vӕn vay ѭu ÿãi tӯ nhà tài trӧ, Bӝ Tài ban hành ngày 03 tháng 12 năm 2013 Phө lөc (xvi) Thơng tѭ sӕ 01/2008/TT-BNG hѭӟng dүn trình tӵ, thӫ tөc ký kӃt thӵc hiӋn ÿiӅu ѭӟc quӕc tӃ vӅ hӛ trӧ phát triӇn thӭc, Bӝ Ngoҥi giao ban hành ngày 04 tháng 02 năm 2008 (xvii) Thông tѭ sӕ 218/2013/TT-BTC quy ÿӏnh quҧn lý tài cӫa chѭѫng trình, dӵ án ÿѭӧc tài trӧ bӣi Hӛ trӧ phát triӇn thӭc (ODA) vӕn vay ѭu ÿãi tӯ nhà tài trӧ , Bӝ Tài ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2013 (xviii) Thông tѭ sӕ 21/2010/TT-BKH quy ÿӏnh chi tiӃt vӅ thҭm ÿӏnh hӗ sѫ mӡi thҫu, hӗ sѫ yêu cҫu, Bӝ KӃ hoҥch Ĉҫu tѭ ban hành ngày 28 tháng 10 năm 2010 (xix) Thông tѭ sӕ 10/2013/TT-BXD quy ÿӏnh chi tiӃt quҧn lý chҩt lѭӧng xây dӵng, Bӝ Xây dӵng ban hành ngày 25 tháng 07 năm 2013 (xx) Thông tѭ sӕ 192/2011/TT-BTC sӱa ÿәi, bә sung mӝt sӕ ÿiӅu cӫa Thông tѭ sӕ 219/2009/TT-BTC cӫa Bӝ Tài ngày 09 tháng 11 năm 2009 quy ÿӏnh mӝt sӕ ÿӏnh mӭc chi tiêu áp dөng ÿӇ hӛ trӧ phát triӇn thӭc - tài trӧ dӵ án/chѭѫng trình, Bӝ Tài ban hành ngày 26 tháng 12 năm 2011 (xxi) Thông tѭ sӕ 14/2009/TT-BTNMT quy ÿӏnh chi tiӃt bӗi thѭӡng, hӛ trӧ tái ÿӏnh cѭ trình tӵ, thӫ tөc thu hӗi ÿҩt, giao ÿҩt, cho thuê ÿҩt, Bӝ Tài nguyên Môi trѭӡng ban hành ngày 01 tháng 10 năm 2009 83 Phө lөc PHӨ LӨC 6: Tính tốn IRR NPV Giá trӏ hiӋn tҥi ròng (NPV) Là giá trӏ hiӋn tҥi cӫa dòng tiӅn cӫa mӝt dӵ án Cơng thӭc tính tốn NPV cӫa mӝt khoҧn ÿҫu tѭ vӟi tuәi thӑ kinh tӃ N nhѭ sau: Trong ÿó: NPV: giá trӏ hiӋn tҥi ròng cӫa dòng tiӅn cӫa dӵ án CFn: dòng tiӅn dӵ kiӃn năm n WACC: chi phí vӕn bình qn gia quyӅn n: thӡi ÿiӇm n N: tuәi thӑ kinh tӃ cӫa dӵ án ViӋc chiӃt khҩu dòng tiӅn cho chi phí vӕn bình qn gia quyӅn (WACC) sӁ cho phép chӫ dӵ án xác ÿӏnh xem lӧi ích dӵ kiӃn cӫa dӵ án có cao hѫn chi phí vӕn bình quân gia quyӅn cҫn thiӃt ÿӇ tài trӧ cho dӵ án hay khơng Tӹ suҩt nӝi hồn (IRR) Là lӧi ích dӵ kiӃn cӫa dòng tiӅn cӫa mӝt dӵ án Cơng thӭc tính tồn IRR nhѭ sau: Trong ÿó: IRR: tӹ suҩt nӝi hồn cӫa dòng tiӅn cӫa dӵ án CFn: dòng tiӅn dӵ kiӃn năm n n: thӡi ÿiӇm n N: tuәi thӑ kinh tӃ cӫa dӵ án IRR tӹ lӋ khҩu hao ÿӇ dòng tiӅn cӫa dӵ án sinh giá trӏ hiӋn tҥi ròng (NPV) bҵng Tiêu chí chҩp nhұn hay loҥi bӓ mӝt dӵ án ADB sӁ chҩp nhұn mӝt dӵ án khҧ thi nӃu tӹ suҩt nӝi hoàn tài (FIRR) cӫa dӵ án ÿѭӧc tính tốn theo giá thӵc sau thuӃ, cao hѫn WACC (cNJng ÿѭӧc tính tốn theo giá thӵc sau thuӃ) ADB cNJng có thӇ xem xét Giá trӏ hiӋn tҥi ròng tài (FNPV) ÿӇ xác ÿӏnh tính khҧ thi cӫa mӝt dӵ án NӃu FNPV cӫa dӵ án ÿѭӧc chiӃt khҩu theo WACC (ÿѭӧc tính tốn theo giá thӵc tӃ sau thuӃ) lӟn hѫn dӵ án cNJng ÿѭӧc xác nhұn khҧ thi vӅ mһt tài (Bҧng A6.1) Bҧng A6.1: Ĉánh giá Tính khҧ thi Tài cӫa Dӵ án theo Tiêu chí tài KӃt quҧ Phân tích Tiêu chí tài FIRR FNPV Khҧ thi > WACC >0 Không khҧ thi < WACC
- Xem thêm -

Xem thêm: Danh gia hieu qua du an ADB, Danh gia hieu qua du an ADB

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay