CÁC LOẠI THUẾ và hồ sơ KHAI THUẾ PHẢI nộp TRONG QUÝ III 2018

7 24 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:25

CÁC LOẠI THUẾ HỒ KHAI THUẾ PHẢI NỘP TRONG QUÝ III/2018 CÔNG TY TNHH DV TƯ VẤN ĐẠI NGUYÊN - Thay mặt doanh nghiệp nộp tờ khai, báo cáo tháng, quý, năm - Báo cáo Ban Giám đốc tình hình tài chính xác, kịp thời nhằm tránh sai sót vi phạm pháp luật - Tư vấn cho doanh nghiệp hạch toán đủ chi phí phát sinh thực tế theo luật thuế - Hoàn thiện hệ thống sổ sách, báo cáo năm phần mềm kế toán - Hướng dẫn thực hành kế tốn, BC thuế, BC tài Rất mong nhận hồi âm Quý công ty Mọi chi tiết xin liên hệ : NGUYỄN PHÂN - 0905261968- 0914874054 gmail: Phankt1968@gmail.com CÔNG TY TNHH DICH VỤ TƯ VẤN ĐẠI NGUYÊN 633 TRẦN QÚY CÁP - TX NINH HÒA - KHÁNH HÒA STT CÁC LOẠI THUẾ HỒ KHAI THUẾ THEO ĐỊNH KỲ PHÁT SINH TRONG THÁNG HẠN NỘP NGÀY HẾT HẠN Kỳ tháng Kỳ tháng Hồ khai thuế GTGT (01/GTGT) (Khoản 1c Điều Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015); (03/GTGT; 04/GTGT) (Khoản 1d Điều Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014) (nếu tổng doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ năm trước liền kề từ 50 Ngày 20 tháng sau 20/07/2018 20/08/2018 tỷ đồng trở lên- Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014), (02/GTGT; 05/GTGT) (Điều 11 Thông tư 156/2013/TTBTC ngày 6/11/2013); Hồ khai thuế TTĐB (01/TTĐB) Bảng xác định thuế TTĐB khấu trừ (Mẫu số 01-1/TTĐB) có nguyên liệu mua Ngày 20 tháng sau 20/07/2018 20/08/2018 vào, hàng hóa nhập (Thơng tư số 195/2015/TT- BTC ngày 24/11/2015 Bộ Tài chính) Hồ khai thuế tài nguyên (01/TAIN) (Điều 14 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013) Ngày 20 tháng sau 20/07/2018 20/08/2018 Kỳ tháng 20/09/2018 20/09/2018 20/09/2018 Hồ khai thuế thủy điện (01/TĐ-GTGT; 03/TĐNgày 20 tháng sau 20/07/2018 20/08/2018 TAIN) (Điều 23 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013) 20/09/2018 Hồ khai thuế TNCN (05/KK-TNCN; 06/TNCN; 01/XSBHĐC – ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015) (nếu số thuế TNCN khấu trừ tháng 01 Ngày 20 tháng sau 20/07/2018 20/08/2018 20/09/2018 loại tờ khai từ 50 triệu đồng trở lên trừ trường hợp thuộc diện khai thuế GTGT theo quý) Hồ thuế Bảo vệ môi trường (01/TBVMT) (Điều 15 Thông tư Ngày 20 tháng sau 20/07/2018 20/08/2018 20/09/2018 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013) Hồ khai phí, lệ phí (01/BVMT; 01/PHLP) (Điều 19 Thông tư Ngày 20 tháng sau 20/07/2018 20/08/2018 20/09/2018 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013) Hồ khai thuế nhà thầu nước ngồi: Mẫu 01/NTNN (Ban hành kèm theo Thơng tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 Bộ Tài Ngày 20 tháng sau 20/07/2018 20/08/2018 20/09/2018 chính); Mẫu 03/NTNN (Điều 20 Thơng tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013) Báo cáo sử dụng hóa đơn (BC26/AC) đơn vị, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm khơng sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao thuế thuộc diện mua hóa đơn quan thuế theo hướng dẫn Ngày 20 tháng sau 20/07/2018 20/08/2018 20/09/2018 Điều 11 Thông tư số 39/2014/TT-BTC(Lưu ý: Chỉ phải Báo cáo sử dụng hóa đơn tháng, khơng nộp Báo cáo sử dụng hóa đơn quý (theo hướng dẫn CV 2010/TCT-TVQT ngày 30/5/2014)) Ngày cuối tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh Tờ khai lệ phí Mơn ban hành theo Nghị định số 139/2016/NĐdoanh, chưa hoạt động nộp thời hạn 30 ngày kể CP ngày 04/10/2016 Thông tư số Thông tư 302/2016/TT-BTC ngày 10 từ ngày đăng ký giấy phép kinh doanh (đối với doanh nghiệp 15/11/2016 quy định Lệ phí Mơn (thay việc kê khai nộp thành lập, phát sinh chi nhánh, đơn vị trực thuộc thuế Môn bài.) mới) STT CÁC LOẠI THUẾ HỒ KHAI THUẾ THEO QUÝ HẠN NỘP NGÀY HẾT HẠN Hồ khai thuế GTGT (01/GTGT; 04/GTGT) quý II/2018 (Người nộp thuế bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh người nộp thuế có tổng doanh thu bán hàng hóa cung cấp dịch vụ năm 30/07/2018 Ngày 30 quý sau trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống (quy định Thông tư số 151/2014/TT-BTC)) Bảng kê chứng từ (CTT 25/AC ban hành kèm theo QĐ 747/QĐ-TCT ngày 20/4/2015) quý II/2018 (Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ 30/07/2018 Ngày 30 quý sau thuế TNCN) Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thu phí, lệ phí tự in, đặt in đơn vị thu phí, lệ phí quý II/2018 (mẫu BC7/AC ban hành kèm theo QĐ 30/07/2018 Ngày 30 quý sau 747/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 Phụ lục 2.5 Thông tư 303/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016) Hồ khai thuế TNCN (05/KK-TNCN; 06/TNCN; 01/XSBHĐC; 02/KK-TNCN – ban hành theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 30/07/2018 Ngày 30 quý sau 15/06/2015) quý II/2018 Hồ khai thuế khác (01/TBH; 01/HKNN; 01/VTNN Thông tư số 30/07/2018 Ngày 30 quý sau 39/2014/TT-BTC) q II/2018 Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (BC 26/AC Thông tư số 30/07/2018 Ngày 30 quý sau 39/2014/TT-BTC) quý II/2018 Bảng kê sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (tự in) quý 30/07/2018 Ngày 30 quý sau II/2018 (Thông tư 37/2010/TT-BTC ngày 18/3/2010) Báo cáo việc nhận in/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn quý II/2018 (Mẫu BC01/AC theo Khoản 8, Điều Thông tư 30/07/2018 Ngày 30 quý sau 26/2015/TT-BTC) Báo cáo việc nhận in/cung ứng phần mềm tự in hóa đơn quý II/2018 (Mẫu BC01/AC theo Khoản 8, Điều Thông tư 30/07/2018 Ngày 30 quý sau 26/2015/TT-BTC) 10 Báo cáo tài Quý II/2018 (Đối với doanh nghiệp nhà nước -Chậm 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý Điều 109 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014) Chậm 45 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế tốn q (Đối với cơng ty mẹ, Tổng cơng ty Nhà nước) STT TÊN LOẠI HỒ KHAI THUẾ THEO TỪNG LẦN PHÁT HẠN NỘP SINH Hồ khai thuế GTGT (05/GTGT) theo lần phát sinh (Khoản 10 ngày từ phát sinh nghĩa vụ thuế 6, Điều 11, Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013) Mẫu số 07/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTCTChậm với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT ngày 10/10/2014 Bộ Tài (Điều 15) người nộp thuế tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh tháng đầu đủ điều kiện thuộc đối tượng khai thuế GTGT theo quý muốn tiên năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng Việc thực chuyển sang khai thuế theo tháng (Điều 15 Thông tư số 151/2014/TT-hiện khai thuế theo quý hay theo tháng ổn định trọn năm BTC sửa đổi, bổ sung điểm b, Khoản Điều 11 Thông tư số dương lịch ổn định theo chu kỳ năm (Chu kỳ ổn định 156/2013/TT-BTC) từ năm 2017 – năm 2019) Hồ khai thuế TNDN theo lần phát sinh (02/TNDN Tờ khai thuế TNDN từ chuyển nhượng BDS theo lần phát sinh ban hành kèm theo TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; 04/TNDN Tờ khai thuế TNDN dùng cho trường hợp tính thuế theo tỷ lệ % doanh thu ban hành kèm theo TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014; 05/TNDN Tờ khai thuế TNDN thu nhập từ 10 ngày từ phát sinh nghĩa vụ thuế chuyển nhượng vốn ban hành kèm theo TT 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013; 06/TNDN Tờ khai thuế TNDN dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ hoạt động bán tồn Cơng ty TNHH thành viên tổ chức làm chủ sở hữu hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản ban hành kèm theo TT 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014) Hồ khai thuế TTĐB (01/TTĐB) theo lần phát sinh (đối với 10 ngày từ phát sinh nghĩa vụ thuế hàng hóa mua để xuất bán nước) Hồ khai thuế Nhà Thầu 01/NTNN (Ban hành kèm theo Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 Bộ Tài chính); 10 ngày từ phát sinh nghĩa vụ thuế Mẫu 03/NTNN (Điều 20 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013) 03/NTNN) theo lần phát sinh Hồ khai toán thuế Nhà Thầu (02/NTNN; 04/NTNN ban hành kèm theo TT 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013) theo lần45 ngày kể từ ngày kết thúc hợp đồng phát sinh (đối với nhà thầu nộp thuế TNDN theo tỷ lệ%) Ngày thứ 35, kể từ ngày xuất bán (đối với dầu thô bán nội 01/TAIN-DK tờ khai thuế tài nguyên tạm tính dầu thô (từ địa) 35 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan theo ngày đến ngày) quy định pháp luật hải quan (đối với dầu thô xuất khẩu) Ngày 45 kể từ ngày kết thúc hợp đồng dầu ngày thứ 02/TAIN-DK tờ khai tốn thuế tài ngun dầu thơ, khí 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch năm tự nhiên tài Thơng báo phát hành hóa đơn (Dành cho tổ chức kinh doanh đặt in, tự in)(TB 01/AC) (Khoản 3, Điều Thông tư 37/2018/TT-BTC ngày 02 ngày trước bắt đầu sử dụng hóa đơn 27/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thơng tư số 39/2014/TT-BTC) Thơng báo phát hành hố đơn điện tử (Ban hành kèm theo Thông tư 10 số 32 /2011/TT-BTC ngày 14 /2/2011 Bộ Tài chính) 02 ngày trước bắt đầu sử dụng hóa đơn 11 Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn (BC 21/AC) (Mẫu số 3.8 Phụ Không 05 ngày kể từ ngày xảy việc mất, cháy, hỏng hố đơn lục 3Thơng tư số 39/2014/TT-BTC) 12 Đề nghị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in (Mẫu số 3.14 Phụ lục ban Trước tự in, đặt in hóa đơn lần đầu hành kèm theo Thông tư 39/2014/TT-BTC) 13 Thông báo ủy nhiệm lập hóa đơn (Điều 17, Thơng tư 39/2014/TT03 ngày trước bên nhận uỷ nhiệm lập hoá đơn BTC) Tờ khai thuế TNCN áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, thu nhập từ nhận thừa kế nhận quà tặng bất Ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế 14 động sản (03/BĐS-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày(Khoản 3, Điều 32 Luật Quản lý thuế) 15/6/2015) Tờ khai thuế TNCN áp dụng cho cá nhân cư trú có thu nhập từ Ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng chuyển nhượng vốn cá nhân chuyển nhượng chứng khốn khai trực 15 vốn góp có hiệu lực (Điểm d, Khoản 5, Điều 16 Thông tư tiếp với quan thuế (04/CNV-TNCN theo Thông tư số 92/2015/TT156/2014/TT-BTC) BTC ngày 15/6/2015) Tờ khai thuế TNCN áp dụng cho cá nhân nhận thừa kế, quà tặng Ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế 16 bất động sản (04/TKQT-TNCN theo Thông tư (Khoản 3, Điều 32 Luật Quản lý thuế) số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015) Tờ khai thuế TNCN áp dụng cho cá nhân nhận cổ tức cổ phiếu, Ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày chuyển nhượng vốn, chuyển 17 lợi tức ghi tăng vốn chuyển nhượng (04/ĐTV-TNCN theo Thôngnhượng cổ phiếu loại, rút vốn, giải thể doanh nghiệp tư số92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015) (Điểm d, Khoản 9, Điều 16 Ttư 156/2014/TT-BTC) Danh sách cá nhân nhận thu nhập (Dành cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập giải thể, chấm dứt hoạt động có phát sinh trả thu nhập Chậm ngày thứ 45 (bốn mươi lăm) kể từ ngày có 18 khơng phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân) Mẫu 05/DSđịnh việc giải thể, chấm dứt hoạt động TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015) Ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày phát sinh thu nhập Tờ khai thuế TNCN áp dụng cho cá nhân có thu nhập từ kinhnhận thu nhập Trường hợp phát sinh thu nhập doanh, đầu tư vốn, quyền, nhượng quyền thương mại, trúng nhận thu nhập nước ngồi cá nhân có thu nhập 19 thưởng từ nước ngồi (04/NNG-TNCN ban hành kèm theo Thơng tư nước ngồi thời hạn khai thuế chậm ngày thứ 10 số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015) (mười) kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam 20 Bảng đăng ký trích khấu hao TSCĐ (Thơng tư số 45/2013/TT-BTC) Trước trích KH thay đổi phương pháp trích KH; thay đổi thời gian trích khấu hao TSCĐ - Có thay đổi thơng tin đăng ký thuế (đối với tổ chức, Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế (08-MST) (Điều cá nhân không thành lập theo quy định Luật Doanh 21 13, Thơng tư 95/2016/TT-BTC) nghiệp) phải thơng báo cho quan Thuế trực tiếp quản lý thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi ... kê khai nộp thành lập, phát sinh chi nhánh, đơn vị trực thuộc thuế Môn bài.) mới) STT CÁC LOẠI THUẾ VÀ HỒ SƠ KHAI THUẾ THEO QUÝ HẠN NỘP NGÀY HẾT HẠN Hồ sơ khai thuế GTGT (01/GTGT; 04/GTGT) quý. .. (nếu số thuế TNCN khấu trừ tháng 01 Ngày 20 tháng sau 20/07 /2018 20/08 /2018 20/09 /2018 loại tờ khai từ 50 triệu đồng trở lên trừ trường hợp thuộc diện khai thuế GTGT theo quý) Hồ sơ thuế Bảo... 92/2015/TT-BTC ngày 30/07 /2018 Ngày 30 quý sau 15/06/2015) quý II /2018 Hồ sơ khai thuế khác (01/TBH; 01/HKNN; 01/VTNN Thông tư số 30/07 /2018 Ngày 30 quý sau 39/2014/TT-BTC) quý II /2018 Báo cáo tình hình
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC LOẠI THUẾ và hồ sơ KHAI THUẾ PHẢI nộp TRONG QUÝ III 2018 , CÁC LOẠI THUẾ và hồ sơ KHAI THUẾ PHẢI nộp TRONG QUÝ III 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay