CÁCH lập BCTC THEO TT200 dễ NHẤT

7 22 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:25

PHỤ LỤC BIỂU MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư số 200 ngày 22 tháng 12 năm 2014 Bộ Tài chính) Bảng cân đối kế toán năm Đơn vị báo cáo:……………… Địa chỉ:………………………… Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo Thông tư số /2014/TT-BTC Ngày / /2014 Bộ Tài chính) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày tháng năm (1) Đơn vị tính: TÀI SẢN Mã số T M a - tµi sản ngắn hạn 100 I Tin v cỏc khon tng đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Đầu tư tài ngắn hạn Chứng khốn kinh doanh 120 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 122 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu ngắn hạn khách hàng Trả trước cho người bán ngắn hạn Phải thu nội ngắn hạn 130 131 132 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Phải thu cho vay ngắn hạn 134 Phải thu ngắn hạn khác 136 Số cuối năm Số đầu năm Σ Dư Nợ TK111,112,113 Σ chi tiết Dư Nợ 1281,1288 thời gian thu hồi < tháng D.Nợ TK121 + Các Công cụ TC # với mục đích kinh doanh (Dư Có TK2291) 123 Σ chi tiết Dư Nợ TK1281, 1282,1288- NH khoản phản ánh vào Mã 112 135 Σ chi tiết Dư Nợ TK131, Ngắn hạn Σ chi tiết Dư Nợ TK331, Ngắn hạn Σ chi tiết Dư Nợ TK1362, 1363,1368, Ngắn hạn Σ chi tiết Dư Nợ TK337, Ngắn hạn 135 Σ chi tiết Dư Nợ TK1283, Ngắn hạn Σ chi tiết Dư Nợ TK1385, (…) Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) Tài sản thiếu chờ xử lý 137 1388, 334,338,141,244, Ngắn hạn (Dư Có chi tiết TK2293) 139 Σ Dư Nợ TK1381 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 140 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 153 Σ chi tiết Dư Nợ TK242, Ngắn hạn Σ Dư Nợ TK133 Σ chi tiết Dư Nợ TK333 154 Σ Dư Nợ TK171 155 Σ chi tiết Dư Nợ TK2288, Ngắn hạn B – TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Trả trước người bán dài hạn Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu nội dài hạn 210 211 212 213 214 Phải thu cho vay dài hạn Phải thu dài hạn khác 215 216 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình 220 221 222 223 224 225 226 227 Σ Dư Nợ TK151-158 không gồm 154 dự án chậm tiến độ, 1534, Dài hạn (Dư Có chi tiết TK2294 trừ dự phòng 154 chậm tiến độ 1534) (…) (…) Σ chi tiết Dư Nợ TK131, Dài hạn Σ chi tiết Dư Nợ TK331, Dài hạn Σ chi tiết Dư Nợ TK1361 Σ chi tiết Dư Nợ TK1362, 1363,1368 ,Dài hạn Σ chi tiết Dư Nợ TK1283 – Dài hạn Σ chi tiết Dư Nợ TK1385, 1388, 334,338,141,244, Dài hạn (Dư Có chi tiết TK2293,Dài hạn) ( ) Dự Nợ TK211 (Dư Có TK2141) (…) Dự Nợ TK212 (Dư Có TK2142) (…) - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 228 229 Dự Nợ TK213 (Dư Có TK2143) (…) III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 230 231 232 Dự Nợ TK217 (Dư Có TK2147) (…) IV Tài sản dở dang dài hạn Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn Chi phí xây dựng dở dang 240 241 242 Σ chi tiết Dư Nợ TK154-trừ phần DP 2294 liên quan Dư Nợ TK241 V Đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết Đầu tư khác vào cơng cụ vốn Dự phòng đầu tư tài dài hạn (*) Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 250 251 252 Dự Nợ TK221 Dự Nợ TK222 253 254 Dự Nợ TK2281 (Dư Có chi tiết TK2292, dài hạn) 255 Σ chi tiết Dư Nợ TK1281, 1282,1288, dài hạn VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay dài hạn Tài sản dài hạn khỏc 260 261 262 263 tổng cộng tàI sản (270 = 100 + 200) 270 C - nợ phải trả 300 I Nợ ngắn hạn Phải trả người bán ngắn hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả ngắn hạn Phải trả nội ngắn hạn 310 311 312 313 Σ chi tiết Dư Nợ TK242, dài hạn Dự Nợ TK243 Dư nợ 1534, chi tiết Dự phòng 2294 liên quan Σ chi tiết Dư Nợ TK2288, dài hạn 268 Σ chi tiết Dư Có TK331, ngắn hạn Σ chi tiết Dư Có TK131, ngắn hạn Σ chi tiết Dư Có TK333 314 315 316 Σ chi tiết Dư Có TK334 Σ chi tiết Dư Có TK335, ngắn hạn Σ chi tiết Dư Có TK3362,3363,3368, ngắn hạn ( ) Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 317 Σ chi tiết Dư Có TK337 318 319 10.Vay nợ th tài ngắn hạn 11 Dự phòng phải trả ngắn hạn 12 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 13 Quỹ bình ổn giá 14 Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 320 321 322 323 324 Σ chi tiết Dư Có TK3387, ngắn hạn Σ chi tiết Dư Có TK338,138,344, ngắn hạn Σ Dư Có TK341,34311, ngắn hạn Σ chi tiết Dư Có TK352, ngắn hạn Σ Dư Có TK353 Σ Dư Có TK357 Σ Dư Có TK171 II Nợ dài hạn Phải trả người bán dài hạn Người mua trả tiền trước ngắn hạn Chi phí phải trả dài hạn Phải trả nội vốn kinh doanh Phải trả nội dài hạn 330 331 332 333 334 335 Doanh thu chưa thực dài hạn Phải trả dài hạn khác 336 337 Vay nợ thuê tài dài hạn 338 Trái phiếu chuyển đổi 10 Cổ phiếu ưu đãi 11 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 12 Dự phòng phải trả dài hạn 13 Quỹ phát triển khoa học công nghệ D - VỐN CHỦ SỞ HỮU 339 340 341 342 343 I Vốn chủ sở hữu Vốn góp chủ sở hữu - Cổ phiếu phổ thơng có quyền biểu - Cổ phiếu ưu đãi Thặng dư vốn cổ phần Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển 410 411 411a Σ Dư Có TK41111 411b 412 413 414 415 416 417 418 Σ Dư Có TK41112- Loại VCSH Σ Dư TK4112 Σ Dư TK4113 Σ Dư TK4118 (Σ Dư TK419) Σ Dư TK4112 Σ Dư TK413 + CĐBCTC Σ Dư TK414 Σ chi tiết Dư Có TK331, dài hạn Σ chi tiết Dư Có TK131, dài hạn Σ chi tiết Dư Có TK335, dài hạn Σ Dư Có TK3361 Σ chi tiết Dư Có TK3362,3363,3368, dài hạn Σ chi tiết Dư Có TK3387, dài hạn Σ chi tiết Dư Có TK338,138,344, dài hạn Σ chi tiết Dư Có TK341,3431, dài hạn Σ Dư Có TK3432 Σ Dư Có TK4112- Loại NPT Σ Dư Có TK347 Σ chi tiết Dư Có TK352, dài hạn Σ Dư Có TK356 400 ( ) Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 10 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 11 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - LNST PP phối lũy cuối kỳ trước - LNST chưa phân phối kỳ 12 Nguồn vốn đầu tư XDCB 419 420 421 421a Σ Dư TK4211 421b 422 Σ Dư TK4212 Σ Dư TK441 II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 430 431 432 Dư Có TK461 trừ Dự Nợ 161 Σ Dư TK466 Tæng céng nguån vèn (440 = 300 + 400) 440 Người lập biểu (Ký, họ tên) - Số chứng hành nghề; - Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán Σ Dư TK417 Σ Dư TK418 Lập, ngày tháng năm Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) Ghi chú: (1) Những tiêu khơng có số liệu miễn trình bày không đánh lại “Mã số” tiêu (2) Số liệu tiêu có dấu (*) ghi số âm hình thức ghi ngoặc đơn ( ) (3) Đối với doanh nghiệp có kỳ kế tốn năm năm dương lịch (X) “Số cuối năm“ ghi “31.12.X“; “Số đầu năm“ ghi “01.01.X“ (4) Đối với người lập biểu đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng hành nghề, tên địa Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán Người lập biểu cá nhân ghi rõ Số chứng hành nghề Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm Đơn vị báo cáo: Địa chỉ:………… Mẫu số B 02 – DN (Ban hành theo Thông tư số /2014/TT-BTC Ngày / /2014 Bộ Tài chính) BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm……… Đơn vị tính: Mã số T M Năm Năm trước 1 Doanh thu bán hàng cung cấp DV 01 Các khoản giảm trừ doanh thu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10= 01-02) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp bán hàng cung cấp dịch vụ (20=10 - 11) Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài - Trong đó: Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp 10 Lợi nhuận từ hoạt động KD {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nhập khác 12 Chi phí khác 13 Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32) 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thuế TNDN hành 02 10 LK PS Có TK511 (Khơng bao gồm thuế gián thu, DT nội bộ) LKPS Có TK521 đ/ứ Nợ TK 511 16 Chi phí thuế TNDN hỗn lại 52 17 LN sau thuế TNDN (60=50 – 51 - 52) 18 Lãi cổ phiếu (*) 19 Lãi suy giảm cổ phiếu (*) (*) Chỉ áp dụng công ty cổ phần Người lập biểu (Ký, họ tên) - Số chứng hành nghề; - Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán 60 70 71 CHỈ TIÊU 11 20 LKPS Có TK632 đ/ứ Nợ TK 911 21 22 23 24 25 30 LKPS Nợ TK515 đ/ứ Có TK 911 LKPS Có TK635 đ/ứ Nợ TK 911 Chi tiết sổ TK635 LKPS Có TK641 đ/ứ Nợ TK 911 LKPS Có TK642 đ/ứ Nợ TK 911 31 32 40 50 LKPS Nợ TK711 đ/ứ CóTK 911 LKPS Có TK811 đ/ứ Nợ TK 911 51 LKPS Có TK8211 đ/ứ Nợ TK 911 LKPS Nợ TK8211 đ/ứ CóTK 911 LKPS Có TK8212 đ/ứ Nợ TK 911 LKPS Nợ TK8212 đ/ứ CóTK 911 Lập, ngày tháng năm Kế toán trưởng Giám đốc (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) ... Tæng céng nguån vèn (440 = 300 + 400) 440 Người lập biểu (Ký, họ tên) - Số chứng hành nghề; - Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán Σ Dư TK417 Σ Dư TK418 Lập, ngày tháng năm Kế toán trưởng Giám đốc... đầu năm“ ghi “01.01.X“ (4) Đối với người lập biểu đơn vị dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng hành nghề, tên địa Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán Người lập biểu cá nhân ghi rõ Số chứng hành nghề... TK334 Σ chi tiết Dư Có TK335, ngắn hạn Σ chi tiết Dư Có TK3362,3363,3368, ngắn hạn ( ) Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Doanh thu chưa thực ngắn hạn Phải trả ngắn hạn khác 317
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁCH lập BCTC THEO TT200 dễ NHẤT , CÁCH lập BCTC THEO TT200 dễ NHẤT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay