79 từ kanji n5

9 30 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:19

25/10/2016 79 từ kanji N5   79 chữ Kanji cho trình độ N5 được chia nhỏ trong các bài học của các bạn tại các lớp học tiếng Nhật hiện nay. Tieng­nhat.com tập hợp lại thành một bài giới thiệu chung cho các bạn có thể chuẩn bị trước khi bước vào học tiếng Nhật, cũng như các bạn có thể in ra thành một bảng chữ cái tiếng Nhật riêng cho mình. Hoặc có thể dùng mobile để học và học 79 chữ cái kanji này hằng ngày.  Thứ tự Kanji Âm hán việt Nghĩa On-reading | Kun 日 nhật mặt trời, ngày nichi, jitsu | hi, bi 一 một; đồng ichi, itsu | hito 国 quốc nước; quốc gia koku | kuni 人 nhân nhân vật jin, nin | hito 年 niên năm; niên đại nen | toshi 大 đại to lớn; đại lục dai, tai | oo(kii) 十 thập mười juu, jiQ | tou http://www.tieng­nhat.com/2015/08/79­tu­kanji­cap­do­n5.html 2/11 25/10/2016 79 từ kanji N5 二 nhị hai ni 本 sách, bản, chất hon 10 中 trung giữa, trung tâm chuu | naka 11 長 trường, trưởng dài; trưởng choo | naga(i) 12 出 xuất ra, xuất hiện, xuất phát shutsu, sui | de(ru), da(su) 13 三 tam ba san | mi(tsu) 14 時 thời thời gian ji | toki 15 行 hành, hàng thực hành;ngân hàng, koo, gyoo | i(ku), okonau 16 見 kiến nhìn; ý kiến ken | miru http://www.tieng­nhat.com/2015/08/79­tu­kanji­cap­do­n5.html 3/11 25/10/2016 79 từ kanji N5 17 月 nguyệt mặt trăng, tháng getsu, gatsu | tsuki 18 後 hậu sau go, koo | ato 19 前 tiền trước zen | mae 20 生 sinh sống; học sinh(chỉ người) sei, shoo | ikiru 21 五 ngũ năm (5) go | itsutsu 22 間 gian trung gian, không gian kan, ken | aida 23 友 hữu bạn yuu | tomo 24 上 thượng joo, shoo | ue, kami 25 東 đơng phía đơng too | higashi (azuma) http://www.tieng­nhat.com/2015/08/79­tu­kanji­cap­do­n5.html 4/11 25/10/2016 79 từ kanji N5 26 四 tứ bốn shi | yotsu 27 今 kim tại, lúc kon, kin | ima 28 金 kim vàng, kim loại kin, kon | kane 29 九 cửu chín (9) kyuu, ku | kokonotsu 30 入 nhập vào; nhập môn nyuu | hairu, ireru 31 学 học học gaku | manabu 32 高 cao cao koo | takai 33 円 viên tròn; tiền Yên en | marui 34 子 tử con, phần tử shi, su | ko http://www.tieng­nhat.com/2015/08/79­tu­kanji­cap­do­n5.html 5/11 25/10/2016 79 từ kanji N5 35 外 ngoại bên gai, ge | soto 36 八 bát tám hachi | yatsu 37 六 lục sáu roku | mutsu 38 下 hạ ka, ge | shita, shimo 39 来 lai đến; tương lai, vị lai rai | kuru 40 左 tả trái, bên trái sa | hidar 41 気 khí khơng khí, khí chất ki, ke 42 小 tiểu nhỏ, shoo | chiisai, ko 43 七 thất bảy (7) shichi | nana, nanatsu http://www.tieng­nhat.com/2015/08/79­tu­kanji­cap­do­n5.html 6/11 25/10/2016 79 từ kanji N5 44 山 sơn núi, sơn hà san | yama 45 話 thoại nói chuyện, đối thoại wa | hanashi 46 女 nữ phụ nữ jo, nyo | onna 47 北 bắc phía bắc hoku | kita 48 午 ngọ buổi chưa, ngọ go | (ít: uma) 49 百 bách trăm hyaku 50 書 thư viết; thư đạo sho | kaku 51 先 tiên trước sen | saki 52 名 danh tên mei, myoo | na http://www.tieng­nhat.com/2015/08/79­tu­kanji­cap­do­n5.html 7/11 25/10/2016 79 từ kanji N5 53 川 xuyên sông sen | kawa 54 千 thiên nghìn sen | chi 55 休 hưu nghỉ ngơi, hưu kyuu | yasumu 56 父 phụ cha fu | chichi 57 水 thủy nước sui | mizu 58 半 bán nửa han | nakaba 59 男 nam nam giới dan, nan | otoko 60 西 tây phía tây sei, sai | nishi 61 電 điện điện, điện lực den http://www.tieng­nhat.com/2015/08/79­tu­kanji­cap­do­n5.html 8/11 25/10/2016 79 từ kanji N5 62 校 hiệu trường học koo 63 語 ngữ ngôn ngữ, từ ngữ go | kataru 64 土 thổ đất; thổ địa do, to | tsuchi 65 木 mộc cây, gỗ boku, moku | ki 66 聞 văn nghe, tân văn (báo) bun, mon | kiku 67 食 thực ăn shoku | taberu 68 車 xa xe sha | kuruma 69 何 hà gì, hà cớ = lẽ ka | nan, nani 70 南 nam phía nam nan | minami http://www.tieng­nhat.com/2015/08/79­tu­kanji­cap­do­n5.html 9/11 25/10/2016 79 từ kanji N5 71 万 vạn vạn, nhiều; vạn vật man, ban 72 毎 mỗi (vd: người) mai 73 白 bạch trắng, haku, byaku | shiroi 74 天 thiên trời, thiên đường ten | ama 75 母 mẫu mẹ bo | haha, okaasan 76 火 hỏa lửa ka | hi 77 右 hữu phải, bên phải u, yuu | migi 78 読 độc đọc doku | yomu 79 雨 vũ mưa u | ame http://www.tieng­nhat.com/2015/08/79­tu­kanji­cap­do­n5.html 10/11 ... điện lực den http://www.tieng­nhat.com/2015/08 /79 tu kanji cap­do n5. html 8/11 25/10/2016 79 từ kanji N5 62 校 hiệu trường học koo 63 語 ngữ ngôn ngữ, từ ngữ go | kataru 64 土 thổ đất; thổ địa do,... đơng phía đơng too | higashi (azuma) http://www.tieng­nhat.com/2015/08 /79 tu kanji cap­do n5. html 4/11 25/10/2016 79 từ kanji N5 26 四 tứ bốn shi | yotsu 27 今 kim tại, lúc kon, kin | ima 28 金 kim... 34 子 tử con, phần tử shi, su | ko http://www.tieng­nhat.com/2015/08 /79 tu kanji cap­do n5. html 5/11 25/10/2016 79 từ kanji N5 35 外 ngoại bên gai, ge | soto 36 八 bát tám hachi | yatsu 37 六 lục
- Xem thêm -

Xem thêm: 79 từ kanji n5 , 79 từ kanji n5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay