79 chữ kanji n5

4 25 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:19

No Kanji Âm hán việt Nghĩa On-reading | Kun 日 nhật mặt trời, ngày nichi, jitsu | hi, bi 日 một; đồng ichi, itsu | hito 日 quốc nước; quốc gia koku | kuni 日 nhân nhân vật jin, nin | hito 日 niên năm; niên đại nen | toshi 日 đại to lớn; đại lục dai, tai | oo(kii) 日 thập mười juu, jiQ | tou 日 nhị hai ni 日 sách, bản, chất hon 10 日 trung giữa, trung tâm chuu | naka 11 日 trường, trưởng dài; trưởng choo | naga(i) 12 日 xuất ra, xuất hiện, xuất phát shutsu, sui | de(ru), da(su) 13 日 tam ba san | mi(tsu) 14 日 thời thời gian ji | toki 15 日 hành, hàng thực hành;ngân hàng, koo, gyoo | i(ku), okonau 16 日 kiến nhìn; ý kiến ken | miru 17 日 nguyệt mặt trăng, tháng getsu, gatsu | tsuki 18 日 hậu sau go, koo | ato 19 日 tiền trước zen | mae 20 日 sinh sống; học sinh(chỉ người) sei, shoo | ikiru 21 日 ngũ năm (5) go | itsutsu 22 日 gian trung gian, không gian kan, ken | aida 23 日 hữu bạn yuu | tomo 24 日 thượng joo, shoo | ue, kami 25 日 đơng phía đơng too | higashi (azuma) 26 日 tứ bốn shi | yotsu 27 日 kim tại, lúc kon, kin | ima 28 日 kim vàng, kim loại kin, kon | kane 29 日 cửu chín (9) kyuu, ku | kokonotsu 30 日 nhập vào; nhập môn nyuu | hairu, ireru 31 日 học học gaku | manabu 32 日 cao cao koo | takai 33 日 viên tròn; tiền Yên en | marui 34 日 tử con, phần tử shi, su | ko 35 日 ngoại bên gai, ge | soto 36 日 bát tám hachi | yatsu 37 日 lục sáu roku | mutsu 38 日 hạ ka, ge | shita, shimo 39 日 lai đến; tương lai, vị lai rai | kuru 40 日 tả trái, bên trái sa | hidar 41 日 khí khơng khí, khí chất ki, ke 42 日 tiểu nhỏ, shoo | chiisai, ko 43 日 thất bảy (7) shichi | nana, nanatsu 44 日 sơn núi, sơn hà san | yama 45 日 thoại nói chuyện, đối thoại wa | hanashi 46 日 nữ phụ nữ jo, nyo | onna 47 日 bắc phía bắc hoku | kita 48 日 ngọ buổi chưa, ngọ go | (ít: uma) 49 日 bách trăm hyaku 50 日 thư viết; thư đạo sho | kaku 51 日 tiên trước sen | saki 52 日 danh tên mei, myoo | na 53 日 xuyên sông sen | kawa 54 日 thiên nghìn sen | chi 55 日 hưu nghỉ ngơi, hưu kyuu | yasumu 56 日 phụ cha fu | chichi 57 日 thủy nước sui | mizu 58 日 bán nửa han | nakaba 59 日 nam nam giới dan, nan | otoko 60 日 tây phía tây sei, sai | nishi 61 日 điện điện, điện lực den 62 日 hiệu trường học koo 63 日 ngữ ngôn ngữ, từ ngữ go | kataru 64 日 thổ đất; thổ địa do, to | tsuchi 65 日 mộc cây, gỗ boku, moku | ki 66 日 văn nghe, tân văn (báo) bun, mon | kiku 67 日 thực ăn shoku | taberu 68 日 xa xe sha | kuruma 69 日 hà gì, hà cớ = lẽ ka | nan, nani 70 日 nam phía nam nan | minami 71 日 vạn vạn, nhiều; vạn vật man, ban 72 日 mỗi (vd: người) mai 73 日 bạch trắng, haku, byaku | shiroi 74 日 thiên trời, thiên đường ten | ama 75 日 mẫ u mẹ bo | haha, okaasan 76 日 hỏa lửa ka | hi 77 日 hữu phải, bên phải u, yuu | migi 78 日 độc đọc doku | yomu 79 日 vũ mưa u | ame ... haha, okaasan 76 日 hỏa lửa ka | hi 77 日 hữu phải, bên phải u, yuu | migi 78 日 độc đọc doku | yomu 79 日 vũ mưa u | ame
- Xem thêm -

Xem thêm: 79 chữ kanji n5 , 79 chữ kanji n5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay