Tổ chức dự báo phòng cháy và chữa cháy rừng tại hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)

83 5 0
  • Loading ...
1/83 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:16

Tổ chức dự báo phòng cháy và chữa cháy rừng tại hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Tổ chức dự báo phòng cháy và chữa cháy rừng tại hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Tổ chức dự báo phòng cháy và chữa cháy rừng tại hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Tổ chức dự báo phòng cháy và chữa cháy rừng tại hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Tổ chức dự báo phòng cháy và chữa cháy rừng tại hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Tổ chức dự báo phòng cháy và chữa cháy rừng tại hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Tổ chức dự báo phòng cháy và chữa cháy rừng tại hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)Tổ chức dự báo phòng cháy và chữa cháy rừng tại hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2016 (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - LƢỜNG THỊ THỦY TỔ CHỨC DỰ BÁO, PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG TẠI HẠT KIỂM LÂM ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm nghiệp Khoá : 2013 - 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM  - LƢỜNG THỊ THỦY Tên đề tài: TỔ CHỨC DỰ BÁO, PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY RỪNG TẠI HẠT KIỂM LÂM ĐỒNG HỶ,TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Quản lý tài nguyên rừng Lớp : QLTNR45N02 Khoa : Lâm nghiệp Khoá : 2013 - 2017 Giảng viên hƣớng dẫn : ThS Nguyễn Văn Mạn Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp: “Tổ chức dự báo phòng cháy chữa cháy rừng hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ tỉnh Thái Ngun giai đoạn 20132016” cơng trình nghiên cứu thân tôi, số liệu thu thập khách quan trung thực Kết nghiên cứu chưa sử dụng công bố tài liệu khác Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Thái Nguyên, ngày 25 tháng 05 năm 2017 XÁC NHẬN CỦA GVHD ThS Nguyễn Văn Mạn NGƢỜI VIẾT CAM ĐOAN Lƣờng Thị Thủy XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN CHẤM PHẢN BIỆN Xác nhận sửa chữa sai sót sau hội đồng chấm yêu cầu (Ký ghi rõ họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Trong năm học vừa qua, giúp đỡ dạy bảo thầy, cô giáo trường cố gắng nỗ lực thân, em hồn thành khóa học, để đánh giá kết sau thời gian học tập, nghiên cứu trường, nhằm vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, đồng ý khoa Lâm Nghiệp, em thực chuyên đề tốt nghiệp: “Tổ chức dự báo phòng cháy chữa cháy rừng hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013-2016” Trong q trình thực chun đề ngồi cố gắng thân, nhận giúp đỡ nhiệt tình địa phương nơi em thực tập, thầy cô giáo khoa đặc biệt thầy Nguyễn Văn Mạn trực tiếp hướng dẫn bảo em suốt trình làm chuyên đề Nhân dịp em xin bày tỏ lòng biết ơn tới thầy cô, Hạt kiểm lâm Đồng Hỷ nhân dân địa phương giúp em hoàn thành chuyên đề Do thời gian có hạn, mặt khác lần em làm quen với công tác nghiên cứu khoa học nên báo cáo chuyên đề không tránh khỏi thiếu sót định Em kính mong nhận đóng góp, bổ sung thầy, giáo bạn để chuyên đề em hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng Sinh viên Lƣờng Thị Thủy năm 2017 iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Cấp nguy cháy rừng theo độ lớn P 13 Bảng 2.2 Khả chấy rừng theo độ lớn P 14 Bảng 2.3 Mối quan hệ hàm lượng nước vật liệu cháy mức độ nguy hiểm cháy rừng 15 Bảng 2.4 Mùa cháy rừng vùng sinh thái 19 Bảng 2.5 Thống kê diện tích rừng dễ cháy 28 Bảng 2.6: Diện tích đất lâm nghiệp phân theo ba loại rừng 30 Bảng 2.7: Tổng diện tích đất lâm nghiệp cập nhật theo dõi diễn biến rừng đất lâm nghiệp năm 2015 (Huyện Đồng Hỷ) 31 Bảng 4.1: Lực lượng tham gia PCCCR 46 Bảng 4.2 Thống kê tổ quần chúng bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng 53 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Tam giác lửa Hình 2.2 Chuyển hóa loại cháy rừng Hình 2.3 Hệ thống tổ chức phòng cháy chữa cháy 21 Hình 2.4 Hệ thống tổ chức PCCC 22 Hình 4.1 Sơ đồ tổ chức hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ 34 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên đầy đủ BCĐ : Ban đạo BVR : Bảo vệ rừng BCĐTW : Ban đạo trung ương BCH : Ban chấp hành DQTV : Dân quân tự vệ HC : Hành KLĐB : Kiểm lâm địa bàn KLCĐ : Kiểm lâm động PCCCR : Phòng cháy chữa cháy rừng PTR : Phát triển rừng QLBVR : Quản lý bảo vệ rừng UBND : Uỷ ban nhân dân vi MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT MỤC LỤC Phần MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài Phần TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Khái quát cháy rừng cơng tác phòng cháy chữa cháy rừng 2.1.1 Cháy rừng 2.1.2 Các loại cháy rừng 2.1.2.1 Cháy tán 2.1.2.2 Cháy tán rừng (cháy ngọn) 2.1.2.3 Cháy ngầm 2.1.3 Tác hại cháy rừng 10 2.1.4 Phòng cháy rừng 11 2.1.5 Chữa cháy rừng 12 2.2 Tình hình nghiên cứu PCCCR nước 12 2.2.1 Tình hình nghiên cứu PCCCR giới 12 2.2.2 Tình hình nghiên cứu PCCCR Việt Nam 15 2.3 Tổng quan sở thực tập 23 2.3.1 Khái quát hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ 23 2.3.2 Khái quát địa bàn hoạt động Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ 26 vii 2.3.2.1 Khái quát huyện Đồng Hỷ 26 Phần ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Thời gian phạm vi thực 32 3.2 Nội dung thực 32 3.3 Các bước thực 32 Phần KẾT QUẢ THỰC HIỆN THẢO LUẬN 34 4.1 Cơ cấu tổ chức chức nhiệm vụ Hạt kiểm lâm Đồng Hỷ 34 4.1.1 Cơ cấu tổ chức Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ 34 4.1.2 Chức nhiệm vụ Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ 35 4.2 Nội dung công tác dự báo, phòng cháy chữa cháy rừng Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ 38 4.2.1 Nội dung công tác dự báo hạt kiểm Lâm Đồng Hỷ 38 4.2.2 Nội dung phòng cháy Hạt kiểm Lâm Đồng Hỷ 40 4.3 Q trình tổ chức dự báo, phòng cháy chữa cháy rừng Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ 44 4.3.1 Quá trình tổ chức dự báo cháy rừng 44 4.3.2 Quá trình tổ chức PCR 46 4.3.2.1 Thực biện pháp lâm sinh PCCCR 47 4.3.2.2 Quy vùng sản xuất nương rẫy 47 4.3.2.3 Một số biện pháp làm giảm vật liệu cháy 47 4.3.2.4 Biện pháp hành tổ chức lực lượng phòng cháy 48 4.3.3 Quá trình tổ chức chữa cháy rừng 49 4.4 Kết dự báo, phòng cháy chữa cháy rừng Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ 51 4.4.1 Xây dựng phương án phòng cháy, chữa cháy rừng 51 4.4.1.1 Mục tiêu 51 4.4.2 Kết công tác dự báo 59 viii 4.4.3 Cơng tác phòng cháy rừng 60 4.4.4 Công tác chữa cháy rừng 62 4.5 Một số học kinh nghiệm tổ chức thực dự báo, phòng cháy chữa cháy rừng Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ 67 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.3 Kiến nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 59 - Biện pháp kỹ thuật chữa cháy rừng nứa - gỗ: Huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy; dùng dao, cuốc, xẻng,… phát đường băng cản lửa (băng trắng băng tán nứa) kết hợp với bảng dập lửa, cành cây,… để dập lửa đường băng phát - Biện pháp kỹ thuật chữa cháy rừng núi đá: Huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy; tìm đường lên để ta đón trước phát băng trắng rộng 5m kết hợp với bàn dập lửa, cành cây,… để dập lửa đường băng phát - Biện pháp kỹ thuật chữa cháy rừng trồng tuổi: Huy động lực lượng phương tiện tham gia chữa cháy, trực tiếp dùng bàn dập lửa, cành để đạp tắt đám cháy Nếu đám cháy lan rộng dùng dao, cuốc, xẻng,… phát đường băng cản lửa (băng trắng rộng tán cây) kết hợp với bàn dập lửa, cành để đập tắt đám cháy 4.4.2 Kết công tác dự báo Dự báo cháy rừng nhiệm vụ quan trọng công tác PCCCR tiến hành thường xuyên, liên tục mùa cháy rừng Theo kết nghiên cứu, mùa cháy rừng huyện Đồng Hỷ tháng 10 năm trước đến tháng năm sau Tuy nhiên khí hậu thời tiết diễn biến thất thường, khơ hạn nắng nóng kéo dài nên cơng tác dự báo phải tiến hành liên tiếp suốt năm Riêng từ đầu năm 2016, cấp độ cảnh báo cháy rừng mức độ mức độ 5, tập trung vào thời điểm tháng 2, tháng 3, tháng tháng Do tháng có nguy cháy rừng cao Hạt Kiểm Lâm tham mưu cho UBND huyện thông báo hệ thống thông tin đài phát huyện cụm loa phát xã thị trấn đẻ đạo kịp thời xã, thị trấn chủ rừng tăng cường công tác PCCCR chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy có cháy rừng xảy Qua kết công tác dự báo năm 2016 chưa chảy vụ cháy rừng địa bàn huyện Đồng Hỷ 60 4.4.3 Cơng tác phòng cháy rừng * Công tác PCCCR - Chỉ đạo Kiểm lâm địa bàn bám sát địa bàn, phối hợp với Ban đạo kế hoạch quản lý bảo vệ rừng PCCCR xã, thị trấn Tổ quần chúng bảo vệ rừng PCCCR thôn bản, tổ chức tuần tra thường xuyên rừng địa bàn quản lý - Lãnh đạo Hạt, Trạm Kiểm lâm trực thuộc, Tổ Kiểm lâm Cơ động PCCCR có cán trực PCCCR 24/24h - Trong tháng 12 năm 2016, chưa sảy vụ cháy địa bàn Hạt quản lý - Hạt cử cán Kiểm lâm tham gia tập huấn công tác PCCCCNCH Chi cục kiểm lâm, 100% cán cử tập huấn đạt kết tốt - Tổ chức cấp phát trang thiết bị phòng cháy (Bàn dập lửa, giầy, dao phát thực bì) năm 2016-2017 cho đơn vị xã thị trấn địa bàn huyện Công tác tuyên truyền: 01 buổi tuyên truyền: 240 lượt người tham gia Lũy kế: 02 buổi tuyên truyền: 540 lượt người tham gia Vào đầu mùa khô, hạt Kiểm lâm huyện đạo ban huy PCCCR xã mở hội nghị tổng kết công tác PCCCR đề kế hoạch PCCCR năm Toàn huyện thực công tác tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ rừng, PCCCR cho hộ gia đình, tổ chức lớp tập huấn hội nghị lồng ghép cho giáo viên từ mầm non đến trung học phổ thông quần chúng nhân dân xã In ấn tờ rơi, áp phích dán nơi đơng người, tập trung đơng dân cư ngồi hướng dẫn kỹ thuật cụ thể đốt nương làm rẫy, làm đường băng cản lửa Thường xuyên phối hợp với đài TH-TT huyện xây dựng chương trình tun truyền, phóng bảo vệ rừng PCCCR, gương người tốt việc tốt bảo vệ phát triển kinh tế đồi rừng Đã có nhiều tin bài, ảnh chất 61 lượng cao đăng báo Thái Nguyên, đài TT-TH huyện, đài TT-TH tỉnh phục vụ cho công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, PCCCR Bảng 4.2 Thống kê tổ quần chúng bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng (Kèm theo phương án số 85/PA-UBND ngày 15/8/2016 UBND huyện Đồng Hỷ) SỐ LỚP TẬP HUẤN STT TÊN XÃ SỐ TỔ NGƢỜI PCCCR Xã Hóa Trung 13 70 Xã Hóa Thượng 12 75 Thị trấn Sơng Cầu 06 40 Xã Khe Mo 15 85 Xã Văn Hán 17 115 Xã Nam Hóa 21 95 Xã Hợp Tiến 10 58 Xã Cây Thị 51 Xã Hòa Bình 07 63 10 Xã Minh Lập 16 90 11 Xã Tân Long 78 12 Xã Quang Sơn 15 93 13 Xã Văn Lăng 16 82 14 Xã Tân Lợi 10 55 15 Xã Linh Sơn 10 65 Tổng cộng 185 1.115 21 (Nguồn: Phương án quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng huyện Đồng Hỷ năm 2016-2018)[19] Công tác tập huấn: Tổ chức lớp tập huấn kỹ thật trồng rừng sản xuất: lượt người tham gia Lũy kế: 15 lớp, với 870 lượt người tham gia Vệ sinh rừng 62 Trong rừng vật liệu cháy nhân tố có ảnh hưởng lớn tới nguy cháy rừng Vật liệu cháy thảm khơ, thảm mục, bụi, cành khơ, rụng, sau khai thác Khi khối lượng vật liệu cháy lớn, độ ẩm thấp khả xảy cháy rừng lớn Nắm bắt điều hàng năm hạt Kiểm lâm thường xuyên đôn đốc tới xã, chủ rừng thường xuyên thu dọn, dọn vệ sinh rừng đặc biệt trước mùa khô hanh Để thực điều hạt Kiểm lâm phối hợp với lâm trường huyện, xã, chủ rừng tiến hành số biện pháp như: đốt trước phần vật liệu cháy, dọn vệ sinh rừng sau khai thác, phát dọn thực bì Trong trình thực ln có người giám sát sẵn sàng ứng phó với trường hợp bất ngờ xảy Tuy nhiên địa bàn rộng, nhiều diện tích rừng vùng sâu, vùng xa lại khó khăn địa hình bị chia cắt việc vệ sinh rừng chưa thực tốt nên tiềm ẩn nguy cháy rừng lớn 4.4.4 Công tác chữa cháy rừng 4.4.1.1 Tổ chức lực lượng cán PCCCR Vào mùa khô hàng năm UBND huyện Đồng Hỷ củng cố, kiện toàn Ban huy PCCCR xã đồng chí Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban, thành viên bao gồm 15 người: Ban lâm nghiệp xã, dân qn tự vệ, cơng an viên, Hội phụ nữ, đồn niên, Mặt trận tổ quốc, kiểm lâm địa bàn Ban huy PCCCR xã phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban huy PCCCR hàng tháng thường xuyên tổ chức họp giao ban giai đoạn cao điểm phải bố trí trực 24/24h Tổ chức tổ tuần tra nơi trọng điểm địa bàn xã quản lý Báo cáo, thông tin vụ cháy kịp thời Ban huy PCCCR huyện (Thông qua Hạt kiểm lâm quan thường trực) Xây dựng phương án PCCCR phù hợp với điều kiện thực tế địa phương Kiểm tra, đôn đốc việc thực công tác PCCCR xã 63 - Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến chủ trương Nhà nước biện pháp PCCCR đến cán bộ, Đảng viên nhân dân 15 xã Sau tập huấn, tổ chức ký cam kết PCCCR - BVR không để xảy cháy rừng thuộc phạm vi quản lý, kịp thời phát ngăn chặn hành vi, việc làm người khác có khả gây cháy rừng - Quản lý đẩy mạnh bảng tin tuyên truyền, biển báo cấm lửa, bổ sung dụng cụ phương tiện chữa cháy cho lực lượng động, đồng thời phát động nhân dân chuẩn bị dụng cụ có sẵn để huy động người, nhà sẵn sàng tham gia chữa cháy có dụng cụ để chữa cháy 4.4.1.2 Sự phối kết hợp với tổ chức công tác PCCCR Bảng 4.7: Sự phối hợp quan công tác PCCCR Cơ quan phối hợp Chức - Lực lượng kiểm lâm tham mưu giúp Chủ tịch UBND cấp đạo, hướng dẫn Ban huy PCCCR chủ rừng xây dựng phương án PCCCR; thường xuyên tuyên truyền phổ biến quy định PCCCR, kỹ thuật sản xuất nương rẫy; thực tốt việc cảnh báo, dự báo kiểm soát lửa rừng kịp thời tới nơi trọng điểm cháy; Hạt kiểm lâm Huyện đạo trạm dự báo để cung cấp tin tức dự báo cấp cháy xác cho vùng; mua sắm dụng cụ, phương tiện cần thiết phục vụ cho PCCCR - Phối kết hợp với công an phòng cháy chữa cháy thường xuyên kiểm tra việc thực PCCCR địa bàn có định kỳ tổ chức sơ kết đánh giá việc PCCCR - Kiểm tra, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật rừng, phối hợp với quan pháp luật xử lý nghiêm minh, kịp thời vi phạm quy định PCCCR Công an Huyện - Ban huy Quân huyện đạo đơn vị dân quân Ban huy Quân tự vệ xã, thơn, có kế hoạch phối hợp đạo Huyện công tác PCCCR sở Khi có cháy rừng xảy phải 64 huy động tối đa lực lượng dân quân tự vệ phối hợp với lực lượng khác nhanh chóng dập tắt khơng để cháy lan - Lực lượng công an phối kết hợp lực lượng kiểm lâm phát tiếp nhận để điều tra, xử lý vụ vi phạm lĩnh vực PCCCR - Căn quy hoạch, kế hoạch phát triển lâm nghiệp tỉnh, giúp UBND Huyện lập quy hoạch, kế hoạch quản lý, sử dụng phát triển rừng Phòng Nơng nghiệp - Phòng Tài ngun Mơi trường - Phối hợp với quan liên quan tham mưu cho UBND Huyện quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy; hướng dẫn, kiểm tra UBND xã, thị trấn thực công việc theo quy định pháp luật - Tổ chức, đạo thực dự án phát triển sản xuất, rừng phòng hộ, dự án lâm nghiệp xã hội, xây dựng phát triển nông thông miền núi địa bàn Huyện - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức cộng đồng việc PCCCR để người Phòng Văn hố – thơng tin, Đài phát - Truyền hình dân nhận thức sâu sắc trách nhiệm nghĩa vụ việc bảo vệ rừng PCCCR - Kịp thời thông báo tới Đài phát địa phương cảnh báo, cấp dự báo cháy rừng Nêu gương tập thể, cá nhân có thành tích tốt việc bảo vệ rừng PCCCR để người dân học tập Trong mùa khô hanh, UBND huyện ban huy PCCCR lên phương án, xây dựng quy chế hoạt động phân công cụ thể cho thành viên, kế hoạch PCCCR cho xã, đơn vị cho phù hợp với phương châm chỗ 65 UBND CẤP HUYỆN BCHPCCCR Hạt kiểm lâm UBND CẤP XÃ BCHPCCCR Trạn kiểm lâm Tổ, Đội kiểm lâm động Tổ, Đội quần chúng PCCCR Quan hệ trực tiếp Quan hệ phối hợp Hình 4.1: Sơ đồ hệ thống tổ chức PCCCR huyện Đồng Hỷ 4.4.5 Thuận lợi, khó khăn, tồn hạn chế  Thuận lợi Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, đạo huyện ủy, HĐND, UBND huyện, hạt Kiểm lâm huyện huy trực tiếp chuyên môn, nghiệp vụ chi cục kiểm lâm Thái Nguyên, với 66 phối kết hợp đồng ngành hữu quan Đảng Ủy, quyền xã cơng tác PCCCR Được tỉnh đầu tư kinh phí cần thiết cho cơng tác tun truyền, hướng dẫn triển khai thực nhiệm vụ nên cơng tác PCCCR địa bàn huyện trì thường xuyên ngày phát triển Ý thức trách nhiệm cấp ủy đảng quyền địa phương, chủ hộ giao đất giao rừng nâng lên Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền mà họ nhận thức rõ tầm quan trọng rừng với đời sống người thiệt hại đo tính xảy cháy rừng nên nêu cao vai trò trách nhiệm công tác PCCCR, coi việc bảo vệ rừng bảo vệ tài sản  Khó khăn Do địa hình hiểm trở, chia cắt dãy núi, khó khăn việc vận chuyển dụng cụ PCCCR có đám cháy xảy Diễn biến thời tiết phức tạp, lượng mưa ít, số ngày nắng nóng khơ hanh kéo dài, độ ẩm khơng khí thời kỳ cao điểm thấp nên nguy xảy cháy rừng cao Công tác tuyên truyền cho người dần vùng sâu, vùng xa hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng công tác PCCCR gặp nhiều khó khăn hạn chế thiếu cán biết tiếng dân tộc Lực lượng nòng cốt cho cơng tác PCCCR ít, Phương tiện cho cơng tác PCCCR thiếu thơ sơ chủ yếu dao phát, cuốc, xẻng, vỉ mồi, cành cây, can nhựa có xảy cháy rừng khơng có phương tiện đại cứu chữa cách hiệu quả, nhanh chóng  Tồn hạn chế Việc củng cố ban huy PCCCR cấp xã chậm cơng tác đạo PCCCR có nơi chưa tích cực Tình trạng vi phạm quy định PCCCR xảy ra, tình trạng xử lý thực bì để trồng rừng, làm nương, đốt rẫy gây cháy rừng 67 Hàng năm tỉnh, huyện ban hành thị, công điện, văn đạo công tác PCCCR nhận thức phận nhân dân thực chưa nghiêm túc Việc theo dõi kiểm tra sát thực tế tình hình phát nương làm rẫy chưa cụ thể địa bàn địa điểm, diện tích nương rẫy hướng dẫn giám sát nhân dân đốt dọn thực bì Xây dựng phương án PCCCR chưa cụ thể khu vực, loại rừng 4.5 Một số học kinh nghiệm tổ chức thực dự báo, phòng cháy chữa cháy rừng Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ * Dựa vào kết tổng hợp, phân tích đánh giá kết thực công tác dự báo, PCCCR Hạt kiểm lâm Đồng hỷ năm 2016 rút số học kinh nghiệm thực công tác dự báo, PCCCR sau: Với tổng số diện tích tự nhiên 45.777,2 ha, diện tích đất lâm nghiệp:24.118,02 chiếm 52,7% tổng diện tích tự nhiên (Đất rừng phòng hộ 5.773,8 ha; Đất rừng sản xuất 18.3444,22 ha) Diện tích có rừng 23.015,9 ha, độ che phủ 47,5% Diện tích đất trống đồi núi trọc chủ yếu bụi, thảm thực bì dầy đặc chịu mùa khô khắc nghiệt kéo dài tháng, từ tháng 11 đến hết tháng 11 năm sau, làm cho nguồn vật liệu cháy rừng bị khô nỏ Khối lường vật liệu cháy rừng bình quân từ 8- 20 tấn/ha Nên rễ gây cháy rừng làm cho đất bị bạc màu, khơ cằn, xói mòn, làm phá vỡ mơi trường sinh thái Cần có biện pháp chữa cháy cụ thể , chuẩ n bị tố t công tác hậu cần cơng tác tun truyền, nâng cao nhâ ̣n thức người dân viê ̣c sử dụng lửa gầ n khu vực rừng Vì cơng tác phòng chống cháy rừng Hạt kiểm Lâm Đồng hỷ công tác trọng tâm Hạt Nhiều năm qua cơng tác phòng chống cháy khu vực huyện Đồng Hỷ Hạt triển khai thật đạt hiệu không để xảy vụ cháy đáng kể 68 Qua đợt thực tập tháng hạt kiểm lâm Đồng Hỷ xin chia sẻ số kinh nghiệm thực cơng tác phòng chống cháy rừng sau: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ rừng phát triển rừng Kiểm lâm địa bàn tổ chức tập huấn cho nhân dân văn sách, quy định pháp luật liên quan đến công tác Quản lý bảo vệ phát triển rừng - Quản lý đẩy mạnh bảng tin tuyên truyền, biển báo cấm lửa, bổ sung dụng cụ phương tiện chữa cháy cho lực lượng động, đồng thời phát động nhân dân chuẩn bị dụng cụ có sẵn để huy động người, nhà sẵn sàng tham gia chữa cháy có dụng cụ để chữa cháy - Phát động toàn dân tích cực tham gia nghiệp bảo vệ rừng phát triển rừng, phát triển mạnh trồng rừng kinh tế để đem lại thu nhập cho người dân, góp phần phủ xanh đất trống đồi núi trọc đồng thời cung cấp gỗ nguyên liệu cho công nghiệp chế biến gỗ củi cho nhân dân, giảm lệ thuộc vào khai thác tài nguyên rừng tự nhiên - Nâng cao nhận thức, kiến thức PCCCR cho quyền địa phương ngành nhân dân địa bàn - Trong phòng cháy chữa cháy rừng phải ln ln qn triệt phương châm “Phòng chủ yếu, chữa phải khẩn trương kiên kịp thời” 69 Phần KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Qua trình thực đề tài: “Tổ chức dự báo phòng cháy chữa cháy rừng Hạt kiểm Lâm Đồng Hỷ- tỉnh Thái Nguyên”, đưa số kết luận sau: - Đã làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục ý thức người dân, ký cam kết bảo vệ rừng vùng trọng điểm, công tác dự báo cháy rừng, kiểm tra theo dõi diễn biến rừng, thời tiết tiến hành thường xuyên nên hạn chế số vụ cháy - Công tác tổ chức PCCCR xã tốt, UBND huyện, ban huy PCCCR luôn quan tâm đạo sát sao, thành lập tổ đội từ cấp huyện đến quần chúng BVR, báo cáo tổng kết, xây dựng kế hoạch, phương án PCCCR cụ thể cho năm - Tình trạng cháy rừng tiềm ẩn, nguy cao xảy cháy ý thức người dân hạn chế, nguyên nhân dẫn đến cháy rừng chủ yếu đốt nương làm rẫy, đốt ong, dùng lửa rừng không rõ nguyên nhân cháy, năm 2013-2016 không xảy vụ cháy rừng - Lực lượng kiểm lâm củng cố, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác PCCCR UBND xã đầu tư bổ sung hàng năm thiếu thốn Bên cạnh kết đạt công tác PCCCR Hạt kiểm Lâm huyện Đồng Hỷ số tồn cần phải khác phục như: -Cơng tác tuyến truyền, giáo dục hạn chế chưa sâu rộng, lực lượng tham gia PCCCR thiếu mỏng, địa hình hiểm trở, phương tiện chữa cháy rừng thiếu thơ sơ 70 - Việc vệ sinh rừng, xây dựng đường băng cản lửa tiến hành quy mô nhỏ chủ yếu rừng trồng thiếu nguồn kinh phí Về thuận lợi: Ln ln có quan tâm Đảng nhà nước, cấp quyền có phối kết hợp tốt quan tổ chức công tác PCCCR, nhận thức người dân công tác PCCCR ngày nâng cao Về khó khăn: Địa hình đồi núi bị chia cắt, khí hậu khơ hanh kéo dài; đội ngũ cán kiểm lâm mỏng diện tích rừng phân tán; nguồn kinh phí ít, phương tiện thiết bị PCCCR thiếu; chủ yếu đồng bào dân tộc thiểu số có tập quán phát nương làm rẫy; số người dân chưa có ý thức tham gia BVR Để làm tốt công tác PCCCR thời gian tới Hạt kiểm Lâm Đồng Hỷ cần: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục ý thức người dân; đầu tư nguồn kinh phí cho cơng tác PCCCR; tổ chức lớp tập huấn PCCCR cho người dân; hỗ trợ người dân xóa đói giảm nghèo nâng cao trình độ dân trí, đầu tư phát triển hệ thống thơng tin liên lạc, hệ thống giao thông, điện, y tế; xác định rõ quyền lợi, trách nhiệm, sách đãi ngộ thỏa đáng với người làm nhiệm vụ PCCCR; xây dựng chòi quan sát lửa rừng; chấp hành tốt sách Đảng nhà nước, quyền địa phương thực tốt phương án PCCCR đề 5.3 Kiến nghị Do hạn chế thời gian kinh nghiệm chưa sâu sắc nên khóa luận thực tập tốt nghiệm chưa sâu, phân tích nguyên nhân gây cháy rừng từ chưa tìm biện pháp tối ưu cơng tác PCCCR địa bàn Huyện Ngoài việc xác định loại rừng, khu rừng bị cháy mà khóa luận nêu tên loại rừng mà chưa tìm hiểu kỹ loại rừng hướng giải cho tương lai loại rừng 71 Để kết nghiên cứu đề tài hoàn thiện hơn, đề nghị tiếp tục có nghiên cứu khác, đặc biệt nội dung đề tài đề cập đến chưa sâu nghiên cứu, cần tăng dung lượng quan sát tiếp xúc thực tế Cần mở rộng địa bàn nghiên cứu tới thôn cần tìm hiểu sâu sắc tập quán sinh hoạt người dân có liên quan tới cơng tác PCCCR địa phương 72 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (2004), Cẩm nang ngành lâm nghiệp, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội Bộ nông nghiệp phát triển nông thơn (2007), Tài liệu tập huấn cơng tác phòng cháy chữa cháy rừng, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Bộ nông nghiệp phát triển nông thôn (2009), Sách phổ cập cơng tác phòng cháy chữa cháy rừng, NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội Báo cáo kết thực kế hoạch tháng đầu năm 2012 Bộ NN&PTNT, 2012 Các báo cáo tổng kết công tác dự báo, phòng cháy chữa cháy rừng địa bàn huyện Đồng Hỷ năm 2013, 2014 2015 2016 Các văn đạo, quy định công tác dự báo, phòng cháy chữa cháy rừng địa phương Bế Minh Châu, Phùng Văn Khoa (2002), Giáo trình lửa rừng, Trường Đại Học Lâm Nghiệp, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội Chính phủ (2006), Quy định cháy rừng phòng cháy rừng Cục kiểm lâm (2007), Diện tích rừng bị cháy sâu bệnh 2007, cục kiểm lâm, www.kiemlam.org.vn 10 Ngô Quang Đê, Lê Đăng Giảng, Phạm Ngọc Hưng (1993), phòng cháy chữa cháy rừng, NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội 11 Lã Văn Đức, Kỹ thuật phòng cháy, chữa cháy rừng, NXB Nơng Nghiệp, Hà Nội 12 Trí Đức (204RE06), Cẩm nang pháp luật phòng cháy chữa cháy rừng, NXB Lao động xã hội, Hà Nội 13 Phạm Ngọc Hưng (1993), Thiên tai khơ hạn phòng cháy chữa cháy rừng giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng Việt Nam, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 73 14 Phạm Ngọc Hưng (2001), “Hệ thống dự báo cháy rừng phân loại theo mức độ nguy hiểm Việt Nam”, Tạp chí Nơng Nghiệp phát triển nông thôn 15 Phạm Ngọc Hưng (2001), Hiện tượng khơ hạn giải pháp phòng cháy chữa cháy rừng Việt Nam.Tạp chí Khí tượng thủy văn 16 Phạm Ngọc Hưng (2004), Quản lý cháy rừng Việt Nam, NXB Nghệ An 17 Phùng Ngọc Lan, Phan Nguyên Hồng, Triệu Văn Hùng (2010), cẩm nang ngành Lâm Nghiệp - Hệ sinh thái rừng tự nhiên Việt Nam, NXB Nơng Nghiệp Hà Nội 18 Phương án phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2016 - 2017 (2016), Tổng cục Lâm Nghiệp - Vườn quốc gia Tam Đảo 19 Phương án quản lý bảo vệ rừng - phòng cháy chữa cháy rừng huyện Đồng Hỷ năm 2016 - 2018 20 Nguyễn Văn Quý (2003), Chuyên đề phòng cháy chữa cháy rừng 21 Sở nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên (2016), Chuyên mục quản lý bảo vệ rừng tháng năm 2016 22 Dương Viết Tình (2006), Bài giảng Lâm Nghiệp Cộng Đồng Đại học Nông Lâm Huế 23 Lê Sĩ Trung, Đặng Kim Tuyến (2003), Giáo trình quản lý phòng cháy chữa cháy rừng, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, NXB Nông Nghiệp, Hà Nội 24 Hà Cơng Tuấn, Vương Văn Quỳnh, Đồn Hoài Nam, Nguyễn Phúc Thọ, Đỗ Như Khoa (2004), Bài giảng phòng cháy chữa cháy rừng, NXB Giao thơng vận tải, Hà Nội ... phòng cháy chữa cháy rừng hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 3 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài - Xác định trình tổ chức kết dự báo, phòng cháy chữa cháy rừng Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ - Rút... chữa cháy rừng Hạt kiểm lâm huyện Đồng Hỷ 38 4.2.1 Nội dung công tác dự báo hạt kiểm Lâm Đồng Hỷ 38 4.2.2 Nội dung phòng cháy Hạt kiểm Lâm Đồng Hỷ 40 4.3 Quá trình tổ chức dự báo, ... dụng lý thuyết vào thực tiễn, đồng ý khoa Lâm Nghiệp, em thực chuyên đề tốt nghiệp: Tổ chức dự báo phòng cháy chữa cháy rừng hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013- 2016 Trong trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổ chức dự báo phòng cháy và chữa cháy rừng tại hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2016 (Khóa luận tốt nghiệp), Tổ chức dự báo phòng cháy và chữa cháy rừng tại hạt Kiểm lâm Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2016 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay