Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học rừng tự nhiên nơi có Cây Xoan đào(Pygeum arboreum Endl) Phân bố tại Xã Vũ Loan Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

81 10 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:13

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học rừng tự nhiên nơi có Cây Xoan đào(Pygeum arboreum Endl) Phân bố tại Xã Vũ Loan Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học rừng tự nhiên nơi có Cây Xoan đào(Pygeum arboreum Endl) Phân bố tại Xã Vũ Loan Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học rừng tự nhiên nơi có Cây Xoan đào(Pygeum arboreum Endl) Phân bố tại Xã Vũ Loan Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học rừng tự nhiên nơi có Cây Xoan đào(Pygeum arboreum Endl) Phân bố tại Xã Vũ Loan Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học rừng tự nhiên nơi có Cây Xoan đào(Pygeum arboreum Endl) Phân bố tại Xã Vũ Loan Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học rừng tự nhiên nơi có Cây Xoan đào(Pygeum arboreum Endl) Phân bố tại Xã Vũ Loan Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học rừng tự nhiên nơi có Cây Xoan đào(Pygeum arboreum Endl) Phân bố tại Xã Vũ Loan Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học rừng tự nhiên nơi có Cây Xoan đào(Pygeum arboreum Endl) Phân bố tại Xã Vũ Loan Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học rừng tự nhiên nơi có Cây Xoan đào(Pygeum arboreum Endl) Phân bố tại Xã Vũ Loan Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƢƠNG VĂN LẬP Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC RỪNG TỰ NHIÊN NƠI CÓ CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) PHÂN BỐ TẠI XÃ VŨ LOAN, HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo: Chính quy Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên rừng Khoa: Lâm nghiệp Khóa học: 2013 – 2017 Thái Nguyên – năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƢƠNG VĂN LẬP Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC RỪNG TỰ NHIÊN NƠI CÓ CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) PHÂN BỐ TẠI XÃ VŨ LOAN, HUYỆN NA RÌ, TỈNH BẮC KẠN” KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Chuyên ngành Lớp Khoa Khoá Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : Quản lý tài nguyên rừng : K45 QLTNR - N01 : Lâm nghiệp : 2013 - 2017 :ThS Phạm Thị Diệu Thái Nguyên – năm 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học thân tơi Các số liệu kết nghiên cứu trình điều tra thực địa hoàn toàn trung thực, chƣa cơng bố tài liệu, có sai tơi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Thái Ngun,ngàytháng 6năm 2017 XÁC NHẬN CỦA GVHD Đồng ý cho bảo vệ kết Ngƣời viết cam đoan trƣớc Hội đồng khoa học! Lƣơng Văn Lập XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên sửa chữa sai sót sau Hội đồng chấm yêu cầu! (Ký, họ tên) ii LỜI CẢM ƠN Khoá luận tốt nghiệp bƣớc cuối đánh dấu trƣởng thành sinh viên giảng đƣờng Đại học Để trở thành cử nhân hay kỹ sƣ đónggóp học đƣợc cho phát triển đất nƣớc Đồng thời hội để sinh viên vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, xây dựng phong cách làm việc khoa học chuyên nghiệp Đƣợc trí Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp giáo viên hƣớng dẫn, tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên Cứu Một Số Đặc ĐiểmLâm Học Rƣ̀ng Tƣ ̣ Nhiên Nơi Có Cây Xoan đào(Pygeum arboreum Endl) Phân Bố Tại Xã Vũ Loan, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn” Trong thời gian thực đề tài khóa luận tốt nghiệp, dƣới hƣớng dẫn tận tình giáo viên hƣớng dẫn đƣợc phía nhà trƣờng tạo điều kiện thuận lợi, tơi có trình nghiên cứu, tìm hiểu học tập nghiêm túc để hoàn thành đề tài Kết thu đƣợc không nỗ lực cá nhân mà có giúp đỡ q thầy cơ, gia đình bạn bè Tơi xin chân thành cảm ơn! Bán giám hiệu nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa Lâm nghiệp tạo điều kiện giúp tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Thầy giáo TS Đỗ Hồng Chungvà cô giáo ThS Phạm Thị Diệuđã hƣớng dẫn, hỗ trợ tơi hồn thành tốt đề tài phƣơng pháp, lý luận nội dung suốt thời gian thực khóa luận tốtnghiệp Các cán bộ, nhân viên xã Vũ Loan Hạt kiểm lâm huyện Na Rì quan tâm, giúp đỡ thời gian thực tập Gia đình tạo điều kiện học tập tốt Các bạn giúp đỡ, trao đổi thông tin đề tài thời gian thực tập iii Trong q trình thực trình bày khóa luận khơng thể tránh khỏi sai sót hạn chế, tơi mong nhận đƣợc góp ý, nhận xét phê bình q thầy bạn Tôi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngàythángnăm 2017 Sinh viên thực tập Lƣơng Văn Lập iv DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Ký hiệu độ nhiều (độ dầy rậm) thảm tƣơi 29 Bảng 4.1 Đặc điểm địa hình nơi Xoan đào Phân bố 33 Bảng 4.2 Đặc điểm cấu trúc tổ thành trạng thái rừng hỗn giao nứa - gỗ 34 Bảng 4.3 Đặc điểm cấu trúc tổ thành trạng thái rừng hỗn giao gỗ - nứa 36 Bảng 4.4 Chiều cao lâm phần Xoan đào khu vực nghiên cứu 37 Bảng 4.5 Mật độ tầng cao mật độ Xoan đào 39 Bảng 4.6 Thành phần loài kèm với Xoan đào trạng thái rừng hỗn giao Nứa- Gỗ 39 Bảng 4.7 Thành phần loài kèm với Xoan đào trạng thái rừng hỗn giao Gỗ- Nứa 40 Bảng 4.8 Tính đa dạng thực vật khu vực nghiên cứu 41 Bảng 4.9 Phân bố số theo đƣờng kính lâm phần trạng thái rừng hỗn giao Nứa - Gỗ 42 Bảng 4.10 Phân bố số theo đƣờng kính lâm phần trạng thái rừng hỗn giao Gỗ - Nứa 43 Bảng 4.11 Phân bố số theo chiều cao lâm phần trạng thái rừng hỗn giao Nứa - Gỗ 45 Bảng 4.12 Phân bố số theo chiều cao lâm phần trạng thái rừng hỗn giao Gỗ- Nứa 46 Bảng 4.13 Phân bố số theo cấp kính N/D1.3 Xoan đào 48 Bảng 4.14 Phân bố số theo cấp chiều cao N/Hvn Xoan đào 49 Bảng 4.15 Kết mô quy luật phân bố N/D1.3 trạng thái rừng hỗn giao Nứa - Gỗ 51 Bảng 4.16 Kết mô quy luật phân bố N/D1.3 trạng thái rừng hỗn giao Gỗ - Nứa 51 v Bảng 4.17 Kết mô quy luật phân bố N/Hvn trạng thái rừng hỗn giao Nứa - Gỗ 52 Bảng 4.18 Kết mô phân bố N/Hvn trạng thái rừng hỗn giao Gỗ - Nứa 53 Bảng 4.19 Kết mô quy luật phân bố N/D1.3 Xoan đào rừng Nứa - Gỗ 54 Bảng 4.20 Kết mô quy luật phân bố N/Hvn Xoan đào trạng thái rừng Nứa - Gỗ 55 Bảng 4.21: Đặc điểm lớp bụi, thảm tƣơi khu vực nghiên cứu 56 Bảng 4.22 Độ tàn che khu vực nghiên cứu 57 vi DANH MỤC HÌNH Hình 4.1: Hình thái thân Xoan đào 31 Hình 4.2: Hình thái Xoan đào 31 Hình 4.3: Cấu trúc tầng thứ lâm phần 38 Hình 4.4: Biểu đồ phân bố số theo cấp đƣờng kính lâm phần trạng thái rừng hỗn giao Nứa - Gỗ 42 Hình 4.5: Biểu đồ Phân bố số theo cấp đƣờng kính lâm phần trạng thái rừng hỗn giao Gỗ - Nứa 44 Hình 4.6: Biểu đồ phân bố số theo chiều cao lâm phần trạng thái rừng hỗn giao Nứa- Gỗ 45 Hình 4.7: Biểu đồ Phân bố số theo chiều cao lâm phần trạng thái rừng hỗn giao Gỗ- Nứa 47 Hình 4.8: Biểu đồ Phân bố số theo cấp đƣờng kính Xoan đào trạng thái rừng 48 Hình 4.9: Biểu đồ Phân bố số theo chiều cao N/Hvn Xoan đào trạng thái rừng 50 Hình 4.10: Biểu đồ nắn phân bố N/D1.3 Xoan đào theo hàmWeibull 54 Hình 4.11: Biểu đồ nắn phân bố N/H Xoan đào theo hàm Weibull 55 vii CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN Từ, cụm từ viết tắt Giải thích Dt :Đƣờng kính tán D1.3 : Đƣờng kính 1.3m Hvn : Chiều cao vút Hdc : Chiều cao dƣới cành OTC : Ô tiêu chuẩn ODB : Ô dạng Stt : Số thứ tự Hbq : Chiều cao bình quân Hmax : Chiều cao bình quân Hmin : Chiều cao nhỏ G : Tiết diện ngang Gbq : Tiết diện ngang bình quân viii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC BẢNG iv DANH MỤC HÌNH vi CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT TRONG KHÓA LUẬN vii MỤC LỤC viii PHẦN 1:MỞ ĐẦU 1.1 ĐặT VấN Đề 1.2 MụC TIÊU 1.3 Ý NGHĨA CủA Đề TÀI 1.3.1 Ý nghĩa mặt khoa học 1.3.2 Ý nghĩa mặt thực tiễn PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 NGHIÊN CứU ĐặC ĐIểM SINH HọC, SINH THÁI HọC LOÀI CÂY XOAN ĐÀO 2.1.1 Trên giới 2.1.2 Ở nƣớc 2.2 Nghiên Cứu Về Loài Xoan đào - Pygeum Arboreum Endl 10 2.2.1 Nghiên cứu loài Xoan đào giới 2.2.2 Những nghiên cứu loài Xoan đào Việt Nam 10 2.3 TổNG QUAN Về KHU VựC NGHIÊN CứU 12 2.3.1 Vị trí địa lý đặc điểm tự nhiên 12 2.3.1.1 Địa hình 13 2.3.1.2 Khí hậu, thuỷ văn 13 2.3.1.3.Thực trạng môi trƣờng 14 2.3.2 Các nguồn tài nguyên khác 15 2.3.2.1 Tài nguyên đất 15 2.3.2.2 Tài nguyên nƣớc 15 2.3.3 Điều kiện kinh tế xã hội 16 55 bố số theo cấp chiều cao N/Hvn Xoan đào trạng thái rừng hỗn giao Nứa - Gỗ theo hàm khoảng cách, hàm Mayer hàm Weibull kết đƣợc ghi bảng 4.20 Bảng 4.20 Kết mô quy luật phân bố N/Hvn Xoan đào trạng thái rừng Nứa - Gỗ STT Các tham số Phân bố α Khoảng cách β γ 0,745 Mayer 6,068 Weibull λ 0,125 0,026 0,0012 Xtính Xbảng Kết luận 25,835 3,841 𝐻0− 2,849 3,84 𝐻0+ 0,08 5,991 𝐻0+ Kết bảng 4.20 cho thấy: Có giả thuyếtH0của hàm Khoảng cách bị bác bỏ Phân bố số câycủa Xoan đào theo cấp chiều cao (N/Hvn)trong trạng thái rừng Nứa - Gỗ không tuân theo quy luậtphânbố Khoảng cách, nhƣng phân bố N/Hvn Xoan đào trạng thái rừng tuân theo hàm Mayer, Weibull Phần lớn Xoan đào tập trung cấp chiều cao (14 -18m), số giảm dần cấp chiều cao lớn N/Hvn số 25 20 15 10 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22-24 fll 0.41 số 2.75 6.53 9.58 10 9.65 10 6.73 3.17 0.97 Hình 4.11:Biểu đồ nắn phân bố N/Hcủa Xoan đào theo hàm Weibull 56 4.3 Đặc điểm lớp bụi, thảm tươi độ tàn che khu vực nghiên cứu Qua điều tra đo đếm tính tốn lớp bụi thảm tƣơi dây leo khu vực nghiên cứu đƣợc tổng hợp bảng 4.21 Bảng 4.21: Đặc điểm lớp bụi, thảm tƣơi khu vực nghiên cứu OTC Loại chủ yếu Mác cà, Sa nhân, Guột, Dƣơng xỉ Số (cây, khóm, bụi,) Chiều cao Độ che bình quân phủ Hbq(m) OTC 1584 0,8 25 Dƣơng xỉ, Sa nhân, Guột 1456 0,6 25 Sa nhân, Guột, Dƣơng xỉ 1232 0,7 20 Guột, Sa nhân, Dƣơng xỉ 1168 0,5 20 Guột, Sa nhân, Dƣơng xỉ 1216 0,6 20 Guột, Sa nhân 1040 0,8 15 1056 0,7 15 704 0,5 10 1072 0,9 15 Guột, Sa nhân, Mác cà, Dƣơng xỉ Dƣơng xỉ, Guột Sa nhân, Mác cà, Dƣơng xỉ, Guột Đánh giá độ phong phú loài lớp bụi, thảm tƣơi vàdây leo Độ nhiều (hay độ dầy rậm) thảm tƣơi đƣợc đánh giá theo Drude (xem bảng) Cây bụi thảm tƣơi: Đa số loài Guột, Sa nhân, Dƣơng xỉ, Mác cà Thực vật mọc tƣơng đối nhiều che phủ - 25% diện tích, (ký hiệu Cop3 theo bảng 3.1) Vì trạng thái rừng hỗn giao Nứa - Gỗ, hỗn giao Gỗ- Nứa, nên thảm tƣơi bụi phát triển, chủ yếu tầng gỗ Chiều cao bình quân thảm tƣơi bụi (Hbq = 0,5- 0,9m) 57 * Độ tàn che khu vực nghiên cứu Qua tổng hợp kết tính tốn phụ lục ta có bảng 4.10 Bảng 4.22 Độ tàn che khu vực nghiên cứu STT OTC Độ tàn che 1 0,65 2 0,8 3 0,65 4 0,75 5 0,8 6 0,75 7 0,65 8 0,7 9 0,75 Từ bảng 4.22 ta thấy độ tàn che khu vực nghiên cứu cao từ 0,65 – 0,8 Ô tiêu chuẩn số có độ tàn che cao 0,8, ô tiêu chuẩn 1, 3, có độ tàn che thấp 0.65 58 Phần KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình nghiên cứu, đề tài đạt đƣợc số nội dung sau: * Đặc điểm sinh thái phân bố Xoan đào xã Vũ Loan Xoan đào có biên độ sinh thái hẹp, mọc tự nhiên đồi núi đất Phân bố độ cao từ 300 - 500m so với mực nƣớc biển, thuộc trạng thái rừng Nứa Gỗ, rừng Gỗ - Nứa, rừng thứ sinh phục hồi sau nƣơng rẫy * Đặc điểm hình thái lồi Xoan đào xãVũ Loan Xoan đào gỗ lớn cao 20-25m, đƣờng kính đạt 0,5m Thân thẳng, hình trụ, thuộc dạng thân đơn trục; phân cành cao, vỏ nhẵn màu gỉ sắt,có nhiều khổng tròn,màu nâu nhạt,tồn thân có mùi bọ xít Lá đơn ngun,phiến dày,hơi nhọn, thƣờng tập trung đầu cành Lá dài 10-15 cm,rộng 3-4,5cm * Cấu trúc tổ thành tầng cao: Ở trạng thái rừng hỗn giao Nứa - Gỗ công thức tổ thành là: 20,63Dg + 14,59K + 14,07Xđ + 10,06Xn + 9,5Vt + 7,36Lk(4 lồi) + 6,6M +5,79Ttr+ 5,74Ss, Chú thích: (Dg: Dẻ gai; Kh: Kháo; Xđ: Xoan đào; Xn: Xoan nhừ; Lk: Loài khác; M: Muồng; Ttr: Trám trắng; Ss: Sau sau) Ở trạng thái rừng hỗn giao Gỗ - Nứa công thức tổ thành là: 24,46Dg+ 14,82Xđ + 14,72K + 11,58Ss + 7,59Ttr + 7,46Xn + 7,26Lk Chú thích: (Dg: Dẻ gai; Xđ: Xoan đào ; K: Kháo; Ss: Sau sau ; Ttr: Trám trắng; Xn: Xoan nhừ; Lk: Loài khác) * Cấu trúc mật độtầng cao Mật độ tầng gỗ nơi có lồi Xoan đào phân bố dao động từ 368 393 cây/ha, lồi Xoan đào có mật độ khoảng 50 - 58 cây/ha, đƣờng 59 kính trạng thái rừng Nứa - Gỗ, rừng Gỗ - Nứa tập trung nhiều cấpđƣờng kính (10 - 31cm).Quy luật phân bố số theo đƣờng kính N/D1.3, phân bố theo cấp chiều cao N/Hvn lâm phần Xoan đào chiều cao vút dao động từ (9-21m) Về phân bố số theo cấp đƣờng kính N/D1.3 số theo cấp chiều cao N/Hvn trạng thái rừng Nứa - Gỗ rừng Gỗ - Nứa, hàm lý thuyết: Hàm khoảng cách, hàm Mayer, Weibullđều bị bác bỏ Hay nói cách khác quy luật phân bố số theo cấp đƣờng kính N/D1.3 theo cấp chiều cao N/Hvn trạng thái rừng Nứa - Gỗ, rừng Gỗ - Nứa không tuân theo quy luật phân bố lý thuyết Phân bố số theo theo cấp đƣờng kính N/D1.3 Xoan đào khu vực nghiên cứu không tuân theo hàm khoảng cách, Mayer, hàm Weibull Các Xoan đào tập trung nhiều cỡ kính (14 - 19cm) (19 - 24cm) Phân bố số theo cấp chiều cao N/Hvn Xoan đào tuân theo hàm Weibull, Mayer, hàm khảng cách bị bác bỏ Các tập trung nhiều cấp chiều cao từ (14 - 20m), tầng rừng 5.2 Kiến nghị Từ kết nghiên cứu, để góp phần bảo tồn phát triển loài Xoan đào xã Vũ Loan, đề tài có số kiến nghị sau: - Cần có thêm nhƣng cơng trình nghiên cứu có đầy đủ điệu kiện thuận lợi để nghiên cứu chi tiết đặc điểm lâm học lồi để có khả phục hồi, tái sinh, phát triển với mục đích kinh tế cao xã Vũ Loan - Khu vực xã Vũ Loan cần thực biện pháp khoanh vùng đồ thực địa, đóng cột mốc biển cấm nơi có lồi Xoan đào phân bố, đạo lực lƣợng Kiểm lâm địa phƣơng phối kết hợp chặt chẽ với quyền địa phƣơng ngƣời dân cơng tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, tuần tra để kịp thời ngăn chặn xử lý 60 hành vi xâm phạm vào tài nguyên rừng - Lấy giải kỹ thuật chủ đạo bảo tồn đa dạng sinh học loài Xoan đào, kết hợp chặt chẽ giải pháp kinh tế - xã hội giải sinh kế cho ngƣời dân thơng qua sách phát triển kinh tế vùng đệm, tạo công ăn việc làm, bƣớc tuyên truyền vận động ngƣời dân tham gia vào công tác bảo vệ, phát triển rừng xã Vũ Loan nói riêng huyện Na Rì nói chung - Phối hợp với nhà khoa học tỉnh thực đề tài nghiên cứu chuyên sâu kỹ thuật nhân giống gây trồng loài Xoan đào để kết hợp bảo tồn ngoại vi bảo tồn nội vi loài 61 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Baur G.N (1962), Cơ sở sinh thái học kinh doanh rừng mưa, Vƣơng Tấn Nhị dịch, Nxb Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội Nguyễn Thanh Bình(2003), Nghiên cứu số đặc điểm lâm học loài Dẻ ăn phục hồi tự nhiên Bắc Giang, Luận văn thạc sỹ khoa học Lâm nghiệp, trƣờng Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Trƣơng Mỹ, Hà Tây (cũ) Cationot R (1965), Lâm sinh học rừng rậm Châu Phi, Vƣơng Tấn Nhị dịch, tài liệu khoa học Lâm nghiệp, Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam, Hà Nội Vũ Văn Cần (1997), Nghiên cứu số đặc điểm sinh vật học Chò đãi làm sở cho cơng tác tạo giống trồng rừng Vườn Quốc gia Cúc Phương Luận văn thạc sỹ khoa học Lâm nghiệp, Trƣờng Đại học Lâm nghiệp, Xuân Mai, Chƣơng Mỹ, Hà Tây (cũ) Nguyễn Bá Chất (1996),Nghiên cứu số đặc điểm lâm học biện pháp kỹ thuật gây trồng nuôi dưỡng Lát hoa (Chukrasia tabularis A.Juss), Luận án PTS Khoa học Nông nghiệp, VKHLN Việt Nam, Hà Nội Hoàng Văn Chúc (2009),Nghiên cứu số đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Vối thuốc (Schima wallichii Choisy) cáctrạng thái rừng tự nhiên phục hồi tỉnh Bắc Giang, Luận văn thạc sỹ Lâm nghiệp, Trƣờng Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội Nguyễn Thị Hƣơng Giang (2009), Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tái sinh loài Vối thuốc (Schima Wallichii Choisy) tự nhiên số tỉnh miền núi phía Bắc, Luận văn thạc sỹ khoa học Lâm nghiệp, Trƣờng Đại học Lâm nghiệp, Hà Nội 62 Trần Hợp (2002) Tài nguyên gỗ Việt Nam, Nxb Nơng nghiệp, TP Hồ Chí Minh, tr 143-175 (151) Bảo Huy (1993)Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc rừng nửa rụng - rụng ƣu Bằng lăng (Lagerstroemia calyculata) làm sở đề xuất giải pháp lỹ thuật khai thác - nuôi dƣỡng Đắk Lắk,Tây Nguyên, Tạp chí Lâm nghiệp Số 5-1993.(tr 17-18), Hà Nội 10 Vƣơng Hữu Nhi (2003),Nghiên cứu số đặc điểm sinh học kỹ thuật tạo căm xe góp phần phục vụ trồng rừng Đắc Lắc, Tây Nguyên, Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Hà Nội 11 Nguyễn Thị Nhung cộng sự, Ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật xây dựng mơ hình trồng rừng gỗ lớn loài địa vùng trung tâm Bắc bộ, Báo cáo khoa học, Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm sinh Cầu Hai 12 Richards P.W (1968), Rừng mưa nhiệt đới, Vƣơng Tấn Nhị dịch, Nxb Khoa học, Hà Nội 13 Ly Meng Seang (2008), Nghiên cứu số đặc điểm lâm học rừng Tếch trồng Kampong Cham, Campuchia Luận án Tiến sĩ Nông nghiệp, Trƣờng Đại học Nông nghiệp, Hà Nội 14 Nguyễn Toàn Thắng (2008), Nghiên cứu số đặc điểm lâm học loài Dẻ Anh (Castanopsis piriformis hickel & A.camus) Lâm Đồng, Luận văn thạc sỹ khoa học lâm nghiệp, Trƣờng ĐHLN, Hà Nội 15 Trần Minh Tuấn (1997), Bước đầu nghiên cứu số đặc tính sinh vật học loài Phỉ Ba mũi làm sở cho việc bảo tồn gây trồng Vườn Quốc gia Ba Vì - Hà Tây, Luận văn thạc sỹ khoa học Lâm nghiệp, Trƣờng Đại học Lâm nghiệp, Hà Tây (cũ) 63 II Tiếng Anh 16 Baur G N (1964), The ecological basic of rain forest management - XVII, Rapport dactyl, Archives FAO, Rome 17 Kammesheidt L (1994): Bestandesstruktur und Artendiversitat in selektiv genutzten Feuchtwaldern der westlichen Llanos Venezuelas, unter besonderer Berucksichtigung einiger autokologischer Merkmale wichtiger Baumarten Verlag Erich Goltze GmbH &Co KG, Gottingen, 230 S (ISBN 3-88452-426-7) 18 Lamprecht H (1969), Silviculture in Troppics Eschborn 19 Odum P (1971), Fundamentals of ecology, 3rd ed Press of WB SAUNDERS Company 20 Schumacher F X., and Coil T X (1960), Growth and Yield of natural stands of Southern pines, T S Coile, Inc Durham N C (1960) III Trang Web 21 http://www.asianplant.net/Rosaceaeae/Prunus_arborea.htm 22 http://www.biotik.org/laos/species/p/pruar/pruar_en.html 23 http://plants.jstor.org/specimen/tcd0016636 24 http://plants.jstor.org/specimen/tcd0016636 25 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-nguyen-Moi-truong/Thong-tu-342009-TT-BNNPTNT-quy-dinh-tieu-chi-xac-dinh-phan-loai-rung90202.aspx PHỤ LỤC Phụ lục PHIẾU CUNG CẤP THÔNG TIN Cây Xoan đào (Mạy Thoong) Số: A Sơ lƣợc ngƣời cung cấp thông tin: - Họ tên: .Tuổi: Nam  , Nữ  …… - Dân tộc: - Địa chỉ: Bản (xóm): ,xã:…… …………… , huyện: , tỉnh: - Nghề nghiệp (chính/ phụ): ……………… B Thông tin Xoan đào Xin ông (bà) cho biết giá trị sử dụng Xoan đào địa phƣơng? …….…….…… …… ……… …… …… …… …… …… …… …… ……………………………………………………………………………… …….…….…… …… ……… …… …… …… …… …… …… …… ……………………………………………………………………………… …….…….…… …… ……… …… …… …… …… …… …… …… ………………………………………………………………………………… Ơng (bà) cho biết lồi Xoan đào gặp khu vực địa phƣơng? …….…….…… …… ……… …… …… …… …… …… …… …… ………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………… Ông (bà) cho biết loài Xoan đào mọc loại rừng địa phƣơng? (Rừng phục hồi, rừng hỗn giao tre nứa, rừng tự nhiên nghèo, rừng trung bình, rừng giàu, rừng giàu,….) …….…….…… …… ……… …… …… …… …… ……… …… …… .………………………………………………………………………….…… …….…….…… …… ……… …… …… ……….…… …… …… …… ……………………………………………………….………………………… Ông (bà) cho biết khả bắt gặp loài Xoan đào địa phƣơng theo loại rừng tự nhiên? (đánh dấu x vào câu trả lời) a Rừng phục hồi Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng Ít gặp Hiếm gặp Ít gặp Hiếm gặp Thỉnh thoảng Ít gặp Hiếm gặp Thỉnh thoảng Ít gặp Hiếm gặp Thỉnh thoảng Ít gặp Hiếm gặp Thỉnh thoảng Ít gặp Hiếm gặp b Rừng hỗn giao tre nứa Thƣờng xuyên Thỉnh thoảng c Rừng tự nhiên nghèo Thƣờng xuyên d Rừng trung bình Thƣờng xuyên e Rừng giàu Thƣờng xuyên g Rừng giàu Thƣờng xuyên Xin cảm ơn ông bà! Phụ lục BẢNG MẪU THU THẬP SỐ LIỆU ĐIỀU TRA TRONG OTC Biểu mẫu 01 MẪU PHIỂU ĐIỀU TRA TẦNG CÂY GỖ OCT số: Độ cao: Tọa độ: Địa hình: Độ dốc: Độ tàn che: Trạng thái: Ngày điều tra: Ngƣời điều tra: Địa điểm điều tra: TT T Tên D (cm) Chu vi H (m) D1,3 Hvn Hdc Dt Chất lƣợng (m) TỐT TB Ghi X * Ghi chú: - Ghi rõ tên lồi cây, khơng xác định ghi sp1,sp2… lấy mẫu để giám định - Dt đo theo hai hướng Đông Tây - Nam Bắc lấy giá trị trung bình Phụ lục MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA CÂY BỤI, THẢM TƢƠI Độ dốc: ÔTC số: Trạng thái: Hƣớng phơi: Ngày điều tra: Ngƣời điều tra: Địa điểm điều tra: Ơ thứ cấp Tên lồi Dạng Số thân lƣợn (khóm, g bụi) Sinh Hvn (%) (m) T trƣởng Độ che phủ/ô TB X thứ cấp (cây) Ghi chú: - Cần xác định rõ tên lồi, khơng ghi sp1,sp2…và lấy mẫu để giám định - Dạng sống ghi theo thực vật rừng: thân gỗ, dây leo, thân ngầm… Phụ lục Tổng loài khu vực nghiên cứu STT Tên tiếng việt Tên khoa học Dẻ gai Castanopsis tonkinensis Seen Xoan đào Pygeum arboreum Endl Sau sau Liquidambar formosana Trám trắng Kháo Machilus bonii Lecomte Muồng Samanea saman Thẩu tấu Aporosa microcalyx Hassk 10 Vối thuốc Schima wallichii choisy 10 Bứa 11 Chẹo tía 12 Thành ngạnh Cratoxylon polyanthum Korth 13 Xoan nhừ Choerospondias axillaris 14 Dọc Garcinia multiflora 15 Mác niễng Eberhardtia tonkinensis Tên dân tộc Canarium album (Lour) Raeusch Garcinia oblongifolia Champ ex Benth Engelhardtia cheysolepis Hance Sp1 Mạy pa Sp2 Mạy nhầu Sp3 Mạy lịn Sp4 Mạy pít Sp5 Mạy khiu Phụ lục 5:Độ tàn che ô tiêu chuẩn khu vực nghiên cứu OTC Lần đo 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 0.5 0.5 0.5 10 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 11 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0.5 12 1 1 1 1 0.5 13 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 14 1 0.5 0.5 1 0.5 0.5 15 0.5 1 1 0.5 0.5 16 0.5 0.5 0.5 0.5 17 0.5 1 0.5 0.5 0.5 18 1 0.5 0.5 0.5 0.5 19 0.5 0.5 0.5 0.5 1 0.5 20 1 0.5 0.5 0.5 0.65 0.8 0.65 0.75 0.8 0.75 0.65 0.7 0.75 Trung bình ... Nghiên cứu số đặc điểm lâm học rừng tự nhiên nơi có Xoan đào(Pygeum arboreum Endl) phân bố tạixã Vũ Loan, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn 1.2 Mục tiêu - Xác địnhđƣợc số đặc điểm lâm học rừng tự nhiên. .. Lâm nghiệp giáo viên hƣớng dẫn, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên Cứu Một Số Đặc ĐiểmLâm Học Rƣ̀ng Tƣ ̣ Nhiên Nơi Có Cây Xoan đào(Pygeum arboreum Endl) Phân Bố Tại Xã Vũ Loan, Huyện Na Rì, ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM LƢƠNG VĂN LẬP Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC RỪNG TỰ NHIÊN NƠI CÓ CÂY XOAN ĐÀO (Pygeum arboreum Endl) PHÂN BỐ TẠI XÃ VŨ
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học rừng tự nhiên nơi có Cây Xoan đào(Pygeum arboreum Endl) Phân bố tại Xã Vũ Loan Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học rừng tự nhiên nơi có Cây Xoan đào(Pygeum arboreum Endl) Phân bố tại Xã Vũ Loan Huyện Na Rì Tỉnh Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay