Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 2015 (Luận văn thạc sĩ)

95 10 0
  • Loading ...
1/95 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:10

Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 2015 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 2015 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 2015 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 2015 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 2015 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 2015 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 2015 (Luận văn thạc sĩ)Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 2015 (Luận văn thạc sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN NGỌC THƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THÁI NGUYÊN - 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN NGỌC THƯƠNG ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO TỔ CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CAO BẰNG GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 Ngành: Quản lý đất đai Mã số: 60.85.01.03 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI Người hướng dẫn khoa học: TS Phan Thị Thu Hằng THÁI NGUYÊN - 2017 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu Luận văn hồn tồn trung thực khơng chép từ luận văn Các thông tin, tài liệu trình bày luận văn ghi rõ nguồn gốc./ Tác giả Nguyễn Ngọc Thương ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập nghiên cứu trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, nhận quan tâm dạy dỗ bảo ân cần thầy giáo, cô giáo, ủng hộ giúp đỡ nhiệt tình bạn đồng nghiệp, động viên kịp thời gia đình người thân giúp vượt qua trở ngại khó khăn để hồn thành chương trình đào tạo Thạc sỹ ngành: Quản lý đất đai Nhân dịp này, xin bày tỏ chân thành cảm ơn tới TS Phan Thị Thu Hằng hướng dẫn khoa học tạo điều kiện tốt cho q trình thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Đào tạo, giáo sư, tiến sĩ hợp tác giảng dạy sau Đại học - Trường Đại học Nông lâm Thái Ngun Xin cảm ơn Phòng Tài ngun & Mơi trường, UBND thành phố Cao Bằng, UBND xã, phường tổ chức tham gia vấn giúp đỡ việc điều tra nghiên cứu thực tế để hồn thành luận văn Trong q trình nghiên cứu thực luận văn, điều kiện hạn chế thời gian, nhân lực khó khăn khách quan nên khơng tránh khỏi thiếu sót Tơi mong muốn nhận ý kiến đóng góp quý báu thầy, cô giáo, nhà khoa học bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày tháng năm 2017 Học viên Nguyễn Ngọc Thương iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Ý nghĩa đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.1.1 Căn pháp lý 1.1.2 Cơ sở lý luận thực tiễn 1.2 Sự cần thiết phải tăng cường vai trò quản lý nhà nước giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức 1.3 Thực tiễn công tác quản lý đất đai Thế giới Việt Nam 1.3.1 Kinh nghiệm quản lý đất đai số nước giới 1.3.2 Thực trạng quản lý đất đai Việt Nam 14 1.4 Một số quy định văn quy phạm pháp luật giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 18 1.4.1 Giao đất 18 1.4.2 Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 20 iv 1.5 Công tác giao đất cho tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng 23 1.5.1 Tổng quan tình hình quản lý, sử dụng đất tổ chức Việt Nam 23 1.5.2 Công tác giao đất cho tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng 29 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 33 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu 33 2.1.2 Phạm vi nghiên cứu 33 2.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 33 2.3 Nội dung nghiên cứu 33 2.3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội 33 2.3.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng 33 2.3.3 Đánh giá tình hình quản lý nhà nước công tác sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng 33 2.3.4 Đánh giá kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015 34 2.3.5 Đề xuất số giải pháp nâng cao chất lượng đẩy nhanh công tác cấp GCN cho tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng 35 2.4 Phương pháp nghiên cứu 35 2.4.1 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu thứ cấp 35 2.4.2 Phương pháp điều tra, thu thập số liệu sơ cấp 35 2.4.3 Phương pháp chuyên gia 36 2.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 36 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨUVÀ THẢO LUẬN 37 3.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Cao Bằng 37 v 3.1.1 Điều kiện tự nhiên 37 3.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 39 3.1.3 Đánh giá thuận lợi khó khăn điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đến quản lý sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng 46 3.2 Đánh giá tình hình sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng 47 3.2.1 Tình hình sử dụng đất mục đích giao, thuê tố chức kinh tế 48 3.2.2 Tình hình sử dụng đât quan, đơn vị Nhà nước 49 3.2.3 Tình hình sử dụng đât tổ chức nghiệp công lập tổ chức khác 50 3.3 Đánh giá tình hình quản lý nhà nước công tác sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng 50 3.3.1 Tình hình quản lý sử dụng đất đai 50 3.3.2 Hiện trạng sử dụng đất[17] 52 3.4 Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015 54 3.4.1 Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế 55 3.4.2 Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức quan hành Nhà nước 60 3.4.3 Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức nghiệp công lập 64 3.4.4 Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức khác 69 3.4.5 Đánh giá Công tác cấp GCN QSDĐ cho tổ chức giai đoạn 2012 - 2015 72 3.4.6 Đánh giá công tác cấp GCN QSDĐ cho tổ chức thông qua ý kiến cán chuyên môn trực tiếp thực hiện(n=20) 73 vi 3.4.7 Đánh giá Công tác cấp GCN QSDĐ cho tổ chức thông qua ý kiếncủa tổ chức liên quan(n=60) 75 3.5 Những giải pháp nâng cao chất lượng đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng 77 3.5.1 Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức 77 3.5.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất tổ chức 79 3.5.3 Những giải pháp tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đất đai 79 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 81 Kết luận 81 Kiến nghị 81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nghĩa tiếng Việt BĐS Bất động sản GCN Giấy chứng nhận GCN QSDĐ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất TCKT Tổ chức kinh tế TN MT Tài nguyên môi trường TNHH Trách nhiệm hữu hạn STT Số thứ tự UBND Uỷ ban nhân dân TP Thành phố viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Các tổ chức sử dụng đất địa bàn thành phố Cao Bằng 47 Bảng 3.2 Hiện trạng sử dụng đất năm 2016, thành phố Cao Bằng 52 Bảng 3.3 Kết Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức kinh tế địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015 55 Bảng 3.4 Kết Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức quan hành nhà nước địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015 60 Bảng 3.5 Kết Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức nghiệp công lập địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015 64 Bảng 3.6 Kết Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức khác địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015 69 Bảng 3.7 Kết Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằnggiai đoạn 2012 2015 72 Bảng 3.8 Đánh giá công tác cấp GCN QSDĐ cho tổ chức thông qua ý kiến cán chuyên môn 73 Bảng 3.9 Đánh giá mức độkhó khăn thực thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất 75 Bảng 3.10 Đánh giá tiến độ thực quan thụ lý giải hồ sơ cấp GCN QSDĐ 75 Bảng 3.11 Đánh giá mức độ hướng dẫn cán thực thủ tục hành đất đai 75 Bảng 3.12 Đánh giá thái độ cán thực thủ tục hành 76 Bảng 3.13 Đánh giá nguyên nhân khó khăn công tác cấp GCN chotổ chức qua ý kiến cán chuyên môn 76 70 Stt Tổ chức cấp GCN năm 2015 Hội Cựu chiến binh tỉnh Cao Bằng Hội phụ nữ - Hội nông dân - Mặt trận tổ quốc tỉnh Cao Bằng Diện Diện tích tích Tỷ lệ cần cấp cấp % (m2) (m2) 155,0 155,0 100,0 2025,0 1944,0 96,0 Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng 1794,5 1758,6 98,0 Tỉnh Đoàn Thanh niên Cao Bằng 554,0 554,0 100,0 Hội làm vườn Cao Bằng 1400,0 1134,0 81,0 Hội luật gia tỉnh Cao Bằng 79,8 79,8 100,0 Hội nhà Báo Cao Bằng 108,3 108,3 100,0 Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Cao Bằng 270,0 270,0 100,0 6386,6 6003,7 96,9 Tổng số (năm 2015) (Nguồn: Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cao Bằng) Với tổ chức khác số lượng tổ chức đăng ký cấp giấy chứng nhận rõ rệt so với tổ chức lại Năm 2012 có tổ chức đăng ký cấp giấy với diện tích 5287m2 Tuy nhiên công tác quản lý sử dụng đất tổ chức tốt Ranh giới sử dụng đất xây tường bao rõ ràng, qua nhiều năm sử dụng khơng có biến động nên tỷ lệ cấp giấy chứng nhận đạt 100% diện tích đề nghị cấp Năm 2013 có tổ chức nộp hồ sơ đăng ký với diện tích đề nghị cấp giấy 23085,0m2 qua thẩm định có 21569,8m2 đủ điều kiện cấp giấy đạt 90,3% 71 Năm 2014 số lượng tổ chức đăng ký giảm đi; có tổ chức Bên cạnh trình hồn thiện hồ sơ kéo dài Từ kết nhận thấy tổ chức chưa thực quan tâm đến công tác đăng ký đất đai, quản lý sử dụng đất Năm 2015, tổ chức có trách nhiệm với cơng tác đăng ký cấp giấy chứng nhận Với công văn đạo từ UBND tỉnh, sở Tài nguyên Môi trường; tổ chức nộp hồ sơ đăng ký đề nghị cấp giấy chứng nhận Sau thẩm định cấp giấy chứng nhận số tổ chức xây dựng tường rào ranh giới chắn, đảm bảo quản lý tốt đất giao tránh việc lấn chiếm chủ sử dụng đất liền kề Diện tích cấp GCN (ha) Tổ chức khác cấp GCN 2012 2013 2014 2015 Hình 3.4: Biểu đồ so sánh kết cấp GCN cho tổ chức khác giai đoạn 2012 - 2015 Với tổ chức khác biến động kết cấp GCN qua năm tương tự tổ chức lại Năm 2015 có gia tăng số lượng quy mơ diện tích giảm so với năm 2013, 2014 Các tổ chức chủ yếu đăng ký cấp giấy trụ sở đơn vị quy mơ diện tích khơng lớn 72 3.4.5 Đánh giá Công tác cấp GCN QSDĐ cho tổ chức giai đoạn 2012 - 2015 Bảng 3.7: Kết Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằnggiai đoạn 2012 - 2015 Năm Tổ chức cấp GCN (tổ chức) Diện tích cấp GCN cho tổ chức (ha) 2012 30 23,5 2013 32 9,8 2014 32 18,1 2015 73 45,4 Tổng 167 96,8 (Nguồn: Số liệu điều tra) Nhìn chung cơng tác cấp giấy chứng nhận cho tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015 chậm Số lượng tổ chức chưa kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận nhiều Cơng tác cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chưa quan tâm thực hiện, đặc biệt hồ sơ địa tổ chức, dẫn đến diện tích thực tế sử dụng khơng khớp với diện tích giao đất cho th đất Trong q trình thực Sở Tài ngun Mơi trường xử lý kịp thời khó khăn vướng mắc, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn đốc thúc đẩy nhanh tiến độ đăng ký cấp giấy chứng nhận, đề nghị tổ chức khẩn trương đăng ký cấp giấy chứng nhận Giải pháp bước đầu đạt kết tích cực 73 80 70 60 50 Số tổ chức cấp GCN 40 Diện tích cấp GCN (ha) 30 20 10 2012 2013 2014 2015 Hình 3.5: Biểu đồ so sánh kết cấp GCN cho tổ chức giai đoạn 2012 - 2015 Kết cấp giấy chứng nhận năm 2015 gia tăng so với năm trước quy mơ diện tích số lượng tổ chức, khẳng định giải pháp đem lại hiệu cao việc đốc thúc tổ chức quan chuyên môn thực công tác cấp GCN cho tổ chức 3.4.6 Đánh giá công tác cấp GCN QSDĐ cho tổ chức thông qua ý kiến cán chuyên môn trực tiếp thực hiện(n=20) Bảng 3.8: Đánh giá công tác cấp GCN QSDĐ cho tổ chức thông qua ý kiến cán chuyên môn I Thái độ người đại diện tổ chức thực thủ tục hành Số lượng tổng số tổ chức điều tra Tỷ lệ % Tích cực hợp tác 15 75 Bình thường 25 Khơng tích cực hợp tác 0 74 Số lượng tổng số tổ chức điều tra II Mức độ biến động đất tổ chức quản lý sử dụng Khơng biến động 0 Biến động 40 Biến động nhiều 12 60 III Nguyên nhân Do pháp luật đất đai chưa phù hợp Do phối hợp quan, ban ngành chưa tốt Tổ chức sử dụng đất quản lý chưa tốt Lý khác Số lượng tổng số tổ chức điều tra 10 Tỷ lệ % Tỷ lệ % 50 40 10 0 (Nguồn: Số liệu điều tra) Thông qua kết điều tra Bảng 3.20 đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp GSNQSDĐ địa bàn thành phố Cao Bằng thông qua ý kiến cán quản lý sau: - Thái độ phối hợp Tổ chức tốt (75%), điều khẳng định mức độ chấp hành nghĩa vụ đăng ký đất đai tổ chức cao - Mức độ biến động đất tổ chức quản lý sử dụng cao; 60% cho có biến động nhiều, kết phản ánh tình trạng quản lý đất đai tổ chức chưa thực tốt sử dụng chưa hết đất giao quản lý, để xảy tình trạng bị lấn chiếm, bên cạnh có số tổ chức sử dụng sai mục đích giao - Việc đánh giá cán tiến độ giải hồ sơ cho thấy thủ tục hành đất đai rườm rà, việc phối hợp cán thực chuyên môn, cấp sở cấp tỉnh chưa tốt, chưa kiểm sốt thủ tục hành chính; lực cán giải hồ sơ chưa tốt, chưa động, sáng tạo để đảm bảo hồ sơ thơng suốt Cần rút ngắn thủ tục hành chính, xây dựng quy định thủ tục hành rõ ràng, đầu tư sở vật chất đại đảm bảo thời gian giải 75 3.4.7 Đánh giá Công tác cấp GCN QSDĐ cho tổ chức thông qua ý kiếncủa tổ chức liên quan(n=60) Bảng 3.9: Đánh giá mức độkhó khăn thực thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất STT Khó khăn thực thủ tục Số lượng đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng tổng số tổ chức nhận quyền sử dụng đất điều tra Có Không Tỷ lệ % 54 90 10 (Nguồn: Số liệu điều tra) Bảng 3.10: Đánh giá tiến độ thực quan thụ lý giải hồ sơ cấp GCN QSDĐ STT Tiến độ thực quan thụ lý giải hồ sơ cấp GCN QSDĐ Số lượng Tỷ lệ tổng số tổ chức % điều tra Nhanh 0 Bình thường 20 33,3 Chậm 40 66,7 (Nguồn: Số liệu điều tra) Bảng 3.11: Đánh giá mức độ hướng dẫn cán thực thủ tục hành đất đai STT Mức độ hướng dẫn cán thực thủ tục hành đất đai Số lượng Tỷ lệ tổng số tổ chức % điều tra Đầy đủ 12 20 Không đầy đủ 48 80 Không hướng dẫn 0 (Nguồn: Số liệu điều tra) 76 Bảng 3.12: Đánh giá thái độ cán thực thủ tục hành STT Thái độ cán thực thủ tục hành Số lượng tổng số tổ chức điều tra Tỷ lệ % Tận tình chu đáo 18 30 Bình thường 12 20 Gây phiền hà 30 50 (Nguồn: Số liệu điều tra) Bảng 3.13: Đánh giá ngun nhân khó khăn cơng tác cấp GCN chotổ chức qua ý kiến cán chuyên môn Số lượng STT Nguyên nhân tổng số tổ chức điều tra Tỷ lệ % Do trình tự, thủ tục rườm rà 18 30 Do cán thụ lý hồ sơ gây khó khăn 30 50 Do pháp luật đất đai chưa phù hợp 10 10 0 Do phối hợp quan, ban ngành chưa tốt Lý khác (Nguồn: Số liệu điều tra) Thông qua kết điều tra từ Bảng 3.23 đến Bảng 3.27, đánh giá công tác đăng ký đất đai, cấp GCN địa bàn thành phố Cao Bằng thông qua ý kiến 60 tổ chức sử dụng đất sau: - Tiến độ giải hồ sơ Văn phòng ĐKĐĐ chậm (66,7%) Việc đánh giá tổ chức sử dụng đất cho thấy khâu giải thủ tục hành chưa thơng suốt, chưa đảm bảo thời gian giải thủ tục hành đáp ứng nhu cầu tổ chức sử dụng đất, Đòi hỏi quan chuyên môn phải nghiên cứu nhằm đẩy nhanh tiến độ giải hồ sơ 77 tạo điều kiện mặt pháp lý đất đai cho tổ chức sử dụng đất yên tâm sử dụng, hoạt động sản xuất Các tổ chức sử dụng đất đánh giá khó khăn lớn cơng tác đăng ký đất đai, cấp GCN chủ yếu cán thụ lý hồ sơ gây khó khăn (50%) - Mức độ hướng dẫn không đầy đủ cán cao 80 % Cán thụ lý hướng dẫn hồ sơ không hướng dẫn triệt để dẫn tới tổ chức sử dụng đất phải lại nhiều lần, khó khăn giải thích cho tổ chức hiểu sách pháp luật đất đai để thực quyền nghĩa vụ - Thái độ cán thực TTHC công tác đăng ký, cấp GCNQSDĐ địa bàn thành phố Cao Bằng theo đánh giá tổ chức sử dụng đất chủ yếu gây phiền hà 50%, tận tình chu đáo 30% Vì vậy, quan đơn vị cần xử lý triệt để cán có thái độ khơng tốt vói với tổ chức, doanh nghiệp; tăng cường học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ chun mơn văn hóa ứng xử, giao tiếp Như vậy: Theo kết điều tra kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức ì ạch, chậm trễ theo phần lớn tổ chức cán trực tiếp thực công tác nguyên nhân sau: + Mức độ biến động đất đai lớn + Trình tự thủ tục rườm rà; Pháp luật đất đai chưa phù hợp + Còn số cán thực thủ tục hành gây phiền hà + Phối hợp quan ban ngành chưa tốt 3.5 Những giải pháp nâng cao chất lượng đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng 3.5.1 Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức Để đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức sử dụng đất, bảo đảm tổ chức sử dụng đất thực quyền nghĩa vụ theo quy định pháp luật; đồng thời tăng cường huy động nguồn 78 lực từ đất đai để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trị, trật tự an tồn xã hội cần có số nhiệm vụ, giải pháp sau: Một là: Tăng cường quản lý đất đai, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai thường xuyên, luân chuyển thông tin biến động, cập nhật chỉnh lý cấp Có phương án đo đạc đồ địa với khu vực có biến động lớn 40% Hai là: Tiếp tục hoàn chỉnh hệ thống văn quản lý Nhà nước đất đai Trong năm tới cần rà sốt tồn văn quy phạm pháp luật để bổ sung sửa đổi điều chỉnh văn pháp luật hành, nhằm đáp ứng yêu cầu quản lí nhà nước, phù hợp với thực tiễn, khắc phục tình trạng văn pháp luật chồng chéo nội dung quản lý Giảm đến mức thấp việc ban hành nhiều văn lĩnh vực quản lý đảm bảo hệ thống thể chế quản lý nhà nước đất đai đưa vào áp dụng phù hợp với thực tiễn Ba là: Tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức, nâng cao lực công tác đội ngũ cán công chức, viên chức Phòng Tài ngun - Mơi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai, cán địa phường, xã đảm bảo lực thực nhiệm vụ Cân đối, bố trí đảm bảo kinh phí thực nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị khơng hồn thành kế hoạch; xử lý nghiêm trường hợp cán gây phiền hà, sách nhiễu tổ chức, cá nhân thực thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Bốn là: Sự phân cấp cụ thể rõ ràng từ Trung ương đến địa phương tạo thành hệ thống có liên hệ mật thiết với đảm bảo thơng tin nhanh chóng, xác từ xuống từ lên Phối kết hợp ngành, quan chức liên quan nhịp nhàng, chặt chẽ 79 3.5.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất tổ chức Muốn phát huy tác dụng nguồn lực đất đai, việc bảo vệ quỹ đất quốc gia, phải quản lý đất đai hợp lý, nâng cao hiệu sử dụng đất cho vừa bảo đảm lợi ích trước mắt, vừa tạo điều kiện sử dụng đất hiệu lâu dài, tăng cường bảo vệ môi trường đất đai, bảo đảm điều kiện để phát triển bền vững đất nước Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất tổ chức: - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đất đai - Có sách khuyến khích tổ chức, doanh nghiệp th đất, đầu tư lâu dài - Đẩy mạnh nghiên cứu, đưa mơ hình sử dụng đất hiệu quả, hợp lý - Tăng cường công tác giám sát, tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất - Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống thông tin, sở liệu đất đai đa mục tiêu để vừa đáp ứng yêu cầu thông tin cho công tác quản lý, đồng thời phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước; tạo điều kiện để thực quản lý đất đai công khai, minh bạch thuận lợi việc thực cải cách thủ tục hành 3.5.3 Những giải pháp tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đất đai * Khối giải pháp thể chế sách Để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước đất đai cần quan tâm thực số giải pháp chủ yếu sau: - Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát quan nhà nước;Xử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm 80 - Sử dụng đồng công cụ quản lý: pháp luật, quy hoạch, tài hành quản lý đất đai đảm bảo quan hệ đất đai vận động theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có quản lý Nhà nước - Tiếp tục hoàn thiện quy định pháp luật đảm bảo hài hòa lợi ích Nhà nước, người sử dụng đất nhà đầu tư - Xây dựng hành thực minh bạch, hiệu đảm bảo thực tốt hoạt động quản lý nhà nước dịch vụ công đất đai vừa thuận tiện cho người dân doanh nghiệp; quan tâm đến nhu cầu sử dụng đất doanh nghiệp vừa nhỏ đối tượng khác Tổ chức tốt việc giải khiếu nại, tố cáo vấn đề xã hội liên quan đến đất đai * Khối giải pháp kỹ thuật - Tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến, đại phục vụ công tác điều tra, đánh giá số lượng chất lượng đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; xây dựng đồ giá đất, giám sát biến động tài nguyên đất đai lồng ghép với yếu tố môi trường biến đổi khí hậu - Hồn thiện hệ thống thơng tin đất đai, sở liệu đất đai hệ thống hồ sơ địa theo hướng đại, theo mơ hình tập trung, thống phạm vi nước, phục vụ đa mục tiêu, đảm bảo công khai, minh bạch; chuyển dần hoạt động đăng ký, giao dịch lĩnh vực đất đai sang giao dịch điện tử 81 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Thành phố Cao Bằng trung tâm hành chính, kinh tế, trị, văn hóa tỉnh Cao Bằng, với tổng diện tích tự nhiên 1.0711,6 ha, bao gồm 11 đơn vị hành - Nền kinh tế - xã hội thành phố năm qua tương đối phát triển với gia tăng dân số, mật độ phân bố dân cư không đồng dẫn đến mức độ sử dụng đất khác khu vực, gây áp lực quỹ đất thành phố Với sách khuyến khích đầu tư phát triển ngành kinh tế, xây dựng cải tạo hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng, làm thay đổi lớn so với thực tế sử dụng đất - Tình hình sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng tuân thủ theo pháp Luật Đất đai, tổ chức để xảy tình trạng bị lấn chiếm khơng sử dụng hết diện tích đất giao - Tình hình quản lý nhà nước công tác sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng,đã phản ánh đánh giá trạng sử dụng đất tổ chức đơn vị hành xã, phường, xây dựng hồ sơ quản lý, sử dụng đất tổ chức ngày chặt chẽ hiệu hơn, phục vụ đắc lực cho công tác cấp GCN cho tổ chức - Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015 đạt kết sau: Có 167 tổ chức cấp GCN với tổng diện tích cấp GCN 96,8ha - Các giải pháp đưa gồm nhóm: giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức; giải pháp nâng cao hiệu quản lý sử dụng đất tổ chức; giải pháp tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đất đai Kiến nghị Để phát huy tốt nguồn lực đất đai, tăng thu ngân sách Nhà nước, góp phần tăng trưởng kinh tế thành phố; thu hút vốn đầu tư, bước đưa thành 82 phố trở thành thành phố công nghiệp - dịch vụ theo hướng phát triển bền vững Thì việc sử dụng đất có hiệu vơ quan trọng Từ kiến nghị quan quản lý nhà nước cần phải nâng cao lực quản lý nhà nước đất đai cụ thể: - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành lĩnh vực quản lý nhà nước đất đai giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch nhanh gọn đảm bảo đồng bộ, thống thực Tổ chức thực có hiệu quả, tạo điều kiện tốt cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp nhà đầu tư tiếp cận quỹ đất để đầu tư vào sản xuất kinh doanh thực quyền người sử dụng đất - Kịp thời xây dựng, ban hành văn quy phạm quản lý, sử dụng đất theo thẩm quyền; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng, người dân doanh nghiệp sách, pháp luật đất đai.Điều quan trọng phải bổ sung, đổi nâng cao chất lượng, lực đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ tiến trình cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước - Nhanh chóng hồn thiện hệ thống hồ sơ địa xây dựng sở liệu đất đai đại, quy - Rà sốt, sửa đổi bổ sung bãi bỏ thủ tục hành khơng cần thiết, khơng phù hợp, rườm rà, chồng chéo, tạo kẽ hở quản lý, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, cắt giảm chi phí thời gian, tài tổ chức, cá nhân Đặc biệt thủ tục giao đất, cho thuê đất; thủ tục cấp GCN phải quy định chi tiết, rõ ràng tạo sở pháp lý thuận lợi cho quan nhà nước, tổ chức người dân thực - Chấn chỉnh công tác quản lý sử dụng đất người dân, doanh nghiệp công tác quản lý nhà nước đất đai cấp Thường xuyên đạo theo dõi, cập nhật, chỉnh lý biến động đất đai, phát huy hiệu hồ sơ địa chính, sở liệu đất đai 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng việt Quốc hội (2003), Luật Đất đai 2003, Nxb Chính trị quốc gia HàNội Quốc hội (2013), Luật Đất đai 2013, Nxb Chính trị quốc gia HàNội Chính phủ (2014) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đất đai Chính phủ (2007) Chỉ thị số 31/2007/CT-TTg kiểm kê quỹ đất quản lý sử dụng tổ chức Nhà nước giao đất, cho thuê đất Chính phủ (2009) Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 Chính phủ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản khác gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT quy định Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà tài sản gắn liền với đất Bộ Tài nguyên Môi trường (2014), Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT quy định hồ sơ địa Bộ Tài nguyên Môi trường (2012), Kinh nghiệm nước quản lý pháp luật đất đai, tr 36 - tr 39 Nguyễn Đình Bồng, Trần Thị Minh Hà, Nguyễn Thị Thu Hồng (2014) Mơ hình quản lý đất đai đại số nước kinh nghiệm cho Việt Nam Nhà xuất Chính trị Quốc gia, Hà Nội 10.Nguyễn Trọng Tuấn (2010), Kinh nghiệm quản lý đất đai số nước giới vấn đề Việt Nam, Tạp chí khoa học công nghệ Việt Nam 11.Nguyễn Văn Quý (2014), Nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước đất đai, tạp chí Cộng Sản 12.Nguyễn Khắc Thái Sơn (2004), Bài giảng pháp luật đất đai, Đại học NôngLâm TháiNguyên 84 13.Đỗ Thị Đức Hạnh (2012), Bài giảng Đăng ký thống kê đất đai, NXB Đại học Nông nghiệp, Hà Nội 14.Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Cao Bằng (2016), Báo cáo trạng môi trường tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2011 - 2015 15.Sở Tài nguyên Môi trường Cao Bằng (2015),Báo cáo kết thống kê, kiểm kê đất đai tỉnh Cao Bằng năm 2015 16.UBND thành phố Cao Bằng (2016),Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020 17.UBND thành phố Cao Bằng(2016) Báo cáo thống kê đất đai thành phố Cao Bằng năm 2016 II Tiếng anh 18 FAO (1993), Guideline for Land use planning, Rome ... hình sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng - Đánh giá công tác quản lý nhà nước sử dụng đất tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng - Đánh giá kết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ. .. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức khác địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015 69 Bảng 3.7 Kết Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức địa bàn thành. .. Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 - 2015 Mục tiêu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 2015 (Luận văn thạc sĩ), Đánh giá công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trên địa bàn thành phố Cao Bằng giai đoạn 2012 2015 (Luận văn thạc sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay