Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom Thanh táo (Justicia gendarussa Burm.F.), tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

74 4 0
  • Loading ...
1/74 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 09:09

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom Thanh táo (Justicia gendarussa Burm.F.), tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom Thanh táo (Justicia gendarussa Burm.F.), tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom Thanh táo (Justicia gendarussa Burm.F.), tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom Thanh táo (Justicia gendarussa Burm.F.), tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom Thanh táo (Justicia gendarussa Burm.F.), tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom Thanh táo (Justicia gendarussa Burm.F.), tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom Thanh táo (Justicia gendarussa Burm.F.), tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom Thanh táo (Justicia gendarussa Burm.F.), tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom Thanh táo (Justicia gendarussa Burm.F.), tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom Thanh táo (Justicia gendarussa Burm.F.), tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA VĂN HƢNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ NỘI TẠI ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM THANH TÁO (Justicia gendarussa Burm.F.), TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên nghành : Quản lý tài nguyên rừng Khoa : Lâm Nghiệp Khóa học : 2013- 2017 Thái Nguyên, năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA VĂN HƢNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ NỘI TẠI ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM THANH TÁO (Justicia gendarussa Burm.F.), TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÁI NGUN” KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo Lớp Chuyên nghành Khoa Khóa học Giảng viên hƣớng dẫn : Chính quy : QLTNR – N03 : Quản lý tài nguyên rừng : Lâm Nghiệp : 2013- 2017 : ThS Lƣơng Thị Anh Thái Nguyên, năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Thực tập tốt nghiệp giai đoạn quan trọng, để hoàn thành chương trình đào tạo Mục tiêu đợt thực tập nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có hội làm quen với thực tế sản xuất, nghiên cứu khoa học, đồng thời giúp sinh viên hệ thống hóa củng cố kiến thức học Xuất phát từ nguyện vọng thân, đồng ý Ban chủ nhiệm Khoa Lâm nghiệp, Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố nội đến khả hình thành hom Thanh táo (Justicia gendarussa Burm.F.), Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun” Trong q trình thực tập giúp đỡ, bảo, hướng dẫn tận tình thầy cô khoa Lâm Nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, đặc biệt cô giáo hướng dẫn Lương Thị Anh trực tiếp hướng dẫn thực đề tài này, với nỗ lực, cố gắng thân giúp tơi hồn thành khóa luận Cũng cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới tất giúp đỡ Do điều kiện thời gian có hạn, trình độ thân hạn chế nên khóa luận khơng tránh khỏi thiếu sót định.Vì tơi kính mong nhận góp ý thầy cô bạn để đề tài tơi hồn thiện Tơi xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 30 tháng năm 2017 Sinh viên Ma Văn Hƣng ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan kết nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nghiên cứu khóa luận trung thực Khóa luận giáo viên hướng dẫn xem sửa Thái Nguyên, ngày 30 tháng 05 năm 2017 Giảng viên hƣớng dẫn Sinh viên Th.S Lƣơng Thị Anh Ma văn Hƣng Giảng viên phản biện (ký ghi rõ họ tên) iii DANH MỤC CÁC BẢNG Mẫu bảng 3.1: Bảng xếp trị số quan sát phân tích phương sai nhân tố 28 Mẫu bảng 3.2: Bảng phân tích phương sai nhân tố ANOVA 31 Bảng 4.1: Tỷ lệ sống hom Thanh táo cơng thức thí nghiệm theo định kì theo dõi 33 Bảng 4.2: Khả rễ hom Thanh táo cơng thức thí nghiệm độ dài hom giâm 35 Bảng 4.3: Khả chồi hom Thanh táo cơng thức thí nghiệm độ dài hom giâm 39 Bảng 4.4: Tỷ lệ sống hom Thanh táo cơng thức thí nghiệm loại hom giâm 43 Bảng 4.5: Chỉ tiêu rễ hom Thanh táo công thức thí nghiệm loại hom giâm 45 Bảng 4.6: Phân tích phương sai nhân tố 50 Bảng 4.7: Các tiêu chồi CTTN loại hom giâm Thanh táo 50 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1: Sơ đồ bố trí thí nghiệm cho cơng thức độ dài hom giâm với lần nhắc lại 23 Hình 3.2: Sơ đồ bố trí thí nghiệm cho cơng thức loại hom giâm với lần nhắc lại 24 Hình 4.1: Tỷ lệ sống (%) trung bình hom Thanh táo cơng thức thí nghiệm độ dài hom giâm 34 Hình 4.2a: Tỷ lệ (%) rễ hom Thanh táo 35 CTTN độ dài hom giâm 35 Hình 4.2b: Đồ thị biểu diễn số rễ trung bình/hom 36 Thanh táo CTTN độ dài hom giâm 36 Hình 4.2c: Đồ thị biểu diễn chiều dài rễ trung bình/hom Thanh táo CTTN độ dài hom giâm 37 Hình 4.2d: Đồ thị biểu diễn số rễ trung bình/hom Thanh táo CTTN độ dài hom giâm 38 Hình 4.2e: Ảnh rễ hom Thanh táo CTTN 38 Hình 4.3a: Tỷ lệ (%) chồi hom Thanh táo CTTN độ dài hom giâm 40 Hình 4.3b: Đồ thị biểu diễn số chồi trung bình/hom Thanh táo CTTN độ dài hom giâm 40 Hình 4.3c: Đồ thị biểu diễn chiều dài chồi trung bình/hom Thanh táo CTTN độ dài hom giâm 41 Hình 4.3d: Đồ thị biểu diễn số chồi trung bình/hom Thanh táo CTTN độ dài hom giâm 42 Hình 4.3e: Ảnh chồi hom Thanh táo CTTN 42 Hình 4.4: Tỷ lệ sống hom Thanh táo CTTN loại hom giâm 44 v Hình 4.5a: Tỷ lệ rễ (%) hom Thanh táo CTTN loại hom giâm 45 Hình 4.5b: Số rễ trung bình/hom cơng thức loại hom giâm 46 Hình 4.5c: Chiều dài rễ trung bình/hom CTTN loại hom giâm 47 Hình 4.5d: Chỉ số rễ hom Thanh táo CTTN loại hom giâm 48 Hình 4.5e: Ảnh rễ hom Thanh táo CTTN loại hom giâm 49 Hình 4.6a: Tỷ lệ chồi hom CTTN loại hom giâm 51 Hình 4.6b: Số chồi trung bình hom Thanh táo cơng thức thí nghiệm loại hom giâm 51 Hình 4.6c: Chiều dài chồi trung bình hom CTTN loại hom giâm 52 Hình 4.6d: Chỉ số chồi hom CTTN loại hom giâm 53 Hình 4.6e: Ảnh chồi hom CTTN loại hom giâm 53 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CTTN : Công thức thí nghiệm CT : Cơng thức Tb : Trung bình IAA : Axit Indol axetic NAA : Axit Naphtylaxetic IPA : Axit Indol propionicv IBA : Axit Indolbutyric vii MỤC LỤC PHẦN 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.3 Ý nghĩa đề tài PHẦN 2: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2.1 Cơ sở khoa học vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Cơ sở tế bào học 2.1.2 Cơ sở di truyền học 2.1.3 Sự hình thành rễ bất định 2.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả rễ hom 2.1.5 Những yêu cầu kĩ thuật giâm hom 14 2.2 Tổng quan nghiên cứu giới Việt Nam 15 2.2.1 Những nghiên cứu giới 15 2.2.2 Những nghiên cứu Việt Nam 16 2.3 Một số thơng tin chung lồi Thanh táo 19 2.4 Tổng quan khu vực nghiên cứu 20 2.4.1 Đặc điểm - vị trí địa hình, đất đai khu vực nghiên cứu 20 2.4.2 Đặc điểm khí hậu, thời tiết 21 PHẦN 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 22 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 22 3.3 Nội dung nghiên cứu 22 3.4 Phương pháp nghiên cứu 22 3.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 23 3.4.2 Thu thập số liệu 27 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu 27 viii PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Kết tỷ lệ sống, khả rễ, chồi hom Thanh táo ảnh hưởng độ dài hom giâm 33 4.1.1 Kết tỷ lệ sống hom Thanh táo ảnh hưởng độ dài hom giâm 33 4.1.2 Kết khả rễ hom Thanh táo ảnh hưởng độ dài hom giâm 35 4.1.2.1 Kết tỷ lệ rễ hom Thanh táo ảnh hưởng độ dài hom giâm 35 4.1.2.2 Kết số rễ trung bình/hom Thanh táo ảnh hưởng độ dài hom giâm 36 4.1.2.3 Kết chiều dài rễ trung bình/hom Thanh táo ảnh hưởng độ dài hom giâm 37 4.1.2.4 Kết số rễ trung bình/hom Thanh táo ảnh hưởng độ dài hom giâm 38 4.1.3 Kết khả chồi hom Thanh táo ảnh hưởng độ dài hom giâm 38 4.1.3.1 Kết tỷ lệ chồi hom Thanh táo ảnh hưởng độ dài hom giâm 39 4.1.3.2 Kết số chồi trung bình/hom Thanh táo ảnh hưởng độ dài hom giâm 40 4.1.3.3 Kết chiều dài chồi trung bình/hom Thanh táo ảnh hưởng độ dài hom giâm 41 4.1.3.4 Kết số chồi trung bình/hom Thanh táo ảnh hưởng độ dài hom giâm 42 4.2 Kết tỷ lệ sống, khả rễ, chồi hom Thanh táo ảnh hưởng loại hom giâm 43 4.2.1 Kết tỷ lệ sống hom Thanh táo ảnh hưởng loại hom giâm 43 49 Hình 4.5e: Ảnh rễ hom Thanh táo CTTN loại hom giâm Cơng thức (Hom gốc) có số rễ đạt 19,78 thấp nhất, thấp công thức 6,24, thấp công thức 15,25 Cơng thức (Hom giữa) có số rễ đạt 26,02 thấp thứ hai, thấp công thức 9,01, cao công thức 6,24 Cơng thưc (Hom ngọn) có số rễ đạt 35,03 cao nhất, cao công thức 15,25, cao công thức 9,01 Như vậy, loại hom giâm có ảnh hưởng đến số rễ hom Thanh táo Để có sở chắn khẳng định cơng thức thí nghiệm có ảnh hưởng tốt đến số rễ hom Thanh táo, tơi tiên hành phân tích phương sai nhân tố với lần lặp (phụ biểu 02) Kết thể bảng 4.7 cho thấy F A = 40,8 > F05 = 5,14 Giả thuyết H0 bị bác bỏ, chấp nhận H1 Vậy nhân tố A (CTTN) tác động không đồng đến số rễ hom qua cơng thức thí nghiệm loại hom giâm, có cơng thức tác động trội so với công thức lại 50 Bảng 4.6: Phân tích phƣơng sai nhân tố ANOVA Source of Variation SS df MS F P-value F crit Between Groups 360.0032 180.0016 40.80374 0.000321 5.143253 Within Groups 26.4684 4.4114 Total 386.4716 Kết so sánh từ cặp (phụ biểu 02) cho thấy cơng thức có X Max1 = 35,03 lớn cơng thức có X Max2 = 26,02 lớn thứ có sai khác rõ Do cơng thức cơng thức trội Chứng tỏ công thức (loại hom ngọn) cho rễ tốt 4.2.3 Kết tiêu chồi hom CTTN loại hom giâm Kết nghiên cứu tiêu chồi hom Thanh táo công thức thí nghiệm ảnh hưởng loại hom giâm thể bảng 4.7, hình 4.6a, 4.6b, 4.6c, 4.6d, 4.6e: Bảng 4.7: Các tiêu chồi CTTN loại hom giâm Thanh táo Cơng thức thí nghiệm Số hom TN Số hom Tỷ lệ Số chồi Chiều dài Chỉ số chồi chồi (%) TB chồi TB (cái) (cm) chồi CT1 (hom gốc) 90 49 54,44 1,16 2,94 3,42 CT2 (hom giữa) 90 58 64,44 1,21 3,34 4,03 CT3 (hom ngọn) 90 80 88,89 1,14 3,89 4,42 254,33 314,10 0,00 0,23 0,25 PTPS Để thấy rõ ảnh hưởng loại hom giâm đến tiêu chồi hom Thanh táo, ta xem xét tiêu cụ thể sau: 4.2.3.1 Kết tỷ lệ chồi hom CTTN loại hom giâm Kết nghiên cứu tỷ lệ chồi hom Thanh táo công thức thí nghiệm ảnh hưởng loại hom giâm thể bảng 4.7, hình 4.6a: 51 Hình 4.6a: Tỷ lệ chồi hom CTTN loại hom giâm Bảng 4.7, hình 4.6a cho ta thấy tỷ lệ chồi hom cuối đợt thí nghiệm là: Cơng thức (hom gốc) cho tỷ lệ chồi thấp (54,44%) Công thức (hom giữa) cho tỷ lệ chồi 64,44 % Công thức cho tỷ lệ chồi cao (88,89%) Như loại hom giâm ảnh hưởng đến tỷ lệ chồi hom 4.2.3.2 Kết số chồi trung bình/hom Thanh táo CTTN loại hom giâm Kết thể bảng 4.7, hình 4.6b: Hình 4.6b: Số chồi trung bình hom Thanh táo cơng thức thí nghiệm loại hom giâm 52 Ở cuối đợt thí nghiệm kết theo dõi tính tốn cho biết số chồi trung bình/hom cơng thức 1,16 cái, công thức 1,21 cái, công thức 1,14 cái, có chênh lệch khơng đáng kể công thức 4.2.3.3 Kết chiều dài trung bình/hom Thanh táo CTTN loại hom giâm Kết chiều dài chồi trung bình/hom cơng thức thí nghiệm thể bảng 4.7, hình 4.6c: Hình 4.6c: Chiều dài chồi trung bình hom CTTN loại hom giâm Kết bảng 4.7, hình 4.6b cho thấy: Công thức (hom gốc) cho chiều dài chồi trung bình/hom 2,94 cm Cơng thức (hom giữa) cho chiều dài chồi trung bình/hom 3,34cm Cơng thức (hom ngọn) cho chiều dài chồi trung bình/hom 3,89cm Như công thức (hom ngọn) cho hom sinh trưởng chồi tốt nhanh công thức (hom giữa) công thức (hom gốc) 4.2.3.4 Kết số chồi hom Thanh táo CTTN loại hom giâm Kết số chồi hom Thanh táo cơng thức thí nghiệm thể bảng 4.7, hình 4.6c: 53 Hình 4.6d: Chỉ số chồi hom CTTN loại hom giâm Hình 4.6e: Ảnh chồi hom CTTN loại hom giâm Kết bảng 4.7, hình 4.6d cho ta thấy: Công thức (hom gốc) cho số chồi 3,42 Công thức (hom giữa) cho số chồi 4,03 Công thức (hom ngọn) cho số chồi 4,42 Như công thức (hom ngọn) cho số chồi cao công thức (hom giữa) cao công thức (hom gốc) Nhận xét chung: Như loại hom giâm ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, khả rễ, chồi hom Thanh táo Trong cơng thức thí nghiệm cơng thức (hom ngọn) có tỷ lệ sống, khả rễ, chồi tốt 54 PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Thí nghiệm thử nghiệm nhân tố: Độ dài hom, loại hom giâm Thanh táo trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun có số kết luận sau: 1) Độ dài hom giâm có ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, khả rễ, chồi hom giâm Thanh táo, công thức (9cm) cho kết cao nhất, công thức (12cm) khả rễ chồi cho hom giâm - Tỷ lệ sống, rễ hom Thanh táo cuối đợt thí nghiệm CTTN: Công thức (6cm) tỷ lệ rễ 86,67% Công thức (9cm) tỷ lệ rễ 94,44% Công thức (12cm) tỷ lệ rễ 92,22% - Các tiêu rễ hom Thanh táo CTTN: Số lượng rễ trung bình hom: Cơng thức cơng thức có số rễ trung bình hom cao 7,06 cái, tiếp đến công thức 6,9 thấp công thức đạt 5,63 Chiều dài rễ trung bình: Cơng thức có chiều dài rễ trung bình 4,66 cm, cơng thức 4,5 cm công thức đạt 4,37cm Chỉ số rễ: Công thức cao đạt 32,88 tiếp cơng thức đạt 31,07 thấp công thức đạt 24,62 - Các tiêu chồi hom Thanh táo CTTN: + Công thức (6cm) tỷ lệ chồi 86,66%, số chồi trung bình hom 1,12 cái, chiều dài chồi 3,22cm, số chồi 3,59 + Công thức (9cm) tỷ lệ chồi 94,44%, số chồi trung bình hom 1,15 cái, chiều dài chồi 4,3cm, số chồi 4,96 + Công thức (12 cm) tỷ lệ chồi 92,22%, số chồi trung bình hom 1,14 cái, chiều dài chồi 4,15cm, số chồi 4,75 2) Loại hom giâm có ảnh hưởng đến tỷ lệ sống, khả rễ, chồi hom giâm Thanh táo, kết cuối đợt nghiệm là: 55 *) Hom cho tỷ lệ sống, rễ, chồi cao nhất, đến hom giữa, thấp hom gốc - Hom có tỷ lệ sống, rễ đạt 90%; khả rễ đạt là: Số rễ trung bình hom 7,44 cái, chiều dài rễ trung bình 4,71 cm, số rễ 35,03 Có tỷ lệ chồi 88,89%, số chồi trung bình hom 1,14 cái, chiều dài chồi trung bình 3,89cm, số chồi 4.42 - Hom có tỷ lệ sống, rễ 65,56%, khả rễ đạt là: Số rễ trung bình hom 6,07 cái, chiều dài rễ trung bình 4,29cm, số rễ 26,02 Có tỷ lệ chồi 64,44%, số chồi trung bình hom 1,21cái, chiều dài chồi trung bình 3,34cm, số chồi 4,03 - Hom gốc có có tỷ lệ sống, rễ 56,67%, khả rễ đạt là: Số rễ trung bình hom 4,96 cái, chiều dài rễ trung bình 3,99cm, số rễ 19,78 Có tỷ lệ chồi 54,44%, số chồi trung bình hom 1,16 cái, chiều dài chồi trung bình 2,94cm, số chồi 3,42 5.2 Đề nghị - Trong sản xuất giống Thanh táo phương pháp giâm hom nên sử dụng hom có độ dài khoảng 9cm đến 12 cm - Tiến hành nghiên cứu thêm: giâm hom loại giá thể, thời vụ giâm hom, chất kích thích đến khả hình thành hom Thanh táo 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng Việt Đoàn Thị Mai CS (2005), Một số kết ứng dụng công nghệ sinh học nhân giống lâm nghiệp Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Hồng Minh Tấn CS (2009), Giáo trình sinh lý thực vật, Trường Đại học nông nghiệp I Hà Nội Hoàng Minh Thư (2014), Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố nội đến khả hình thành hom Gáo (Anthocephalus chinensis (Lam) Lê Đình Khả, Dương Mộng Hùng (1998), Giáo trình cải thiện giống rừng, Đại học Lâm Nghiệp Lê Đình Khả, Phạm Văn Tuấn (1996), Nhân giống Mỡ hom Tạp chí Lâm Nghiệp số 10 Nguyễn Đăng Cường (2012), Bài giảng thống kê toán học lâm nghiệp, trường Đại học Nơng lâm Thái Ngun Nguyễn Đình Dự (2014), Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố nội đến khả hình thành hom Sao Đen (Hopea odorata Roxb) trường đại học Nông lâm Thái Nguyên Nguyễn Hoàng Nghĩa, Trần Văn Tiến (2005), Kết qủa giâm hom hồng tùng phục vụ trồng rừng bảo tồn nguồn gen Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Phạm Văn Tuấn (1992), Sản xuất giống phương pháp mô hom, ý nghĩa ứng dụng, Thông tin chuyên đề số 11, trang 17 10 Phạm Văn Tuấn (1996), Một số nhân tố ảnh hưởng đến tỉ lệ rễ hom Bản tin hội khoa học kĩ thuật Lâm Nghiệp Việt Nam, số 4, trang 8-11 57 11 Phạm Văn Tuấn (1997), Nhân giống rừng hom, thành tựu khả áp dụng Việt Nam Tổng luận chuyên khảo khoa học kỹ thuật Lâm nghiệp, Hà Nội 12 Phạm Văn Tuấn (1997), Nhân giống cấy rừng hom, thành tựu khả áp dụng Việt Nam Tổng luận chuyên khảo khoa học kĩ thuật Lâm Nghiệp Hà Nội 13 Phạm Văn Tuấn (1997), Phương pháp việc nhân giống hom họ Dầu Indonesia Tạp chí Lâm nghiệp số 1, trang 12 14 Phạm Văn Tuấn (1998), Nhân giống sinh dưỡng họ Dầu hom vùng Đông Nam Á Tài liệu dịch trung tâm giống rừng Asean Canada (ACFTSC) 15 Trung tâm Giống rừng (1998), Tài liệu tập huấn kĩ thuật nhân giống keo lai hom II Tài liệu trích dẫn từ INTERNET 16.Vafs.gov.vn/wp-content/uploads/sites/2/2011/04/8ghepXoan.pdf 17 http://123doc.org/doc_search_title/1494316-nghien-cuu-khoa-hoc-nghiencuu-chon-va-nhan-giong-que-co-nang-suat-tinh-dau-cao-pptx.htm 18 http://chohoaviet.com/cay-thanh-tao-cay-trang-tri-vien-dep-mat/ 19 http://www.caycongtrinh.com.vn/cay-hoa-la-mau-cay-bui-tham/caythanh-tao 20 https://sites.google.com/site/dialitinhthainguyen/home/khi-hau 21 http://text.123doc.org/document/3411724-anh-huong-cua-chat-kichthich-iba-idolbutylic-acid-den-kha-nang-ra-re-cua-hom-cay-loc-vungbarringtonia-acutangula-l-gaertn-tai-truong-dai-hoc-nong-lam-thainguyen.htm PHỤ BIỂU 01 Ảnh hƣởng độ dài hom giâm đến số rễ hom Thanh táo Bảng 1.1: Tổng hợp kết số rễ hom Thanh táo CTTN độ dài hom giâm Phân cấp nhân tố A (CTTN) Trung bình lần lặp lại Si X i CT1: Hom dài 6cm 24,56 26,20 23,13 73,90 24,63 CT1: Hom dài 9cm CT1: Hom dài 12cm 33,38 31,09 32,13 30,98 33,01 98,52 31,11 93,17 265,6 32,84 31,06 88,53 Qua xử lý EXCEL ta có bảng phân tích phương sai nhân tố số rễ độ dài hom Thanh táo theo bảng: Bảng 1.2: Bảng phân tích phƣơng sai nhân tố ảnh hƣởng đến số rễ hom Thanh táo ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS 111.9174 5.5542 117.4716 df MS F P-value F crit 55.9587 60.45015 0.000106 5.143253 0.9257 * Tính sai khác nhỏ có nghĩa Số lần lặp cơng thức nhau: b1 = b2 = = bi = b Ta tính LSD: LSD= = 2,31 * = 1,814 Trong đó: LSD: Chỉ tiêu sai dị bảo đảm nhỏ = 2,31 với bậc tự df = a(b-1) = 6, α = 0,05 SN: sai tiêu chuẩn ngẫu nhiên Bảng 1.3: Bảng sai dị cặp xi  xj cho số rễ độ dài hom giâm Thanh táo CT1 CT2 CT2 8,21* CT3 6,43* 1,78 Những cặp sai dị lớn LSD xem sai rõ cơng thức có dấu “*” Những cặp sai di nhỏ LSD xem khơng có sai khác cơng thức có dấu “-” Qua bảng ta thấy cơng thức có thức có = 32,84 lớn công = 31,06 lớn thứ có sai khác rõ Do cơng thức công thức tác động đến số rễ độ dài hom tốt Chứng tỏ qua phép tính cho thấy cơng thức có tác động tới số rễ hom Thanh táo tốt = 32,84 PHỤ BIỂU 02 Ảnh hƣởng loại hom giâm đến số rễ hom Thanh táo Bảng 1.1: Tổng hợp kết số rễ hom Thanh táo CTTN loại hom giâm Trung bình lần lặp lại Phân cấp nhân tố A (CTTN) Công thức TN Công thức 1: Hom gốc LL1 LL2 LL3 Si X Tổng TB i 19,54 20,31 19,50 59,34 19,78 Công thức 2: Hom 26,61 26,07 25,39 78,06 26,02 Công thức 3: Hom 38,22 36,06 31,27 105,56 35,19 243,0 80,99 Bảng 2.2: Bảng phân tích phƣơng sai nhân tố ảnh hƣởng đến số rễ hom Thanh táo ANOVA Source of Variation Between Groups Within Groups Total SS df 360.0032 MS F P-value 180.0016 40.80374 0.000321 5.143253 26.4684 386.4716 4.4114 * Tính sai khác nhỏ có nghĩa Số lần lặp công thức nhau: b1 = b2 = = bi = b Ta tính LSD: LSD= Trong đó: = 2,31 * F crit = 3,961 LSD: Chỉ tiêu sai dị bảo đảm nhỏ = 2,31 với bậc tự df = a(b-1) = 6, α = 0,05 SN: sai tiêu chuẩn ngẫu nhiên Bảng 2.3: Bảng sai dị cặp xi  xj cho số rễ loại hom giâm Thanh táo CT2 CT1 6,24* CT2 CT3 15,41* 9,17* Những cặp sai dị lớn LSD xem sai rõ cơng thức có dấu “*” Những cặp sai di nhỏ LSD xem khơng có - sai khác cơng thức có dấu “ ” Qua bảng ta thấy cơng thức có = 35,19 lớn công thức = 26,02 lớn thứ có sai khác rõ có Do cơng thức công thức tác động đến số rễ loại hom tốt Chứng tỏ qua phép tính cho thấy cơng thức có tác động tới số rễ hom Thanh táo tốt = 35,19 PHỤ BIỂU 03 Hình ảnh bố trí tiến hành thí nghiệm Hình a: chuẩn bị luống làm vòm che Hình c: Cắt khử trùng hom giâm Hình b: Chuẩn bị giá thể Hình d: Cắm hom giá thể chuẩn bị trƣớc Hình e: bố trí thí nghiệm cho công thức loại hom giâm ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM MA VĂN HƢNG Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU ẢNH HƢỞNG CỦA MỘT SỐ YẾU TỐ NỘI TẠI ĐẾN KHẢ NĂNG HÌNH THÀNH CÂY HOM THANH TÁO (Justicia gendarussa Burm.F.), TẠI... Ngoài số nghiên cứu thực nghiệm ảnh hưởng yếu tố nội (loại hom, kích thước hom, tuổi hom ) đến khả rễ hom rừng Trong đề tài nghiên cứu Hoàng Minh Thư: Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố nội đến khả hình. .. học Nông Lâm Thái Nguyên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng số yếu tố nội đến khả hình thành hom Thanh táo (Justicia gendarussa Burm.F.), Trường Đại học Nơng Lâm Thái Ngun” Trong q
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom Thanh táo (Justicia gendarussa Burm.F.), tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp), Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố nội tại đến khả năng hình thành cây hom Thanh táo (Justicia gendarussa Burm.F.), tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay