KẾ HOACH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ SINH HỌC TOÀN KHỐI NĂM 20172018

12 60 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2018, 08:23

Trường THCS Đại Hùng Năm học 2016-2017 KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC I CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH Cả năm: 37 tuần - 70 tiết Học kỳ I: 19 tuần - 36 tiết Học kỳ II: 18 tuần - 34 tiết II CÁC CHỦ ĐỀ Số chủ đề: 02 Tên chủ đề: Học kì I: Chủ đề 1: Tìm hiểu tế bào thực vật (3 tiết) Học Kì II: Chủ đề 2: Tìm hiểu thực vật bậc thấp (3 tiết) III KẾ HOẠCH CHI TIẾT HỌC KÌ I Tuần Chủ đề Tiết 01 01 02 03 02 04 03 04 05 06 07 08 09 10 Chủ đề 1: Tìm hiểu tế bào thực vật 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Giáo viên Nguyễn Thanh Loan Nội dung dạy học Kiến thức bỏ theo giảm tải MỞ ĐẦU SINH HỌC- ĐẠI CƯƠNG VỀ THỰC VẬT Bài 1: Đặc điểm thể sống - Đặc điểm chung thực vật Bài 2: Nhiệm vụ sinh học Bài 3,4: Đặc điểm chung thực vật; Có phải tất thực vật có hoa? CHƯƠNG I: TẾ BÀO THỰC VẬT Bài 5: Thực hành - Kính lúp, kính hiển vi cách sử dụng Bài 6: Thực hành - Quan sát tế bào thực vật Bài 7: Cấu tạo tế bào thực vật Bài 8: Sự lớn lên phân chia tế bào CHƯƠNG II: RỄ Bài 9: Các loại rễ, miền rễ Bài 10: Cấu tạo miền hút rễ Bài 11: Sự hút nước muối khoáng rễ Bài 12: Biến dạng rễ Thực hành - Nhận biết loại rễ biến dạng rễ CHƯƠNG III: THÂN Bài 13: Cấu tạo thân Bài 14: Thân dài đâu ? Bài 15: Cấu tạo thân non Không dạy bảng / 49 Bài 16 Thân to đâu? Bài 17 Vận chuyển chất thân Bài 18: Biến dạng thân Ôn tập Kiểm tra tiết Trang Trường THCS Đại Hùng 21 11 22 23 24 12 25 13 26 27 28 29 14 15 30 31 16 32 33 34 35 17 18 Năm học 2016-2017 CHƯƠNG IV: LÁ Bài 19: Đặc điểm bên Bài 20: Cấu tạo phiến -Bỏ câu hỏi 4, / 67 Bài 21: Quang hợp Quang hợp (Tiếp) Bài 22:Ảnh hưởng điều kiện bên đến quang hợp Ý nghĩa quang hợp Bài 23:Cây có hơ hấp khơng? Bỏ câu hỏi 4,5 Bài 24:Phần lớn nước vào đâu? Bài 25:Biến dạng Bài tập CHƯƠNG V: SINH SẢN SINH DƯỠNG Bài 26:Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên Bài 27:Sinh sản sinh dưỡng người Mục câu hỏi không dạy CHƯƠNG VI: HOA VÀ SINH SẢN HỮU TÍNH Bài 28: Cấu tạo chức hoa Bài 29: Các loại hoa Ôn tập học kỳ I Kiểm tra học kỳ I HỌC KỲ II Tuần Chủ đề 19 36 37 38 20 39 21 40 41 42 43 44 22 23 24 25 26 27 28 29 Tiết Chủ đề 2: Tìm hiểu thực vật bậc thấp 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Nội dung dạy học Bài 30: Thụ phấn Bài 30:Thụ phấn (tiếp theo) Bài 31: Thụ tinh, kết hạt tạo CHƯƠNG VII: QUẢ VÀ HẠT Bài 32: Các loại Bài 33:Hạt phận hạt Bài 34: Phát tán hạt Bài 35:Những điều kiện cần cho hạt nẩy mầm Bài 36:Tổng kết có hoa Bài 36:Tổng kết có hoa (tiếp) CHƯƠNG VIII: CÁC NHÓM THỰC VẬT Bài 37: Tảo Bài 38: Rêu - Cây rêu Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ Ôn tập Kiểm tra tiết Bài 40:Hạt trần - thơng Bài 41:Hạt kín - đặc điểm thực vật hạt kín Bài 42:Lớp hai mầm lớp mầm Bài 43:Khái niệm sơ lược phân loại thực vật Bài 45:Nguồn gốc trồng Luyện tập Giáo viên Nguyễn Thanh Loan Kiến thức bỏ theo giảm tải Bỏ câu 1,2,4 Bài 44 đọc thêm Trang Trường THCS Đại Hùng 56 57 30 31 58 59 60 32 33 34 35 36 37 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Năm học 2016-2017 CHƯƠNG IX: VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT Bài 46: Thực vật góp phần điều hồ khí hậu Bài 47:Thực vật bảo vệ đất nguồn nước Bài 48:Vai trò thực vật động vật đời sống người Bài 48:Vai trò thực vật động vật đời sống người (tiếp theo) Bài 49:Bảo vệ đa dạng thực vật CHƯƠNG X: VI KHUẨN - NẤM - ĐỊA Y Bài 50:Vi khuẩn Bài 51:Nấm Bài 51:Nấm (tiếp) Bài 52:Địa y Bài tập: Tìm hiểu quy trình sản xuất nấm Ơn tập Kiểm tra học kỳ II Bài 53 Tham quan thiên nhiên Bài 53 Tham quan thiên nhiên (tiếp theo) Bài 53 Tham quan thiên nhiên (tiếp theo) DUYỆT CỦA PGD & ĐT Giáo viên Nguyễn Thanh Loan Đại Hùng ngày 15 tháng năm 2016 XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU Trang Trường THCS Đại Hùng Năm học 2016-2017 KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC I CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH Cả năm: 37 tuần - 70 tiết Học kỳ I: 19 tuần - 36 tiết Học kỳ II: 18 tuần - 34 tiết II CÁC CHỦ ĐỀ Số chủ đề: 02 Tên chủ đề: Học kì I: Chủ đề 1: Một số động vật nguyên sinh (3 tiết) Học kì II: Chủ đề 2: Tìm hiểu lớp bò sát (3 tiết) III KẾ HOẠCH CHI TIẾT HỌC KÌ I Tuần Chủ đề 01 02 01 02 03 Tiết Một số động vật nguyên sinh 06 07 08 Kiến thức bỏ theo giảm tải 03 04 Bài Thế giới động vật đa dạng, phong phú Bài Phân biệt động vật với thực vật Đặc điểm chung động vật Chương I Ngành động vật nguyên sinh Bài Thực hành: Quan sát số động vật nguyên sinh Bài Trùng roi 05 Bài Trùng biến hình trùng giày 06 07 Bài Trùng kiết lị trùng sốt rét Bài Đặc điểm chung vai trò thực tiến Động vật Nội dung nguyên sinh trùng lỗ không dạy Chương II Nghành Ruột khoang Bài Thủy tức Bài Đa dạng ngành ruột khoang Bài 10 Đặc điểm chung vai trò ngành ruột khoang Chương III Các ngành Giun Phần lệnh/41 NGÀNH GIUN DẸP bảng / 42 Bài 11 Sán gan không dạy Bài 12 Một số giun dẹp khác đặc điểm chung Mục II không ngành Giun dẹp dạy NGÀNH GIUN TRÒN Bài 13 Giun đũa Bài 14 Một số giun tròn khác đặc điểm chung Mục II khơng ngành Giun tròn dạy NGÀNH GIUN ĐỐT Bài 15 không Bài 15 Thực hành: Mổ quan sát giun đất (Bài 15:Giun dạy đất.->Bỏ bài) Bài 16 Thực hành: Mổ quan sát giun đất.(Tiếp) Bài 17 Một số giun đốt khác đặc điểm chung ngành Mục II không Giun đốt dạy Kiểm tra tiết 04 05 Nội dung dạy học 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 09 18 Giáo viên Nguyễn Thanh Loan Mục không dạy Mục phần II không dạy Trang Trường THCS Đại Hùng 10 19 20 11 21 22 23 12 24 25 13 26 27 28 29 30 14 15 31 16 32 33 34 35 36 17 18 19 Năm học 2016-2017 Chương IV Ngành Thân mềm Bài 18 Trai sông Bài 19 Thực hành: Quan sát số thân mềm (Bài 19:Một số thân mềm khác.->Bỏ bài) Bài 20 Thực hành: Quan sát số thân mềm (Tiếp) Bài 21 Đặc điểm chung vai trò ngành Thân mềm Chương V Ngành Chân khớp LỚP GIÁP XÁC Bài 22 Thực hành: Quan sát cấu tạo ngồi hoạt động sống Tơm sơng ( Bài 22 Tôm sông không dạy lý thuyết) Bài 23 Thực hành: Mổ quan sát tôm sông Bài 24 Đa dạng vai trò lớp Giáp xác LỚP HÌNH NHỆN Bài 25 Nhện đa dạng lớp Hình nhện LỚP SÂU BỌ Bài 26 Châu chấu Bài 27 Đa dạng đặc điểm chung lớp Sâu bọ Bài 28 Thực hành: Xem băng hình tập tính sâu bọ Bài 29 Đặc điểm chung vai trò ngành Chân khớp Chương VI Ngành động vật có xương sống CÁC LỚP CÁ Bài 31 TH: quan sát cấu tạo hành động sống cá chép (Bài 31: Cá chép.->Không dạy lý thuyết) Bài 32 Thực hành: Mổ cá Bài 33 Cấu tạo cá chép Bài 34 Đa dạng đặc điểm chung lớp Cá Ôn tập học kỳ I (theo nội dung 40 sgk) Kiểm tra học kỳ I Bài 19 không dạy Bài 22 không dạy Bài 31 không dạy HỌC KỲ II Tuần Chủ đề Tiết 37 38 20 39 21 22 23 24 Chủ đề 2: Tìm hiểu lớp bò sát 40 41 42 43 44 45 46 25 47 Nội dung dạy học Kiến thức bỏ theo giảm tải LỚP LƯỠNG CƯ Bài 35 Ếch đồng Bài 36 Thực hành: Quan sát cấu tạo ếch đồng mẫu mổ Bài 37 Đa dạng đặc điểm chung lớp Lưỡng cư LỚP BỊ SÁT Bài 38 Thằn lằn bóng dài Bài 39 Cấu tạo thằn lằn Bài 40 Đa dạng đặc điểm chung lớp Bò sát LỚP CHIM Bài 41 Chim bồ câu Bài 43 Cấu tạo chim bồ câu Bài 44 Đa dạng đặc điểm chung lớp Chim Bài 42 & 45 Thực hành: Quan sát xương, mẫu mổ chim bồ câu - Xem băng hình đời sống tập tính chim LỚP THÚ (Lớp Có vú) Bài 46 Thỏ Giáo viên Nguyễn Thanh Loan Trang Trường THCS Đại Hùng 26 27 48 49 50 51 52 53 28 29 30 54 55 56 57 58 59 31 32 33 60 61 62 63 64 65 34 35 36 37 66 67 68 69 70 Năm học 2016-2017 Bài 47 Cấu tạo thỏ Bài 48 Đa dạng lớp Thú - Bộ Thú huyệt, Thú túi Bài 49 Đa dạng lớp Thú (tiếp) - Bộ Dơi Cá Voi Bài 50 Đa dạng lớp Thú (tiếp theo) - Bộ Ăn sâu bọ, Gặm nhấm Ăn thịt Bài 51 Đa dạng lớp Thú (tiếp theo) - Các Móng guốc Linh trưởng Bài tập (Chửa số tập tập sinh học NXB GD, 2006) Bài 52 Thực hành: Xem băng hình đời sống tập tính Thú Luyện tập (Thay 53 không dạy) Kiểm tra tiết Chương VII Sự tiến hóa động vật Bài 54 Tiến hóa tổ chức thể Bài 55 Tiến hóa sinh sản Bài 56 Cây phát sinh giới động vật Chương VIII Động vật đời sống người Bài 57 Đa dạng sinh học Bài 58 Đa dạng sinh học (tiếp theo) Bài 59 Biện pháp đấu tranh sinh học Bài 60 Động vật quý Bài 61 Tìm hiểu số động vật có tầm quan trọng kinh tế địa phương Bài 62 Tìm hiểu số ĐV có tầm quan trọng kinh tế địa phương (tiếp theo) Bài 63 Ôn tập học kỳ II Kiểm tra học kỳ II Bài 64 Tham quan thiên nhiên Bài 65 Tham quan thiên nhiên (tiếp theo) Bài 66 Tham quan thiên nhiên (tiếp theo) DUYỆT CỦA PGD & ĐT Giáo viên Nguyễn Thanh Loan Bỏ lệnh /157 Bỏ lệnh /160 Phần lệnh /164 không dạy Đại Hùng ngày 15 tháng năm 2016 XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU Trang Trường THCS Đại Hùng Năm học 2016-2017 KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC I CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH Cả năm: 37 tuần - 70 tiết Học kỳ I: 19 tuần - 36 tiết Học kỳ II: 18 tuần - 34 tiết II CÁC CHỦ ĐỀ Số chủ đề: 02 Tên chủ đề: Học kì I: Chủ đề 1: Tìm hiểu xương (3 tiết) Học kì II: Chủ đề 2: Tìm hiểu quan sinh dục người (3 tiết) III KẾ HOẠCH CHI TIẾT HỌC KÌ I Tuần Chủ đề Tiết Nội dung dạy học 01 Bài Bài mở đầu Chương I Khái quát thể người Bài Cấu tạo thể người Bài Tế bào Bài Mô Bài Phản xạ Bài Thực hành: Quan sát tế bào mô Chương II Vận động Bài Bộ xương Bài Cấu tạo tính chất xương Bài 12 Thực hành: Tập sơ cứu băng bó cho người gãy xương Bài Cấu tạo tính chất Bài 10 Hoạt động Bài 11 Tiến hóa hệ vận động Vệ sinh hệ vận động Chương III Tuần hoàn Bài 13 Máu môi trường thể Bài 14 Bạch cầu - Miễn dịch Bài 15 Đông máu nguyên tắc truyền máu Bài 16 Tuần hồn máu lưu thơng bạch huyết Bài 17 Tim mạch máu Bài 18 Vận chuyển máu qua hệ mạch Vệ sih hệ tuần hoàn Bài 19 Thực hành: Sơ cứu cầm máu Kiểm tra tiết Chương IV Hô hấp Bài 20 Hô hấp quan hô hấp Bài 21 Hoạt động hô hấp Bài 22 Vệ sinh hô hấp 01 02 03 04 05 06 02 03 04 Chủ đề 1: Tìm hiểu xương 07 08 09 05 06 07 08 09 10 11 12 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Giáo viên Nguyễn Thanh Loan Kiến thức bỏ theo giảm tải Mục II không dạy Phần II không dạy Trang Trường THCS Đại Hùng 24 25 26 27 13 14 28 29 30 15 31 16 32 33 34 35 36 17 18 19 Năm học 2016-2017 Bài 23 Thực hành: Hơ hấp nhân tạo Chương V Tiêu hóa Bài 24 Tiêu hóa quan tiêu hóa Bài 25 Tiêu hóa khoang miệng Bài 27-28 Tiêu hóa dày - Tiêu hóa ruột non Bài 29 Hấp thụ chất dinh dưỡng thải phân Bài 30 Vệ sinh tiêu hóa Bài 26 Thực hành: Tìm hiểu hoạt động enzim nước bọt Bài tập (chữa số tập tập sinh học - NXB GD, 2006) Chương VI Trao đổi chất lượng Bài 31 Trao đổi chất Bài 32 Chuyển hóa Bài 33 Thân nhiệt Bài 35 Ôn tập học kỳ I (theo nội dung 40 sgk) Kiểm tra học kỳ I H29.2 không dạy HỌC KỲ II Tuần 20 Chủ đề Tiết 37 38 39 21 22 23 24 25 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 26 27 50 51 Nội dung dạy học Kiến thức bỏ theo giảm tải Bài 34 Vitamin muối khoáng Bài 36 Tiêu chuẩn ăn uống Nguyên tắc lập phần Bài 37 Thực hành: Phân tích phần cho trước Chương VII Bài tiết Bài 38 Bài tiết cấu tạo hệ tiết nước tiểu Bài 39 Bài tiết nước tiểu Bài 40 Vệ sinh hệ tiết Chương VIII Da Bài 41 Cấu tạo chức da Bài 42 Vệ sinh da Chương IX Thần kinh giác quan Bài 43 Giới thiệu chung hệ thần kinh Bài 44 Thực hành: Tìm hiểu chức (liên quan đến cấu tạo) tủy sống Bài 45 Dây thần kinh Bài 46 Trụ não, tiểu não, não trung gian Lệnh so sánh cấu tạo bảng 46/145 không dạy Bài 47 Đại não Lệnh /149 không dạy Bài 48 Hệ thần kinh sinh dưỡng Hình 48.2 bảng 48-2 khơng dạy Bài 49 Cơ quan phân tích thị giác H49-1 49-4 không dạy Giáo viên Nguyễn Thanh Loan Trang Trường THCS Đại Hùng 52 53 54 28 55 56 57 29 30 58 59 60 61 62 31 32 33 34 Chủ đề 2: Tìm hiểu quan sinh dục người 63 64 65 66 67 35 68 36 37 69 70 Năm học 2016-2017 Bài 50 Vệ sinh mắt Bài 51 Cơ quan phân tích thính giác H51.2 khơng dạy Bài 52 Phản xạ khơng điều kiện phản xạ có điều kiện Bài 53 Hoạt động thần kinh cấp cao người Bài 54 Vệ sinh thần kinh Kiểm tra tiết Chương X Nội tiết Bài 55 Giới thiệu chung hệ nội tiết Bài 56 Tuyến yên, tuyến giáp Bài 57 Tuyến tụy tuyến thận Bài 58 Tuyến sinh dục Bài 59 Sự điều hòa phối hợp hoạt động tuyến nội tiết Chương XI Sinh sản Bài 60 Cơ quan sinh dục nam Bài 61 Cơ quan sinh dục nữ Bài 62 Thụ tinh, thụ thai phát triển thai Bài 63 Cơ sở khoa học biện pháp tránh thai Bài 64-65 Các bệnh lây truyền qua đường sinh dục (bệnh tình dục) - Đại dịch AIDS - Thảm họa loài người Bài tập (chữa số tập tập sinh học - NXB GD, 2006) Bài 66 Ôn tập - Tổng kết Kiểm tra học kỳ II DUYỆT CỦA PGD & ĐT Giáo viên Nguyễn Thanh Loan Đại Hùng ngày 15 tháng năm 2016 XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU Trang Trường THCS Đại Hùng Năm học 2016-2017 KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC I CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH Cả năm: 37 tuần - 70 tiết Học kỳ I: 19 tuần - 36 tiết Học kỳ II: 18 tuần - 34 tiết II CÁC CHỦ ĐỀ Số chủ đề: 02 Tên chủ đề: Học kì I: Chủ đề 1: Tìm hiểu ADN (3 tiết) Học kì II: Chủ đề 2: Ơ nhiễm mơi trường (3 tiết) III KẾ HOẠCH CHI TIẾT HỌC KÌ I Tuần Chủ đề 01 Tiết 01 02 03 04 05 06 02 03 07 04 08 09 10 11 12 13 14 05 06 07 08 Chủ đề 1: Tìm hiểu ADN 15 16 17 09 10 11 18 19 20 21 Nội dung dạy học DI TRUYỀN HỌC VÀ BIẾN DỊ Chương I Các thí nghiệm Menđen Bài Menđen di truyền học Bài Lai cặp tính trạng Bài Lai cặp tính trạng (tiếp theo) Bài Lai hai cặp tính trạng Bài Lai hai cặp tính trạng (tiếp theo) Bài Thực hành: Tìm xác suất xuất mặt đồng kim loại Bài Bài tập chương I Chương II Nhiễm sắc thể Bài Nhiễm sắc thể Bài Nguyên phân Bài 10 Giảm phân Bài 11 Phát sinh giao tử thụ tinh Bài 12 Cơ chế xác định giới tính Bài 13 Di truyền liên kết Bài 14 Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể Chương III AND gen Bài 15 ADN Bài 16 ADN chất gen Bài 20 Thực hành: Quan sát lắp mơ hình ADN Bài 17 Mối quan hệ gen ARN Bài 18 Prôtêin Bài 19 Mối quan hệ gen tính trạng Kiểm tra tiết Giáo viên Nguyễn Thanh Loan Kiến thức bỏ theo giảm tải Mục V bỏ Bài tập bỏ Bỏ câu 1/30 Bỏ câu 2/33 Bỏ câu 2,4/43 Bỏ câu 5,6 Lệnh/55 bỏ Lệnh/58 bỏ Trang 10 Trường THCS Đại Hùng 22 23 24 25 12 13 26 27 14 28 29 15 30 31 16 32 33 34 17 35 18 19 36 Năm học 2016-2017 Chương IV Biến dị Bài 21 Đột biến gen Bài 22 Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể Bài 23 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể Lệnh /67 bỏ Bài 24 Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (tiếp theo) Bài 25 Thường biến Mục IV bỏ Bài 26 Thực hành: Nhận biết vài dạng đột biến Bài 27 Thực hành: Quan sát thường biến Chương V Di truyền học người Bài 28 Phương pháp nghiên cứu di truyền người Bài 29 Bệnh tật di truyền người Bài 30 Di truyền học với người Chương VI Ứng dụng di truyền học Bài 31 Công nghệ tế bào Bài 32 Công nghệ gen Luyện tập (Bài 33: Gây đột biến nhân tạo Bài 33 đọc thêm chọn giống.->Đọc thêm) Ôn tập học kỳ I (theo nội dung 40 sgk) (Tiếp) Kiểm tra học kỳ I HỌC KỲ II Tuần 20 Chủ đề Tiết 37 38 39 21 40 41 22 42 43 23 24 44 45 46 47 25 48 Nội dung dạy học Kiến thức bỏ theo giảm tải Bài 34 Thối hóa tự thụ phấn giao phối gần Bài 35 Ưu lai Bài 35: Ưu lai (Tiếp) (Thay 36: Các phương Bài 36 đọc pháp chọn lọc – Đọc thêm) thêm Bài 38 Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn Bài 39 Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi trồng SINH VẬT VÀ MƠI TRƯỜNG Chương I Sinh vật mơi trường Bài 41 Môi trường nhân tố sinh thái Bài 42 Ảnh hưởng ánh sáng lên đời sống sinh vật Bài 43 Ảnh hưởng nhiệt độ độ ẩm lên đời sống sinh vật Bài 44 Ảnh hưởng lẫn sinh vật Bài 45 Thực hành: Tìm hiểu MT ảnh hưởng số NTST lên đời sống sinh vật Bài 46 Thực hành: Tìm hiểu MT ảnh hưởng số NTST lên đời sống SV (tt) Chương II Hệ sinh thái Bài 47 Quần thể sinh vật Giáo viên Nguyễn Thanh Loan Trang 11 Trường THCS Đại Hùng 49 50 51 52 53 54 55 26 27 28 29 30 31 Chủ đề 2: Ơ nhiễm mơi trường 32 56 57 58 59 60 61 62 63 33 34 35 36 37 64 65 66 67 68 69 70 Năm học 2016-2017 Bài 48 Quần thể người Bài 49 Quần xã sinh vật Bài 50 Hệ sinh thái Luyện tập Kiểm tra tiết Bài 51 Thực hành: Hệ sinh thái Bài 52 Thực hành: Hệ sinh thái (tiếp theo) Chương III Con người, dân số môi trường Bài 53 Tác động người môi trường Bài 54 Ô nhiễm môi trường Bài 55 Ô nhiễm môi trường (tiếp theo) Bài 56 Thực hành: Tìm hiểu tình hình mơi trường địa phương Bài 57 Thực hành: Tìm hiểu tình hình mơi trường địa phương (tiếp theo) Chương IV Bảo vệ môi trường Bài 58 Sử dụng hợp lí tài ngun thiên nhiên Bài 59 Khơi phục mơi trường gìn giữ thiên nhiên hoang dã Bài 60 & 61 Bảo vệ đa dạng hệ sinh thái - Luật bảo vệ môi trường Bài 62 Thực hành: Vận dụng Luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ MT địa phương Bài tập Ôn tập học kỳ I Kiểm tra học kỳ I Bài 64 Tổng kết chương trình tồn cấp Bài 65 Tổng kết chương trình tồn cấp (tiếp) Bài 66 Tổng kết chương trình tồn cấp (tiếp) DUYỆT CỦA PGD & ĐT Giáo viên Nguyễn Thanh Loan Đại Hùng ngày 15 tháng năm 2016 XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU Trang 12 ... 2016-2017 KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC I CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH Cả năm: 37 tuần - 70 tiết Học kỳ I: 19 tuần - 36 tiết Học kỳ II: 18 tuần - 34 tiết II CÁC CHỦ ĐỀ Số chủ đề: 02 Tên chủ đề: Học. .. Hùng Năm học 2016-2017 KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ MÔN SINH HỌC I CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH Cả năm: 37 tuần - 70 tiết Học kỳ I: 19 tuần - 36 tiết Học kỳ II: 18 tuần - 34 tiết II CÁC CHỦ ĐỀ Số chủ đề: ... 70 tiết Học kỳ I: 19 tuần - 36 tiết Học kỳ II: 18 tuần - 34 tiết II CÁC CHỦ ĐỀ Số chủ đề: 02 Tên chủ đề: Học kì I: Chủ đề 1: Tìm hiểu xương (3 tiết) Học kì II: Chủ đề 2: Tìm hiểu quan sinh dục
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOACH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ SINH HỌC TOÀN KHỐI NĂM 20172018, KẾ HOACH DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ SINH HỌC TOÀN KHỐI NĂM 20172018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay