Đề thi kinh tế vĩ mô có đáp án UEH

4 34 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 19:54

Lãi suất không thể giảm bởi sự tác động của chính sách tài khoá và chính sách tiền tệB. Nền kinh tế không thể bị tác động bởi chính sách tài khoá hoặc chính sách tiền tệC. Chính sách tài khoá sẽ rất hiệu quả trong việc kiểm soát tổng cầuD. Chính sách tài khoá hoàn toàn không có hiệu quả trong việc kiểm soát tổng cầuCâu 2: Khi mức giá giảm, đường cầu tiền sẽ chuyển dịch vềA. bên phải làm cho lãi suất giảm xuống.B. bên phải làm cho lãi suất tăng lên.C. bên trái làm cho lãi suất tăng lên.D. bên trái làm cho lãi suất giảm xuống.Câu 3: Chính sách tài khoá và tiền tệ mở rộng sẽ làm cho:A. Đường tổng cung dịch chuyển sang tráiB. Đường tổng cầu dịch chuyển sang phảiC. Người tiêu dùng và doanhnghiệp chi tiêu ít hơnD. Sản lượng được sản xuất ra có xu hướng giảmCâu 4: Giả sử chính phủ muốn kích thích đầu tư nhưng hầu như không thay đổi thu nhập, theo bạnchính phủ cần sử dụng chính sách nào?A. Giảm chi tiêu của chính phủ kèm với chính sách tiền tệ mở rộngB. Giảm thuế đi kèm với chính sách tiền tệ thắt chặtC. Trợ cấp cho đầu tư đi kèm với chính sách tiền tệ mở rộngD. Giảm thuế thu nhập đi kèm với chính sách tài khoá mở rộngCâu 5: Một lý do làm cho đường tổng cung có độ dốc dương là:A. Nhu cầu của các tác nhân trong nền kinh tế tăng khi mặt bằng giá cả tăngB. Các doanh nghiệp sẽ bán được nhiều sản phẩm hơn khi giá cả tăngC. Lợi nhuận của các doanh nghiệp tăng thúc đẩy các doanh nghiệp sản xuất nhiều hơnD. Các hãng kinh doanh sẽ có xu hướng tăng sản lượng khi giá cả tăngCâu 6: Khi sản lượng giảm xuống trong điều kiện lượng cung tiền không thay đổi thìA. mức cầu về tiền tăng lên B. lãi suất cân bằng tăng lênC. lãi suất cân bằng giảm xuống D. lãi suất cân bằng không đổiCâu 7: Trong mô hình tổng cung tổng cầu, đường tổng cung dịch chuyển sang trái là do:A. Chính phủ tăng thuế. B. Gía các yếu tố sản xuất tăng lên.C. Năng lực sản xuất của quốc gia tăng lên. D. Các câu trên đều sai.Câu 8: Số nhân tiền tổng hợp phản ánh:A. Lượng tiền giao dịch của nền kinh tế có được từ 1 đơn vị tiền cơ sởB. Lượng tiền giao dịch của nền kinh tế có được từ 1 đơn vị tiền ký gởiC. Cả (a) và (b) đều đúngD. Cả (a) và (b) đều saiCâu 9: Giá trị sản lượng của một hãng trừ đi chi phí về các sản phẩm trung gian được gọi là:A. Sản xuất gián tiếp B. Lợi nhuận ròng C. Xuất khẩu ròng D. Giá trị gia tăngCâu 10: Đường thể hiện sự phối hợp sản lượng thực tế và lãi suất mà tại đó tổng chi tiêu dự kiến bằngsản lượng thực tế được gọi là :A. Đường LM B. Đường cầu về đầu tư C. Đường IS D. Đường tổng cầuCâu 11: Giả sử rằng GDP là 4800, tiêu dùng là 3400, xuất khẩu ròng là 120, tiết kiệm là 400 và muahàng hoá của chính phủ là 1200, khi đó:A. Đầu tư là 80B. Thu nhập có thể sử dụng là 3800C. Thu nhập khả dụng sẽ là 3800, đầu tư là 80, thâm hụt ngân sách là 200D. Thâm hụt ngân sách là 200Câu 12: Tại các điểm nằm phía trên và bên phải của đường IS, điều nào dưới đây là đúng:A. Sản lượng thực tế lớn hơn tổng cầu, do đó có sự dư cung về hàng hoáB. Sản lượng thực tế lớn hơn tổng cầu, do đó có sự dư cầu về hàng hoáC. Tổng cầu lớn hơn sản lượng thực tế, do đó có sự dư cung về hàng hoáD. Tổng cầu lớn hơn sản lượng thực tế do đó có sự dư cầu về hàng hoáMã đề thi 122 – trang 2 4Câu 13: Cho một nền kinh tế không có khu vực chính phủ và thương mại quốc tế với những số liệudưới đây, GDP thực tế năm hiện hành là bao nhiêu?Chỉ tiêu Giá (ngàn đồng) LượngNăm cơ sở Năm hiện hành Năm cơ sở Năm hiện hànhHàng hóa tiêu dùng 1,00 2,10 70000 75000Hàng hóa đầu tư 1,00 1,80 25000 18000A. 93000 B. 95000 C. 189900 D. 192000Câu 14: Trong mô hình IS – LM, khi chính phủ áp dụng đồng thời chính sách tài khóa mở rộng vàchính sách tiền tệ thắt chặt thì:A. Sản lượng chắc chắn tăng B. Lãi suất chắc chắn tăngC. Cả (a) và (b) đúng D. Câu (a) và (b) saiCâu 15: Xu hướng tiết kiệm cận biên cộng với:A. Xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 0B. Xu hướng tiêu dùng cận biên bằng 1C. Xu hướng tiêu dùng bình quân bằng 1D. Xu hướng tiêu dùng bình quân bằng 0Câu 16: Nếu đường LM nằm ngang thì:A. Chính sách tài khóa không làm thay đổi lãi suấtB. Chính sách tài khóa tác động mạnh đến sản lượngC. Chính sách tiền tệ không tác động đến sản lượngD. Câu (a) và (b) đúngCâu 17: Nếu GDP thực tế không ở trạng thái cân bằng:A. Lạm phát sẽ quá lớn trong nền kinh tếB. GDP thực tế luôn có xu hướng thay đổi cho tới khi cân bằng với tổng chi tiêu dự kiếnC. Thất nghiệp sẽ quá cao trong nền kinh tếD. GDP thực tế sẽ thay đổi cho tới khi đạt được trạng thái cân bằng dài hạn của nền kinh tếCâu 18: Đường IS dốc xuống vế phía phải phản ánh quan hệ:A. Sản lượng giảm dẫn đến lãi suất cân bằng tăngB. Sản lượng tăng dẫn đến lãi suất cân bằng giảmC. Lãi suất giảm dẫn đến sản lượng cân bằng tăngD. Câu (b) và (c) đúngCâu 19: Đồng nhất thức nào sau đây thể hiện sự cân bằngA. S – T = I – G B. S + I = G T C. S + I = G + T D. S + T = I + GCâu 20: Trong mô hình IS LM, chính sách tiền tệ thắt chặt được thể hiện bằng:A. Sự dịch chuyển sang trái của đường LMB. Sự dịch chuyển sang phải của đường ISC. Sự dịch chuyển sang phải của LMD. Sự dịch chuyển sang trái của đường ISCâu 21: Vì đường tổng cung trong dài hạn là thẳng đứng, do đó trong dài hạn:A. Thu nhập quốc dân thực tế và mức giá được quyết định bởi tổng cầuB. Thu nhập quốc dân thực tế và mức giá được quyết định bởi tổng cung dài hạnC. Thu nhập quốc dân thực tế được quy định bởi tổng cung, còn mức giá được quy định bởi tổng cầuD. Thu nhập quốc dân thực tế được quy định bởi tổng cầu, còn mức giá được quyết định bởi tổng cungCâu 22: Giả sử nền kinh tế đang ở trạng thái toàn dụng nhân công với đường tổng cung ngắn hạn cóđộ dốc dương, sự dịch chuyển sang phải của đường tổng cầu sẽ làm tăng:A. Tỷ lệ thất nghiệp và sản lượng B. Tỷ lệ thất nhiệp, mức giá và sản lượngC. Sản lương và giá cả D. Tỷ lệ thất nghiệp và mức giáCâu 23: Tổng cầu hàng hoá và dịch vụ của một nước không phụ thuộc vào các quyết định của:A. Chính phủ và các hãng sản xuất B. Các nhà cung ứng hàng hoá và dịch vụC. Các hộ gia đình D. Người nước ngoàiCâu 24: Với đường tổng cung theo quan điểm của Keynes và khi cầu tiền rất nhạy cảm với lãi suất,việc sử dụng chính sách tài khoá mở rộng sẽ:A. Làm tăng thu nhập nhưng không ảnh hưởng đến giá cả và lãi suấtMã đề thi 122 – trang 3 4B. Không ảnh hưởng đến thu nhập, giá cả và lãi suấtC. Làm tăng thu nhập, giảm lãi suất nhưng không ảnh hưởng đến giá cảD. Làm tăng lãi suất và giá cả, nhưng không ảnh hưởng đến thu nhậpCâu 25: Nếu thu nhập quốc dân không đổi, thu nhập có thể sử dụng (thu nhập khả dụng) tăng khi:A. Tiêu dùng giảm B. Tiết kiệm tăng C. Thuế thu nhập giảm D. Tiêu dùng tăngCâu 26: Biện pháp nào dưới đây hiệu quả trong việc giảm tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên:A. Tăng tiền lương tối thiểuB. Trợ cấp cho các chương trình đào tạo lại và trợ cấp cho công nhân đến làm việc ở các vùng sâu vùng xaC. Tăng trợ cấp thất nghiệpD. Thực hiện chính sách tài khoá mở rộngCâu 27: Khi chính phủ thay đổi một lượng thuế hoặc trợ cấp cho các hộ gia đình thì sản lượng sẽ thayđổi một lượng:A. Bằng lượng thuế hoặc trợ cấp thay đổiB. Nhỏ hơn lượng thuế hoặc trợ cấp thay đổiC. Lớn hơn lượng thuế hoặc trợ cấp thay đổiD. Có thể xảy ra cả 3 khả năng trênCâu 28: Ai trong số những người sau đây được coi là thất nghiệp tạm thời:A. Một công nhân ngành thép bỏ việc và đang đi tìm một công việc tốt hơnB. Một công nhân ngành thép quyết định ngừng làm việc để trở thành sinh viên đại họcC. Một công nhân ngành thép về hưu nghỉ chế độD. Một công nhân ngành thép mất việc do thay đổi về công nghệCâu 29: Yếu tố nào dưới đây được coi là nhân tố ổn định tự động của nền kinh tế:A. Xuất khẩu B. Thuế thu nhập lũy tiến và trợ cấp C. Đầu tư D. Thuế thu nhập tích luỹCâu 30: Lạm phát có thể do các nguyên nhân:A. Tăng cung tiền B. Tăng chi tiêu của chính phủC. Tăng lương và giá yếu tố sản xuất D. Cả ba câu trên đều đúngCâu 31: Trong mô hình kinh tế của KEYNES, các chính sách kinh tế vĩ mô của chính phủ sẽ làm thayđổi:A. Tổng cầu. B. Tổng cung C. Gía cả D. Các câu trên đều sai ĐỀ THI MẨU 01 Câu 1: Giả sử đầu tư hồn tồn khơng nhạy cảm với lãi suất đó: A Lãi suất giảm tác động sách tài khố sách tiền tệ B Nền kinh tế bị tác động sách tài khố sách tiền tệ C Chính sách tài khố hiệu việc kiểm sốt tổng cầu D Chính sách tài khố hồn tồn khơng hiệu việc kiểm sốt tổng cầu Câu 2: Khi mức giá giảm, đường cầu tiền chuyển dịch A bên phải làm cho lãi suất giảm xuống B bên phải làm cho lãi suất tăng lên C bên trái làm cho lãi suất tăng lên D bên trái làm cho lãi suất giảm xuống Câu 3: Chính sách tài khố tiền tệ mở rộng làm cho: A Đường tổng cung dịch chuyển sang trái B Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải C Người tiêu dùng doanhnghiệp chi tiêu D Sản lượng sản xuất xu hướng giảm Câu 4: Giả sử phủ muốn kích thích đầu tư không thay đổi thu nhập, theo bạn phủ cần sử dụng sách nào? A Giảm chi tiêu phủ kèm với sách tiền tệ mở rộng B Giảm thuế kèm với sách tiền tệ thắt chặt C Trợ cấp cho đầu tư kèm với sách tiền tệ mở rộng D Giảm thuế thu nhập kèm với sách tài khố mở rộng Câu 5: Một lý làm cho đường tổng cung độ dốc dương là: A Nhu cầu tác nhân kinh tế tăng mặt giá tăng B Các doanh nghiệp bán nhiều sản phẩm giá tăng C Lợi nhuận doanh nghiệp tăng thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất nhiều D Các hãng kinh doanh xu hướng tăng sản lượng giá tăng Câu 6: Khi sản lượng giảm xuống điều kiện lượng cung tiền khơng thay đổi A mức cầu tiền tăng lên B lãi suất cân tăng lên C lãi suất cân giảm xuống D lãi suất cân khơng đổi Câu 7: Trong hình tổng cung tổng cầu, đường tổng cung dịch chuyển sang trái do: A Chính phủ tăng thuế B Gía yếu tố sản xuất tăng lên C Năng lực sản xuất quốc gia tăng lên D Các câu sai Câu 8: Số nhân tiền tổng hợp phản ánh: A Lượng tiền giao dịch kinh tế từ đơn vị tiền sở B Lượng tiền giao dịch kinh tế từ đơn vị tiền ký gởi C Cả (a) (b) D Cả (a) (b) sai Câu 9: Giá trị sản lượng hãng trừ chi phí sản phẩm trung gian gọi là: A Sản xuất gián tiếp B Lợi nhuận ròng C Xuất ròng D Giá trị gia tăng Câu 10: Đường thể phối hợp sản lượng thực tế lãi suất mà tổng chi tiêu dự kiến sản lượng thực tế gọi : A Đường LM B Đường cầu đầu tư C Đường IS D Đường tổng cầu Câu 11: Giả sử GDP 4800, tiêu dùng 3400, xuất ròng 120, tiết kiệm 400 mua hàng hố phủ 1200, đó: A Đầu tư 80 B Thu nhập sử dụng 3800 C Thu nhập khả dụng 3800, đầu tư 80, thâm hụt ngân sách 200 D Thâm hụt ngân sách 200 Câu 12: Tại điểm nằm phía bên phải đường IS, điều đúng: A Sản lượng thực tế lớn tổng cầu, dư cung hàng hoá B Sản lượng thực tế lớn tổng cầu, dư cầu hàng hoá C Tổng cầu lớn sản lượng thực tế, dư cung hàng hoá D Tổng cầu lớn sản lượng thực tế dư cầu hàng hố Mã đề thi 122 – trang 1/ Câu 13: Cho kinh tế khơng khu vực phủ thương mại quốc tế với số liệu đây, GDP thực tế năm hành bao nhiêu? Chỉ tiêu Giá (ngàn đồng) Lượng Năm sở Năm hành Năm sở Năm hành Hàng hóa tiêu dùng 1,00 2,10 70000 75000 Hàng hóa đầu tư 1,00 1,80 25000 18000 A 93000 B 95000 C 189900 D 192000 Câu 14: Trong hình IS – LM, phủ áp dụng đồng thời sách tài khóa mở rộng sách tiền tệ thắt chặt thì: A Sản lượng chắn tăng B Lãi suất chắn tăng C Cả (a) (b) D Câu (a) (b) sai Câu 15: Xu hướng tiết kiệm cận biên cộng với: A Xu hướng tiêu dùng cận biên B Xu hướng tiêu dùng cận biên C Xu hướng tiêu dùng bình quân D Xu hướng tiêu dùng bình quân Câu 16: Nếu đường LM nằm ngang thì: A Chính sách tài khóa khơng làm thay đổi lãi suất B Chính sách tài khóa tác động mạnh đến sản lượng C Chính sách tiền tệ khơng tác động đến sản lượng D Câu (a) (b) Câu 17: Nếu GDP thực tế không trạng thái cân bằng: A Lạm phát lớn kinh tế B GDP thực tế ln xu hướng thay đổi cân với tổng chi tiêu dự kiến C Thất nghiệp cao kinh tế D GDP thực tế thay đổi đạt trạng thái cân dài hạn kinh tế Câu 18: Đường IS dốc xuống vế phía phải phản ánh quan hệ: A Sản lượng giảm dẫn đến lãi suất cân tăng B Sản lượng tăng dẫn đến lãi suất cân giảm C Lãi suất giảm dẫn đến sản lượng cân tăng D Câu (b) (c) Câu 19: Đồng thức sau thể cân A S – T = I – G B S + I = G - T C S + I = G + T D S + T = I + G Câu 20: Trong hình IS - LM, sách tiền tệ thắt chặt thể bằng: A Sự dịch chuyển sang trái đường LM B Sự dịch chuyển sang phải đường IS C Sự dịch chuyển sang phải LM D Sự dịch chuyển sang trái đường IS Câu 21: đường tổng cung dài hạn thẳng đứng, dài hạn: A Thu nhập quốc dân thực tế mức giá định tổng cầu B Thu nhập quốc dân thực tế mức giá định tổng cung dài hạn C Thu nhập quốc dân thực tế quy định tổng cung, mức giá quy định tổng cầu D Thu nhập quốc dân thực tế quy định tổng cầu, mức giá định tổng cung Câu 22: Giả sử kinh tế trạng thái tồn dụng nhân cơng với đường tổng cung ngắn hạn độ dốc dương, dịch chuyển sang phải đường tổng cầu làm tăng: A Tỷ lệ thất nghiệp sản lượng B Tỷ lệ thất nhiệp, mức giá sản lượng C Sản lương giá D Tỷ lệ thất nghiệp mức giá Câu 23: Tổng cầu hàng hoá dịch vụ nước khơng phụ thuộc vào định của: A Chính phủ hãng sản xuất B Các nhà cung ứng hàng hoá dịch vụ C Các hộ gia đình D Người nước ngồi Câu 24: Với đường tổng cung theo quan điểm Keynes cầu tiền nhạy cảm với lãi suất, việc sử dụng sách tài khoá mở rộng sẽ: A Làm tăng thu nhập không ảnh hưởng đến giá lãi suất Mã đề thi 122 – trang 2/ B Không ảnh hưởng đến thu nhập, giá lãi suất C Làm tăng thu nhập, giảm lãi suất không ảnh hưởng đến giá D Làm tăng lãi suất giá cả, không ảnh hưởng đến thu nhập Câu 25: Nếu thu nhập quốc dân không đổi, thu nhập sử dụng (thu nhập khả dụng) tăng khi: A Tiêu dùng giảm B Tiết kiệm tăng C Thuế thu nhập giảm D Tiêu dùng tăng Câu 26: Biện pháp hiệu việc giảm tỷ lệ thất nghiệp tự nhiên: A Tăng tiền lương tối thiểu B Trợ cấp cho chương trình đào tạo lại trợ cấp cho công nhân đến làm việc vùng sâu vùng xa C Tăng trợ cấp thất nghiệp D Thực sách tài khố mở rộng Câu 27: Khi phủ thay đổi lượng thuế trợ cấp cho hộ gia đình sản lượng thay đổi lượng: A Bằng lượng thuế trợ cấp thay đổi B Nhỏ lượng thuế trợ cấp thay đổi C Lớn lượng thuế trợ cấp thay đổi D thể xảy khả Câu 28: Ai số người sau coi thất nghiệp tạm thời: A Một công nhân ngành thép bỏ việc tìm cơng việc tốt B Một công nhân ngành thép định ngừng làm việc để trở thành sinh viên đại học C Một công nhân ngành thép hưu nghỉ chế độ D Một công nhân ngành thép việc thay đổi công nghệ Câu 29: Yếu tố coi nhân tố ổn định tự động kinh tế: A Xuất B Thuế thu nhập lũy tiến trợ cấp C Đầu tư D Thuế thu nhập tích luỹ Câu 30: Lạm phát nguyên nhân: A Tăng cung tiền B Tăng chi tiêu phủ C Tăng lương giá yếu tố sản xuất D Cả ba câu Câu 31: Trong hình kinh tế KEYNES, sách kinh tế phủ làm thay đổi: A Tổng cầu B Tổng cung C Gía D Các câu sai Câu 32: Giả sử tiến trình hội nhập, xuất Việt Nam tăng nhiều nhập Việt Nam, thị trường ngoại hối dự tính rằng: A Cả đường cung đường cầu ngoại tệ dịch chuyển sang phải, làm đồng nội tệ tăng giá B Đường cầu ngoại tệ dịch chuyển sang phải C Cả đường cung đường cầu ngoại tệ dịch chuyển sang phải, làm đồng nội tệ giảm giá D Đường cung ngoại tệ dịch sang phải Câu 33: Yếu tố tính chất GDP thực: A Tính theo giá hành B Đo lường toàn sản lượng cuối C Thường tính cho năm D Khơng tính giá trị sản phẩm trung gian Câu 34: Quota nhập A thuế đánh hàng nhập B thuế nhập mức cao để ngăn cản hàng hóa nước bán nước C thõa hiệp tự nguyện nước khác giới hạn bớt xuất D hạn mức tối đa áp dụng lượng hàng hóa nhập vào nước Câu 35: Giả sử Ngân Hàng NN mua 600 tỉ đồng cơng trái phủ từ trung gian tài giả sử tổ chức chuyển toàn tiền bán vào ngân hàng Nếu yêu cầu dự trữ 20%, tác động tức thời hệ thống ngân hàng A thêm 120 tỉ dự trữ B thêm 120 tỉ vượt mức dự trữ C thêm 480 tỉ tổng dự trữ D 480 tỉ tăng thêm dự trữ bắc buộc Câu 36: Biến động yếu tố sau tác động đến tổng cung ngắn hạn không tác động đến tổng cung dài hạn? A Lực lượng lao động B Tiền lương danh nghĩa C Công nghệ, kỹ thuật D Giá dầu nhập Câu 37: Sản lượng cân đạt khi: A Sản lượng thực tế với tiêu dùng dự kiến B Sản lượng thực tế với sản lượng tiềm Mã đề thi 122 – trang 3/ C Tiêu dùng với tiết kiệm D Cán cân ngân sách cân Câu 38: Trong hình tổng cầu – tổng cung, dài hạn, việc tăng cung tiền dẫn tới: A Giá tăng, sản lượng tăng B Giá tăng, sản lượng không đổi C Giá tăng, tỷ lệ thất nghiệp giảm D Giá tăng, tỷ lệ thất nghiệp tăng Câu 39: Tổng sản phẩm quốc nội ( GDP) là: A Giá trị hàng hoá dịch vụ sản xuất thời kỳ định B Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ cuối tạo lãnh thổ kinh tế nước thời kỳ định C Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ cối cơng dân nước tạo thời kỳ định D Tổng giá trị hàng hoá dịch vụ tạo lãnh thổ nước thời kỳ định Câu 40: Trong kinh tế mở số liệu sau:tiêu dùng tự định : 60, đầu tư tự định:600, chi tiêu phủ hàng hóa dịch vụ:3260, xuất :2000, tiêu dùng biên:0,75, thuế suất biên:0,4, nhập biên:0,25.ở mức sản lượng(thu nhập) thực tế 7200, xí nghiệp nên: A Thu hẹp sản xuất B Giữ nguyên sản lượng C Mở rộng sản xuất D Các câu sai - HÕt C D B B D B A A 10 11 12 13 14 15 16 D C A A A B B D 17 18 19 20 21 22 23 24 B C D A C C B A 25 26 27 28 29 30 31 32 C B B A B D A A 33 34 35 36 37 38 39 40 A D A B A B B C Mã đề thi 122 – trang 4/ ... 17: Nếu GDP thực tế không trạng thái cân bằng: A Lạm phát lớn kinh tế B GDP thực tế ln có xu hướng thay đổi cân với tổng chi tiêu dự kiến C Thất nghiệp cao kinh tế D GDP thực tế thay đổi đạt trạng...Câu 13: Cho kinh tế khơng có khu vực phủ thương mại quốc tế với số liệu đây, GDP thực tế năm hành bao nhiêu? Chỉ tiêu Giá (ngàn đồng) Lượng Năm sở... Tăng chi tiêu phủ C Tăng lương giá yếu tố sản xuất D Cả ba câu Câu 31: Trong mơ hình kinh tế KEYNES, sách kinh tế vĩ mơ phủ làm thay đổi: A Tổng cầu B Tổng cung C Gía D Các câu sai Câu 32: Giả sử
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi kinh tế vĩ mô có đáp án UEH, Đề thi kinh tế vĩ mô có đáp án UEH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay