Bảng tính bê tông bịt đáy_Có full file đính kèm ở trên

4 36 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 19:52

Tính toán chiều dày bê tông bịt đáy. Các điều kiện tính toán lớp bê tông bịt đáy.Thông số tính toán bê tông bịt đáy.Bê tông bịt đáy cho hố móng dưới nước.Lớp bê tông bịt đáy phải có khả năng chịu uốn dưới tác dụng áp lực nước đẩy lên. 1.kháI quát chung - Chiều dày lớp tông bịt đáy phải thoả mãn điều kiện sau : + Điều kiện cân thành phần lực : * Lực đẩy nớc tác động tới vòng vây * Lực chống đẩy : Trọng lợng lớp tông bịt đáy, ma sát lớp tông bịt đáy với cọc loại móng cọc, ma sát lớp tông bịt đáy vòng vây + Điều kiện cờng độ : Lớp tông bịt đáy phải có khả chịu uốn dới tác dụng áp lực nớc đẩy lên trọng lợng tông đè xuống Mô hình kiểm toán cờng độ đợc lấy gần cách cắt dải tông bịt đáybề rộng 1m dọc theo đờng tim trụ coi dải tông nh dầm với hai đầu dầm tựa lên tờng cọc ván thép - Để thoả mãn yêu cầu cấu tạo, chiều dày lớp tông bịt đáy không nên lấy nhỏ m số liệu tính toán sơ đồ tính toán chiều dày lớp tông bịt đáy = +2,00 = - 9,10 thông số Công trình cầu Hng Lợi -TP Cần Thơ ký hiệu đơn vị giá trị giải thích Trang Cao độ mặt nớc thi công H1 m +2,00 Thiết kế Cao độ mặt lớp tông bịt đáy H2 m -9,10 Thiết kế Chiều cao t¸c dơng cét n−íc Hn m 13,1 Hn = H1 - H2+h Trọng lợng riêng tông b kN/m3 23,0 (*) Trọng lợng riêng nớc n kN/m 10,0 (*) Hệ số vợt tải n hệ số 0,95 (*) Chiều rộng đáy hố móng A m 21,57 Thiết kế Chiều dài đáy hố móng B m 24,91 Thiết kế Diện tích đáy hố móng S 385,16 Chu vi đáy hố móng Uv m 104,61 Số cọc hè mãng k cäc 19 ThiÕt kÕ §−êng kÝnh cäc D m 1,50 ThiÕt kÕ Chu vi cäc U m 4,71 Thiết kế (*) Ma sát tông bịt đáy cọc tông [1] kN/m 100 Chiều cao tiếp xúc cọc BT tông bịt đáy h' m 1,96 Vành đai cọc ván thép Ma sát cọc ván thép tông bịt đáy [2] kN/m 100 (*) Hệ số điều kiện làm việc có cọc m hệ số 0,95 (*) Mác tông bịt đáy M kN/m2 200 Thiết kế Cờng độ chịu nén uốn tông Ru daN/cm 65 Chiều dài nhịp duyệt cờng độ Ltt m 24,91 Bảng5.1 QT22TCN18-79 Ltt = max {A,B} (*) Theo sách "Thi công móng trụ mố cầu" NXB Xây dựng Hà nội năm 1999 Xác định chiều dày lớp tông bịt đáy theo điều kiện cân Xét toàn vòng vây chịu tác dụng lực đẩy - Lực đẩy vòng vây: Pđn=Hn**n - Lực chống đẩy nổi: + Trọng lợng thân phận vòng vây (P1): Cọc ván thép vành đai, khung chống, tông bịt đáy P1=m*(k*D2/4)*hbđ*b + Lực mát cọc khoan nhồi D=2.0m với tông bịt đáy: P2=m*k*U*hbđ*[1] + Lực ma sát vòng vây cọc ván thép tông bịt đáy: P3=m*Uv*hbđ*[2] => Pg = P1+P2+P3 Điều kiện cân bằng: Pg = Pđn Vậy chiều dày lớp tông bịt đáy: => h' = Công trình cầu Hng Lợi -TP Cần Thơ Hn*n m((-k*D /4)*γb*n+kU[τ1]+ Uv[τ2]) = 1,96 (m) Trang → Chän chiÒu dày lớp tông bịt đáy hbd = 2,00 (m) KIểm toán chiều dày lớp tông bịt đáy theo điều kiện cờng độ Tách dải tông bịt đáy rộng 1.0m dọc theo tim trụ cầu coi nh dầm hai gối tựa vào tờng cọc ván thép Tải trọng tác dụng lên dầm bao gồm: - Trọng lợng thân tông bịt đáy tải trọng phân bố đều: q1=b*hbđ*b= 46,00 (kN/m) - áp lực đẩy nớc: q2=-n*Hn*b= -131,00 (kN/m) Nội lực phát sinh dầm: Mmax = (q2-q1)l2 = 6592,9 (kN.m) Môn đun kháng uốn dầm: W= b*h2bđ = 0,67 (m3) ứng suất lớn nhÊt: σmax = Mmax/W = 98,89 øng suÊt cho phÐp: Ru = 65,00 KiĨm to¸n: σmax ≤ Ru => (daN/cm2) (daN/cm2) (Xem phần 2) Đạt Kết luận Sử dụng lớp tông bịt đáy có chiều dày h = (m) Công trình cầu Hng Lợi -TP Cần Thơ Trang Kiểm toán ổn định tờng cọc ván thép: + Điều kiện cân thành phần lực : Pg > Ptd Trong * Pg bao gồm: Lực đẩy nớc, ma sát cọc lớp tông bịt đáy ma sát cọc ván thép đất tự nhiên * Ptd bao gồm: Trọng lợng lớp tông bịt đáy, trọng lợng hệ khung chống trọng lợng hệ vành đai cọc ván thép + Các thông số ban đầu Thông số Ký hiệu Đơn vị Giá trị Căn - Giải thích Chiều dài cọc ván thép L m 20,00 Thiết kế Trọng lợng cọc ván thép γc kN/m 1,05 ThiÕt kÕ Khèi l−ỵng hƯ khung chèng Pkc KN 1107,22 ThiÕt kÕ Chu vi hè mãng Uv m 104,61 Thiết kế 5,6 Thiết kế Ma sát cọc ván thép đất d kN/m 0,001 + KiĨm to¸n: Pg = ΩHγn+kU[τ2]h+Uv[τd]∆h = Ptd = Ωhγb+Pkc+UvγcL = + KÕt luËn: 72405,09 (KN) 21021,35 (KN) Pg > Ptd (Đạt) Công trình cầu Hng Lợi -TP Cần Thơ Trang ... 4,71 ThiÕt kÕ (*) Ma sát bê tông bịt đáy cọc bê tông [1] kN/m 100 Chiều cao tiếp xúc cọc BT bê tông bịt đáy h' m 1,96 Vành đai cọc ván thép Ma sát cọc ván thép bê tông bịt đáy [2] kN/m 100 (*) Hệ... đai, khung chống, bê tông bịt đáy P1=m*(k*D2/4)*hbđ*b + Lực mát cọc khoan nhồi D=2.0m với bê tông bịt đáy: P2=m*k*U*hbđ*[1] + Lực ma sát vòng vây cọc ván thép bê tông bịt đáy: P3=m*Uv*hbđ*[2]... bê tông bịt đáy: => h' = Công trình cầu Hng Lợi -TP Cần Thơ Hn*n m((-k*D /4)*b*n+kU[1]+ Uv[2]) = 1,96 (m) Trang Chọn chiều dày lớp bê tông bịt đáy hbd = 2,00 (m) KIểm toán chiều dày lớp bê tông
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng tính bê tông bịt đáy_Có full file đính kèm ở trên, Bảng tính bê tông bịt đáy_Có full file đính kèm ở trên

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay