Slides bài giảng môn Kế toán quản trị

144 36 0
  • Loading ...
1/144 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 17:35

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNGVỀKẾ TOÁN QUẢN TRỊChương 1. Hiểu được chức năng của kế toán quản trị Hiểu được sự khác và giống nhau giữa kế toántài chính và kế toán quản trịPHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ CVPCVP analysisMỤC TIÊU2 3KHÁI NIỆM CƠ BẢN TRONG PHÂN TÍCH CVPPHÂN TÍCH ĐIỂM HOÀ VỐN VÀ KẾT CẤU HÀNG BÁNỨNG DỤNG QUAN HỆ CVP ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNHSỐ DƢ ĐẢM PHÍ(Contribution margin)Là phần còn lại của doanh thu (Sales) sau khi đãtrừ đi các biến phí (variable costs) và có nhiệmvụ, trước hết bù đắp cho các định phí (fixedcosts) sau đó hình thành lợi nhuận. 16/06/2015 Managerial Accounting GIẢNG VIÊN Nguyễn Phong Nguyên DBA University of Western Sydney MBus (Accounting) Monash University CPA (Aust.) Contact details Email: nguyenphongnguyen@ueh.edu.vn Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 16/06/2015 NỘI DUNG BUỔI Giới thiệu môn học Những vấn đề quảnmơn học Lịch trình giảng môn học Chương 1, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ Điểm trình (30%) Kết cuối Điểm thi hết môn (70%) Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 16/06/2015 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN QUẢN TRỊ MỤC TIÊU CHƢƠNG  Hiểu chức kế toán quản trị  Hiểu khác giống kế tốn tài kế tốn quản trị Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 16/06/2015 ĐỊNH NGHĨA Luật Kế toán Việt Nam: “Kế toán quản trị việc thu thập, xử lý, tổng hợp cung cấp thơng tin kinh tế, tài theo u cầu quản trị định kinh tế tài nội đơn vị kế toán” CHỨC NĂNG CỦA KẾ TỐN QUẢN TRỊ Hoạch định - Lập dự tốn ngân sách - Định giá sản phẩm Kiểm soát - Kiểm sốt chi phí - Kiểm sốt chất lượng, quy trình, Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 16/06/2015 CHỨC NĂNG CỦA KẾ TOÁN QUẢN TRỊ Ra định - Phân tích mối quan hệ C-V-P - Cung cấp thơng tin thích hợp cho việc định - Có nên tiếp tục sản xuất hay ngừng kinh doanh sản phẩm? - Tự sản xuất hay mua - Kết cấu sản phẩm, … SO SÁNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊKẾ TỐN TÀI CHÍNH KHÁC NHAU  Đối tượng sử dụng thông tin  Đặc điểm yêu cầu thông tin  Phạm vi cung cấp thông tin  Báo cáo  Tính pháp lệnh  Quan hệ với ngành khác Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam Balance Sheet Income Statement Statement of Cash Flows 16/06/2015 SO SÁNH KẾ TOÁN QUẢN TRỊKẾ TOÁN TÀI CHÍNH GIỐNG NHAU  Cùng đề cập quan tâm đến: Balance Sheet • Các nghiệp vụ kinh tế • Các kiện kinh tế • Chi phí, thu nhập, kết hoạt động KD Income Statement Statement of Cash Flows  Cùng dựa hệ thống ghi chép ban đầu kế tốn  Cùng có mối quan tâm đến phạm vi trách nhiệm người quản lý CHƯƠNG CHI PHÍ VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ Cost terms, concepts, and classifications Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 16/06/2015 MỤC TIÊU HIỂU ĐƢỢC CÁC CÁCH PHÂN LOẠI CHI PHÍ NHẬN DIỆN ĐƢỢC CÁC LOẠI CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO KQHĐKD- PP TRỰC TIẾP VÀ TỒN BỘ CÁC CÁCH PHÂN LOẠI CHI PHÍ  Theo chức hoạt động  Chi phí sản xuất (manufacturing costs)  Chi phí ngồi sản xuất (non-manufacturing costs)  Chi phí bán hàng (selling cost)  Chi phí quản lý doanh nghiệp (administrative cost) Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 16/06/2015 CHI PHÍ SẢN XUẤT (Manufacturing costs)  Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (direct materials) + SUGAR + FLOUR = Là biểu tiền nguyên vật liệu chủ yếu tạo thành thực thể sản phẩm CHI PHÍ SẢN XUẤT (Manufacturing costs)  Chi phí nhân cơng trực tiếp (direct labor) Là tiền lương chính, lương phụ, khoản phải trả khác cho công nhân trực tiếp sản xuất Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 16/06/2015 CHI PHÍ SẢN XUẤT (Manufacturing costs)  Chi phí sản xuất chung (manufacturing overhead) Là khoản chi phí liên quan đến việc quản lý sản xuất phục vụ sản xuất phân xưởng Bao gồm:  Chi phí nguyên vật liệu gián tiếp  Chi phí nhân cơng gián tiếp  Chi phí gián tiếp khác CHI PHÍ NGỒI SẢN XUẤT (Non-manufacturing costs) Chi phí bán hàng (Selling cost) Là chi phí phát sinh cần thiết để đảm bảo cho việc thực đơn đặt hàng, giao thành phẩm cho khách hàng Chi phí quản lý doanh nghiệp (Administrative cost) Là khoản chi phí liên quan đến cho việc tổ chức quản lý chung tồn cơng ty Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 10 16/06/2015 Ví dụ: Phân loại chi phí cơng ty đóng tàu theo chức hoạt động Khoản mục chi phí NVLTT NCTT SXC BH QLDN Lương cơng nhân đóng tàu Quảng cáo báo Lương người giám sát đội đóng tàu Cột buồm nhơm Lương nhân viên kế tốn Khấu hao máy phát điện xưởng Lương phận mua hàng Lương NV kiểm định chất lượng Điện thắp sáng phân xưởng Khấu hao phần mềm kế tốn Gỗ đóng tàu CÁC CÁCH PHÂN LOẠI CHI PHÍ (tt)  Theo mối quan hệ với thời kỳ xác định kết hoạt động kinh doanh  Chi phí sản phẩm (product cost)  Chi phí thời kỳ (period cost) Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 11 16/06/2015 MỤC TIÊU NHẬN DIỆN ĐƢỢC THƠNG TIN THÍCH HỢP SỬ DỤNG THƠNG TIN THÍCH HỢP ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH 16-Jun-15 PHÂN TÍCH THÔNG TIN THÍCH HP + Tập hợp tất thông tin có liên quan đến phương án xem xét + Loại bỏ chi phí chìm (ẩn, lặn), khoản thu chi không chênh lệch + Ra đònh sở thông tin lại, thông tin thích hợp Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 131 16/06/2015 Chi phí chìm thông tin thích hợp Đònh nghóa: Chi phí chìm khoản chi phí chi khứ, thay đổi cho dù phương án chọn Ví dụ: Nhà quản trị phân vân hai phương án – Nên tiếp tục sử dụng máy móc cũ, hay thay máy móc Có tài liệu liên quan đến hai phương án Chỉ tiêu Nguyên giá Máy cũ Máy 10.000 12.000 Giá trò lại sổ 8.000 12.000 Thời gian sử dụng lại Giá trò bán năm 3.000 năm - Chi phí hoạt động năm 20.000 15.500 Doanh thu hàng năm 50.000 50.000 Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 132 16/06/2015 Chỉ tiêu Máy cũ Máy +/- Doanh thu 200.000 200.000 Chi phí hoạt động (80.000) (62.000) 18.000 Khấu hao máy Khấu hao máy cũ (12.000) (12.000) (8.000) (8.000) 3.000 3.000 121.000 9.000 Trò giá bán máy cũ Lợi nhuận qua năm 112.000 Các khoản thu chi thông tin thích hợp + Các khoản thu chi tất phương án thông tin không thích hợp + Bởi tương lai thay đổi cho dù phương án chọn Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 133 16/06/2015 Sự cần thiết phải nhận diện thông tin thích hợp  Không phải lúc có đầy đủ thông tin để lập BCKQHĐKD  Việc sử dụng thông tin không thích hợp làm cho trình tính toán phức tạp, dễ nhầm lẫn, kết thay đổi ỨNG DỤNG THÔNG TIN THÍCH HP CHO VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH TH1 Quyết đònh tiếp tục hay ngưng kinh doanh phận - Là đònh phức tạp mà thực tế nhà quản trò thường gặp - Phụ thuộc vào nhiều nhân tố ảnh hưởng - Tuy nhiên, đònh lại chủ yếu hình thành dựa vào ảnh hưởng đến lợi nhuận phương án Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 134 16/06/2015 Ví dụ: Có tài liệu công ty (Đvt: triệu đồng) Chỉ tiêu Tổng cộng SP A SP B SP C Doanh thu 500 225 200 75 (-)Biến phí 265 125 90 50 Số dư đảm phí 235 100 110 25 (-) Định phí 178,75 76,25 67,5 35 ĐP trực tiếp ĐP gián tiếp 53,75 125 20 56,25 17,5 50 16,25 18,75 Lợi nhuận 56,25 23,75 42,5 (10) Có nên tiếp tục kinh doanh sản phẩm C? Ví dụ: Có tài liệu công ty (Đvt: triệu đồng) Chỉ tiêu Tổng cộng SP A SP B SP C Doanh thu 500 225 200 75 (-)Biến phí 265 125 90 50 Số dư đảm phí 235 100 110 25 (-) ĐP trực tiếp 53,75 20 17,5 16,25 Số dư phận 181,5 80 92,5 8,75 (-) ĐP gián tiếp Lợi nhuận Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 125 56,25 135 16/06/2015 Định phí trực tiếp Là định phí phát sinh phận doanh nghiệp Định phí gián tiếp Là định phí phát sinh cho mục đích tổ chức quản lý chung toàn doanh nghiệp Những khoản định phí tính toán phân bổ cho phận Lập lại BCKQHĐKD trường hợp không kinh doanh sản phẩm C Chỉ tiêu Tổng cộng Doanh thu (-) Biến phí Số dư đảm phí (-) Định phí Định phí trực tiếp Định phí gián tiếp Lợi nhuận Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 136 16/06/2015 TH2 Quyết đònh tự sản xuất hay mua Phạm vi áp dụng Những doanh nghiệp sản xuất theo loại hình lắp ráp Quyết đònh + Số lượng chi tiết + Chất lượng chi tiết + Tính kinh tế + Các hội kinh doanh khác Ví dụ: Chi phí sản xuất 10.000 chi tiết A C ty (Đvt: ngàn đồng) Khoản mục Chi phí NVL trực tiếp Đơn vò Tổng cộng 60.000 Chi phí NC trực tiếp 5,5 55.000 Biến phí SXC 1,5 15.000 Lương quản lý PXSX 3,5 35.000 30.000 Chi phí QL chung phân bổ 4,5 45.000 Tổng cộng 24 240.000 Khấu hao TSCÑ PX Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 137 16/06/2015 Có lời chào hàng công ty bên việc cung cấp chi tiết A: + Đủ số lượng theo yêu cầu + Chất lượng đảm bảo + Đơn giá 21.000 đ/chi tiết Công ty nên mua hay tiếp tục sản xuất chi tiết A ? Trong thông tin liên quan đến chi tiết A, có thông tin không thích hợp đònh sản xuất hay mua + Chi phí khấu hao TSCĐ + Chi phí chung phân bổ Hai loại chi phí không thay đổi cho dù phương án chọn Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 138 16/06/2015 Quyết đònh sản xuất hay mua chi tiết A cần dựa vào tính toán sau (Đvt: ngàn đồng) Khoản mục Sản xuất Mua Chi phí NVL trực tiếp ………… ………… Chi phí NC trực tiếp ………… ………… Biến phí SXC ………… ………… Lương quản lý PXSX ………… ………… Chi phí mua chi tiết A ………… ………… Tổng cộng ………… ………… TH3 Quyết đònh nên bán hay tiếp tục sản xuất Phạm vi áp dụng Những doanh nghiệp có đặc điểm quy trình sản xuất là: + Quy trình sản xuất khởi đầu từ nguyên liệu chung (joint input) + Qua giai đoạn sản xuất tạo nhiều bán thành phẩm khác + Những bán thành phẩm bán ngay, chế biến theo quy trình riêng để tạo thành phẩm sau đem tiêu thụ Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 139 16/06/2015 Chi phí kết hợp (Joint costs) Nguyên liệu chung Joint input Oil Quy trình chung Common production process Gasoline Chemicals Điểm phân chia Split-off point Quy trình riêng Separate processing Thành phẩm Final sale Quy trình riêng Separate processing Chi phí tiếp tục chế biến Separate product costs Quyết đònh? So sánh doanh thu tăng thêm chi phí tăng thêm chế biến thêm + Nếu DTTT > CPTT : Tiếp tục chế biến bán + Nếu DTTT < CPTT: Bán điểm phân chia Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 140 16/06/2015 Ví dụ: Công ty thực phẩm XYZ (Đvt: triệu đồng) Chỉ tiêu SP A SP B SP C Doanh thu điểm phân chia 120 150 60 Doanh thu sau cheá bieán 160 240 90 Chi phí kết hợp phân bổ 80 100 40 Chi phí tiếp tục chế biến 50 60 10 Doanh thu tăng thêm sau chế biến 40 90 30 Lãi (lỗ) điểm phân chia 40 50 20 (10) 30 20 Lãi (lỗ) tăng thêm chế biến TH4 Quyết đònh tối ưu hóa nguồn lực bò giới hạn Trường hợp có điều kiện giới hạn + Tính đến số dư đảm phí đơn vò + Đặt điều kiện giới hạn + Tính tổng số dư đảm phí phương án Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 141 16/06/2015 Ví dụ: Một Công ty có tối đa 18.000 máy để sử dụng tháng Để sản xuất sản phẩm A cần máy với sản phẩm B Đơn giá bán sản phẩm A 25.000đ, sản phẩm B 30.000đ Biến phí cho sản phẩm A 10.000đ sản phẩm B 18.000đ Nhu cầu tiêu thụ A B không giới hạn Nên sản xuất sản phẩm A hay B? Chỉ tiêu SP A SP B Đơn giá bán 25.000 30.000 Biến phí đơn vị 10.000 18.000 SDĐP đơn vị 15.000 12.000 Tỷ lệ SDĐP 60% 40% Số máy SDĐP máy 7.500 12.000 Tổng số máy 18.000 18.000 Tổng SDÑP 135.000.000 216.000.000 Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 142 16/06/2015 Trường hợp có nhiều điều kiện giới hạn Để lựa chọn phương án tối ưu áp dụng phương pháp phương trình tuyến tính Trình tự tiến hành: + Xác đònh hàm mục tiêu + Xác đònh điều kiện giới hạn + Xác đònh vùng sản xuất + Trong vùng sản xuất chọn phối hợp thỏa mãn hàm mục tiêu Ví dụ: Một Công ty sản xuất hai loại sản phẩm X Y, thông tin liên quan đến hai loại sản phẩm sau: + Số dư đảm phí đơn vò sản phẩm X sản phẩm Y 10 + Cần máy để sản xuất sp X máy cho sp Y Tổng số máy huy động tối đa 36 + Cần kg vật liệu cho sp X kg cho sp Y Tổng số vật liệu có hàng kỳ 24 kg + Chỉ tiêu thụ tối đa sp Y kỳ Sản xuất sản phẩm X, Y để đạt tối đa lợi nhuận? Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 143 16/06/2015 Hệ phương trình tuyến tính Z = 8X + 6X + 6X + 10Y Max 9Y ≤ 36 3Y ≤ 24 Y ≤ Giờ máy NVL Thò trường SP y 6x + 3y 24 2 1 y 3 6x + 9y 36 Vùng sx tối ưu Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 5 SP x 144 16/06/2015 Vùng sản xuất ngũ giác Góc (0 ; 0) Goùc (0 ; 3) Goùc (1,5 ; 3) Goùc (3 ; 2) Goùc (4 ; 0) Tổng số dư đảm phí theo phối hợp Góc (0 ; 0) = Goùc (0 ; 3) = 30 Goùc (1,5 ; 3) = 42 Goùc (3 ; 2) = 44 (Max) Góc (4 ; 0) = 32 Vậy để đạt tối đa lợi nhuận cần sản xuất sp X, sp Y Nguyen Phong Nguyen - UEH Vietnam 145
- Xem thêm -

Xem thêm: Slides bài giảng môn Kế toán quản trị, Slides bài giảng môn Kế toán quản trị

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay