Mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp ERM

21 39 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 16:47

Mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp ERMRủi ro doanh nghiệpRủi ro có thể là một quá trình kiểm soát của quyết định chiến lược, có thể là một nguyên nhân của sự không chắc chắn trong DN hoặc đơn giản là rủi ro có thể được tích hợp vào trong các hoạt động của DN...................................................................................................................... Nhóm Nội dung Phùng Quang Trường (16050494) Lê Bảo Ngọc (16052197) Sằm Minh Đức (16052184) Lê Thị Hồng Khuyên (16051974) Slide Nguyễn Thị Thu Hà (16050368) Thuyết trình Sằm Minh Đức (16052184) Nhóm hình quản trị rủi ro doanh nghiệp ERM Composer: Kiến lửa Gv: Nguyễn Thị Hương Liên Rủi ro doanh nghiệpRủi ro q trình kiểm sốt định chiến lược, nguyên nhân không chắn DN đơn giản rủi ro tích hợp vào hoạt động DN Các rủi ro ảnh hưởng đến DN Rủi ro khủng hoảng tài Rủi ro luật lệ tuân thủ luật lệ Rủi ro suy thoái sâu rộng Rủi ro thay đổi khí hậu Rủi ro đối thủ cạnh tranh QTRR doanh nghiệpERM hệ thống quảnrủi ro doanh nghiệp, khả doanh nghiệp việc quản lý tình trạng bấp bênh kinh doanh, giúp doanh nghiệp giảm thiểu nguy rủi ro cách hiệu hơn, đồng thời tối đa hóa hội cho doanh nghiệp ERM tập hợp quy trình thủ tục ERM  chịu đạo HĐQT, bị chi phối phận quản lý điều hành nhân khác doanh nghiệp ERM sử dụng việc lập chiến lược phổ biến rộng rãi doanh nghiệp Được  thiết lập để nhận diện, đánh giá cách có hệ thống tác động khả xảy rủi ro ảnh hưởng đến doanh nghiệp ERM đưa đảm bảo thích đáng việc đạt mục tiêu mà doanh nghiệp đề Hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp Môi trường nội Thiết lập mục tiêu Nhận dạng kiện Đánh giá rủi ro Đối phó rủi ro Các hoạt động kiểm sốt Thơng tin truyền thơng Giám sát Môi trường nội Là tảng mà bẩy tảng khác hoạt động Có sức ảnh hưởng đến tổ chức: – Thiết chiến lược mục tiêu – Cấu trúc hoạt động kinh doanh – Xác định, tiếp cận đáp ứng với rủi ro Thiết lập mục tiêu Tiêu chí đặt mục tiêu: • Cần phải dễ hiểu đo lường • Nên ưu tiên, nên phù hợp với điều kiện doanh nghiệp • Các mục tiêu đặt cấp độ doanh nghiệp liên kết kết hợp với loạt mục tiêu phụ đơn vị khác 3 Nhận dạng kiện  Sự kiện xảy ra, bên bên tổ chức, ảnh hưởng đến việc thực chiến lược ERM việc đạt mục tiêu tổ chức  ERM tóm tắt nhân tố gây ảnh hưởng phần hình nhân tố nhận dạng kiện Các nhân tố cần xem xét trình nhận dạng kiện: Những kiện kinh tế bên ngồi  Những kiện trị  Những nhân tố xã hội  Những kiện liên quan đến sở hạ tầng nội  Những kiện liên quan đến thay đổi quy trình doanh nghiệp  Những kiện kỹ thuật bên bên Đánh giá rủi ro Đánh giá khả xảy rủi ro Phương pháp định lượng Phương pháp định tính Đánh giá mức Phương pháp độ ảnh định lượng hưởng/tác động rủi ro Phương pháp định tính • • • • • • • • • • Phân phối chuẩn Phân phối nhị thức Phân phối Poisson Phương pháp đặt câu hỏi khảo sát Phương pháp lược đồ Phương pháp trực tiếp Phương pháp gián tiếp Phương pháp cảm quan Phương pháp phân tích tổng hợp Phương pháp dự báo tổn thất Đối phó rủi ro Né tránh Giảm thiểu Chia sẻ Chấp nhận Các hoạt động kiểm soát Hoạt động kiểm sốt biện pháp, quy trình, thủ tục thực thi nghiêm túc toàn tổ chức nhằm đảm bảo thị ban lãnh đạo giảm thiểu rủi ro tạo điều kiện cho tổ chức đạt mục tiêu đặt Phân loại hoạt động kiểm soát cách phân loại hoạt động kiểm sốt: Hoạt động kiểm sốt phòng ngừa hoạt động kiểm sốt dò tìm Hoạt động kiểm sốt thủ cơng, hoạt động kiểm sốt tự động Hoạt động kiểm soát dạng mềm hoạt động kiểm soát dạng cứng Các yếu tố hoạt động kiểm soát Ủy quyền hợp lý hoạt động giao dịch Phân chia trách nhiệm Kiểm soát hoạt động phát triển hệ thống thơng tin Hoạt động kiểm sốt thay đổi Thiết lập sử dụng tài liệu hồ sơ đầy đủ Thông tin truyền thông Các yếu tố tông tin truyền thông  Thông tin qua mục tiêu  Chất lượng thông  Quản lý thông tin  Truyền thông Giám sát Các phương pháp thực giám sát bao gồm:  Thông qua chuẩn đánh giá có sẵn  Thực giám sát hiệu Cách thức quảnrủi ro Việt Nam Nâng cao nhận thức cho nhân viên tích hợp quản trị rủi ro vào tư tổ chức Nhất qn văn hóa rủi ro tồn tổ chức Xác định “mức độ mong muốn rủi ro” Quảnrủi ro kiểm soát nhân viên có lực Cách thức quảnrủi ro Việt Nam Cần có phương pháp định lượng rủi ro đo lường hiệu suất hoạt động quảnrủi ro doanh nghiệp nhu cầu xác định số hiệu suất (KPI) Sử dụng hệ thống báo cáo rủi ro ... Mơ hình quản trị rủi ro doanh nghiệp ERM Composer: Kiến lửa Gv: Nguyễn Thị Hương Liên Rủi ro doanh nghiệp • Rủi ro q trình kiểm sốt định chiến lược, nguyên nhân không chắn DN đơn giản rủi ro. .. Các rủi ro ảnh hưởng đến DN Rủi ro khủng hoảng tài Rủi ro luật lệ tuân thủ luật lệ Rủi ro suy thối sâu rộng Rủi ro thay đổi khí hậu Rủi ro đối thủ cạnh tranh QTRR doanh nghiệp  ERM hệ thống quản. .. quản lý rủi ro doanh nghiệp, khả doanh nghiệp việc quản lý tình trạng bấp bênh kinh doanh, giúp doanh nghiệp giảm thiểu nguy rủi ro cách hiệu hơn, đồng thời tối đa hóa hội cho doanh nghiệp ERM tập
- Xem thêm -

Xem thêm: Mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp ERM, Mô hình quản trị rủi ro doanh nghiệp ERM, Nhận dạng sự kiện, Các hoạt động kiểm soát, Thông tin và truyền thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay