Tong hop cac cau hoi trac nghiem he thong thong tin ke toan

35 28 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 16:42

Tổng hợp các câu hỏi hệ thống thông tin kế toáncâu 1 Hệ thống là gì?............................................................................................................................................... Số TT Nội dung câu hỏi Hệ thống gì? A Là tập hợp thành phần không phối hợp với để hoàn thành mục tiêu B Là Là tập hợp thành phần phối hợp với để hoàn thành loạt mục tiêu C Là tập hợp thành phần phối hợp với để hoàn thành mục tiêu D Các đáp án Hệ thống có nhiều dạng khác phân loại thành dạng sau A Hệ thống đóng, hệ thống đóng có quan hệ, hệ thống mở B Hệ thống đóng, hệ thống mở C Hệ thống đóng, hệ thống đóng có quan hệ, hệ thống mở, hệ thống kiểm soát phản hồi D Tất đáp án sai Lý thuyết hệ thống đưa khài niệm sau: A Hệ thống hệ thống cha B Đường biên nơi giao tiếp C Hệ thống hệ thống cha, Đường biên nơi giao tiếp D Tất đáp án sai Chức hệ thống thông tin quản lý? A Thu thập, phân tích lưu trữ thông tin cách hệ thống B Thay đổi sửa chữa tiến hành tính tốn nhóm tiêu, tạo thông tin C Phân phối cung cấp thông tin D Tất đáp án Vòng đời hệ thống thơng tin quản lý trải qua giai đoạn? A B C D Vòng đời hệ thống thơng tin quản lý trải qua giai đoạn A Giai đoạn chuẩn bị; giai đoạn hình thành phát triển; giai đoạn khai thác sử dụng; giai đoạn thay thể B Giai đoạn chuẩn bị; giai đoạn hình thành phát triển; giai đoạn thay thể C Giai đoạn chuẩn bị; giai đoạn khai thác sử dụng; giai đoạn thay thể D Tất đáp án sai Chứng từ kế toán gi? A Là giấy tờ vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoàn thành B Là giấy tờ vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh chưa hoàn thành C Là giấy tờ vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh hoàn thành làm ghi sổ kế toán D Tất đáp án sai 10 11 12 13 14 15 Kiểm tài sản gì? A Là việc cân đong đo đếm số lượng giá trị tài sản nguồn hình thành tài sản số liệu sổ kế toán B Là việc cân đong đo đếm số lượng, xác nhận đánh giá chất lượng giá trị tài sản nguồn hình thành tài sản số liệu sổ kế toán C Là việc xác nhận đánh giá chất lượng giá trị tài sản nguồn hình thành tài sản số liệu sổ kế toán D Tất đáp án sai Bộ Báo cáo tài bao gồn bảng báo cáo? A B C D Báo cáo tài bao gồm báo cáo sau: A Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh B Báo cáo lưu chuyển tiền tệ C Thuyết minh báo cáo tài D Tất đáp án Mục tiêu kế toán: A Cung cấp thông tin B Phục vụ cho việc định C So sánh, dự đoán đánh giá hiệu quản lý sử dụng nguồn lực tổ chức D Tất đáp án Nhóm người sử dụng thơng tin kế tốn: A Bên tổ chức B Bên tổ chức C Bên tổ chức bên tổ chức D Tất đáp án sai Người cho vay quan tâm đến: A Khả toán doanh nghiệp, khả khoản tài sản B Sự ổn định tài doanh nghiệp dài hạn C Có nên mở rộng quan hệ tín dụng khơng?Có nên tiếp tục cho vay cho doanh nghiệp mua trả chậm hàng hố, dịch vụ hay khơng? D Tất đáp án Nhà đầu tư(các cổ đông) quan tâm đến A Khả tạo doanh thu mức độ an toàn đồng vốn đầu tư B Khả trả lãi vay chia lợi nhuận C Tiếp tục trì hay từ bỏ quyền sở hữu D Tất đáp án Cơ quan thuế quan tâm đến A Xác định mức thuế thu nhập mà doanh nghiệp phải nộp B Kiểm tra xem doanh nghiệp có tuân thủ theo nguyên tắc luật lệ mà nhà nước quy định không? C Xác định mức thuế thu nhập cá nhân mà doanh nghiệp phải nộp 16 17 18 19 20 21 22 D Tất đáp án Trong tổ chức, hệ thống thơng tin kế tốn chia làm phận chủ yếu? A B C D Trong tổ chức hệ thống thông tin kế toán chia làm phận chủ yếu sau A Kế tốn tài kế tốn quản trị B Kế tốn tài kế tốn thuế C Kế tốn tài kế tốn chi phí D Kế tốn tài chính, kế tốn quản trị, kế toán thuế Thước đo sử dụng kế toán tài A Thước đo giá trị B Thước đo vật C Thước đo thời gian D Tất đáp án Thước đo sử dụng kế toán quản trị A Thước đo giá trị B Thước đo vật C Thước đo thời gian D Tất đáp án Các báo cáo kế toán kế tốn tài A Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài B Các báo cáo cung cấp, dự trữ vật tư hàng hố; báo cáo q trình sản xuất; báo cáo bán hàng, giá vốn, doanh thu C Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh, Các báo cáo cung cấp, dự trữ vật tư hàng hố; báo cáo q trình sản xuất; báo cáo bán hàng, giá vốn, doanh thu D Tất đáp án saI Các báo cáo kế toán quản trị A Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài B Các báo cáo cung cấp, dự trữ vật tư hàng hố; báo cáo q trình sản xuất; báo cáo bán hàng, giá vốn, doanh thu C Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh, Các báo cáo cung cấp, dự trữ vật tư hàng hố; báo cáo q trình sản xuất; báo cáo bán hàng, giá vốn, doanh thu D Tất đáp án sai Kỳ báo cáo kế tốn tài A Theo Quý B Theo Năm C Theo Quý theo Năm D Ngày, tuần, tháng, quý, năm Bất kỳ lúc có yêu cầu 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Kỳ báo cáo kế toán quản trị A Theo Quý, Năm B Theo Quý C Ngày, tuần, tháng, quý, năm bầt kỳ lúc có yêu cầu D Tất đáp án Người sử dụng thơng tin kế tốn tài A Các thành phần bên doanh nghiệp, đối thủ cạnh tranh, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp, người lao động, người đầu tư B Phục vụ thành phần bên doanh nghiệp nhà quản lý, giám sát viên C Bao gồm thành phần bên thành phần bên doanh nghiệp D Tất đáp án Người sử dụng thơng tin kế tốn quản trị A Các thành phần bên công ty , giám đốc, quản lý, giám sát viên B Các thành phần bên doanh nghiệp đối thủ cạnh tranh, tổ chức tín dụng, nhà cung cấp, người lao động, người đầu tư C Bao gồm thành phần bên doanh nghiệp bên doanh nghiệp D Tất đáp án Nếu phân loại theo chức kiểm tốn chia làm loại? A B C D Theo chức kiểm tốn chia làm loại sau A Kiểm toán hoạt động, kiểm tốn tn thủ, kiểm tốn báo cáo tài B Kiêm toán hoạt động, kiểm toán độc lập, kiêm tốn báo cáo tài chính, kiểm tốn tn thủ C Kiểm toán nhà nước, kiểm toán hoạt động, kiểm toán nội D Tất đáp án sai Theo chủ thể kiểm tốn chia làm loại A B C D Tất đáp án sai Theo chủ thể kiểm toán chia thành loại sau A Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo tài B Kiểm tốn độc lập, kiểm tốn nội bộ, kiểm toán nhà nước C Kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán nhà nước D Tất đáp án sai Kiểm toán tuân thủ kiểm toán A Nhằm kiểm tra việc chấp hành chế độ sách quan nhà nước có thẩm quyền đề đơn vị kiểm tốn B Nhằm xem xét đánh giá tính hiệu lự, tính hiệu hoạt động đơn vị C Nhằm xác nhận tính trung thực hợpthơng tin báo cáo tài D Tất đáp án Kiểm toán hoạt động kiểm toán 32 33 34 35 36 37 38 A Nhằm kiểm tra việc cháp hành chế độ sách quan nhà nước B Nhằm xem xét đánh giá tính hiệu lự, tính hiệu hoạt động đơn vị C Nhằm xác nhận tính trung thực hợpthông tin BCTC D Tất đáp án Phương pháp Ghi sổ kép A Phương pháp nghiệp vụ kinh tế phátsinh phản ánh đồng thời vào nhiều sổ sách B Phương pháp phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản (ít tài khoản) C Phương pháp phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi nhiều Nợ nhiều Có D Tất đáp án sai Dữ liệu A Những kiện chưa xử lý B Những số chưa xử lý C Những hình ảnh chưa xử lý D Tất trường hợp Thông tin A Các liệu xắp xếp phù hợp với người sử dụng B Những kiện, số, hình ảnh chưa xử lý để phù hợp với người sử dụng C Các liệu chưa xắp xếp xử lý D Tất đáp án sai Hệ thống thơng tin quản lý có chức A Thu thập, phân tích lưu trữ thông tin cách hệ thống B Thay đổi, sửa chữa tiến hành tính tốn nhóm tiêu, tạo thơng tin C Phân phối cung cấp thông tin D Tất đáp án Tại Việt Nam dịch vụ internet bắt đầu cung cấp thức từ năm A 1996 B 1997 C 1998 D 2000 Kế toán tài A Là việc ghi chép phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ sách chứng từ B Là công việc theo dõi quản lý tài sản nguồn vốn doanh nghiệp C Là kế toán thu thập, xử lý cung cấp thơng tin đền q trình hoạt động doanh nghiệp cho người quản lý vá đối tượng bên doanh nghiệp để định phù hợp với mục tiêu mà họ quan tâm D Tất đáp án sai Phạm vi thông tin kế tốn tài A Gắn với phận trực thuộc B Toàn doanh nghiệp C Cả hai đáp án sai D Cả hai đáp án 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Phạm vi thơng tin kế tốn quản trị A Toàn doanh nghiệp B Gắn với phận trực thuộc C Gắn với đối tác bên doanh nghiệp D Gắn với đối tác bên doanh nihêng Trọng tâm thơng tin kế tốn quản trị A Chính xác khách quan, tổng thể B Kịp thời, thích hợp, ý đến độ xác C Cả hai đáp án D Cả hai đáp án sai Dòng liệu A Là dòng chuyển dời thơng tin vào khỏi tiến trình B Là dòng chuyển dời thơng tin vào khỏi chức năng, kho liệu đối tượng C Cả hai đáp án D Cả hai đáp án sai Kho liệu A Một tập tài liệu B Một cặp hồ sơ C Một tệp thông tin đĩa D Tất đáp án Trong sơ đồ dòng liệu, kho liệu đặt A Hai chỗ B Một chỗ C Nhiều chỗ D Tất đáp án sai Việc thâm nhập kho liệu phân làm loại A loại B loại C loại D Tất đáp án sai Khi khai thác sử dụng liệu người ta dùng mũi tên hướng A Ra phía ngồi B Vào phía C Cả hai trướng hợp D Tất đáp án sai Khi lưu trữ cập nhật liệu người ta sử dụng mũi tên hướng A Ra phía ngồi B Vào phía C Cả hai trướng hợp D Tất đáp án sai Tác nhân bên ngồi A Một người, nhóm người bên ngồi hệ thống có mối liên hệ với hệ thống 48 49 50 51 52 53 54 55 B Một người, nhóm người tổ chức bên ngồi hệ thống có mối liên hệ với hệ thống C Cả hai đáp án D Tất đáp án sai Tác nhân bên ngồi A Một chức tiến trình bên hệ thống miêu tả trang khác sơ đồ B Một người, nhóm người tổ chức bên ngồi hệ thống có mối liên hệ với hệ thống C Cả hai đáp án D Tất đáp án sai Tác nhân bên A Một chức tiến trình bên hệ thống miêu tả trang khác sơ đồ B Là người, nhóm người mà có mặt tác nhân sơ đồ dòng liệu giúp cho việc xác đinh biên giới hệ thống C Cả hai đáp án D Tất đáp án sai Biểu tượng thực thể bên hay tác nhân bên A Hình vng B Hình tròn C Hình chữ nhật D Hình thoi Sơ đồ dòng liệu có loại A loại B loại C loại D Tất đáp án sai Sơ đồ cấp cao mô tả khái quát hoạt động hệ thống dạng lý hiệu hình tròn đơn lẻ cho thấy luồn liệu vào hệ thống thực thể bên hệ thống Đây sơ đồ A Sơ đồ khái quát B Sơ đồ vật lý C Sơ đồ logic D Sơ đồ mô tả ban đầu Bảng thực thể bảng cho biết A Các thực thể hệ thống B Các hoạt động thực thể C Cả đáp án D Các đáp án sai Sơ đồ liệu cho biết hệ thống gì? làm gì? liệu đâu kết thúc đâu? A Sơ đồ mô tả ban đầu B Sơ đồ khái quát C Sơ đồ vật lý D Sơ đồ logic Sơ đồ cho biết liệu truyền hình thức gì, từ cho 56 57 lưu trữ đâu? A Sơ đồ mô tả ban đầu B Sơ đồ khái quát C Sơ đồ vật lý D Sơ đồ logic Sơ đồ cho biết liệu xử lý qua trình mà không quan tâm đến làm, hình thức đâu? A Sơ đồ mô tả ban đầu B Sơ đồ khái quát C Sơ đồ vật lý D Sơ đồ logic Lưu đồ hệ thống A Một hệ thống biểu tượng hình vẽ xếp mơ tả dòng di liệu hay bước xử lý cua hệ thống B Một công cụ quan trọng để phát triển hệ thống thơng tin kế tốn C Là dòng chuyển dời thông tin vào khỏi tiến trình, chức năng, kho liệu đối tượng D Tất đáp án sai Khi vẽ lưu đồ Hình vẽ sau thể 58 A Bắt đầu kết thúc B Chứng từ, báo cáo C Sổ, thẻ, chương trình D Các đáp án sai Khi vẽ lưu đồ hình vẽ sau thể 59 A Cơng việc xử lý máy tính B Cơng việc xử lý thủ công C Nhập thủ công liệu vào hệ thống D Tất đáp án sai 60 Khi vẽ lưu đồ hình vẽ sau thể A Dữ liệu lưu trữ B Lưu trữ thủ công chứng từ tài liệu C Dữ liệu lưu trữ đĩa D Tất đáp án sai Hình vẽ sau thể 61 A Chứng từ, báo cáo B Chứng từ báo cáo nhiều liên C Sổ, thẻ, chương trình D Tất đáp án sai Hình vẽ sau thể 62 A Chứng từ báo cáo nhiều liên B Chứng từ, báo cáo C Sổ, thẻ, chương trình D Tất đáp án sai 63 Hình vẽ sau thể A Sổ, thẻ, chương trình B Điểm nối tiếp đến trang khác C Điểm nối tiếp lưu đồ D Tất đáp án sai Khi vẽ lưu đồ hình vẽ sau thể 64 A Điểm nối tiếp lưu đồ B Điểm nối tiếp đến trang khác C Dữ liệu lưu trữ trực tuyến D Tất đáp án sai Khi vẽ lưu đồ hình vẽ sau thể 65 A Công việc xử lý thủ công B Công việc xử lý máy tính C Vơ tuyến truyền hình D Tất đáp án sai Khi vẽ lưu đồ có hai loại lưu đồ 66 A Lưu đồ dòng liệu lưu đồ hệ thống Số TT Mã III.1 101 III.2 102 III.3 103 III.4 104 III.5 105 III.6 106 107 III.7 Nội dung câu hỏi Theo liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC), hệ thống kiểm soát nội hệ thống sách thủ tục thiết lập nhằm đạt mục tiêu : A Bảo vệ tài sản đơn vị bảo đảm độ tin cậy thông tin B Bảo đảm việc thực chế độ pháp lý C Bảo đảm hiệu hoạt động lực quản lý D Tất mục tiêu Hệ thống kiểm sốt nội q trình bị chi phối nhà quản lý nhân viên đơn vị, thiết kế để cung cấp đảm bảo hợp lý nhằm đạt mục tiêu : A Hoạt động hữu hiệu hiệu B Cung cấp báo cáo tài tin cậy C Tuân thủ luật lệ quy định D Tất mục tiêu Loại hình kiểm tốn đánh giá thường xun tính hiệu việc thiết kế vận hành sách : A Kiểm tốn nội B Kiểm toán độc lập C Kiểm toán Nhà nước D Kiểm toán tuân thủ Bộ phận kiểm toán nội phận : A Phải trực thuộc cấp cao đủ để không giới hạn phạm vi hoạt động B Phải giao quyền hạn lớn hoạt động hồn tồn độc lập với phòng kế toán phận hoạt động kiểm tra C Phải giao quyền hạn tương đối rộng rãi hoạt động tương đối độc lập với phòng kế tốn phận hoạt động kiểm tra D Phải trực thuộc cấp cao đủ để khơng giới hạn phạm vi hoạt động phải giao quyền hạn tương đối rộng rãi hoạt động tương đối độc lập với phòng kế toán phận hoạt động kiểm tra Thủ tục kiểm sốt nhà quản lí xây dựng dựa nguyên tắc: A Nguyên tắc bất kiêm nhiệm, nguyên tắc phân công phân nhiệm làm việc cá nhân B Nguyên tắc phân công phân nghiệm nguyên tắc tự kiểm tra C Nguyên tắc phân công phân nhiệm, nguyên tắc bất kiêm nhiệm nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn D Không câu Những người nằm ủy ban kiểm soát : A Thành viên HĐQT B Thành viên Ban Giám Đốc C Các chuyên gia am hiểu lĩnh vực kiểm soát D Thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức vụ quản lý Việc đánh giá xem liệu BCTC kiểm tốn hay khơng nằm khâu trình tự đánh giá hệ thống kiểm sốt nội III.8 108 III.9 109 III.10 110 III.11 111 III.12 112 III.13 113 : A Thu thập hiểu biết hệ thống kiểm sốt nội mơ tả chi tiết hệ thống kiểm soát nội giấy tờ làm việc B Đánh giá ban đầu rủi ro kiểm soát để lập kế hoạch cho khoản mục BCTC C Thực thử nghiệm kiểm soát D Lập bảng đánh giá kiểm soát nội Phương pháp tiếp cận để thu thập hiểu biết hệ thống kiểm soát nội đánh giá rủi ro kiểm soát bao gồm: A Tiếp cận theo khoản mục B Tiếp cận theo chu trình nghiệp vụ C Tiếp cận theo khoản mục phát sinh D Tiếp cận theo khoản mục theo chi trình nghiệp vụ Trong thử nghiệm kiểm soát, thủ tục để lại dấu vết tài liệu nên áp dụng phương pháp : A Phép thử “Walk through” B Phỏng vấn nhân viên đơn vị thủ tục kiểm soát C Thực lại thủ tục kiểm soát D Tất sai Mục tiêu kiểm soát nội việc đảm bảo độ tin cậy thông tin: A Thông tin cung cấp kịp thời thời gian B Thơng tin đảm bảo độ xác tin cậy thực trạng hoạt động C Thông tin đảm bảo tính khách quan đầy đủ D Cả phương án Bộ phận kiểm toán nội cung cấp quan sát, đánh giá thường xuyên : A Hoạt động tài doanh nghiệp B Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp C Tính hiệu hiệu cơng tác kiểm sốt nội D Tồn hoạt động doanh nghiệp, bao gồm tính hiệu việc thiết kế vận hành sách thủ tục kiểm soát nội Trong kiểm toán BCTC, việc đánh giá rủi ro kiểm soát, rủi ro kiểm sốt đánh giá mức tối đa thì: A Kiểm toán viên phải dựa vào kiểm soát nội để giảm bớt thử nghiệm số dư nghiệp vụ B Phải tăng cường thử nghiệm để phát hành vi gian lận sai sót C Khơng phải thực thử nghiệm kiểm soát ( Thử nghiệm tuân thủ) D Phải tăng cường thử nghiệm để phát hành vi gian lận sai sót khơng phải thực thử nghiệm kiểm soát ( Thử nghiệm tn thủ) Mục đích thử nghiệm kiểm sốt : A Tìm gian lận sai sót kế toán viên B Thu thập chứng hữu hiệu quy chế thủ tục kiểm soát để giảm bớt thử nghiệm số dư nghiệp vụ C Thu thập chứng kết tuân thủ quy chế thủ tục kiểm III.14 114 III.15 115 III.16 116 III.17 117 III.18 118 III.19 119 III.20 120 III.21 121 soát nội D Phát bày tỏ ý kiến hữu hiệu quy chế thủ tục kiểm soát Các dạng kiểm soát nội bộ: A Kiểm soát kiểm toán kiểm soát kế toán B Kiểm soát kế toán kiểm soát quản lý C Kiểm soát quản lý kiểm soát kiểm toán D Các đáp án sai Thành phần sau khơng phải thành phần hệ thống kiểm sốt nội bộ: A Mơi trường kiểm sốt B Đánh giá rủi ro C Hoạt động kiểm soát D Đánh giá chất lượng Thành phần sau thành phần hệ thống kiểm sốt nội bộ: A Mơi trường kiểm soát đánh giá rủi ro B Hoạt động kiểm sốt giám sát C Thơng tin truyền thơng D Tất đáp án Yếu tố sau có ảnh hưởng tác động đến mơi trường kiểm soát: A Cơ cấu tổ chức phân chia trách nhiệm quyền hạn, sách nguồn nhân lực B Triết lý quản lý phong cách điều hành C Tính trực, lực giá trị đạo đức D Tất đáp án Yếu tố sau yếu tố ảnh hưởng tác động đến môi trường kiểm soát: A Cơ cấu tổ chức phân chia trách nhiệm quyền hạn B Kế hoạch sản xuất kinh doanh C Triết lý quản lý phong cách điều hành D Tính trực, lực giá trị đạo đức Hoạt động kiểm sốt có tác dụng gì? A Bảo vệ tài sản cơng ty B Giúp cho Báo cáo tài đáng tin cậy C Tạo điểu kiện cho tổ chức đạt mục tiêu đặt thực thi nghiêm túc toàn tổ chức D Tất đáp án Hoạt động sau thuộc hoạt động kiểm soát: A Kiểm sốt q trình xử lý thơng tin B Kiểm soát vật chất C Kiểm soát chứng từ sổ sách D Tất đáp án Nếu xét theo mục tiêu kiểm tốn kiểm tốn nội gặp loại rủi ro: A Rủi ro tính tuân thủ, tính xác, tính kỳ B Rủi ro tính hữu hiệu, tính hiệu quả, tính trình bày khai báo III.22 122 III.23 123 III.24 124 III.25 125 III.26 126 III.27 127 III.28 128 C Rủi ro tính tuân thủ, tính xác, tính kỳ rủi ro tính hữu hiệu, tính hiệu quả, tính trình bày khai báo D Rủi ro quy mơ, tính phức tạp trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sai sót hành vi: A Cố ý làm sai thơng tin tài để thu lợi cá nhân B Do không cẩn thận thiếu kiến thức liên quan C Tham ô biển thủ D Các đáp án sai Gian lận hành vi: A Cố ý làm sai thơng tin tài để thu lợi cá nhân B Có tính chất nghiêm trọng sai sót C Tham biển thủ D Các đáp án Hệ thống kiểm soát vững mạnh có lợi ích: A Đảm bảo tính xác số liệu kế tốn báo cáo tài công ty B Giảm bớt rủi ro gian lận sai sót C Giúp cơng ty có lợi nhuận cao D Đảm bảo tính xác số liệu kế tốn báo cáo tài cơng ty giảm bớt rủi ro gian lận sai sót Câu phát biểu sau không rủi ro kinh doanh: A Là rủi ro liên quan đến lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật hay đối thủ cạnh tranh B Rủi ro liên quan đến việc tìm kiếm mục tiêu kinh doanh hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp bên C Rủi ro liên quan đến lãi suất, dòng tiền, tỷ giá hối đối, tiền,… D Những rủi ro có thơng tin giả mạo mức từ nhà cung cấp Câu phát biểu sau không rủi ro tài chính: A Là rủi ro liên quan đến lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật hay đối thủ cạnh tranh B Loại rủi ro có khả phát sinh lớn C Là rủi ro liên quan đến lãi suất, dòng tiền, tỷ giá hối đối, tiền,… D Rủi ro hối đối thuộc rủi ro tài chính, rủi ro dễ xảy doanh nghiệp xuất nhập Nếu xét theo chất, rủi ro doanh nghiệp gồm: A Rủi ro kinh doanh rủi ro tài B Rủi ro nhân nhượng liên quan đến việc vi phạm pháp luật rủi ro điều hành C Rủi ro tính tuân thủ tính xác D Rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính, rủi ro nhân nhượng rủi ro điều hành Để đánh giá rủi ro kiểm toán viên cần làm gì? A Xác định đối tượng kiểm tốn nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro đối tượng kiểm toán B Nhận diện rủi ro C Đặt câu hỏi tìm đáp án hợp lý cho câu hỏi D Xác định đối tượng kiểm toán nhân tố ảnh hưởng tới rủi ro III.29 129 III.30 130 III.31 131 III.32 132 III.33 133 III.34 134 đối tượng kiểm toán sau nhận diện rủi ro Trong q trình kiểm tốn, kiểm toán viên sẽ: A Đánh giá tất loại rủi ro có phận doanh nghiệp B Chọn rủi ro quan trọng phận doanh nghiệp (5-10 loại) để xem xét C Kiểm toán viên xem xét rủi ro thường hay xảy doanh nghiệp D Các đáp án sai Các phương pháp đánh giá rủi ro mà kiểm tốn viên nội sử dụng là: A Phương pháp hồi cố phương pháp dự báo B Phương pháp tổng hợp phân tích C Phương pháp đánh giá phân tích D Các đáp án sai Các loại thủ tục kiểm sốt cơng ty thường bao gồm loại sau: A Thủ tục kiểm soát ngăn ngừa thủ tục kiểm soát điều chỉnh B Thủ tục kiểm soát phát thủ tục kiểm soát điều chỉnh C Thủ tục kiểm soát ngăn ngừa, thủ tục kiểm soát phát thủ tục kiểm soát điều chỉnh D Thủ tục kiểm soát ngăn ngừa thủ tục kiểm sốt phát Cơng ty Minh Anh chuyên bán loại gỗ dùng cho gia đình cho xây dựng, khách hàng A đến mua gỗ có mơ tả với nhân viên bán hàng kích cỡ số lượng gỗ cần mua, nhân viên bán hàng sẽ: A Ghi mã số hàng hóa phiếu bán hàng B Mơ tả mặt hàng phiếu bán hàng C Ghi kích cỡ số lượng loại gỗ khách hàng cần mua D Các đáp án sai Công ty Minh Anh chuyên bán loại gỗ dùng cho gia đình cho xây dựng, khách hàng A đến mua gỗ có mơ tả với nhân viên bán hàng kích cỡ số lượng gỗ cần mua, nhân viên bán hàng sẽ: A Lập phiếu bán hàng có liên vừa dùng thu tiền, vừa dùng để xuất hàng kho để giao hàng cho khách hàng B Lập phiếu bán hàng có liên chuyển cho nhân viên khác thu tiền, nhân viên thu tiền giữ lại liên, liên giao cho khách hàng liên lại chuyển sang kho cho nhân viên kho đóng kiện cho nhân viên giao hàng C Lập phiếu bán hàng có liên có liên để nhân viên thu tiền D Các đáp án sai Công ty Minh Anh chuyên bán loại gỗ dùng cho gia đình cho xây dựng, khách hàng A đến mua gỗ có mơ tả với nhân viên bán hàng kích cỡ số lượng gỗ cần mua, nhân viên bán hàng sẽ: A Lập phiếu bán hàng có liên liên lưu sổ bán hàng III.35 135 III.36 136 III.37 137 III.38 138 III.39 139 III.40 140 B Phiếu bán hàng phải đánh số trước ghi mã số hàng hóa C Phiếu bán hàng cần có phần xác nhận nhận đủ hàng khách hàng D Tất đáp án Công ty Minh Anh chuyên bán loại gỗ dùng cho gia đình cho xây dựng, khách hàng A đến mua gỗ có mơ tả với nhân viên bán hàng kích cỡ số lượng gỗ cần mua, nhân viên bán hàng lập phiếu bán hàng ghi rõ mã số hàng hóa thay ghi chép mơ tả khách hàng vì: A Có nhiều mặt hàng có quy cách, màu sắc, chất liệu, giống B Không đủ chỗ để ghi chép mô tả khách hàng C Không cần ghi chép nội dung mô tả sản phẩm bán D Các đáp án sai Công ty Minh Anh chuyên bán loại gỗ dùng cho gia đình cho xây dựng, khách hàng A đến mua gỗ có mơ tả với nhân viên bán hàng kích cỡ số lượng gỗ cần mua, nhân viên bán hàng lập phiếu bán hàng thành liên cần giao cho nhân viên khác thu tiền vì: A Nhân viên lập phiếu người thu tiền có khả nhân viên thu tiền lấy số tiền lập phiếu thu khác để che dấu hành vi lấy trộm B Phiếu bán hàng bị lấy cắp để lấy hàng cách hợp lệ C Phiếu bán hàng vừa thu tiền vừa phiếu giao hàng D Các đáp án sai Công ty Minh Anh chuyên bán loại gỗ dùng cho gia đình cho xây dựng, khách hàng A đến mua gỗ có mơ tả với nhân viên bán hàng kích cỡ số lượng gỗ cần mua, phiếu bán hàng cần có phần xác nhận nhận đủ hàng khách hàng vì: A Nhân viên lập phiếu người thu tiền có khả nhân viên thu tiền lấy số tiền lập phiếu thu khác để che dấu hành vi lấy trộm B Phiếu bán hàng bị lấy cắp để lấy hàng cách hợp lệ C Phiếu bán hàng vừa thu tiền vừa phiếu giao hàng D Các đáp án sai Nội dung chi tiết kiểm toán nội bộ: A Kiểm toán hoạt động kiểm toán tn thủ B Kiểm tốn báo cáo tài C Kiểm toán báo cáo kế toán quản trị D Các đáp án Nội dung sau khơng phải nội dung kiểm tốn nội bộ: A Kiểm toán hoạt động kiểm toán tuân thủ B Kiểm tốn báo cáo tài C Kiểm tốn báo cáo kế toán quản trị D Kiểm toán Nhà nước Hãy yếu kiểm soát nội hệ thống tiền lương công ty sau: A Bảng chấm công quản đốc phân xưởng ký B Công nhân tuyển dụng phòng tổ chức nhận lương từ phòng kế tốn C Công nhân tuyển dụng, sa thải, chấm công nhận tiền lương III.41 141 III.42 142 III.43 143 III.44 144 III.45 145 III.46 146 III.47 147 quản đốc phân xưởng thực D Quản đốc phân xưởng chấm công cuối tháng giao cho phận kế tốn tính trả lương Hãy yếu kiểm soát nội hệ thống tiền lương công ty sau A Bảng chấm công quản đốc phân xưởng ký B Công nhân tuyển dụng phòng tổ chức nhận lương từ phòng kế tốn C Nhân viên tính lương đồng thời người ký séc toán lương D Quản đốc phân xưởng chấm công cuối tháng giao cho phận kế tốn tính trả lương Trong công ty, vật liệu xuất kho theo giấy viết tay lệnh miệng quản đốc phân xưởng kiến nghị nên đưa để khắc phục yếu là: D Phải có chứng từ ký xác nhận quản đốc phân xưởng B Phải có giấy xác nhận phận cần vật liệu xuất C Phải ghi sổ thực nghiệp vụ xuất D Các đáp án sai “Hoán đổi luân phiên cơng việc nhân viên” thủ tục kiểm sốt sau đây: A Thủ tục kiểm soát ngăn ngừa B Thủ tục kiểm soát phát C Thủ tục kiểm soát ngăn ngừa kiểm soát phát D Thủ tục kiểm soát sửa sai “ Mở hồ sơ theo dõi chi tiết cho hóa đơn bán hàng tài khoản phải thu cho khách hàng” thủ tục kiểm soát sau đây: A Thủ tục kiểm soát ngăn ngừa B Thủ tục kiểm soát phát C Thủ tục kiểm soát sửa sai D Các đáp án sai “ Phục hồi hư hỏng liệu” thủ tục kiểm soát sau đây: A Thủ tục kiểm soát ngăn ngừa B Thủ tục kiểm soát phát C Thủ tục kiểm soát sửa sai D Các đáp án sai “Phân công phân nhiệm cách đầy đủ nhân viên phụ trách mội phận kế toán” thủ tục kiểm soát sau đây: A Thủ tục kiểm soát ngăn ngừa B Thủ tục kiểm soát phát C Thủ tục kiểm soát sửa sai D Các đáp án sai “ Kiểm hàng tồn kho xử lý chênh lệch sổ kế toán sổ thực tế kiểm kê” thủ tục kiểm soát sau đây: A Thủ tục kiểm soát ngăn ngừa B Thủ tục kiểm soát phát C Thủ tục kiểm soát sửa sai D Thủ tục kiểm soát phát kiểm soát sửa sai III.48 148 III.49 149 III.50 150 III.51 151 III.52 152 III.53 153 III.54 154 “ Đối chiếu sổ phụ ngân hàng” thủ tục kiểm soát sau đây: A Thủ tục kiểm soát ngăn ngừa B Thủ tục kiểm soát phát C Thủ tục kiểm soát sửa sai D Thủ tục kiểm soát phát kiểm soát sửa sai “ Chứng từ lập làm nhiều liên lưu nhiều phận khác nhau” thủ tục kiểm soát sau đây: A Thủ tục kiểm soát ngăn ngừa B Thủ tục kiểm soát phát C Thủ tục kiểm soát sửa sai D Thủ tục kiểm soát ngăn ngừa kiểm soát phát “ Phục hồi hư hỏng liệu” thủ tục kiểm soát sau đây: A Thủ tục kiểm soát ngăn ngừa B Thủ tục kiểm soát phát C Thủ tục kiểm soát sửa sai D Các đáp án sai “Kiểm tra cẩn thận trình làm việc chứng cấp ứng viên nộp hồ sơ xin việc vào công ty” thủ tục kiểm soát sau đây: A Thủ tục kiểm soát ngăn ngừa B Thủ tục kiểm soát phát C Thủ tục kiểm soát sửa sai D Thủ tục kiểm soát ngăn ngừa kiểm soát phát “ Vận hành chương trình ghi nhận tất hoạt động hệ điều hành máy tính sử dụng” thủ tục kiểm soát sau đây: A Thủ tục kiểm soát ngăn ngừa B Thủ tục kiểm soát phát C Thủ tục kiểm soát sửa sai D Thủ tục kiểm soát phát kiểm soát sửa sai Trong kiểm tốn gần đây, cơng ty Minh Lan tìm vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hệ thống kiểm sốt nội Thiệt hại ước tính từ vấn đề 200 trđ với rủi ro 5% Công ty định áp dụng thủ tục kiểm sốt để hạn chế rủi ro Chi phí thủ tục kiểm sốt 20 trđ giảm rủi ro xuống 2% Vậy áp dụng thủ tục kiểm sốt cơng ty Minh Lan tiền: A 80tr B 100tr C 120tr D Các đáp án sai Trong kiểm tốn gần đây, cơng ty Minh Lan tìm vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hệ thống kiểm sốt nội Thiệt hại ước tính từ vấn đề 100 trđ với rủi ro 5% Công ty định áp dụng thủ tục kiểm sốt để hạn chế rủi ro Chi phí thủ tục kiểm sốt 30 trđ giảm rủi ro xuống 1% Vậy áp dụng thủ tục kiểm sốt cơng ty Minh Lan tiền: A 50tr III.55 155 III.56 156 III.57 157 III.58 158 III.59 159 B 80tr C 100tr D Các đáp án sai Trong kiểm tốn gần đây, cơng ty Minh Lan tìm vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hệ thống kiểm sốt nội Thiệt hại ước tính từ vấn đề 200 trđ với rủi ro 5% Công ty định áp dụng thủ tục kiểm sốt để hạn chế rủi ro Chi phí thủ tục kiểm sốt 30 trđ giảm rủi ro xuống 2% Vậy áp dụng thủ tục kiểm sốt cơng ty Minh Lan tiền: A 80tr B 100tr C 110tr D Các đáp án sai Trong kiểm tốn gần đây, cơng ty Hải Anh tìm vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hệ thống kiểm sốt nội Thiệt hại ước tính từ vấn đề 500 trđ với rủi ro 8% Công ty định áp dụng thủ tục kiểm sốt để hạn chế rủi ro Chi phí thủ tục kiểm sốt 30 trđ giảm rủi ro xuống 4% Vậy áp dụng thủ tục kiểm sốt cơng ty Hải Anh tiền: A 100tr B 200tr C 280tr D Các đáp án sai Trong kiểm tốn gần đây, cơng ty Hải Anh tìm vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hệ thống kiểm sốt nội Thiệt hại ước tính từ vấn đề 400 trđ với rủi ro 5% Công ty định áp dụng thủ tục kiểm sốt để hạn chế rủi ro Chi phí thủ tục kiểm sốt 30 trđ giảm rủi ro xuống 2% Vậy áp dụng thủ tục kiểm sốt cơng ty Hải Anh tiền: A 100tr B 160tr C 190tr D Các đáp án sai Trong kiểm tốn gần đây, cơng ty Hải Anh tìm vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hệ thống kiểm sốt nội Thiệt hại ước tính từ vấn đề 200 trđ với rủi ro 5% Công ty định áp dụng thủ tục kiểm sốt để hạn chế rủi ro Chi phí thủ tục kiểm sốt 40 trđ giảm rủi ro xuống 1% Vậy áp dụng thủ tục kiểm sốt cơng ty Hải Anh tiền: A 40tr B 80tr C 120tr D Các đáp án sai Trong kiểm tốn gần đây, cơng ty Minh Lan tìm vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hệ thống kiểm sốt nội Thiệt hại ước tính từ vấn đề 200 trđ với rủi ro 5% Công ty định áp dụng thủ tục kiểm sốt để hạn chế rủi ro Chi phí thủ tục III.60 160 IV.1 161 IV.2 162 IV.3 163 IV.4 164 IV.5 165 kiểm soát A 20 trđ giảm rủi ro xuống 2% Chi phí thủ tục kiểm soát B 40 trđ giảm rủi ro xuống 1% Nếu cơng ty áp dụng thủ tục kiểm soát A B rủi ro giảm xuống 1% Tính chi phí phải bỏ cơng ty Minh Lan áp dụng thủ tục A B lúc: A 80tr B 100tr C 120tr D Các đáp án sai Trong kiểm toán gần đây, cơng ty Minh Lan tìm vấn đề nghiêm trọng liên quan đến hệ thống kiểm sốt nội Thiệt hại ước tính từ vấn đề 100 trđ với rủi ro 4% Cơng ty định áp dụng thủ tục kiểm sốt để hạn chế rủi ro Chi phí thủ tục kiểm sốt A 20 trđ giảm rủi ro xuống 2% Chi phí thủ tục kiểm sốt B 30 trđ giảm rủi ro xuống 1% Nếu cơng ty áp dụng thủ tục kiểm sốt A B rủi ro giảm xuống 1% Tính chi phí phải bỏ công ty Minh Lan áp dụng thủ tục A B lúc: A 45tr B 75tr C 125tr D Các đáp án sai Chứng từ gốc là: A Những giấy tờ hay mẫu biểu điện tử dùng để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh trình kinh doanh B Những giấy tờ để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh C Các mẫu biểu điện tử dùng để ghi nhận nghiệp vụ kinh tế phát sinh D Các đáp án sai Bảng cân đối kế toán báo cáo tài mang tính: A Thời điểm B Thời kỳ C Thời điểm thời kỳ D Các đáp án sai Báo cáo kết kinh doanh báo cáo tài mang tính: A Thời điểm B Thời kỳ C Thời điểm thời kỳ D Các đáp án sai Bảng cân đối phát sinh : A Một bảng liệt tất tài khoản cân đối Nợ - Có lập sau ghi nhận nghiệp vụ vào nhật ký sổ B Báo cáo tài C Được lập sau vào sổ D Được lập sau ghi nhận nghiệp vụ vào nhật ký Theo định 15/2009/QĐ – BTC hệ thống báo cáo tài bắt buộc doanh nghiệp bao gồm: A Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết kinh doanh IV.6 166 IV.7 167 IV.8 168 IV.9 169 IV.10 170 IV.11 171 IV.12 172 IV.13 173 B Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bản thuyết minh báo cáo tài C Bảng cân đối kế tốn, Báo cáo kết kinh doanh Bản thuyết minh báo cáo tài D Bảng cân đối kế tốn, Báo cáo kết kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Chu trình kế tốn là: A Chu trình nhân viên kế toán tiến hành hạch toán nghiệp vụ từ chứng từ gốc kết thúc báo cáo tài lập B Chu trình từ khâu mua hàng đến bán hàng C Chu trình từ khâu mua hàng đến khâu xác định kết D Các câu sai Nhập trùng lặp nghiệp vụ phần mềm kế toán hành vi: A Gian lận B Sai sót C Cố ý D Các đáp án sai Chu trình kinh doanh hay chu trình kế tốn là: A Các hành vi kinh doanh B Một chuỗi kiện liên quan đến nội dung trình SXKD C Các kiện trình kinh doanh D Các hoạt động sản xuất kinh doanh Chu trình kinh doanh bao gồm chu trình: A B C D Có chu trình kinh doanh chính: A B C D Các chu trình kinh doanh bao gồm: A Chu trình bán hàng chu trình mua hàng B Chu trình sản xuất chu trình tiêu thụ C Chu trình nhân chu trình tài D Chu trình sản xuất chu trình tài Chu trình bán hàng có mối liên hệ chủ yếu với chu trình kế tốn nào? A Chu trình sản xuất chu trình mua hàng B Chu trình sản xuất chu trình tài C Chu trình nhân chu trình tài D Chu trình mua hàng chu trình tài Chu trình sản xuất có mối liên hệ chủ yếu với chu trình kế tốn nào? A Chu trình nhân chu trình mua hàng B Chu trình mua hàng chu trình bán hàng C Chu trình nhân sự, chu trình mua hàng chu trình bán hàng IV.14 174 IV.15 175 IV.16 176 IV.17 177 IV.18 178 IV.19 179 IV.20 180 IV.21 181 IV.22 182 D Chu trình mua hàng, chu trình bán hàng chu trình tài Chu trình mua hàng có mối liên hệ chủ yếu với chu trình kế tốn nào? A Chu trình nhân chu trình sản xuất B Chu trình tài chu trình sản xuất C Chu trình nhân chu trình bán hàng D Chu trình bán hàng chu trình tài Chu trình nhân có mối liên hệ chủ yếu với chu trình kế tốn nào? A Chu trình nhân chu trình sản xuất B Chu trình tài chu trình sản xuất C Chu trình nhân chu trình bán hàng D Chu trình bán hàng chu trình tài Chu trình tài có mối liên hệ chủ yếu với chu trình kế tốn nào? A Chu trình nhân chu trình sản xuất B Chu trình tài chu trình sản xuất C Chu trình nhân sự, chu trình mua hàng chu trình bán hàng D Chu trình bán hàng, chu trình mua hàng chu trình sản xuất Các báo cáo hệ thống thơng tin kế tốn lập phải ln chứa đựng yếu tố? A B C D Yếu tố chứa đựng báo cáo hệ thống thơng tin kế tốn lập là: A Tính thời gian B Phân cấp phòng ban lập báo cáo C Các quy tắc lập báo cáo D Các đáp án Tính thời gian chứa đựng báo cáo hệ thống thông tin kế toán lập: A Giúp nhà quản lý tiện theo dõi nghiệp vụ phát sinh B Cho phép nhà quản lý so sánh hoạt động kỳ với C Để lập báo cáo tổng hợp D Các đáp án sai Mục tiêu chu trình bán hàng là: A Theo dõi đến khách hàng, hồn tất việc giao hàng B Lập hóa đơn bán hàng thu tiền khách hàng C Dự đoán doanh thu lịch thu tiền D Các đáp án Mục tiêu sau mục tiêu chu trình bán hàng A Theo dõi đến khách hàng, hoàn tất việc giao hàng B Lập hóa đơn bán hàng thu tiền khách hàng C Dự đoán doanh thu lịch thu tiền D Thanh tốn hạn xác cho nhà cung cấp Quá trình mua hàng : A Tập hợp hoạt động liên quan đến việc mua hàng hóa, dịch vụ, tốn kiểm sốt hàng tồn kho IV.23 183 IV.24 184 IV.25 185 IV.26 186 IV.27 187 188 IV.28 B Tập hợp hoạt động liên quan đến q trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ thu tiền C Tập hợp hoạt động liên quan đến q trình chuyển hóa yếu tố đầu vào thành sản phẩm hoàn thành D Tập hợp hoạt động liên quan đến trình tuyển dụng trả lương Quá trình bán hàng : A Tập hợp hoạt động liên quan đến việc mua hàng hóa, dịch vụ, toán kiểm soát hàng tồn kho B Tập hợp hoạt động liên quan đến trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ thu tiền C Tập hợp hoạt động liên quan đến trình chuyển hóa yếu tố đầu vào thành sản phẩm hoàn thành D Tập hợp hoạt động liên quan đến trình tuyển dụng trả lương Quá trình sản xuất : A Tập hợp hoạt động liên quan đến việc mua hàng hóa, dịch vụ, toán kiểm soát hàng tồn kho B Tập hợp hoạt động liên quan đến trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ thu tiền C Tập hợp hoạt động liên quan đến q trình chuyển hóa yếu tố đầu vào thành sản phẩm hoàn thành D Tập hợp hoạt động liên quan đến trình tuyển dụng trả lương Quá trình nhân : A Tập hợp hoạt động liên quan đến việc mua hàng hóa, dịch vụ, tốn kiểm soát hàng tồn kho B Tập hợp hoạt động liên quan đến q trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ thu tiền C Tập hợp hoạt động liên quan đến q trình chuyển hóa yếu tố đầu vào thành sản phẩm hoàn thành D Tập hợp hoạt động liên quan đến trình tuyển dụng trả lương Q trình tài : A Tập hợp hoạt động liên quan đến việc mua hàng hóa, dịch vụ, tốn kiểm sốt hàng tồn kho B Tập hợp hoạt động liên quan đến q trình cung cấp hàng hóa, dịch vụ thu tiền C Tập hợp hoạt động liên quan đến q trình chuyển hóa yếu tố đầu vào thành sản phẩm hoàn thành D Tập hợp hoạt động liên quan đến trình huy động, sử dụng vốn phân phối kết sử dụng vốn Sự kiện sau lập trình mua hàng: A Nhân viên nhập liệu phiếu yêu cầu hay phiếu yêu cầu lập tự động nguyên vật liệu B Khách hàng đặt hàng trực tuyến C Tuyển dụng nhân D Lập lịch trình sản xuất vào kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sự kiện sau lập trình sản xuất: A Nhân viên nhập liệu phiếu yêu cầu hay phiếu yêu cầu lập tự động IV.29 189 IV.30 190 IV.31 191 IV.32 192 IV.33 193 IV.34 194 nguyên vật liệu B Khách hàng đặt hàng trực tuyến C Tuyển dụng nhân D Lập lịch trình sản xuất vào kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sự kiện sau lập trình bán hàng: A Nhân viên nhập liệu phiếu yêu cầu hay phiếu yêu cầu lập tự động nguyên vật liệu B Khách hàng đặt hàng trực tuyến C Tuyển dụng nhân D Lập lịch trình sản xuất vào kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Sự kiện sau lập trình nhân sự: A Nhân viên nhập liệu phiếu yêu cầu hay phiếu yêu cầu lập tự động nguyên vật liệu B Khách hàng đặt hàng trực tuyến C Tuyển dụng nhân D Lập lịch trình sản xuất vào kế hoạch sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong trình mua hàng trực tuyến, báo cáo lập bao gồm: A Báo cáo tài chính, dự tốn chi tiền, danh sách nhà cung cấp báo cáo quản trị B Báo cáo tài chính, dự tốn thu tiền, danh sách khách hàng báo cáo quản trị C Báo cáo phân tích thay đổi nhân D Báo cáo chi phí giá thành, báo cáo tình hình sản xuất, báo cáo khác TSCĐ Trong trình sản xuất, báo cáo lập bao gồm: A Báo cáo tài chính, dự tốn chi tiền, danh sách nhà cung cấp báo cáo quản trị B Báo cáo tài chính, dự tốn thu tiền, danh sách khách hàng báo cáo quản trị C Báo cáo phân tích thay đổi nhân D Báo cáo chi phí giá thành, báo cáo tình hình sản xuất, báo cáo khác TSCĐ Trong trình bán hàng, báo cáo lập bao gồm: A Báo cáo tài chính, dự tốn chi tiền, danh sách nhà cung cấp báo cáo quản trị B Báo cáo tài chính, dự tốn thu tiền, danh sách khách hàng báo cáo quản trị C Báo cáo phân tích thay đổi nhân D Báo cáo chi phí giá thành, báo cáo tình hình sản xuất, báo cáo khác TSCĐ Trong chu trình quản lý nguồn nhân sự, báo cáo lập bao gồm: A Báo cáo tài chính, dự tốn chi tiền, danh sách nhà cung cấp báo cáo quản trị IV.35 195 IV.36 196 IV.37 197 IV.38 198 IV.39 199 IV.40 200 B Báo cáo tài chính, dự tốn thu tiền, danh sách khách hàng báo cáo quản trị C Báo cáo phân tích thay đổi nhân D Báo cáo chi phí giá thành, báo cáo tình hình sản xuất, báo cáo khác TSCĐ Trong trình tài chính, báo cáo lập bao gồm: A Báo cáo tài chính, dự tốn chi tiền, danh sách nhà cung cấp báo cáo quản trị B Báo cáo tài chính, dự tốn thu tiền, danh sách khách hàng báo cáo quản trị C Thông tin báo cáo tài chính, báo cáo tài khác, báo cáo kế hoạch tài đại báo cáo khác D Báo cáo chi phí giá thành, báo cáo tình hình sản xuất, báo cáo khác TSCĐ Quá trình mua hàng sử dụng liệu đầu vào là: A Phiếu yêu cầu mua hàng B Đơn đặt hàng C Bảng chấm công D Phiếu yêu cầu tài sản Quá trình bán hàng sử dụng liệu đầu vào là: A Phiếu yêu cầu mua hàng B Đơn đặt hàng C Bảng chấm công D Phiếu yêu cầu tài sản Chu trình quản lý nguồn nhân sử dụng liệu đầu vào là: A Phiếu yêu cầu mua hàng B Đơn đặt hàng C Bảng chấm công D Phiếu yêu cầu tài sản Chu trình quản lý tài sản cố định sử dụng liệu đầu vào là: A Phiếu yêu cầu mua hàng B Đơn đặt hàng C Bảng chấm công D Phiếu yêu cầu tài sản Chu trình sản xuất sử dụng liệu đầu vào là: A Phiếu yêu cầu mua hàng B Đơn đặt hàng C Phiếu yêu cầu nguyên vật liệu D Phiếu yêu cầu tài sản
- Xem thêm -

Xem thêm: Tong hop cac cau hoi trac nghiem he thong thong tin ke toan, Tong hop cac cau hoi trac nghiem he thong thong tin ke toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay