Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Có Kèm Hàng Khuyến Mại

19 38 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 16:31

Mục lụcA . KHUYẾN MẠI VÀ CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠII.Một số khái niệm1.Khuyến mại và hàng khuyến mại2. Đặc điểm của khuyến mãi3. Phân loại khuyến mãiII. Một số quy định hiện hành về kế toán hàng khuyến mãiB . KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG CÓ KÈM HÀNG KHUYẾN MÃIC . THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MÃI Ở VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG o0o *********** KẾ TỐN TÀI CHÍNH II BÀI THẢO LUẬN NHÓM -CHỦ ĐỀ Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Kèm Hàng Khuyến Mại GVHD: Ths Nguyễn Diệu Linh Lớp thứ ca 2, D3 Danh sách thành viên nhóm: Nhóm trưởng: Phạm Thu Thủy Đỗ Ngọc Quỳnh Huỳnh Thị Ngọc Quỳnh Nguyễn Phương Đông Nguyễn Trường Giang Trần Thị Dung Mục lục A KHUYẾN MẠI VÀ CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI I Một số khái niệm Khuyến mại hàng khuyến mại Đặc điểm khuyến Kế tốn tài II Phân loại khuyến II Một số quy định hành kế toán hàng khuyến B KẾ TỐN DOANH THU BÁN HÀNGKÈM HÀNG KHUYẾN MÃI C THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MÃI Ở VIỆT NAM A KHUYẾN MẠI VÀ CÁC HÌNH THỨC KHUYẾN MẠI I Một số khái niệm Khuyến mại hàng khuyến mại Kế tốn tài II  ( Điều 88 Luật thương mại 2005) Khuyến mại hoạt động xúc tiến thương mại thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng, cung ứng dịch vụ cách dành cho khách hàng lợi ích định => Khuyến mại cách thức, biện pháp thu hút khách hàng thông qua việc dành lợi ích cho khách hàng, bao gồm lợi ích vật chất (tiền, hàng hóa) hay lợi ích phi vật chất (được cung cấp dịch vụ miễn phí); phần hoạt động xúc tiến thương mại thương nhân, áp dụng thường xuyên nước kinh tế thị trường phát triển phổ biến - Thương nhân thực khuyến mại thương nhân thuộc trường hợp sau đây: a) Thương nhân trực tiếp khuyến mại hàng hóa, dịch vụ mà kinh doanh; b) Thương nhân kinh doanh dịch vụ khuyến mại thực khuyến mại cho hàng hóa, dịch vụ thương nhân khác theo thỏa thuận với thương nhân  Hàng khuyến mại: - Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại hàng hóa, dịch vụ thương nhân sử dụng hình thức khuyến mại để xúc tiến việc bán, cung ứng hàng hóa, dịch vụ - Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại phải hàng hóa, dịch vụ kinh doanh hợp pháp -Giá trị hàng, dịch vụ dùng khuyến mại (Nghị định số 37/2006) +Giá trị hàng, dịch vụ dùng khuyến mại tối đa 50 % giá trị đơn vị hàng hóa dịch vụ khuyến mại +Tổng giá trị hàng hóa dịch vụ dùng khuyến mại, tối đa 50% giá trị hàng hóa dịch vụ khuyến mại, trừ trường hợp hàng mẫu không lấy tiền – Giá trị hàng hóa dịch vụ dùng khuyến mại, tính theo giá vốn Đặc điểm khuyến Theo quy định Luật Thương Mại 2005, khuyến mại đặc điểm sau - Để tăng cường hội thương mại, thương nhân phép tự tổ chức thực việc khuyến mại, lựa chọn dịch vụ khuyến mại cho thương nhân khác để kinh doanh dựa sở hợp đồng dịch vụ khuyến mại - Dành cho khách hàng lợi ích định Tùy thuộc mục tiêu đợt khuyến mại, đối thủ cạnh tranh thị trường, điều kiện kinh phí dành cho khuyến mại, lợi ích mà thương nhân dành cho khách hàng quà tặng, hàng mẫu để dùng thử, mua hàng giảm giá lợi ích phi vật chất khác Khách hàng khuyến mại người tiêu dùng trung gian phân phối Ví dụ như: đại lý bán hàng Kế tốn tài II - Thứ ba, mục đích khuyến mại xúc tiến việc mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ, tức tìm kiếm, thúc đẩy hội thương mại cho thơng qua tăng thị phần doanh nghiệp thị trường => Khi sử dụng cách thức để xúc tiến thương mại khuyến mại, thương nhân nhận thấy hình thức pháp lý để giúp tìm kiếm, thúc đẩy hội mua bán, cung ứng dịch vụ Mục đích xuyên suốt trình thương nhân tiến hành khuyến mại, giúp kích đẩy thương vụ tìm kiếm hội mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho Phân loại khuyến - Theo nhóm tìm hiểu, góc độ kế tốn, Khuyến chia làm loại :  Khuyến không điều kiện : hình thức cung ứng sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp khách hàng không kèm theo điều kiện khác phải mua, bán VD: Tặng hàng hóa mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử trả tiền…  Khuyến điều kiện : hình thức khuyến mại, quảng cáo khách hàng nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo điều kiện khác phải mua sản phẩm , hàng hóa VD: Mua tặng , tặng kèm theo phiếu giảm giá mua hàng…  Nhận hàng nhà sản xuất dùng để khuyến mại: DN hoạt động thương mại nhận hàng hố (khơng phải trả tiền) từ nhà sản xuất, để quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng mua hàng nhà sản xuất Các hình thức nhóm trình bày làm rõ phần sau II Một số quy định hành kế tốn hàng khuyến  Chính sách thuế Hóa đơn Thơng tư 119/2014/TT-BTC : “b) Người bán phải lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, Kế tốn tài II tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động tiêu dùng nội (trừ hàng hóa luân chuyển nội để tiếp tục trình sản xuất).” Thơng tư 39/2014/TT-BTC “2.4 Sử dụng hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng tiêu dùng nội tổ chức khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ: a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định pháp luật thương mại phải lập hóa đơn, hóa đơn ghi tên số lượng hàng hóa, ghi rõ hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu thực theo hướng dẫn pháp luật thuế GTGT => Theo quy định trên, hàng hóa khuyến mại phải lập hóa đơn • Trên hóa đơn ghi rõ tên, số lượng hàng hóa, ghi rõ hàng khuyến mại ( khuyến mại đăng ký với Sở cơng thương) • Trên hóa đơn ghi đầy đủ tiêu, tính thuế GTGT hóa đơn xuất bán hàng hóa dịch vụ cho khách hàng ( Nếu khuyến mại không đăng ký với Sở Công thương Thuế GTGT Thông tư 219/2013/TT-BTC ” Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định pháp luật thương mại, giá tính thuế xác định khơng (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại không thực theo quy định pháp luật thương mại phải khai, tính nộp thuế hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.” => Căn theo quy định hàng hóa khuyến mại khơng thu tiền doanh nghiệp phải tính thuế GTGT đầu sau: • Giá tính thuế ( khơng chịu thuế GTGT đầu ra), chương trình khuyến mại đăng ký với Sở Cơng thương • Giá tính thuế hàng tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng ( chịu thuế GTGT đầu ra), chương trình khuyến mại không đăng ký với Sở Công thương Thông tư 219/2013/TT-BTC “5 Thuế GTGT đầu vào hàng hóa (kể hàng hóa mua ngồi hàng hóa doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo Kế toán tài II hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa ,dịch vụ chịu thuế GTGT khấu trừ.” => Căn theo quy định thuế GTGT đầu vào hàng hóa mà doanh nghiệp sử dụng khuyến mại để phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT chương trình khuyến mại khơng đăng ký với Sở Cơng thương khấu trừ Thuế TNDN Chi phí khuyến mại hàng hóa, dịch vụ tính vào chi phí trừ mà khơng chịu mức khống chế B KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG KÈM HÀNG KHUYẾN MÃI Một số chứng từ sử dụng cho hàng khuyến mãi: -Hóa đơn GTGT trường hợp viết hóa đơn + Hóa đơn ghi chung hàng bán hàng khuyến mại ( ghi rõ hàng khuyến không thu tiền ) + Xuất riêng hóa đơn cho sản phẩm khuyến mại -Phiếu xuất kho I Cách xác định doanh thu hàng khuyến Hoạt động bán hàng khuyến mại khơng điều kiện - Trường hợp xuất sản phẩm, hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo không thu tiền, không kèm theo điều kiện khác phải mua sản phẩm, hàng hóa, kế tốn ghi nhận giá trị hàng hóa vào chi phí bán hàng (chi tiết hàng khuyến mại, quảng cáo), ghi: Nợ TK 641- Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hố) TK 155, 156 Theo quy định trên, hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, cho biếu tặng không thu tiền, không kèm điều kiện mua hàng, thì: • Khơng ghi nhận doanh thu, • Tồn chi phí sản xuất, giá vốn hàng hóa hạch tốn vào chi phí bán hàng - Câu hỏi đặt ra: Tại lại không ghi nhận doanh thu ? thể thấy hoạt động bán hàng khuyến mại khơng điều kiện : bên bán khơng lợi ích q trình giao dịch vi phạm điều kiện ghi nhận doanh thu  không ghi nhận doanh thu Kế tốn tài II => Trên thực tế, thấy nhiều doanh nghiệp áp dụng hoạt động bán hàng khơng điều kiện để thực chiến dịch Marketting doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp muốn tung thị trường sản phẩm họ chấp nhận hình thức quảng cáo khơng doanh thu mà chi phí bỏ lớn.Phổ biến dễ bắt gặp trung tâm thương mại lớn BIGC, VINMART… Ví dụ : Một DN sản xuất bán sữa chua hữu thực chiến dịch quảng cáo cho khách hàng ăn thử chi nhánh siêu thị qui mô lớn nhỏ DN xuất 8000 vỉ sữa chua/4 hộp Chi phí sản xuất cho vỉ sữa chua 25.000 đ Khi DN hạch tốn: Nợ TK 641: 200.000.000 TK 156: 200.000.000 Khuyến mại kèm điều kiện mua hàng - Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định: “Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo khách hàng nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm theo điều kiện khác phải mua sản phẩm, hàng hóa (ví dụ mua sản phẩm tặng sản phẩm, Kèm thiết bị phụ tùng thay theo hàng bán ….) kế tốn phải phân bổ số tiền thu để tính doanh thu cho hàng khuyến mại, giá trị hàng khuyến mại tính vào giá vốn hàng bán”  Nhận xét :Với hình thức khuyến mại kèm điều kiện chất giao dịch giảm giá hàng bán, sản phẩm tặng miễn phí cho khách hàng hình thức gọi khuyến mại chất bán khách hàng khơng hưởng không mua sản phẩm - Theo quy định trên, hàng khuyến mại kèm theo điều kiện mua hàng, • Ghi nhận doanh thu hàng khuyến mại sở phân bổ số tiền thu cho sản phẩm, hàng hóa bán hàng hóa khuyến mại, quảng cáo • Chi phí sản xuất, giá vốn hàng hóa khuyến hạch tốn vào giá vốn hàng bán kỳ + Khi xuất hàng hóa khuyến mại, kế tốn ghi nhận giá trị hàng khuyến mại vào giá vốn hàng bán, ghi: Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán ( giá thành sản xuất) TK 156,155 + Ghi nhận doanh thu hàng khuyến mại sở phân bổ số tiền thu cho SP-HH bán hàng khuyến mại, quảng cáo, ghi: Kế tốn tài II Nợ TK 111, 112, 131 TK 511 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp - So sánh với hoạt động tặng hàng khuyến không điều kiện thấy hoạt động bán hàng khuyến mại điều kiện tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp lẽ xét chất việc khuyến mại việc doanh nghiệp bán sản phẩm giảm giá, người mua khơng hưởng hàng khuyến khơng mua sản phẩm =>Do doanh nghiệp cần phải ghi nhận doanh thu hàng bán hàng khuyến mại - Và theo ngun tắc sở dồn tích thời điểm ghi nhận doanh thu hoạt động bán hàng kèm hàng khuyến mại thời điểm phát sinh giao dịch bán hàng -Ví dụ: Doanh nghiệp bán tơ với giá tỷ đồng chưa bao gồm thuế GTGT 10%, doanh nghiệp tặng cho khách hàng lốp xe khách hàng mua ô tô Giá lốp xe thị trường 30 triệu đồng Giá vốn ô tô 700 triệu, giá vốn lốp xe doanh nghiệp mua 25 triệu đồng ( Cơng ty đăng ký chương trình KM với sở cơng thương ) – Hạch tốn doanh nghiệp bán hàng + Khi xuất hàng để khuyến mại Nợ TK 632: 725 TK 156: 725 156- tô: 700 156- lốp xe: 25 + Ghi nhận doanh thu hàng khuyến mại Nợ TK 131: 1100 TK 511(chi tiết kế toán phải tách 511 - xe riêng lốp xe riêng) : 1000 TK 3331: 100 Kế tốn tài II - Tách doanh thu dựa giá trị hợp lý : + Doanh thu ô tô: 970 + Doanh thu lốp xe: 30 - Trong trường hợp cơng ty khơng đăng kí chương trình khuyến với sở cơng thương, hàng khuyến tính thuế hàng tiêu dùng nội bộ, cho, biếu, tặng cho dù DN không thu tiền Nợ TK 632 : 2.5 TK 3331 : 2.5  Một số trường hợp khác: a Khuyến mại cho khách hàng truyền thống • Điều kiện ghi nhận doanh thu khuyến mại khách hàng truyền thống Theo Điều 79 Thơng tư 200/2014/TT-BTC quy định điều kiện ghi nhận doanh thu khuyến mại khách hàng truyền thống sau: “a) Đặc điểm giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo chương trình dành cho khách hàng truyền thống: Giao dịch theo chương trình dành cho khách hàng truyền thống phải thỏa mãn đồng thời tất điều kiện sau: – Khi mua hàng hóa, dịch vụ, khách hàng tích điểm thưởng để đạt đủ số điểm theo quy định nhận lượng hàng hóa, dịch vụ miễn phí giảm giá chiết khấu; – Người bán phải xác định giá trị hợp lý hàng hóa, dịch vụ phải cung cấp miễn phí số tiền chiết khấu, giảm giá cho người mua người mua đạt điều kiện chương trình (tích đủ điểm thưởng); Kế tốn tài II 10 – Chương trình phải giới hạn thời gian cụ thể, rõ ràng, thời hạn theo quy định chương trình mà khách hàng chưa đáp ứng điều kiện đặt người bán khơng nghĩa vụ phải cung cấp hàng hóa, dịch vụ miễn phí giảm giá, chiết khấu cho người mua (số điểm thưởng người mua tích lũy hết giá trị sử dụng); – Sau nhận hàng hóa, dịch vụ miễn phí chiết khấu giảm giá, người mua bị trừ số điểm tích lũy theo quy định chương trình (đổi điểm tích lũy để lấy hàng hóa, dịch vụ số tiền chiết khấu, giảm giá mua hàng) – Việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ miễn phí chiết khấu, giảm giá cho người mua đạt đủ số điểm thưởng thực người bán bên thứ ba theo quy định chương trình.” Theo quy định trên, chương trình khuyến mại khách hàng truyền thống phải thời gian cụ thể, điều kiện tính điểm, chuyển đổi điểm thành hàng hóa, dịch vụ cụ thể • Xác định doanh thu khuyến mại khách hàng truyền thống Doanh thu phát sinh từ chương trình dành cho khách hàng truyền thống – Tại thời điểm bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải xác định riêng giá trị hợp lý hàng hóa, dịch vụ phải cung cấp miễn phí số tiền phải chiết khấu, giảm giá cho người mua người mua đạt điều kiện theo quy định chương trình - Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ chương trình dành cho khách hàng truyền thống, kế tốn ghi nhận doanh thu sở tổng số tiền thu trừ phần doanh thu chưa thực giá trị hợp lý hàng hóa, dịch vụ cung cấp miễn phí số tiền chiết khấu, giảm giá cho khách hàng Nợ TK 112, 131 TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ TK 3387 – Doanh thu chưa thực TK 333 – Thuế khoản phải nộp Nhà nước + Khi hết thời hạn quy định chương trình, khách hàng khơng đáp ứng điều kiện để hưởng ưu đãi nhận hàng hóa, dịch vụ miễn phí chiết khấu giảm giá, người bán khơng phát sinh nghĩa vụ phải tốn cho khách hàng, kế toán kết chuyển doanh thu chưa thực thành doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, ghi: Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Kế tốn tài II 11 + Khi khách hàng đáp ứng đủ điều kiện chương trình để hưởng ưu đãi, khoản doanh thu chưa thực kết chuyển sang ghi nhận doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ thời điểm thực xong nghĩa vụ với khách hàng (đã chuyển giao hàng hóa, dịch vụ miễn phí chiết khấu, giảm giá cho khách hàng) Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực TK 511 – Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ • Xác định giá vốn hàng khuyến mại khách hàng truyền thống Kết chuyển giá vốn hàng bán kỳ : Nợ TK 632 TK 152, 156, 111, 112  Doanh thu chưa thực hàng khuyến mại chuyển vào doanh thu thực kỳ khi: + Hết thời hạn chương trình mà người mua không đạt đủ điều kiện theo quy định khơng hưởng hàng hóa dịch vụ miễn phí chiết khấu giảm giá + Người mua nhận hàng hóa, dịch vụ miễn phí chiết khấu, giảm giá theo quy định chương trình -Ví dụ : Lotte Cinema bán vé xem phim khuyến mại, mua 10 vé xem phim loại 55.000 đồng (đã VAT) vòng tháng tặng vé ăn miễn phí hàng bên cạnh trị giá 100.000 đồng - Ghi nhận doanh thu vé xem phim sau trừ giá trị hợp lý hàng hóa, dịch vụ khuyến mại theo chương trình mà Lotte nghĩa vụ cung cấp miễn phí cho khách hàng - Giá trị hợp lý hàng hóa, dịch vụ khuyến mại theo chương trình mà Lotte nghĩa vụ cung cấp miễn phí cho khách hàng sau lần mua vé : = 10.000 Ghi: Nợ TK 111 : 55.000 TK 511 : 40.000 TK 3387 : 10.000 TK 333 : 5000 - Nếu khách hàng mua đủ 10 vé xem phim , tức : Nợ TK 111: 55.000 x 10 = 550.000 TK 511 : 400.000 TK 3387 : 100.000 Kế tốn tài II 12 3331 : 50.000 - Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện chương trình, Doanh nghiệp ghi nhận : Nợ TK 3387 : 100.000 TK 511 :100.000 - Đồng thời phản ánh số tiền phải toán cho bên thứ cửa hàng ăn ( giả sử 90.000 đ) vào giá vốn hàng bán, cung cấp dịch vụ cho khách hàng: Nợ TK 632 : 90.000 TK 112 : 90.000 b Khuyến mang tính may rủi ( VD cào trúng thưởng, quay số trúng thưởng ….) - Khi DN thực chương trình khuyến mang tính may rủi nhiều , tùy thuộc giá trị hàng khuyến lớn ,mà vào cuối kỳ kế tốn, vào số hàng bán kì trước ước tính giá trị khoản quà tặng tương ứng phải toán kỳ sau mà kế tốn phải trích lập Dự phòng phải trả Nhận hàng nhà sản xuất dùng để khuyến mại - Trường hợp DN hoạt động thương mại nhận hàng hố (khơng phải trả tiền) từ nhà sản xuất, nhà phân phối để quảng cáo, khuyến mại cho khách hàng mua hàng nhà sản xuất, nhà phân phối: + Khi nhận hàng nhà sản xuất (không phải trả tiền) dùng để khuyến mại, quảng cáo cho khách hàng, nhà phân phối phải theo dõi chi tiết số lượng hàng hệ thống quản trị nội thuyết minh Bản thuyết minh Báo cáo tài hàng nhận số hàng dùng để khuyến mại cho người mua (như hàng hóa nhận giữ hộ) + Khi hết chương trình khuyến mại, khơng phải trả lại nhà sản xuất số hàng khuyến mại chưa sử dụng hết, kế toán ghi nhận thu nhập khác giá trị số hàng khuyến mại trả lại, ghi: Nợ TK 156 - Hàng hoá (theo giá trị hợp lý) TK 711 - Thu nhập khác Ví dụ : DN thương mại bán ô tô nhận 20 lốp xe từ nhà sản xuất để khuyến mại cho khách hàng mua ô tô chiến dịch khuyến mại cuối năm Khi chiến dịch kết thúc, DN bán 17 ô tô nhà sản xuất trả lại số lốp xe chưa sử dụng đến Khi DN theo dõi chi tiết số lượng hàng hệ thống quản trị nội thuyết minh Bản thuyết minh báo cáo tài 20 lốp xe nhận 17 lốp sử dụng để Kế toán tài II 13 khuyến mại cho người mua Giá vốn lốp xe 30.000.000đ Khi hết chiến dịch khuyến mại, kế toán DN hạch toán: Nợ TK 156 : 90.000.000 TK 711 : 90.000.000 C THỰC TRẠNG VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MÃI Ở VIỆT NAM I Hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh, thiếu uy tín hoạt động khuyến số DN - Theo Luật Thương mại 2005 Việt Nam, hình thức khuyến mại bao gồm: Dùng thử hàng mẫu miễn phí; Tặng quà; Giảm giá; Tặng phiếu mua hàng; Phiếu dự thi; Các chương trình may rủi; Tổ chức chương trình khách hàng thường xuyên;Các chương trình khuyến khác - Hiện hình thức doanh nghiệp áp dụng linh hoạt kết hợp nhiều hình thức lúc, vừa giảm giá vừa tặng quà, vừa giảm giá vừa bốc thăm trúng thưởng, … Trong giảm giá thường hình thức doanh nghiệp áp dụng nhiều -Tuy nhiên, thực tế, việc tổ chức khuyến Việt Nam vài bất cập tượng lách luật để thực nhiều chương trình khuyến khủng dẫn tới việc cạnh tranh không lành mạnh số doanh nghiệp , lạm dụng lòng tin người tiêu dùng dẫn đến hàng khuyến chất lượng,…  Vượt giá trị hàng khuyến quy định (Giá trị hàng, dịch vụ dùng khuyến mại tối đa 50 % giá trị đơn vị hàng hóa dịch vụ khuyến mại ) -Ví dụ : 1.Hoạt động khuyến kinh doanh dịch vụ viễn thông Việt Nam: Để giữ chân khách hàng, mạng di động liên tục tung khuyến mại lớn chương trình chăm sóc khách hàng đặc biệt, đồng thời công đối thủ cạnh tranh -Tháng 6/2009, Viettel chạy chương trình khuyến mại tặng 150% giá trị thẻ nạp, Mobiphone Vinaphone chạy mức 130% giá trị the nạp - Các gói cước hòa mạng ( phí hòa mạng mua sim 100k) nhà mạng tặng 50k vào tài khoản khuyến 50 phút gọi đầu 100 tin nhắn miễn phí Dịch vụ Uber hay grab taxi : Taxi Uber cách gọi xe ôtô chở khách tham gia dịch vụ vận tải hành khách sử dụng ứng dụng (phần mềm) Uber cung cấp Các xe chở khách tham gia Uber Kế toán tài II 14 khơng gắng phù hiệu hãng, khơng “mào” taxi truyền thống, giống xe tư nhân Mã giảm giá Uber 200.000 VNĐ dùng dịp Tết 2016 Miễn phí chuyến Uber(bất kể dòng xe nào) giá tối đa 200.000 VNĐ Tức chuyến bạn hết 210K => bạn phải trả 10K Còn chuyến bạn 150K => bạn trả tiền  Lạm dụng lòng tin người tiêu dùng: - Ví dụ : Ngày hội mua hàng giảm giá online Black Friday Việt Nam +Hai năm gần đây, Việt Nam nhiều doanh nghiệp tung khuyến mại ăn theo Black Friday Mỹ với nhiều mặt hàng giảm giá mạnh Nhiều doanh nghiệp nâng mức khuyến khủng lên 50% thâm chí lên đến 70%-80% họ khơng lỗ, chí lãi thực chất họ nâng mức giá gốc sản phẩm lên nhiều +Trong văn quy định việc khuyến mại với mặt hàng giá trị cao, đơn vị tổ chức khuyến mại lớn cần phải đăng ký với quan nhà nước, không trúng thưởng phải nộp lại cho quan nhà nước 50% giá trị giải thưởng số liệu không công bố chuyện lỗ hay lãi doanh nghiệp tổ chức khuyến mại khơng thể kiêm sốt II Liên hệ doanh nghiệp cụ thể hoạt động bán hàng kèm hàng khuyến mại Việt Nam Công ty xe máy Kường Ngân “Honda Kường Ngân khuyến đặc biệt năm học mới” Với mong muốn đồng hành hàng triệu sinh viên nước mùa tựu trường, vào ngày 15/8/2015, Honda Kường Ngân thức gửi đến khách hàng sinh viên chương trình khuyến lớn mua xe máy Lead 125 toàn quốc Với thông điệp “Khai trường nô nức, thỏa sức đón quà”, bạn sinh viên tưng bừng đón năm học với thật nhiều quà tặng giải thưởng hấp dẫn tổng giá trị lên đến tỷ đồng từ Honda Kường Ngân Theo đó, từ ngày 15/08/2015 đến hết ngày 31/10/2015, tất “khách hàng sinh viên” (là tân sinh viên năm học 2015/ sinh viên học/ sinh viên vừa tốt nghiệp năm 2015; theo học trường Đại học/ Cao đẳng/ Trung cấp toàn quốc) nhận 01 mũ bảo hiểm thời trang mua xe máy Lead 125 Honda tất showroom Honda Kường Ngân tồn quốc Cơng ty xe máy Kường Ngân nhập xe máy Honda Lead 125 với giá 20.000.000 đồng/xe (không phân biệt màu xe ) thuế VAT 10% Giá bán thị trường 38.000.000 đồng/xe Kế tốn tài II 15 Trong chương trình khuyến đặc biệt từ Honda, cơng ty áp dụng tặng mũ bảo hiểm thời trang cho khách hàng đến mua xe Lead 125 Giá mũ bảo hiểm mà công ty nhập 300.000 đồng - Kế tốn cơng ty hạch tốn cho xe Lead 125 mua vào là: Nợ TK 156 : 20.000.000 Nợ TK 133 : 2.000.000 TK 111/112 : 22.000.000 - Kế tốn cơng ty hạch toán cho xe Lead 125 bán : • Ghi nhận giá vốn xuất hàng khuyến Nợ TK 632 : 20.300.000 TK 156: 20.300.000 • Ghi nhận doanh thu hàng khuyến Nợ TK 111/112: 41.800.000 TK 511: 38.000.000 TK 3331: 3.800.000 Kế tốn tài II 16  Kế toán lập phiếu xuất kho xuất hàng bán :  Kế tốn lập hóa đơn giá trị gia tăng ki bán hàng : Kế tốn tài II 17  Việc ghi nhận hạch toán phù hợp với quy định hành kế toán Việt Nam Căn pháp lý: - Thông tư 200/2014/TT- BTC - Thông tư 219/2013/TT-BTC - Thông tư 39/2014/TT – BTC - Thơng tư 119/2014/TT-BTC Kế tốn tài II 18 Và số văn pháp luật khác liên quan đến cơng tác kế tốn hành Thuận lợi khó khăn q trình Doanh nghiệp ghi nhận giao dịch bán hàng kèm hàng khuyến :  + Thuận lợi : - Phương pháp hạch toán đơn giản, dễ áp dụng - Thường dùng đơn vị kinh doanh quy mô vừa nhỏ - Dễ dàng theo dõi số liệu hệ thống tài khoản liên quan + Khó khăn : thể thấy , việc ghi nhận bán hàng kèm hàng khuyến theo thông tư 200 nhiều bất cập : -Thơng tư đề cập đến việc phải phân bổ doanh thu thu cho hàng bán hàng khuyến theo giá trị hợp lý khơng nói rõ phân bổ cho trường hợp khuyến cụ thể - VAS 14 định nghĩa “Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế DN thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu” Như rõ ràng việc tặng hàng khuyến mạihàng mặt hàng bán q trình kinh doanh thơng thường, khơng thể ghi nhận báo cáo doanh thu => chưa phản ánh chất mà phản ảnh theo hình thức, chưa đáp ứng yêu cầu quản trị nội doanh nghiệp - Việc áp dụng cách hạch tốn cho sở kinh doanh quy mơ lớn dễ gây nhầm lẫn số liệu, mà số giao dịch nhiều việc ghi chép , hạch tốn kế tốn dẫn tới thiếu sót sai sót -Việc ghi hóa đơn bán hàng phiếu xuất nhập kho viết tay dễ sai sót, số liệu, thơng tin khơng xác( không ghi VAT, ghi thiếu phần quà tặng, hay ghi thêm phần giá trị quà tặng gộp chung tính VAT,…) -Các chương trình khuyến mại với điều kiện khác cách hạch tốn khác nhau, nên làm cho kế tốn hạch toán nhầm hệ thống tài khoản  Hướng giải - Áp dụng chương trình kế tốn máy cách linh hoạt để tránh nhầm lẫn phải làm tay - Cần chuẩn mực chung ghi nhận, hạch toán nghiệp vụ liên quan đến bán hàng kèm hàng khuyến - Đơn giản hóa việc viết loại hóa đơn chứng từ liên quan Kế tốn tài II 19 ... Nợ TK 111 : 55.000 Có TK 511 : 40.000 Có TK 3387 : 10.000 Có TK 333 : 5000 - Nếu khách hàng mua đủ 10 vé xem phim , tức : Nợ TK 111: 55.000 x 10 = 550.000 Có TK 511 : 400.000 Có TK 3387 : 100.000... doanh có quy mơ vừa nhỏ - Dễ dàng theo dõi số liệu hệ thống tài khoản có liên quan + Khó khăn : Có thể thấy , việc ghi nhận bán hàng kèm hàng khuyến theo thơng tư 200 nhiều bất cập : -Thơng tư có. .. 200.000.000 Có TK 156: 200.000.000 Khuyến mại kèm điều kiện mua hàng - Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định: “Trường hợp xuất hàng hóa để khuyến mại, quảng cáo khách hàng nhận hàng khuyến mại, quảng cáo kèm
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Có Kèm Hàng Khuyến Mại, Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Có Kèm Hàng Khuyến Mại, a. Khuyến mại cho khách hàng truyền thống

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay