Kế toán doanh thu bán hàng trong giao dịch bán hàng đại lý

20 30 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 16:29

PHẦN 1: Lý luận chung về doanh thu và tiêu thụ1.Khái niệm về Doanh thu và Doanh thu bán hàng. Doanh thu là tổng các lợi ích kinh tế DN thu được trong kì hạch toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng VCSH.Doanh thu của doanh nghiệp gồm có 2 phần: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài chính: tiền lãi cho vay, tiền bản quyền, cổ tức và lợi nhuận được chia. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ là toàn bộ số tiền DN đã thu được hoặc sẽ thu được từ các giao dịch và nghiệp vụ phát sinh doanh thu như: bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả các khoản phụ thu và phí thu thêm ngoài giá bán (nếu có).......................................................... PHẦN 1: luận chung doanh thu tiêu thụ Khái niệm Doanh thu Doanh thu bán hàng * Doanh thu tổng lợi ích kinh tế DN thu kì hạch tốn, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường doanh nghiệp, góp phần làm tăng VCSH Doanh thu doanh nghiệp gồm có phần: - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ - Doanh thu hoạt động tài chính: tiền lãi cho vay, tiền quyền, cổ tức lợi nhuận chia * Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ toàn số tiền DN thu thu từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu như: bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán (nếu có) Điều kiện ghi nhận doanh thu Doanh thu bán hàng ghi nhận đồng thời thoả mãn điều kiện sau: -DN chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hoá cho người mua -DN khơng nắm giữ quyền quản hàng hố người sở hữu hàng hoá kiểm soát hàng hoá -Doanh thu xác định tương đối chắn -DN thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng -Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Nguyên tắc ghi nhận xác định doanh thu * Doanh thu ghi nhận theo nguyên tắc CSDT: Thời điểm ghi nhận doanh thu thời điểm người mua trả tiền cho người bán hay người mua chấp nhận tốn số hàng hóa, sản phẩm dịch vụ … mà người bán chuyển giao => Như doanh thu ghi nhận DN đảm bảo nhận lợi ích kinh tế từ giao dịch - Nếu DN nhận trước tiền hàng người mua: ghi nhận DT chưa thực - Nếu DN nhận tiền sau: ghi nhận khoản doanh thu bán chịu * Doanh thu xác định giá trị hợp lợi ích kinh tế mà DN thu thu tương lai - Doanh thu gồm khoản thực lợi ích doanh nghiệp, khoản thu hộ bên thứ ba khơng phải nguồn lợi ích kinh tế, khơng làm tăng vốn chủ sở hữu doanh nghiệp không coi doanh thu - Đối với khoản tiền tương đương tiền khơng nhận doanh thu xác định cách quy đổi giá trị danh nghĩa khoản thu tương lai giá trị thực tế thời điểm ghi nhậ doanh thu theo tỉ lệ lãi suất hành * Khi hàng hóa dịch vụ trao đổi để lấy hàng hóa dịch vụ tương tự chất giá trị việc trao đổi khơng coi giao dịch tạo doanh thu Tiêu thụ * Tiêu thụ giai đoạn cuối chu trình sản xuất kinh doanh thơng thường, người bán chuyển giao sản phẩm, hàng hoá cung cấp lao vụ, dịch vụ cho khách hàng, khách hàng trả tiền chấp nhận toán Kết tiêu thụ phản ánh kết tổng hợp trình hoạt động doanh nghiệp Kết tiêu thụ tốt sở để doanh nghiệp bù đắp lại vốn đầu tư ban đầu có phần lợi nhuận tăng thêm Vì doanh nghiệp cần lựa chọn phương thức tiêu thụ phù hợp với điều kiện * Tiêu thụ sản phẩm, hàng hố tiến hành theo nhiều phương thức khác nhau: - Phương thức tiêu thụ trực tiếp: phương thức giao hàng cho người mua trực tiếp kho, phân xưởng sản xuất (không qua kho) doanh nghiệp Sản phẩm, hàng hoá bàn giao cho khách hàng thức coi tiêu thụ đơn vị bán quyền sỡ hữu số hàng - Phương thức chuyển hàng theo hợp đồng: theo phương thức này,bên bán chuyển hàng cho bên mua theo thời điểm ghi hợp đồng Số hàng chuyển thuộc sỡ hữu bên doanh nghiệp Khi người mua toán chấp nhận toán số hàng chuyển giao (một phần hay toàn bộ) số hàng coi tiêu thụ - Phương thức bán hàng qua đại lý: phương thức tiêu thụ gián tiếp thông qua sở nhận làm trung gian bán hàng Theo phương thức này, bên bán chuyển giao hàng cho sở đại lý, số hàng chuyển thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp Khi người mua toán chấp nhận toán vể số hàng chuyển giao số hàng chấp nhận coi tiêu thụ - Phương thức bán hàng trả góp: theo phương thức này, hàng giao cho người mua lượng hàng chuyển giao coi tiêu thụ Việc toán tiền hàng thực theo cách thức trả góp, tức phần tiền hàng người mua toán thời điểm mua hàng, số tiền lại người mua trả dần phải chịu tỷ lệ lãi suất theo thoả thuận Thông thường số tiền trả kỳ nhau, bao gồm phần doanh thu gốc lãi trả chậm Trong phương thức trên, bán hàng qua đại bán hàng trả góp hai phương thức doanh nghiệp sử dụng phổ biến Sau nhóm trình bày chi tiết hai phương thức Phần 2: Kế toán doanh thu bán hàng giao dịch bán hàng đại I Phân tích chất hoạt động bán hàng qua đại 1, Khái niệm đặc điểm phương thức bán hàng qua đại *Đại mua, bán hàng hóa phương thức mua, bán hàng hóa, đó: bên nhận đại đảm nhận việc bán (hoặc mua) hàng hóa cho bên giao đại để hưởng thù lao (Đ2/NĐ25CP) Trong đó: -Bên giao đại lý: Là bên thuê sở tiêu thụ hộ thành phẩm, hàng hố cho chấp nhận trả thù lao cho bên nhận đại theo thoả thuận hai bên -Bên nhận đại lý: Là sở cung cấp dịch vụ đại lý, hưởng thù lao đại theo hình thức hoa hồng chênh lệch giá *Quan hệ hai bên quy định chi tiết hợp đồng đại lý: - Hợp đồng đại hợp đồng mà bên có thoả thuận, bên nhận đại uỷ quyền bên giao đại lý, cam kết nhân danh bên giao đại thực hay nhiều giao dịch lợi ích bên giao đại để nhận khoản tiền thù lao định bên giao đại trả - Để đảm bảo lợi ích mình, bên giao đại có quyền yêu cầu bên nhận đại thực tốt giao dịch tham gia với người thứ ba (khách hàng), có quyền yêu cầu bên nhận đại phải giao cho tồn kết cơng việc mà bên nhận đại hoàn thành Bên giao đại có nghĩa vụ phải trả tiền thù lao cho bên nhận đại phải toán cho bên nhận đại chi phí cần thiết mà bên nhận đại chi tiêu thực giao dịch với người thứ phải chịu thiệt hại trở lực khách quan gây cho tài sản giao cho bên nhận đại thực giao dịch với bên thứ - Bên nhận đại cơng dân pháp nhân, có nghĩa vụ thực nhiều giao dịch cách có lợi cho bên giao đại lý.Một sở đồng thời bán nhiều loại sản phẩm, hàng hoá nhiều doanh nghiệp làm đại cho doanh nghiệp Trong trường hợp đó, bên nhận đại không phép tiến hành tiêu thụ sản phẩm khác Đại hưởng thù lao theo cách khác tuỳ vào hợp đồng đại Các loại đại lý: Tuỳ theo mối quan hệ bên nhận đại bên giao đại mà xuất hình thức đại khác Xét góc độ kế tốn, liên quan đến cách thức tính hưởng thù lao đại người ta phân thành loại chính:  Đại bán giá hưởng hoa hồng: hình thức đại mà bên nhận đại thực việc mua, bán hàng hóa theo giá mua, giá bán bên giao đại qui định để hưởng khoản thù lao hình thức hoa hồng bên giao đại trả Mức hoa hồng tính theo tỷ lệ (%) giá mua, giá bán thực tế hàng hóa, hai bên thỏa thuận (Đ3/NĐ25-CP) (cần lưu ý đến việc hay chưa tính đến thuế giá hưởng hoa hồng đại lý) Trong trường hợp này, bên nhận đại thu doanh thu hoa hồng đại lý, không hưởng chênh lệch giá Căn vào loại sản phẩm, hàng hoá nhận đại lý, ký gửi, người ta phân đại hưởng hoa hồng làm loại: *) Đại bán giá hưởng hoa hồng dịch vụ bán vé xổ số, máy bay, bảo hiểm, bưu điện, hàng hoá, dịch vụ… không chịu thuế GTGT Đây mặt hàng có tính chất đặc biệt khơng chịu thuế GTGT như: vé xổ số, thẻ nạp điện thoại… nên bên nhận đại bên giao đại không cần khai nộp thuế GTGT đầu Trong số trường hợp, đại bán với giá thấp giá thoả thuận để gia tăng doanh số bán từ đạt mức lợi nhuận cao *) Đại bán giá hưởng hoa hồng sản phẩm, hàng hoá chịu thuế GTGT Giá bán mặt hàng cố định ghi rõ hợp đồng Do mặt hàng chịu thuế GTGT nên bên nhận đại việc tiêu thụ hộ sản phẩm,hàng hoá đồng thời phải khai nộp thuế GTGT phần hoa hồng hưởng Còn việc khai nộp thuế GTGT đầu số hàng hóa, dịch vụ tiêu thụ thuộc bên giao đại Đại bao tiêu ( hay đại bán hàng hưởng chênh lệch giá): hình thức đại mà bên nhận đại đảm nhận việc mua,bán trọn gói lượng hàng hóa định theo giá tối thiểu bên giao đại qui định Thù lao mà bên đại hưởng chênh lệch giá giá mua thực tế với giá bán bên giao đại qui định (Đ3/NĐ25-CP) Bán hàng theo hình thức bên giao đại trả tiền hoa hồng cho bên nhận đại không ( tùy theo thỏa thuận bên) Hình thức đại bao tiêu khác với hình thức bán hàng thơng thường chỗ, mức giá bên nhận đại bán cho bên thứ bên giao đại quy định, bên nhận đại khơng phép bán cao  Ngồi hình thức đại trên, có số hình thức đại khác: - Đại độc quyền: hình thức đại mà khu vực định, quy mơ tồn quốc hay quy mô khu vực, bên giao đại giao cho đại độc quyền việc mua, bán mặt hàng - Tổng đại mua bán hàng hóa: hình thức đại mà bên nhận đại tổ chức hệ thống đại trực thuộc để thực việc mua bán hàng hóa cho bên giao đại Tổng đại đại diện cho hệ thống đại trực thuộc Các đại trực thuộc hoạt động quản tổng đại với danh nghĩa tổng đại Về chất hoạt động bán hàng đại (cả đại bao tiêu đại bán giá), bên nhận đại bên phân phối hộ sản phẩm thị trường cho bên giao đại lý, bên giao đại chủ sở hữu số hàng, có quyền nghĩa vụ hàng hóa suốt q trình thực hợp đồng đại lý.( Khách hàng mua hàng hóa biết sản phẩm bên giao đại lý) Vì hoạt động này, bên nhận đại khơng có quyền định giá mua hay giá bán hàng hóa giao dịch thương mại thơng thường Quyền lợi bên nhận đại bị ràng buộc chặt chẽ với bên giao đại Trong phạm vi thảo luận, nhóm làm rõ hình thức đại chính: đại bán giá hưởng hoa hồng đại bao tiêu Cách ghi nhận nghiệp vụ hoạt động bán hàng qua đại Thời điểm ghi nhận doanh thu Giữa hình thức đại bán giá hưởng hoa hồng đại bao tiêu cách ghi nhận nghiệp vụ nhau, bên giao bên nhận đại Tuy nhiên hình thức có quy định nghiệp vụ riêng Trong phần trình bày bên dưới, nhóm so sánh hình thức nghiệp vụ để người thấy điểm giống khác hình thức đại Theo tài liệu mà nhóm tìm hiểu được: - Đại bán giá hưởng hoa hồng: điều khoản hợp đồng đại lý, cách hạch toán ghi nhận nghiệp vụ quy định hướng dẫn rõ ràng văn pháp lt thuế kế tốn Vì thống doanh nghiệp kinh doanh theo hình thức - Đại bao tiêu: khơng có quy định cụ thể điều khoản hợp đồng nghiệp vụ cần ghi nhận, bên tự ghi nhận theo nguyên tắc kế toán Các điều khoản cụ thể bên tự thỏa thuận hợp đồng: bên nhận đại có trả lại hàng hay khơng, có hưởng hoa hồng khơng……Vì tùy theo thỏa thuận hợp đồng, doanh nghiệp hạch tốn ghi nhận khác nhau, khơng có thống chung DN ( Phần đại bao tiêu nhóm dựa mơn học kế tốn thuế tình hình ghi nhận thực tế doanh nghiệp bên để tự rút kết luận Vì kết luận chưa xác, mong nhận góp ý ) 3.1 Bên giao đại lý:  Khi xuất hàng giao cho bên nhận đại lý: - Đại hoa hồng: Bên giao đại lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại - Đại bao tiêu: Bên giao đại phải lập hóa đơn GTGT giao cho bên nhận đại ( Xét quan điểm Thuế, Hóa đơn để quan Thuế thu thuế đầu bên giao đại xác định số thuế đầu vào khấu trừ bên nhận đại – không xét đến việc bên nhận đại bán hết số hàng nhận hay không; Xét quan điểm kế tốn, kế tốn khơng hạch tốn VAT xác định doanh thu theo hóa đơn này) Lúc này, tài sản thuộc quyền kiểm soát bên giao đại lý, rủi ro lợi ích tài sản bên giao đại nắm giữ => Bên giao đại lí khơng ghi giảm tài sản mà chuyển từ TK Hàng hóa, thành phẩm sang TK Hàng gửi bán; đồng thời bên giao đại không ghi nhận doanh thu tiêu thụ ( Theo thông tư 200 “Không ghi nhận doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ đối với: Trị giá hàng gửi bán theo phương thức gửi bán đại lý, ký gửi (chưa xác định bán)”  Thời điểm ghi nhận doanh thu: hàng hóa bên nhận đại đại lí chuyển giao cho khách hàng thông báo lại cho bên giao đại Một cách xác hơn, bên nhận đại ghi nhận doanh thu nhận Bảng toán số hàng kí gửi tiêu thu từ bên nhận đại lí (đây sở chứng thực số hàng tiêu thụ) * Đại bán giá hưởng hoa hồng: vào Bảng tốn trên, kế tốn lúc lập hóa đơn hàng tiêu thụ (giao liên cho bên nhận đại lý), khai VAT tiến hành ghi nhận DT * Đại bao tiêu: kế toán Bảng toán để ghi nhận DT tính VAT đầu với số lượng hàng hóa đại bán (khơng lập Hóa đơn lúc xuất hàng lập rồi)  Về tiền hoa hồng : *Nếu Đại bán giá hưởng hoa hồng: bên giao đại bắt buộc phải trả lượng tiền hoa hồng cho bên nhận đại Do khoản chi phát sinh tiêu thụ sản phẩm khoản chi hoàn toàn hợp nên tính vào chi phí bán hàng - DN tính riêng bù trừ với khoản phải thu bên nhận đại lí - DN khấu trừ VAT đầu vào với khoản chi phí Nếu bên giao đại khơng bán hàng bên giao đại nhận lại hàng làm thủ tục nhập kho *Nếu Đại bao tiêu bên khơng có thỏa thuận bên giao đại khơng cần tốn khoản hoa hồng cho bên nhận đại Chênh lệch bên nhận đại hưởng bên nhận đại ghi nhận (tăng doanh thu), bên giao đại khơng cần ghi nhận  Bên giao đại nhận lại hàng chưa bán không nhận lại, việc bên tự thỏa thuận với Nếu nhận lại hàng, kế toán lại chuyển từ TK Hàng gửi bán lại TK Thành phẩm, TK Hàng hóa 3.2 Bên nhận đại  Khi nhận hàng từ bên giao đại lý: theo thông tư 200: Bên đại theo dõi ghi chép thông tin lượng hàng nhận bán đại phần thuyết minh BCTC Lúc TS thuộc sở hữu bên giao đại lý, bên nhận đại ghi nhận tăng TS  Khi bán hàng, bên nhận đại phải lập hóa đơn giao cho người mua (ghi rõ hàng bán đại lý), đồng thời lập Bảng hàng hóa bán (Bảng tốn số hàng kí gửi tiêu thu) để gửi cho DN giao đại Theo CMKT14: Doanh thu bao gồm tổng giá trị lợi ích kinh tế DN thu thu Các khoản thu hộ bên thứ ba nguồn lợi ích kinh tế, khơng làm tăng VCSH DN không coi doanh thu Như vậy, đơn vị đại lí người tiêu thụ hộ sản phẩm cho bên giao đại lí, số tiền thu từ việc bán hàng doanh thu đại lí mà số tiền đạithu hộ cho chủ hàng => khơng ghi nhận doanh thu mà ghi tăng khoản NPT (cả giá hợp đồng thuế đầu ra)  Ghi nhận doanh thu: * Đại bán giá hưởng hoa hồng: DT phần hoa hồng hưởng Bên đại lí có hoa hồng tiêu thụ sản phâm Vì thế, bán hàng, bên đại lí tính doanh thu Tuy nhiên, đại lí khơng ghi nhận khoản doanh thu lúc Tồn số tiền đạithu khoản thu hộ cho bên giao đại lí - Chỉ bên nhận đại phát hành hóa đơn GTGT hoa hồng hưởng giao cho bên giao đại lý, bên giao đại chấp nhận tốn, đại lí ghi nhận doanh thu - Phần doanh thu hoa hồng hưởng chịu thuế đầu ra: bù trừ với khoản phải trả cho bên giao đại lí ghi nhận riêng * Đại bao tiêu: DT nhận phần chênh lệch giá mua giá bán Bên nhận đại ghi nhận phần doanh thu ngày bán hàng cho bên thứ (đồng thời ghi tăng khoản nợ phải trả )  Bên nhận đại lí tốn tiền hàng với bên giao đại lý: tiền hàng phải trả bao gồm giá hợp đồng thuế đầu số hàng (với đại bán giá hưởng hoa hồng bù trừ ln phần tiền hàng phần hoa hồng )  Bên nhận đại trả lại hàng khơng bán bên có thỏa thuận: trả lại, kế tốn khơng ghi nhận gì, lúc nhận theo dõi số hàng nhận đại thuyết minh BCTC Cách xác định doanh thu Ở phần trên, nhóm giải thích cách cụ thể chất hoạt động bán hàng qua đại lý, thời điểm ghi nhận doanh thu bên nhận đại giao đại Vì phần này, nhóm tóm tắt ngắn gọn cách xác định doanh thu bên  Bên giao đại lý: Doanh thu ghi nhận theo số lượng hàng hóa tiêu thụ ghi Bảng toán số hàng kí gửi bán bên nhận đạigiao cho  Bên nhận đại lý: - Đạibán giá hưởng hoa hồng: Doanh thu hoa hồng hưởng, ghi nhận theo hóa đơn GTGT hoa hồng bên nhận đại phát hành (hóa đơn phải chấp nhận bên giao đại lý) - Đại bao tiêu: Doanh thu phần chênh lệch giá mua giá bán bên giao đại ấn định II Chế độ hạch toán phương thức bán hàng qua đại 1.1 Quy định kế toán hành hạch toán phương thức bán hàng qua đại Việc hạch toán tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá theo phương thức bán hàng qua đại tuân theo quy định chế độ kế toán ban hành, trước hết Chuẩn mực kế tốn Trong có chuẩn mực kế tốn liên quan trực tiếp là: - Chuẩn mực kế toán số 14 Doanh thu thu nhập khác quy định Quyết định số 149/QĐ-BTC ngày 31/12/2001 - Chuẩn mực kế toán số 01 Chuẩn mực chung quy định Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 Hai định hướng dẫn cụ thể Thông tư số 161/2208/TT-BTC ngày 31/12/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn thực 16 chuẩn mực kế toán ban hành theo định -Việc hạch toán tuân theo quy định Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 Bộ truởng Bộ Tài thơng tư 200/2014 /TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 Trong phạm vi thảo luận, nhóm em xin trình bày phương pháp kế tốn bán hàng đại lí theo thơng tư BTC TT200/2014 1.2 Chứng từ sử dụng a) Chứng từ: Phương thức bán hàng qua đại sử dụng chứng từ chủ yếu sau:  Bảng toán hàng đại ký gửi (mẫu số 01-BH) Bảng dùng để phản ánh tình hình tốn hàng đại ký gửi bên giao đại bên nhận đại lý, chứng từ để bên giao bên đại toán tiền ghi sổ kế toán Bảng bên nhận đại lập thành bản: Bản 2: Lưu lại bên nhận đại lý, phận bán hàng giữ bản, giao cho phận kế toán làm chứng từ toán ghi sổ kế toán Bản 3: Giao cho bên giao đại Bảng toán hàng bán đại liệt loại hàng đại lý, ký gửi tiêu thụ chi tiết tên, quy cách, phẩm chất sản phẩm hàng hóa đơn giá loại Đơn giá toán đơn giá ghi hợp đồng bán hàng đại bên giao bên nhận đại  Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 01GTKT3) Hóa đơn sử dụng cho tổ chức, cá nhân tính thuế theo phương pháp khấu trừ Hóa đơn người bán hàng lập bán hàng lập làm liên Liên 1: Màu đỏ, lưu phận kế toán làm ghi sổ Liên 2: Màu tím, giao cho khách hàng Liên 3: Màu xanh, lưu nội Trên Hóa đơn giá trị gia tăng ghi rõ thơng tin đơn vị bán hàng người mua hàng, hàng tiêu thụ ( số lượng, đơn giá bán thuế suất GTGT ) Bên giao đại lập hóa đơn GTGT với số hàng bán được, giao liên cho bên nhận đại Bên nhận đại lập hóa đơn GTGT với số hàng bán giao cho khách hàng (ghi rõ hàng bán đại lý) Với hình thức bán hàng giá hưởng hoa hồng, bên nhận đại phải lập hóa đơn GTGT hoa hồng hưởng giao liên cho bên giao đại  Ngồi q trình bán hàng bên sử dụng chứng từ sau: Bên giao đại lý: phiếu xuất kho hàng đại ký gửi Bên nhận đại lý: thẻ quầy hàng ( mẫu số 02-BH) Bảng hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán (mẫu số 02-GTGT, kèm theo tờ khai thuế GTGT) 1.3 Tài khoản sử dụng  Tài khoản 157: dùng để theo dõi giá trị sản phẩm, hàng hóa mà doanh nghiệp nhờ bán đại lý, ký gửi Bên Nợ: Trị giá hàng hóa, thành phẩm gửi bán đại lý, ký gửi Bên Có: - Trị giá hàng hóa, thành phẩm gửi bán, dich vụ cung cấp xác định bán; - Trị giá hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ gửi bị trả lại; Số dư bên Nợ: Trị giá hàng hóa, thành phẩm gửi đi, dịch vụ cung cấp chưa xác định bán kỳ  Tài khoản 511: dùng để phản ánh tổng số doanh thu bán hàng thực tế doanh nghiệp kỳ khoản giảm doanh thu Từ tính doanh thu tiêu thụ kỳ Bên Nợ: - Các khoản thuế phải nộp (GTGT, TTĐB, XK, BVMT); - Doanh thu hàng bán bị trả lại kết chuyển cuối kỳ; - Khoản giảm giá hàng bán kết chuyển cuối kỳ; - Khoản chiết khấu thương mại kết chuyển cuối kỳ; - Kết chuyển doanh thu vào tài khoản 911 "Xác định kết kinh doanh" Bên Có: Doanh thu bán sản phẩm, hàng hố cung cấp dịch vụ doanh nghiệp thực kỳ kế tốn Tài khoản 511 khơng có số dư cuối kỳ  Tài khoản 632: Tài khoản dùng để theo dõi giá vốn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ, lao vụ xuất bán kỳ Giá vốn hàng bán giá hồn thành công xưởng thực tế sản phẩm xuất bán hay giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ cung cấp giá mua thực tế hàng hóa mua vào Bên nợ: Trị giá vốn thành phẩm, hàng hóa, lao vụ, dịch vụ cung cấp theo hóa đơn Bên có: Kết chuyển giá vốn hàng bán tiêu thụ kỳ vào tài khoản 911 xác định kết kinh doan Tài khoản 632 cuối kỳ khơng có số dư Cùng với tài khoản nêu q trình hạch tốn, kế tốn sử dụng tài khoản khác có liên quan : Tài khoản 155, 156, 111,112,131, 1331, 331, 641 1.4 Hạch toán a) Bên giao đại (1) Khi xuất hàng cho bên nhận đại lý: Nợ TK 157: Trị giá thực tế hàng xuất kho Có TK 155, 156: Trị giá thực tế hàng xuất kho (2) Khi hàng hóa giao cho đại bán được, vào Bảng tốn hàng đại kí gửi mà bên nhận đại gửi cho, kế toán ghi nhận doanh thu giá vốn số hàng đại bán hạch toán VAT (Doanh thu) Nợ TK 131: Giá hợp đồng + thuế (tổng số tiền phải thu bên nhận đại lý) Có TK 511: Giá hợp đồng đại (không gồm thuế GTGT) Có TK 3331: Thuế GTGT phải nộp (Giá vốn) Nợ 632, Có 157 (3) Đối với hình thức đại bán giá hưởng hoa hồng, bên giao đại phải trả cho bên nhận đại khoản hoa hồng Căn vào hóa đơn GTGT hoa hồng mà bên nhận đại gửi cho bên giao đại lý, kế toán ghi nhận: Nợ TK 641: Khoản hoa hồng đại phải trả (không gồm thuế GTGT) Nợ TK 1331: Thuế GTGT khấu trừ số hoa hồng đại Có TK 131: bên giao đại bù trừ khoản phải thu từ việc bán hàng đại số hoa hồng phải trả Có 111,112: bên giao đại trả tiền hoa hồng tiền, không bù trừ (4) Nhận tiền hàng bên đại toán: Nợ TK 111, 112 Có TK 131 (5) Nếu bên có thỏa thuận với việc trả lại hàng đại không bán được: bên giao đại chuyển số hàng nhập lại kho, kế tốn ghi: Nợ TK 156: Trị giá hàng nhập kho Có TK 157: Trị giá hàng gửi đại không tiêu thụ chuyển nhập kho 10 511 131 641 (3) Hoa hồng phải trả đại (2) Hàng hóa bên nhận đại bán 33311 1331 155,156 157 (1) Xuất hàng gửi cho bên nhận đại 632 (2)Phản ánh giá vốn (5)Hàng gửi bán không bán b) Bên nhận đại b1) Đại bán giá hưởng hoa hồng sản phẩm, hàng hóa chịu thuế GTGT (1) Khi nhận hàng đại bán giá hưởng hoa hồng: khơng hạch tốn DN chủ động theo dõi ghi chép thông tin tồn giá trị hàng hóa nhận bán đại phần thuyết minh báo cáo tài (Theo TT200/2014) (2) Khi hàng hóa nhận đại bán được: Nợ TK 111,112,131(khách hàng): Tổng giá khách hàng tốn Có TK 331( bên giao đại lý) : Giá hợp đồng đại + Thuế Hàng ngày định kỳ, kế toán lập Bảng toán hàng đại lý, ký gửi gửi cho bên giao đại để sở lập hoá đơn cho hàng hóa bán (3) Với tiền hoa hồng hưởng: bên nhận đại ghi nhận doanh thu hạch tốn VAT Nợ TK 331( bên giao đại lý): Nếu bù trừ khoản phải trả bán hàng hóa đại hoa hồng Nợ 111,112,138: Nếu khơng bù trừ mà tính riêng khoản hoa hồng Có TK 511: Hoa hồng bán hàng hưởng Có TK 3331: thuế GTGT hoa hồng hưởng (4) Khi trả tiền cho bên giao đại lý, kế tốn ghi: Nợ TK 331: Số tiền phải trả bên giao đại Có TK 111, 112: Tổng số tiền xuất trả cho bên giao đại 11 (5) Với số hàng đại không bán phải trả lại cho bên giao đại lý, kế tốn khơng phải hạch toán 511 (5) Hoa hồng hưởng 331 111,112,131 (2)Bán hàng nhận đại 3331 Thuế GTGT 111,112 (4)Trả tiền cho bên giao đại b2) Đại bao tiêu sản phẩm dịch vụ: Như trình bày bên trên, phần đại bao tiêu, nhóm dựa mơn học kế tốn thuế cách ghi nhận thực tế doanh nghiệp bên để tự rút cách hạch toán, ghi nhận nghiệp vụ Các văn pháp luật không quy định cụ thể hình thức bán hàng đạiTrong q trình tìm hiểu, khơng tránh khỏi sai sót, nhóm em mong nhận ý kiến để hồn thiện thảo luận (1) Khi nhận hàng đại bán giá hưởng hoa hồng: không hạch toán DN chủ động theo dõi ghi chép thơng tin tồn giá trị hàng hóa nhận bán đại phần thuyết minh báo cáo tài (Theo TT200/2014) (2) Khi bán hàng cho khách hàng: Bên nhận đại lập Hóa đơn GTGT giao cho khách hàng tiến hành ghi nhận doanh thu Bên nhận đại khai thuế GTGT với phần doanh thu hưởng, phần thuế hàng đại bán bên giao đại ghi nhận Nợ TK 111,112,131(khách hàng): tổng giá toán bên thứ Có TK 511: chêch lệch giá bán giá mua (2 mức giá ấn định Hợp đồng đại lý) Có TK 331: giá mua hợp đồng + thuế VAT hàng đại Có TK 3331: thuế GTGT phần Doanh thu thu 12 (3)Khi toán tiền hàng cho bên giao đại lý, kế toán ghi: Nợ TK 331: giá mua hợp đồng + thuế VAT hàng đại Có TK 111,112: tổng số tiền xuất chi trả TK511 TK111,112,131 Chênh lệch giá (2) Bán hàng nhận đại TK 331 Giá mua HĐ + Thuế hàng đại (3)Thanh toán tiền hàng TK 3331 VAT Doanh thu Phần 3: Liên hệ doanh nghiệp cụ thể hoạt động Việt Nam I.Một số nhược điểm quy đinh kế toán hình thức bán hàng qua đại kiến nghị nhóm Trước liên hệ với doanh nghiệp cụ thể Việt Nam hoạt động theo hình thức bán hàng qua đại lý, nhóm xin đưa số nhược điểm cách hạch toán, cách sử dụng tài khoản quy định kế toán hình thức theo ý kiến chủ quan nhóm Về việc sử dụng Tài khoản 131 “Phải thu khách hàng” Tài khoản 331 “phải trả người bán” việc ghi nhận nghiệp vụ toán bên giao đại bên đại a)Nhược điểm: Theo quy định Tài khoản 131 Tài khoản 331 sử dụng để hạch toán nghiệp vụ toán hai bên có quan hệ mua bán với Trong phương thức bán hàng qua đại lý: bên nhận đại khơng phải người mua hàng hố doanh nghiệp mà đơn vị nhận nhiệm vụ bán hộ sản phẩm, hàng hoá cho doanh nghiệp Hàng đại công nhận tiêu thụ giao cho bên nhận đại 13 mà người mua hàng sở đại chấp nhận toán cho số hàng Số tiền khách hàng toán thực chất khoản thu hộ mà bên nhận đại thu để chuyển cho bên giao đại +Do bên đại người mua sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp nên doanh nghiệp sử dụng Tài khoản 131 “Phải thu khách hàng” để phản ánh số tiền phải thu từ việc tiêu thụ hộ hàng đại bên nhận đại +Do bên nhận đại không mua sản phẩm, hàng hoá doanh nghiệp nên đại sử dụng Tài khoản 331 “Phải trả người bán để ghi nhận số tiền thu từ hoạt động bán hộ sản phẩm, hàng hố tình hình tốn với doanh nghiệp sau Như vậy, việc sử dụng hai tài khoản nói không phản ánh chất mối quan hệ bên giao đại bên nhận đại b) Kiến nghị:  Sử dụng Tài khoản 1388 Tài khoản 3388 thay cho Tài khoản 131 Tài khoản 331 để phản ánh quan hệ đại bên giao đại bên nhận đại Việc lựa chọn cặp tài khoản 1338 3338 đảm bảo phản ánh chất quan hệ đại hai bên +Số tiền thu từ việc tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá đại thuộc doanh nghiệp, khoản phải trả đại doanh nghiệp Tuy nhiên, quan hệ hai bên quan hệ người mua bán nên đại theo dõi khoản tiền khoản phải trả khác thông qua Tài khoản 338 “ Phải trả khác” +Tương tự, bên giao đại theo dõi khoản tiền hàng phải thu từ đại khoản phải thu khác thông qua Tài khoản 138“ Phải thu khác”  Riêng với khoản tiền hoa hồng: Đây doanh thu cung cấp dịch vụ bên nhận đại lý, doanh nghiệp đóng tư cách người “mua dịch vụ” đại bên “bán dịch vụ” Vì thế, quan hệ toán hai bên khoản tiền ghi nhân qua cặp Tài khoản 131 “Phải thu khách hàng” Tài khoản 333 “Phải trả người bán” Về việc thưởng doanh thu (ngoài hoa hồng) cho đại Thực tế nay, khơng doanh nghiệp thực nghiệp vụ bán đại có quy định việc thưởng doanh thu (ngồi hoa hồng) cho đại mình.Theo sách bán hàng doanh nghiệp, đại bán hàng đạt mức doanh thu định thưởng khoản tiền số hàng tương ứng với khoản tiền thưởng doanh thu (ví dụ: đại đạt mức doanh thu hàng bán đại 500 triệu đồng thưởng triệu đồng thưởng lượng hàng tương ứng triệu đồng) Đối với hoạt động thương mại thông thường, khoản tiền thưởng doanh thu hạch toán khoản chiết khấu thương mại dành cho khách hàng.Tuy nhiên, việc hạch toán phần thưởng doanh thu cho đại chưa quy định chế độ kế toán hành kế toán bán hàng đại bán giá hưởng hoa hồng 14 => Mỗi DN hạch toán kiểu, gây không quán DN giao đại Về việc tính VAT hàng đại bán Thuế Kế toán trường hợp đại bao tiêu Giữa Thuế Kế tốn có quan điểm khác hình thức bán hàng qua đại bao tiêu, việc tính tốn VAT hàng đại bán BCTC BC thuế khác nhau, gây khó khăn cho kế toán  Quy định Thuế Bên giao đại Bên nhận đại - Khi xuất hàng gửi bán: phải xuất hóa đơn GTGT - Khi nhận hàng từ bên giao đại lý: nhận hóa cho bên nhận đại coi bán hàng đơn liên – để tính thuế đầu vào khấu trừ - Cuối tháng phải khai nộp thuế GTGT theo - Khi bán hàng cho khách: lập HĐ GTGT hóa đơn xuất bên trên, không quan tâm đến việc giao cho khách hàng theo giá KH tốn hàng hóa bên nhận đại bán hay chưa - Cuối tháng khai nộp thuế theo giá ( kế tốn xác định VAT dựa Hóa đơn GTGT giao cho KH số hàng đại bán được) ( Trong kế tốn khơng ghi nhận VAT vào hạch toán VAT cho phần chênh lệch giá mua giá bán ấn định) Như vậy, Thuế nhìn nhận hoạt động bán hàng qua đại bao tiêu hoạt động kinh doanh thương mại bình thường “mua đứt bán đoạn”: - Bên nhận đại coi người mua hàng thông thường: nên hạch toán VAT đầu vào khấu trừ hàng hóa nhận đại (coi hàng mua) - Bên giao đại coi người bán hàng thơng thường: nên phải hạch tốn VAT theo hóa đơn giao cho bên nhận đại (chứ khơng số lượng hàng thưc tế mà bên nhận đại bán cho bên thứ 3)  Trong quy định kế tốn: - VAT bên giao đại xác định dựa số hàng đại bán - VAT bên nhận đại dựa phần chênh lệch giá mua giá bán II Liên hệ doanh nghiệp hoạt động Việt Nam Giới thiệu chung Doanh nghiệp  Tên công ty: Công ty TNHH ô tô Hoàng Trà 15 Ngày thành lập: 19/06/2001 Địa chỉ: 161, Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội Về quy mô công ty: quy mô chưa lớn so với nhiều công ty Nhà nước so với nhiều công ty TNHH khác cơng ty Hồng Trà tương đối lớn với số vốn điều lệ công ty tỷ đồng  Hoạt động sản xuất kinh doanh cơng ty có đặc điểm sau: * Là công ty kinh doanh tổng hợp gồm nhiều ngành nghề khác nhau, đa dạng, phong phú từ tư liệu sản xuất đến tư liệu tiêu dùng, từ bn bán hàng hố đến cung ứng dịch vụ, nét bật lên đặc trưng nhiều hoạt động kể buôn bán dịch vụ xoay quanh trục ngành nghề liên quan đến ô tô, vận tải đường Một số ngành nghề giấy phép đăng kí kinh doanh cơng ty: - Buôn bán tư liệu sản xuất, chủ yếu máy móc, thiết bị xây dựng, phương tiện vận tải đường bộ, vật tư, thiết bị điện, điện tử, tư liệu tiêu dùng - Dịch vụ giao nhận hàng hoá, bốc xếp, vận tải hàng hoá - Sản xuất sửa chữa lắp ráp bảo hành thiết bị, phương tiện giới đường bộ, ô tô chuyên dùng, loại thiết bị, linh kiện phụ tùng - Bn bán hố lỏng dầu nhờ - Kinh doanh nhà hàng, lữ hành, nội địa quốc tế *Hoạt động kinh doanh công ty bao gồm sản xuất thương mại, dịch vụ hay nói cách khác sản xuất lưu thơng, chuyên Nhập - Sản xuất lắp ráp chủng loại xe tải FAW - Đầu Kéo - Tải Thùng - Tải Ben Trong phần nhóm trình bày hoạt động bán hàng qua đại với mặt hàng xe tải công ty Hoạt động bán hàng qua đại cơng ty TNHH tơ Hồng Trà Sau sản xuất, lắp ráp nhập chủng loại xe tải, bên cạnh việc tự phân phối thị trường (bán cho cá nhân, tổ chức khác) , công ty sử dụng thêm hình thức bán hàng qua đại (đại bán hàng hưởng chênh lệch giá) để đẩy nhanh tốc độ tiêu thụ sản phẩm  Trong hợp đồng đại công ty quy định rõ số điểm sau: 1) Hình thức đại lý: đại bán hàng hưởng chênh lệch giá 2) Bên nhận đại tốn tiền hàng cho cơng ty Hồng Trà sau bán hàng, nhận tiền từ khách hàng 3) Bên nhận đại không bị ấn định mức giá bán cho khách hàng, bán theo mức giá muốn, nhiên, khơng vượt 15% “ giá giao hàng”- giá sản phẩm mà Cơng ty Hồng Trà quy định 4) Tùy theo quy mơ kho bãi đại kí gửi, cơng ty kí gửi lượng tơ định Bên nhận đại có quyền thỏa thuận số lượng tơ kí gửi Cơng ty Hồng Trà chấp nhận nhận lại số ô tô từ bên nhận đại bên nhận đại không bán hàng 5) Cơng ty Hồng Trà trả cho bên nhận đại khoản hoa hồng theo bên nhận đại bán số lượng ô tô định, số hoa hồng bù trừ với số tiền hàng 16 (chẳng hạn bên nhận đại bán 10 tơ tháng cơng ty Hoàng trà trả cho bên nhận đại khoản hoa hồng = 5% * Giá ấn định * Sô lượng ô tô bán) Tỷ lệ phần trăm hoa hồng số lượng hàng bán để hưởng hoa hồng quy định cụ thể với bên nhận đại  Hạch toán: (1) Khi xuất hàng giao cho bên nhận đại lý: kế tốn xuất hóa đơn GTGT cho bên nhận đại ghi nhận Nợ TK 157: Trị giá thực tế ô tô Có TK 155, 156: Trị giá thực tế tơ (2) Khi hàng hóa giao cho đại bán được, vào Bảng toán hàng đại kí gửi mà bên nhận đại gửi cho, kế toán ghi nhận doanh thu giá vốn số hàng đại bán hạch toán VAT (Doanh thu) Nợ TK 131: Giá mua ấn định Hợp đồng + VAT hàng đại Có TK 511: Giá mua hợp đồng đại (không gồm thuế GTGT) Có TK 3331: Thuế GTGT hàng đại (Giá vốn) Nợ 632, Có 157 (3)Nếu phát sinh khoản hoa hồng phải trả cho bên nhận đại lý, kế toán ghi nhận: Nợ TK 641: Khoản hoa hồng phải trả (không gồm thuế GTGT) Nợ TK 1331: Thuế GTGT khấu trừ số hoa hồng đại Có TK 131: bù trừ khoản phải thu số hàng đại bán số hoa hồng phải trả (4)Nhận tiền hàng bên đại toán: Nợ TK 111, 112 Có TK 131: số tiền phải thu bên nhận đại (sau bù trừ khoản hoa hồng) (5)Nếu bên nhận đại trả lại số ô tô không bán được, bên giao đại chuyển số hàng nhập lại kho, kế tốn ghi: Nợ TK 156: Trị giá hàng nhập kho Có TK 157: Trị giá hàng gửi đại không tiêu thụ chuyển nhập kho 17  vài điểm cần lưu ý hoạt động bán hàng đại cơng ty Hồng Trà * Do mặt hàng kinh doanh cơng ty Hồng Trà tơ, có giá trị lớn khơng phát sinh Doanh thu thường xuyên hàng tháng : tức tháng cơng ty Hồng Trà đem tơ kí gửi tới tháng 3,4 bên đại bán => Tháng bên nhận đại bán hàng báo lại cho cơng ty Hồng Trà, cơng ty ghi nhận Doanh thu, giá vốn * Khi bên nhận đại bán vài ô tô, công ty Hoàng Trà tiếp tục mang hàng hóa sang kí gửi, khơng chuyển hàng kí gửi đặn hàng tháng Trong trường hợp bên nhận đại có tơ Huyndai bãi, khách hàng cần chiếc, bên nhận đại liên lạc với cơng ty Hồng Trà cơng ty Hồng Trà xuất kho hàng hóa chuyển tới cho bên nhận đại Nhận xét phù hợp hoạt động bán hàng qua đại cơng ty Hồng Trà với quy định kế toán hành 3.1 Nhận xét hoạt động bán hàng qua đại cơng ty Hồng Trà  Xét mặt chất, hoạt động bán hàng đại cơng ty Hồng Trà phù hợp với hình thức đại bao tiêu theo quy định pháp luật phù hợp với quy định kế toán hành: Thời điểm ghi nhận doanh thu, việc xác định thuế VAT phải nộp với hàng hóa đại bán hay việc ghi nhận hoa hồng đại phù hợp với CMKT thông tư hướng dẫn - Doanh thu ghi nhận cơng ty Hồng Trà bán hàng, khơng ghi nhận hàng chuyển cho bên giao đại - Thuế GTGT xác định dựa số hàng đại bán được, không dựa số hàng giao cho bên đại - Tiền hoa hồng khoản chi phí hợp lý, phát sinh q trình bán hàng cơng ty nên cơng ty ghi nhận chi phí bán hàng khấu trừ VAT đầu vào  Ưu điểm: công ty Hồng Trà khơng ấn định mức giá bán cụ thể cho bên thứ bên nhận đại – điều khơng giống với hình thức đại bao tiêu “chuẩn”( Bao tiêu theo chuẩn bên giao đại ấn định giá mua giá bán hàng đại lý) Việc tạo thuận lơi cho hoạt động bán hàng qua đại công ty: Do bên nhận đại bán với mức giá mong muốn hưởng tồn phần chênh lệch giá Nếu bán giá cao bên nhận đại đươc hưởng nhiều Vì nhiều đại muốn nhận hàng công ty =>Đây ưu điểm hoạt động bán hàng công ty Tuy nhiên công ty cần quy định rõ hợp đồng đại giá bên nhận đại bán cho bên thứ (trong mức cho phép) để tránh trở thành hoạt động bán hàng thông thường 18  Nhược điểm: việc tính tốn thuế đầu hàng đại bán BCTC BC Thuế có khác biệt gây khó khăn cho kế toán Đây nhược điểm chung hoạt động bán hàng qua đại bao tiêu, Cơng ty Hồng Trà Ngun nhân có khác biệt quy định kế toán thuế, dẫn đên việc xác định thuế GTGT hàng hóa đại bán phức tạp 3.2 Thực trạng hoạt động bán hàng qua đại bao tiêu Hiện nhiều doanh nghiệp bán hàng hình thức đại bao tiêu, chất lại hoạt động kinh doanh thương mại thông thường: TH1: * Khi xuất hàng gửi đại lý: bên giao đại lập Hợp đồng kí gửi, quy định giá mua hàng đại (chưa xuất HĐ GTGT) Hợp đồng chứng từ chứng minh giao dịch hai bên * Khi bên nhận đại bán hàng, bên làm lại Hợp đồng mua bán hàng hóa: coi bên giao đại bán hàng cho bên đại (chứ khơng phải kí gửi nữa) Lúc bên giao đại xuất HĐ GTGT giao cho bên giao đại Cuối kì kế tốn, bên giao đại phản ánh bút toán Doanh thu Giá vốn hoạt động kinh doanh thương mại bình thường Nợ 111,112,131 Nợ 632 Có 511 Có 156 Có 3331 TH2: Bên giao đại bên nhận đại kí hợp đồng đại có điều khoản sau: - Bên B tự trang bị sở vật chất, địa điểm kinh doanh, kho bãi hoàn toàn chịu trách nhiệm tất hàng hóa bên A giao việc tồn trữ, trưng bày, vận chuyển Bên A không chấp nhận hồn trả hàng hóa (ngoại trừ trường hợp có sai sót sản phẩm) =>Như bên A đẩy rủi ro hàng hóa đại cho bên B, quyền sở hữu hàng hóa lúc thuộc B khơng phải A - Bên B toán cho Bên A tương ứng với giá trị số lượng hàng giao ghi hóa đơn vòng …………….ngày kể từ ngày cuối tháng Bên B đặt hàng =>Trong trường hợp này, bên A coi bên B người mua hàng mình: bên A khơng quan tâm xem bên B bán hàng hay chưa, đến thời hạn u cầu tốn Những điều khoản trích từ mẫu hợp đồng đại đăng “ Thư viện pháp luật” Như cơng ty kí kết hợp đồng hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật đại bao tiêu, chất hoạt động hoạt động mua bán hàng thông thường, đại bao tiêu 19 Kết luận: Nhà nước cần có quy định chặt chẽ hình thức bán hàng này: tránh nhầm lẫn hình thức đại bao tiêu “mua đứt bán đoạn” Nhà nước cần ban hành quy định cụ thể cách hạch toán theo hình thức đại bao tiêu để tránh dẫn đến thiếu quán hạch toán đơn vị 20 ... thức Phần 2: Kế toán doanh thu bán hàng giao dịch bán hàng đại lý I Phân tích chất hoạt động bán hàng qua đại lý 1, Khái niệm đặc điểm phương thức bán hàng qua đại lý *Đại lý mua, bán hàng hóa phương... bên giao đại lý Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thu c Các đại lý trực thu c hoạt động quản lý tổng đại lý với danh nghĩa tổng đại lý Về chất hoạt động bán hàng đại lý (cả đại lý. .. bên giao đại lý giao cho đại lý độc quyền việc mua, bán mặt hàng - Tổng đại lý mua bán hàng hóa: hình thức đại lý mà bên nhận đại lý tổ chức hệ thống đại lý trực thu c để thực việc mua bán hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu bán hàng trong giao dịch bán hàng đại lý, Kế toán doanh thu bán hàng trong giao dịch bán hàng đại lý

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay