Kế toán doanh thu hợp đồng dịch vụ dài hạn và vận dụng cho hợp đồng xây dựng

11 27 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 16:20

Mục lụcPhần 1: Tổng quan lý thuyết1.Thời điểm ghi nhận và phương pháp xác định doanh thu từ hợp đồng dài hạn theo VAS142.Hợp đồng xây dựng2.1.Khái niệm2.2.Doanh thu từ hợp đồng xây dựng theo VAS153.Phương pháp kế toán3.1.Chứng từ kế toán3.2.Tài khoản sử dụng3.3.Nghiệp vụ chủ yếuPhần 2: Liên hệ tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam VINACONEX 21.Đặc điểm hoạt động sản xuất của công ty2.Tổ chức công tác kế toán tại công ty3.Kế toán doanh thu HĐXD tại công tyPhần 3: Đánh giá kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng tại VINACONEX 21.Những ưu điểm 2.Những tồn tạiDanh mục tài liệu tham khảo ........... Kế Tốn Tái Chính Chủ đề Kế tốn doanh thu hợp đồng dịch vụ dài hạn vận dụng cho hợp đồng xây dựng Nhóm: Thành viên: Lê Đình Nam (Nhóm trưởng) Trần Thị Qun Thanh Hải Đỗ Việt Huy Đào Đăng Khoa Nguyễn Văn Thắng Đăng Hùng Kế Tốn Tái Chính Mục lục Phần 1: Tổng quan lý thuyết Thời điểm ghi nhận phương pháp xác định doanh thu từ hợp đồng dài hạn theo VAS14 Hợp đồng xây dựng 2.1 Khái niệm 2.2 Doanh thu từ hợp đồng xây dựng theo VAS15 Phương pháp kế toán 3.1 Chứng từ kế toán 3.2 Tài khoản sử dụng 3.3 Nghiệp vụ chủ yếu Phần 2: Liên hệ công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Nam VINACONEX Đặc điểm hoạt động sản xuất cơng ty Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty Kế tốn doanh thu HĐXD cơng ty Phần 3: Đánh giá kế toán doanh thu hợp đồng xây dựng VINACONEX Những ưu điểm Những tồn Danh mục tài liệu tham khảo Kế Tốn Tái Chính Phần 1: Tổng quan lý thuyết Thời điểm ghi nhận phương pháp xác định doanh thu từ hợp đồng dich vụ dài hạn theo VAS14  Theo điều 518, Luật dân 2005 có nêu: Hợp đồng dịch vụ thỏa thuận bên, theo bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thực dịch vụ cho bên sử dụng dịch vụ (khách hàng), bên sử dụng dịch vụ phải toán cho bên cung ứng dịch vụ  Định nghĩa Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu kỳ kế toán, phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thơng thường doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu  Thời điểm ghi nhận doanh thu phương pháp xác định doanh thu a) Doanh thu bán hàng  Thời điểm ghi nhận Doanh thu ghi nhận đồng thời thỏa mãn tất điều kiện sau: - Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua - Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa; - Doanh thu xác định tương đối chắn - Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng - Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng  Phương pháp xác định Chuẩn mực kế toán Việt Nam doanh thu không đưa hướng dẫn phương pháp xác định doanh thu cho trường hợp cụ thể mà trình bày thơng tư hướng dẫn Chuẩn mực đơn đưa điều kiện ghi nhận doanh thu b) Doanh thu cung cấp dịch vụ  Thời điểm ghi nhận Ghi nhận thỏa mãn điều kiện sau: - Doanh thu xác định tương đối chắn; - Có khả thu lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; Kế Tốn Tái Chính - Xác định phần cơng việc hồn thành vào ngày lập Bảng Cân đối kế toán; - Xác định chi phí phát sinh cho giao dịch chi phí để hồn thành giao dịch cung cấp dịch vụ  Phương pháp xác định Trường hợp giao dịch cung cấp dịch vụ thực nhiều kỳ kế tốn việc xác định doanh thu dịch vụ kỳ thường thực theo phương pháp tỷ lệ hoàn thành Theo phương pháp này, doanh thu ghi nhận kỳ kế toán xác định theo tỷ lệ phần công việc hồn thành Phần cơng việc hồn thành xác định theo ba phương pháp sau, tuỳ thuộc vào chất dịch vụ: - Đánh giá phần cơng việc hồn thành; - So sánh tỷ lệ (%) khối lượng cơng việc hồn thành với tổng khối lượng cơng việc phải hồn thành; - Tỷ lệ (%) chi phí phát sinh so với tổng chi phí ước tính để hồn thành tồn giao dịch cung cấp dịch vụ Phần cơng việc hồn thành khơng phụ thuộc vào khoản tốn định kỳ hay khoản ứng trước khách hàng Khi kết giao dịch cung cấp dịch vụ khơng thể xác định chắn doanh thu ghi nhận tương ứng với chi phí ghi nhận thu hồi Hợp đồng xây dựng 2.1 Khái niệm Hợp đồng xây dựng hợp đồng văn việc xây dựng tài sản tổ hợp tài sản có liên quan chặt chẽ hay phụ thuộc lẫn mặt thiết kế, cơng nghệ, chức mục đích sử dụng chúng 2.2 Doanh thu từ hợp đồng xây dựng theo VAS15 Doanh thu hợp đồng xây dựng giá trị hợp lý khoản thu thu Việc xác định doanh thu hợp đồng chịu tác động nhiều yếu tố khơng chắn chúng tuỳ thuộc vào kiện xảy tương lai Việc ước tính thường phải sửa đổi kiện phát sinh yếu tố khơng chắn giải Vì vậy, doanh thu hợp đồng tăng hay giảm thời kỳ Kế Tốn Tái Chính  Doanh thu hợp động xây dựng bao gồm: - Doanh thu ban đầu ghi hợp đồng; - Các khoản tăng, giảm thực hợp đồng, khoản tiền thưởng khoản tốn khác khoản có khả làm thay đổi doanh thu, xác định cách đáng tin cậy  Ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng Được ghi nhận theo trường hợp a) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu toán theo tiến độ kế hoạch, kết thực hợp đồng xây dựng ước tính cách đáng tin cậy doanh thu liên quan đến hợp đồng ghi nhận tương ứng với phần cơng việc hồn thành nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài mà khơng phụ thuộc vào hóa đơn toán theo tiến độ kế hoạch lập hay chưa số tiền ghi hóa đơn b) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu đươc toán theo giá trị khối lượng thực hiện, kết thực hợp đồng xây dựng ước tính cách đáng tin cậy khách hàng xác nhận doanh thu liên quan đến hợp đồng ghi nhận tương ứng với phần cơng việc hồn thành khách hàng xác nhận kỳ phản ánh hóa đơn lập Cách xác định mức độ cơng việc hồn thành HĐXD làm sở xác định doanh thu theo ba cách sau: - Tỷ lệ (%) chi phí thực tế phát sinh phần cơng việc hoàn thành thời điểm so với tổng chi phí dự tốn hợp đồng - Đánh giá phần cơng việc hồn thành - Tỷ lệ (%) khối lượng cơng việc hồn thành với tổng khối lượng cơng việc phải hồn thành Phương pháp kế tốn 3.1 Chứng từ kế tốn a) Hóa đơn giá trị gia tăng Theo khoản điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định: Ngày lập hóa đơn xây dựng, lắp đặt thời điểm nghiệm thu, bàn giao cơng trình, hạng mục cơng trình, khối lượng xây Kế Tốn Tái Chính 3.2 dựng, lắp đặt hồn thành, khơng phân biệt thu tiền hay chưa thu tiền Trường hợp giao hàng nhiều lần bàn giao hạng mục, cơng đoạn dịch vụ lần giao hàng bàn giao => Phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ giao tương ứng Nếu doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, xây dựng sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực thu tiền theo tiến độ thực dự án tiến độ thu tiền ghi hợp đồng ngày lập hóa đơn ngày thu tiền b) Giấy báo có Giấy báo có đối tác (tức người dùng dịch vụ) trả tiền qua tài khoản bên Ngân Hàng có tờ giấy thơng báo số tiền cơng ty nhận đươc đối tác ngân hàng ghi tăng tiền 112 cho cơng ty Như giấy gọi giáy báo Có c) Các chứng từ nghiệm thu, tốn, bàn giao cơng trình Khi làm cơng trình nào, cơng trình hoàn thành đưa vào sử dụng, muốn hợp thức hóa ln ln phải có hồ sơ tốn khối lượng hồn thành, hồ sơ hồn cơng, biên nghiệm thu bàn giao cơng trình, từ kế tốn có sở để hạch tốn d) Các chứng từ liên quan khác Tài khoản sử dụng Tài khoản 337 “Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng” dùng để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch số tiền phải thu theo doanh thu tương ứng với phần cơng việc hồn thành nhà thầu tự xác nhận hợp đồng xây dựng dở dang Hạch toán Tài khoản 337 cần tôn trọng số quy định sau: - Tài khoản 337 “Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng” không áp dụng trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu toán theo giá trị khối lượng thực khách hàng xác nhận - Căn để ghi vào bên Nợ TK 337 chứng từ xác định doanh thu tương ứng với phần công việc hồn thành kỳ (khơng phải hóa đơn) nhà thầu tự lập, chờ khách hàng xác nhận - Căn để ghi vào bên Có TK 337 hóa đơn lập sở tiến độ toán theo kế hoạch quy định hợp Kế Tốn Tái Chính đồng Số tiền ghi hóa đơn để ghi nhận số tiền nhà thầu phải thu khách hàng, không để ghi nhận doanh thu kỳ kế toán Kết cấu nội dung phản ánh TK 337 Bên Nợ: Phản ánh số tiền phải thu theo doanh thu ghi nhận tương ứng với phần cơng việc hồn thành hợp đồng xây dựng dở dang Bên Có: phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng dở dang Số dư bên Nợ: Phản ánh số tiền chênh lệch doanh thu ghi nhận hợp đồng lớn số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng dở dang Số dư bên Có: Phản ánh số tiền chênh lệch doanh thu ghi nhận hợp đồng nhỏ số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng dở dang 3.3 Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu a) Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu toán theo tiến độ kế hoạch Nợ TK 337: toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Có TK 511: doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Đồng thời kết chuyển chi phí xây dựng hồn thành: Nợ TK 632: giá vốn hàng bán Có TK 154: chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang b) Căn vào hóa đơn lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch ghi hợp đồng, ghi : Nợ TK 131: phải thu khách hàng Có TK 337: tốn theo kế hoạch hợp đồng xây dựng Có TK 3331: thuế gtgt phải nộp c) Khi nhận tiền khách hàng trả , nhận tiền khách hàng ứng trước, ghi: Nợ TK 111,112,131… Có TK 3331: thuế gtgt phải nộp( có) Kế Tốn Tái Chính Có TK 511: doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Phần 2: Liên hệ Công ty cổ phần xuất nhập xây dựng Việt Nam VINACONEX Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh VINACONEX - Nhận thầu xây lắp công trình cơng nghiệp, dân dụng, cơng trình kĩ thuật hạ tầng, đường, sân bay nước - Cung cấp nhân lực đồng kỹ sư kỹ thuật viên công nhân kỹ thuật cho hãng, nhà thầu xây dựng nước - Xuất nhập xe máy, thiết bị, vật liệu xây dựng, trang thiết bị nội thất hàng hóa khác - Sản xuất vật liệu xây dựng: cấu kiện bê tông, - Tư vấn khảo sát, đầu tư xây dựng, quản lý dự án - Kinh doanh dịch vụ khách sạn du lịch Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty Kế tốn trưởng: Kiểm tra, đơn đốc cơng tác tài kế tốn cơng ty đội sản xuất Kế toán tổng hợp: Tổng hợp số liệu, hạch toán chi tiết tài khoản, lập báo cáo tài phân tích hoạt động kinh doanh cơng ty Kế tốn thu, chi: Theo dõi nghiệp vụ có liên quan đến tính lương trả thưởng cho người lao động, theo dõi nghiệp vụ thu chi tiền mặt qua phiếu thu, chi, tổng hợp vào sổ , sổ chi tiết TK có liên quan Kế Tốn Tái Chính Thủ quỹ: Làm nhiệm vụ thu chi, quản lý tiền mặt quỹ thơng qua sổ quỹ Kế tốn Tài sản cố định: Ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu tình hình tăng giảm, trích khấu hao TSCĐ Căn vào chi mua tài sản, kế toán ghi sổ cái, sổ chi tiết tài khoản có liên quan Kế tốn ngân hàng: Có trách nhiệm theo dõi với ngân hàng tiền gửi, tiền vay, ký quỹ Căn vào uỷ nhiệm chi, sec, khế ước vay tiền kế toán ghi sổ cái, sổ chi tiết tài khoản có liên quan Kế tốn doanh thu hợp đồng xây dựng VINACONEX - Chế độ kế tốn áp dụng: Cơng ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo định số 15/2006/QĐ- BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng Bộ tài thực theo nội dung, phương pháp lập, ký chứng từ theo quy định Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003 - Công ty cổ phần Vinaconex áp dụng hình thức kế tốn Chứng từ ghi sổ Đồng thời cơng ty có sử dụng Nhật ký chung chủ yếu để theo dõi nghiệp vụ toán liên quan đến tiền ( tiền mặt tiền gửi ngân hàng ) - Các báo cáo tài gồm: Bảng cân đối kế tốn, Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Bản thuyết minh báo cáo tài a) Thời điểm ghi nhận Ghi nhận doanh thu kỳ HĐXD không giống phụ thuộc vào đặc điểm cơng trình: - Đối với HĐXD có quy mơ lớn, thời gian thi cơng dài, bên tổ chức nghiệm thu khối lượng cơng trình, hạng mục cơng trình Căn vào biên nghiệm thu, công ty áp dụng giá trúng thầu để lập phiếu giá Sau chủ đầu tư chấp thuận vào phiếu giá, vào phiếu giá kế toán ghi nhận doanh thu HĐXD, kế tốn viết hóa đơn gửi cho chủ đầu tư để toán - Đối với cơng trình quy mơ nhỏ, thời gian thi cơng ngắn, cơng trình nghiệm thu hồn thành tồn bàn giao cho chủ đầu tư Cơng ty lập phiếu giá kế toán ghi nhận doanh thu b) Phương pháp kế toán doanh thu HĐXD Hầu hết HĐXD công ty quy định nhà thầu toán theo giá trị khối lượng thực nên cơng ty hạch tốn doanh thu theo hình thức tốn theo khối lượng thực Kế Tốn Tái Chính Để ghi nhận doanh thu kỳ, công ty thường mở sổ chi tiết doanh thu Căn vào phiếu giá kế toán phản ánh doanh thu vào sổ chi tiết hợp đồng Cuối năm cơng ty tập hợp tồn doanh thu cơng trình, hạng mục cơng trình Báo cáo tổng hợp chi phí giá thành để xác định lãi lỗ cảu cơng trình, hạng mục thi cơng năm Việc kết chuyển tồn doanh thu thực chi tiết cho công trình sổ tương ứng kết chuyển tổng hợp sổ 511 sổ 911 Phần 3: Đánh giá kế toán doanh thu HĐXD VINACONEX Ưu diểm Công ty thường ký HĐXD hình thức tốn theo khối lượng thực Theo cách doanh thu HĐXD ghi nhận tương đối chắn vào hồ sơ nghiệm thu khách hàng chấp thuận Nhược điểm Hiện nay, công ty cổ phần Vinaconex sử dụng đồng thời hình thức sổ Nhật ký chung Chứng từ ghi sổ Điều không phù hợp với quy định định 15/QĐ-BTC doanh nghiệp phải vào đặc điểm sản xuất kinh doanh, yêu cầu quản lý, trình độ nghiệp vụ cán kế tốn để lựa chọn hình thức sổ kế toán phù hợp doanh nghiệp có hệ thống sổ kế tốn cho kỳ kế toán năm Danh mục tài liệu tham khảo Bài “ Thực trạng tổ chức hạch toán kế toán công t cổ phần Vinaconex 6” http://123doc.vn Phương pháp kế tốn doanh thu chi phí hợp đồng xây dựng Thông tư 105/2003/TT-BTC Tài liệu “Khái quát chung công ty cổ phần xây dựng số VINACONEX 2” http://doc.edu.vn/ Chuẩn mực kế toán IAS18, VAS14 VAS15 Nghị định 37/2015/NĐ-CP hợp đồng xây dựng http://thuvienphapluat.vn/ 10 Kế Tốn Tái Chính 11 ... 2.2 Doanh thu từ hợp đồng xây dựng theo VAS15 Doanh thu hợp đồng xây dựng giá trị hợp lý khoản thu thu Việc xác định doanh thu hợp đồng chịu tác động nhiều yếu tố không chắn chúng tuỳ thu c vào... dịch vụ có nghĩa vụ thực dịch vụ cho bên sử dụng dịch vụ (khách hàng), bên sử dụng dịch vụ phải toán cho bên cung ứng dịch vụ  Định nghĩa Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu. .. thu hồi Hợp đồng xây dựng 2.1 Khái niệm Hợp đồng xây dựng hợp đồng văn việc xây dựng tài sản tổ hợp tài sản có liên quan chặt chẽ hay phụ thu c lẫn mặt thiết kế, công nghệ, chức mục đích sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu hợp đồng dịch vụ dài hạn và vận dụng cho hợp đồng xây dựng, Kế toán doanh thu hợp đồng dịch vụ dài hạn và vận dụng cho hợp đồng xây dựng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay