Kế toán doanh thu hoạt động xuất khẩu trực tiếp và giao dịch hàng đổi hàng

24 27 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 16:10

MỤC LỤCI. Kế toán doanh thu hoạt động xuất khẩu trực tiếp..........................................31. Bản chất...........................................................................................................31.1. Khái niệm...................................................................................................31.2. Đặc điểm.....................................................................................................32. Phương pháp kế toán xuất khẩu trực tiếp.......................................................72.1. Chứng từ....................................................................................................72.2 Tài khoản sử dụng.......................................................................................82.3. Hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu.........................................................8II. Kế toán giao dịch hàng đổi hàng...................................................................111.Bản chất.....................................................................................................112.Phương pháp kế toán giao dịch hàng đổi hàng...........................................12III. Liên hệ thực tế ..............................................................................................141.Khái quát về Tổng công ty chè Việt Nam.................................................142.Kế toán xuất khẩu tại Tổng công ty chè Việt Nam....................................151.1.Đặc điểm nghiệp vụ kế toán xuất khẩu hàng hóa.............................151.2.Kế toán quá trình xuất khẩu hàng hóa..............................................161.3.Ưu điểm ...........................................................................................171.4.Những tồn tại trong kế toán xuất khẩu của Công ty........................181.5.Đề xuất hướng giải quyết.................................................................193.Kế toán giao dịch hàng đổi hàng tại Tổng công ty chè Việt Nam...............19 Học viện Ngân hàng - - BÀI THẢO LUẬN Mơn: Kế tốn tài Chủ đề 2: Kế toán doanh thu ho ạt đ ộng xuất trực tiếp giao d ịch hàng đ ổi hàng Giảng viên: Trần Quỳnh Hương Lớp KTTC Thứ ca Danh sách nhóm Nguyễn Thu Thảo Nguyễn Hương Trà Ứng Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Dung 5.Nguyễn Thùy Trang Nguyễn Ngọc Trâm Anh Nguyễn Thị Tình Hà Nội - Năm 2016 MỤC LỤC thu hoạt động I Kế toán doanh xuất trực tiếp Bản chất 1.1 Khái niệm 1.2 Đặc điểm Phương pháp kế toán xuất trực tiếp .7 2.1 Chứng từ 2.2 Tài khoản sử dụng .8 2.3 Hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu .8 II Kế toán giao dịch hàng đổi hàng 11 Bản chất 11 Phương pháp kế toán giao dịch hàng đổi hàng 12 III Liên hệ thực tế 14 Khái quát Tổng công ty chè Việt Nam .14 Kế toán xuất Tổng công ty chè Việt Nam 15 1.1 Đặc điểm nghiệp vụ kế toán xuất hàng hóa 15 1.2 Kế tốn q trình xuất hàng hóa 16 1.3 Ưu điểm 17 1.4 Những tồn kế tốn xuất Cơng ty 18 1.5 Đề xuất hướng giải .19 Kế toán giao dịch hàng đổi hàng Tổng công ty chè Vi ệt Nam .19 I.Kế toán doanh thu hoạt động xuất trực tiếp Bản chất 1.1 Khái niệm - Xuất hàng hoá hoạt động kinh doanh ngoại thương mà hàng hoá dịch vụ quốc gia bán cho quốc gia khác Thông qua vi ệc bán hang hóa dịch vụ mà nước tham gia vào thị trường quốc tế tắng thu ngoại tệ, thực cách có hiệu mục tiêu tắng trưởng kinh tế - Hoạt động xuất nhập hàng hóa hoạt động mua, bán hàng hóa doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước theo h ợp đồng mua bán hàng hóa bao gồm hoạt động tạm nhập tái xuất, tạm xu ất tái nhập chuyển hàng hóa 1.2 Đặc điểm  Hàng hóa coi xuất tr ường hợp sau: - Hàng xuất bán cho thương nhân nước theo hợp đồng ký kết - Hàng gửi triển lãm sau bán thu ngoại tệ - Hàng bán cho du khách nước ngoài, cho Việt kiều thu ngoại t ệ - Các dịch vụ sửa chữa, bảo hiểm tàu bi ển, máy bay cho n ước ngồi tốn ngoại tệ - Hàng vi ện tr ợ cho n ướ c ngồi thơng qua hi ệp đ ịnh, ngh ị đ ịnh thư Nhà nướ c ký k ết v ới n ước nh ưng đ ược th ực hi ện qua doanh nghiệp xu ất nh ập kh ẩu - Hàng chuyển bán cho khu chế xuất Hàng hóa xác định hàng hóa xuất hàng hóa trao cho bên mua, hoàn thành thủ tục hải quan, xếp lên phương ti ện vận tải rời khỏi địa phận, cửa sân bay cuối nước ta  Phương thức xuất khẩu: - Xuất trực tiếp: Đơn vị tham gia xuất trực tiếp đàm phán, ký kết hợp đồng với bên nước ngoài, trực tiếp giao hàng toán tiền hàng với người mua - Xuất ủy thác: Đơn vị tham gia xuất không trực tiếp đàm phán ký kết hợp đồng xuất với bên nước mà th ực hi ện ho ạt đ ộng xuất hàng hóa thơng qua đơn vị xuất nhập khác  Thời gian lưu chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu: thời gian lưu chuy ển hàng hóa hoạt động kinh doanh xuất nhập bao gi dài h ơn so v ới thời gian lưu chuyển hàng hóa hoạt động kinh doanh nội địa ph ải thực hai giai đoạn mua hàng giai đoạn bán hàng Đối v ới ho ạt đ ộng xuất mua thị trường nước bán cho thị trường ngồi nước, hoạt động nhập mua hàng hóa n ước bán cho th ị trường nội địa Do để xác định kết hoạt động kinh doanh xu ất nhập khẩu, người ta xác định hàng hóa ln chuyển vòng hay thực xong thương vụ ngoại thương, có th ể bao gồm hoạt động nhập hoạt động xuất Một số đặc điểm kinh doanh hàng hố xuất q trình lưu chuyển hàng hố tương đối dài hàng xuất nước ta s ản xu ất phân tán, phải có thời gian dài để thu gom từ nhiều n ho ặc từ nhi ều c s sản xuất phải gia cơng, tu chỉnh, đóng gói trước xu ất Do đó, kế tốn phải theo dõi, ghi chép thường xun, liên tục từ ký h ợp đồng đến kết thúc hợp đồng xuất Phương thức toán Phù hợp với thông lệ quốc tế tập quán nước hộp đồng ngoại thương hiên doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập sử dụng số phương thức tốn quốc tế thơng dụng sau: - Phương thức chuyển tiền (Remittance) có th ể chuy ển ti ền ện (T/T) chuyển tiền thư (M/T) - Phương thức nhờ thu (Collection of payment) Bao gồm nh thu ti ền phiếu trơn (Clean Collection) nhơ thu kèm chứng từ (Documentary Collection) - Phương thức tin dụng chứng từ (Leter of credit-L/C) - Phương thứ mở tài khoản (open account) Trong thực tế, phương thức toán chủ yếu sử dụng phương thức tốn thư tín dụng1  Thời điểm xác định hàng xuất Thời điểm xác định hàng hố hồn thành việc xu ất th ời ểm chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá, tức người xu ất kh ẩu m ất quyến sở hữu hàng hoá nắm quyền sở hữu tiền tệ quyền đòi ti ền người nhập Do đặc điểm hoạt động kinh doanh xu ất- nhập nên thời điểm ghi chép hàng hoàn thành xuất thời điểm hàng hố  Thư tín dụng hình thức tài trợ sử dụng nhập hàng hóa Theo hình thức này, nhà nhập đề nghị ngân hàng mở thư tín dụng cung cấp tín dụng để họ mua hàng hóa từ nhà xuất nước ngồi Thư tín dụng cam kết trả tiền cho nhà xuất thông qua ngân hàng phục vụ bên bán theo điều khoản tín dụng thư Hàng hóa nhà xuất chuyển họ nhận thông báo ngân hàng phục vụ có thư tín dụng.Việc toán ngân hàng phục vụ bên mua bên bán thực hoàn thành thủ tục hải quan, xếp lên phương tiện vận chuyển r ời sân ga, biên giới, cầu cảng,  Phạm vi hàng xuất Hàng hoá xác định hàng xuất hàng hoá đ ược trao cho bên mua, hoàn thành thủ tục hải quan Tuy nhiên, tuỳ theo ph ương thức giao nhận hàng hoá, thời điểm xác định hàng xuất sau: - Nếu hàng vận chuyển đường biển, hàng coi xuất kh ẩu tính từ thời điểm thuyền trưởng ký vào vận đơn, hải quan ký xác nhận thủ tục hải quan để rời cảng - Nếu hàng vận chuyển đường sắt, hàng xuất tính từ ngày hàng giao ga cửa theo xác nhận hải quan cửa - Nếu hàng xuất vận chuyển đường hàng không, hàng xu ất xác nhận từ trưởng máy bay ký vào vận đơn h ải quan sân bay ký xác nhận hoàn thành thủ tục hải quan - Hàng đưa hội chợ triển lãm, hàng xuất tính hồn thành thủ tục bán hàng thu ngoại tệ Việc xác định thời điểm xuất có ý nghĩa quan trọng việc ghi chép doanh thu hàng xuất khẩu, giải tranh chấp, ếu n ại, thưởng phạt buôn bán ngoại thương toán  Thời điểm ghi nhận doanh thu xuất để tính thuế Tổng Cục thuế ban hành Công văn số 1892/TCT-DNL ngày 23/05/2014 việc hướng dẫn xác định thời điểm ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN hàng hóa xuất Theo hướng dẫn trường hợp xuất hàng hóa, ngày xác định doanh thu xuất để tính thuế ngày xác nhận hồn tất thủ tục hải quan tờ khai hải quan Như theo hướng dẫn so sánh với quy định k ế toán hành, thực tế xảy số trường hợp có khác bi ệt thời điểm ghi nhận Doanh thu kế toán thuế TNDN, dẫn t ới Doanh nghiệp cần phải thực việc điều chỉnh tăng gi ảm Doanh thu tính thuế lập tờ khai toán thuế TNDN, cụ thể sau: Căn Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 14 (VAS 14 - Doanh thu Thu nhập khác), doanh thu bán hàng ghi nhận đồng th ời th ỏa mãn năm điều kiện sau: (a) Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro l ợi ích gắn liền v ới quy ền sở hữu sản phẩm hàng hóa cho người mua; (b) Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền kiểm sốt hàng hóa; (c) Doanh thu xác định tương đối chắn; (d) Doanh nghiệp thu thu l ợi ích kinh tế từ giao d ịch bán hàng; (e) Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Như vậy, nguyên tắc Doanh thu ghi nhận Doanh nghi ệp chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua - Đối với trường hợp xuất hàng hóa thời điểm xác định Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền v ới quy ền s h ữu hàng hóa cho người mua (điều kiện a) Doanh nghi ệp khơng n ắm gi ữ quyền quản lý hàng hóa người sở hữu hàng hóa quyền ki ểm sốt hàng hóa (điều kiện b), (sau gọi “thời ểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa”), phải xem xét cẩn thận dựa “Điều kiện giao hàng” phù hợp với quy định Incoterm 2010 Tùy vào t ừng Điều kiện giao hàng mà thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa khác (thơng thường vào ngày V ận đ ơn) khác với ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan tờ khai h ải quan, dẫn đến có khác biệt thời điểm ghi nhận Doanh thu theo k ế tốn xác định Doanh thu tính thuế TNDN Bảng Bảng tổng hợp so sánh thời điểm ghi nhận doanh thu theo k ế toán thuế TNDN hàng hóa xuất số trường hợp phổ biến Điều kiện giao hàng (theo Incoterms 2010) FOB (Free On Board) Thời điểm ghi nhận doanh thu theo kế toán Thời điểm ghi nhận doanh thu theo thuế TNDN Hàng giao qua lan can tàu Ngày xác nhận cảng xuất hoàn tất thủ tục (Người mua chịu phí tổn rủi ro hải quan tờ sau hàng giao qua lan khai hải quan can tàu cảng xuất khẩu) CIF (Cost, Insurance & Freight) DDP (Delivered Duty Paid) CPT (Carriage Paid To) CIP (Carriage & insurance Paid to) EXW (Ex Works) Hàng giao qua lan can tàu cảng xuất (Thời điểm chuyển giao rủi ro từ người bán sang người mua sau hàng giao qua lan can tàu cảng xuất) Hàng giao đến địa điểm thỏa thuận nước nhập (Người bán có nghĩa vụ giao hàng đến địa điểm thỏa thuận nước nhập khẩu, bao gồm việc chịu hết phí tổn rủi ro hàng đến đích, gồm chi phí thuế khai hải quan) Hàng giao cho người chuyên chở (Rủi ro hư hỏng mát hàng hóa sau hàng giao cho người chuyên chở chuyển từ người bán sang người mua) Hàng giao đến địa điểm người mua định (Người bán có trách nhiệm đặt hàng quyền định đoạt người mua nơi giao hàng (xưởng, nhà máy, nhà kho)  Sự cần thiết vai trò xuất hàng hóa + Hoạt động kinh tế sở cho tồn phát tri ển c xã h ội loài người Lực lượng sản xuất phát tri ển, phân công lao động m r ộng khác biệt quốc gia gi ới sâu s ắc, khơng ch ỉ khác biệt truyền thống văn hố mà chênh l ệch trình đ ộ nh ận th ức, công nghệ kỹ thuật suất lao động, giá thành sản phẩm từ làm xuất lợi quốc gia Đi ều đòi h ỏi qu ốc gia phải có biện pháp thích hợp nhằm phát huy tri ệt để l ợi th ế phân cơng lao động trao đổi mậu dịch quốc tế Đó vi ệc quốc gia mua từ quốc gia khác nh ững hàng hố mà b ản thân khơng sản xuất sản xuất không đáp ứng yêu cầu giá thành cao mà chất lượng lại có nghĩa quan hệ thương mại khơng bó hẹp phạm vi quốc gia mà không ngừng phát tri ển lan rộng phạm vi quốc tế thông qua hoạt động xuất nhập + Xuất hàng hố đóng vị trí quan trọng n ền kinh t ế đ ất nước, góp phần thúc đẩy vào q trình hội nhập kinh tế gi ới Với Việt Nam ta, xuất nhập nói chung xuất nói riêng từ lâu coi mặt hoạt động thiếu hoạt động kinh tế đối ngoại, phương tiện quan trọng để phát triển kinh tế đất nước + Xuất hàng hố nằm khâu phân phối l ưu thơng trình tái sản xuất mở rộng, nhằm mục đích liên kết s ản xuất tiêu dùng nước với nước khác  Nhiệm vụ kế toán xuất hàng hoá - Theo dõi, ghi chép, tính tốn phản ánh kịp th ời đầy đủ nghi ệp v ụ kinh doanh xuất khẩu, từ khâu mua hàng, xuất toán hàng hố xu ất khẩu, từ kiểm tra giám sát tình hình thực hợp đồng xuất - Tổ chức kế toán tổng hợp chi tiết nghiệp vụ hàng hoá, nghiệp vụ toán hợp đồng ngoại thương cách hợp lý, phù hợp v ới đ ặc ểm c doanh nghiệp sở tính xác, trung thực kho ản chi phí thu nhập kinh doanh - Cung cấp thơng tin cần thiết q trình kết hoạt đ ộng xu ất theo yêu cầu quản lý Phương pháp kế toán xuất trực tiếp 2.1 Chứng từ Để hạch toán ban đầu hàng hóa xuất khẩu, kế tốn cần có đ ầy đ ủ chứng từ liên quan: - Các chứng từ mua hàng nước: hợp đồng mua hàng, phi ếu xu ất kho, hóa đơn, vận đơn…phiếu nhập kho - Chứng từ toán hàng mua nước: phiếu chi, giấy báo Nợ… Các chứng từ xuất hàng hóa: b ộ chứng từ tốn, chứng từ ngân hàng, chứng từ xuất hàng… 2.2 Tài khoản sử dụng Để hạch toán nghiệp vụ xuất hàng hoá trực tiếp, kế toán s dụng tài khoản như: Tài khoản 157 “Hàng gửi bán”: Tài khoản dùng đ ể ghi chép, phản ánh trị giá hàng hoá gửi xuất khẩu, chưa xác định tiêu thụ - Tài khoản 156 “Hàng hoá”: Tài khoản dùng đ ể ghi chép, ph ản ánh trị giá hàng xuất kho chuyển xuất - Tài khoản 632 “Giá vốn hàng bán”: Tài khoản dùng đ ể ph ản ánh tr ị giá vốn hàng xuất xác định tiêu th ụ kỳ Tài khoản số dư mở chi tiết theo mặt hàng, thương vụ… tuỳ theo yêu cầu cung cấp thơng tin trình đ ộ cán kế tốn phương tiện tính tốn doanh nghiệp - Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ”: Tài khoản dùng để ghi chép, phản ánh doanh thu hàng xuất Tài kho ản mở chi tiết theo loại doanh thu tuỳ theo phương th ức xu ất như: doanh thu xuất trực tiếp, doanh thu xuất uỷ thác, doanh thu dịch vụ xuất khẩu… - Tài khoản 131 “Phải thu khách hàng”: Tài kho ản dùng đ ể ph ản ánh tình hình tốn tiền hàng xuất nhà nhập kh ẩu n ước ngồi Các tài khoản có kết cấu nội dung phản ánh gi ống đối v ới doanh nghiệp thương mại nội địa, trình bày nghiệp vụ bán hàng nước Ngồi ra, kế tốn xuất trực tiếp hàng hố doanh nghi ệp thương mại sử dụng số tài khoản khác như: 111, 112, 333, 635, 515, 007, 413… 2.3 Hạch toán số nghiệp vụ chủ yếu (1) Khi thu mua hàng hóa để xuất khẩu: Nợ TK 1561 Nợ TK 157 Nợ TK 1331 (nếu có) Có TK liên quan (331, 111,112…) (2) Trường hợp hàng hóa cần phải th gia cơng trước xuất khẩu, kế toán phản ánh trị giá mua hàng hóa xuất th gia cơng chi phí th gia cơng khác: 10 Nợ TK 154 Nợ TK 133 Có TK 1561 – trị giá mua hàng xuất kho để gia cơng Có TK liên quan (111,112,331,338,214…)- chi phí gia cơng khác - Khi hàng hóa th gia cơng hồn thành, chi phí gia cơng đ ược tính vào tr ị giá vốn hàng nhập kho hay chuyển xuất khẩu: Nợ TK 1561 – Trị giá vốn thực tế hàng gia công Nợ TK 157 – Trị giá mua thực tế hàng chuyển xuất Có TK 154 – Giá thành thực tế hàng gia công (3) Khi xuất kho hàng chuyển xuất khẩu, vào phi ếu xu ất kho kiêm vận chuyển nội bộ, kế toán ghi: Nợ TK 157 – trị giá thực tế hàng gửi xuất Có TK 1561 – Trị giá thực tế hàng xuất kho xuất (4) Khi hàng xuất hoàn thành thủ tục xuất khẩu, vào chứng từ liên quan, kế toán ghi bút toán sau: - Ghi trị giá vốn hàng hồn thành việc xuất Nợ TK 632 Có TK 157 - Phản ánh doanh thu hàng xuất + Nếu thu ngoại tệ: Nợ TK 1112, 1122 – Theo tỷ giá thực tế Nợ TK 635 – Lỗ tỷ giá Có TK 5111 – doanh thu bán hàng xuất tính theo tỷ giá th ực tế Có TK 515 – Lãi tỷ giá + Nếu chưa thu tiền: Nợ TK 131 – tỷ giá tính nợ Có TK 5111 - Phản ánh số thuế xuất phải nộp: Nợ TK 5111 Có TK 3333 – Thuế xuất - Khi nộp thuế xuất Nợ TK 3333 – thuế xuất Có TK liên quan (1111, 11121, 311…) - Trường hợp phát sinh chi phí q trình xuất khẩu, k ế tốn ghi nhận vào chi phí bán hàng Nợ TK 641 – ghi tăng chi phí bán hàng theo tỷ giá thực tế Nợ TK 1331 – Thuế GTGT khấu trừ (nếu có) 11 Nợ TK 635 – Chênh lệch lỗ tỷ giá Có TK liên quan (1112, 1122 ,331…) tỷ giá ghi sổ Có TK 515 – Lãi tỷ giá Có TK 3388(nếu có chênh lệch tỷ giá) - Nếu chi phí đồng Việt Nam: Nợ TK 641 – ghi tăng chi phí bán hàng Nợ TK 1331 – Thuế GTGT khấu trừ (nếu có) Có TK liên quan (1112, 1122, 331) số chi tiêu thực tế (5) Các bút toán liên quan đến việc xác định kết chuy ển doanh thu thuần, giá vốn hàng bán…hạch toán tương tự tiêu thụ hàng hóa doanh nghiệp kinh doanh nội thương  Ví dụ Cty xuất kho hàng hố GXK 7.000.000đ, GB 1.000 USD/fob HCM hàng đ ưa lên thuyền hẹn tiền chưa tốn, thuế xuất tính 2%, chi phí kiểm nghiệm bốc dỡ trả TM 500.000đ Vài tuần sau Cty Nhận GBC NH Người mua trả n ợ có n ội dung: Ghi Nợ TGNH cty 980 USD ; Thủ tục phí NH 20 USD Biết tỷ giá hực tế giao hàng cho khách 11.100đ.USD, tỷ giá ngày toán nợ 11.200đ/ USd, tỷ giá hạch otán CTy 11.000đ/ USD *Phương pháp kế toán thường xuyên tỷ giá hạch toán2: - Xuất hàng gởi bán: Nợ TK 157: 7.000.000 Có TK 156: 7.000.000 - Giao hàng : (a) Nợ TK 131: 1.000 x 11.000 Nợ TK 635: 1.000 x 100 Có TK 511: 1000x11.100 (b) Nợ TK 632: 7.000.000 Có TK 157: 7.000.0000 Ghi sở có phương pháp "tỷ giá thực tế" hoặc "tỷ giá hạch tóan" Tỷ giá hạch tốn dùng DN ḿn đồng việc ghi sổ khỏan nợ vốn bằng tiền (ngoại tệ) Khi áp dụng PP tỷ giá hạch tốn tất khỏan nợ vốn bằng tiền ngoại tệ ghi sổ có phát sinh tăng với cùng tỷ giá cho śt ky kế tóan Vì mục đích nên sở lấy tỷ giá hạch toán DN tự quýêt định Thông thường lấy tỷ giá thực tế ći ky trước làm tỷ giá hạch tóan ky Tỷ giá hạch tóan dùng cho khỏan nợ vốn bằng tiền ngoại tệ phát sinh tăng Khi tóan hoặc bán ngoại tệ thu VND phát sinh chênh lệch tỷ giá Chi phí doanh thu vẫn phải tính tỷ giá thực tế 12 - Nhận giấy báo có: Nợ TK 112: 980 x 11.000 Nợ TK 521: 10 x 11.100 Có TK 131: 990 x11.000 Có TK 515 - DTHĐTC: 10 x 100 - Phí ngân hàng: Nợ TK 641: 10 x 11.200 Có TK 131: 10x 11.000 Có TK 515: 10 x 200 - Cuối tháng kết chuyển làm giảm doanh thu xu ất kh ẩu: Nợ TK 511: 10 x 11.100 Có TK 521: 10 x 11.100 * Phương pháp kế toán thường xuyên tỷ giá thực tế : - Xuất hàng gởi bán Nợ TK 157: 7.000.000 Có TK 156 -HH: 7.000.000 - Giao hàng : (a) Nợ TK 131: 1.000 x 11.100 Có TK 511: 1.000x11.100 (c) Nợ TK 632: 7.000.000 Có TK 157: 7.000.0000 - Nhận GBC: Nợ TK 112 : 980 x 11.200 ( TGTT toán ) Nợ TK 521 : 10 x 11.100 ( TGTT ghi DT) Có TK 131: 990 x11.100 ( TGTT ghi Nợ ) Có TK 515: 980 x 100 - Phí ngân hàng: Nợ Tk 641 : 10 x 11.200 Có TK 131: 10 x 11.000 Có Tk 515: 10 x 100 - Cuối tháng kết chuyển làm giảm doanh thu xu ất kh ẩu: Nợ TK 511: 10 x 11.100 Có TK 521: 10 x 11.100 II Kế toán giao dịch hàng đổi hàng Bản chất  Khái niệm - Hàng đổi hàng: phương thức xuất sản phẩm, hàng hóa thu ộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đổi lấy vật tư, hàng hóa, TSCĐ khơng tương tự để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, d ịch v ụ 13 thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế tốn phản ánh doanh thu bán hàng để đổi lấy vật tư, hàng hóa, TSCĐ khác theo giá bán chưa có thuế GTGT  Xác định doanh thu - Kế toán hàng đổi hàng: + Trao đổi hàng tương tự: - Không tạo doanh thu - Phát sinh chi phí + Trao đổi hàng không tương tự (khái niệm) - Bán hàng theo phương thức đổi hàng + Hàng hoá tương đương thi khơng tạo doanh thu + Hàng hố không tương đương thi doanh thu giá trị hợp lý hàng hoá mang cộng trừ chênh lệch  Thời điểm ghi nhận doanh thu - Khi đủ điều kiện sau: Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền v ới quyền sơ hữu hàng hoá cho người mua Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền sở hữu hàng người sở hữu hàng hoá quyền kiểm soát hàng hoá Doanh thu xác định tương đối chắn Doanh nghiệp thu thu lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Phương pháp kế toán giao dịch hàng đổi hàng  Nguyên tắc: - Hàng mang đổi coi hàng bán, hàng đổi v ề coi hàng - mua Doanh nghiệp sử dụng TK131, TK 331 để bù trừ công n ợ ho ặc sử dụng TK 131 TK 331 để bù trừ công nợ  Hạch toán nghiệp vụ cụ thể Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ xuất sản phẩm, hàng hoá thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ đổi lấy vật tư, hàng hố, TSCĐ khơng tương tự đ ể s d ụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thu ế GTGT theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng để đổi lấy v ật tư, hàng hố, TSCĐ khác theo giá bán chưa có thuế GTGT, ghi: Nợ TK 131 (Tổng giá toán) Có TK 511 (Giá bán chưa có thuế GTGT) Có TK 3331 14  Khi nhận vật tư, hàng hoá, TSCĐ trao đổi về, k ế toán ph ản ánh - - - giá trị vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhận trao đổi, ghi: Nợ TK 152, 153, 156, 611, (Giá mua chưa có thuế GTGT) Nợ TK 1331 (Nếu có) Có TK 131 (Tổng giá toán) Trường hợp thu thêm tiền giá trị hợp lý s ản ph ẩm, hàng hoá đưa trao đổi lớn giá trị hợp lý vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhận trao đổi nhận tiền bên có vật tư, hàng hoá, TSCĐ trao đổi, ghi: Nợ TK 111, 112 (Số tiền thu thêm) Có TK 131 - Phải thu khách hàng Trường hợp phải trả thêm tiền giá trị hợp lý sản phẩm, hàng hoá, đưa trao đổi nhỏ giá trị hợp lý vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhận trao đổi trả tiền cho bên có vật tư, hàng hoá, TSCĐ trao đổi, ghi: Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng Có TK 111, 112, Số tiền chênh lệch tốn thêm Nợ TK 111,112 Có TK 131  Khi xuất sản phẩm, hàng hố thuộc đối tượng khơng ch ịu thu ế GTGT ho ặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực ti ếp đổi l v ật 15 tư, hàng hố, TSCĐ khơng tương tự để sử dụng cho s ản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ khơng thuộc đối tượng chịu thuế GTGT chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng trao đổi theo tổng giá toán, ghi: Nợ TK 131 Có TK 515 (Tổng giá tốn) - Khi nhận vật tư, hàng hoá, TSCĐ trao đổi về, kế toán ph ản ánh giá tr ị vật tư, hàng hoá, TSCĐ nhận trao đổi, ghi: Nợ TK 152, 153, 156, 211, (Theo giá tốn) Có TK 131 III Liên hệ thực tế Khái quát Tổng cơng ty chè Việt Nam TỔNG CƠNG TY CHÈ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN Tên giao dịch quốc tế : The Vietnam National Tea Corporation Tên viết tắt : Vinatea.,jsc Trụ sở chính: 92 Võ Thị Sáu, Hà nội - Việt Nam Điện thoại: (84-4) 36226990 - Fax: (84-4) 36226991 Email: info@vinatea.com.vn Website: http://www.vinatea.com.vn Tổng công ty chè Việt Nam - Công ty cổ phần (Vinatea.,jsc) ti ền thân doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Nông nghiệp PTNT Thưc hi ện vi ệc chuyển đổi mơ hình doanh nghiệp sang cơng ty cổ phần theo quy ết định 864 16 Thủ Tướng Chính phủ, tháng 12 năm 2015 Tổng cơng ty Chè Việt Nam – Cơng ty cổ phần thức thơng báo chuyển đổi mơ hình Tổng cơng ty Chè Việt Nam - Công ty Cổ phần thừa hưởng tất quyền l ợi nghĩa vụ c Tổng cơng ty Chè Việt Nam trước Vinatea.,jsc doanh nghiệp có vườn chè suất cao, chất lượng tốt, nhà máy chế biến đại, hệ thống phụ tr ợ phục v ụ s ản xu ất kinh doanh hoàn chỉnh đội ngũ cán cơng nhân có trình độ chun mơn tay nghề cao Là doanh nghiệp có quy mơ địa bàn hoạt động l ớn ngành chè Việt Nam Vinatea.,jsc bao gồm Công ty mẹ Tổng công ty chè Vi ệt Nam - Công ty C ổ phần, Cơng ty (có 50% vốn Vinatea.,jsc); Công ty liên doanh Công ty liên kết (có 50% vốn Vinatea.,jsc) Kế tốn xuất Tổng công ty chè Việt Nam 2.1 Đặc điểm nghiệp vụ kế tốn xuất hàng hóa Mặt hàng xuất : Chè đen chế biến theo công nghệ Orthordox, CTC; Chè Oolong, Pouchung, chè Gunpowder; Chè xanh chế biến theo công nghệ OTD; Chè xanh theo công nghệ Nhật Bản; Các loại chè dược thảo, chè ướp hương hoa quả; - Phương thức hình thức xuất : Tổng công ty xuất theo phương thức tự cân đối Tổng công ty chủ động nghiên cứu thị trường, lên kế hoạch kinh doanh, tìm nguồn hàng,tìm bạn hàng, ký kết hợp đồng làm thủ tục xuất Văn phòng Tổng cơng ty áp dụng hình thức xuất kh ẩu tr ực ti ếp, tức Tổng công ty trực tiếp đàm phán ký kết hợp đồng với nước ngồi, giao nhận hàng hóa toán tiền hàng sở cân đối tài - Thị trường xuất : Sản phẩm Tổng cơng ty có mặt 50 quốc gia vùng lãnh thổ Iraq , Gordani , Lyban , Angieri phần thị trường Trung đơng (phòng kinh doanh số 1); SNG , Đức , Pakistan , Thổ Nhĩ Kỳ , Iran , châu Phi , châu Mỹ …(phòng kinh doanh số 2) - Phương thức toán : Thanh toán chủ yếu theo phương thức T.T.R- điện chuyển tiền, phương thức nhờ thu - Giá bán chè xuất : Chủ yếu giá FOB cảng Hải Phòng, ngồi sử dụng giá CIF, C&F - Giá vốn chè xuất : Kế tốn tính theo phương pháp bình qn gia quyền Thực tế Tổng cơng ty, kế tốn áp dụng phương pháp bình qn liên hồn bình qn kỳ dự trữ ( theo q ) Đối với bao bì chè xuất chè xuất sau thu mua nước không cần tái chế, đấu trộn kế tốn áp dụng phương pháp bình qn liên hồn, giá vốn áp sau lần xuất hàng xuất kh ẩu k ế toán sử dụng phiếu xuất kho - 17 Đối với chè xuất mà sau thu mua nước cần tái ch ế, đ ấu trộn… kế tốn áp dụng phương pháp bình qn kỳ ( theo q ) Cu ối m ỗi q, kế tốn xác định mức tồn kho đầu kỳ, tồn kho cu ối kỳ, từ xác đ ịnh xu ất dùng kỳ để viết 01 phiếu xuất kho cho q - Thời điểm hàng hóa xác định xuất để kế toán ghi nhận doanh thu ngày ghi hóa đơn GTGT - Nguyên tắc qui đổi ngoại tệ đồng Việt Nam để ghi s ổ k ế toán : Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ngoại tệ qui đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố Các khoản ngo ại tệ cuối kỳ đánh giá lại theo tỷ giá ngân hàng công bố vào ngày k ết thúc niên độ kế toán Chênh lệch tỉ giá thực tế phát sinh kỳ kết chuy ển vào doanh thu chi phí tài năm tài Kế tốn q trình xuất hàng hóa : Ví dụ : Tổng công ty Việt Nam xuất trực giá FOB  Ngày 11/10/2007 Tổng công ty chè Việt Nam ký kết h ợp đ ồng ( s ố VNT/SC07-6 ) với Công ty Maruyasu Nhật Bản xuất 20.010 kgs chè xanh với tổng trị giá 41.020,5 USD Điều kiện giao hàng : FOB – Hải phòng, toán điện chuyển tiền ( T.T.R ) vòng 20 ngày sau nh ận chứng từ hàng hóa  Ngày 19/10/2007, xuất hóa đơn thương mại s ố VNT/SC076/1/VINATEA-KD2 hóa đơn GTGT hàng xuất s ố 0094018 : thành ti ền 41020,5 USD, tỷ giá 16.084, thuế suất 0%, tổng công tiền toán 659.773.722 VND Nợ TK 131 : 659.773.722 (41.020,5 USD x 16.084 ) Có TK 511 : 659.773.722  Ngày 27/11, toán tiền cước vận chuy ển nội địa chè xu ất kh ẩu cho công ty TNHH thương mại dịch vụ miền đông ( cước tháng + 10 : có cước vận chuyển lô hàng xuất ), vào UNC, k ế toán ghi : Nợ TK 641 : 117.980.952 Có TK 112 : 117.980.952  Ngày 9/11/2007 nhận giấy báo có Ngân hàng Ngo ại th ương Việt Nam ( Hội sở ) việc Cơng ty Maruyasu toán ti ền hàng 41020,5 USD Tỷ giá giao dịch thực tế ngày 9/11/2007 1USD = 16.069 VND Nợ TK 112 : 659.158.415 (41020,5 USD x 16.069 ) Có TK 131 : 659.158.415 ( 41020,5 USD x 16.069)  Về giá vốn : Kế tốn tính giá vốn theo phương pháp bình quân c ả kỳ (tính vào cuối quý) 2.2 18 Ví dụ : Tổng công ty xuất trực giá FOB  Ngày 24/09/2007 Tổng công ty chè Vi ệt Nam ký k ết h ợp đ ồng s ố 070924-3 với Công ty HAJ MOHAMAD D.ITANI xuất 13.000 chè đen OPA với đơn giá FOB cảng Hải Phòng 1135USD/tấn Ngày giao hàng : trước 20/10/2007 Phương thức toán : chứng từ nhờ thu : Ghi có vào TK số 001.1.37.0085567 Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam  Ngày 10/10/2007, khách ứng trước tiền chè : 1465 USD gửi vào tài khoản ngân hàng ngoại thương VN Tỷ giá thực tế 16.080, vào BC 599484, kế toán phản ánh số tiền ứng trước sau : Nợ TK 112 : 23.557.200 ( 1465 USD x 16.080 ) Có TK 131: 23.557.200  Ngày 10/10/2007, ngân hàng ngoại thương VN gửi gi báo n ợ tr phí chuyển tiền, kế toán ghi Nợ TK 642 : 562.800 ( 35USD x 16.080 ) Có TK 131 : 562.800  Ngày 25/10/2007, hàng xác định xuất kh ẩu, k ế toán vào HĐ thương mại HĐ GTGT ghi nhận doanh thu: Tỷ giá thực tế 16.083 Nợ TK 131 : 237.304.665 (14.755 x 16.083) Có TK 511 : 237.304.665  Ngày 28/11/2007, tốn cước phí vận chuy ển n ội địa chè XK Libăng (02LB) cho Công ty TNHH vận tải bi ển Ngôi xanh-KD054 : 5.180.952 Nợ TK 641 : 5.180.952 Có TK 112 : 5.180.952  Ngày 13/12/2007, ngân hàng ngoại thương VN gửi gi báo có s ố 351010 đến thơng báo bên nhập tốn tiền hàng l ại 13.200 USD Trong đó, ngân hàng tính ln khoản phí tốn b ộ ch ứng t nh thu : 55 USD Nợ TK 112 : 211.675.200 (13.200USD x 16.036) Nợ TK 642 : 881.980 (55 USD x 16.036) Có TK 131 : 212.557.180 (13.255 USD x 16.036) Ưu điểm  Về hạch toán ban đầu Các chứng từ lập đảm bảo yêu cầu mặt pháp lý nghiệp vụ Từ khâu mua hàng để xuất hàng hóa đ ược g ửi xuất nhận tiền hàng toán, chứng từ bảo đảm đầy đủ chữ ký đại diện bên liên quan theo mẫu ban hành 2.3 19 Bộ tài qui định Các chứng từ ln ki ểm tra, hồn ch ỉnh x lý k ịp thời có sai sót, từ làm tăng tính xác thơng tin kế tốn  Về tài khoản kế tốn Kế tốn xuất hàng hóa Tổng cơng ty áp dụng chế độ toán Vi ệt Nam theo thơng tư 200/2014/TT-BTC Bộ Tài chính, chu ẩn m ực k ế toán doanh nghiệp ban hành văn sửa đổi bổ xung h ướng d ẫn th ực kèm theo Các tài khoản mở chi tiết phục vụ cho nhu cầu quản lý Ví d ụ tài khoản cơng nợ phải thu khách hàng mua chè xuất chi ti ết theo thị trường xuất Tài khoản tiền gửi ngân hàng chi ti ết cho ngân hàng chi nhánh trực thuộc  Về phương pháp kế tốn Hiện nay, Tổng cơng ty hạch tốn hàng tồn kho theo phương pháp khai thường xuyên Do khối lượng nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhiều nên để nắm tình hình biến động hàng hóa xuất nhập khẩu, Tổng công ty chè áp dụng phương pháp hợp lý  Về tổ chức hệ thống sổ sách kế toán : Việc cài đặt phần mềm kế tốn FAST làm giảm khối lượng cơng việc kế toán viên, nâng cao hiệu làm việc tạo s ự đ ộng h ơn Cho phép khối lượng công việc lớn làm thời gian ngắn h ơn xác Hệ thống sổ sách kế toán mở theo yêu cầu quản lý theo hình thức Chứng từ ghi sổ bao gồm sổ phù hợp với qui định B ộ tài phục vụ cho yêu cầu quản lý Những tồn kế toán xuất Công ty  Vấn đề 1: Tổng công ty không sử dụng phiếu xuất kho xuất hàng xuất Khi hàng xuất khẩu, kế toán viết phiếu xuất kho để phản ánh giá vốn hàng xuất ( Theo bút toán Nợ TK 632/ Có TK 156 )  Theo nguyên tắc, kế toán hàng tồn kho phải theo dõi tr ị giá c hàng kho, hàng khơng kho n ữa ph ải s dụng phiếu xuất kho theo dõi chặt chẽ số lượng hàng tồn kho th ực tế, làm để hạch toán 2.4 Vấn đề 2: Trường hợp số mặt hàng chè xuất sau thu mua nước mà phải đem tái chế, đấu trộn trước gửi xuất khẩu, kế tốn tính giá vốn chè xuất (thủ cơng) theo phương pháp bình quân c ả kỳ vào cu ối quí Sau tính giá vốn chè xuất khẩu, kế tốn vi ết 01 phi ếu xu ất kho chung phản ánh giá vốn chè xuất cho quí  20  Như vậy, hợp đồng xuất mặt hàng chè không xác định giá vốn lơ hàng bán Như vậy, kế tốn khơng thể tính tốn lợi nhuận thực tế phương án kinh doanh, qua khơng đánh giá so sánh hiệu phương án Nếu muốn xem xét hiệu phương án phải phân bổ giá v ốn cho hợp đồng để xác định, vi ệc lựa ch ọn tiêu chí phân bổ ảnh hưởng đến việc xác định theo cách kết qu ả khơng xác Mặt khác, việc áp dụng ph ương pháp bình qn liên hồn bình qn kỳ chưa phù h ợp v ới ch ế độ kế tốn Vấn đề 3: Tổng cơng ty chè không sử dụng tài khoản 157 – Hàng gửi bán Khi hàng chuyển xuất hàng hóa phải có thời gian đ ể lưu chuy ển cho đ ến đến tay nhà nhập đại diện nhà nhập  Trong trường hợp hàng xảy thất thốt…, cơng ty khơng theo dõi tình hình lưu chuyển hàng hóa  Vấn đề 4: Nội dung ghi chép số tài khoản sai sót, ví dụ : Khi chè mua để xuất khẩu, số hợp đồng theo yêu cầu nhà nhập khẩu, chè phải sơ chế trước ví dụ đấu trộn, phân loại đóng bao… khoản chi phí lại hạch tốn TK 641, v ậy khơng xác hàng tồn kho phải ghi theo giá g ốc Theo chu ẩn m ực 02 khoản chi phí liên quan đến việc đưa hàng tồn kho vào trạng thái sẵn sàng sử dụng chi phí sơ chế chè kế tốn phải hạch toán vào giá gốc hàng tồn kho Đối với TK 131: bên nợ phải ghi theo tỷ giá thực tế bên có ghi theo t ỷ giá ghi sổ phần chênh lệch đưa vào TK 515 635 kế tốn lại hạch tốn phần cơng nợ phải thu khách hàng theo tỷ giá th ực t ế đ ối v ới c ả bên nợ bên có Khoản chênh lệch lãi (lỗ) tỷ giá h ối đoái đ ược sang TK 515 635  Đề xuất hướng giải Với doanh nghiệp nào, cơng tác kế tốn giữ vai trò r ất quan trọng Bộ máy kế tốn có hoạt động hiệu công cụ hữu hiệu cho nhà quản trị quản lý tốt tình hình nguồn vốn tài sản cơng ty Ho ạt đ ộng tài hoạt động chủ yếu đơn vị kinh tế, công tác kế tốn đ ơn v ị có tốt bảo đảm cho hoạt động lành mạnh, đáng tin cậy Công việc kinh doanh chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố bên lẫn bên 2.5 21 cơng ty phải khơng ngừng hồn thiện nâng cao cơng tác k ế tốn đ ể phát triển bền vững - Cơng ty nên xuất phiếu xuất kho hàng xu ất kho đ ể theo dõi chi tiết số lượng hàng hóa xuất, phản ánh xác số lượng hàng tồn kho giá vốn hàng hóa - Cân nhắc việc có nên áp dụng phương pháp bình qn liên hồn bình qn kỳ chưa phù hợp với chế độ kế tốn - Công ty nên sử dụng TK 157 (Hàng gửi bán) để theo dõi tình hình lưu chuyển hàng hóa Kế tốn giao dịch hàng đổi hàng Ví dụ: Vinatea xuất bán theo phương thức hàng đổi hàng cho khách hàng B với số lượng 1000 sản phẩm, đơn giá bán 154.000đ/sp (giá chưa bao gồm thuế GTGT 10% ) để nhận NVL với số lượng 1000kg, đơn giá 200.000đ/kg (chưa gồm thuế GTGT 10% ) Sau khơng hài lòng v ới m ột số sản phẩm, khách hàng B trả lại 50 sản phẩm, doanh nghi ệp nh ập kho số sản phẩm Cuối doanh nghiệp toán cho khách hàng B số ti ền chênh lệch qua ngân hàng Biết giá vốn sản phẩm doanh nghiệp A 100.000đ/sp (Đơn vị: triệu đồng)  Ghi nhận giá vốn hàng bán Nợ TK 632 : 0,1*1000 = 100 Có TK 156 : 100  Doanh thu xuất hàng trao đổi Nợ TK 131 : 169,4 Có TK 333 : 15,4 Có TK 511 : 0,154*1000 = 154  Giá trị hàng nhận đổi Nợ TK 156 : 0,2*1000 = 200 Có TK 133 : 20 Có TK 131 : 220  Khi khách hàng B trả lại hàng Nợ TK 531 : 0,154*50 = 7,7 Có TK 333: 0,77 Có TK 131 : 8,47 Nợ TK 155 : 0,1*50 = Có TK 632 :  Khi doanh nghiệp toán nốt s ố tiền chênh lệch cho khách hàng B Nợ TK 131 : 220 + 8,47 – 169,4 = 59,07 Có TK 112 : 59,07 22  Nhận xét: Hiện nay, phương thức giao dịch hàng đổi hàng giúp doanh nghi ệp tận dụng số sản phẩm đổi lấy hàng đơn vị khác để ti ết kiệm chi phí đ ẩy nhanh hàng thừa Việc hạch toán giao dịch hàng đổi hàng đ ơn gi ản nên cơng ty Vinatea hạch tốn theo quy định pháp luật 23 Báo cáo nhóm đánh giá cá nhân MSV Họ tên 16A402050 Nguyễn Thu Thảo (nhóm trưởng) 16A402056 Nguyễn Hương Trà 16A402051 Ứng Thị Thu Thảo 16A402008 Nguyễn Thị Dung 16A402058 Nguyễn Thùy Trang 16A402001 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 16A402056 Nguyễn Thị Tình Hồn thành tiến độ cơng việc Số lượng công việc đảm nhận Làm word Đúng tiến độ, tích phần cực đóng góp ý Tổng hợp word kiến Làm slide Đúng tiến độ, tích Làm word cực đóng góp ý phần kiến Đúng tiến độ, tích Làm word cực đóng góp ý phần kiến Làm word Đúng tiến độ phần Làm khung slide Đúng tiến độ, tích Làm word cực đóng góp ý phần kiến Đúng tiến độ, tích Làm word cực đóng góp ý phần kiến Làm word Chậm tiến độ phần Đánh giá Tốt Tốt Tốt Khá Tốt Tốt Khá 24 ... tế từ giao dịch bán hàng Xác định chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Phương pháp kế toán giao dịch hàng đổi hàng  Nguyên tắc: - Hàng mang đổi coi hàng bán, hàng đổi v ề coi hàng - mua... thu - Kế toán hàng đổi hàng: + Trao đổi hàng tương tự: - Không tạo doanh thu - Phát sinh chi phí + Trao đổi hàng khơng tương tự (khái niệm) - Bán hàng theo phương thức đổi hàng + Hàng hố tương... nên sử dụng TK 157 (Hàng gửi bán) để theo dõi tình hình lưu chuyển hàng hóa Kế tốn giao dịch hàng đổi hàng Ví dụ: Vinatea xuất bán theo phương thức hàng đổi hàng cho khách hàng B với số lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán doanh thu hoạt động xuất khẩu trực tiếp và giao dịch hàng đổi hàng, Kế toán doanh thu hoạt động xuất khẩu trực tiếp và giao dịch hàng đổi hàng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay