HỆ THỐNG THÔNG TIN kế TOÁN 1

44 31 0
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 15:33

HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN 1CHƯƠNG I Accounting Information Systems: An Overview (Hệ thống thông tin kế toán: Tổng quan)Câu hỏi 1. (Xem xét các chiến lược và vị trí chiến lược)Điều nào sau đây KHÔNG phải là một trong năm quy trình kinh doanh chính hoặc các chu kỳ giao dịch?Chi phíSản xuấtNhân sự Biên chếDoanh thuTài chínhTất cả những điều trên là những chu kỳ chính.Câu hỏi 2. Xem lại bảng 11Điều nào sau đây KHÔNG phải là đặc điểm của thông tin hữu ích? Liên quan, thích hợpCó thể xác minhHợp thờiCó thể truy cậpChi phíhiệu quả(Đây là một đặc tính của thông tin hữu ích.)Câu hỏi 3.Hệ thống thông tin kế toán (AIS) có nhiều khả năng áp dụng cho lĩnh vực kế toán nào?Kế toán thuếKế toán côngTư vấn quản lýTất cả những điều trên được áp dụng cho AIS.Không có điều nào ở trên. HỆ THỐNG THƠNG TIN KẾ TỐN CHƯƠNG I Accounting Information Systems: An Overview (Hệ thống thơng tin kế tốn: Tổng quan) Question 1.( Review strategies and strategic positions) Which of the following is NOT one of the five major business processes or transaction cycles? Expenditure Production Human Resource & Payroll Revenue Financing All of the above are major cycles Question Review Table 1-1 Which of the following is NOT a characteristic of useful information? Relevant Verifiable Timely Accessible Cost-effective Câu hỏi (Xem xét chiến lược vị trí chiến lược) Điều sau KHƠNG phải năm quy trình kinh doanh chu kỳ giao dịch? Chi phí Sản xuất Nhân & Biên chế Doanh thu Tài Tất điều chu kỳ Câu hỏi Xem lại bảng 1-1 Điều sau KHÔNG phải đặc điểm thơng tin hữu ích? Liên quan, thích hợp Có thể xác minh Hợp thời Có thể truy cập Chi phí-hiệu (This is a characteristic of useful information.) Question Accounting Information Systems (AIS) is most likely applicable to which area of accounting? (Đây đặc tính thơng tin hữu ích.) Câu hỏi Hệ thống thơng tin kế tốn (AIS) có nhiều khả áp dụng cho lĩnh vực kế toán nào? Tax accounting Public Accounting Management consulting All of the above are applicable to AIS None of the above Kế toán thuế Kế tốn cơng Tư vấn quản lý Tất điều áp dụng cho AIS Khơng có điều Question Which of the following is NOT a "primary activity" that directly provides value to the customer? Inbound logistics Operations Human resources Outbound logistics Question Which of the following best describes the sequence of the supply chain? Câu hỏi Điều sau KHƠNG phải "hoạt động chính" trực tiếp cung cấp giá trị cho khách hàng? Hậu cần nước Hoạt động Nguồn nhân lực Hậu cần Câu hỏi Điều sau mơ tả trình tự chuỗi cung ứng? Retailer, distributor, manufacturer, raw materials supplier, and consumer Manufacturer, distributor, raw materials supplier, retailer, and consumer Raw materials supplier, manufacturer, distributor, retailer, and consumer Raw materials supplier, manufacturer, retailer, distributor, and consumer Nhà bán lẻ, nhà phân phối, nhà sản xuất, nhà cung cấp nguyên liệu thô người tiêu dùng Nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà cung cấp nguyên liệu, nhà bán lẻ người tiêu dùng Nhà cung cấp nguyên liệu, nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ người tiêu dùng Nhà cung cấp nguyên liệu, nhà sản xuất, nhà bán lẻ, nhà phân phối người tiêu dùng Question Which of the following is NOT one of the support activities in the value chain of an organization? Câu hỏi Điều sau KHÔNG phải hoạt động hỗ trợ chuỗi giá trị tổ chức? Dịch vụ Thu mua Cơ sở hạ tầng vững Công nghệ nguồn nhân lực Service Purchasing Firm Infrastructure Technology Human Resources Question AIS adds value to an organization by: Improving efficiency Sharing knowledge Improving the internal control structure Answers #1 and #2 only Answers #1, #2, and #3 Câu hỏi AIS thêm giá trị cho tổ chức cách: Cải thiện hiệu Chia sẻ kiến thức Cải thiện cấu trúc kiểm soát nội Chỉ trả lời # # Câu trả lời # 1, # # Question Which of the following does not influence the design of an Accounting Information System (AIS)? Organizational culture Information Technology Business strategy Legal environment Question What is data? Câu hỏi Điều sau KHÔNG ảnh hưởng đến thiết kế Hệ thống thơng tin kế tốn (AIS)? All of the facts that are collected, stored, and processed by an information system All of the debit and credit information about each transaction The output which results from the input of information The same thing as information Tất kiện thu thập, lưu trữ xử lý hệ thống thông tin Tất thông tin ghi nợ tín dụng giao dịch Kết đầu từ đầu vào thông tin Điều tương tự thông tin Question 10 Reliability refers to the characteristic of Câu hỏi 10 Độ tin cậy đề cập đến đặc tính thơng tin mà Văn hóa tổ chức công nghệ thông tin Chiến lược kinh doanh Môi trường pháp lý Câu hỏi Dữ liệu gì? information where by Uncertainty is reduced Information is free from error or bias Timely Verifiable Question 11 In order for an accounting information system to meet the needs of systems users, one must take into account the types of decisions that are made Decisions vary from repetitive and routine to nonrecurring and non-routine How would you classify a decision where no framework or model exists for the decision? Structured Semi-structured Unstructured Question 12 Information can improve decision making in what way? It identifies situations requiring management action It provides a basis for choosing among alternative actions Provides valuable feedback that can be used to improve future decisions All of the above Sự không chắn bị giảm Thông tin khơng có lỗi sai lệch Hợp thời Có thể xác minh Câu hỏi 11 Để hệ thống thông tin kế toán đáp ứng nhu cầu người dùng hệ thống, người ta phải tính đến loại định đưa Quyết định khác từ lặp lặp lại thường xuyên đến không thường xuyên không thường xuyên Làm bạn phân loại định mà khơng có khn khổ mơ hình tồn cho định? Có cấu trúc Bán cấu trúc Khơng có cấu trúc Câu hỏi 12 Thơng tin cải thiện việc định theo cách nào? Nó xác định tình u cầu hành động quản lý Nó cung cấp sở để lựa chọn hành động thay Cung cấp phản hồi có giá trị sử dụng để cải thiện định tương lai Tất điều Question Information is data that has been organized and processed True False Câu hỏi Thông tin liệu tổ chức xử lý Question Information that is timely is free from error or bias Câu hỏi Thông tin kịp thời không bị lỗi sai lệch True False Question Inbound logistics consists of receiving, storing, and distributing the materials an organization uses Thật Sai Thật Sai Câu hỏi Hậu cần nước bao gồm tiếp nhận, lưu trữ phân phối tài liệu mà tổ chức sử dụng để to create the services and products it sells tạo dịch vụ sản phẩm mà họ bán True False Question An AIS designer, who is very competent with information technology skills, will be successful in designing an information system regardless of his/her understanding of the organization that he/she is designing for Thật Sai Câu hỏi Một nhà thiết kế AIS, người có lực kỹ cơng nghệ thơng tin, thành công việc thiết kế hệ thống thông tin hiểu biết tổ chức mà / cô thiết kế True False (A designer needs to understand the decisions being made within an organization before he/she can design a system that would provide information that is useful for making those decisions.) Question A component of an Accounting Information System are the people who use the system True False Thật Sai (Một nhà thiết kế cần hiểu định đưa tổ chức trước họ thiết kế hệ thống cung cấp thơng tin hữu ích cho việc đưa định đó.) Câu hỏi Một thành phần hệ thống thơng tin kế tốn người sử dụng hệ thống Question Describe how AIS adds value to an organization by providing accurate and timely information A well-designed AIS can this through the following: Câu hỏi Mô tả cách AIS thêm giá trị cho tổ chức cách cung cấp thông tin xác kịp thời AIS thiết kế tốt thực điều thơng qua điều sau đây: Improving the quality and reducing the costs of products and services Improving efficiency Sharing knowledge Improving the efficiency and effectiveness of the supply chain Improving the internal control structure Improving decision making Question Describe the six components of an Accounting Information System (AIS) The people who operate the system and perform various functions Cải thiện chất lượng giảm chi phí sản phẩm dịch vụ Cải thiện hiệu Chia sẻ kiến thức Nâng cao hiệu hiệu chuỗi cung ứng Cải thiện cấu trúc kiểm soát nội Cải thiện việc định Câu hỏi Mô tả sáu thành phần Hệ thống thơng tin kế tốn (AIS) Những người vận hành hệ thống thực chức khác The procedures and instructions, both manual and automated, involved in collecting, processing and storing data Các thủ tục hướng dẫn, thủ công lẫn tự động, liên quan đến việc thu thập, xử lý lưu trữ liệu Thật Sai The data about the organization and its business processes Dữ liệu tổ chức quy trình kinh doanh tổ chức The software used to process the organization's data Phần mềm sử dụng để xử lý liệu tổ chức The information technology infrastructure, including computers, peripheral devices and network communications devices used to collect, store, process and transmit data and information Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, bao gồm máy tính, thiết bị ngoại vi thiết bị liên lạc mạng sử dụng để thu thập, lưu trữ, xử lý truyền tải liệu thông tin The internal controls and security measures that safeguard the data in the AIS Question Within the value chain of an organization there are five primary activities and four support activities Describe how an accounting information system fits into the value chain of an organization Where does it add value? Các biện pháp kiểm soát nội biện pháp an ninh bảo vệ liệu AIS Câu hỏi Trong chuỗi giá trị tổ chức có năm hoạt động bốn hoạt động hỗ trợ Mơ tả cách hệ thống thơng tin kế tốn phù hợp với chuỗi giá trị tổ chức Nó thêm giá trị đâu? While some might pigeon-hole the accounting information system as a simple support activity, its influence on the value of each primary and support activity is large The accounting information system adds value to each activity by improving the quality and reducing the costs of each activity, improving efficiency, improving decision making, improving the sharing of knowledge All of this is accomplished by collecting the proper data, summarizing it appropriately for each particular user, and delivering the information at the appropriate time Trong số người lỗ thủng hệ thống thơng tin kế toán hoạt động hỗ trợ đơn giản, ảnh hưởng giá trị hoạt động hỗ trợ lớn Hệ thống thơng tin kế tốn bổ sung giá trị cho hoạt động cách cải thiện chất lượng giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả, cải thiện việc định, cải thiện việc chia sẻ kiến thức Tất điều thực cách thu thập liệu thích hợp, tóm tắt liệu thích hợp cho người dùng cụ thể cung cấp thơng tin vào thời điểm thích hợp CHƯƠNG II Tổng quan xử lý giao dịch hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp Chapter 2: Overview of Transaction Processing and Enterprise Resource Planning Systems Question Which of the following is a major activity for the revenue cycle? Receive items Forecast production Record time spent on specific jobs Deliver or ship order Question Which of the following would be an activity associated with the human resources/payroll cycle? Deposit cash receipts Câu hỏi Điều sau hoạt động cho chu kỳ doanh thu? Nhận mục Dự báo sản xuất Ghi lại thời gian dành cho công việc cụ thể Giao hàng giao hàng Câu hỏi Điều sau hoạt động liên quan đến chu kỳ nhân / biên chế? Gửi tiền mặt Adjust customer account Pay for items Record time worked by employees Question Which of the following is considered a disadvantage of an Enterprise Resource Planning (ERP) system? Data input is captured once Time required for implementation Customer relationship management Increased productivity Question Which of the following is NOT an element of data processing? Điều chỉnh tài khoản khách hàng Thanh toán cho mặt hàng Thời gian kỷ lục nhân viên Câu hỏi Điều sau coi bất lợi hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)? Nhập liệu ghi lại lần Thời gian cần thiết để triển khai Quản trị quan hệ khách hàng Tăng suất Create Update Reconcile Delete Update Question Which of the following is NOT a major business cycle? Tạo nên Cập nhật Hòa giải Xóa bỏ Cập nhật Câu hỏi Điều sau KHÔNG phải chu kỳ kinh doanh chính? The production cycle The revenue cycle The financing cycle The cash receipts cycle The payroll cycle Question A chart of accounts: Chu trình sản xuất Chu kỳ doanh thu Chu kỳ tài Chu kỳ thu tiền mặt Chu kỳ tính lương Câu hỏi Biểu đồ tài khoản: is a list of all accounts in the organization with each account identified by a three- or fourdigit code is used to summarize each customer's current balance provides an audit trail is a list of all permanent accounts in the organization Temporary accounts, such as revenue and expense accounts, are not included in the chart of accounts None of the above Question Which of the following is a source document associated with the revenue cycle? Sales order Deposit slip Credit memo Bill of lading danh sách tất tài khoản tổ chức với tài khoản xác định mã ba bốn chữ số sử dụng để tóm tắt số dư khách hàng cung cấp đường mòn kiểm toán danh sách tất tài khoản cố định tổ chức Tài khoản tạm thời, chẳng hạn tài khoản doanh thu chi phí, khơng bao gồm biểu đồ tài khoản Khơng có điều Câu hỏi Tài liệu sau tài liệu nguồn kết hợp với chu kỳ doanh thu? Đơn đặt hàng Phiếu gửi tiền Bản ghi nhớ tín dụng Vận đơn Câu hỏi Điều sau KHÔNG phải yếu tố xử lý liệu? All of the above Question An entity is something about which information is stored What is the term for the characteristics of interest that are stored about an entity such as a pay rate or an address? Field File Record Attribute Question Which of the following is NOT a typical Enterprise Resource Planning system module? Financial Strategic Planning Manufacturing Project Management Question 10 An audit trail consists of which of the following items? Sales invoice Sales Journal Accounts Receivable Ledger All of the above Tất điều Câu hỏi Một thực thể thơng tin lưu trữ Thuật ngữ cho đặc tính quan tâm lưu trữ thực thể tỷ lệ tốn địa gì? Cánh đồng Tập tin Ghi lại Thuộc tính Câu hỏi Điều sau KHƠNG phải mơ-đun hệ thống hoạch định tài ngun doanh nghiệp điển hình? Tài Lập kế hoạch chiến lược Chế tạo Quản lý dự án Câu hỏi 10 Đường mòn kiểm tra bao gồm mục sau đây? Hóa đơn bán hàng Tạp chí bán hàng Tài khoản phải thu Tất điều Question 11 What are the characteristics of a master file? Câu hỏi 11 Các đặc điểm tập tin chủ gì? Is conceptually similar to a ledger in a manual AIS Are permanent Contain individual records which are frequently changed May have records which are added to it All of the above Là khái niệm tương tự sổ kế tốn AIS thủ cơng Là vĩnh cửu Chứa ghi riêng lẻ thường xuyên bị thay đổi Có thể có hồ sơ thêm vào Tất điều Question 12 Which of the following is NOT a common data coding technique discussed in the chapter? Câu hỏi 12 Điều sau KHÔNG phải kỹ thuật mã hóa liệu chung thảo luận chương này? Memonic Group Sequence Block Sorted Ghi nhớ Nhóm Trình tự Khối Đã xếp Question A chart of accounts provides the user with a list of general ledger accounts True False Question An audit trail can only assist external auditors True False Question A master file is analogous to a journal in a manual system True False Question Accounts receivable generally has a sub-ledger for many companies True False Question Data processing is comprised of four elements and can be represented by the acronym CRUD The R in CRUD stands for Revise True Câu hỏi Biểu đồ tài khoản cung cấp cho người dùng danh sách tài khoản sổ chung Thật Sai Câu hỏi Một đường mòn kiểm tốn hỗ trợ kiểm tốn viên bên ngồi Thật Sai Câu hỏi Một tập tin tổng thể tương tự tạp chí hệ thống thủ cơng Thật Sai Câu hỏi Các khoản phải thu thường có sổ kế tốn phụ cho nhiều cơng ty Thật Sai Câu hỏi Xử lý liệu bao gồm bốn phần tử biểu diễn từ viết tắt CRUD R CRUD viết tắt Revise False Thật Sai Transaction data is initially entered through two alternative internal accounting records Identify and explain the purpose of these records of original entry Your Answer: Dữ liệu giao dịch ban đầu nhập thông qua hai hồ sơ kế toán nội thay Xác định giải thích mục đích hồ sơ nhập cảnh ban đầu Câu trả lời bạn: A journal entry is made for each transaction showing the accounts and amounts to be debited and credited A "general journal" is used to record infrequent and nonrecurring transactions A "specialized journal" is used to simplify the process of recording large numbers of repetitive Một mục nhập nhật ký thực cho giao dịch hiển thị tài khoản số tiền ghi nợ ghi có Một "tạp chí chung" sử dụng để ghi lại giao dịch không thường xuyên không thường xuyên Một "chuyên ngành tạp chí" sử dụng để đơn giản hóa q trình ghi transactions Examples of specialized journals include sales journals âm số lượng lớn giao dịch lặp lặp lại Ví dụ tạp chí chuyên ngành bao gồm tạp chí bán hàng Identify the types of data processing Your Answer: Xác định loại xử lý liệu Câu trả lời bạn: Creating or adding new data records, such as adding a new employee to the payroll master file or database after they have been hired Tạo thêm ghi liệu mới, chẳng hạn thêm nhân viên vào tệp sở liệu bảng lương sau chúng thuê Reading, retrieving or viewing existing data Đọc, truy xuất xem liệu có Updating data previously stored about the activity, the resources affected by the activity, or the people who performed the activity Deleting data, such as purging the vendor master file of all vendors that the company no longer does business with In order to identify the information needs of a company, an information systems specialist first identifies business activities and then key decisions within each activity Once the key decisions have been identified, the specialist determines what information is needed for each decision For the "pay vendors" business activity determine the key decisions that need to be made and the information needs of each decision Your Answer: Whom to pay Accounts payable subsidiary ledgers When to pay Vendor invoices How much to pay Cash budget Cập nhật liệu lưu trữ trước hoạt động, tài nguyên bị ảnh hưởng hoạt động người thực hoạt động Xóa liệu, chẳng hạn lọc tệp nhà cung cấp tất nhà cung cấp mà công ty khơng kinh doanh Để xác định nhu cầu thông tin công ty, chuyên gia hệ thống thông tin trước tiên xác định hoạt động kinh doanh sau định quan trọng hoạt động Một định xác định, chuyên gia xác định thông tin cần thiết cho định Đối với hoạt động kinh doanh "nhà cung cấp trả tiền", xác định định quan trọng cần thực nhu cầu thông tin định Câu trả lời bạn: Ai toán tài khoản cơng ty Khi tốn hóa đơn cho nhà cung cấp Bao nhiêu để trả tiền ngân sách Chương 3: Kỹ thuật tài liệu hệ thống Chapter 3: Systems Documentation Techniques Question Many documentation tools are available to explain how a system works Which tool provides a graphical description of the sources and destinations of data as well as data flow within the organization and the processes that transform and store that data? Câu hỏi Nhiều công cụ tài liệu có sẵn để giải thích cách hoạt động hệ thống Công cụ cung cấp mơ tả đồ họa nguồn đích liệu luồng liệu tổ chức quy trình biến đổi lưu trữ liệu đó? Data flow diagram Document flowchart Program flowchart System flowchart Question A Data Flow Diagram (DFD) is composed of which elements? Data sources and destinations Data flows Transformation processes Data stores All of the above Question Which function does the rectangle symbol represent in a flowchart Online keying Display Computer processing Manual operation Question A document flowchart is particularly useful in identifying the inputs that enter the system in analyzing the adequacy of control procedures in identifying the sequence of logical operations performed by the computer in system analysis Question What the circles on a data flow diagram represent? Data sources and destinations Data flows Transformation processes Data stores Question Why are documentation tools important? Sơ đồ luồng liệu Lưu đồ tài liệu Chương trình lưu đồ Lưu đồ hệ thống Câu hỏi Sơ đồ luồng liệu (DFD) bao gồm phần tử nào? Nguồn liệu đích đến Luồng liệu Quá trình chuyển đổi Kho liệu Tất điều Câu hỏi Chức biểu tượng hình chữ nhật đại diện sơ đồ Khóa trực tuyến Trưng bày Xử lý máy tính Hoạt động thủ cơng Câu hỏi Lưu đồ tài liệu đặc biệt hữu ích việc xác định đầu vào vào hệ thống phân tích tính đầy đủ thủ tục kiểm sốt việc xác định chuỗi phép toán logic thực máy tính phân tích hệ thống Câu hỏi Các vòng tròn sơ đồ dòng liệu đại diện cho điều gì? Nguồn liệu đích đến Luồng liệu Q trình chuyển đổi Kho liệu Câu hỏi Tại công cụ tài liệu lại quan trọng? functions? Preventive controls Detective controls Corrective controls All of the above are internal control functions Điều khiển thám tử Điều khiển khắc phục Tất điều chức điều khiển bên Question Distributed computer networks are harder to control than centralized mainframe systems True False This development has increased security problems Question Cost considerations have generally not factored into how well companies protect data True False Câu hỏi Mạng máy tính phân tán khó kiểm sốt so với hệ thống máy tính lớn tập trung Thật Sai (Sự phát triển làm tăng vấn đề bảo mật) Câu hỏi Các cân nhắc chi phí thường khơng tính đến cơng ty bảo vệ liệu tốt Thật Sai Question The exposure of a threat is defined as the probability that a threat will occur True False Exposure refers to the potential dollar value loss Question A primary objective of internal controls is to safeguard assets True False Câu hỏi Việc tiếp xúc với mối đe dọa xác định xác suất mà mối đe dọa xảy Thật Sai Phơi nhiễm đề cập đến việc giá trị đô la tiềm Câu hỏi Mục tiêu kiểm sốt nội bảo vệ tài sản Thật Sai Câu hỏi Phân đoạn chức điều khiển thám tử Thật Sai Question Segregation of functions is a detective control True False 1.What are the control objectives achieved by internal controls? Your Answer: Safeguarding assets, including preventing or detecting, on a timely basis, the unauthorized acquisition, use or disposition of material company assets Maintaining records in sufficient detail to accurately and fairly reflect company assets Các mục tiêu kiểm soát đạt kiểm soát nội gì? Câu trả lời bạn: Bảo vệ tài sản, bao gồm ngăn ngừa phát hiện, sở kịp thời, việc mua lại trái phép, sử dụng định đoạt tài sản công ty vật chất Duy trì hồ sơ đầy đủ chi tiết để phản ánh xác cơng tài sản cơng ty Cung cấp thơng tin xác đáng tin cậy Provide accurate and reliable information Provide reasonable assurance that financial reporting is prepared in accordance with GAAP Đảm bảo hợp lý báo cáo tài chuẩn bị theo GAAP Báo cáo nâng cao hiệu hoạt động Reporting and improving operational efficiency Encouraging adherence to prescribed managerial policies Khuyến khích tuân thủ sách quản lý quy định Tuân thủ luật quy định hành Complying with applicable laws and regulations 2.Describe the important aspects of Sarbanes Oxley Your Answer: SOX created the PCAOB to control the auditing profession Auditors must report specific information to the company's audit committee, such as critical accounting policies and practices Audit committee members must be on the company's board of directors and be independent of the company Requires CFO or CEO to certify that financial statements and disclosures are fairly presented, were reviewed by management, and are not misleading Section 404 of SOX requires publicly held companies to issue a report accompanying the financial statements that states management is responsible for establishing and maintaining an adequate internal control structure and appropriate control procedures 3.Describe the principle difference between the concept of segregation of accounting duties and the segregation of systems duties Your Answer: The segregation of accounting duties seeks to prevent a single individual from stealing assets and being able to conceal the theft either through record keeping or authorization Thus, a person with the custody of assets should not have authority to acquire or disburse of those assets not have record keeping responsibility for those assets Mơ tả khía cạnh quan trọng Sarbanes Oxley Câu trả lời bạn: SOX tạo PCAOB để kiểm soát ngành kiểm toán Kiểm toán viên phải báo cáo thông tin cụ thể cho ủy ban kiểm tốn cơng ty, chẳng hạn sách thực tiễn kế toán quan trọng Thành viên ủy ban kiểm toán phải nằm ban giám đốc công ty độc lập với công ty Yêu cầu Giám đốc tài Giám đốc điều hành xác nhận báo cáo tài tiết lộ trình bày cách cơng bằng, xem xét ban quản lý không gây hiểu lầm Mục 404 SOX yêu cầu công ty công khai phát hành báo cáo kèm theo báo cáo tài cho quản lý có trách nhiệm thiết lập trì cấu kiểm sốt nội đầy đủ thủ tục kiểm soát thích hợp 3.Định rõ khác biệt nguyên tắc khái niệm tách biệt nhiệm vụ kế toán cách ly nhiệm vụ hệ thống Câu trả lời bạn: Việc tách biệt nhiệm vụ kế toán nhằm ngăn chặn cá nhân bị đánh cắp tài sản che giấu hành vi trộm cắp thông qua việc lưu trữ ủy quyền hồ sơ Do đó, người có quyền sở hữu tài sản khơng có thẩm quyền để có giải ngân tài sản khơng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ tài sản Việc tách biệt nhiệm vụ hệ thống nhằm ngăn chặn cá nhân bị ăn cắp che giấu hành vi trộm cắp tài sản truy cập không hạn chế vào The segregation of systems duties seeks to prevent a single individual from stealing and concealing the theft of assets due to unrestricted access to computer programs and live data Thus, in the segregation of systems duties knowledge of computer programming, administration, and security is kept separate from access actual live data chương trình máy tính liệu trực tiếp Vì vậy, phân biệt hệ thống nhiệm vụ kiến thức lập trình máy tính, quản trị bảo mật giữ riêng biệt với truy cập liệu trực tiếp thực tế Chapter 8: Controls for Information Security Chương 8: Kiểm sốt an ninh thơng tin Question What criteria contribute to systems reliability? Developing and documenting policies Effectively communicating policies to all authorized users Designing appropriate control procedures Monitoring the system and taking corrective action All of the above None of the above Question Compliance with the Sarbanes Oxley Act of 2002 requires The CEO to certify that he/she evaluates the effectiveness of internal controls The CFO to certify that he/she evaluates the effectiveness of internal controls The CEO and CFO must certify that they have evaluated the effectiveness of internal controls Neither the CEO nor CFO are required to certify internal control effectiveness Question What type of security controls are authorization controls? Corrective controls Detective controls Internal controls Preventive controls Question Which of the following devices should NOT be placed in the demilitarized zone (DMZ)? Web server Câu hỏi Tiêu chí đóng góp vào độ tin cậy hệ thống? Chính sách phát triển tài liệu Chính sách giao tiếp hiệu cho tất người dùng ủy quyền Thiết kế quy trình kiểm sốt phù hợp Giám sát hệ thống thực hành động khắc phục Tất điều Khơng có điều Câu hỏi Tuân thủ Đạo luật Sarbanes Oxley năm 2002 yêu cầu Giám đốc điều hành xác nhận anh / đánh giá hiệu kiểm sốt nội CFO xác nhận anh / cô đánh giá hiệu kiểm soát nội Giám đốc điều hành Giám đốc tài phải xác nhận họ đánh giá hiệu kiểm sốt nội Cả CEO CFO khơng yêu cầu xác nhận hiệu kiểm soát nội Câu hỏi Loại điều khiển bảo mật điều khiển ủy quyền? Điều khiển khắc phục Điều khiển thám tử Kiểm soát nội Điều khiển dự phòng Câu hỏi Thiết bị sau KHƠNG nên đặt khu phi quân (DMZ)? Sales department server Mail server Remote access server Question The time based model of security does not include which factor to evaluate the effectiveness of an entity's security controls The time it takes an attacker to break through the entity's preventative controls The time it takes to determine that an attack is in progress The time it takes to respond to an attack The time it takes to evaluate the financial consequences from an attack Question Defense in depth utilizes what techniques to assure security? Employs multiple layers of controls Provides redundancy of controls Utilizes overlapping and complementary controls All of the above None of the above máy chủ web Máy chủ phận bán hàng Máy chủ thư Máy chủ truy cập từ xa Câu hỏi Mô hình bảo mật dựa thời gian khơng bao gồm yếu tố để đánh giá tính hiệu điều khiển bảo mật thực thể Thời gian cần kẻ công để vượt qua điều khiển phòng ngừa thực thể Thời gian cần để xác định công diễn Thời gian cần thiết để đáp ứng với công Thời gian cần để đánh giá hậu tài từ cơng Câu hỏi Quốc phòng chiều sâu sử dụng kỹ thuật để đảm bảo an ninh? Sử dụng nhiều lớp điều khiển Cung cấp dự phòng điều khiển Sử dụng điều khiển chồng chéo bổ sung Tất điều Khơng có điều Question Which of the following statements is true regarding authorization controls? Câu hỏi Câu sau điều khiển ủy quyền? Permits access to all aspects of an entity's operating system Permits the user to engage in all operating actions Permits the user unlimited ability to change information All of the above None of the above Cho phép truy cập vào tất khía cạnh hệ điều hành thực thể Cho phép người dùng tham gia vào tất hành động hoạt động Cho phép người dùng không giới hạn khả thay đổi thông tin Tất điều Khơng có điều Question Which of the following items are considered detective controls? Câu hỏi Mục sau coi kiểm soát thám tử? Log analysis Intrusion detection systems Authentication controls Both and Phân tích nhật ký Hệ thống phát xâm nhập Kiểm soát xác thực Cả Khơng có điều Câu hỏi None of the above Question Which of the following is an example of a corrective control? Authentication controls Encryption Log analysis Patch management Question 10 Which type of network filtering screens individual IP packets based solely on its contents? Static packet filtering Stateful packet filtering Deep packet filtering None of the above Question 11 Which step would a computer incident response team (CIRT) team take first in the incident response process? Containment of the problem Recovery Follow up Recognition that the problem exists Question 12 Which of the following is a method of controlling remote access? Border Routers Firewalls Intrusion Prevention Systems All of the above None of the above Question Security is considered to be more the responsibility of the Information Technology department than that of Management True Điều sau ví dụ điều khiển khắc phục? Kiểm sốt xác thực Mã hóa Phân tích nhật ký Quản lý vá Câu hỏi 10 Loại lọc mạng lọc gói IP riêng lẻ dựa nội dung nó? Lọc gói tĩnh Lọc gói trạng thái Lọc gói sâu Khơng có điều Câu hỏi 11 Đội ngũ phản ứng cố máy tính (CIRT) thực bước q trình ứng phó cố? Chứa vấn đề Phục hồi Theo sát Công nhận vấn đề tồn Câu hỏi 12 Điều sau phương pháp kiểm soát truy cập từ xa? Bộ định tuyến biên giới Tường lửa Hệ thống phòng chống xâm nhập Tất điều Khơng có điều Câu hỏi An ninh coi trách nhiệm phận Công nghệ thông tin nhiều so với quản lý Thật Sai False Question The time-based model of security, while Câu hỏi Mơ hình bảo mật dựa thời gian, mặt lý thuyết, khó áp dụng theoretically valid, is difficult to apply True False Question Authentication is a type of access control True Thật Sai Câu hỏi Xác thực loại điều khiển truy cập Thật Sai False Question Cloud computing takes advantage of the power and speed of modern computers to run multiple systems simultaneously on one computer True Câu hỏi Điện toán đám mây tận dụng sức mạnh tốc độ máy tính chạy nhiều hệ thống lúc máy tính Thật Sai False Question Detective controls actually monitor preventive controls True Câu hỏi Điều khiển thám tử thực giám sát điều khiển phòng ngừa Thật Sai False 1.What procedures are used to adequately secure wireless access? Your Answer: Những quy trình sử dụng để bảo đảm an tồn truy cập khơng dây? Câu trả lời bạn: Turn on available security features Authenticate all devices attempting to establish wireless access to the network before assigning them an IP address Configure all authorized wireless NICs to operate only in infrastructure mode, which forces the device to connect only to wireless access points Use non-informative names for the access point's address, which is called a service set identifier Predefine a list of authorized MAC addresses and configure wireless access points to only accept connections if the device's MAC address is on the authorized list Reduce the broadcast strength of wireless access points to make unauthorized reception offpremises more difficult Locate wireless access points in the interior of the building and use directional antennas to make unauthorized access and eavesdropping more difficult 2.What steps does a computer incident response Bật tính bảo mật có sẵn Xác thực tất thiết bị cố gắng thiết lập truy cập không dây vào mạng trước gán cho chúng địa IP Định cấu hình tất NIC không dây phép hoạt động chế độ sở hạ tầng, điều buộc thiết bị kết nối với điểm truy cập khơng dây Sử dụng tên khơng mang tính thơng tin cho địa điểm truy cập, gọi mã định danh dịch vụ Xác định trước danh sách địa MAC ủy quyền định cấu hình điểm truy cập khơng dây để chấp nhận kết nối địa MAC thiết bị nằm danh sách ủy quyền Giảm sức mạnh phát sóng điểm truy cập khơng dây để làm cho việc tiếp nhận trái phép diễn khó khăn Xác định vị trí điểm truy cập khơng dây bên tòa nhà sử dụng anten định hướng để truy team (CIRT) take with respect to an incident? Your Answer: Recognize that a problem exists Once an intrusion is detected, prompt action is needed to contain the damage Damage caused by an attack must be repaired Once recovery is in process, the CIRT should lead the analysis of how the incident occurred 3.Identify three fundamental information security concepts Your Answer: Security is a management issue, not a technology issue This seems to contradict the fact that security is a technical subject, but it's the people and management that really contribute to security The time-based model of security indicates that preventive controls are important but that detection and correction have an important role, as well Defense-in-depth suggests that multiple layers of controls are needed to avoid having a single point of failure cập trái phép nghe khó khăn 2.Các nhóm phản ứng cố máy tính (CIRT) thực bước liên quan đến cố? Câu trả lời bạn: Nhận vấn đề tồn Sau phát xâm nhập, cần có hành động nhắc để chứa thiệt hại Thiệt hại gây công phải sửa chữa Khi trình khơi phục diễn ra, CIRT dẫn đến phân tích việc xảy 3.Xác định ba khái niệm bảo mật thông tin Câu trả lời bạn: Bảo mật vấn đề quản lý vấn đề công nghệ Điều mâu thuẫn với thực tế an ninh chủ đề kỹ thuật, người quản lý thực đóng góp vào an ninh Mơ hình an ninh dựa thời gian cho thấy điều khiển phòng ngừa quan trọng việc phát hiệu chỉnh có vai trò quan trọng Quốc phòng chun sâu cho thấy nhiều lớp điều khiển cần thiết để tránh có điểm thất bại Chapter 9: Confidentiality and Privacy Controls Chương 9: Kiểm soát bảo mật quyền riêng tư Question Access controls include the following: Câu hỏi Kiểm soát truy cập bao gồm: require employee logouts when the workstations are left unattended prohibitions against visitors roaming the building in which computers are stored form design Answers and only All of the above yêu cầu đăng xuất nhân viên máy trạm không giám sát cấm khách truy cập chuyển vùng tòa nhà máy tính lưu trữ thiết kế mẫu Chỉ trả lời Tất điều Question Identity theft can be prevented by: Câu hỏi Có thể ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính cách: monitor credit reports regularly sending personal information in encrypted giám sát báo cáo tín dụng thường xuyên form immediately cancel missing credit cards shred all personal documents after they are used All of the above gửi thông tin cá nhân dạng mã hóa hủy thẻ tín dụng bị thiếu băm nhỏ tất tài liệu cá nhân sau chúng sử dụng Tất điều Question Which of the following can be used to detect whether confidential information has been disclosed? Câu hỏi Điều sau sử dụng để phát xem thơng tin bí mật tiết lộ? A digital watermark Information rights management (IRM) software Data loss prevention (DLP) software None of the above Hình mờ kỹ thuật số Phần mềm quản lý quyền thông tin (IRM) Phần mềm ngăn chặn liệu (DLP) Khơng có điều Question Which of the following is a fundamental control for protecting privacy? Câu hỏi Điều sau kiểm soát để bảo vệ quyền riêng tư? Information rights management (IRM) software Training Encryption None of the above Question Which of the following are internationally recognized best practices for protecting the privacy of customers' personal information Phần mềm quản lý quyền thông tin (IRM) Đào tạo Mã hóa Khơng có điều Câu hỏi Điều sau phương pháp hay quốc tế công nhận để bảo vệ quyền riêng tư thông tin cá nhân khách hàng Organizations should explain the choices available and obtain their consent to the collection of customer data prior to its collection Use and retention of customer information as described by their privacy policy Disclosure to third parties only according to their privacy policy All of the above Question The same key is used to encrypt and decrypt in which type of encryption systems? Symmetric encryption systems Asymmetric encryption systems A public key system A private key system None of the above Question Các tổ chức phải giải thích lựa chọn có sẵn có đồng ý họ việc thu thập liệu khách hàng trước thu thập Sử dụng lưu giữ thông tin khách hàng mô tả sách bảo mật họ Tiết lộ cho bên thứ ba theo sách bảo mật họ Tất điều Câu hỏi Khóa tương tự sử dụng để mã hóa giải mã loại hệ thống mã hóa nào? Hệ thống mã hóa đối xứng Hệ thống mã hóa bất đối xứng Một hệ thống khóa cơng khai Hệ thống khóa riêng Khơng có điều Câu hỏi Điều sau đại diện cho trình nhận rõ biến thành mã ngắn? Which of the following represents a process that takes plaintext and transforms into a short code? Public Key Infrastructure Symmetric key Infrastructure Hashing All of the above Question Which of the following uses encryption to create a secure pathway to transmit data? Encryption tunnel Virtual Private Network (VPN) Demilitarized Zone None of the above Question Which of the following represents an organization that issues documentation as to the validity and authenticity of digital identification such as digital certificates? Symmetric Key Infrastructure Digital Clearing House Certificate Authority Digital Signature Repository Question 10 Which of the following is NOT a factor that can influence encryption strength? Encryption algorithm Key length Policies for managing cryptographic keys Digital Certificate Length Question 11 What is the first step in protecting the confidentiality of intellectual property and other sensitive business information? Encrypt the data Install information rights management software Employ deep packet inspection techniques on all incoming packets Identify where confidential data resides sở hạ tầng nơi cơng cộng Cơ sở hạ tầng khóa đối xứng Hashing Tất điều Câu hỏi Điều sau sử dụng mã hóa để tạo đường an toàn để truyền liệu? Đường hầm mã hóa Mạng riêng ảo (VPN) Khu phi qn Khơng có điều Câu hỏi Điều sau đại diện cho tổ chức phát hành tài liệu tính hợp lệ tính xác thực nhận dạng kỹ thuật số chứng kỹ thuật số? Cơ sở hạ tầng khóa đối xứng Digital Clearing House Tổ chức phát hành chứng Kho lưu trữ chữ ký số Câu hỏi 10 Điều sau KHƠNG phải yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh mã hóa? Thuật tốn mã hóa Độ dài khóa Chính sách quản lý khóa mật mã Độ dài chứng kỹ thuật số Câu hỏi 11 Bước việc bảo vệ tính bí mật sở hữu trí tuệ thơng tin doanh nghiệp nhạy cảm khác gì? Mã hóa liệu Cài đặt phần mềm quản lý quyền thông tin Sử dụng kỹ thuật kiểm tra gói sâu tất gói liệu đến Xác định nơi lưu trữ liệu bí mật có quyền truy cập vào liệu Câu hỏi 12 and who has access to it Question 12 Which of the following is a major privacy-related concern? Spam Identity theft Public Key Infrastructure Answers and Question Encryption is generally sufficient to ensure data confidentiality True False Điều sau mối lo ngại lớn quyền riêng tư? RAC Hành vi trộm cắp danh tính sở hạ tầng nơi công cộng Câu trả lời Câu hỏi Mã hóa nói chung đủ để đảm bảo tính bảo mật liệu Thật Sai Question CAN-SPAM provides only civil sanctions for SPAM violations Câu hỏi CAN-SPAM cung cấp biện pháp trừng phạt dân vi phạm SPAM True False Question A digital signature is an electronic document that contains an entity's public key Thật Sai Câu hỏi Chữ ký số tài liệu điện tử chứa khóa cơng khai thực thể True False Question Training is arguably the most important control for protecting confidentiality True False Question One significant advantage of firewalls is that they can inspect encrypted packets True False 1.How does a virtual private network (VPN) provide the same functionality of a privately owned secure network? Thật Sai Câu hỏi Đào tạo cho kiểm sốt quan trọng để bảo vệ tính bảo mật Thật Sai Câu hỏi Một lợi đáng kể tường lửa chúng kiểm tra gói mã hóa Thật Sai 1.Làm để mạng riêng ảo (VPN) cung cấp chức mạng lưới an toàn thuộc sở hữu tư nhân? Your Answer: Câu trả lời bạn: The VPN employs encryption software to encrypt information while it is in transit over the Internet and essentially creates private communication channels called tunnels The data can only be decrypted by a party that holds the appropriate key VPN sử dụng phần mềm mã hóa để mã hóa thơng tin chuyển tiếp qua Internet tạo kênh truyền thông riêng gọi đường hầm Dữ liệu giải mã bên chứa khóa thích hợp 2.Explain the principle difference between confidentiality and privacy as defined by the AICPA's Trust Services Framework Your Answer: Confidentiality is concerned with protecting and preserving an organization's intellectual property Privacy is concerned with protecting the personal information of information collected from an organization's customers 3.Identify the key provisions of the Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography and Market (CAN-SPAM) act of 2003 Your Answer: The sender's identity must be clearly displayed in the header of the message The subject field in the header must clearly identify the message as an advertisement The body of the message must provide recipients with a working link that can be used to opt out of future email The body of the message must include the sender's valid postal address Organizations should not send commercial email to randomly generated addresses nor should they create websites to harvest email addresses of potential customers 2.Giải thích khác biệt nguyên tắc tính bảo mật quyền riêng tư định nghĩa Khung Dịch vụ Tin cậy AICPA Câu trả lời bạn: Tính bảo mật liên quan đến việc bảo vệ bảo tồn tài sản trí tuệ tổ chức Bảo mật liên quan đến việc bảo vệ thông tin cá nhân thông tin thu thập từ khách hàng tổ chức Xác định quy định Kiểm sốt Tấn cơng Đạo luật Đạo luật Thị trường Không mời (CAN-SPAM) năm 2003 Câu trả lời bạn: Danh tính người gửi phải hiển thị rõ ràng tiêu đề thư Trường chủ đề tiêu đề phải xác định rõ ràng thư quảng cáo Nội dung thư phải cung cấp cho người nhận liên kết hoạt động sử dụng để chọn không nhận email tương lai Nội dung thư phải bao gồm địa gửi thư hợp lệ người gửi Các tổ chức không gửi email thương mại đến địa tạo ngẫu nhiên họ không nên tạo trang web để thu thập địa email khách hàng tiềm Chapter 10: Processing Integrity and Availability Controls Chương 10: Xử lý tính tồn vẹn tính sẵn có Question Which of the following controls checks the accuracy of input data by using it to retrieve and display other related information? Prompting Validity check Closed-loop verification Câu hỏi Kiểm sốt sau kiểm tra tính xác liệu đầu vào cách sử dụng để truy xuất hiển thị thông tin liên quan khác? Nhắc Kiểm tra hiệu lực Xác minh vòng kín All of the above Question Which of the following backup procedures copies all changes made since the last full backup? Incremental backup Differential backup Archive backup None of the above Question Data entry controls NOT include field checks sign checks parity check range check Tất điều Câu hỏi Quy trình lưu sau chép tất thay đổi thực từ lưu đầy đủ cuối cùng? Sao lưu gia tăng Sao lưu khác biệt Lưu trữ lưu Khơng có điều Câu hỏi Các điều khiển nhập liệu KHÔNG bao gồm kiểm tra thực địa ký kiểm tra kiểm tra chẵn lẻ kiểm tra phạm vi Question Online processing data entry controls include: prompting closed loop verification trailer Record echo check Answers and only Question Online processing controls include Câu hỏi Các điều khiển nhập liệu xử lý trực tuyến bao gồm: nhắc kiểm tra vòng kín trailer Ghi lại kiểm tra tiếng vọng Chỉ trả lời Câu hỏi Các điều khiển xử lý trực tuyến bao gồm validity checks on the customer item numbers sign checks on inventoryon-hand balances limit checks All of the above kiểm tra tính hợp lệ số mục khách hàng ký vào séc số dư hàng tồn kho kiểm tra giới hạn Tất điều Question A facility that is not only pre-wired for telephone and Internet access but also contains all the computing and office equipment the organization needs to perform its essential business activities Câu hỏi Một sở khơng có sẵn cho điện thoại truy cập Internet mà chứa tất thiết bị điện tốn văn phòng mà tổ chức cần để thực hoạt động kinh doanh thiết yếu Archive Checkpoint Cold site Hot site Question Which of the following maintains two copies of a database in two separate data centers at all times Lưu trữ Điểm kiểm tra Trang web lạnh Trang web nóng Câu hỏi Điều sau trì hai sở liệu hai trung tâm liệu riêng biệt thời điểm cập nhật hai and updating both copies in real-time as each transaction occurs Real-time mirroring Full backups Incremental backups Archiving Question The least expensive and effective option for replacing and computer equipment lost in a disaster is: leasing a cold site reciprocal agreements with another organization that has similar equipment creating a hot site All of the above are ineffective options in disaster recovery Question Disaster recovery and testing plans should be done: only when a disaster seems imminent only immediately after disaster recovery is designed at least annually only if determined to be necessary Question 10 Important change management controls would not include thời gian thực giao dịch xảy Phản chiếu theo thời gian thực Sao lưu đầy đủ Sao lưu gia tăng Lưu trữ Câu hỏi Tùy chọn tốn hiệu để thay thiết bị máy tính bị thảm họa là: cho thuê trang web lạnh thỏa thuận đối ứng với tổ chức khác có thiết bị tương tự tạo trang web nóng Tất điều lựa chọn không hiệu khắc phục thảm họa Câu hỏi Kế hoạch khôi phục thử nghiệm thiên tai nên thực hiện: thảm họa xảy sau khắc phục thảm họa thiết kế năm xác định cần thiết Câu hỏi 10 Các điều khiển quản lý thay đổi quan trọng không bao gồm Change requests have to be documented All changes have to be approved by management All changes must be tested prior to implementation User rights and privileges should be reviewed after the change process is completed Yêu cầu thay đổi phải ghi lại Tất thay đổi phải quản lý phê duyệt Tất thay đổi phải kiểm tra trước thực Quyền người dùng đặc quyền cần xem xét sau q trình thay đổi hồn tất Question 11 Threats to system availability include: Câu hỏi 11 Các mối đe dọa tính khả dụng hệ thống bao gồm: hardware and software failures natural disasters human error All of the above Question 12 Preparing batch totals is the _ step in processing credit sales transactions lỗi phần cứng phần mềm thảm họa thiên nhiên lỗi người Tất điều Câu hỏi 12 Chuẩn bị tổng số lô bước _ xử lý giao dịch bán tín dụng last first second third Question Data transmission controls are considered to be processing controls True False Question The recovery point objective (RPO) represents the length of time that an organization is willing to attempt to function without its information system True False Cuối Đầu tiên thứ hai thứ ba Câu hỏi Điều khiển truyền liệu coi điều khiển xử lý Thật Sai Câu hỏi Mục tiêu điểm khôi phục (RPO) đại diện cho khoảng thời gian mà tổ chức sẵn sàng cố gắng hoạt động mà khơng có hệ thống thơng tin Thật Sai Question A limit check has an upper and lower limit Câu hỏi Kiểm tra giới hạn có giới hạn Open Hint for Question in a new window True False Mở gợi ý cho câu hỏi cửa sổ Thật Sai Question Validity checks are a type of online processing control Câu hỏi Kiểm tra hiệu lực loại kiểm soát xử lý trực tuyến True False Question An incremental backup copies all changes since the last full backup True False Thật Sai Câu hỏi Bản lưu gia tăng tất thay đổi kể từ lần lưu đầy đủ cuối Thật Sai 1.Common tests used to validate input data include: Your Answer: 1.Các thử nghiệm chung sử dụng để xác thực liệu đầu vào bao gồm: Câu trả lời bạn: Field check Sign check Kiểm tra thực địa Đăng ký séc Limit check Range check Size check Completeness check Validity check Reasonableness test Check digit verification 2.Batch processing integrity controls include which steps Your Answer: Kiểm tra giới hạn Kiểm tra phạm vi Kiểm tra kích thước Kiểm tra toàn Kiểm tra hiệu lực Kiểm tra hợp lý Kiểm tra xác minh chữ số kiểm sốt tồn vẹn xử lý hàng loạt bao gồm bước Câu trả lời bạn: Preparing batch totals Deliver the transactions to the computer operations department for processing Enter the transaction data into the system Sort and edit the transaction file Update the master files Prepare and distribute output User review 3.Describe some important change management controls Your Answer: Chuẩn bị tổng số lô Cung cấp giao dịch cho phận hoạt động máy tính để xử lý Nhập liệu giao dịch vào hệ thống Sắp xếp chỉnh sửa tệp giao dịch Cập nhật tệp Chuẩn bị phân phối đầu Đánh giá người dùng 3.Mô tả số điều khiển quản lý thay đổi quan trọng Câu trả lời bạn: All change requests should be documented and follow a standardized format identifying the nature of the change, the reason and all other details All changes should be approved by appropriate levels of management Changes should be thoroughly tested prior to implementation All documentation should be updated to reflect authorized system changes Back-out plans are needed to revert to previous versions if changes must be interrupted or abandoned User rights and privileges should be carefully monitored during the change process Tất yêu cầu thay đổi phải làm tài liệu tuân theo định dạng chuẩn hóa xác định chất thay đổi, lý tất chi tiết khác Tất thay đổi phải phê duyệt cấp quản lý phù hợp Các thay đổi cần kiểm tra kỹ lưỡng trước triển khai Tất tài liệu cần cập nhật để phản ánh thay đổi hệ thống ủy quyền Các kế hoạch trả lại cần thiết để hoàn nguyên phiên trước thay đổi phải bị gián đoạn bị hủy bỏ Quyền đặc quyền người dùng cần theo dõi cẩn thận trình thay đổi ... xử lý hệ thống thông tin Tất thông tin ghi nợ tín dụng giao dịch Kết đầu từ đầu vào thông tin Điều tương tự thông tin Question 10 Reliability refers to the characteristic of Câu hỏi 10 Độ tin cậy... Monitoring All of the above Câu hỏi Hệ thống sau so sánh hiệu suất thực tế với hiệu suất lên kế hoạch? Hệ thống biên giới Hệ thống niềm tin Hệ thống kiểm soát chẩn đoán Hệ thống điều khiển tương tác Khơng... a program flowchart Sơ đồ hệ thống mô tả mối quan hệ đầu vào, xử lý đầu hệ thống thơng tin kế tốn (AIS) Một sơ đồ hệ thống bắt đầu cách xác định đầu vào nhập vào hệ thống nguồn gốc chúng Dữ liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: HỆ THỐNG THÔNG TIN kế TOÁN 1, HỆ THỐNG THÔNG TIN kế TOÁN 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay