Tiểu luận Kinh tế, lao động và việc làm là gì? Phân tích mối quan hệ giữa 3 vấn đề trên và liên hệ với Việt Nam

13 32 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 15:22

Từ economies” (nghĩa là: kinh tế học) trong tiếng Anh và các chữ tương tự như: économiques trong tiếng Pháp... bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp với oikos là nhà và nomos là quy tắc hay quy luật, nghĩa là quy tắc quán lí gia đình.Trong tiếng Việt, kính tế là một từ Hán Việt, rút gọn từ cụm từ “kinh bang tế thế” nghĩa là “trị nước, giúp đời” và từ học là 1 từ Hán việt có nghĩa là “tiếp thu tri thức” thường được đi kèm theo sau tên các ngành khoa học như ngôn ngữ học, toán học,... Họ tên học viên: Lớp: Cao học ……… Tiểu luận: Kinh tế, lao động việc làm gì? Phân tích mối quan hệ vấn đề liên hệ với Việt Nam? Bài làm Kinh tế Từ "economies” (nghĩa là: kinh tế học) tiếng Anh chữ tương tự như: "économiques" tiếng Pháp bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp với oikos "nhà" "nomos" "quy tắc" hay "quy luật", nghĩa "quy tắc qn lí gia đình" Trong tiếng Việt, "kính tế" từ Hán Việt, rút gọn từ cụm từ “kinh bang tế thế” nghĩa “trị nước, giúp đời” từ học từ Hán việt có nghĩa “tiếp thu tri thức” thường kèm theo sau tên ngành khoa học ngơn ngữ học, tốn học, Nội dung khái niệm “kinh tế” mở rộng với phát triển xã hội nhận thức người, Kinh tế xem lĩnh vực hoạt động xã hội loài người việc tạo giá trị, đồng thời với tác động người vào thiên nhiên nhằm thỏa mãn nhu cầu người xã hội - Kinh tế học nhánh khoa học xã hội nghiên cứu sản xuất, phân phối, tiêu dùng hàng hóa dịch vụ Nội dung khái niệm kinh tế mở rộng với phát triển xã hội nhận thức người - Kinh tế xem lĩnh vực hoạt động xã hội loài người việc tạo giá trị, đồng thời với tác động người vào thiên nhiên nhằm thỏa mãn nhu cầu người, xã hội - Kinh tế học nhánh khoa học xã hội, nghiên cứu sản xuất, tiêu dùng phân phối, tiêu dùng hàng hóa dịch vụ Kinh tế học, gồm tập hợp ngành khoa học chia thành hai nhóm: Kinh tế học lý luận Kinh tế học ứng dụng Kinh tế học lý luận (lý thuyết kinh tế): nghiên cứu chất, nội dung quy luật phát triển chung trình kinh tế Kinh tế học lý luận phần quan trọng khoa học kinh tế, tạo sơ lý luận để phát triển kinh tế học ứng dụng Kinh tế học ứng dụng: nghiên cứu chức riêng biệt quảnkinh tế, hay nói cách khác, xây dựng lý thuyết phương pháp quảnđể ứng dụng ngành kinh tế riêng biệt Những vấn đề kinh tế đề cập từ lâu, đến cuối kỳ XVII, trở thành khoa học độc lập Thuật ngữ kinh tế hay xác “kinh tế trị” sử dụng vào năm 1776 sách cải dân tộc" Adam Smith thay thuật ngữ "kinh tế học" Theo John Stuart Mill kỉnh tế "ứng dụng sản xuất phân phối cải " Trong cải xác định tồn vật thể có ích Còn Theo Lionel Robbins: "kinh tế học Khoa học nghiên cứu hành vi người mối quan hệ nhu cầu nguồn lực khan hiếm, có giải pháp chọn lựa cách sử dụng" Hệ thống xã hội tập hợp quan kinh tế-xã hội Mục đích của tăng trưởng kinh tế bền vững thịnh vượng xã hội thông qua sử dụng hiệu tài nguyên cách điều hòa hợp lý cùa nhà nước Cách tiếp cận tạo sở nghiên cứu cho kinh tế học định chế Hiện nay, cách tiếp cận khan tài nguyên, cách tiếp cận phổ biến Bởi tài nguyên hũu hạn, người buộc phải lựa chọn cách sử dụng chúng để đạt lợi ích lớn Trong nghiên cứu người ta thường phân kinh tế học thành loại sau đây: - Một là: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô kinh tế giời cách chia theo kinh tế học (Modern Economics) - Hai là: Kinh tế học thực chứng kinh tế học chuẩn – kinh tế học thực chứng nghiên cứu nhằm mục đích giải thích hậu từ lựa chọn khác dựa tập hợp giả định hay quan sát - Ba là: Kinh tế thống kinh tế phi thống, thống định hướng nghiên cứu tuân theo tổ hợp giả thuyết "Hợp lý - Chủ nghĩa cá thể - Cân bằng" phi thống chuyên theo "Định chế - lịch sử - Cơ cấu xã hội" - Bốn là: Phân loại theo ngành nghiên cứu kinh tế kết hợp vời ngành khoa học khác vấn đề kinh tế nằm phạm vi lĩnh vực nghiên cứu khác Chẳng hạn, địa lý kinh tế, lịch sử kinh tế, kinh tế văn hóa, kinh tế cơng cộng, kinh tế tiền tệ, kinh tế quốc tế, kinh tế cơng nghiệp, kế tốn Như vậy, kinh tế học quan tâm đến hành vi toàn kinh tế tổng thể hành vi chủ thể riêng lẻ kinh tế, bao gồm doanh nghiệp, hộ tiêu dùng, người lao động phủ Kinh tế học có hai phận cấu thành là: kinh tế học vi mô kinh tế học vĩ mô - Kinh tế học vi mô Nghiên cứu định cá nhân doanh nghiệp tương tác định thị trường Kinh tế học vi mô giải đơn vị cụ thể kinh tế xem xét cách chi tiết cách thức vận hành đơn vị kinh tế hay phân đoạn kỉnh tế Mục tiêu kinh tế học vi mô nhằm giải thích giá lượng hànq hóa cụ thể Kinh tế học vi mơ nghiên cứu quy định,thuế phủ tác động đến giá lượng hàng hóa va dịch vụ cụ thể - Kinh tế học vĩ mô Nghiên cứu kinh tế quốc gia kinh tế toàn cầu, xem xét xu hướng phát triển phân tích biến động cách tổng thể, toàn diện cấu trúc kinh tế mối quan hệ phận cấu thành kinh tế Mục tiêu phân tích kinh tế học vĩ mơ nhằm giải thích giá bình quân, tổng việc làm, tồng thu nhập, tổng sản lượng sản xuất Kinh tế học vĩ mơ nghiên cứu tác động phủ thu ngân sách, chi tiêu phủ, thâm hụt ngân sách lên tổng việc làm tổng thu nhập Sự phân biệt kinh tế học vi mô vĩ mô nghĩa phải tách rời vấn đề kinh tế cách riêng biệt Nhiều vấn đề liên quan đến hai Kinh tế học vi mô kinh tế học vĩ mô hai phận cấu thành quan trọng mơn kinh tế học, có mối quan hệ hữu với Mối quan hệ cho thấy rằng, thực tiễn quảnkinh tế, cần thiết phải giải tốt vấn đề kinh tế hai phương diện vi mô vĩ mô Nếu tập trung vào vấn đề vi mô tối đa hóa lợi nhuận doanh nghiệp mà khơng có điều tiết phủ, khơng thể có kinh tế phát triển ổn định, bình đẳng cơng Kinh tế hệ thống phức tạp, nhiều cấp bậc, tự phát triển Hai yếu tố quan trọng xây dựng nên hệ thống kinh tế chủ thể kinh tế môi trường dinh chế Một phương pháp nghiên cứu hệ thống kinh tế so sánh kinh tế Đó xu hướng phân tích kinh tế xuất sau chiến thứ hai gắn liền với tên tuổi nhà kinh tế học tiếng Samuelson, K Landuaer, V Oyken, K Poiany xu hướng phân tích hệ thống kinh tế - So sánh hệ thống kinh tế trước sau cơng nghiệp hóa (phân tích so sánh dọc) - So sánh hệ thống kinh tế thời đại (phân tích so sánh ngang) - So sánh hệ thống chuyển tiếp Ví dụ từ kinh tế hành chính-mệnh lệnh sang kinh tế thị trường, hay kinh tế thị trường tự sang kinh tế hỗn hợp Lao động Điều 55 Hiến pháp năm 1992 nước ta quy định: “Lao động quyền nghĩa vụ công dân Nhà nước xã hội có kế hoạch ngày tạo nhiều việc làm cho người lao động” Lao động hành động diễn người với giới tự nhiên, lao động người vận dụng trí lực thể lực với công cụ tác động vào giới tự nhiên tạo sản phẩm phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, đời sống người, lao động yếu tố tất yếu thiếu người, hoạt động cần thiết gắn chặt với lợi ích người Con người khơng thể sống khơng có lao động Qua người sản xuất xã hội chiếm vị trí định, từ đây, người bắt đầu ý thức việc làm Cơng dân có sức lao động phải làm việc để trì tồn thân góp phần xây dựng xã hội, thực nghĩa vụ họ người xung quanh cộng đồng Do đó, hết, việc làm có vai trò quan trọng Việc tìm hiểu khái niệm vai trò, ý nghĩa việc làm có ý nghĩa lí luận thực tiễn Trên thực tế việc làm thể hình thức: - Một là, làm cơng việc để nhận tiền lương, tiền công vật cho cơng việc - Hài là, làm cơng việc để thu lại cho thân mà thân lại có quyền sử dụng quyền sở hữu (một phần hay tồn bộ) tư liệu sản xuất để tiến hành cơng việc - Ba là, làm cơng việc cho hộ giạ đình khơng trả thù lao hình thức tiền lương, tiên cơng cho cơng việc Bao gồm sản xt nơng nghiệp, hoạt động kinh tế phi nông nghiệp chủ hộ thành viên khác gia đình có quyền sử dụng, sở hữu quảnViệc làm Dưới góc độ kinh tế - xã hội Việc làm hoạt động tạo ra, đem lại lợi ích, thu nhập cho người lao động xã hội thừa nhận Cụ thể, khía cạnh tất hoạt động kiếm sống hay mưu sinh cùa người gọi chung việc làm Việc làm trước hết vấn đề cá nhân, xuất phát từ nhu cầu mưu sinh cá nhân Con người muốn thỏa mãn nhu cầu thân nên cải tiến thành hoạt động định Người có việc làm khái niệm để người tham gia hoạt động Tùy theo mức độ tham gia thu nhập từ hoạt động mà chia đối tượng thành loại là: người có việc làm đầy đủ người có việc làm không đầy đủ hay thiếu việc làm Tuy nhiên, người không sống đơn lẻ hoạt động lao động cá nhân không đơn lẻ mà nằm tổng thể hoạt động sản xuất xã hội Dọ bên cạnh ý nghĩa vấn đề cá nhân, việc làm vấn đề cộng đồng, xã hội Điều đòi hòi phải có sách biện pháp định phù hợp từ phía nhà nước nhằm tăng số lượng việc làm chất lượng việc làm, bảo đảm đời sống dân cư, kìm chế nạn thất nghiệp thơng qua giải vấn đề xã hội khác Dưới góc độ pháp lý: Việc làm hoạt động lao động tạo nguồn thu nhập không bị pháp luật cấm ILO coi việc khuyến nghị xúc tiến việc làm mục tiêu quan trọng tơn hoạt động thểhiện qua việc ILO có nhiều cơng ước khuyến nghị liên quan đến việc làm, có số cơng ước quan trọng cơng ước số 47 trì tuần làm việc 40 giờ, Công số 88 tổ chức dịch vụ việc làm; cơng ước về sách việc làm Theo quan niệm ILO, người có việc làm người làm việc trả tiền cơng, lợi nhuận tốn vật người tham gia vào hoạt động mang tính chất tự tạo việc làm lợi ích hay thu nhập gia đình khơng nhận tiền cơng vật người thất nghiệp người khơng có việc làm tích cực tìm việc làm chờ trở lại làm việc Mối quan hệ vấn đề liên hệ với Việt Nam? 4.1 Mối quán hệ Từ khái niệm phân tích trên, thấy kinh tế - lao động - việc làmmối quan hệ tác động lẫn Khi kinh tế quốc gia phát triển, điều chỉnh quy luật kinh tế, tầm vi mơ vĩ mơ đòi hỏi phải có nguồn lao động chất lượng đảm bảo số lượng có nhiều việc làm tạo cho xã hội Qua đó, xuất, hiệu lao động tác động trở lại kinh tế Khi quốc gia có kinh tế, yếu nguồn lao động bị dơi dư kèm theo tỷ lệ thất nghiệp cao tác động xấu tới kinh tế vĩ mô vi mô Khi nguồn lao động có trình độ đáp ứng nhu cầu kinh tế, xã hội tác động tốt đến kinh tế, tạo nhiều việc làm cho người lao động Khi nguồn lao động có trình độ thấp đỏi hỏi phải có sách đào tạo đội ngũ lao động để đáp ứng yêu cầu kinh tế có tác động tích cực đến vấn đề việc làm; lao động đào tạo có trình độ cao khơng có việc làm quốc gia mà nước khác Khi tạo nhiều việc làm tác động trở lại kinh tế nguồn lao động Đời sống nhân dân nói chung đảm bảo, tác động tích cực đến kinh tế 4.2 Liên hệ Việt Nam Nhà nước ta thực đường lối đổi có kinh tế; ln trọng kinh tế, bảo đảm đắn quán quan điểm trị lãnh đạo kinh tế, giải thành công nhiều nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế quan trọng tầm chiến lược, vĩ mô, tạo đột phá đổi mới, mở cửa hội nhập, đưa đất nước phát triển với lực Đảng Nhà nước xác định kinh tế - lĩnh vực trọng yếu, huyết mạch xã hội Quan điểm phát triển kinh tế xuất phát từ đòi hỏi sống người dân với lợi ích nhu cầu thường nhật họ Nhà nước lãnh đạo kinh tế, chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm mục đích phục vụ nhân dân; làm cho dân giàu, nước mạnh, người dân có cơm ăn, áo mặc, có nhà ở, học hành, chăm sóc sức khỏe,… Chăm lo dân sinh, nâng cao dân trí, đảm bảo dân quyền để thực dân chủ phát huy quyền làm chủ thực chất nhân dân định hướng mục tiêu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, có lãnh đạo kinh tế Đó điều kiện để xây dựng dân chủ nước ta, tất dân, hướng tới sống quyền làm chủ dân xã hội dân chủ, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân, dân Để đạt điều đó, “phát triển kinh tế trung tâm” Mặt khác, kinh tế trị có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại, quy định chế ước lẫn Vì vậy, Đảng, Nhà nước khơng quan tâm đến trị mà với kinh tế Sự lãnh đạo thể cương lĩnh, chiến lược, đường lối, chủ trương, nghị nghị Trung ương Nghị định Trong đó, khơng quan điểm, ngun tắc trị mà sách tầm chiến lược xây dựng phát triển kinh tế, kể kinh tế đối ngoại Thu hút trọng dụng nhân tài, phát huy nguồn lực người nhiệm vụ quan trọng Đảng, Nhà nước quan tâm thường xuyên Mở rộng đào tạo nghề; bồi dưỡng nhiều người giỏi khoa học, công nghệ, kinh doanh, quảnkinh tế, xã hội nhiều cơng nhân lành nghề; nâng cao trình độ văn hóa, khoa học, kỹ thuật cho người lao động” Trong văn kiện Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ (khóa VII) nêu “Hình thành bước trường lớp trọng điểm có chất lượng cao ngành học, bậc học, cấp học; mở rộng hệ thống trường, lớp khiếu phổ thông, xây dựng số trường đại học trọng điểm quốc gia” Hay văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng đưa chủ trương phát triển, nhấn mạnh nhân tố người, coi trọng phát triển bền vững, hài hòa, chủ trương thay đổi mơ hình tăng trưởng (chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ trọng số lượng sang trọng chất lượng…) Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (20112020), Đảng ta rõ: “Đặc biệt coi trọng phát triển đội ngũ lãnh đạo, quản lý giỏi, đội ngũ chuyên gia, quản trị doanh nghiệp giỏi, lao động lành nghề cán khoa học, công nghệ đầu đàn” Báo cáo Chính trị Ban Chấp hành Trung ương khóa X Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng nêu rõ định hướng việc phát hiện, trọng dụng nhân tài đất nước là: “Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý giỏi; đội ngũ cán khoa học, cơng nghệ, văn hóa đầu đàn; đội ngũ doanh nhân lao động lành nghề” “Phát huy sử dụng có hiệu nguồn tri thức người Việt Nam khai thác nhiều tri thức nhân loại Xây dựng triển khai lộ trình phát triển kinh tế tri thức đến năm 2020” Mới nhất, Báo cáo trị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng diễn cuối tháng 1/2016 nêu rõ vấn đề xây dựng, phát triển văn hóa, người: “Các cấp, ngành phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng đặc biệt văn hóa, người; phải thực có kết mục tiêu xây dựng văn hóa người Việt Nam phát triển tồn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ khoa học; xây dựng văn hóa thực trở thành tảng tinh thần vững xã hội; xây dựng người Việt Nam phát triển toàn diện Nghị Đại hội XII Đảng lần nhấn mạnh: “Thu hút, phát huy mạnh mẽ nguồn lực sức sáng tạo nhân dân Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, giải tốt vấn đề thiết; tăng cường quản lý phát triển xã hội, bảo đảm an ninh xã hội, an ninh người; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội giảm nghèo bền vững Phát huy quyền làm chủ nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” “Phát huy nhân tố người lĩnh vực đời sống xã hội; tập trung xây dựng người đạo đức, nhân cách, lối sống, trí tuệ lực làm việc; xây dựng mơi trường văn hóa lành mạnh” Thực đường lối đổi toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng với cạnh tranh ngày liệt đòi hỏi Việt Nam phải xây dựng chiến lược nhân tài quốc gia, sử dụng đội ngũ trí thức, tạo thành chủ trương, chế thống Đó giải pháp nghiệp đổi xây dựng đất nước, thực mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./ Mục tiêu sách lao động việc làm Đảng, Nhà nước hướng vào giải phóng sức sản xuất, giải phóng phát huy tiềm sức lao động, khơi dậy tiềm người cộng đồng dân tộc, coi trọng giá trị sức lao động, mở rộng hội cho người phát triển Đại hội toàn quốc Đảng lần thứ VI (năm 1986) Đánh dấu bước chuyển biến nhận thức quan niệm vấn đề việc làm Đảng Đại hội xác định: “Nhà nước cố gắng tạo thêm việc làm có sách để người lao động tự tạo việc làm” Nhà nước khơng bao cấp tồn việc làm mà chuyển dần sang Nhà nước kết hợp với người lao động, gia đình xã hội tạo việc làm cho người lao động Đặc biệt đến đại hội toàn quốc lần thứ IX Đảng, Đảng nhà nước xác định rõ tầm quan trọng vấn đề giải việc làm thấy rõ mối quan hệ giải việc làm phát huy nhân tố người Đại hội khẳng định: “Giải việc làm sách xã hội quốc gia – Bằng nhiều biện pháp, hàng năm tạo hàng triệu việc làm 10 mới, tận dụng số ngày công lao động chưa sử dụng đến địa bàn nông nghiệp, nông thôn ” đưa giải pháp giải việc làm cho người lao động như: Tạo môi trường điều kiện thuận lợi cho tất thành phần kinh tế đầu tư phát triển mở rộng sở sản xuất kinh doanh tạo nhiều việc làm, phát triển thị trường lao động, đẩy mạnh xuất lao động Như vậy, đến đại hội IX Đảng vấn đề việc làm nhận thức sâu sắc toàn diện mối quan hệ với lĩnh vực đời sống kinh tế, xã hội Chính sách việc làm phải nhằm khai thác tối đa nguồn lực người Việt Nam, với trí tuệ truyền thống dân tộc nguồn lực phát triển đất nước Đảng Nhà nước có sách việc làm như: - Có sách phát triển kinh tế - xã hội nhằm tạo việc làm cho người lao động, xác định mục tiêu giải việc làm chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; bố trí nguồn lực để thực sách việc làm - Khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia tạo việc làm tự tạo việc làm có thu nhập từ mức lương tối thiểu trở lên nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội, phát triển thị trường lao động - Có sách hỗ trợ tạo việc làm, phát triển thị trường lao động bảo hiểm thất nghiệp - Có sách đánh giá, cấp chứng kỹ nghề quốc gia gắn với việc nâng cao trình độ kỹ nghề - Có sách ưu đãi ngành, nghề sử dụng lao động có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao sử dụng nhiều lao động phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội - Hỗ trợ người sử dụng lao động sử dụng nhiều lao động người khuyết tật, lao động nữ, lao động người dân tộc thiểu số Trách nhiệm Nhà nước quy định rõ như: - Ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật việc làm - Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật việc làm 11 - Quảnlao động, thông tin thị trường lao động, đánh giá, cấp chứng kỹ nghề quốc gia bảo hiểm thất nghiệp - Quản lý tổ chức hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm - Kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo xử lý vi phạm pháp luật việc làm - Hợp tác quốc tế việc làm 12 13 ... làm việc 40 giờ, Công số 88 tổ chức dịch vụ việc làm; cơng ước về sách việc làm Theo quan niệm ILO, người có việc làm người làm việc trả tiền cơng, lợi nhuận tốn vật người tham gia vào hoạt động. .. trò, ý nghĩa việc làm có ý nghĩa lí luận thực tiễn Trên thực tế việc làm thể hình thức: - Một là, làm cơng việc để nhận tiền lương, tiền công vật cho cơng việc - Hài là, làm cơng việc để thu lại... lao động để đáp ứng yêu cầu kinh tế có tác động tích cực đến vấn đề việc làm; lao động đào tạo có trình độ cao khơng có việc làm quốc gia mà nước khác Khi tạo nhiều việc làm tác động trở lại kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận Kinh tế, lao động và việc làm là gì? Phân tích mối quan hệ giữa 3 vấn đề trên và liên hệ với Việt Nam, Tiểu luận Kinh tế, lao động và việc làm là gì? Phân tích mối quan hệ giữa 3 vấn đề trên và liên hệ với Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay