Tiểu luận quan điểm duy vật biện chứng của mác lênin về tôn giáo; Về quá trình hình thành và phát triển của tôn giáo, bản chất và xu hướng phát triển của nó trong giai đoạn hiện nay

11 14 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 14:51

Chúng ta đang sống những năm đầu tiên của một thiên niên kỉ mới: thiên niên kỉ thứ 3. Xã hội loài người đã có những bước tiến vô cùng to lớn trong tất cả mọi mặt: Kinh tế, chính trị, khoa học kĩ thuật và nghệ thuật. Trong một xã hội như vậy có một bộ phận không thể thiếu được, bởi nó chính là một bộ phận cấu thành nên thượng tầng kiến trúc và hạ tầng cơ sở của một xã hội, đó chính là tôn giáo Họ tên học viên: Lớp: Số báo danh: Đề bài: Quan điểm vật biện chứng Mác-Lênin tơn giáo Về q trình hình thành phát triển tôn giáo, chất xu hướng phát triển giai đoạn PHẦN MỞ ĐẦU Chúng ta sống năm thiên niên kỉ mới: thiên niên kỉ thứ Xã hội lồi người có bước tiến vơ to lớn tất mặt: Kinh tế, trị, khoa học kĩ thuật nghệ thuật Trong xã hội có phận khơng thể thiếu được, phận cấu thành nên thượng tầng kiến trúc hạ tầng sở xã hội, tơn giáo Tôn giáo vấn đề tưởng chừng vô cũ kĩ, thực chất nú luôn mẻ Cũng tơn giáo nằm phận cấu thành nên xã hội nên với thay đổi lồi người mà tơn giáo có biến đổi dù nội dung hình thức Tơn giáo - tượng xã hội phức tạp, giải thích cách khách quan khoa học dựa quan niệm tảng Triết học vật lich sử, nhận thức vật khoa học Tơn giáo hình thức phản ánh hư ảo, xuyên tạc đời sống thực đời cách hàng chục nghìn năm ngày trước phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật giới, tơn giáo dường có phát triển đa dạng hình thức rộng lớn quy mơ Vì dường khơng thể giải vấn đề tôn giáo cách đơn mặt nhận thức xã hội Mặt khác vai trò tôn giáo đời sống xã hội ngày thể rõ nét, tôn giáo tham gia vào nhiều lĩnh vực đời sống tinh thần tôn giáo lớn thường không ảnh hưởng sâu sắc phạm vi quốc gia riêng lẻ mà tầm ảnh hưởng mang tính quốc tế Một số học giả phương Tây cho kỉ tới đấu tranh ý thức hệ khơng mà chuyển sang đấu tranh tôn giáo -1- Trong nghiệp xây dựng CNXH nước ta nay, vấn đề tôn giáo Đảng Nhà nước ta xem xét, đánh giá lại quan điểm khách quan hơn, khơng xố bỏ cách ý chí trước mà nhìn nhận quan điểm phát huy mặt tích cực, gạt bỏ mặt tiêu cực tôn giáo đặc biệt thị tôn giáo, hay quan điểm tôn giáo là: sống tốt đời đẹp đạo Tiểu luận góc độ triết học, đặc biệt nhìn nhận tôn giáo quan điểm vật biện chứng Mác-Lênin Về trình hình thành phát triển tôn giáo, chất xu hướng phát triển giai đoạn (những khoảnh khắc mà sống) lấy lịch sử hình thành phát triển tôn giáo làm để nhìn nhận mối liên hệ nhân tất yếu PHẦN NỘI DUNG I- Lịch sử hình thành tơn giáo: Bản chất, nguồn gốc tôn giáo: a) Bản chất: Dựa sở quan niệm vật lịch sử, quan niệm C.Mác tơn giáo, Ph Ăng-ghen đưa định nghĩa có tính chất kinh điển từ góc độ triết học tơn giáo sau: “Nhưng tất tôn giáo chẳng qua phản ánh hư ảo – vào đầu óc người - lực lượng bên chi phối sống hàng ngày họ; phản ánh lực lượng trần mang hình thức lực lượng siêu trần thế” Định nghĩa khơng chất tôn giáo mà cũn đường hỡnh thành ý thức hay niềm tin tôn giáo Ở định nghĩa thấy rằng, Ph Ănghen tiếp tục luận điểm cho người sáng tạo tôn giáo (tất nhiên người người thực lịch sử) Sự sáng tạo tôn giáo người thực thông qua đường nhận thức Chủ thể tạo tôn giáo người, đối tượng phản ánh mà người sáng tạo tôn giáo sức mạnh bên thống trị sống hàng ngày người, phương thức nhận thức để tạo tôn giáo phương thức hư ảo Với chủ thể, đối tượng phương thức nhận thức -2- thỡ kết người tạo cai siêu nhiên thần thánh đầu óc thuộc lĩnh vực ý thức, niềm tin Định nghĩa Ph.Ănghen tơn giáo định nghĩa có tính chất bao quátvề tượng tôn giáo, định nghĩa rộng rừ cỏi đặc trưng, chất tơn giáo niềm tin hay giới quan hoang đường hư ảo người Sự đời tượng tôn giáo với chất tất yếu khách quan, người bị bất lực trước sức mạnh giới bên người cần đến tơn giáo nhằm bù đắp cho bất lực Điều có nghĩa chất tôn giáo thể rừ thông qua chức đền bù hư ảo b) Nguồn gốc: VI.Lê-nin gọi tồn nguyên nhân điều kiện tất yếu làm nảy sinh niềm tin tôn giáo nguồn gốc tôn giáo Nguồn gốc bao gồm: Nguồn gốc xã hội, nguồn gốc nhận thức, nguồn gốc tâm lý Nguồn gốc xã hội tơn giáo tồn ngun nhân điều kiện khach quan đời sống xã hội tất yếu làm nảy sinh tỏi niềm tin tơn giáo Trong có số ngun nhân điều kiện gắn với mối quan hệ người với người Chúng ta thấy rằng, thống trị tự nhiên người định thuộc tính quy luật thân giới tự nhiên mà định tính chất mối quan hệ người với tự nhiên, nghĩa phát triển lực lượng sản xuất xó hội mà trước hết công cụ lao động Như thân giới tự nhiên sinh tôn giáo mà mối quan hệ đặc thù người với tự nhiên, trình độ sản xuất định Trong tất hình thái xã hội trước Cộng sản Chủ Nghĩa, mối quan hệ xã hội phỏt triển cách tự phát Những quy luật phát triển xã hội biểu lực lượng mù quáng, trói buộc người ảnh hưởng định đến số phận họ Những lực lượng ý thức người thần thánh hoá mang hình thức lực lượng siêu nhiên Nguồn gốc nhận thức tôn giáo ý thức sai lầm tuyệt đối hố, cường điệu mặt chủ thể nhận thức người (hay hình thức chủ quan nó), biến thành không -3- cần nội dung khách quan, không cần sở “thế gian”, nghĩa thành siêu nhiên thần thánh Nguồn gốc tâm lý tôn giáo theo Phoiơbach khơng bao gồm tình cảm tiờu cực (sự lệ thuộc sợ hói, khơng thoả mãn, đau khổ, đơn, ) mà tình cảm tích cực (niềm vui, thoả mãn, tình u, kính trọng…) khơng tình cảm, mà điều mong muốn, ước vọng, nhu cầu khắc phục tình cảm tiêu cực muốn đền bù hư ảo Chức xã hội tôn giáo Chủ nghĩa Mác cho tôn giáo tượng xã hội, nguồn gốc điều kiện tồn vật chất xó hội giai đoạn phát triển xã hội định, nghĩa mối quan hệ hạn chế người trước sức mạnh tự nhiên Sự bất lực người trước sức mạnh tự nhiên xã hội nảy sinh nhu cầu đền bù hạn chế mối quan hệ thực, quan hệ “trần gian”-thế giới bên Vì gọi cnăng đền bù hư ảo chức chủ yếu đặc thù tôn giáo Luận điểm tiếng C.Mác: “Tôn giáo thuốc phiện nhân dân” làm bật chức đền bù hư ảo Giống thuốc phiện tôn giáo tạo vẻ bề ngồi “sự làm nhẹ” tạm thời nỗi đau khổ người, an ủi cho mát, thiếu hụt thực đời sống người, đồng thời gây tác động có hại người tạo họ nhu cầu thường xuyên tách khỏi thực, tiêm nhiễm cho họ quan niệm phản khoa học Trong điều kiện lịch sử cụ thể, tôn giáo chí chỗ dựa tinh thần cho ước muốn chân quần chúng bị áp ,phục vụ cho lợi ích họ Ví dụ làm vỏ bọc tư tưởng phong trào xã hội tiến Nhưng không chức đền bù hư ảo, vỡ hạt nhân tôn giáo - niềm tin vào siêu nhiên –luôn gây tác động kìm hãm tính tích cực quần chúng, chuyển hướng niềm tin nỗ lực họ vào đường hư ảo Chính VI.Lênin nhấn mạnh: “Tơn giáo thuốc phiện -4- nhân dân – câu nói C.Mác đá tảng tồn quan điểm chủ nghĩa Mác vấn đề tơn giáo 3.Thời kì đầu hình thành phát triển tư tưởng chủ nghĩa tâm: Có thể nói từ xuất lồi người trái đất tơn giáo xuất theo Như Lênin viết: Sự sợ hãi tạo thần linh, người từ thuở đầu sơ khai vô nhỏ bé yếu ớt, họ cảm thấy kinh sợ trước sức mạnh tự nhiên Trong giới quan họ thiên nhiên cai quản vị thần: thần sấm, thần mưa, thần gió phác hoạ Kinh thánh hay sách như: Thần thoại Hi lạp, hay sách kinh đạo Hinđu (đạo người ấn) Ví dụ đạo Hinđu hệ thống tơn giáo - tín ngưỡng- triết học Tơn giáo quan niệm vị thần cai quản giới indra (thần sấm), Surya (Thần mặt trời), Varu (Thần gió), Agni (Thần Lửa, Varuna thần khơng trung) Con người khơng có tác động giới họ sống có cúng tế kêu cầu người Thần linh phù hộ cơng việc Chính mà quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng thì: bất lực người trước sức mạnh tự nhiên nguyên nhân làm nảy sinh tái tơn giáo Tơn giáo phần đời sống người bao gồm sức mạnh nằm bên người phản ánh vào giới quan người Thời kì hình thành xã hội lồi người có giai cấp: Cho đến người khỏi thời kì sơ khai, có hình thành xã hội lồi người rõ rệt người lại trở nên bất lực trước vấn đề xã hội gây cho họ Họ tin vào người có sức mạnh tồn che chở cho họ đem lại cho họ sống hạnh phúc họ tôn sung cách tuyệt đối: Chúa Giê-su (đạo Thiên chúa), Thánh Allah (đạo Hồi) hay Đức Phật Thích ca (đạo Phật), tơn giáo bắt đầu hình thành cách rõ rệt Điều ta cho tất nhiên: yếu cần phải che chở, xét quan điểm vật biện chứng lại sai lầm: -5- tuyệt đối hố, cường điệu mặt lực nhận thức, làm cho nhận thức người xa rời giới hiên thực dẫn đến phản ánh sai lầm, hư ảo giới Xét mặt nhận thức xét cặp phạm trù tất nhiên-ngẫu nhiên ta hiểu phần hình thành tơn giáo: xã hội chưa phát triển người nghèo đói nhận thức người tự nhiên hạn hẹp đời tôn giáo điều tất nhiên tôn giáo có tư tưởng riêng giới tự nhiên người Con người “vạn vật ” đồng thời lại quý giỏ toàn giới “vạn vật ” Con người sinh vật có năm bẩm tính tự nhiên Đó là: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín “Nhân- khác với bất nhân chỗ người có tâm ác” Điều có nghĩa biết thương người, yêu người Nghĩa - nghĩa đồng thời nghiã vụ, tức thực bổn phận Lễ - lễ độ cách cư xử tức tuân theo đạo để trưởng thành Trí - hiểu biết, tức quan sát nhận thức sâu, không lầm lẫn, nắm bắt huyền vi tìm tòi tâm lý Tín - chân thành, tính chân thực tức mực trung thành với một việc mà khơng dao động, nghiêng ngả Nếu nói đời tơn giáo tượng chất phản ánh yếu ớt người trước vấn đề tự nhiên xã hội, hầu hết tôn giáo quan niệm coi thân người thực yếu ớt nhỏ bé ln có sức mạnh siêu nhiên để họ cầu cứu: Chúa trời, Thánh Alla, Đức Phật nói II - Tôn giáo mặt trái nó: Sai lầm nhận thức: Chính sai lầm nói trên, mà tơn giáo có ảnh hưởng tiêu cực phát triển hồn chỉnh hình thái kinh tế xã hội Xét mặt triết học quan điểm chủ nghĩa vật biện chứng người ln sử dụng nhận thức để cải tạo xã hội ngày trở nên tốt đẹp giới quan tơn giáo người lại chẳng có tác dụng việc cải biến giới: đạo Phật quan niệm đời bể khổ nên chủ trương lánh đời để tự tu thân mong giải thoát khỏi cõi khổ đau để đạt tới cõi Niết bàn tượng trưng cho siêu thoát, đường tu -6- thõn nhằm mục đích vượt khỏi dũng tồn nhơ bẩn để trở thành giọt nước trong, khụng vương vấn gỡ đến súng dũng đục, đạo thiên Chúa quan niệm Chúa tạo nên tất người phải nghe theo lời Chúa dạy, tất ghi Kinh thánh người tôn giáo người nhỏ bé họ phải tìm kiếm sức mạnh bên ngồi người họ Những ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển xã hội: Trong đề mục em muốn nhấn mạnh vào ảnh hưởng tiêu cực xuất phát từ nhận thức sai lầm giới quan tơn giáo a) Những ảnh hưởng thân tơn giáo gây ra: Như nói người giới quan tơn giáo vơ nhỏ bé người khơng có tác dụng việc cải biến xã hội Nếu người nhận thức giới giới quan tơn giáo chắn sống không ngày mà mãi sinh vật nhỏ bé chịu ảnh hưởng hoàn toàn sức mạnh tự nhiên Ở phương Tây có thời Thiên chúa giáo chi phối hồn tồn nhận thức người Khi ngược lại suy nghĩ đạo Thiên chúa phải nhận lấy hình phạt nặng nề, Galile chứng minh Trái đất quay xung quanh mặt trời nhà thờ lại quan niệm trái đất trung tâm mặt trời phải quay quanh trái đất kết cục Galile phải lĩnh án hoả thiêu Chính giới quan tơn giáo có sai lệch nên sai lầm nhận thức người theo đạo điều tất nhiên Tuy bước sang kỉ XXI kỉ văn minh, trước khoảnh khắc mà sống thời gian ngắn thơi có quan niệm sai lầm: tiêu biểu quan niệm ngày tận (khi người bước vào kỉ mới) khiến cho nhiều người phải chết oan vụ tự sát tập thể viễn cảnh cứu rỗi, đến với Chúa bước sang giới bên Cũng nhận thức sai lệch mà số giáo phái xuất tư tưởng cực đoan : vụ đầu độc khí độc ga tàu điện ngầm giáo phái Aum năm trước Nhật Bản, vụ -7- khủng bố phần tử Hồi giáo cực đoan vụ khủng bố 11/9 trung tâm thương mại Thế Giới _Mỹ vừa phần tử mà cầm đầu Bin Laden b Những ảnh hưởng xấu tôn giáo bị lợi dụng lực khác: Cũng tơn giáo phận cấu thành xã hội nên phương tiện để người ta sử dụng cho mục đích khác Chúng ta hẳn nhớ vụ xây chùa giả rầm rộ chùa Hương để nhằm mục đích bòn rút đồng tiền thành tâm tín đồ Rồi trò nhảm nhí lên đồng, gọi hồn, xem bói, giải hạn v v tất lợi dụng tơn giáo để kiếm tiền bất Ở nước ta tự tín ngưỡng khơng tín ngưỡng quyền cơng dân, có số kẻ xấu sử dụng chiêu tôn giáo để phá hoại nước ta Như vụ truyền bá tư tưởng phản động đao Hồi cực đoan vào tỉnh miền nam nước ta, hay lợi dụng tôn giáo để cỏc lực thự địch xỳi bẩy dậy nhân dân tỉnh Tây nguyên nhằm mục tiêu trị kẻ phản động với chuẩn bị đời nhà nước III- Tôn giáo kỉ XXI: Sự phát triển loại tôn giáo: Kiểu tôn giáo đại đời nhằm làm cho tôn giáo phù hợp với phát triển lịch sử xó hội đặc trưng kiểu tơn giáo có giáo lý, giáo luật, có hệ thống lễ nghi thờ cúng chặt chẽ, đặc biệt có tổ chức - nghĩa tiểu hệ thống kiến trúc thượng tầng Tôn giáo dân tộc (hay quốc gia) gắn liền với xã hội có giai cấp (xã hội chiếm hữu nơ lệ) điển hình tôn giáo đa thần Hy Lạp vị thần đứng đầu vạn thần miếu (Pantheon ) thần Dớt - vị chúa tể trời, đến vị thần như: thần biển (pơ-xê-i-đơng), thần Tình u sắc đẹp (A-pho-ro-di-ta), thần Mặt trời (A-po-long)v.vv Đặc trưng tơn giáo dân tộc tính chất quốc gia, vị thần tạo nên ảo tưởng tôn giáo nhân dân vị thần có tính chất quốc gia, quyền lực vị thần khơng vượt ngồi khu vực Như C.Mác nhận xét “Tơn giáo chân “của dân tộc thời cổ thờ cúng mang “tính quốc gia riêng, tính nhà nước riêng” Chính có mối quan hệ chặt chẽ tôn giáo -8- dân tộc với quốc gia dân tộc mà nẩy sinh vấn đề dân tộc thường kéo theo vấn đề tôn giáo Tôn giáo giới thường gắn với bước ngoặt quan trọng lịch sử đụng chạm tới số phận đa số người Ví dụ: Đạo Phật xuất vào kỷ thứ VI – V trước công nguyên hệ tư tưởng nhà nước chiếm hữu nô lệ lớn nhằm thay đạo Bà la môn tôn giáo có tính chất thị tộc Đạo Cơ đốc xuất vào kỷ thứ I sau công nguyên, cuối thời kỳ khủng hoảng kinh tể trị -xã hội chế độ La Mó đa dân tộc ,mở đầu cho đời chế độ xó hội mới-chế độ phong kiến Đạo Hồi xuất vào kỷ thứ VII sau công nguyên gắn liền với lạc A-ra-vin lên chế độ phong kiến Tôn giáo giới thực truyền bá đến người (không phân biệt giới, địa vị xã hội, đặc điểm dân tộc hay chủng tộc), coi người bình đẳng thiêng liêng có chung nhu cầu giải khỏi đau khổ Còn hưởng lạc giới bên theo truyền bá tơn giáo giới, không phụ thuộc vào địa vị xã hội người tôn giáo dân tộc, mà phụ thuộc vào đạo đức giáo dân Về phát triển tôn giáo Việt Nam: Vào nửa đầu năm 70 kỷ XX, Miền Nam Việt Nam người ta thống kê 30 tơn giáo Việt Nam, có tơn giáo có số lượng tín đồ đơng, có hệ thống giáo lý tương đối chặt chẽ ,có hệ thống tổ chức, tồn phát triển ngày nay, đạo Cao Đài đạo Hồ Hảo Đạo Cao Đài hay “Đại đạo Tam kỳ Phổ Độ” thống ngành đạo: Nhân đạo (đạo Khổng), Thần đạo (đạo thần Trung Hoa), Thánh đạo (đạo Công giáo), Tiên đạo (đạo Lão) Phật đạo (đạo Phật) Thực chất vay mượn tơn giáo có mặt Việt Nam để thu hút tín đồ với tư cách cư dân phức tạp vùng Nam Bộ “Phổ độ” cứu vớt (theo cách nói Phật giáo hay cứu vớt theo cách nói Cơng giáo , Còn “Tam Kỳ” giải thích thời kỳ lịch sử gắn với lần cứu vớt chúng sinh Ngọc Hồng thượng đế Vì vị thần cao mà đạo Cao Đài tơn thờ Ngọc Hồng thượng đế (danh xưng Cao Đài) Đạo Hoà Hảo đời năm 1939 làng Hoà Hảo ,quận Tân Châu ,tỉnh Châu Đốc (An Giang ngày nay) -9- Đạo Hoà Hảo gọi Phật giáo Hồ Hảo vỡ đời xét mặt tín ngưỡng tơn giáo, phát triển nối tiếp Phật giáo Việt Nam nói chung số phái Phật giáo Nam Bộ núi riêng Đạo Hoà Hảo truyền bá khéo léo kết hợp tư tưởng tôn giáo với tinh thần chống thực dân chống đế quốc; kết hợp truyền giáo chữa bệnh, nên có thu hút lớn quần chúng nhân dân Ngồi đạo nói Tơn giáo Việt Nam không kể đến phát triển Phật giáo, Ki Tô giáo (đạo Thiên Chúa), đạo tin lành (ở vùng dân tộc thiểu số ), thờ cúng tổ tiên ( phổ biến nhất) Sau thăng trầm lịch sử, năm 1981 Phật giáo Việt Nam tiến hành đại Hội lần I thành lập tổ chức thống nhất: Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam với phương trâm hoạt động là: “Đạo Pháp – Dân tộc chủ nghĩa xã hội” Hiện nay, Phật giáo có khoảng triệu tín đồ 20 nghìn nhà tu hành Thờ cúng tổ tiên, loại hình tín ngưỡng tiêu biểu Nếu xem xét thờ cúng tổ tirn góc độ truyền thống truyền thống nhớ ơn người khuất thuộc huyết tộc Còn xem xét thờ cúng tổ tiên góc độ tín ngưỡng tơn giáo thờ cúng tổ tiên lien quan đến quan niệm linh hồn, giới bên kia, sống sau chết Ở góc độ thờ cúng tổ tiên thờ cúng vong linh người khuất để cầu mong che chở, giúp đỡ, phù hộ người khuất người sống Sự phát triển mang tính hình thức: Ngày phát triển công nghệ thông tin giới truyền thông tôn giáo cúng coi thứ hang hố cúng có chiến lược tiếp thị, nhà thờ không gian điện tử (mạng Iternet), tơn giáo truy cập mạng như: Buddha Net (đạo phật), Islam City (đạo hồi) nhiều giáo phái đời KẾT LUẬN Hầu hết tôn giáo mang rấ nhiều giá trị quan trọng thu hút phận đông đảo quần chúng tham gia Đây tình hình chung, không Việt Nam mà - 10 - tồn giới Các tong giáo mang giá trị văn hố khơng tham gia vào trị Một số tơn giáo có biến đổi liên tục, nhanh chóng phù hợp với phát triển kinh tế xã hội Tuy nhiên số tôn giáo vùng dân tộc bị lực phản động sử dụng, địa bàn khó kiểm sốt dân trí thấp lực thù địch tuyên truyền sai lệch quan điểm Đảng, gây kích thích chia rẽ đồn kết dân tộc Chính việc tun truyền sách Đảng tình hình quan trọng Các luận điểm sách tơn giáo gồm: Mọi tơn giáo bình đẳng trước pháp luật; Tơn giáo có ý nghĩa sinh hoạt văn hố tinh thần khơng tham gia vào hoạt động trị; Tơn trọng quyền tự tín ngưỡng khơng tín ngưỡng người; Phát huy mặt tích cực tôn giáo hạn chế mặt tiêu cực có hại cho đời sống xã hội Ăng-ghen nói phát triển khơng có định hướng để lại phái sau bãi hoang mạc Tôn giáo phận xã hội loài người, có số mặt tốt đạo Phật quan niệm hiền gặp lành, ác giả, ác báo Thiên chúa giáo răn dậy tín đồ phải sống lương thiện ưu điểm mà người cần phát huy Tuy nhiên phân tích tơn giáo dường dần chỗ đứng mình, điều tất nhiên theo quy luật phát triển cũ bị thay phát triển Con người ngày phát triển sức mạnh Khoa học cơng nghệ người ngày có nhận thức đầy đủ giới họ cải biến tự nhiên xã hội khả theo ý muốn mình./ - 11 - ... cực tôn giáo đặc biệt thị tôn giáo, hay quan điểm tôn giáo là: sống tốt đời đẹp đạo Tiểu luận góc độ triết học, đặc biệt nhìn nhận tơn giáo quan điểm vật biện chứng Mác- Lênin Về trình hình thành. .. biện chứng Mác- Lênin Về trình hình thành phát triển tôn giáo, chất xu hướng phát triển giai đoạn (những khoảnh khắc mà sống) lấy lịch sử hình thành phát triển tơn giáo làm để nhìn nhận mối liên... hình thành tơn giáo: Bản chất, nguồn gốc tôn giáo: a) Bản chất: Dựa sở quan niệm vật lịch sử, quan niệm C .Mác tôn giáo, Ph Ăng-ghen đưa định nghĩa có tính chất kinh điển từ góc độ triết học tôn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận quan điểm duy vật biện chứng của mác lênin về tôn giáo; Về quá trình hình thành và phát triển của tôn giáo, bản chất và xu hướng phát triển của nó trong giai đoạn hiện nay, Tiểu luận quan điểm duy vật biện chứng của mác lênin về tôn giáo; Về quá trình hình thành và phát triển của tôn giáo, bản chất và xu hướng phát triển của nó trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay