Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại MHB Hà Nội

42 28 0
  • Loading ...
1/42 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 10:41

Trong nền kinh tế mở cửa “Ngân hàng” lại một lần nữa khẳng định vai trò to lớn của mình trong việc điều tiết nền kinh tế vĩ mô của các quốc gia. Trong đó, chúng ta không thể phủ nhận vai trò chủ đạo, vai trò thiết yếu của tổ chức trung gian tài chính, của một loại hình doanh nghiệp “đặc biệt” đó chính là đáp ứng kịp thời các nhu cầu mà các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội và các cá nhân . Chính vì lẽ đó mà ngành ngân hàng là một trong những ngành mang lại lợi nhuận khổng lồ cùng với đó là sự phát triển không ngừng của doanh nghiệp “đặc biệt” này. Từ khi nước ta đổi mới chuyển sang nền kinh tế mang cơ chế thị trường đến những năm gần đây khi hội nhập quốc tế thì hàng loạt các ngân hàng đã ra đời với sự đa dạng về dịch vụ, sản phẩm, phương thức phục vụ….và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các ngân hàng trên thế giới. Hũa chung vào sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam đó thu được những thành tựu đáng ghi nhận. Mức sống người dân ngày càng cao, nhu cầu thỏa món trong cuộc sống hàng ngày khụng ngừng tăng lên, nhờ thực tế này các ngân hàng đó phỏt triển thờm một thị trường tiềm năng, đó là hoạt động cho vay tiêu dùng, để phục vụ người dân. Điều này góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy sản kinh doanh phát triển, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế mỗi quốc gia. Xuất phỏt từ thực trạng về nhu cầu tiờu dựng ở Việt Nam và cũng xuất phỏt từ nhu cầu phỏt triển của mỗi Ngõn Hàng, qua quỏ trỡnh thực tập tại Ngõn Hàng Phỏt Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long chi nhánh Hà Nội, em đó lựa chọn đề tài “Một số giải phỏp mở rộng hoạt động cho vay tiờu dựng tại MHB Hà Nội” làm luận văn tốt nghiệp. Luận văn của em được chia làm 3 chương: Chương 1: Lý luận chung về hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TM. Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng MHB Hà Nội . Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng MHB Hà Nội. Luận văn tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .2 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm CVTD 1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng .2 1.1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng .3 1.1.3.1 Căn vào mục đích cho vay 1.1.3.2 Căn vào hình thức cho vay 1.1.3.3 Căn vào phương thức hoàn trả .4 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG .4 1.2.1 Quan niệm mở rộng cho vay tiêu dùng .4 1.2.2 Các tiêu phản ánh mở rộng CVTD .5 1.2.2.1 Lợi nhuận từ hoat động CVTD tổng thu nhập 1.2.2.2 Dư nợ CVTD .5 1.2.2.3 Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng CVTD 1.2.3.1 Các nhân tố thuộc NHTM 1.2.3.2 Các nhân tố thuộc khách hàng 1.2.3.3 Các nhân tố thuộc môi trường hoạt động ngân hàng .8 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG CHI NHÁNH NỘI 10 2.1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (MHB NỘI) 10 Nguyễn Thị Luyến Lớp: 1050 Luận văn tốt nghiệp 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .10 2.1.2 Bộ mỏy tổ chức quản lý Ngõn hàng Phỏt Triển Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long Chi Nhánh Nội ( MHB Nội ) 11 2.1.3 Tỡnh hỡnh hoạt động kinh doanh ngân hàng MHB Nội 12 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 12 2.1.3.2 Hoạt động cho vay 14 2.1.3.3 Kết hoạt động kinh doanh MHB Nội 15 2.2 THỰC TRẠNG CHO VAY TIấU DÙNG TẠI MHB NỘI 16 2.2.1 Nghiệp vụ CVTD 16 2.2.1.1 Quy trỡnh CVTD MHB Nội .16 2.2.1.2 Đối tượng cho vay điều kiện vay .17 2.2.2 Tình hình hoạt động cho vay tiêu dùng MHB Nội 18 2.2.2.1 Về Lợi nhuận trước thuế hoạt động CVTD 18 2.2.2.2 Về dư nợ cho vay 19 2.2.2.3 CVTD theo mục đích sử dụng 20 2.2.2.4 CVTD theo thời hạn 22 2.2.2.5 Về chất lượng tín dụng tiêu dùng 23 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TèNH HèNH CVTD TẠI MHB NỘI .24 2.3.1 Những kết đạt 24 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân 25 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SễNG CỬU LONG CHI NHÁNH NỘI 27 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MHB NỘI 27 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CVTD CỦA MHB NỘI 28 Nguyễn Thị Luyến Lớp: 1050 Luận văn tốt nghiệp 3.2.1 Hoàn thiện sách quy trình CVTD 28 3.2.2 Nâng cao chất lượng cán bộ, nhân viên công tác quản lý nhân 29 3.2.3 Hoàn thiện sản phẩm CVTD 29 3.2.4 Tăng cường hoạt động Marketing 30 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình cho vay trả nợ vay .30 3.2.6 Nâng cấp sở vật chất tích cực mở rộng mạng lưới chi nhánh 31 3.2.7 Áp dụng công nghệ thông tin đại vào hoạt động hệ thống ngân hàng 31 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 31 3.3.1 Kiến nghị với ngân hàng phát triển nhà đồng sông Cửu Long 31 3.3.2 Kiến nghị với NH Nhà nước 32 3.3.3 Kiến nghị với quan hữu quan 32 KẾT LUẬN .34 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 Nguyễn Thị Luyến Lớp: 1050 Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CVTD : Cho vay tiờu dựng HN : Nội NHTM : Ngân hàng thương mại QD : Quốc doanh TCKT : Tổ chức kinh tế TC# : Tổ chức khỏc TCTD : Tổ chức tớn dụng NQH : Nợ quỏ hạn UBND : Ủy ban nhõn dõn LN : Lợi nhuận NH : Ngõn hàng Nguyễn Thị Luyến Lớp: 1050 Luận văn tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế mở cửa “Ngân hàng” lại lần khẳng định vai trò to lớn việc điều tiết kinh tế vĩ quốc gia Trong đó, khơng thể phủ nhận vai trò chủ đạo, vai trò thiết yếu tổ chức trung gian tài chính, loại hình doanh nghiệp “đặc biệt” đáp ứng kịp thời nhu cầu mà tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội cá nhân Chính lẽ mà ngành ngân hàng ngành mang lại lợi nhuận khổng lồ với phát triển khơng ngừng doanh nghiệp “đặc biệt” Từ nước ta đổi chuyển sang kinh tế mang chế thị trường đến năm gần hội nhập quốc tế hàng loạt ngân hàng đời với đa dạng dịch vụ, sản phẩm, phương thức phục vụ….và cạnh tranh mạnh mẽ từ ngân hàng giới Hũa chung vào phát triển kinh tế toàn cầu, kinh tế Việt Nam thu thành tựu đáng ghi nhận Mức sống người dân ngày cao, nhu cầu thỏa sống hàng ngày khụng ngừng tăng lên, nhờ thực tế ngân hàng phỏt triển thờm thị trường tiềm năng, hoạt động cho vay tiêu dùng, để phục vụ người dân Điều góp phần nâng cao chất lượng sống, góp phần thúc đẩy sản kinh doanh phát triển, thực mục tiêu tăng trưởng kinh tế quốc gia Xuất phỏt từ thực trạng nhu cầu tiờu dựng Việt Nam xuất phỏt từ nhu cầu phỏt triển Ngõn Hàng, qua quỏ trỡnh thực tập Ngõn Hàng Phỏt Triển Nhà Đồng Bằng Sơng Cửu Long chi nhánh Nội, em lựa chọn đề tài “Một số giải phỏp mở rộng hoạt động cho vay tiờu dựng MHB Nội” làm luận văn tốt nghiệp Luận văn em chia làm chương: Chương 1: Lý luận chung hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TM Chương 2: Thực trạng cho vay tiêu dùng Ngân hàng MHB Nội Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng Ngân hàng MHB Ngun ThÞ Lun Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp Nội Ngun ThÞ Lun Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG Lí LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NHTM 1.1.1 Khái niệm CVTD Cho vay tiêu dùng hiểu hỡnh thức tài trợ cho mục đích chi tiêu cá nhân, hộ gia đỡnh Cỏc khoản CVTD nguồn tài quan trọng giúp người tiêu dùng trang trải nhu cầu sống nhà ở, phương tiện lại, tiện nghi sinh hoạt, học tập, du lịch, y tế… trước họ có đủ khả tài để hưởng thụ CVTD ngân hàng tài trợ cho nhu cầu tiêu dùng hộ gia đỡnh cỏ nhõn Khác với cho vay kinh doanh, người vay sử dụng tiền vay vào hoạt động không sinh lời, nguồn trả nợ độc lập so với việc sử dụng tiền vay, vỡ nú cú đặc điểm sau: 1.1.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng - Khách hàng vay cá nhân hộ gia đỡnh - Mục đích vay nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng cá nhân, hộ gia đỡnh khụng phải xuất phỏt từ mục đích kinh doanh Do phụ thuộc vào nhu cầu, tính cách đối tượng khách hàng chu kỳ kinh tế người vay - Khách hàng vay tiêu dùng thường quan tâm đến lói suất mà thường quan tâm đến số tiền họ phải tốn - Về lói suất, quy mụ cỏc khoản vay thường nhỏ (trừ khoản vay để mua bất động sản), dẫn đến chi phí vay cao, vậy, lói suất cho vay tiờu dựng thường cao lói suất cho vay thương mại Lói suất cỏc khoản cho vay tiờu dựng cao cho vay kinh doanh Điều xuất phỏt từ cỏc khoản cho vay tiờu dùng có rủi ro chi phí cao Ngun ThÞ Lun Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp Cho vay tiêu dùng thường nhạy cảm theo chu kỳ, tăng lên kinh tế tăng trưởng giảm xuống kinh tế suy thoái Mặt khác người tiêu dùng nhạy cảm so với lói suất, họ quan tõm đến khoản tiền phải trả hàng tháng mức lói suất ghi hợp đồng vay - Nguồn trả nợ khách hàng trích từ thu nhập, khơng thiết phải từ kết việc sử dụng khoản vay - Những khách hàng có việc làm, mức thu nhập ổn định có trỡnh độ học vấn tiêu chí quan trọng để ngân hàng thương mại định cho vay - CVTD thường có tài sản bảo đảm Do người vay không sử dụng khoản vay hoạt động kinh doanh nên việc trả nợ khách hàng phụ thuộc vào nguồn thu nhập khác, kiểm sốt nguồn nhiều gặp khó khăn Để hạn chế rủi ro, hầu hết cỏc khoản CVTD ngân hàng yêu cầu khách hàng phải có tài sản bảo đảm 1.1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng 1.1.3.1 Căn vào mục đích cho vay + Cho vay tiêu dùng cư trú (residential morage loan) khoản cho vay nhằm phục vụ nhu cầu xây dựng, mua sắm cải tạo nhà cá nhân, hộ gia đỡnh + Cho vay tiêu dùng không cư trú (nonresidential morage loan) khoản cho vay phục vụ nhu cầu cải thiện đời sống mua sắm phương tiện, đồ dựng, du lịch, học hành giải trớ… 1.1.3.2 Căn vào hình thức cho vay + Cho vay tiêu dùng giỏn tiếp (indirect consumer loan) hỡnh thức cho vay ngân hàng mua khoản nợ phát sinh doanh nghiệp bỏn chịu hàng hoỏ cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng, hỡnh thức ngõn hàng cho vay thụng qua cỏc doanh nghiệp bỏn hàng làm cỏc dịch vụ mà khụng trực tiếp tiếp xỳc với khỏch hàng + Cho vay tiờu dựng trực tiếp (Direct consumer loan) ngõn hàng Ngun ThÞ LuyÕn Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp khỏch hàng trực tiếp gặp để tiến hành cho vay thu nợ 1.1.3.3 Căn vào phương thức hoàn trả + Cho vay tiêu dùng trả góp: hình thức người vay trả nợ gốc nợ lãi cho ngân hàng nhiều lần, theo kỳ hạn định thời hạn vay Phương thức áp dụng cho khoản vay có giá trị lớn thu nhập định kỳ người vay không đủ khả toán hết lần số nợ vay + Cho vay tiêu dùng phi trả góp: hình thức tiền vay khách hàng tốn cho ngân hàng lần đến hạn Các khoản CVTD phi trả góp thường khoản có quy nhỏ với thời hạn không dài + Cho vay tiêu dùng tuần hồn: hình thức cho vay ngân hàng cho phép khách hàng sử dụng thẻ tín dụng phát hành loại séc phép thấu chi dựa tài khoản vãng lai Theo phương thức này, vào nhu cầu chi tiêu thu nhập kỳ khách hàng ngân hàng cho phép thực vay trả nợ nhiều kỳ cách tuần hoàn theo hạn mức cho vay 1.2 MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG 1.2.1 Quan niệm mở rộng cho vay tiêu dùng Mở rộng CVTD đối tượng khách hàng việc ngân hàng tăng cường sử dụng nguồn lực như: vốn, công nghệ, mạng lưới ngân hàng…vào việc gia tăng hoạt động CVTD đối tượng khách hàng Việc gia tăng hoạt động phải thể lượng chất, mặt lượng biểu tiêu doanh số dư nợ, mặt chất khả thu hồi nợ ngân hàng khách hàng Và vậy, việc mở rộng CVTD khách hàng không nhằm mục đích tăng lợi nhuận từ hoạt động mà nhằm nâng cao uy tín, hình ảnh ngân hàng Do đó, ta đưa khái niệm mở rộng CVTD sau: NguyÔn ThÞ Lun Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp Mở rộng CVTD việc ngân hàng tăng cường sử dụng nguồn lực với mục đích gia tăng hoạt động khách hàng cá nhân quy chất lượng tín dụng 1.2.2 Các tiêu phản ánh mở rộng CVTD Có nhiều tiêu phản ánh mở rộng hoạt động CVTD Sau em xin đề cập đến số tiêu 1.2.2.1 Lợi nhuận từ hoat động CVTD tổng thu nhập Lợi nhuận từ hoạt động CVTD tổng thu nhập tiêu tổng hợp phản ánh phát triển CVTD ngân hàng thương mại, lợi nhuận cao chứng tỏ hoạt động CVTD ngân hàng phát triển số lượng chất lượng Tuy nhiên xem xét tăng trưởng theo thời gian tiêu lợi nhuận, cũn phải đánh giá tỷ trọng đóng góp từ hoạt động CVTD vào lợi nhuận ngân hàng 1.2.2.2 Dư nợ CVTD Đây tiêu hàng đầu để đánh giá kết mở rộng CVTD mà ngân hàng muốn tồn phát triển phải quan tâm Dư nợ CVTD tăng chứng tỏ mở rộng hoạt động ngân hàng đạt kết tốt Tuy nhiên, kết mở rộng thực đạt hiệu dư nợ CVTD tăng số tuyệt đối số tương đối( tức số lượng tỷ trọng dư nợ tổng dư nợ tín dụng cá nhân) 1.2.2.3 Tỷ lệ nợ hạn tổng dư nợ tín dụng tiêu dùng Đây tiêu phản ánh chất lượng tín dụng, độ rủi ro hoạt động CVTD ngân hàng Trong hoạt động tín dụng NHTM, đối tượng khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp, nợ q hạn khơng thể tránh khỏi Ngun nhân tình hình tài khơng lành mạnh khách hàng dẫn đến việc trả nợ không đầy đủ khơng hạn, khách hàng cố tình khơng tốn đến hạn Do đó, việc mở rộng hoạt động CVTD coi hiệu tỷ lệ nợ hạn nằm giới hạn cho Ngun ThÞ Lun Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp cho vay mua,sửa chữa nhà chi nhánh  Cho vay du học Tỷ trọng cho vay hỗ trợ du học ổn định, đạt mức bỡnh quõn 2.3% tổng dư nợ hàng năm chi nhánh Nhưng tốc độ tăng mức cao cao mức bỡnh quõn tổng dư nợ Năm 2007, tốc độ tăng trưởng cao so với dư nợ cho vay khác, đạt mức 2.188 trđ Đến năm 2008 giá trị dư nợ cho vay du học 3.266 trđ, tăng 1.078 trđ (49,27%) so với năm 2007, mức tăng có giảm theo xu hướng giảm tốc độ tăng trưởng tổng dư nợ CVTD toàn chi nhánh Sở dĩ có điều nhu cầu du học ngày cao hầu hết gia đỡnh cú cú em muốn cho du học cú tiềm lực tài chớnh  Cho vay tiờu dựng khỏc Khơng có biến động lớn tỷ trọng dư nợ CVTD khác, từ 5,59% năm 2006 giảm xuống 4,1%năm 2007 tăng nhẹ lên 4,18% năm 2008 Trong tốc độ tăng trưởng dư nợ tăng nhanh qua năm Sự tăng trưởng năm sau tăng nhanh năm trước phản ánh gia tăng nhu cầu tiêu dùng đa dạng người dân khả đáp ứng ngân hàng ngày cao 2.2.2.4 CVTD theo thời hạn Bảng 7.2: Dư nợ CVTD theo thời gian Đơn vị: Triệu đồng Chỉ tiờu Tổng dư nợ Ngắn hạn Trung Số tiền TT % Số tiền TT % Số tiền TT % Chờnh lệch 07/06 Tuyệt Tỷ lệ đối % 35.416 100 92.321 100 160.12 100 56.905 161 67.799 73,44 19,20 16.866 18.27 30.342 18,95 10.065 148 13.476 79,92 19.618 55,39 52.143 56,48 92.309 57,65 32.525 166 40.166 70,03 2006 6.801 2007 Ngun ThÞ Lun 2008 24 Chờnh lệch 08/07 Tuyệt Tỷ lệ đối % Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp hạn Dài hạn 8.997 25,41 23.312 25,25 37.469 23,40 14.315 159 14.157 60,73 (Nguồn: phũng kinh doanh MHB chi nhỏnh Nội) Theo thời hạn cho vay CVTD chia thành ngắn hạn, trung hạn dài hạn Tổng dư nợ CVTD tăng từ 35.416 trđ năm 2006 tăng lên 92.321 trđ năm 2007 đạt 160.120 trđ năm 2008 Tốc độ tăng mạnh mẽ năm 2007 161% mức cao so với trung bỡnh thị trường, đến năm 2008 tốc độ tăng cũn 73,44% Cụ thể theo bảng số liệu 5.2 ta thấy: - Dư nợ ngắn hạn Năm 2006 6.801 trđ, năm 2007 tăng 10.065 trđ (chiếm 148% ) so với năm trước, năm 2008 tốc độ tăng giảm cũn 79,92% đạt mức 13.476 trđ Tỷ trọng dư nợ ngắn hạn tổng dư nợ CVTD ổn định trung bỡnh 18% - Dư nợ trung hạn Có tỷ trọng lớn tổng dư nợ CVTD Năm 2006 tỷ trọng 55,39% năm 2007 56,48% năm 2008 57,65% Tốc độ tăng năm 2007 166% từ 19.618 trđ tăng lên 52.143 trđ, năm 2008 theo giảm xuống chung tốc độ tăng trưởng tổng doanh số, tốc độ cho vay trung hạn giảm cũn 70.03% doanh số đạt mức 92.309 trđ - Dư nợ dài hạn Tỷ trọng CVTD dài hạn giảm dần từ 25,41% năm 2006 cũn 23,40% năm 2008 nguyên nhân tốc độ tăng dư nợ dài hạn nhỏ tốc độ tăng tổng dư nợ CVTD Tốc độ tăng năm 2007 159% đạt mức 23.312 trđ, năm 2008 60,73% so với năm 2007 đạt tới 37.469 trđ Dư nợ CVTD biến động rừ rệt qua cỏc năm Trong dư nợ cho vay trung hạn chiếm tỷ trọng lớn có tốc độ tăng cao nhất, đóng góp phần lớn vào gia tăng tổng dư nợ CVTD toàn chi nhánh Dư nợ năm 2007 tăng mạnh đến năm 2008 thỡ tốc độ tăng giảm sút, yếu tố thuộc môi trường kinh tế lạm phát làm giảm nhu câu vay vốn ngân hàng người dân 2.2.2.5 Về chất lượng tín dụng tiêu dùng Ngun ThÞ Lun 25 Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp Qua số liệu hoàn toàn đánh giá mặt “lượng” hoạt động CVTD NH năm qua Nhưng chưa đủ để xem xét hiệu hoạt động Sau đây, xét mặt “chất” CVTD qua tiêu đơn giản “nợ hạn” Bảng 8.2: Nợ quỏ hạn CVTD Đơn vị: Triệu đồng So sỏnh Chỉ tiờu Nợ quỏ hạn CVTD Dư nợ CVTD Tỷ trọng nợ quỏ hạn (%) 2006 2007 2008 08/07 754 4.727 7.605 2.878 60,88 35.416 92.321 160.120 67.799 75,44 2,13 5,12 4,75 4,24 -0,37 (Nguồn: phũng kinh doanh MHB chi nhỏnh Nội) Nhìn vào bảng ta thấy hoạt động CVTD MHB Nội có tỷ trọng nợ quỏ hạn thấp, 6% Năm 2006 tỷ lệ nợ hạn NH hoạt động CVTD 2,13% tương ứng với 754 trđ tỷ trọng nhỏ so với tổng dư nợ Năm 2007 5,12% tương ứng với 4.727 trđ, năm 2007 có tỷ trọng tăng gấp lần so với năm 2006 hoạt động tín dụng tăng trưởng mạnh, nợ hạn tăng theo với mở rộng tín dụng Ngân Hàng Năm 2008 4,75% giảm 0,37% so với năm 2007, có kết Ngõn Hàng cấu lại nợ vay, phân loại nợ tập trung nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng Việc phân loại nợ không giúp NH quản lý nợ vay tốt mà sở để MHB Nội đưa nhìn sâu sắc hoạt động CVTD đưa giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu hoạt động cho vay 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TèNH HèNH CVTD TẠI MHB NỘI 2.3.1 Những kết đạt Trong năm vừa qua MHB Nội cho thấy phát triển nhanh bền vững đồng thời có xu hướng xu hướng quan tâm cách tích cực đến sản phẩm, dịch vụ tài ngân hàng người tiêu dùng Với đa dạng loạt sản phẩm CVTD với phong cách phục vụ khách hàng Ngun ThÞ Lun 26 Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp chuyên nghiệp mang đến cho MHB Nội kết thuận lợi hoạt động non trẻ Thứ nhất, CVTD góp phần khơng nhỏ làm tăng thu nhập MHB Nội chiếm vị trí đáng kể việc nâng cao uy tín NH thị trường Thứ hai, sản phẩm CVTD sở đánh giá khách hàng, quản lý thu nợ tập trung mang đến cho người tiêu dùng hàng loạt sản phẩm chất lượng cao hấp dẫn Thứ ba, CVTD đẩy mạnh hoạt động liên kết với cửa hàng, nhà sản xuất, siêu thị cho vay MHB Nội để hỗ trợ cho khách hàng nhanh thuận tiện 2.3.2 Những mặt hạn chế nguyên nhân Mặc dù MHB Nội cố gắng hoạt động CVTD khách hàng cá nhân coi “lĩnh vực” quan trọng chiến lược phát triển NH, thời gian qua tiến hành hoạt động NH khơng tồn định : - Tỷ trọng dư nợ CVTD so với tổng dư nợ tín dụng NH có tăng trưởng đáng kể song chiếm tỷ lệ khiêm tốn ( nước phát triển tỷ lệ 40- 50%) - Các sản phẩm đa dạng mang nhiều điểm chung so với NH khác khối NHTMCP Các sản phẩm CVTD MHB Nội chưa thực mang nét riêng biệt - Số lượng khách hàng đến với dịch vụ MHB Nội lớn nên việc giải thủ tục hồ cho vay chưa linh hoạt, rườm rà phức tạp thời gian Trong cỏc Ngõn hàng khác đưa dịch vụ tương tự với chất lượng cao (rỳt ngắn thời gian, thủ tục) thỡ chất lượng dịch vụ MHB Nội chưa thay đổi nhiều để tăng tính Ngun ThÞ Lun 27 Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp cạnh tranh Thêm vào sức hút thị trường CVTD hấp dẫn khiến cạnh tranh đẩy lên đến cao trào Chính điều làm khả mở rộng thị trường MHB Nội thời gian tới khó khăn * Nguyên nhân mặt hạn chế + Chính sách cho vay chưa cụ thể, rõ ràng: có nhiều cố gắng việc phát triển CVTD năm vừa qua loại hình sản phẩm dịch vụ nên MHB Nội chưa thể hoàn chỉnh sách cách phù hợp Trong phải kể ra: Quy trình thẩm định duyệt cho vay rườm rà, phức tạp chi tiết lại không đảm bảo mức độ an tồn vay khơng đáp ứng nhu cầu vay vốn gấp rút khách hàng + Nguồn nhân lực cho hoạt động CVTD hạn chế: Trình độ cán bộ, nhân viên chưa trang bị đầy đủ kỹ bán hàng nên khả phát triển khác hàng hạn chế Cơng tác kiểm tra sau giải ngân cán bộ, nhân viên chưa thực nghiêm túc, thường xun Việc chun mơn hố phân cơng lao động phận phòng dịch vụ khách hàng giúp công việc thực nhanh có điểm bất lợi mà khách hàng phải giao dịch với nhiều người Thêm vào nhân viên phụ trách mảng CVTD chưa thực chuyên nghiệp ( nhân viên tập trung chủ yếu vào sản phẩm tiêu dùng trả góp, nhà mới, mua hàng hố trả góp, loại hình khác thực chưa đưa kế hoạch đồng , có phát sinh nhân viên cho vay lúng túng…) + Hệ thống sản phẩm chưa thật hoàn thiện: Việc tiếp cận hãng xe chưa thực cách Chưa có sách liên kết cụ thể công ty xây dựng tạo lập tìm kiếm khách hàng tiềm Và triển khai việc cho vay thẻ Ngun ThÞ Lun 28 Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp + Một số khó khăn mơi trường vĩ mơ: Hệ thống pháp luật chung cho tồn kinh tế chưa hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ, nhiều quy định pháp lý chồng chéo Thơng tin tín dụng có thời điểm chưa phản ánh đầy đủ tình hình thực tế Giữa quan ban ngành có liên quan chưa có phối hợp đồng để tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng thực quy định Nhà nước CHƯƠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY TIấU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SễNG CỬU LONG CHI NHÁNH NỘI 3.1 ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA MHB NỘI Dựa kết đạt năm 2008 điều kiện kinh tế xã hội thời gian tới, MHB đưa tiêu phấn đấu năm 2009 sau: - Tổng tài sản tăng 70% so với năm 2009, đạt 18.000 tỷ Trong đó, vốn huy động dân cư đạt 2.458 tỷ tổ chức kinh tế 1.213 tỷ(tăng 100%) Ngun ThÞ Lun 29 Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp - Dư nợ cho vay đạt 8.876 tỷ ( tăng 60%) Mục tiêu NH tiếp tục mở rộng tín dụng khu vực doanh nghiệp quốc doanh khách hàng cá nhân trở thành NH cú tốc độ tăng trưởng phỏt triển mạng lưới nhanh hệ thống NH thương mại Nhà Nước Theo đó, tín dụng cá nhân ( đặc biệt tín dụng tiêu dùng) tín dụng doanh nghiệp quốc doanh giữ vai trò chủ đạo hoạt động kinh doanh NH Để thực mục tiêu chung mục tiêu hoạt động tín dụng tiêu dùng nói riêng MHB đưa chiến lược phát triển tín dụng tiêu dùng năm tới sau: Tiếp tục đa dạng hoá sản phẩm, nghiên cứu phát triển thêm sản phẩm CVTD mới, dịch vụ cung ứng kèm bên cạnh nâng cao chất lượng, hoàn thiện sản phẩm CVTD có Đồng thời lên kế hoạch mở rộng thị trường, đẩy mạnh hoạt động Marketing nhằm thu hút khách hàng - Xây dựng phong cách hoạt động chuyên nghiệp thực cho mảng tín dụng tiêu dùng Phát triển đồng bộ, có trọng điểm mảng CVTD - Các quy chế tín dụng cần phải củng cố hồn thiện, số cơng cụ đưa vào áp dụng quy trình cho vay cụ thể loại hình sản phẩm cho phù hợp với hoạt động thực tế NH - Mở rộng mạng lưới chi nhánh, nâng cao chất lượng số lượng đội ngũ làm công tác cho vay thông qua tuyển dụng, đồ tạo lại, tập huấn…để từ nâng cao chất lượng tín dụng tiêu dùng NH - Công tác quản trị rủi ro phải theo định hướng NH đại, tiếp tục chương trình quy chế hóa quy trình hố hoạt động tín dụng tiêu dùng Tăng cường hoạt động tổ chức kiểm tra, kiểm sốt rủi ro… - Có phối kết hợp với công ty kinh doanh bán tơ, văn phòng du học, cửa hàng mạng lưới cho vay mua hàng hố….để thuận tiện việc kiểm tra nguồn vốn vay đồng thới qua họ để tìm hiểu thông tin khách hàng nhờ họ giới thiệu dịch vụ CVTD NH Ngun ThÞ Lun 30 Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp Vậy để thực chiến lược cách thành cơng có hiệu cao, xem xét giải pháp mang tính khả thi NH? 3.2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CVTD CỦA MHB NỘI 3.2.1 Hồn thiện sách quy trình CVTD MHB Nội cần có sách cụ thể, rõ ràng hoạt động tín dụng nói chung hoạt động CVTD nói riêng Theo đó, ngân hàng nên thay đổi cách nghĩ, cách làm cán bộ, nhân viên tín dụng hoạt động CVTD Họ phải coi đối tượng khách hàng cá nhân đối tượng khách hàng chủ đạo mà ngân hàng cần hướng tới MHB Nội cần có thống quan điểm đạo hoạt động CVTD từ đầu : tổ chức trao đổi nghiệp vụ có phát sinh văn bản, quy định Ban lãnh đạo sớm cho triển khai thực thống công khai quy định, hướng dẫn cụ thể toàn ngân hàng Cải thiện quy trình cho vay đảm bảo số tiêu chuẩn sau: - Tạo cho khách hàng thuận tiện thoải mái giao dịch với ngân hàng - Giảm bớt thủ tục hành rườm rà không cần thiết - Hỗ trợ giúp đỡ khách hàng suốt q trình hành rườm rà 3.2.2 Nâng cao chất lượng cán bộ, nhân viên công tác quản lý nhân Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán nhân viên cho việc mở rộng hoạt động cho vay nói chung CVTD nói riêng, cần phải thực biện pháp sau: - Tổ chức đào tạo gắn liền với hoạt động CVTD: thường xuyên giáo dục đạo đức, phẩm chất trị -Tổ chức khoá đào tạo phù hợp, tránh lãng phí Ngân hàng cần trọng đến đào tạo kỹ CVTD để nhân viên trao đổi, học tập kinh nghiệm - Ban lãnh đạo cần xem xét chế cụ thể nhân viên có đóng góp hiệu cơng việc Bộ phận có xem xét, đánh giá đề xuất 31 Ngun ThÞ Lun Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp cụ thể cá nhân đạt hiệu cao cơng việc, thời kỳ để có sách đãi ngộ hợp lý - Yêu cầu nhân phận phải tìm hiểu lại cách rõ ràng, sâu sắc sản phẩm dịch vụ CVTD Qua thấy vướng mắc, khó khăn q trình thực nghiệp vụ nhằm đưa đề xuất tháo gỡ để thực 3.2.3 Hoàn thiện sản phẩm CVTD Việc hoàn thiện số sản phẩm góp phần đưa hoạt động CVTD MHB Nội tiến thêm bước đáng kể - Trả góp xe ô tô: Cần kết hợp phòng ban ngân hàng để tiến hàng rà soát lại hãng xe, liên hệ để phối hợp với hãng xe tài trợ mua xe cá nhân Thực thông qua việc lên danh sách hãng xe, thiết lập lại mối quan hệ với hãng xe để ký hợp đồng liên kết, từ tạo nên kênh tiếp nhận thông tin khách hàng vay - Hỗ trợ du học: Thực tiếp cận lại công ty du học Tham gia vào buổi lễ giới thiệu, quảng cáo du học trung tâm, trường đại học nước Việt Nam để tiếp thị hình thức cho vay du học Tìm hiểu thống lại biểu mẫu hình thức tài trợ mảng cho vay - Cho vay tín chấp cán cơng nhân viên thông qua phương thức người đại diện: Đây giải pháp vừa phát triển hoạt động CVTD tín chấp cán cơng nhân viên, vừa phòng ngừa rủi ro khách quan từ phía khách hàng như: tai nạn, bệnh tật, thất nghiệp…Việc cho vay tín chấp cán công nhân viên thông qua người đại diện dựa sở xác định rõ trách nhiệm quyền lợi bên tham gia, phối hợp chặt chẽ bên trình thẩm định, xét duyệt cho vay thu hồi nợ vay 3.2.4 Tăng cường hoạt động Marketing NguyÔn ThÞ Lun 32 Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp - Đổi phong cách giao tiếp với khách hàng: Với phương châm hoạt động hướng tới khách hàng cá nhân nên phong cách giao tiếp với khách hàng tạo điều kiện nâng cao hiệu hoạt động CVTD nói riêng tín dụng tồn ngân hàng nói chung - Phát triển hoạt động quảng bá cho hoạt động CVTD: Khi thực giao tiếp với khách hàng sản phẩm CVTD, MHB Nội nên có tờ rơi quảng cáo giới thiệu loại hình sản phẩm, nêu rõ lợi ích khách hàng sử dụng sản phẩm Đồng thời tăng cường việc quảng cáo thơng qua truyền hình, tạp chí, qua người vay tiêu dùng ngân hàng 3.2.5 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình cho vay trả nợ vay Ngân hàng cần quan tâm đến công tác kiểm tra, giám sát khách hàng sử dụng vốn vay nhằm bảo đảm vốn mà ngân hàng đầu tư mục đích, không trái với quy định pháp luật sở nâg cao hiệu vốn đầu tư Tập trung xử lý, thu hồi nợ hạn Đôn đốc cán bộ, nhân viên để thực việc thu nợ gốc lãi hạn Đồng thời đưa đề xuất xử lý khoản nợ hạn khách hàng cá nhân 3.2.6 Nâng cấp sở vật chất tích cực mở rộng mạng lưới chi nhánh Cơ sở vật chất đóng vai trò quan trọng việc tạo nên ấn tượng tốt đẹp ngân hàng Không gian làm việc ngân hàng nên bố trí hợp lý tranh ảnh, panơ, áp phích để khách hàng đến giao dịch tiếp cận thông tin cách nhanh Các chi nhánh cần mở rộng tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển hoạt động CVTD đến người dân Chi nhánh cần bố trí nhân viên báo cáo vướng mắc phản hồi khách hàng để tiến hành giải đề xuất Ban lãnh đạo hướng giải dứt điểm tồn Ngun ThÞ Lun 33 Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp 3.2.7 Áp dụng công nghệ thông tin đại vào hoạt động hệ thống ngân hàng Việc hoàn thiện sản phẩm dịch vụ ngân hàng đem lại hiệu dựa tảng công nghệ thông tin tiên tiến đại Vì thời gian tới MHB Nội nên tiếp tục đầu tư đổi cơng nghệ hoạt động Khi hướng vào đối tượng khách hàng cá nhân việc đổi công nghệ lĩnh vực liên quan giúp MHB Nội thu hút khách hàng giữ khách hàng 3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 3.3.1 Kiến nghị với ngõn hàng phát triển nhà đồng sông cửu long MHB Nội nên có sách hỗ trợ cho Chi nhánh việc triển khai loại hình tín dụng tiêu dùng mới, cụ thể sản phẩm CVTD, triển khai thống hệ thống quy trình, mẫu biểu, loại sản phẩm…Tổ chức truyền tải ý nghĩa mục đích chiến lược đến nhân viên , cán tín dụng tiêu dùng, hoạch định song song chiến lược mở rộng mạng lưới, tiếp thị quảng cáo, tuyển dụng cán phù hợp Tiến hàng tổ chức theo dõi đánh giá, phân tích định kỳ vay, tình hình hoạt động tín dụng tiêu dùng theo mốc thời gian định, qua phát xử lý có hiệu khoản nợ có dấu hiệu suy giảm khả toán, nợ xấu Thực hiên phân loại nợ khoản nợ có vấn đề MHB Nội nên thơng thống việc đưa điều kiệnđối với CVTD để mở rộng đối tượng khách hàng vay Việc mở rộng điều kiện vay vốn theo hướng khách hàng có nhu cầu vay tín dụng tiêu dùng đáp ứng miễn chứng minh khả tài trợ 3.3.2 Kiến nghị với NH Nhà nước Trong năm tới hoạt động tín dụng nói chung tín dụng tiêu dùng nói riêng phát triển mạnh mẽ Đặc biệt hoạt động CVTD Ngun ThÞ Lun 34 Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp NHTMCP Vì NH Nhà nước cần ban hành hệ thống hướng dẫn cụ thể loại hình sản phẩm dịch vụ CVTD, đồng thời ban hành văn hỗ trợ, khuyến khích CVTD tạo điều kiện thuận lợi cho NHTM phát triển hoạt động , dịch vụ Phát huy vai trò Trung tâm Thơng tin tín dụng NH Nhà nước (CIC) Trong thời đại cơng nghệ thông tin đại ngày nay, hầu hết NHTM tích cực phát huy tính hiệu hệ thống quản lý thông tin khách hàng NH Đặc biệt cán tín dụng, thông tin khách hàng quan trọng trước đưa định cho vay hay khơng, họ phải tìm hiểu thơng tin khách hàng từ nhiều nguồn thông tin khác Tuy nhiên, nguồn thông tin đáng tin cậy CIC lại thiếu tính cập nhật, thơng tin chủ yếu đưa lại thơng sẵn có khơng phục vụ nhiều cho NHTM Như vậy, để hỗ trợ cho NH khoản vay, NH Nhà nước nên tăng cường phát huy hoạt động CIC, đầu tư trang thiết bị tăng cường cán để cung cấp thông tin cách cập nhật xác 3.3.3 Kiến nghị với quan hữu quan Các quan liên quan cần triển khai tốt thủ tục đăng ký giao dịch đảm bảo, đưa thơng tin nhanh chóng, xác lên Website liên quan để NH truy cập dễ dàng, tạo điều kiện tốt cho NH hồn thành cơng việc đề Các cấp ngành cần hoàn chỉnh chế sách, có hướng dẫn cụ thể, có trách nhiệm cung cấp thông tin cần thiết NH đề xuất Bên cạnh đó, cần phải có chế linh hoạt thoáng việc xử lý công việc phát sinh liên quan đến NH Chỉ đạo quan chức tạo điều kiện giúp đỡ NH việc thẩm định cho vay, hoàn thiện thủ tục vay vốn, xử lý tài sản chấp…Các quan chức Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát, Cơng an, Thanh tra….cần có quan tâm hỗ trợ ngành việc thu hồi nợ NguyÔn ThÞ Lun 35 Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp Ngun ThÞ Lun 36 Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp KẾT LUẬN Hiện hầu phát triển, hoạt động CVTD khơng vấn đề mẻ, chiếm phần khơng nhỏ tổng dư nợ tín dụng ngân hàng, với hình thức cho vay sản phẩm dịch vụ đa dạng, mang tính kinh tế cao Tuy nhiên, NHTM Việt Nam nay, hoạt động CVTD đơn điệu, đáp ứng phần nhỏ nhu cầu cầu khách hàng Trong đó, với phát triển mạnh mẽ kinh tế, đời sống nhân dân cải thiện đáng kể, nhu cầu chi tiêu phục vụ đời sống ngày cao, điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng nói chung lĩnh vực CVTD nói riêng phát triển Mặc dù hoạt động phát triển Việt Nam khoảng 10 năm trở lại mang lại hiệu kinh tế xã hội thiết thực CVTD không làm lợi cho NHTM mà tạo điều kiện cho kinh tế phát triển Nhận thức điều đó, NH Phát Triển Nhà Đồng Bằng Sơng Cửu Long khụng ngừng, cải thiện đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng cách đầy đủ Theo định hướng hoạt động đó, MHB Nội triển khai thành công hoạt động CVTD ngày sâu rộng đạt kết khả quan Tuy vậy, bên cạnh kết đạt được, MHB Nội gặp khơng khó khăn ngun nhân chủ quan khách quan mang lại Trên sở nghiên cứu lý luận CVTD dựa vào thực tiễn hoạt động MHB Nội , khoá luận em đề xuất số giải pháp, kiến nghị ngân hàng kiến nghị khác có liên quan nhằm mở rộng hoạt động CVTD MHB Nội cách bền vững có hiệu Em xin chân thành cảm ơn ThS Đỗ Thùy Giao hướng dẫn giúp đỡ em hồn thiện luận văn Kính mong nhận góp ý Thầy giáo khoa Tài Chính- Ngân Hàng để viết em hoàn thiện Ngun ThÞ Lun 37 Líp: 1050 Luận văn tốt nghiệp DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giỏo trỡnh nghiệp vụ NHTM học viện tài chớnh Giỏo trỡnh tớn dụng trường Kinh Doanh Công Nghệ Nội Tạp Ngõn hàng cỏc số 2005, 2006, 2007, 2008 Perter S.Rose – Quản trị NHTM – Nhà xuất tài chớnh Nội Luật cỏc tổ chức tớn dụng Báo thường niên MHB Nội năm 2006, 2007, 2008 Các văn pháp luật quy định chung tín dụng + Quyết định 1627/2001/QĐ- NHNN Thống Đốc NHNN ban hành ngày 31/12/2001 quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng + Nghị định 178/1999/NĐ- CP đảm bảo tiền vay tổ chức tín dụng, NĐ 85/2002/NĐ- CP + QĐ HĐQT MHB ban hành quy chế cho vay khách hàng Ngun ThÞ Lun 38 Líp: 1050
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại MHB Hà Nội, Một số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng tại MHB Hà Nội, Lí LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI, 2 MỞ RỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG, THỰC TRẠNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG, 1 KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN NHÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (MHB HÀ NỘI), 2 THỰC TRẠNG CHO VAY TIấU DÙNG TẠI MHB HÀ NỘI, 3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TèNH HèNH CVTD TẠI MHB HÀ NỘI, Dựa trên những kết quả đạt được năm 2008 và điều kiện kinh tế xã hội trong thời gian tới, MHB đã đưa ra những chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2009 như sau:, 2 GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CVTD CỦA MHB HÀ NỘI, 3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay