Tai lieu boi duong hoc sinh gioi vat ly 9

43 38 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 10:27

Chuyên đề 1: Điện học Mối liên hệ cường độ dòng điện hiệu điện thế: ∎ Phát biểu: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây 𝐔𝟏 𝐈𝟏 ∎ Biểu thức: = 𝐔𝟐 𝐈𝟐 Điện trở - biến trở: a) Điện trở: ∎ Phát biểu: Cho ta biết mức độ cản trở dòng điện nhiều hay vật dẫn 𝐔 𝐥 ∎ Cơng thức tính điện trở: 𝐑 = = 𝛒 (𝛀) 𝐈 𝐒 b) Biến trở: Là điện trở dùng kỉ thuật, thay đổi trị số được, dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện mạch Kí hiệu biến trở: Định luật Ohm ∎ Phát biểu: Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện hai đầu dây tỉ lệ nghịch với điện trở dây 𝐔 ∎ Công thức: 𝐈 = 𝐑 a) Đoạn mạch nối tiếp - - Cường độ dòng điện điểm  I = I1 = I2 = … = In Hiệu điện nguồn tổng hiệu điện nhánh rẽ  U = U1 + U2 + … + Un Điện trở tương đương điện trở thay cho điện trở thành phần mắc nối tiếp với cho hiệu điện nguồn cường độ dòng điện mạch khơng thay đổi Rtđ = R1 + R2 + … + Rn Giả sử mạch điện có hai điện trở R1 nối tiếp R2  I1 = I2 = I U1 U U2 U  = = R1 R tđ R R tđ R1 R2  U1 = U U2 = U R tđ R tđ 𝐑𝟏 𝐑𝟐 Ta có: 𝐔𝟏 = 𝐔 𝐔𝟐 = 𝐔 𝐑𝟏 + 𝐑𝟐 𝐑𝟏 + 𝐑𝟐 b) Đoạn mạch song song Cường độ dòng điện mạch tổng cường độ dòng điện nhánh rẽ  I = I1 + I2 + … + In Hiệu điện nguồn hiệu điện hai đầu nhánh rẽ  U = U1 = U2 = … = Un Điện trở tương đương điện trở thay cho điện trở thành phần mắc song song với cho hiệu điện nguồn cường độ dòng điện mạch khơng thay đổi 𝟏 𝟏 𝟏 𝟏 = + +⋯+ 𝐑 𝐭đ 𝐑 𝟏 𝐑 𝟐 𝐑𝐧 - Giả sử mạch điện có hai điện trở R1 song song R2 𝐑𝟏 𝐑𝟐 Ta có: 𝐑 𝐭đ = 𝐑𝟏 + 𝐑𝟐 V ì R1 // R2  U1 = U = U  R1.I1 = Rtđ.I R2.I2 = Rtđ.I 𝐑𝟐 𝐑𝟏 Ta có: 𝐈𝟏 = 𝐈 𝐈𝟐 = 𝐈 𝐑𝟏 + 𝐑𝟐 𝐑𝟏 + 𝐑𝟐 Định luật Kirchhoff (Định luật Nút) - Phát biểu: Tại nút mạch điện tổng đại số cường độ dòng điện (hay tổng dòng điện vào nút tổng dòng điện khỏi nút) - Biểu thức: I1 + I2 = I3 + I4 + I5 Điện Công suất điện a) Công suất điện - Cho ta biết mức độ hoạt động mạnh hay yếu dụng cụ điện - Công thức: P = U.I (W) + Mạch nối tiếp: P = R.I2 𝐔𝟐 + Mạch song song mạch có điện trở: 𝓟 = 𝐑 - Ý nghĩa số Vôn - số Oát dụng cụ điện: + Số Vôn (V): hiệu điện định mức để dụng cụ điện hoạt động bình thường + Số Oát (W): công suất định mức để dụng cụ điện hoạt động bình thường b) Điện Cơng dòng điện - Dòng điện có mang lượng gọi điện - Công lượng điện bị chuyển hóa thành dạng lượng khác đoạn mạch - Cơng thức tính cơng: A = P.t = U.I.t (J) Định luật Jun – Lenxơ - Nhiệt lượng tỏa dây dẫn tỉ lệ thuận với: điện trở, bình phương cường độ dòng điện thời gian dòng điện chạy qua dây - Công thức: Qtỏa = R.I2.t (J) 1J = 0,24Calo - Bài tập ví dụ Dạng 1: Vẽ lại mạch điện Dạng 2: Tính giá trị: điện trở tương đương, cường độ dòng điện, hiệu điện Ví dụ 1: Cho mạch điện (R1 // R2 // R3), biết hiệu điện nguồn 8V, R1 = 2Ω, R2 = 4Ω, R3 = 8Ω a) Vẽ mạch điện b) Tính điện trở tương đương mạch, cường độ dòng điện qua điện trở Ví dụ 2: Cho mạch điện gồm điện trở R1, R2, R3, biết R1 = R2 = R3 = R = 6Ω, hiệu điện nguồn 18V Tính điện trở tương đương mạch, cường độ dòng điện hiệu điện qua điện trở trường hợp sau: a) (R1 // R2) nối tiếp R3 b) (R1 nối tiếp R2) // R3 Ví dụ 3: Cho mạch điện hình dưới, biết Unguồn = 3V, R1 = R2 = 2Ω, R3 = 3Ω Tính: a) Điện trở tương đương mạch b) Cường độ dòng điện hiệu điện qua điện trở Ví dụ 4: Tìm cường độ dòng điện hiệu điện qua điện trở, số ampe kế vơn kế (nếu có) biết Unguồn = 24V, R1 = R3 = 6Ω, R2 = R4 = 8Ω Ví dụ 5: Vẽ lại mạch điện, tính điện trở tương đương, cường độ dòng điện hiệu điện qua điện trở Biết R1 = 3Ω, R2 = R3 = R4 = 6Ω, Unguồn = 12V Ví dụ 6: Cho mạch điện hình bên, R1 = 3Ω, R2 = R4 = 12Ω Một nguồn điện có hiệu điện U = 18V khơng đổi nối vào hai đầu A B mạch điện a) Biết R3 = 3Ω, tìm cường độ dòng điện qua R3 b) Biết cường độ dòng điện qua R3 0,5A Tính R3 Ví dụ 7: Cho ba điện trở R1 = R2 = R3 = R Hãy vẽ mạch điện có từ ba điện trở tính điện trở tương đương cách vẽ Ví dụ 8: Cho mạch điện hình Trong đó: R1 = 36, R2 = 12, R3 = 20, R4 = 30, Unguồn = 54V a) Tính điện trở tương đương mạch b) Tìm cường độ dòng điện qua điện trở Ví dụ 9: Cho mạch điện hình Biết R1 = R2 = R3 = R4 = 3, UAB = 15V a) Tính UNB trường hợp khóa K mở b) Tính IAB trường hợp khóa K đóng khóa K mở Ví dụ 10: Cho mạch điện hình Biết R1 = R2 = 5, R3 = R4 = R5 = R6 = 10 Điện trở ampe kế nhỏ không đáng kể a) Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB b) Cho hiệu điện hai điểm A, B UAB = 30V Tìm cường độ dòng điện qua điện trở số ampe kế Ví dụ 11: Cho mạch điện hình vẽ, biết UAB = 24V, điện trở R1 = R2 = R3 = R4 = R5 = 10 Điện trở ampe kế dây nối khơng đáng kể a) Tính điện trở tương đương mạch b) Tìm số ampe kế Dạng 3: Bài toán đèn tính số điện trở Ví dụ 1: Cho mạch điện hình Biết Unguồn = 12V, R1 = 6Ω, biết RA nhỏ Đèn có ghi: 6V – 3W, Rx biến trở có giá trị 6Ω a) Tính điện trở tương đương tồn mạch b) Tính số ampe kế c) Độ sáng đén Ví dụ 2: Có hai loại đèn Đ1: (12V – 9W) Đ2: (12V – 12W) biến trở R, mắc vào nguồn điện có hiệu điện 24V Hãy xác định cách mắc đèn vẽ sơ đồ cách mắc Cách mắc có lợi hơn? Ví dụ 3: Có số bóng đèn hoạt động bình thường với U = 110V có cơng suất 25W, 50W, 75W, 100W, 150W Xác định cách mắc đèn để chúng sáng bình thường với nguồn 220V Ví dụ 4: Một đoạn mạch gồm bóng đèn có ghi 6V – 4,5W mắc nối tiếp với điện trở R = 2 đặt vào hiệu điện không đổi 10V a) Nhận xét độ sáng bóng đèn? b) Để bóng đèn sáng bình thường, phải mắc thêm điện trở R' có độ lớn mắc nào? Ví dụ 5: Một bóng đèn dây tóc có ghi 20V – 5W điện trở R = 20Ω mắc nối tiếp với vào nguồn điện 24V a) Tính điện trở mạch cường độ dòng điện qua bóng đèn b) Tính cơng suất tiêu thụ đèn c) Tìm R để đèn sáng bình thường Ví dụ 6: Có hai điện trở loại R1 = 4Ω, R2 = 6Ω, số điện trở loại trường hợp để mạch có điện trở tương đương 40Ω Ví dụ 7: Hãy xác định số điện trở tối thiểu cần loại 3Ω để mắc thành mạch điện có điện trở tương đương 4Ω Vẽ sơ đồ mạch điện lúc Ví dụ 8: Một kim loại có điện trở tổng cộng 100Ω Chúng cắt thành đoạn có điện trở Tìm số đoạn cắt điện trở đoạn Dạng 4: Biến trở Cơng suất cực đại Ví dụ 1: Cho mạch điện hình bên mắc vào nguồn có hiệu điện U khơng đổi Tìm R để cơng suất cực đại Tính giá trị cực đại Áp dụng số U = 12V, R0 = 4Ω Ví dụ 2: Cho mạch điện hình Biết U = 24V, R0 = 6, R1 = 4, R2 biến trở a) Tìm R2 để PAB max Tính PAB max? b) Tìm R2 để P2 max Tính P2 max? Ví dụ 3: Cho mạch điện hình Cho U = 12V, R1 = 6, Px max = 4W Thay đổi Rx cơng suất tỏa nhiệt Rx cực đại Px max Tính R2 Ví dụ 4: Cho mạch điện hình dưới, biết R = 4Ω, đèn ghi: 6V – 3W, UAB = 9V không đổi, Rx biến trở, điện trở đèn không thay đổi Tìm Rx để: a) Đèn sáng bình thường b) Cơng suất biến trở lớn Tìm cơng suất c) Công suất đoạn MN lớn Tìm giá trị d) Cơng suất tồn mạch lớn Tính giá trị Ví dụ 5: Cho mạch điện hình vẽ Hiệu điện hai đầu mạch U = 12V, biết R1 = 0,5Ω, R2 = 6Ω, R3 = 12Ω Điện trở R có giá trị thay đổi từ đến vô Điện trở ampe kế không đáng kể a) Điều chỉnh R = 1,5Ω Tìm số ampe kế công suất đoạn AB b) Điều chỉnh R cơng suất R đạt giá trị cực đại Ví dụ 6: Có hai bóng đèn: Đ1: (220V – 100W) Đ2: (110V – 60W) a) Ghép hai bóng đèn nối tiếp Hỏi cơng suất tối đa mà hai bóng đèn chịu b) Ghép hai bóng đèn song song Hỏi cơng suất tồi đa mà hai bóng đèn chịu Ví dụ 7: Cho mạch điện hình Biết U = 6V, đèn có ghi (4,5V – 8,1W), MN dây dẫn đồng chất tiết diện Bỏ qua điện trở ampe kế dây nối MC a) Biết đèn sáng bình thường ampe kế IA = 2A Tính tỉ số NC ? b) Thay đổi vị trí chạy C đến vị trí NC = 4MC Ampe kế bao nhiêu? Độ sáng đèn thay đổi sao? Dạng 5: Mắc thêm điện trở, vơn kế Ví dụ 1: Giữa hai điểm M, N có hiệu điện khơng đổi 12V, có hai điện trở R1 R2 mắc nối tiếp Biết R1 = 30, R2 = 20 Mắc thêm R3 // R2 cho I1 = 5I2 Tính R3? Ví dụ 2: Hai điện trở R1 = 60Ω mắc song song R2 = 40Ω Biết cường độ dòng điện mạch lúc 0,5A Mắc thêm R3 nối tiếp vào mạch ban đầu Tính R3 để P1 = 2P3 Ví dụ 3: Giữa hai điểm A B có hai điện trở R1 nối tiếp R2, cho biết Unguồn = 12V, R1 = R2 = 4Ω Mắc thêm R3 vào mạch R3 // (R1 nối tiếp R2) cho cường độ dòng điện mạch tăng 0,5A Tính R3 Ví dụ 4: Giữa hai điểm M, N có hai điện trở R1 nối tiếp R2, UMN = 24V Nếu mắc thêm vơn kế có điện trở r vào hai đầu R1 vơn kế 8V Nếu mắc vơn kế vào hai đầu R2 vơn kế 10V Tìm R1 R2 Ví dụ 5: Hai điện trở R1 = R2 = R mắc nối tiếp Nếu mắc vơn kế song song với R1 vơn kế 20V Nếu vôn kế mắc song song với R2 vơn kế 30V Biết hiệu điện nguồn 90V a) Hỏi không mắc vôn kế U1, U2? b) Tính giá trị R biết điện trở vơn kế 30kV Ví dụ 6: Cho mạch điện hình dưới, biết UAB = 76V Dùng vơn kế có điện trở r mắc vào hai điểm A D vơn kế 32,57V Tìm số vôn kế mắc vào hai điểm A C? Ví dụ 7: Hai điện trở R1 R2 giống mắc nối tiếp vào hai điểm A, B có hiệu điện khơng đổi U Cường độ dòng điện đo qua điện trở 10mA Khi mắc thêm vôn kế song song với điện trở R1 dòng điện qua R1 có cường độ 8mA vơn kế 3V a) Tại dòng điện qua R1 lại giảm b) Tìm cường độ dòng điện qua R2 c) Tính hiệu điện U - Bài tập nâng cao Bài 1: Người ta dùng nguồn điện có hiệu điện khơng đổi U0 = 12V để thắp sáng bóng đèn có hiệu điện định mức Uđm = 6V, có cơng suất khoảng từ 1,5W đến 3W Biết R0 = 2 Hỏi phải dùng loại nào, bóng ghép để chúng sáng bình thường? Bài 2: Trên đoạn mạch, hiệu điện khơng đổi U, có ampe kế có điện trở r biến trở mắc nối tiếp Khi điều chỉnh cường độ dòng điện I1 = 4A cơng suất tiêu thụ biến trở 40W, điều chỉnh cường độ dòng điện I2 = 3A cơng suất tiêu thụ biến trở 31,5W, điều chỉnh cường độ dòng điện I3 = 2A cơng suất tiêu thụ biến trở bao nhiêu? Bài 3: Cho biết: R1 = R2 = 2; R3 = R4 = R5 = R6 = 4 Điện trở ampe kế nhỏ khơng đáng kể a) Tính RAB b) Cho UAB = 12V Tìm cường độ dòng điện qua điện trở số ampe kế Bài 4: Cho biết: UAB = 6V; R1 = R2 = R3 = R4 = 2; R5 = R6 = 1; R7 = 4 Điện trở vôn kế lớn, điện trở ampe kế nhỏ không đáng kể Tính RAB, cường độ dòng điện qua điện trở, số ampe kế vôn kế Bài 5: Cho mạch điện hình vẽ, vơn kế có điện trở vơ lớn Khi K1, K2 đóng vơn kế V, R1 = R2, R4 = 3R3 a) Tính UAB? Xác định chiều dòng điện qua vôn kế b) Vôn kế nếu: - K1 đóng K2 mở - K1 mở K2 đóng Bài 6: Cho mạch điện hình vẽ, điện trở có giá trị r, ampe kế có điện trở khơng đáng kể Ampe kế A1 A Tìm số ampe kế A2, A3? Bài 7: Cho mạch điện hình vẽ, ampe kế giống có giá trị RA, điện trở có giá trị r nhau, A2 A, A3 0,5 A Tìm số A1? Bài 8: Cho mạch điện hình bên Đèn có ghi: 5V – 3W, thay đổi giá trị biến trở R để cơng suất đạt giá trị cực đại 9W, đèn sáng bình thường Bỏ qua điện trở dây dẫn Tính giá trị R0 U Bài 9: Cho mạch điện hình bên, mạch có điện trở 8Ω Nếu thay đổi vị trí R1 R2 mạch có điện trở 16Ω, thay đổi vị trí R1 R3 mạch có điện trở 10Ω Tìm giá trị R1, R2 R3 Biết hiệu điện nguồn không đổi R2 R3 R1 Bài 10: Cho mạch điện hình vẽ Các vơn kế có điện trở lớn, ampe kế khóa K có điện trở nhỏ • K mở, vơn kế 16V • K đóng, vơn kế 10V, vơn kế 12V, ampe kế 1A Tính điện trở R4 Biết R3 = 2R1 Bài 11: Cho mạch điện hình Biết R1 = 30, R2 = 15, R3 = 5, R4 biến trở, hiệu điện UAB không đổi, bỏ qua điện trở Ampe kế, dây nối khóa K a) Khi K mở, điều chỉnh R4 = 8, Ampe kế 0,3A Tính hiệu điện UAB b) Điện trở R4 để k đóng hay K mở Ampe kế giá trị khơng đổi? Tính số Ampe kế cường độ dòng điện qua khóa K K đóng R1 Bài 12: Cho điện trở có giá trị R0, R4 A B mắc với theo cách khác nối R R + vào nguồn điện không đổi xác định mắc nối tiếp A với điện trở r Khi điện trở mắc nối tiếp K cường độ dòng điện qua điện trở 0,2A, điện trở mắc song song cường độ dòng điện qua điện trở 0,2A a) Xác định cường độ dòng điện qua điện trở R0 trường hợp lại? b) Trong cách mắc trên, cách mắc tiêu thụ điện nhất? Nhiều nhất? c) Cần điện trở R0 mắc chúng vào nguồn điện không đổi có điện trở r nói để cường độ dòng điện qua điện trở R0 0,1A? Bài 13: Có hai loại bóng đèn dây tóc, loại Đ1 có ghi 110V – 100 W, loại đèn Đ2 có ghi 110V – 40W a) So sánh điện trở cuả hai loại đèn chúng thắp sáng bình thường b) Có thể mắc nối tiếp hai đèn mắc vào hiệu điện 220 V không? Nếu phải sử dụng hiệu điện 220V với hai loại đèn dây dẫn có cách mắc thích hợp (các đèn sáng bình thường) số đèn hai loại đưa vào mạch không q 14 (giải thích có tính tốn) Bài 14: Cho mạch điện Biết: U = 180V; R1 = 2000; R2 = 3000 a) Khi mắc vơn kế có điện trở Rv song song với R1, vôn kế U1 = 60V Hãy xác định cường độ dòng điện qua điện trở R1 R2 b) Nếu mắc vôn kế song song với điện trở R2, vôn kế bao nhiêu? Bài 15: Cho mạch điện Hiệu điện hai điểm A B 20V không đổi Biết R1 =  , R2 = R4 = R5 =  , R3 =  Điện trở ampe kế dây nối khơng đáng kể Khi khố K mở Tính: a) Điện trở tương đương mạch b) Số ampe kế Thay điện trở R2 R4 điện trở Rx Ry, khố K đóng mở ampe kế 1A Tính giá trị điện trở Rx Ry trường hợp Bài 16: Cho mạch điện sơ đồ hình dưới, biết R1 = 400Ω, R2 = R3 = 600Ω, R4 biến trở Dặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện UAB = 3,3 V Mắc vào điểm C, D ampe kế có điện trở khơng đáng kể điều chỉnh R4 = 1400 Ω Tìm số ampe kế chiều dòng điện qua ampe kế Thay ampe kế vơn kế có điện trở lớn: a) Tìm số vơn kế, cho biết cực dương vôn kế phải mắc vào điểm nào? b) Điều chỉnh R4 cho vơn kế V Tìm hệ thức liên hệ điện trở R1, R2, R3, R4 tính R4 Khi thay vơn kế điện trở R5 = 1000Ω cường độ dòng điện qua điện trở qua mạch thay đổi nào? Bài 17: Bốn điện trở giống hệt ghép nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện khơng đổi UMN = 120V Dùng vôn kế V mắc vào M C vôn kế 80V Vậy lấy vôn kế mắc vào hai điểm A B số vôn kế V bao nhiêu? R R R R Bài 18: Cho mạch điện hình Mạch nối với nguồn điện có hiệu điện không đổi UAB = 11,4 V Cho biết R1 = 1,2Ω; R2 = 6Ω R3 biến trở Trên bóng đèn Đ có ghi V – W a) Cho R3 = 12Ω, tìm cơng suất tiêu thụ đèn Đ b) Tìm R3 để đèn Đ sáng định mức Bài 19: Cho mạch điện hình vẽ: U = 24V, R1 = 4Ω, R2 = 20Ω, Đèn Đ ghi (6V – 6W), chạy C biến trở R2 trượt dọc R2 từ A đến B a) Xác định vị trí C để đèn sáng bình thường b) Khi C dịch chuyển từ trái sang phải (từ phía A sang B) độ sáng đèn thay đổi nào? Bài 20: Hai bóng đèn có cơng suất định mức nhau, mắc với điện trở R = 5Ω khóa K có điện trở khơng đáng kể vào hiệu điện U không đổi sơ đồ hình 3: - Khi K1 đóng, K2 mở đèn Đ1 sáng bình thường cơng suất tiêu thụ toàn mạch P1 = 60W - Khi K1 mở, K2 đóng đèn Đ2 sáng bình thường cơng suất tiêu thụ toàn mạch P2 = 20W a) Tính tỉ số cơng suất tỏa nhiệt điện trở R hai trường hợp b) Tính hiệu điện U công suất định mức đèn Bài 21: Cho mạch điện hình vẽ, UMN = 24V, R1 = 15Ω, R2 = 8Ω, R3 = 5Ω, R4 = 200Ω, ampe kế 1A, Vôn kế 8V Hãy xác định điện trở ampe kế, vôn kế - Chuyên đề 2: Nhiệt học Nguyên lí truyền nhiệt Vật truyền nhiệt có nhiệt độ cao vật nhận nhiệt Quá trình truyền nhiệt kết thúc hai vật có nhiệt độ Nhiệt lượng vật tỏa nhiệt lượng vật thu vào Nhiệt dung riêng chất cho biết nhiệt lượng cần thiết để làm cho 1kg chất tăng thêm 10C Cơng thức tính nhiệt lượng Cơng thức: 𝐐 = 𝐦 𝐜 ∆𝐭 Trong đó: Q nhiệt lượng vật thu vào hay vật tỏa (J) m khối lượng vật (kg) c nhiệt dung riêng chất làm nên vật (J/kg.K) ∆t độ giảm nhiệt độ hay độ tăng nhiệt độ (0C) Phương trình cân nhiệt Qthu = Qtỏa Nếu có hao phí thì: Qthu = H.Qtỏa (với H hiệu suất) Giả sử có hai vật truyền nhiệt: vật có m1, c1, t1; vật có m2, c2, t2 Khi cho hai vật truyền nhiệt cân hệ có nhiệt độ t (với t2 > t1) Qthu = m1c1∆t1 = m1c1(t – t1) Qtỏa = m2c2∆t2 = m2c2(t2 – t) Định luật bảo toàn nhiệt lượng Phát biểu: Tổng nhiệt lượng vật tỏa nhiệt lượng vật thu vào Công thức: Q1 + Q2 + Q3 + … + Qn = ▪ Lưu ý:  Mọi ∆t lấy nhiệt độ cân trừ nhiệt độ ban đầu vật  Dùng tốn có vật trở lên mà vật tỏa nhiệt vật thu nhiệt Cơng thức tính nhiệt độ lúc cân ▪ Khi cho vật có: m1, c1, t1; m2, c2, t2; m3, c3, t3; …; mk, ck, tk thực truyền nhiệt lúc với nhau, ta có cơng thức tính nhiệt độ lúc cân bằng: 𝐦𝟏 𝐜𝟏 𝐭 𝟏 + 𝐦𝟐 𝐜𝟐 𝐭 𝟐 + 𝐦𝟑 𝐜𝟑 𝐭 𝟑 + ⋯ + 𝐦𝐤 𝐜𝐤 𝐭 𝐤 𝐭 𝐜𝐛 = 𝐦𝟏 𝐜𝟏 + 𝐦𝟐 𝐜𝟐 + 𝐦𝟑 𝐜𝟑 + ⋯ + 𝐦𝐤 𝐜𝐤 ▪ Để chứng minh công thức ta sử dụng định luật bảo toàn nhiệt lượng - Bài tập ví dụ 100C Ví dụ 1: Thả 400g Sắt 500g đồng 250C vào nước 200C Khi cân nhiệt, nhiệt độ hỗn hợp 19 C Tính khối lượng nước 200C? Cho cnước = 4200J/kg.K; csắt = 460J/kg.K; cđồng = 380J/kg.K Ví dụ 2: Thả cầu đồng có khối lượng 200g 1000C vào 0,5 lít nước 200C Nhiệt độ hỗn hợp cân bao nhiêu? Cho cđồng = 380J/kg.K; cnước = 4200J/kg.K Ví dụ 3: Cần phải trộn lít nước sơi vào 3kg nước 200C để có nước ấm 400C Ví dụ 4: Một thau nhơm khối lượng 0,5kg đựng 2kg nước 200C Thả vào thau nước thỏi đồng có khối lượng 200g Khi cân nhiệt nước nóng đến 250C Tìm nhiệt độ đồng Biết cnước = 4200J/kg.K; cnhôm = 880J/kg.K; cđồng = 380J/kg.K Biết nhiệt lượng toả ngồi mơi trường 10% Ví dụ 5: Một lượng nước m1 t1 = 250C - Nếu bỏ vào lượng nước thỏi đồng khối lượng m2 1000C tcb = 300C 𝑚 - Nếu bỏ vào lượng nước thỏi đồng 1000C có khối lượng Hỏi nhiệt độ cân thí nghiệm thứ hai Ví dụ 6: Có hai bình nước: bình có khối lượng m1 = 3kg nhiệt độ t1 = 350C, bình có khối lượng m2 = 2kg nhiệt độ t2 = 950C Người ta rót lượng nước m kg từ bình sang bình sau cân nhiệt bình có nhiệt độ t Sau người ta rót lượng nước m kg từ bình bình cân bình có nhiệt độ t’ = 550C a) Tính nhiệt độ cân lần đầu bình b) Tính khối lượng nước m rót Ví dụ 7: Một nhiệt lượng kế đồng khối lượng 180g chứa 350g nước nhiệt độ 250C Người ta thả vào miếng sắt có khối lượng 250g nung nóng đến 2000C vào nhiệt lượng kế Xác định nhiệt độ nước có cân nhiệt Bỏ qua truyền nhiệt qua môi trường Nhiệt dung riêng đồng 380J/kg.K, nước 4200J/kg.K, sắt 460J/kg.K Ví dụ 8: Hai bình nước giống nhau, chứa hai lượng nước Bình thứ có nhiệt độ t1, bình thứ hai có nhiệt độ t = t1 Sau trộn lẫn với nhau, nhiệt độ cân nhiệt 250C Tìm nhiệt độ ban đầu bình Ví dụ 9: Có hai bình cách nhiệt, bình thứ chứa lít nước nhiệt độ 800C, bình thứ hai chứa lít nước nhiệt độ 200C Người ta lấy m kg nước từ bình thứ rót vào bình thứ hai Khi bình thứ hai cân nhiệt lại lấy m kg nước từ bình thứ hai rót vào bình thứ để lượng nước hai bình lúc ban đầu Nhiệt độ nước bình thứ sau cân 740C, bỏ qua nhiệt lượng tỏa môi trường Tính m nhiệt độ cân lần đầu Ví dụ 10: Một khối sắt nhiệt độ 1500C Người ta cho khối sắt khối lượng m vào nước, làm cho nước tăng từ 200C lên 600C Thả tiếp khối sắt khác nhiệt độ 1000C có khối lượng vào hỗn hợp nhiệt độ cân bao nhiêu? Ví dụ 11: Có ba bình chất lỏng khác có t1 = 300C, t2 = 100C, t3 = 450C - Nếu đổ nửa chất lỏng từ bình sang bình nhiệt độ cân t12 = 150C - Nếu đổ nửa chất lỏng từ bình sang bình nhiệt độ cân t13 = 350C Nếu đổ ba lúc nhiệt độ cân bao nhiêu? 10 Đề số Câu 1: Có xe xuất phát từ A tới B đường thẳng Xe xuất phát muộn xe 2h xuất phát sớm xe 30 phút Sau thời gian ba xe gặp điểm C đường Biết xe đến trước xe 1h Hỏi xe đến trước xe bao lâu? Biết vận tốc xe không đổi đường Câu 2: Cho mạch điện hình vẽ: Cho U = 16V, R0 = 4Ω, R1=12Ω, Rx giá trị tức thời biến trở đủ lớn Ampe kế A dây nối có điện trở khơng đáng kể Tính: a) Tính Rx cho cơng suất tiêu thụ Rx 9W? b) Tính hiệu suất mạch điện Biết tiêu hao lượng R1, Rx có ích, R0 vơ ích? c) Với giá trị Rx cơng suất tiêu thụ Rx cực đại Tính cơng suất Câu 3: Trong bình cách nhiệt giống chứa lượng dầu có nhiệt độ ban đầu Đốt nóng thỏi kim loại thả vào bình thứ Sau bình thứ thiết lập cân nhiệt ta nhấc khối kim loại cho sang bình thứ hai Sau bình thứ hai thiết lập cân nhiệt ta nhấc khối kim loại cho sang bình thứ ba Hỏi nhiệt độ dầu bình thứ ba tăng dầu bình thứ hai tăng 50C bình thứ tăng 200C? Câu 4: Hai vật chuyển động đường thẳng Nếu chúng lại gần sau phút khoảng cách chúng giảm 330m Nếu chúng chiều (cùng xuất phát với vận tốc cũ) sau 10 giây khoảng cách chúng lại tăng thêm 25m Tính vận tốc vật Câu 5: Cho mạch điện hình bên Đèn có ghi: 5V – 3W, thay đổi giá trị biến trở R để công suất đạt giá trị cực đại 9W, đèn sáng bình thường Bỏ qua điện trở dây dẫn Tính giá trị R0 U Đề số Câu 1: Hai đoàn tàu chuyển động sân ga hai đường sắt song song Đoàn tàu A dài 65m, đoàn tàu B dài 40m • Nếu hai tàu chiều, tàu A vượt tàu B khoảng thời gian tính từ lúc đầu tàu A ngang với đuôi tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang với đầu tàu B 70 giây • Nếu hai tàu ngược chiều, từ lúc đầu tàu A ngang với đầu tàu B đến lúc đuôi tàu A ngang với đuôi tàu B 14 giây Tính vận tốc tàu? Câu 2: Cho mạch điện hình vẽ UMN = 6V; R1 = 4 R2 = 8 Biến trở AB cuộn dây có điện trở tồn phần RAB = 8 Bỏ qua điện trở ampe kế dây nối a) Xác định số ampe kế RAC = 6 b) Thay ampe kế vôn kế có điện trở lớn Tính RAC để vơn kế 1V Biết cực âm vôn kế mắc vào điểm C Câu 3: Cho ba bình cách nhiệt đựng nước nhiệt độ ban đầu là: t1 = 800C, t2 = 600C t3 Lần lượt múc nước từ bình I sang bình II, từ bình II sang bình III, từ bình III múc trở lại bình I, lần múc khối lượng nước m múc sau bình cân nhiệt Nhiệt độ bình có cân nhiệt t1’ = 700C, t2’ t3’ = 400C Khối lượng nước lúc đầu bình I bình II m1 = m2 = 1kg Bỏ qua hao phí nhiệt với mơi trường ngồi a) Tính giá trị m t2’ b) Nếu thực trình nhiều lần nhiệt độ cân bình I t = 580C Tính khối lượng m3 nhiệt độ t3 bình lúc ban đầu Câu 4: Cho mạch điện hình bên, đèn ghi: 6V – 6W, đèn ghi: 12V – 6W Hiệu điện hai đầu mạch có giá trị khơng đổi U Ban đầu khóa K đóng, điều chỉnh biến trở có giá trị Rx = R0 hai đèn sáng bình thường Bỏ qua điện trở dây dẫn Giả thiết cho điện trở đèn khơng thay đổi 29 a) Tính giá trị U R0 b) Mở khóa K Điều chỉnh giá trị biến trở khi: Rx = R1 đèn sáng bình thường, Rx = R2 = 10R1 đèn sáng bình thường Tính giá trị điện trở R, R1 R2 Câu 5: Một khối kình hộp đáy vuông chiều cao h = 10cm nhỏ cạnh đáy, gỗ có khối lượng riêng D1 = 880kg/m3 thả bình nước a) Tính chiều cao phần nhô lên khỏi mặt nước hình hộp b) Đổ thêm vào bình dầu khơng trộn lẫn với nước có khối lượng riêng D2 = 700kg/m3 Tính chiều cao phần chìm nước, dầu gỗ Đề số Câu 1: Lúc 20 phút, từ nhà Thanh chở An học xe đạp với tốc độ v1 = 12km/h Sau 10 phút, Thanh nhớ bỏ quên viết nhà nên quay lại nhà lấy đuổi theo với tốc độ cũ; lúc An lại tiếp tục đến trường với tốc độ v2 = km/h hai bạn đến trường lúc Coi thời gian Thanh vào nhà lấy khơng đáng kể a) Tính quãng đường từ nhà Thanh đến trường b) Hai bạn đến trường lúc giờ? Có bị muộn học khơng? Biết vào học nhà trường c) Để đến trường học, kể từ lúc quay nhà lấy bạn Thanh phải với tốc độ bao nhiêu? Hai bạn gặp lúc giờ? Nơi gặp cách trường bao xa? d) Khi tan học, Thanh từ trường nhà theo đường cũ với tốc độ v1 = 12km/h Nhưng ⅓ quãng đường xe bị hỏng phải vào hiệu sửa 15 phút Sau đó, Thanh lại tiếp tục nhà với tốc độ cũ Tính tốc độ trung bình Thanh từ trường nhà Câu 2: Cho hai vật rắn đặc A, B hình lập phương có cạnh a = 20cm, có khối lượng m1 = 12kg m2 = 6,4kg nối với sợi dây mảnh không giãn tâm vật Thả hai vật vào bể đựng nước có độ sâu đủ lớn, nước có khối lượng riêng D0 = 1000kg/m3 a) Mô tả trạng thái hệ hai vật b) Tìm lực căng dây nối c) Lực căng lớn mà sợi dây chịu 70N Kéo từ từ hệ vật lên theo phương thẳng đứng với lực kéo đặt vào tâm vật Dây bị đứt nào? Câu 3: Có hai bình cách nhiệt đủ lớn, đựng lượng nước, bình nhiệt độ t1 bình nhiệt độ t2 Lúc đầu người ta rót nửa lượng nước bình sang bình 2, cân nhiệt thấy nhiệt độ nước bình tăng gấp đơi nhiệt độ ban đầu Sau người ta lại rót nửa lượng nước có bình sang bình 1, nhiệt độ nước bình cân nhiệt 300C Bỏ qua trao đổi nhiệt với mơi trường a) Tính nhiệt độ t1 t2 b) Nếu rót hết phần nước lại bình sang bình nhiệt độ nước bình cân nhiệt bao nhiêu? Câu 4: Cho mạch điện hình vẽ: R4 = R2 Nếu nối A, B với nguồn U = 24V cường độ dòng điện qua R3 0,5A UCD = 6V Nếu nối C, D với nguồn U' = 24V U'AB = 6V Tìm R1, R2, R3? Câu 5: Cho mạch điện hình vẽ, ampe kế giống có điện trở khơng đáng kể, A1 A, A3 A a) Tính A2, A4? b) Nếu ampe kế có điện trở r Tính tỉ số r R Đề số Câu 1: Một vận động viên bơi xuất phát điểm A sơng bơi xi dòng Cùng thời điểm A thả bóng Vận động viên bơi đến B với AB = 1,5km bơi quay lại, sau 20 phút tính từ lúc xuất phát gặp bóng C với BC = 900m Coi nước chảy đều, vận tốc bơi vận động viên so với nước ln khơng đổi Tính vận tốc nước chảy vận tốc bơi người so với bờ xi dòng ngược dòng Câu 2: Có hai bình chứa nước, bình I chứa m1 = 3,6 kg nước nhiệt độ t1 = 600C, bình II chứa m2 = 0,9 kg nước nhiệt độ t2 = 200C Đầu tiên đổ m kg nước từ bình I sang bình II Sauk hi cân nhiệt người ta lại đổ 2m kg nước từ bình II sang bình I nhiệt độ cân 500C a) Tính nhiệt độ cân bình II b) Tính khối lượng nước lần rót 30 Câu 3: Cho mạch điện hình vẽ Biết: UAB = 10V = const, R1 = 2Ω, R2 = 4Ω, R3 = 18Ω, R4 = 16Ω a) Ampe kế có điện trở khơng đáng kể Tính số Ampe kế b) Thay Ampe kế Vơn kế có điện trở lớn RV = 150Ω Tính số Vơn kế c) Lại thay Vôn kế Ampe kế, thay R13 biến trở Rx Tìm Rx để cơng suất tiêu thụ Px max Tính Px max Câu 4: Một học sinh đến bến xe buýt chậm 15 phút sau xe vừa rời khỏi bến A, học sinh xe ôm để đuổi theo để kịp lên xe buýt bến B Xe ôm đuổi kịp xe buýt ⅔ quãng đường từ A đến B Hỏi học sinh phải đợi xe buýt bến B bao lâu? Coi chuyển động xe chuyển động thẳng Câu 5: Cho mạch điện sơ đồ: R1 = R2 = 20Ω, R3 = R4 = 10Ω, UAB = const Vơn kế có điện trở vơ lớn 30V a) Tính UAB? b) Thay Vơn kế Ampe kế có điện trở khơng đáng kể Tính số Ampe kế lúc Đề số Câu 1: Một xe máy từ A đến B với vận tốc v1 = 50m/s Một người đứng C cách mặt đường đoạn CB = 80m, AB = 150m, người với vận tốc v2 tiến đến mặt đường để gặp xe máy a) Tính v2 để người gặp xe máy thời gian nhỏ b) Vị trí cách A, C m? Câu 2: Trong sơ đồ mạch điện hình 1, Ampe kế A2 2A, điện trở R1, R2, R3, R4 có trị số khác nhận giá trị 1Ω, 2Ω, 3Ω, 4Ω Xác định trị số điện trở số Ampe kế A1 Biết Vôn kế V 10V số Ampe kế A1 số ngun, Vơn kế có điện trở lớn, Ampe kế có điện trở không đáng kể Câu 3: Ba người xe đạp xuất phát từ A B Nguời thứ với vận tốc v1 = 8km/h Sau 15 phút nguời thứ hai xuất phát với vận tốc v2 = 12km/h Người thứ ba sau người thứ hai 30 phút Sau gặp nguời thứ nhất, người thứ ba thêm 30 phút cách người thứ người thứ hai Tìm vận tốc người thứ ba Câu 4: Có hai bình nhiệt lượng kế A B Bình A chứa lượng nước có khối lượng m1 cân kim loại có khối lượng m2 có nhiệt độ 740C Bình B chứa lượng nước có khối lượng m3 200C Lấy cân nhúng chìm vào nước bình B, cân nhiệt, nhiệt độ bình B 240C Lấy cân nhúng chìm vào nước bình A, nhiệt độ bình A cân 720C Hỏi: a) Khi lấy cân nhúng vào bình B lần thứ hai nhiệt độ bình B cân nhiệt bao nhiêu? b) Còn cho cân nước bình A vào bình B nhiệt độ bình B cân nhiệt bao nhiêu? Cho có nước bình cân trao đổi nhiệt với Câu 5: Cho mạch điện hình Hiệu điện hai đầu mạch A B 20V không đổi Biết R1 = 3Ω, R2 = R4 = R5 = 2Ω, R3 = 1Ω Ampe kế dây nối có điện trở khơng đáng kể Tính: a) Điện trở tương đương mạch AB b) Số ampe kế Đề số Câu 1: Một ca nô chạy ngược dòng gặp bè trơi xuống Sau gặp bè gìơ động ca nơ bị hỏng Trong thời gian 30 phút sửa động ca nơ trơi theo dòng Khi sửa xong, người ta cho ca nô chuyển động tiếp thêm cập bến để dỡ nhanh hàng xuống Sau ca nô quay lại gặp bè điểm cách điểm trước km Tìm vận tốc dòng chảy Biêt vận tốc dòng chảy ca nơ nước không đổi Bỏ qua thời gian dừng lại bến Câu 2: Có hai bình cách nhiệt, bình chứa 10kg nước nhiệt độ 600C Bình chứa 2kg nước nhiệt độ 200C Người ta rót lượng nước bình sang bình 2, có cân nhiệt lại rót lượng nước cũ từ bình sang bình Khi nhiệt độ bình 580C a) Tính khối lượng nước rót nhiệt độ bình thứ hai b) Tiếp tục làm nhiều lần, tìm nhiệt độ bình 31 Câu 3: Cho mạch điện gồm ba điện trở R1, R2, R3 mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện U khơng đổi Biết công suất tiêu thụ ba điện trở R1, R2 R3 P1 = 1,35 W; P2 = 0,45 W P3 = 2,7 W R R a) Tìm tỉ số R2 ; R3 1 b) Nếu ba điện trở R1, R2, R3 mắc song song nối với nguồn hiệu điện khơng đổi U cơng suất tiêu thụ điện trở bao nhiêu? c) Tìm R1, R2, R3 biết U = 30 V Câu 4: Hai vật nhỏ có quỹ đạo chuyển động theo hướng vng góc với giao O Vật ban đầu O, vật ban đầu S Ban đầu hai vật cách đoạn OS = 100m Hai vật bắt đầu chuyển động, vận tốc vật 6m/s, vận tốc vật 4m/s chuyển động hướng phía O a) Sau thời gian kể từ lúc bắt đầu chuyển động hai vật lại cách 100m b) Xác định khoảng cách nhỏ hai vật Câu 5: Cho mạch điện hình Biết hiệu điện hai đầu mạch A B 18V không đổi, R1 = R2 = R3 = Ω, Rx biến trở Điều chỉnh Rx cho công suất tiêu thụ Rx đạt cực đại Tìm Rx cơng suất cực đại Bỏ qua điện trở dây nối Đề số Câu 1: Hai anh em An Bình tập chạy ba đoạn đường phố tạo thành ba cạnh tam giác ABC hình 1, người chạy với tốc độ v không đổi Biết AB = AC = 300m, BC = 100m Đầu tiên hai anh em xuất phát từ B, An chạy đường BC CA, Bình chạy đường BA Họ đến A sau thời gian phút Sau đến A, hai đổi chiều chạy theo hướng ngược lại với vận tốc cũ Hỏi sau thời gian ngắn hai anh em lại gặp A? Câu 2: Một ống nghiệm cao chứa ba chất lỏng không trộn lẫn vào có khối lượng riêng D1 = 1080kg/m3; D2 = 900kg/m3; D3 = 840kg/m3 Chất lỏng D2 làm thành lớp dày 4cm lớp chất lỏng (mỗi lớp có độ dày 10cm) Thả vào có tiết diện S1 = 1cm2, độ dài l = 16cm có khối lượng riêng D = 960kg/m3 lơ lửng tư thẳng đứng Tìm độ cao khúc chìm ba chất lỏng Câu 3: Một bình nhiệt lượng kế có khối lượng m0, nhiệt dung riêng c0 nhiệt độ ban đầu t0 Người ta đổ vào bình lượng nước nóng có khối lượng m, nhiệt dung riêng c nhiệt độ t Khi có cânbằng nhiệt, nhiệt độ bình tăng thêm 60C so với ban đầu Người ta lại tiếp tục đổ vào bình lượng nước nóng thứ hai có khối lượng m, nhiệt dung riêng c nhiệt độ t Khi có cân nhiệt lần thứ hai, nhiệt độ bình tăng thêm 40C so với có cân nhiệt lần thứ Bỏ qua trao đổi nhiệt hệ thống bình nhiệt lượng kế nước với mơi trường xung quanh m0 c a) Tính tỉ số mc b) Tiếp tục đổ vào bình lượng nước nóng thứ ba có khối lượng m, nhiệt dung riêng c nhiệt độ t Khi có cân nhiệt lần ba, nhiệt độ bình tăng thêm so với có cân nhiệt lần hai? Câu 4: Có ba điện trở giống R1 = R2 = R3 = R mắc với mắc nối tiếp với ampe kế vào nguồn hiệu điện U không đổi Ampe kế có điện trơ nhỏ, số ampe kế cho biết cường độ dòng điện mạch a) Hỏi có cách mắc mạch điện? Hãy vẽ sơ đồ cho mạch điện b) Khi quan sát số ampe kế mạch điện, người ta thấy có mạch điện mà số ampe kế nhỏ bẳng 0,3A Đó mạch điện nào? Tím số ampe kế mạch điện khác Câu 5: Một nguồn điện có hiệu điện khơng đổi U = 12V; bóng đèn có ghi 6V – 3W; điện trở R1 = 8; biến trở R2 mà giá trị thay đổi khoảng từ đến 10 a) Nêu cách mắc dụng cụ với (mơ tả sơ đồ mạch điện) tính giá trị biến trở cách mắc để đèn sáng định mức b) Tính hiệu suất mạch điện cách mắc câu a cho biết để đèn sáng định mức, nên sử dụng cách mắc nào? 32 Đề số Câu 1: Một bình nhiệt lượng kế ban đầu chứa nước nhiệt độ t0 = 200C Người ta thả vào bình cầu giống đốt nóng đến 1000C Sau thả cầu thứ nhiệt độ nước bình cân nhiệt t1 = 400C Biết nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K Bỏ qua trao đổi nhiệt với mơi trường bình nhiệt lượng kế Giả thiết nước khơng bị tràn ngồi a) Nhiệt độ nước bình cân nhiệt ta thả tiếp cầu thứ hai, thứ ba? b) Cần phải thả cầu để nhiệt độ nước bình cân nhiệt 900C Câu 2: Có ba ống giống thông đáy chứa nước chưa đầy Đổ vào ống bên trái cột dầu cao H1 = 10cm đổ vào ống bên phải cột dầu cao H2 = 14cm Hỏi mực nước ống dâng lên cao bao nhiêu? Cho biết trọng lượng riêng nước d1 = 10000N/m3, dầu d2 = 8000N/m3 Câu 3: Cho mạch điện hình vẽ, U = 24V không đổi, R1 = 12, R2 = 9, R3 biến trở, R4 =  Điện trở ampe kế dây dẫn không đáng kể a) Cho R3 = 6 Tìm cường độ dòng điện qua điện trở R1, R3 số ampe kế b) Thay ampe kế vơn kế có điện trở vơ lớn Tìm R3 để số vôn kế 16V c) Nếu di chuyển chạy để R3 tăng lên số vơn kế thay đổi nào? Câu 4: Cho mạch điện hình bên, R1 = 3Ω, R2 = R4 = 12Ω Một nguồn điện có hiệu điện U = 18V không đổi nối vào hai đầu A B mạch điện a) Biết R3 = 3Ω, tìm cường độ dòng điện qua R3 b) Biết cường độ dòng điện qua R3 0,5A Tính R3 Câu 5: Một ca nơ xi dòng từ A đến B hết 32 phút ngược dòng từ B A hết 48 phút Hỏi cụm bèo trôi từ A B hết bao lâu? Đề số 10 Câu 1: Có hai bình cách nhiệt chứa hai chất lỏng khác nhau, có khối lượng khác nhau, có nhiệt độ ban đầu khác Một học sinh dùng nhiệt lượng kế nhúng nhúng lại vào bình bình Chỉ số nhiệt kế sau lần nhúng 400C; 80C; 390C; 9,50C a) Thiết lập mối quan hệ nhiệt dung hai bình b) Đến lần nhúng thứ (lần thứ vào bình 1) nhiệt kế bao nhiêu? c) Sau số lớn lần nhúng vậy, nhiệt kế bao nhiêu? Câu 2: Một cầu kim loại có khối lượng riêng D = 7500kg/m3 mặt nước, tâm cầu nằm mặt phẳng với mặt thống nước Bên cầu có phần rỗng tích V0 Biết khối lượng cầu 350g, khối lượng riêng nước Dn = 1000kg/m3 a) Tính V0 b) Bơm nước vào phần rỗng cầu Hỏi phải bơm khối lượng nước để cầu bắt đầu chìm toàn nước? Câu 3: Cho mạch điện gồm năm điện trở với giá trị ghi hình, biết R = 1Ω Dòng điện chạy qua mạch 1A Hãy tìm cường độ dòng điện qua điện trở Câu 4: Một người xe đạp từ A đến B với dự định Do quãng đường sau người tăng vận tốc thêm 3km/h nên đến B sớm dự định 20 phút a) Tính vận tốc dự định quãng đường AB b) Nếu sau giờ, có việc người phải ghé lại 30 phút Hỏi đoạn đường lại người phải với vận tốc để đến B dự định? Câu 5: Giữa hai điểm M, N có hai điện trở R1 nối tiếp R2, UMN = 24V Nếu mắc thêm vơn kế có điện trở r vào hai đầu R1 vơn kế 8V Nếu mắc vơn kế vào hai đầu R2 vơn kế 10V Tìm R1 R2 33 Đề số 11 Câu 1: Ca nơ ngược dòng qua điểm A gặp bè gỗ trơi xi dòng Ca nơ tiếp 40 min, máy hỏng nên bị trôi theo dòng nước Sau 10 sửa xong máy, ca nơ quay lại đuổi theo bè gặp bè B Cho biết AB = 4,5km (vận tốc ca nô khơng đổi q trình chuyển động) Tính vận tốc dòng nước Câu 2: Một cốc rỗng hình trụ thành dầy, đáy mỏng, có chiều cao h bình trụ lớn chứa nước thấy cốc chìm nửa Sau người ta đổ dầu vào cốc đến mực nước bình ngang miệng cốc Tính độ chênh lệch mực nước bình mực dầu cốc Biết khối lượng riêng nước Dn = 1g/cm3, dầu Dd = 0,8g/cm3, bán kính cốc 5/6 bán kính ngồi Câu 3: Cho mạch điện hình: Biết UAB = 12V, R1 = R5 = 4Ω, R2 = R3 = R4 = 3Ω, R6 = 2Ω a) Tính điện trở tương đương mạch b) Tính số ampe kế A1 A2 c) Thay R2 vơn kế, tính số vôn kế Câu 4: Một nhiệt lượng kế khối lượng m1 = 120g, chứa lượng nước có khối lượng m2 = 600g nhiệt độ t1 = 200C Người ta thả vào hỗn hợp bột nhơm thiếc có khối lượng tổng cộng m = 180g nung nóng tới 1000C Khi có cân nhiệt nhiệt độ t = 240 C Tính khối lượng nhơm thiếc có hỗn hợp Nhiệt dung riêng chất làm nhiệt lượng kế, nước, nhôm, thiếc là: c1 = 460J/kg.K, c2 = 4200J/kg.K, c3 = 900J/kg.K, c4 = 230J/kg.K Câu 5: Cho mạch điện hình: Biết R1 = R2 = R3 = R4 = 6Ω, R5 = R6 = R7 = 8Ω, UAB = 9V a) Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB b) Tính số ampe kế A1, A2, A3 c) Thay ampe kế vơn kế Tính số vơn kế Đề số 12 Câu 1: Một xe máy xe đạp chuyển động đường tròn với vận tốc khơng đổi Xe máy vòng hết 10 phút, xe đạp vòng hết 50 phút Hỏi xe đạp vòng gặp xe máy lần Hãy tính trường hợp a) Hai xe khởi hành điểm đường tròn chiều b) Hai xe khởi hành điểm đường tròn ngược chiều D Câu 2: Cho mạch điện hình vẽ: Biết R1 = 4Ω, bóng đèn Đ: 6V - 3W, R2 biến trở Hiệu điện UMN = 10V (không đổi) R1 M a) Xác định R2 để đèn sáng bình thường b) Xác định R2 để công suất tiêu thụ R2 cực đại Tìm giá trị Câu 3: Một lượng nước t1 = 150C, sắt t2 = 500C, đồng t3 = 700C, nhôm t4 = 900C R2 Nếu cho sắt vào nước cân có nhiệt độ t12 = 450C Nếu cho đồng vào nước cân có nhiệt độ t13 = 600C Khi cho sắt, đồng, nhơm vào nước cân có nhiệt độ t0 = 750C Tìm nhiệt độ cân khi: a) Cho nhôm vào nước b) Cho đồng, nhôm vào nước c) Cho sắt, nhôm vào nước Câu 4: Một bình thơng có chứa nước Hai nhánh bình có kích thước Đổ vào nhánh bình lượng dầu có chiều cao 18cm Biết trọng lượng riêng dầu 8000N/m3 trọng lượng riêng nước 10000N/m3 Hãy tính độ chênh lệch mực chất lỏng hai nhánh bình? Câu 5: Cho mạch điện hình vẽ Hiệu điện hai đầu mạch U = 12,4V, biết R1 = 5Ω, R2 = 15Ω, R3 = 25Ω Điện trở R có giá trị thay đổi từ đến vô Điện trở ampe kế không đáng kể a) Điều chỉnh R = 1,125Ω Tìm số ampe kế công suất đoạn AB b) Điều chỉnh R cơng suất R đạt giá trị cực đại 34 N Đề số 13 Câu 1: Cho mạch điện hình vẽ: biết UAB = 16V, R1 = 1, R2 = 6, R3 = R6 = R7 = 4, R4 = R5 = 3 Các ampe kế dây nối có điện trở khơng đáng kể a) Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB b) Xác định số ampe kế c) Nối hai đầu A D ampe kế Tính số ampe kế d) Nếu thay ampe kế vơn kế vơn kế bao nhiêu? Câu 2: Một máy bay thực hai lần bay từ trạm A đến trạm B theo đường thẳng qua A B, sau quay trạm A theo đường thẳng Ờ lần gió thổi theo hướng từ A đến B với vận tốc v2 Ở lần gió thổi thep hướng vng góc với đường thẳng AB với vận tốc v2 Xác định tỉ số vận tốc trung bình máy bay hai lần bay Biết vận tốc máy bay khơng có ảnh hưởng gió suốt q trình bay hai lần v1 Bỏ qua thời gian quay máy bay trạm B Câu 3: Người ta trộn hai chất lỏng có nhiệt dung riêng, khối lượng nhiệt độ ban đầu c1, m1, ti c2, m2, t2 Tính tỉ số khối lượng hai chất lỏng trường hợp sau: a) Độ biến thiên nhiệt độ chất lỏng gấp đôi độ biến thiên chất lỏng sau có cân nhiệt b) Hiệu nhiệt độ ban đầu hai chất lỏng so với hiệu nhiệt độ cân nhiệt độ ban đầu 𝑎 chất lỏng thu nhiệt tỉ số 𝑏 Câu 4: Cho mạch điện hình vẽ: biết UAB = 12V, R1 = R4 = 4, R2 = R8 = R9 = 3, R3 = 2, R5 = 8, R6 = R7 = 6 Các ampe kế dây nối có điện trở khơng đáng kể a) Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB b) Tính số ampe kế A1, A2, A3 c) Thay số điện trở điện trở khác cho điện trở tương đương mạch khơng đổi Tính giá trị điện trở thay Biết thay đổi mạch lại điện trở Câu 5: Một cốc nhẹ có đặt cầu nhỏ bình chứa nước hình Mực nước có độ cao h thay đổi lấy cầu thả vào bình nước Khảo sát trường hợp sau: a) Quả cầu gỗ có khối lượng riêng nhỏ khối lượng riêng nước b) Quả cầu sắt có khối lượng riêng lớn khối lượng riêng nước Đề số 14 Câu 1: Để xác định nhiệt dung riêng dầu cx người ta thực thí nghiệm sau: - Đổ khối lượng nước ma vào nhiệt lượng kế khồi lượng mk Cho dòng điện chạy qua nhiệt lượng kế để nung nóng nước Sau thời gian t1 nhiệt độ nhiệt lượng kế với nước tăng lên ∆t1 - Thay nước dầu hoả khối lượng md lập lại thí nghiệm Sau thời gian t2 thì độ nhiệt lượng kế vời dầu tăng thêm ∆t2 Biết ma = md = mk Bỏ qua mát nhiệt q trình nung nóng a) Hãy tính cx biết nhiệt dung riêng cn ck b) Cho cn = 4200J/kg.K; ck = 380J/kg.K; t1 = 1min; t2 = 4min; ∆t1 = 9,20C; ∆t2 = 16,20C Hãy tính cx Câu 2: Cho mạch điện hình 1: đèn có điện trở Rđ = R1 = 2,5, biến trở có điện trở toàn phần RMN = 20Ω, ampe kế dây nối có điện trở nhỏ khơng đáng kể Đặt vào hai đầu đoạn mạch AB hiệu điện không đổi UAB = 40V a) Điều chỉnh chạy C để đèn sáng bình thường, ampekế 2A 35 - Xác định vị trí chạy C - Tìm cường độ dòng điện định mức, hiệu điện định mức công suất định mức đèn b) Tìm vị trí chạy C để công suất tiêu thụ biến trở lớn nhất, tính cơng suất lớn Nhận xét độ sáng đèn lúc Câu 3: Đoàn tàu A chạy chiều với đoàn tàu B hai đường sắt song song, đoà n tà u B dài 40m Tàu A vượt tàu B khoảng thời gian tính từ lúc đầu tàu A ngang tàu B đến lúc đầu tàu A ngang đầu tàu B giây Tính vận tốc tàu B bié t vạ n tó c củ a tà u A là 72 km/h Câu 4: Cho mạch điện hình vẽ Biết UAB = 18V không đổi cho tốn, bóng đèn Đ1 (3V - 3W), bóng đèn Đ2 (6V - 12W) Rb giá trị biến trở Và chạy vị trí C để đèn sáng bình thường: a) Đèn Đ1 đèn Đ2 vị trí mạch? b) Tính giá trị tồn phần biến trở vị trí chạy C? c) Khi dịch chuyển chạy phía N độ sáng hai đèn thay đổi nào? Câu 5: Hai người đứng cánh đồng hai điểm A B cách đoạn a = 20 m cách đường thẳng đoạn d = 60m Hãy tìm đường thẳng điểm M cho hai người khởi hành lúc đến M lúc Biết người từ A theo đường thẳng AM, người từ B theo đường thẳng BM, hai người với vận tốc, đường người từ A có đoạn lầy dài c = 10m đường người từ B khơng có, người từ A đoạn lầy với vận tốc giảm nửa so với bình thường Đề số 15 Câu 1: Cho mạch điện sơ đồ (Hình 1) Biết: UAB = 6V (khơng đổi) Khi K mở ampe kế A1 1,2A Khi K đóng ampe kế A1 1,4A A2 0,5A Bỏ qua điện trở am pe kế dây nối Tính R1, R2, R3 Câu 2: Một cầu đồng chất có khối lượng M = 10kg thể tích V = 0,016m3 a) Hãy đưa trạng thái cầu thả vào bể nước b) Dùng sợi dây mãnh, đầu buộc vào cầu, đầu buộc vào điểm cố định đáy bể nước cho cầu ngập hoàn toàn bể nước dây treo có phương thẳng đứng Tính lực dây? Cho biết khối lượng riêng nước Dn = 1000kg/m3 Câu 3: Người ta đổ vào hai bình nhiệt lượng kế, bình 200g nước, nhiệt độ 300C 400C Từ bình “nóng” người ta lấy 50g nước, đổ sang bình “lạnh” hơn, khuấy Sau đó, từ bình “lạnh” lại lấy 50g, đổ sang bình “nóng” hơn, lại khuấy Hỏi phải lần công việc đổ đi, đổ lại với 50g nước để hiệu nhiệt độ hai bình nhiệt lượng kế nhỏ 10C? Bỏ qua trao đổi nhiệt với cốc, môi trường hai bình nhiệt lượng kế Câu 4: Cho bình hình trụ thơng với ống nhỏ có khóa thể tích khơng đáng kể Bán kính đáy bình A r1 bình B r2 = 0,5r1 (Khố K đóng) Đổ vào bình A lượng nước đến chiều cao h1 = 18cm, sau đổ lên mặt nước lớp chất lỏng cao h2 = 4cm có trọng lượng riêng d2 = 9000N/m3 đổ vào bình B chất lỏng thứ có chiều cao h3 = cm, trọng lượng riêng d3 = 8000N/m3 (Trọng lượng riêng nước d1 = 10000N/m3, chất lỏng khơng hồ lẫn vào nhau) Mở khố K để hai bình thơng Hãy tính: a) Độ chênh lệch chiều cao mặt thoáng chất lỏng bình b) Tính thể tích nước chảy qua khố K Biết diện tích đáy bình A 12 cm2 Câu 5: Hai điện trở R1 R2 mắc vào hiệu điện không đổi cách ghép song song với ghép nối tiếp với Gọi Pss công suất tiêu thụ đoạn mạch mắc song song, Pnt 𝑃 công suất tiêu thụ đoạn mạch mắc nối tiếp Chứng minh: 𝑃𝑠𝑠 ≥ Cho biết R1 R2 hai số thực 𝑛𝑡 không âm khác khơng 36 Đề thi năm quận Bình Thạnh Năm học: 2010 – 2011 Câu 1: (4 điểm) Lúc 7h00 người khởi hành từ A B với vận tốc v1 = km/h Lúc 9h00 người xe đạp xuất phát từ A B với vận tốc v2 = 12 km/h a) Hai người gặp lúc giờ? Nơi gặp cách A bao nhiêu? b) Lúc người cách km Câu 2: (4 điểm) Cho đoạn mạch AB có hiệu điện khơng đổi, mạch gồm có hai điện trở R1 = 20 nối tiếp R2 Người ta đo hiệu điện hai đầu điện trở R1 lúc U1 = 40V Bây người ta thay điện trở R1 điện trở R1’ = 10 người ta đo hiệu điện hai đầu điện trở U1’ = 25V Hãy xác định R2 hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 3: (4 điểm) Cho mạch điện hình vẽ sau: Cho R1 = R3 = R4 = 4, R2 = 2, U = 6V a) Khi nối hai điểm A D vơn kế vơn kế bao nhiêu? Biết vơn kế có điện trở lớn b) Khi nối hai điểm A D ampe kế ampe kế bao nhiêu? Biết điện trở ampe kế nhỏ Câu 4: (4 điểm) Người ta trộn rượu vào nước thu hỗn hợp nặng 200g nhiệt độ t = 200C Tính khối lượng nước rượu pha, biết ban đầu rượu có nhiệt độ t1 = 120C nước nhiệt độ t2 = 800C Biết nhiệt dung riêng rượu c1 = 2500 J/kg.K nước c2 = 4200 J/kg.K Câu 5: (4 điểm) Một canô dự định xuôi dòng từ A đến B quay lại A Biết vận tốc canô 15 km/h, vận tốc nước km/h, AB dài 24 km a) Tính thời gian chuyển động canơ theo dự định b) Tuy nhiên quãng đường quay A, sau quãng đường 7,2 km máy hỏng sau 20 phút sửa xong Hỏi để A dự định canơ phải với vận tốc bao nhiêu? Năm học: 2011 – 2012 Câu 1: (4 điểm) Bạn Thanh đứng cách đường khoảng 50m, đường có taxi tiến lại gần với vận tốc 10m/s Khi bạn Thanh thấy taxi cách 130m bắt đầu tiến đường để đón xe taxi theo hướng vng góc với đường Hỏi người phải với vận tốc để gặp taxi Câu 2: (4 điểm) Cho mạch điện hình vẽ U = 180V, R1 = 2000, R2 = 3000 a) Khi mắc vôn kế có điện trở Rv song song với R1, vơn kế U1 = 60V Hãy xác định cường độ dòng điện qua điện trở R1 R2 b) Nếu mắc vôn kế song song với R2, vôn kế bao nhiêu? Câu 3: (4 điểm) Cho mạch điện hình vẽ Biết R1 = R3 = 2, R2 = R4 = 4 Một nguồn điện có hiệu điện không đổi U = 12V mắc vào hai điểm A B mạch điện Cho biết công suất tiêu thụ R5 P5 = 9W a) Tìm R5, cho biết R5 < 8 b) Nối hai điểm M B dây dẫn Khi công suất tiêu thụ R5 bao nhiêu? 37 Câu 4: (4 điểm) Một ấm điện nhơm có khối lượng 0,5kg chứa 2kg nước 250C Muốn đun sôi lượng nước 20 phút ấm phải có cơng suất bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K Nhiệt dung riêng nhôm 880J/kg.K 30% nhiệt lượng tỏa môi trường xung quanh Câu 5: (4 điểm) Khi mẹ chợ đến đầu ngõ cách nhà 100m, Lan chạy cửa đón mẹ, chó Vện chạy theo Chú Vện chạy đến mẹ xong quay lại chạy đến Lan quay lại đến mẹ tiếp tục mẹ Vện vào nhà Biết tốc độ mẹ Vện v1 = 4km/h, v2 = 12km/h, tìm quãng đường tổng cộng Vện Năm học: 2013 – 2014 Câu 1: (4 điểm) Ba xe xuất phát lúc vào 7h00 sáng từ ba điểm A, B, C (B nằm A C) chuyển động theo chiều từ A đến C Trong AB = 10km, BC = 5km Tốc độ ba xe v1 = 50km/h, v2 = 40km/h, v3 = 50km/h a) Hỏi sau xe cách xe quãng đường nửa quãng đường xe cách xe (Biết xe nằm xe xe 3)? Cho biết lúc lúc giờ? b) Tính từ thời điểm kết câu a trên, ba xe chạy với tốc độ Hỏi xe gặp xe lúc giờ? Xe có gặp xe khơng sao? Câu 2: (4 điểm) Một nhiệt lượng kế nhơm có khối lượng m1 = 0,1kg chứa m2 = 0,4kg nước nhiệt độ t1 = 100C Thả thỏi hợp kim nhơm thiết có khối lượng mhk = 200g nhiệt độ t2 = 1200C Trạng thái cân nhiệt hỗn hợp t3 = 140C Xác định khối lượng nhơm khối lượng thiết có hợp kim Biết nhiệt dung riêng nước, nhôm, thiết 4200J/kg.K, 880J/kg.K, 230J/kg.K Câu 3: (4 điểm) Cho mạch điện hình vẽ sau Biết UAB = 4,8V không đổi; R0 = 0,5, R1 = 5, R2 = R3 = 15, R4 = 3, R5 = 12, R6 = 15 Bỏ qua điện trở ampe kế dây dẫn a) Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB b) Số ampe kế A1 A2 Câu 4: (4 điểm) Cho mạch điện hình vẽ sau: Cho biết R1 = 45, R2 = 90, R3 = 15, R4 điện trở thay đổi Hiệu điện UAB không đổi, bỏ qua điện trở ampe kế khóa K a) Khi khóa K mở điều chỉnh R4 = 24 ampe kế 0,9A Tính hiệu điện UAB b) Với UAB trên, điều chỉnh R4 = 15, ampe kế khóa K đóng 38 Câu 5: (4 điểm) Ba ống giống thông đáy chứa nước chưa đầy Đổ vào bên nhánh trái cột dầu cao h1 = 20cm đổ vào ống bên phải cột dầu cao h2 = 25cm Hỏi mực nước ống dâng lên bao nhiêu? Cho biết trọng lượng riêng nước d1 = 10000N/m3, dầu d2 = 8000N/m3 Năm học: 2014 – 2015 Câu 1: (4 điểm) Một thuyền xuôi dòng từ bến sơng M đến bến sơng N Do xi dòng nên sớm dự định 10 phút Từ bến sông N đến bến sông M ngược dòng nên muộn dự định 15 phút Tính vận tốc thuyền vận tốc dòng nước Biết hai bến cách 15km Câu 2: (4 điểm) Một khối gỗ hình hộp chữ nhật có tiết diện S = 40cm2 có chiều cao h = 10cm, có khối lượng 160g a) Thả khối gỗ vào nước, tìm chiều cao phần gỗ mặt nước b) Bây khối gỗ khoét lỗ hình trụ có tiết diện 4cm2 sâu ∆h lấp đầy chì Khi thả vào nước người ta thấy mặt nước với mặt khối gỗ Tìm độ sâu ∆h lỗ hình trụ Biết khối lượng riêng nước chì D1 = 1000kg/m3, D2 = 11300kg/m3 Câu 3: (4 điểm) Người ta thả miếng hợp kim chì kẽm có khối lượng 100g nhiệt độ 1400C vào nhiệt lượng kế chứa 100g nước 160C Hỏi có gam chì gam kẽm miếng hợp kim Biết nhiệt độ có cân nhiệt 200C muốn cho nhiệt lượng kế nóng thêm 10C cần 80J Biết cnước = 4200J/kg.K, cchì = 130J/kg.K, ckẽm = 210J/kg.K Bỏ qua trao đổi nhiệt với môi trường Câu 4: (4 điểm) Cho mạch điện hình vẽ: Biết UAB = 4,8V khơng đổi, R0 = R7 = 1, R1 = 5, R2 = R3 = R6 = 15, R4 = 3, R5 = 12 Bỏ qua điện trở ampe kế dây dẫn a) Tính điện trở tương đương đoạn mạch AB b) Tìm số ampe kế A1 A2 c) Giảm số điện trở mạch điện trở cách thay vào điện trở tương đương số ampe kế cũ Cho biết giá trị điện trở thay vào Câu 5: (4 điểm) Cho dụng cụ: Đèn có ghi: 6V – 0,4A, Đèn có ghi: 6V – 0,1A biến trở Rx mắc vào mạch điện có hiệu điện 12V Hãy vẽ sơ đồ cách mắc cho bóng đèn sáng bình thường tính giá trị Rx cách mắc Cho biết cách mắc tiết kiệm Năm học: 2016 – 2017 Câu 1: (4 điểm) 39 Cho mạch điện hình trên: biết điện trở R1 = R2 = R3 = R4 = 2, R5 = 4, R6 = R8 = 3, R7 = R9 = 1 Các ampe kế dây nối có điện trở khơng đáng kể a) Tính điện trở tương đương hai đầu đoạn mạch AB b) Cho UAB = 12V Tìm cường độ dòng điện chạy qua điện trở số ampe kế • Ghi chú: Nhớ vẽ lại mạch điện làm Câu 2: (4 điểm) Ba người xe đạp từ A đến B với tốc độ không đổi Người thứ người thứ hai xuất phát lúc với tốc độ tương ứng v1 = 10km/h v2 = 12km/h Người thứ ba xuất phát sau hai người 30 Khoảng thời gian hai lần gặp người thứ ba với hai người trước ∆t = 1h Tìm tốc độ người thứ ba Câu 3: (4 điểm) Một bình dựng hai chất lỏng khơng hòa lẫn khơng phản ứng hóa học với khối lượng riêng D1 = 700kg/m3 D2 = 1000kg/m3 Thả vào bình hình trụ tiết diện 50cm2 chiều cao h = 6cm Vật chìm theo phương thẳng đứng, mặt thống chất lỏng bình vừa ngang với mặt vật, mặt phân cách hai chất lỏng chia vật thành hai phần gấp đơi Tính khối lượng riêng vật áp lực tác dụng lên mặt đáy vật Câu 4: (4 điểm) Trong bình có cục nước đá có khối lượng 60g 150g nước trạng thái cân nhiệt Bình thứ hai chứa 450g nước 800C Rót lượng nước từ bình sang bình hai, sau nước hai bình cân nhiệt, lại rót nước từ bình hai sang bình nước bình hai đạt tới mức ban đầu Nhiệt độ nước cuối bình 200C Hỏi lượng nướcđã rót từ bình sang bình Cho nước bình khơng trao đổi nhiệt với mơi trường ngồi với bình Biết nhiệt dung riêng nước 4200J/kg.K, nhiệt nóng chảy nước đá  = 336000J/kg Câu 5: (4 điểm) Cho mạch điện hình vẽ sau, biết hiệu điện hai đầu đoạn mạch U = 24V Các điện trở R0 = 6, R1 = 18, Rx biến trở, điện trở dây nối không đáng kể a) Tính giá trị biến trở cho cơng suất tiêu thụ biến trở 13,5W b) Tính giá trị biến trở cho công suất tiêu thụ biến trở lớn Tính cơng suất Năm học: 2017 – 2018 Câu 1: (4 điểm) Một xe từ Biên Hòa lúc 30 phút để đến Vũng Tàu Quãng đường từ Biên Hòa đến Vũng Tàu dài 100 km Xe chạy 15 phút dừng lại phút Trong 15 phút đầu xe chạy với tốc độ không đổi v1 = 10 km/h, 15 phút xe chạy với tốc độ 2v1, 3v1, 4v1, 5v1, 6v1 …, nv1 a) Tính tốc độ trung bình xe quãng đường từ Biên Hòa đến Vũng Tàu b) Xe tới Vũng Tàu lúc Câu 2: (4 điểm) Cho mạch điện hình vẽ: Đặt vào mạch điện hiệu điện U = 2V Các điện trở R0 = R1 = R4 = R8 = 0,5, R2 = R6 = 1, R3 = R7 = 3, R5 biến trở có giá trị lớn 2,5 Bỏ qua điện trở ampe kế dây nối Thay đổi giá trị R5, xác định giá trị R5 để: a) Ampe kế 0,2A b) Ampe kế A cho giá trị lớn Câu 3: (4 điểm) Điện trở r = 1 nối tiếp với đoạn mạch AB có ba điện trở loại R = 30 mắc song song mắc vào nguồn điện có hiệu điện khơng đổi a) Tính điện trở tương đương toàn mạch b) Tháo bớt điện trở R cơng suất tiêu thụ đoạn mạch AB thay đổi nào? c) Để công suất tiêu thụ đoạn mạch AB đạt cực đại người ta tháo bỏ điện trở R thay điện trở có giá trị Rx Tìm giá trị điện trở Rx 40 Câu 4: (4 điểm) Trong bình hình trụ tiết diện S chứa nước có chiều cao H = 15cm, người ta thả vào bình đồng chất, tiết diện cho nước mực nước dâng lên đoạn h = 8cm a) Nếu nhấn chìm nước hồn tồn mực nước cao bao nhiêu? b) Lực cần phải tác dụng vào lúc bao nhiêu? Biết khối lượng riêng nước D1 = 1g/cm3, D2 = 0,8g/cm3 Câu 5: (4 điểm) Một thùng chứa sẳn nước nóng Bình nhiệt lượng kế có khối lượng m1, nhiệt dung riêng c1, nhiệt độ t1 Múc ca nhỏ nước nóng đổ vào bình nhiệt lượng kế, có cân nhiệt, nhiệt độ bình tăng thêm 50C Tiếp tục đổ thêm ca nước nóng vào bình có cân nhiệt, nhiệt độ bình tăng thêm 30C Nếu tiếp tục đổ thêm ca nước nóng vào bình thiết lập cân nhiệt, nhiệt độ bình tăng thêm độ? Bỏ qua hấp thụ thùng môi trường - Lưu ý …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Chúc bạn học thật tốt!!! Biên soạn: Nguyễn Đình Quốc Tuấn Số điện thoại: 0121 793 0374 Facebook: http://www.facebook.com/TuanNguyenzu Email: tuann9722@gmail.com 43 ... Ví dụ 9: Một học sinh đến bến xe buýt chậm 15 phút sau xe vừa rời khỏi bến A, học sinh xe ôm để đuổi theo để kịp lên xe buýt bến B Xe ôm đuổi kịp xe buýt ⅔ quãng đường từ A đến B Hỏi học sinh. .. Sau cân nhiệt xảy nhiệt độ bình lúc 390 C Sau rót lượng nước m từ bình ngược bình Sau cân nhiệt nhiệt độ bình lúc 190 C Xác định t1, t2 Biết (t2 > t1) t2 + t1 = 490 C Bài 11: Một ca nước có khối lượng... 4: Một học sinh đến bến xe buýt chậm 15 phút sau xe vừa rời khỏi bến A, học sinh xe ơm để đuổi theo để kịp lên xe buýt bến B Xe ơm đuổi kịp xe bt ⅔ quãng đường từ A đến B Hỏi học sinh phải đợi
- Xem thêm -

Xem thêm: Tai lieu boi duong hoc sinh gioi vat ly 9, Tai lieu boi duong hoc sinh gioi vat ly 9

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay