Tài liệu ôn tập học kỳ II môn toán 9

22 39 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 10:23

Tài liệu ơn tập Tốn 9_kỳ II PHẦN ĐẠI SỐ Trắc nghiệm Hãy khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời đúng: Câu 1: Hàm số y = 2x2 đồng biến khi: A x < B x C x > Đáp án C Câu 2: Hàm số y = x2 nghịch biến khi: A x < B x Đáp án D C x D x D.x > Câu 3:Chọn câu trả lời đúng: A Đồ thị hàm số y = 2x2 nằm phía trục hồnh,O điểm thấp đồ thị B Đồ thị hàm số y = -2x2 nằm phía trục hồnh, O điểm cao đồ thị C Đồ thị hàm số y = x2 nằm phía trục hồnh, O điểm thấp đồ thị Đáp án: C Câu 4: Đồ thị hàm số y= A (0 ;  )  2 x qua điểm điểm sau: B (-1;  ) C (3;6) D ( 1; ) Đáp án: B Câu 5: Điểm K(  ;1 ) thuộc đồ thị hàm số hàm số sau? A y =  x B y = x C y = 2x D y = - 2x Đáp án: B Câu 6: Trong phương trình sau, phương trình phương trình bậc hai? A x3 + 4x2 – = B 2x2 + 5x – = C 4x – = C + 2x = Đáp án: B Câu 7: Tập hợp nghiệm phương trình: -2x2 + = là: A {2; -2} B { -2} C { 4} D {-2; 4} Đáp án : A Câu Cho phương trình : ax  bx  c  (a �0) Nếu b  4ac  phương trình có hai nghiệm là: A x1  b   b   ; x2  a a B x1  C x1  b  b  ; x2  2a 2a D A, B, C sai   b  b ; x2  2a 2a Đáp án: B Câu Phương trình bậc hai ax2  bx  c  (a �0) với b  2b� � b�  ac Khi  > phương trình có hai nghiệm phân biệt x1 ; x2 là: b�  �b�  � ; a a b ' �b ' � C ; 2a 2a b  �b  � ; a a b  �b  � D ; 2a 2a A B Đáp án: A Câu 10: Cho phương trình 35x2 - 37x + = Khi tổng x1  x bằng: A x = 37 35 B x = C x = -1 D Một đáp án khác Đáp án: A Câu 11: Cho phương trình 8x2 + x - = Khi tích Đáp án: A A  B C x1 x bằng: D đáp án khác Câu 12:Nếu hai số a ; b có a+b=5 a.b=6 a b hai nghiệm phương trình A.x2+5x-6=0 B x2+5x+6=0 C x2-5x-6=0 D x2-5x+6=0 Đáp án :D Câu 13: Phương trình x4 -13x2 +36 = có số nghiệm là: A B.3 C.4 D.5 Đáp án: C Câu 14: Phương trình x4 + 13x2 +36 = sau đặt x2 = t (t ≥ 0) ta phương trình bậc hai A t2 + 13 x2 +36 =0 B t2 + 13t +36 =0 C x2 + 13 x +36 =0 D t2 - 13 t +36 =0 Đáp án: B Câu 15: Với giá trị m hàm số y = (m - 4)x2 đồng biến x < A m < B m C m > D m Đáp án A Câu 16:Với giá trị m hàm số y = (m2 - 1)x2 nghịch biến x > A m < B m C m > D -1< m Đáp án D x2 Tính giá trị hàm số x = -2 ; x = -1; x = 0; Câu 17: Cho hàm số y = x = 1; x = Đáp án x -2 -1 y= 0 x2 Câu 18: Điểm A(n; ) thuộc đồ thị hàm số y = A B C Đáp án C x2 Thì giá trị n bằng: D -2 Câu 19:Đồ thị hàm số y = ax2 qua điểmM(1; 3) Khi hệ số a bằng: A) a = B) a = C) a = D) a = Đáp án: C Câu 20: Parabol(P) có phương trình y =40x2 qua điểm A có tọa độ (0,15; n).Khi n = A 0,9 B 0,09 C.9 Đápán: A Câu 13 Phương trình sau vơ nghiệm: A 4x2 - 5x + = B 2x2 + x – = C 3x2 + x + = D x2 + x – = Đáp án: C Câu 21 Với giá trị a phương trình: x2+ x – a = có hai nghiệm phân biệt ? A a > - ; B.a< ; C.a> Đáp án: A Câu 22 Phương trình 5x2 + 8x – = A Có nghiệm kép C Có hai nghiệm dấu Đáp án: B ; D a < - B Có hai nghiệm trái dấu D Vơ nghiệm Câu 23: Cho phương trình 3x2 - 7x + = Khi ( x1  x2 ) x1 x2 A B 28 C 12 Đáp án: B Đáp án: B Câu 24: Giải phương trình x4 +5x2 + = (1) Đáp án: Đặt x2 = t (t ≥ 0) D Một đáp án khác (1) trở thành t2 +5t + = Ta có a - b + c = - + = nên pt có nghiệm t1 = -1 => Phương trình có hai nghiệm: b) Ta có: = [-2(m - 1)]2 – 4(– – m ) = + 15 Do với m; 15 > > với m  Phương trình ln có hai nghiệm phân biệt Câu Cho phương trình: x2  2(m 2)x  m2  3m  5  (2) a) Giải phương trình với m b) Tìm giá trị m để phương trình có nghiệm kép Tính nghiệm kép Đáp án: a) Thay m = vào phương trình (2) ta có phương trình : x2 – 2x + = Ta có: Vậy pt (2) vơ nghiệm b) Ta có: [-2(m-2)] – 4.1.(m2 – 3m + 5) = - 4m – Để pt (2) có nghiệm kép   - 4m – =  m = - Khi pt (2) có nghiệm là: x1 = x2 = Câu Giải phương trình : a) 5x2 - 6x – = b) (2- )x2 + x – – = c) 3x2 – 4x + = Đáp án: a) Ta có  '  (3)2  5.(1)  14 Vì  > nên PT có hai nghiệm phân biệt x1  (3)  14  3 14 ; x2  3 14 b) Ta có  '  ( 3)2  (2  3)(2 3)    ' = Do ’ > nên phương trình có hai nghiệm phân biệt: x1  c)Ta có  2  3 1 ; x2    (7  ) 2 2  '  (2)2  3.7  17 Vì  < nên PT cho vơ nghiệm Câu 8: Tính nhẩm nghiệm phương trình sau: a) -2x2 - 6x + = b) 23x2 +32x +9 = c) -2x2 - 6x + = d) 23x2 + 32x + = Đáp án: a) -2x2 - 6x + = Ta có: a + b + c = -2 + (-6) +8 = x2  4  x1 1 b) 23x2 + 32x + = Ta có: a - b + c = 23 - 32 + = x   x1  23 c) -2x2 - 6x + = Ta có: a + b + c = -2 + (-6) +8 = x  c  4 x   a d) 23x2 + 32x + = Ta có: a - b + c = 23 - 32 + = 5  x1  Câu 9: a) Cho phương trình x2 - 6x + = Tính x12  x22 b) Cho phương trình x2 + 3x -10 = Tính 1  x1 x2 Đáp án: a) x2 - 6x + =  ( 6)  4.1.8 4  Phương trình có hai nghiệm phân biệt Áp dụng định lí Vi-ét ta có �x1  x2   x12  x22 ( x1  x2 )  x1 x2 62  2.8 20 � �x1.x2  b) x2 + 3x -10 =  32  4.10 49  Phương trình có hai nghiệm phân biệt Áp dụng định lí Vi-ét ta có 1 x1  x2 3 �x1  x2  3    =>  � x1 x2 x1.x2  10 10 �x1.x2  10 Câu 10: Cho Pa rabol (P) y = x2 đường thẳng (d) y = 2mx - m2 +1 a) Chứng minh (d) cát (P) hai điểm phân biệt với m: b) Tìm m để (d) cắt (P) hai điểm phân biệt có hồnh độ x1 ; x2 thỏa mãn x12  x22 20 Đáp án: a) Phương trình hồnh độ giao điểm (d) (P) x2 = 2mx - m2 +1  x2 - 2mx + m2 -1 =0 (1) c) Ta có  '  m  (m2  1)   Vậy phương trình (1) ln có hai nghiệm phân biệt với m nên (d) cát (P) hai điểm phân biệt với m b) Từ câu a ta có phương trình (1) ln có hai nghiệm phân biệt với m.Theo hệ thức Vi et ta có 2m, -1 Nên ta có x12  x22 20  ( x1  x2 )  x1 x2 20  4m  2(m  1) 20 (định l? vi-ét)  2m 18  m 9  m 3 Câu 11: Giải phương trình (x – 1)3 + 0,5x2 = x(x2 + 1,5) Đáp án: (x – 1)3 + 0,5x2 = x(x2 + 1,5) x3 – 3x2 + 3x – + 0,5x2 = x3 + 1,5x -2,5x2 +1,5x – = 5x2 – 3x + = ∆ = b2 – 4ac = (-3)2 -4.5.2 = – 40 = -311) Ta có phương trình : 858 880   10 п 1 п Giải phương trình ta n=8,8 Vậy:Khối lượng riêng miếng thứ 8,8g/cm3 Khối lượng riêng miếng thứ hai 7,8g/cm3 Câu 16:Một ca nô chạy từ bến A đến bến B dài 50km di lẫn 20 phút Hỏi tỷ số vận tốc xi dòng ngược dòng ca nơ bao nhiêu? Biết nước đứng yên ca nô chạy với vận tốc vận tốc dòng nước 5km/h Đáp án: Gọi vận tốc ca nơ nước n lặng n (km/h) Ta có phương trình là: 50 50 16   п5 п5 Giải phương trình ta n=20 Từ suy tỷ số : 20  25   20  15 Câu 17: Một ô tô chuyển động với vận tốc dự định để hết quãng đường dài 120km Đi nửa đường xe nghỉ phút ,nếu để đến nơi xe phải tăng tốc thêm 2km/h quãng đường lại.Tính thời gian xe chạy Đáp án:Gọi vận tốc tơ dự định n(km/h) Ta có phương trình : 60 60 120    п п  20 п Giải phương trình ta n=48 Vậy thời gian xe chạy : 120   17 phút 48 20 Câu 18: Tìm giá trị lớn hàm số y = - 9x2+ 6x – Đáp án Ta có y = - (3x - 1)2 Đặt y = Y; 3x - = X Y = - X2 v? a = -1< nên giá trị lớn hàm số Y = -X2 Y = Y(0)= suy 3x – =  x = 1/3 Vậy GTLN y = x = 1/3 Câu 19: Cho Parabol (P) y = x A(0 ;3).Gọi B điểm thuộc (P) Tìm độ dài nhỏ AB 11 Đáp án: Gọi B( x0 , y0 ) , v? B � (p) nên y0  x02 2 �1 � Ta có AB   x0    � x02  �  x02    �4 � 16 AB �8 ( Dấu ‘=’ xảy � x0  � x0  �2) Vậy minAB2 = , minAB = 2 ( x0  �2 ) Câu 20: Cho phương trình : x2 + mx – = (1) x2 – x + m = (2) Tìm m để hai phương trình có nghiệm chung Tìm nghiệm chung Đáp án: Trừ vế hai phương trình (1) (2) ta được: ( m + 1) x – ( m + 1) = ↔ ( m + ) x = m + +Với m = - hai phương trình (1) (2) x2 – x – = Vậy nghiệm chung hai phương trình (1) (2) là: (1± ): + Với m ≠ - ta có x = thay vào (1) ta m = (1) có dạng: x2 – = có nghiệm x = ± (2) có dạng x2 – x = có nghiệm Vậy với m = (1) (2) có nghiệm chung là: Kết luận: - Với m = - hai phương trình (1) (2) có hai nghiệm chung là: (1± - Với m = (1) (2) có nghiệm chung là: Câu 21: Cho phương trình (m - 1)x2 + 2x - = (1) (tham số m) a) Tìm m để (1) có nghiệm b) Tìm m để (1) có nghiệm nhất? tìm nghiệm đó? Đáp án a) + Nếu m-1 =  m = (1) có dạng 2x - =  x = (là nghiệm) + Nếu m ≠ Khi (1) phương trình bậc hai có: = 22 –4.( -3)(m - 1) = 12m – Pt (1) có nghiệm = 12m-8  m  12 ): th? phương trình có nghiệm 3 b) + Nếu m-1 =  m = (1) có dạng 2x - =  x = (là nghiệm) + Kết hợp hai trường hợp ta có: Với m  + Nếu m ≠ Khi (1) phương trình bậc hai có:  = 22 - 4(-3)(m-1) = 12m – Pt (1) có nghiệm  = 12m- =  m = (thoả mãn m ≠ 1) Khi pt (1) có nghiệm x = +Vậy với m = phương trình có nghiệm là: x = Với m = 2 phương trình có nghiệm là: x = 3 Câu 22: Cho phương trình x  x   m  6m  11 0 a) Giải phương trình m = b) Chứng minh phương trình có nghiệm với giá trị m Đáp án a)Với m=2 phương trình trở thành x  x   0 Đặt x  t 0 Ta có t2 + 2t – =0 t   (loại) t   Vậy với t   th? x (  )  5  b)Đặt x  t 0 phương trình cho trở thành: t2 + 2t – m2 + 6m – 10 = (*) Phương trình (*) có a = 1> 0, c = -m2 + 6m – 10 = -[(m-3)2 + 1]< Nên phương trình có hai nghiệm trái dấu t1 t Giả sử t > Khi x = t 2  Vậy phương trình cho ln có nghiệm Câu 23: Cho phương trình x2 + (4m + 1)x + 2(m-4) = a) Tìm hệ thức liên hệ hai nghiệm khơng phụ thuộc m b) Tìm m để biểu thức A = ( x1  x2 ) có giá trị nhỏ nhất: Đáp án: 13 a) Ta có  16m  33  Phương trình ln có hai nghiêm phân biệt với m  S  x1  x2  (4m  1)(*)   P  x1 x2 2(m  4)(**) Từ (*) Suy m  P Hay Do  S1 Thay vào (**) ta có  S  17 2P + S = -17 x1 x2  x1  x2  17 Vậy biểu thức khơng phụ thuộc vào m b) Ta có A ( x2  x1 ) ( x1  x2 )  x1 x2 16m  33 33 Dấu “=” xảy m=0 Min A = 33 Khi m = Câu 24: Giải phương trình 2(x2 - 4x + 2)2 + x2 - 4x - = (2) Đáp án: (2)  2(x2 - 4x + 2)2 + (x2 - 4x + 2) - = (3) Đặt x2 - 4x + = t (t ≥ -2) (3)  2t2 + t - = Tính ∆ = b2 – 4ac = 49 t1 t1 =  x2 - 4x + = , 2 x2 - 4x + = -2  x2 - 4x + = 0 x-2=0  x=0 Vậy phương trình (2) có nghiệm , =0 14 PHẦN HÌNH HỌC Trắc nghiệm : Khoanh tròn vào đáp án câu sau Câu Góc nội tiếp chắn cung 1200 có số đo là: A 1200 B 900 C 300 Đáp án: D Câu Ở hình bên, biết � ACB = 90 Số đo cung AB là: A 900 B 1800 C 300 D 600 D 600 C A B O Đáp án: B � Câu Cho hình bên,biết BAC CD A AB>CD B.AB=CD C AB< CD D.Đáp án khác Đáp án:A Câu 11:Chọn đáp án (Đ) sai (S) tương ứng ô cột bên trái ô cột bên phải để câu trả lời Câu hỏi 1)Đường tròn nội tiếp đa giác tiếp xúc với tất cạnh đa giác 2)Tâm đường tròn nội tiếp tam giác giao điểm đường trung trực tam giác 3)Mỗi đa giác có đường tròn nội tiếp đường tròn ngoại tiếp 4) Tâm đường tròn nội tiếp tâm đường tròn ngoại tiếp đa giác trùng 16 Trả lời Đ S 5)Tâm đường tròn nội tiếp hình vng giao điểm hai đường chéo hình vng Đáp án : 1-Đ,2-S,3-Đ,4-Đ,5-Đ Câu 12 : Độ dài C ( chu vi ) đường tròn bán kính R tính theo cơng thức? A C  �R C C  �R B C  �2 R D C  �R Đáp án : A Câu 13 : Độ dài cung tròn n bán kính R tính theo cơng thức? A l  �Rn B l  �Rn C l  Đáp án : C �Rn 180 D l  �Rn 360 Câu 14: Trên đường tròn (O;R), lấy hai điểm Avà B cho số đo cung nhỏ AB 900 Độ dài dây AB (tính theo R) là: A R B R C R D R Đáp án: B Câu 15 Cho tam giác ABC cân A Đường thẳng d song song với BC cắt AB, AC M N Khi tứ giác BMNC có: A, Tứ giác BMNC nội tiếp C, + =2v B, + = + D, câu Đáp án d Câu 16 : Bánh xe đạp có đường kính 650mm.Hỏi vòng quay bánh xe quãng đường gần : A 1221mm B 2041mm C 1300mm D.4082mm Đáp án : B Câu 17:Tam giác ABC vuông A có AB=12cm,AC=16cm Độ dài đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là: A 10 � B 30 � C 20 � D 15 � Đáp án :Độ dài đường kính BC 20cm.Chu vi hình tròn C= �d=20 � Câu 18:: Khi cắt hình trụ mặt phẳng song song với trục ta mặt phẳng cắt hình: A Một hình chữ nhật B Một hình tròn Câu 19: Diện tích xung quanh hình trụ có chu vi hình tròn đáy 13cm chiều cao 3cm là: 17 A 16 cm2 B 10 cm2 C 39 cm2 Đáp án: C C Một hình tam giác Câu 19: Bán kính đáy hình nón 4cm, độ dài đường sinh 8cm diện tích xung quanh hình nón bằng: A 31 B 32 C 33 D 34 Đáp án: B Câu 20: Thể tích hình cầu có bán kính R = 3cm là: A V = 113,02cm3 B V = 113,03cm3 C, V = 113,04cm3 Đáp án: C D V = 113,05cm3 Tự luận Câu Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB Trên nửa đường tròn lấy hai điểm M � =� � Gọi giao điểm AM với BN P, AN với BM N cho AM MN = NB H Chứng minh: a) PH vng góc với AB b) Tứ giác AMNB hình thang cân Đáp án: P N M H A B O � a) AMB = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn(O)) suy BM  PA Tương tự AN  PB Tam giác APB có hai đường cao AN BM cắt H nên PH  AB � = NB � nên ABM � � b) Vì AM (hai góc nội tiếp chắn hai cung nhau),  BMN suy MN//AB (vì hai góc so le nhau) => tứ giác AMNB hình thang � =� � nên AMN � Lại AM MN = NB =� MNB suy AN = BM Hình thang AMNB có hai đường chéo nên hình thang cân Câu Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) Hai đường cao kẻ từ B từ C A cắt H Vẽ đường kính AD a) Chứng minh BD//CH b) Chứng minh tứ giác BHCD hình bình hành H O Đáp án: C 18 B D � a) -Có ABD = 900 (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn (O) => BD  AB Lại có CH  AB (gt) nên => BD//CH (từ vng góc đến song song ) b) C/m tương tự câu a) ta có CD//BH Tứ giác BHCD có hai cặp cạnh đối song song (BD//CH; CD//BH) nên hình bình hành Câu 3.Cho đường tròn (O; R) có đường kính AB Bán kính CO vng góc với AB, M điểm cung nhỏ AC (M khác A, C); BM cắt AC H Gọi K hình chiếu H AB 1) Chứng minh CBKH tứ giác nội tiếp 2) Chứng minh 3) Trên đọan thẳng BM lấy điểm E cho BE = AM Chứng minh ∆ECM tam giác vuông cân C Đáp án C M 1) Ta có = 90 ( chắn nửa đường tròn đk AB) H = 90 (do K hình chiếu H AB) => + = 1800 nên tứ giác CBKH nội B tiếp đường tròn đường kính HB A K O 2) Ta có ∠ACM = ∠ABM (do chắn cung AM (O)) ∠ACK = ∠HCK = ∠HBK (vì chắn cung HK.của đ tròn đk HB) Vậy ∠ACM = ∠ACK V? OC  AB nên C điểm cung AB  AC = BC = sd = 900 Xét tam giác MAC EBC có MA= EB(gt), AC = CB(cmt) = = chắn cung MC (O) MAC EBC (c.g.c)  CM = CE  tam giác MCE cân C (1) Ta lại có  = 450 (vì chắn cung sd = 900) = = 450 (tính chất tam giác MCE cân C) Mà + + = 1800 (Tính chất tổng ba góc tam giác)  = 900 (2) Từ (1), (2)  tam giác MCE tam giác vuông cân C (đpcm) Câu 4.Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O Tia phân giác góc BAC cắt BC D cắt đường tròn (O) E a) Chứng minh AB.AC = AD.AE 19 b) Chứng minh rằng: ED.EA = EB2 Đáp án: a) Xét hai tam giác AEB ACD có � � (GT) A1  A �1  C �1 (hai góc nội tiếp chắn cung AB) E =>  AEB đồng dạng với  ACD (g-g) => A O AE AB  hay AB.AC = AD.AE AC AD �1  A � (hai góc nội tiếp chắn cung EC) b) -Có B �1  A � (gt) => B �1  A �1 (cùng A �2 ) A -Xét hai tam giác EAB EBD có D B C 1 E �1  A �1 B �1 góc chung (hai góc nội tiếp chắn cung AB) E =>  EAB đồng dạng với  EBD (g-g) => EA EB  hay ED.EA =EB2 EB ED Câu Cho đường tròn (O;R) (điểm O cố định, giá trị R không đổi) điểm M nằm bên (O) Kẻ hai tiếp tuyến MB, MC (B,C tiếp điểm ) (O) Vẽ đường kính BB’ (O) Qua O kẻ đường thẳng vng góc với BB’,đường thẳng cắt MC B’C K E Chứng minh rằng: điểm M,B,O,C nằm đường tròn Đoạn thẳng ME = R Cho OM = 2R, tính chu vi đường tròn ngoại tiếp tam giác BOC Khi điểm M di động mà OM = 2R điểm K di động đường tròn cố định, rõ tâm bán kính đường tròn 1) Chứng minh M, B, O, C thuộc đường tròn Ta có: ∠MBO = 900 (vì MB tiếp tuyến) ∠MCO 90 (v? MC tiếp tuyến) ⇒∠MBO + ∠ MCO = 900 + 900 = 1800 ⇒ Tứ giác MBOC nội tiếp (vì có tổng góc đối bằng1800)⇒4 điểm M, B, O, C thuộc đường tròn 2) Chứng minh ME = R: 20 B M O K E C B' Ta có MB//EO (vì vng góc với BB’) => ∠ O1 =  M1 (so le trong) Mà ∠ M1 =  M2 (tính chất tiếp tuyến cắt nhau) =>  M2 =  O1 (1) C/m MO//EB’ (vì vng góc với BC) =>  O1 =  E1 (so le trong) (2) Từ (1), (2) =>  M2 =  E1 => Tứ giác MOCE nội tiếp =>  MEO =  MCO = 900 =>  MEO =  MBO =  BOE = 900 => Tứ giác MBOE hình chữ nhật => ME = OB = R (điều phải chứng minh) 3) Chứng minh tứ giác MBOC nội tiếp đường tròn đường kính MO suy Chu vi đường tròn ngoại tiếp tứ giác MBOC C  �R 4) Chứng minh OM=2R K di động đường tròn cố định: Chứng minh Tam giác MBC =>  BMC = 600 =>  BOC = 1200 =>  KOC = 600 -  O1 = 600 -  M1 = 600 – 300 = 300 Trong tam giác KOC vng C, ta có: CosKOC  OC OC 3R  OK  R :  OK Cos 30 Mà O cố định, R khơng đổi => K di động đường tròn tâm O, bán kính = 3R (điều phải chứng minh) Câu Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB = 2R tiếp tuyến Ax phía với nửa đường tròn AB Từ điểm M Ax kẻ tiếp tuyến thứ hai MC với nửa đường tròn (C tiếp điểm) AC cắt OM E; MB cắt nửa đường tròn (O) D (D khác B) a) Chứng minh AMCO tứ giác nội tiếp đường tròn b) Chứng minh AMDE tứ giác nội tiếp đường tròn c) Chứng minh = Đáp án Đáp án M a) = = 900 nên tứ giác AMCO D C nội tiếp = = 90 Tứ giác AMDE cóD, E nhìn AM góc 900 Nên AMDE nội tiếp b) E c) Vì AMDE nội tiếp nên ( chắn cung AE) Vì AMCO nội tiếp nên chắn cung AO) Suy ( 21 A O B Câu 7:Trên đường tròn, lấy liên tiếp cung AC,CD ,DB cho số đo cung 60 độ Hai đường thẳng AC BD cắt E Hai tiếp tuyến với đường tròn B C cắt T.Chứng minh a,Góc AEB góc BTC b,CD tia phân giác góc BCT Đáp án: a) Theo giả thiết ta có: 1800  600  600 = 2400  1200  600 Suy ra: �  sd BD �  300 b) Ta có BCD �  sdCD �  300 (góc tạo tia tiếp tuyến TCD �  TCD �  300 dây cung) => BCD � Hay CD tia phân giác BCT 22 ... có số đo là: A 1200 B 90 0 C 300 Đáp án: D Câu Ở hình bên, biết � ACB = 90 Số đo cung AB là: A 90 0 B 1800 C 300 D 600 D 600 C A B O Đáp án: B � Câu Cho hình bên,biết BAC
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu ôn tập học kỳ II môn toán 9, Tài liệu ôn tập học kỳ II môn toán 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay