Tin hoc 12 bài 3000000

11 12 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 10:08

Chọn lệnh File > New…, màn hình làm việc của Access sẽ mở khung New File ở bên phải nếu nó chưa xuất hiện. Chọn Blank Database, xuất hiện hộp thoại File New Database. Trong hộp thoại File New Database, chọn vị trí lưu tệp và nhập tên tệp CSDL mới. Sau đó nháy vào nút Create để xác nhận tạo tệp. CHƯƠNG 3: HỆ QUẢN LÍ CƠ SỞ DỮ LIỆU BÀI 3: GIỚI THIỆU MICROSOFT ACCESS Một số thao tác Khởi động Access Tạo CSDL Mở CSDL có sẵn Thốt khỏi Access a Có cách khởi động ACCESS? Khởi động Access: có hai cách thường dùng để khởi động Access: Cách 1: Từ bảng chọn Start, chọn Start -> All Programs -> Microsoft Access Cách 2: Nháy đúp vào biểu tượng Access hình b Tạo sở liệu CÂU HỎI: Các bước tạo sở kiểu mới? - Chọn lệnh File -> New…, hình làm việc Access mở khung New File bên phải chưa xuất - Chọn Blank Database, xuất hộp thoại File New Database - Trong hộp thoại File New Database, chọn vị trí lưu tệp nhập tên tệp CSDL Sau nháy vào nút Create để xác nhận tạo tệp C Mở sở liệu có các cách mở sở liệu có? - Cách 1: nhấp chuột lên tên CSDL (nếu có) khung New File - Cách 2: chọn lệnh File -> Open tìm nháy đúp vào tên CSDL cần mở Khi đó, xuất cửa sổ sở liệu CSDL vừa mở d Kết thúc phiên làm việc với Access: các cách kết thúc phiên làm việc - Cách 1: chọn File -> Exit - Cách 2: nháy nút đóng (biểu tượng dấu “X” màu đỏ) góc bên phải hình làm việc Access 5 Làm việc với đối tượng a Chế độ làm việc với đối tượng Có chế độ? Là chế độ làm việc nào?  Làm việc với đối tượng: có chế độ làm việc - Chế độ thiết kế (Design View): => tạo mới, thay đổi cấu trúc bảng, mẫu hỏi, thay đổi trình bày định dạng biểu mẫu, báo cáo - Chế độ trang liệu (Datasheet View): => thị liệu dạng bảng, cho phép xem, xóa, thay đổi liệu có b Tạo đối tượng Cách tạo đối tượng mới? Tự thiết kế Thuật sĩ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tin hoc 12 bài 3000000, Tin hoc 12 bài 3000000

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay