Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily tại tỉnh Hà Giang (Luận án tiến sĩ)

169 9 0
  • Loading ...
1/169 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 08:54

Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily tại tỉnh Hà Giang (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily tại tỉnh Hà Giang (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily tại tỉnh Hà Giang (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily tại tỉnh Hà Giang (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily tại tỉnh Hà Giang (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily tại tỉnh Hà Giang (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily tại tỉnh Hà Giang (Luận án tiến sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily tại tỉnh Hà Giang (Luận án tiến sĩ) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TÚ HUY NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI TỈNH HÀ GIANG LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG THÁI NGUYÊN, 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TÚ HUY NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI TỈNH HÀ GIANG Ngành : Khoa học trồng Mã Ngành : 9.62.01.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS ĐÀO THANH VÂN THÁI NGUYÊN, 2018 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận án hoàn toàn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ cho học vị Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận án cảm ơn Các thơng tin trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Tác giả luận án Nguyễn Tú Huy ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận án tơi nhận dẫn tận tình GS.TS Đào Thanh Vân với cương vị người hướng dẫn khoa học phương pháp nghiên cứu, thu thập, xử lý phân tích số liệu có nhiều đóng góp nghiên cứu hồn thành luận án Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, phòng Đào tạo, khoa Nơng học, đơn vị chức Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên Ban Giám hiệu, đơn vị chức đồng nghiệp Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Hà Giang, tạo điều kiện giúp đỡ thực đề tài năm qua Tôi xin tỏ lòng biết ơn chân thành, sâu sắc tới GS.TS Đào Thanh Vân giúp đỡ, hướng dẫn động viên để tơi hồn thành đề tài luận án Tôi xin chân thành cảm ơn bạn bè đồng nghiệp ln hết lòng động viên, khích lệ giúp đỡ nhiệt tình dành cho tơi suốt q trình thực hoàn thành luận án iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỀU vii DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH xi MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đềt tài Mục tiêu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Những đóng góp đề tài Chƣơng TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở khoa học đề tài 1.2 Nguồn gốc phân loại 1.2.1 Nguồn gốc 1.2.2 Phân loại 1.3 Đặc điểm nông sinh học hoa lily 1.3.1 Đặc điểm thực vật học sinh trưởng phát triển hoa lily 1.3.2 Yêu cầu sinh thái hoa lily 12 1.4 Tình hình sản xuất hoa lily giới Việt Nam 14 1.4.1 Tình hình sản xuất hoa lily giới 14 1.4.2 Tình hình sản xuất hoa lily Việt Nam 16 1.5 Những kết nghiên cứu hoa lily giới Việt Nam 17 1.5.1 Kết nghiên cứu hoa lily giới 17 1.5.2 Kết nghiên cứu hoa lily Việt Nam 23 1.6 Các nhận xét rút từ tổng quan 29 iv Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 31 2.1 Đối tượng thời gian nghiên cứu 31 2.1.1 Đối tượng nghiên cứu đặc điểm số giống hoa lily 31 2.1.2 Thời gian, địa điểm nghiên cứu 32 2.2 Vật liệu nghiên cứu 32 2.3 Nội dung nghiên cứu 33 2.3.1 Nội dung 1: Nghiên cứu số đặc điểm hình thái đặc điểm nông sinh học số giống hoa lily nhập nội Hà Giang 33 2.3.2 Nội dung 2: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng giống hoa lily Robina TP Hà Giang 33 2.4 Phương pháp nghiên cứu 34 2.4.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 34 2.4.2 Các phương pháp tiêu theo dõi 39 2.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 43 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 44 3.1 Nghiên cứu đặc điểm hình thái đặc điểm nông sinh học số giống hoa lily nhập nội Hà Giang 44 3.1.1 Đặc điểm hình thái số giống hoa lily nhập nội vụ Đông năm 2012 Hà Giang 44 3.1.2 Đặc điểm nông sinh học số giống hoa lily nhập nội vụ Đông năm 2012 2013 Hà Giang 53 3.2 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng giống hoa lily Robina TP Hà Giang 65 3.2.1 Ảnh hưởng chu vi củ đến khả sinh trưởng, phát triển hiệu kinh tế giống hoa lily Robina TP Hà Giang 65 3.2.2 Ảnh hưởng thời điểm trồng đến thời gian sinh trưởng phát triển giống hoa lily Robina vụ Đông năm 2014 TP Hà Giang 71 v 3.2.3 Ảnh hưởng giá thể đến khả sinh trưởng, phát triển hiệu kinh tế đối giống hoa lily Robina vụ Đông năm 2015 TP Hà Giang 79 3.2.4 Ảnh hưởng nồng độ phun, liều lượng bón Canxi Nitrate Ca(NO3)2 đến sinh trưởng, phát triển phòng chống bệnh cháy sinh lý giống hoa lily Robina vụ Đông năm 2016 TP Hà Giang 86 3.2.5 Ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng đến khả sinh trưởng, phát triển hiệu kinh tế giống hoa lily Robina vụ Đông năm 2016 TP Hà Giang 96 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 104 Kết luận 104 Đề nghị 105 TÀI LIỆU THAM KHẢO 106 vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT A: Asiatic –genom ABA: Acid Abscisic Ca(NO3)2: Canxi Nitrate Ca: Canxi CaHPO4: Canxi Hidrophotphat cs.: Cộng CV (%): Độ biến động Đ/C: Đối chứng GA3: Acid Gibereclic H: Huyện LA: Hybrid lilies LO Longgiflorum/Oriental Hybrids LSD0,05: Sự sai khác có ý nghĩa mức α = 0,05 NN&PTNT: Nông nghiệp Phát triển nông thôn O: Orienttal-hybrids OA: Oriental/Asiatic Hybrids OT: Oriental/Trumpet Hybrids TA: Trumpet/Asiatic Hybrids Thiên Nơng: Kích phát tố cho hoa, trái Thiên Nông TP: Thành phố vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỀU Bảng 1.1: Cơ cấu số lượng, chủng loại hoa Việt Nam từ năm 2000 - 2015 17 Bảng 2.1 Đặc điểm giống hoa nghiên cứu 31 Bảng 3.1 Đặc điểm hình thái thân vảy số giống hoa lily vụ Đông năm 2012 Hà Giang 45 Bảng 3.2 Đặc điểm hình thái thân số giống hoa lily vụ Đông năm 2012 Hà Giang 46 Bảng 3.3 Đặc điểm hình thái số giống hoa lily vụ Đông năm 2012 Hà Giang 47 Bảng 3.4 Đặc điểm hình thái hoa số giống hoa lily vụ Đông năm 2012 Hà Giang 50 Bảng 3.5 Đặc điểm nhị nhụy giống hoa lily vụ Đông năm 2012 Hà Giang 52 Bảng 3.6 Thời gian tỷ lệ mọc mầm giống hoa lily vụ Đông năm 2012 2013 Hà Giang 55 Bảng 3.7 Đặc điểm sinh trưởng số giống hoa lily vụ Đông năm 2012 2013 Hà Giang 56 Bảng 3.8 Đặc điểm thời kỳ phát triển số giống hoa lily vụ Đông năm 2012 2013 Hà Giang 58 Bảng 3.9 Đặc điểm tiêu nụ số giống hoa lily vụ Đông năm 2012 2013 Hà Giang 59 Bảng 3.10 Đặc điểm tiêu hoa giống hoa lily vụ Đông năm 2012 2013 Hà Giang 61 Bảng 3.11 Tình hình sâu bệnh hại số giống hoa lily vụ Đông năm 2012 2013 Hà Giang 62 Bảng 3.12 Giá bán thị hiếu sử dụng giống hoa lily vụ Đông năm 2012 năm 2013 Hà Giang 64 viii Bảng 3.13 Ảnh hưởng chu vi củ đến tỷ lệ mọc mầm giống hoa lily Robina vụ Đông năm 2014 TP Hà Giang 66 Bảng 3.14 Ảnh hưởng chu vi củ đến số tiêu sinh trưởng giống hoa lily Robina vụ Đông năm 2014 TP Hà Giang 66 Bảng 3.15 Ảnh hưởng chu vi củ đến thời kỳ phát triển chủ yếu giống hoa lily Robina vụ Đông năm 2014 TP Hà Giang 67 Bảng 3.16 Ảnh hưởng chu vi củ đến tiêu nụ, hoa giống lily Robina vụ Đông năm 2014 TP Hà Giang 68 Bảng 3.17 Ảnh hưởng chu vi củ đến tỷ lệ hữu hiệu số lượng loại cành giống hoa lily Robina vụ Đông năm 2014 TP Hà Giang 69 Bảng 3.18 Ảnh hưởng chu vi củ đến hiệu kinh tế giống hoa lily Robina vụ Đông năm 2014 TP Hà Giang 70 Bảng 3.19 Ảnh hưởng thời điểm trồng đến tỷ lệ mọc mầm giống hoa lily Robina vụ Đông năm 2014 TP Hà Giang 71 Bảng 3.20 Ảnh hưởng thời điểm trồng đến số tiêu sinh trưởng giống hoa lily Robina vụ Đông năm 2014 TP Hà Giang 73 Bảng 3.21 Ảnh hưởng thời điểm trồng đến thời kỳ phát triển chủ yếu giống hoa lily Robina vụ Đông năm 2014 TP Hà Giang 74 Bảng 3.22 Ảnh hưởng thời điểm trồng đến tiêu nụ, hoa giống hoa lily Robina vụ Đông năm 2014 TP Hà Giang 75 Bảng 3.23 Ảnh hưởng thời điểm trồng đến tình hình bệnh hại giống hoa lily Robina vụ Đông năm 2014 TP Hà Giang 76 Bảng 3.24 Ảnh hưởng thời điểm trồng đến số lượng loại cành giống hoa lily Robina vụ Đông năm 2014 TP Hà Giang 77 Bảng 3.25 Ảnh hưởng thời điểm trồng đến hiệu kinh tế giống hoa lily Robina vụ Đông năm 2014 TP Hà Giang 78 ...ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN TÚ HUY NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG SINH HỌC VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT TRỒNG HOA LILY TẠI TỈNH HÀ GIANG Ngành : Khoa học trồng Mã Ngành... Nghiên cứu số đặc điểm hình thái đặc điểm nơng sinh học số giống hoa lily nhập nội Hà Giang 33 2.3.2 Nội dung 2: Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng giống hoa lily Robina TP Hà Giang ... 2012 Hà Giang 44 3.1.2 Đặc điểm nông sinh học số giống hoa lily nhập nội vụ Đông năm 2012 2013 Hà Giang 53 3.2 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng giống hoa lily Robina
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily tại tỉnh Hà Giang (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu một số đặc điểm nông sinh học và biện pháp kỹ thuật trồng hoa Lily tại tỉnh Hà Giang (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay