Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình dùng để xử lý môi trường nước chứa chất hữu cơ độc hại (tt)

29 27 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 08:46

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình dùng để xử lý môi trường nước chứa chất hữu cơ độc hại (tt)Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình dùng để xử lý môi trường nước chứa chất hữu cơ độc hại (tt)Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình dùng để xử lý môi trường nước chứa chất hữu cơ độc hại (tt)Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình dùng để xử lý môi trường nước chứa chất hữu cơ độc hại (tt)Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình dùng để xử lý môi trường nước chứa chất hữu cơ độc hại (tt)Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình dùng để xử lý môi trường nước chứa chất hữu cơ độc hại (tt)Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình dùng để xử lý môi trường nước chứa chất hữu cơ độc hại (tt)Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình dùng để xử lý môi trường nước chứa chất hữu cơ độc hại (tt) ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU CACBON MAO QUẢN TRUNG BÌNH DÙNG ĐỂ XỬ MƠI TRƯỜNG NƯỚC CHỨA CHẤT HỮU ĐỘC HẠI Mã số: ĐH2016-TN06-05 Chủ nhiệm đề tài: ThS.NCS Nguyễn Thị Hồng Hoa Thái Nguyên, 5/2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC  BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU CACBON MAO QUẢN TRUNG BÌNH DÙNG ĐỂ XỬ MƠI TRƯỜNG NƯỚC CHỨA CHẤT HỮU ĐỘC HẠI Mã số: ĐH2016-TN06-05 Xác nhận tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) Thái Nguyên, 5/2018 (ký, họ tên) i DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH I Thành viên thực đề tài - TS Trương Thị Thảo - Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên - TS Bùi Minh Quý- Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên - TS Nguyễn Đình Vinh - Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên - ThS Nguyễn Thị Ngọc Linh - Khoa Hóa học - Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên II Đơn vị phối hợp thực - Phòng Hóa bề mặt - Viện Hóa học – Viện KH&CN Việt Nam ii MỤC LỤC DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan vật liệu cacbon mao quản trung bình 1.1.1 Giới thiệu chung vật liệu cacbon mao quản trung bình 1.1.2 Phương pháp tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình 1.1.3 Ứng dụng vật liệu cacbon mao quản trung bình 1.2 Hấp phụ 1.3 Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu 1.4 Tổng quan MB CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 2.1 Tổng hợp vật liệu 2.1.1 Tổng hợp cacbon mao quản trung bình cacbon mao quản trung bình chứa kim loại 2.1.2 Đánh giá khả hấp phụ xanh metylen 2.2 Tính tốn q trình hấp phụ 2.2.1 Hiệu suất trình hấp phụ dung lượng hấp phụ 2.2.2 Mô hình đẳng nhiệt hấp phụ 2.2.3 Động học trình hấp phụ 2.3 Nghiên cứu đặc trưng vật liệu CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Cacbon mao quản trung bình tổng hợp phương pháp mềm 3.1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình tổng hợp CMQTB phương pháp mềm dựa khả hấp phụ MB 3.1.2 Nghiên cứu khả hấp phụ xanh metylen vật liệu CMQTB tổng hợp phương pháp mềm 3.2 CACBON MAO QUẢN TRUNG BÌNH TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỨNG 11 3.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ xanh metylen CMQTB phương pháp cứng.11 3.2.2 Nghiên cứu khả hấp phụ xanh metylen vật liệu CMQTB tổng hợp phương pháp cứng 11 3.3 CACBON MAO QUẢN TRUNG BÌNH BIẾN TÍNH 12 3.3.1 Đặc trưng mẫu OMC Fe-OMC 12 3.3.2 Khả loại bỏ MB Fe-OMC 14 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 15 iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Một số mẫu CMQTB tổng hợp Bảng 3.1 Các thơng số phương trình đẳng nhiệt Langmuir Freundlich vật liệu MC100 (MC2) 10 Bảng 3.2: Hằng số tốc độ dung lượng hấp phụ MB MC100 (MC2) tính theo phương trình động học biểu kiến bậc 10 Bảng 3.3: Hằng số tốc độ dung lượng hấp phụ MB MC100 (MC2) tính theo phương trình động học biểu kiến bậc hai 10 Bảng 3.4 Các thông số phương trình đẳng nhiệt Langmuir Freundlich vật liệu OMC 11 Bảng 3.5: Hằng số tốc độ dung lượng hấp phụ MB MC100 (MC2) tính theo phương trình động học bậc 12 Bảng 3.6: Hằng số tốc độ dung lượng hấp phụ MB OMC tính theo phương trình động học biểu kiến bậc hai 12 Bảng 3.7 Các thơng số phương trình đẳng nhiệt Langmuir Freundlich vật liệu Fe-OMC 14 Bảng 3.8 Một số tham số phương trình động học biểu kiến bậc Fe-OMC 14 Bảng 3.9 Một số tham số phương trình động học biểu kiến bậc hai Fe-OMC 14 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Đồ thị phụ thuộc 1/qe vào 1/Ce Hình 2.2 Đồ thị để tìm số phương trình Freundlich Hình 3.1 Đồ thị phụ thuộc hiệu suất hấp phụ theo thời gian MC80, MC100, MC120 Hình 3.2 Đồ thị phụ thuộc hiệu suất hấp phụ theo thời gian MC1, MC2 MC3 Hình 3.3 Mối quan hệ phụ thuộc dung lượng hấp phụ cực đại nồng độ xanh metylen vật liệu MC100 (MC2) Hình 3.4 Ảnh hưởng nhiệt độ đến khả hấp phụ MB vật liệu CMQTB khoảng 23 oC - 43 oC (nồng độ đầu MB 100ppm, lượng chất hấp phụ 0,5g/L, thời gian khuấy giờ) 11 Hình 3.5 Ảnh hưởng lượng chất xúc tác đến khả hấp phụ MB CMQTB 25 oC (nồng độ đầu MB 100ppm, thời gian khuấy giờ) 11 Hình 3.6.Giản đồ XRD của Fe-OMC OMC 13 Hình 3.7 Ảnh TEM Fe-OMC (A) OMC (B) 13 Hình 3.8 Ảnh SEM Fe-OMC OMC 13 Hình 3.9 Đường đẳng nhiệt hấp phụ - nhả hấp phụ ni tơ của Fe-OMC OMC 13 Hình 3.10 Đường phân bố kích thước mao quản Fe-OMC OMC 14 v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Brunauer - Emmett - Teller BET (Phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ N2) CMQTB Cacbon mao quản trung bình HĐBM Hoạt động bề mặt IUPAC Quy định chung danh pháp quốc tế chất hóa học MB Methylene Blue (xanh metylen) MQTB Mao quản trung bình SBA-15 Santa Barbara Acid - 15 Scanning Electron Microscope SEM TEM (Phương pháp hiển vi điện tử quét) Transmission electron microscopy (Phương pháp hiển vi điện tử truyền qua) Ultraviolet – visible spectroscopy UV-Vis XRD (Phổ tử ngoại - khả kiến) X-Ray Diffraction (Nhiễu xạ tia X) xi ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung: - Tên đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình dùng để xử mơi trường nước chứa chất hữu độc hại - Mã số: ĐH2016 - TN06 - 05 - Chủ nhiệm: ThS NCS Nguyễn Thị Hồng Hoa - Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên - Thời gian thực hiện: 01/2016 - 12/2017 Mục tiêu: - Xây dựng quy trình tối ưu để tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình hiệu hấp phụ MB hiệu cao - Khảo sát đánh giá khả hấp phụ vật liệu cacbon mao quản trung bình, vật liệu cacbon mao quản trung bình chứa sắt MB mơi trường nước Tính mới, tính sáng tạo: - Nghiên cứu vật liệu khả hấp phụ tốt chất hữu khối lượng phân tử lớn, độc hại mơi trường nước - Sử dụng phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu tổng hợp được: XRD, SEM, TEM, BET - Sử dụng phương pháp đo xác định nồng độ chất hữu trước sau tiến hành hấp phụ: UV-Vis Kết nghiên cứu: - Tổng hợp thành công cacbon mao quản trung bình phương pháp cứng vật liệu tổng hợp dung lượng hấp phụ cực đại MB 384,62 mg/g - Tổng hợp thành công cacbon mao quản trung bình phương pháp mềm vật liệu tổng hợp dung lượng hấp phụ cực đại MB 500,00 mg/g - Tổng hợp thành cơng cacbon mao quản trung bình biến tính sắt phương pháp tẩm vật liệu tổng hợp dung lượng hấp phụ cực đại MB 625,00 mg/g xii Sản phẩm: 5.1 Sản phẩm khoa học: 05 báo đăng tạp chí Khoa học Phuong T Dang, Hoa T H Nguyen, Canh D Dao, Giang H Le, Quang K Nguyen, Kien T Nguyen, Hoa T K Tran, Tuyen V Nguyen, anh Tuan A Vu (2016), “Ordered Mesoporous Carbons as Novel and Efficient Adsorbent for Dye Removal from Aqueous Solution”, Advances in Materials Science and Engineering, vol 2016, pp 1-9 Nguyễn Thị Hồng Hoa, Trần Thị Kim Hoa, Đặng Tuyết Phương (2016), “Ảnh hưởng pH đến cấu trúc tính chất hấp phụ MB vật liệu cacbon mao quản trung bình”, Tạp chí Xúc tác Hấp phụ, T5(4), tr 120-123 Nguyễn Thị Hồng Hoa, Trịnh Thị Thu Hường, Đào Đức Cảnh, Lê Hà Giang, Nguyễn Kế Quang, Nguyễn Trung Kiên, Trần Thị Kim Hoa, Vũ Anh Tuấn, Đặng Tuyết Phương (2016), “Tổng hợp, đặc trưng khả phân hủy MB vật liệu bon mao quản trung bình chứa Fe”, Tạp chí Hóa học, 54(6e2), tr 94 - 98 Nguyễn Thị Hồng Hoa, Trần Thị Kim Hoa, Đặng Tuyết Phương (2017), “Synthesis of mesoporous carbon material by hard template method: Application to removal of dye from aqueous solution”, Tạp chí Khoa Học Cơng nghệ - Đại học Thái Nguyên, 172(12/1), tr 59 - 64 Nguyễn Thị Hồng Hoa, Trần Thị Kim Hoa, Đặng Tuyết Phương (2017), “Ảnh hưởng nhiệt độ đến cấu trúc tính chất hấp phụ MB vật liệu cacbon mao quản trung bình tổng hợp phương pháp mềm”, Tạp chí Xúc tác Hấp phụ, T6(4), tr 134-137 5.2 Sản phẩm đào tạo: 02 đề tài sinh viên NCKH nghiệm thu: Nguyễn Thị Hải Yến (2016), Nghiên cứu tổng hợp cacbon mao quản trung bình phương pháp mềm, Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên Đỗ Đình Dũng (2016), Nghiên cứu tổng hợp cacbon mao quản trung bình phương pháp cứng, Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên 02 KLTN Đại học nghiệm thu: Vũ Phương Dung (2017), “Tổng hợp nghiên cứu khả hấp phụ số chất hữu độc hại vật liệu cacbon mao quản trung bình”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên xiii Nguyễn Phương Thảo (2017), “Tổng hợp nghiên cứu khả xúc tác phân hủy chất hữu độc hại vật liệu cacbon mao quản trung bình biến tính”, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày xã hội quan tâm, đặc biệt vấn đề ô nhiễm nguồn nước chất thải hữu Phương pháp hấp phụ tỏ nhiều ưu điểm sử dụng rộng rãi ưu điểm xử nhanh, dễ chế tạo thiết bị đặc biệt tái sử dụng vật liệu hấp phụ Vật liệu cacbon mao quản trung bình (CMQTB) tiń h chấ t hóa lý ưu viê ̣t vượt trội đô ̣ dẫn điê ̣n, dẫn nhiê ̣t tố t, khố i lươ ̣ng riêng nhỏ, diê ̣n tić h bề mă ̣t riêng lớn, trơ về mă ̣t hóa ho ̣c, đô ̣ bề n thủy nhiê ̣t cao, chiụ môi trường axit - bazo, đă ̣c biê ̣t là hấ p phu ̣ các phân tử kích thước lớn, cờ ng kề nh nên chúng thu hút sự quan tâm nhiều nhà khoa học Tùy thuộc vào tính chất cấu trúc (diện tích bề mặt, kích thước phân bố mao quản, độ xốp, chất nhóm chức bề mặt,…), vật liệu cacbon mao quản trung bình ứng dụng chất xúc tác – hấp phụ các ngành công nghiê ̣p khác như: hóa chấ t, tách chấ t, lươ ̣ng, xử mơi trường Do đó, việc nghiên cứu tổng hợp, biến tính vật liệu cacbon trung bình thu hút quan tâm, nghiên cứu nhiều nhà khoa học nước quốc tế Chính vậy, đề tài “Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình dùng để xử mơi trường nước chứa chất hữu độc hại” lựa chọn thực Trong đề tài này, nghiên cứu để đưa quy trình tối ưu tổng hợp vật liệu CMQTB dùng để hấp phụ chất hữu độc hại nhằm góp phần nhỏ bé cơng nghiên cứu xử môi trường nước bị ô nhiễm chất hữu độc hại Chúng chọn đại diện cho chất hữu độc hại MB với kích thước tương đối cồng kềnh 1,41x0,55x0,16 nm3, sử dụng nhiều công nghệ nhuộm để nghiên cứu Mục tiêu đề tài - Xây dựng quy trình tối ưu để tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình hiệu hấp phụ MB hiệu cao - Đánh giá khả hấp phụ vật liệu cacbon mao quản trung bình, vật liệu cacbon mao quản trung bình chứa sắt chất hữu độc hại môi trường nước Nội dung nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình theo phương pháp mềm; - Tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình theo phương pháp cứng; - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến khả hấp phụ MB vật liệu cacbon mao quản trung bình theo phương pháp cứng; - Khảo sát khả hấp phụ vật liệu tổng hợp MB nước CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan vật liệu cacbon mao quản trung bình 1.1.1 Giới thiệu chung vật liệu cacbon mao quản trung bình Vật liệu CMQTB đời sở kết hợp vật liệu mao quản trung bình vật liệu chất cacbon Ryoo đồng nghiệp (1999) chế tạo vật liệu cacbon mao quản trung bình đầu tiên, CMK-1, cách sử dụng aluminosilicate trật tự MCM-48 làm khn mẫu Kể từ đó, phương pháp tổng hợp khác CMQTB nảy Trong nhiều năm qua, nỗ lực đáng kể để tổng hợp CMQTB loại silic mao quản trung bình khác Thành công đạt cách sử dụng MCM-48, SBA-15, SBA-1, … khuôn mẫu cứng Tuy nhiên, trình tổng hợp gọi tốn thời gian không phù hợp với quy mô sản xuất lớn Hơn nữa, điều chỉnh độ dày thành ống đường kính mao quanr bị giới hạn lựa chọn mẫu silica cứng Những trở ngại kích thích mạnh mẽ nghiên cứu hướng tới phương pháp tổng hợp trực tiếp cách sử dụng chất tạo cấu trúc mềm tương tự tổng hợp silica mao quản trung bình Vật liệu cacbon mao quản trung bình ứng dụng rộng rãi cơng nghiệp hoá chất, hấp phụ, tách chất, điện cực cho pin, tế bào nhiên liệu, chất hấp phụ, chất mang cho trình xúc tác… 1.1.2 Phương pháp tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình 1.1.2.1 Phương pháp khuôn mẫu cứng Nguyên liệu tổng hợp: - Chất tạo cấu trúc: vật liệu rắn xốp với hệ thống mao quản trung bình cứng, kích thước mao quản trung bình, xếp trật tự MCM-41, MCM-50, SBA-15… - Tiền chất cacbon (nguồn cacbon) sử dụng là: saccarozơ, rượu furfuryl, nhựa phenol, polydivinyl benzen, acrylonitrile, pyrrole polystyrene - Chất xúc tác trình cacbon hóa H2SO4 dung mơi H2O Tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình trật tự theo khn mẫu cứng ưu điểm tiền chất cacbon dễ xâm nhập vào mao quản trung bình silic; tạo ta ngược với khn mẫu nên theo ngun tắc kiểm sốt kích thước mao quản Tuy nhiên, vật liệu MC tổng hợp theo phương pháp khuôn mẫu cứng tồn nhiều nhược điểm Đó q trình đa bước phải tổng hợp chất tạo cấu trúc mao quản trung bình SBA – 15, MCF, MCM – 41… phức tạp nên phương pháp nhiều thời gian tổng hợp Việc phải loại bỏ chọn lọc khuôn mẫu silic làm tăng giá thành tổng hợp MC lên Ngoài ra, độ dày thành và đường kính mao quản MC tổng hợp theo phương pháp khuôn mẫu cứng bị bó hẹp kích thước hình dạng khn mẫu 1.1.2.2 Phương pháp khuôn mẫu mềm Thành phần tổng hợp nên vật liệu cacbon mao quản trung bình theo phương pháp khuôn mẫu mềm: + Tiền chất cacbon: hợp chất phenolic (phenol, resorcinol, phloroglucinol) formaldehit, hexamethylenetetraamin, 1,5-dihydroxy naphthalene, triethylorthoacetat… + Dung môi: ethanol, butanol, ethanol- nước, tetrahydrofuran (THF)… + Xúc tác: HCl, NaOH + Tác nhân định hướng cấu trúc: chất hoạt động bề mặt polystyrene - poly (4vinylpyridine) (PS-P4VP), họ copolymer Pluronic (F127, P123, F108, PO53-EO136-PO53), … Quá trình tổng hợp gồm ba giai đoạn chính: + Giai đoạn 1: Hình thành pha tinh thể lỏng hữuhữu Sự tự tổ hợp phân tử chất HĐBM tiền chất cacbon hình thành nên pha tinh thể lỏng nhờ q trình bay dung mơi Hỗn hợp polymer hóa hay ngưng tụ điều kiện tổng hợp sấy 100ᵒC 6h tiếp tục tăng nhiệt độ lên đến 120ᵒC qua đêm + Giai đoạn 2: Than hóa Hỗn hợp gia nhiệt từ nhiệt độ phòng đến 350ᵒC dòng khí nito 1h để loại bỏ chất HĐBM Sau đó, gia nhiệt tiếp đến nhiệt độ khoảng 700-900ᵒC giữ 2h để hình thành nên vật liệu cacbon Trong giai đoạn này, cấu trúc chất HĐBM bị phá vỡ, khí giải phóng (một lượng cácbon bi ̣ giai đoạn việc giải phóng dạng khí CO, CO2) + Giai đoạn 3: Làm Cấu trúc khung cacbon giữ lại nguyên vẹn sau loại bỏ tạp chất vơ sót lại sau q trình than hóa 1.1.3 Ứng dụng vật liệu cacbon mao quản trung bình Siêu tụ điện, pin Lithium-ion tế bào nhiên liệu Xúc tác, chất mang xúc tác Lưu trữ hidro Hấp phụ phân tử hữu kích thước phân tử lớn 1.2 Hấp phụ Sự tăng nồng độ khí (hoặc chất tan) bề mặt phân cách pha (khí – rắn, lỏng – rắn) gọi hấp phụ Chất bề mặt xảy hấp phụ gọi chất hấp phụ, chất tích lũy bề mặt chất hấp phụ gọi chất bị hấp phụ Hiện tượng hấp phụ xảy lực tương tác chất hấp phụ chất bị hấp phụ – lực tương tác phân tử gây hấp phụ vật lý, trao đổi ion, lực nội phân tử gây hấp phụ hóa học – tạo liên kết hóa học Q trình hấp phụ mơi trường nước diễn nhiều giai đoạn khác tùy theo cách phân loại, nhiên gồm giai đoạn sau: Giai đoạn I: Khuếch tán phân tử đến bề mặt chất hấp phụ rắn Quá trình khuếch tán vận chuyển phân tử từ nơi nồng độ cao đến nơi nồng độ thấp nhằm cân nồng độ Ban đầu, nồng độ dung dịch lớn nhiều so với nồng độ bề mặt chất hấp phụ rắn Do đó, xảy q trình khuếch tán phân tử đến bề mặt chất hấp phụ Giai đoạn II: Khuếch tán vào bên mao quản Nếu kích thước phân tử chất bi ̣ hấp phụ nhỏ kích thước mao quản vật liệu hấp phụ phân tử di chuyển vào bên mao quản vật liệu Nhưng kích thước phân tử lớn kích thước mao quản vật liệu hấp phụ phân tử khuếch tán đến bề mặt vật liệu, di chuyển vào bên hệ thống mao quản Giai đoạn III: Hấp phụ đơn lớp phân tử Khi phân tử khuếch tán vào bên mao quản chất hấp phụ, ban đầu chúng bị hấp phụ tâm hấp phụ, tâm hấp phụ phân tử chất bị hấp phụ Giai đoạn IV: Hấp phụ đa lớp phân tử chất bị hấp phụ Khi nồng độ phân tử mao quản lớn, vật liệu hệ thống mao quản phát triển dẫn đến hấp phụ đa lớp, tâm hấp phụ hai hay nhiều phân tử * Đẳng nhiệt hấp phụ Phương trình đẳng nhiệt Langmuir Phương trình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir cho hấp phụ chất tan dung dịch chất hấp phụ rắn dạng sau: qe = qm K L Ce + K L Ce (1.1) Dạng phương trình (1.3) viết lại sau: Ce C = + e qe K L q m qm (1.2) Trong đó: qm : Lượng chất bị hấp phụ cực đại đơn lớp đơn vị khối lượng chất hấp phụ (mg.g-1) KL: Hằng số hấp phụ Langmuir (L.mg-1) Ce: Nồng độ cân dung dịch hấp phụ (mg.L-1) qe: Dung lượng cân hấp phụ chất bị hấp phụ (mg.g-1) Các tham số qm KL xác định phương pháp hồi quy tuyến tính số liệu thực nghiệm dựa vào đồ thị tương quan Ce/qe Ce Đẳng nhiệt hấp phụ Freundlich Khi quan sát mối tương quan a C từ thực nghiệm, Freundlich (1906) nhận thấy tính hàm mũ nên ơng đưa phương trình mơ tả hồn tồn tính chất kinh nghiệm: qe = x = K F Ce n m (1.3) x: Khối lượng chất bị hấp phụ (mg) m: Khối lượng chất hấp phụ (g) Ce: Nồng độ cân dung dịch (mg.L-1) qe: Dung lượng cân hấp phụ chất bị hấp phụ (mg.g-1) KF : Hằng số Freundlich ((mg.g-1).(mg.L-1)1/n n: Cường độ (lực) hấp phụ Đường đẳng nhiệt hấp phụ Freundlich viết lại sau: lnq e = ln K F + ln Ce n (1.4) Giá trị KF n tính theo đồ thị biểu diễn phụ thuộc lnqe lnCe phương pháp hồi quy tuyến tính từ số liệu thực nghiệm * Động học hấp phụ ln(qe – qt) = -k1t + lnqe (1.5) Phương trình (1.5) phương trình động học hấp phụ biểu kiến bậc t t = + qt qe k2 q e2 (1.6) Phương trình (1.6) phương trình động học hấp phụ biểu kiến bậc hai Trong đó: qe, qt: Dung lượng hấp phụ thời điểm cân thời điểm t, tương ứng (mg.g-1) k1: số tố độ hấp phụ biểu kiến bậc (thời gian-1) k2: số tố độ hấp phụ biểu kiến bậc hai (g.mg-1.thời gian-1) 1.3 Các phương pháp nghiên cứu đặc trưng vật liệu Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (X-ray diffraction, XRD) Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM) Phương pháp hiển vi điện tử truyề n qua (TEM) Phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ- khử hấp phụ N2 (BET) Phương pháp phổ hấp thụ tử ngoại khả kiế n UV - Vis 1.4 Tổng quan MB Xanh Methylene (MB) gọi methylthioninium clorua, hợp chất hóa học dị vòng thơm với cơng thức phân tử C18H18N3SCl Ở nhiệt độ phòng, chất rắn, khơng mùi, bột màu xanh đậm, hòa tan nhanh nước MB loại thuốc, thuốc nhuộm thiazine CHƯƠNG 2: THỰC NGHIỆM 2.1 Tổng hợp vật liệu 2.1.1 Tổng hợp cacbon mao quản trung bình cacbon mao quản trung bình chứa kim loại - Vật liệu OMC tổng hợp khuôn mẫu cứng với chất tạo cấu trúc SBA-15, nguồn cacbon đường mía - MC tổng hợp theo khn mẫu mềm với tác nhân định hướng cấu trúc chất HĐBM F127, tiền chất cacbon nhựa resol, tiền chất vô TEOS, dung môi ethanol Một số mẫu tổng hợp liệt kê theo bảng 2.1: Bảng 2.1 Một số mẫu CMQTB tổng hợp Điều kiện tổng hợp Kí hiệu mẫu STT Nhiệt độ pH dung dịch MC1 100oC MC2 (MC100) 100oC MC3 100oC MC80 80oC MC120 120oC - OMC tẩm lượng định dung dịch muối sắt nitrat nồng độ 0,2M Quá trình tẩm diễn lần Sau lần tẩm, mẫu sấy khô Sau tẩm hết lượng muối đồng nitrat cần dùng, mẫu sấy khô 100 - 110oC qua đêm, để nguội bảo quản lọ kín Kí hiệu mẫu tổng hợp Fe-OMC 2.1.2 Đánh giá khả hấp phụ xanh metylen Nghiên cứu khả hấp phụ xanh metylen vật liệu tổng hợp tiến hành sau: Pha nồng độ xanh metylen vào bình đinh ̣ mức 500ml, thuốc nhuộm hoạt tính điều chỉnh pH =7 Đưa 0,05g chất hấp phụ vào 100ml dung dich ̣ thuốc nhuộm o nồng độ từ 100- 500 mg/l, khuấy giữ nhiệt độ (25 ± 1) C, tốc độ khuấy 150 rpm, sau khoảng thời gian cố đinh ̣ lấy mẫu đem ly tâm lọc tách chất rắn, dung dich ̣ thu phân tích máy quang phổ UV- Vis 2.2 Tính tốn q trình hấp phụ 2.2.1 Hiệu suất trình hấp phụ dung lượng hấp phụ - Hiệu suất trình hấp phụ H= C0 − C 100(%) C0 (2.1) - Dung lượng hấp phụ q= ( Co − C ) V m Trong đó, q: lượng chất bị hấp phụ (mg/g) (2.2) C0, C: nồng độ ban đầu nồng độ cân chất bị hấp phụ (mg/l) V: thể tích dung dịch (L) m: khối lượng chất hấp phụ (g) 2.2.2 Mơ hình đẳng nhiệt hấp phụ Các mơ hình đẳng nhiệt Langmuir Frendlich nghiên cứu: Đẳng nhiệt Langmuir Đồ thị phụ thuộc 1/qe vào 1/Ce dạng hình 2.1: Hình 2.1 Đồ thị phụ thuộc 1/qe vào 1/Ce Từ đồ thị phụ thuộc OM = 1 vào ta tính kL qm Ce qe qm k L (2.3) qm (2.4) tan  = Đẳng nhiệt Freundlich Để tính số phương trình Freundlich, người ta dùng phương pháp đồ thị Phương trình Freundlich viết dạng: ln qe = ln kF + ln Ce n (2.5) Hình 2.2 Đồ thị để tìm số phương trình Freundlich Như vậy, ln qe tỉ lệ bậc với ln Ce Đường biểu diễn hệ tọa độ ln qe – ln Ce cắt trục tung N Ta có: ON = ln kF tan  = n (2.6) (2.6’) Từ phương trình xác định số kF n 2.2.3 Động học trình hấp phụ Phương trình động học hấp phụ biểu kiến bậc một: Hằng số tỷ lệ hấp phụ xác định từ phương trình động học biểu kiến bậc đưa Langergren: ln (q𝑒 − q𝑡) = ln q𝑒 − 𝑘1t (2.7) Trong q𝑒 q𝑡 dung lượng hấp phụ trạng thái cân thời điểm 𝑡 tương ứng 𝑘1 tỷ lệ số hấp phụ Từ phụ thuộc ln (q𝑒 − q𝑡) vào t ta tính k1 qe Phương trình động học hấp phụ biểu kiến bậc hai: Mặt khác, phương trình động học biểu kiến bậc hai dựa hấp phụ cân biểu diễn bằng: t 1 = + t qt k2 ( qe ) qe (2.8) Trong q𝑒 q𝑡 dung lượng hấp phụ trạng thái cân thời điểm 𝑡 tương ứng 𝑘2 số tỉ lệ độ hấp thụ theo phương trình động học bậc hai Từ phụ thuộc t/q𝑡 vào t ta tính k2 qe 2.3 Nghiên cứu đặc trưng vật liệu Phương pháp nhiễu xạ Rơnghen (X-ray diffraction, XRD): Mẫu đo XRD máy D8 Advance, Bruker, Đức – Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Hà Nội Phương pháp hiển vi điện tử quét (SEM): Ảnh SEM chụp máy HITACHI S4800 Scanning Electron Microscope - Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Phương pháp hiển vi điện tử truyề n qua (TEM): Ảnh TEM chụp máy JEOL 1010 phòng kính hiển vi điện tử, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, Yecxanh, Hà Nội Phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ- khử hấp phụ N2 (BET): Mẫu đo phương pháp đẳng nhiệt hấp phụ - khử hấp phụ N2 thực nhiệt độ 77 K, thiết bị đo Tristart - 3000 Micromeritic Đại học Sư phạm Hà Nội Phương pháp phổ hấp thụ tử ngoại khả kiế n UV – Vis: Xác định nồng độ xanh metylen lại máy UV-Vis spectrophotometer (DR/4000U) – Phòng Hóa học bề mặt, Viện Hóa học, Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam (VAST) CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3.1 Cacbon mao quản trung bình tổng hợp phương pháp mềm 3.1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình tổng hợp CMQTB phương pháp mềm dựa khả hấp phụ MB 100 80 MC80 MC100 MC120 60 40 20 Hiệu suất hấp phụ (%) Hiệu suất hấp phụ (%) 100 80 MC80 MC100 MC120 60 40 20 0 10 20 30 40 50 60 Thời gian (phút) 10 Thời gian (phút) Hình 3.1 Đồ thị phụ thuộc hiệu suất hấp phụ theo thời gian MC80, MC100, MC120 100 100 80 60 MC1 40 MC2 MC3 20 Hiệu suất hấp phụ (%) Hiệu suất hấp phụ (%) Nhiệt độ trình polyme hóa nhiệt ảnh hưởng đến q trình tổng hợp vật liệu CMQTB Nhiệt độ tối ưu để tổng hợp CMQTB khả hấp phụ xanh metylen 100oC 80 MC1 MC2 MC3 60 40 20 0 10 10 Thời gian (phút) 20 30 40 50 60 Thời gian (phút) Hình 3.2 Đồ thị phụ thuộc hiệu suất hấp phụ theo thời gian MC1, MC2 MC3 Giá trị pH môi trường tổng hợp ảnh hưởng mạnh đến hình thành cấu trúc vật liệu, pH =2 môi trường phù hợp để tổng hợp vật liệu CMQTB phương pháp mềm Qe (mg/g) 3.1.2 Nghiên cứu khả hấp phụ xanh metylen vật liệu CMQTB tổng hợp phương pháp mềm 500 400 300 200 100 0 100 200 300 400 500 Nồng độ MB (mg/l) Hình 3.3 Mối quan hệ phụ thuộc dung lượng hấp phụ cực đại nồng độ xanh metylen vật liệu MC100 (MC2) 10 Từ hình 3.3 cho thấy, nồng độ xanh metylen ≥ 400 mg/g, dung lượng hấp phụ gần khơng thay đổi thể giải thích kết quả trên vật liệu số lượng tâm hấp phụ hạn, nồng độ xanh metylen cao tâm hấp phụ bi ̣ hấp phụ hết, khả hấp phụ xanh metylen vật liệu MC100 (MC2) không thay đổi Từ cho thấy hấp phụ xanh metylen vật liệu MC100 (MC2) hấp phụ đơn lớp dung lượng hấp phụ cực đại thực nghiệm (qm) vật liệu MC100 (MC2) 500 mg/g Các thông số đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir Freundlich, kết quả trình bày bảng 3.1 Bảng 3.1 Các thơng số phương trình đẳng nhiệt Langmuir Freundlich vật liệu MC100 (MC2) Các thông số qm (mg/g) KL (mg/g) Đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir Đẳng nhiệt hấp phụ Freundlich 500,00 100,00 - R2 1/n KF[(mg/g)(mg/L)1/n] 0,9962 0,9651 - 2,4127 98,76 Từ kết quả thu nhận thấy số liệu thực nghiệm phù hợp với mô hình đẳng nhiệt Langmuir (giá tri ̣ số tương quan R2 = 0,9962) lớn nhiều so với đẳng nhiệt hấp phụ Freundlich (giá tri ̣ số tương quan R2 = 0,9651) Chứng tỏ, trình hấp phụ xanh metylen MC100 (MC2) xảy loại tâm Mơ hình đẳng nhiệt Langmuir cho kết quả qmax = 500,00 mg/g, điều phù hợp với kết quả thu từ thực nghiệm Quan sát bảng 3.2, giá trị thấp R2 sai khác giá trị qe thực nghiệm qe tính tốn hấp phụ MB MC100 (MC2) khơng tn theo phương trình động học biểu kiến bậc Bảng 3.2: Hằng số tốc độ dung lượng hấp phụ MB MC100 (MC2) tính theo phương trình động học biểu kiến bậc Co (mg/L) R2 k1 (phút-1) qe, exp (mg/g) qe, cal (mg/g) 100 0,357 0,025 197,29 0,04 150 0,810 0,019 292,94 3,89 200 0,514 0,001 396,39 89,83 Hệ số tương quan, qe thực nghiệm qe tính tốn theo phương trình động học biểu kiến bậc hai bảng 3.3 Bảng 3.3: Hằng số tốc độ dung lượng hấp phụ MB MC100 (MC2) tính theo phương trình động học biểu kiến bậc hai Co (mg/L) R2 k2 (g.mg-1.phút-1) qe,exp (mg/g) qe,cal (mg/g) 100 0,257 197,29 197,23 150 0,016 292,94 296,73 200 0,005 396,39 396,82 Giá trị R2 cao tương đương qe thực nghiệm qe tính tốn thuyết, khẳng định hấp phụ MB MC100 (MC2) môi trường nước tuân theo phương trình động học bậc hai 11 3.2 CACBON MAO QUẢN TRUNG BÌNH TỔNG HỢP BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỨNG 3.2.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ xanh metylen CMQTB phương pháp cứng qe (mg/g) Kết dung lượng hấp phụ MB cân (qe) vật liệu CMQTB giảm nhẹ theo nhiệt độ (Hình 3.4), trình hấp phụ trình tỏa nhiệt Giá trị qe giảm nhẹ từ 236 đến 215 mgMB.g-1 chất hấp phụ tăng nhiệt độ từ 23oC đến 43oC 240 230 220 210 50 Nhiệt độ (oC) Hình 3.4 Ảnh hưởng nhiệt độ đến khả hấp phụ MB vật liệu CMQTB khoảng 23oC - 43oC (nồng độ đầu MB 100ppm, lượng chất hấp phụ 0,5g/L, thời gian khuấy giờ) 250 qe (mg/g/) 240 230 220 210 200 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 Lượng chất hấp phụ (g) Hình 3.5 Ảnh hưởng lượng chất xúc tác đến khả hấp phụ MB CMQTB 25oC (nồng độ đầu MB 100ppm, thời gian khuấy giờ) Như thấy hình 3.5, qe tăng m tăng từ 0,01 đến 0,12g Giá trị qe tăng giải thích diện tích bề mặt lớn nhiều tâm hấp phụ 3.2.2 Nghiên cứu khả hấp phụ xanh metylen vật liệu CMQTB tổng hợp phương pháp cứng Các thông số đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir Freundlich trình bày bảng 3.4 Bảng 3.4 Các thông số phương trình đẳng nhiệt Langmuir Freundlich vật liệu OMC qm (mg/g) 384,62 Đẳng nhiệt hấp phụ Freundlich - KL (mg/g) 13,00 - R2 0,9969 0,8588 1/n - 0,3009 KF [(mg/g)(mg/L)1/n] - 437,62 Các thông số Đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir 12 Từ kết thu nhận thấy số liệu thực nghiệm phù hợp với mô hình đẳng nhiệt Langmuir (giá trị số tương quan R2 = 0,9969) lớn nhiều so với đẳng nhiệt hấp phụ Freundlich (giá trị số tương quan R2 = 0,8588) Chứng tỏ, trình hấp phụ MB vật liệu OMC xảy loại tâm Mơ hình đẳng nhiệt Langmuir cho kết qmax = 384,62 mg/g Giá trị k1 đưa bảng 3.5 Bảng 3.5: Hằng số tốc độ dung lượng hấp phụ MB OMC tính theo phương trình động học bậc Co (mg/L) R2 k1 (phút -1) qe, exp (mg/g) qe, cal (mg/g) 100 0,2869 0,0232 166,57 0,55 150 0,8871 0,0329 249,84 12,10 200 0,9841 0,0183 332,58 43,56 Quan sát bảng 3.5, giá trị thấp R2 sai khác giá trị qe thực nghiệm qe tính tốn hấp phụ MB MC100 (MC2) khơng tn theo phương trình động học biểu kiến bậc Hệ số tương quan, qe thực nghiệm qe tính tốn theo phương trình động học biểu kiến bậc hai bảng 3.6 Bảng 3.6: Hằng số tốc độ dung lượng hấp phụ MB OMC tính theo phương trình động học biểu kiến bậc hai Co (mg/L) R2 k2(g/mg.phút) qe,exp (mg/g) qe,cal (mg/g) 100 0,045 166,57 166,67 150 0,005 249,84 250,00 200 0,001 332,58 333,33 Giá trị R2 cao (0,9999 – 1) tương đương qe thực nghiệm qe tính tốn thuyết, khẳng định hấp phụ MB OMC mơi trường nước tn theo phương trình động học biểu kiến bậc hai 3.3 CACBON MAO QUẢN TRUNG BÌNH BIẾN TÍNH 3.3.1 Đặc trưng mẫu OMC Fe-OMC OMC Fe-OMC 13 Hình 3.6: Giản đồ XRD của Fe-OMC OMC A Hình 3.7: Ảnh TEM Fe-OMC (A) OMC (B) Quan sát giản đồ nhiễu xạ tia X (hình 3.6), ảnh TEM (hình 3.7), ảnh SEM (3.8), đường đẳng nhiệt hấp phụ - nhả hấp phụ ni tơ (hình 3.9) thấy Fe-OMC OMC cấu trúc vật liệu mao quản trung bình, hình thái tương tự Việc bổ sung thêm nguyên tố Fe không làm thay đổi cấu trúc vật liệu OMC FeOMCs OMCs Hình 3.8: Ảnh SEM Fe-OMC OMC OMC Fe-OMC Hình 3.9: Đường đẳng nhiệt hấp phụ - nhả hấp phụ ni tơ của Fe-OMC OMC Fe-OMC OMC 14 Hình 3.10: Đường phân bố kích thước mao quản Fe-OMC OMC Diện tích bề mặt Fe-OMC 959 m2/g nhỏ so với OMC (1041 m2/g) Đường kính mao quản hai vật liệu không thay đổi khoảng 3,5-4,5 nm, chứng tỏ Fe phân tán bề mặt OMC 3.3.2 Khả loại bỏ MB Fe-OMC Các thông số đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir Freundlich trình bày bảng 3.7 Bảng 3.7 Các thơng số phương trình đẳng nhiệt Langmuir Freundlich vật liệu Fe-OMC Các thông số Đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir Đẳng nhiệt hấp phụ Freundlich qm (mg/g) 625,00 - KL (mg/g) 0,4324 - R2 0,9987 0,9832 1/n - 0,1184 KF [(mg/g)(mg/L)1/n] - 358,43 Quá trình hấp phụ MB Fe-OMC tn theo mơ hình Langmuir dự đốn q trình hấp phụ xảy loại tâm đồng lượng Từ bảng 3.7 cho thấy qm = 625,00 mg/g tương đối phù hợp với kết thu từ thực nghiệm (qm = 615,17 mg/g) Bảng 3.8 Một số tham số phương trình động học biểu kiến bậc Fe-OMC C0 (mg/L) R2 k1 (phút-1) qe, cal (mg/g) qe,exp (mg/g) 100 0,5091 0,1729 4,27 331,20 150 0,7491 0,1809 74,26 475,95 200 0,7864 0,1447 37,32 546,95 300 0,9303 0,1889 53,01 615,17 Bảng 3.9 Một số tham số phương trình động học biểu kiến bậc hai Fe-OMC C0 (mg/L) R2 k2 (g/mg.phút) qe,cal (mg/g) qe,exp (mg/g) 100 0,0090 333,33 331,20 150 0,9997 0,0049 476,19 475,95 200 0,9999 0,0108 555,56 546,95 300 0,0085 625,00 615,17 qe, cal : Dung lượng hấp phụ cân tính tốn theo phương trình động học qe, exp : Dung lượng hấp phụ cân theo thực nghiệm Từ các tham số phương trình động học biểu kiến bậc mơ ̣t (bảng 3.8) và biểu kiến bâ ̣c hai (bảng 3.9), thấy dung lượng hấp phụ tính tốn theo thuyết qe, cal thực nghiệm qe, exp theo phương trình động học bậc chênh lệch lớn, theo phương trình động học 15 bậc hai khơng đáng kể Điều xác nhận q trình hấp phụ MB Fe-OMC tuân theo động học biểu kiến bậc hai Như vậy, Fe-OMC dung lượng hấp phụ cực đại (qmax) Fe-OMC 625,00 mg/L cao nhiều so với OMC (384,62 mg/L) Thông thường dung lượng hấp phụ OMC cao so với Fe-OMC diện tích bề mặt OMC (1041 m2/g) cao Fe-OMCs (959 m2/g), đồng nghĩa với số tâm hấp phụ OMC nhiều Kết giải thích hoạt tính xúc tác Fe-OMC làm phân hủy MB KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN 1- Tổng hợp thành công vật liệu CMQTB theo phương pháp mềm Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình tổng hợp, nhận thấy điều kiện tối ưu để tổng hợp pH = 2, nhiệt độ 100oC Vật liệu tổng hợp đặc trưng phương pháp đại XRD, SEM, TEM, BET nhận thấy vật liệu cấu trúc mao quản trung bình, diện tích bề mặt 1693 cm3/g Vật liệu tổng hợp dung lượng hấp phụ MB cực đại 500,00 mg/g Quá trình hấp phụ MB tn theo mơ hình đẳng nhiệt Langmuir động học hấp phụ biểu kiến bậc hai 2- Tổng hợp thành công vật liệu CMQTB theo phương pháp cứng Vật liệu tổng hợp đặc trưng phương pháp đại XRD, SEM, TEM, BET nhận thấy vật liệu cấu trúc mao quản trung bình, diện tích bề mặt 1041 cm3/g Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình hấp phụ xanh metylen, nhận thấy nhiệt độ tăng dung lượng hấp phụ giảm, lượng chất hấp phụ tăng dung lượng hấp phụ tăng Vật liệu tổng hợp dung lượng hấp phụ MB cực đại 384,62 mg/g Quá trình hấp phụ MB tn theo mơ hình đẳng nhiệt Langmuir động học hấp phụ biểu kiến bậc hai 3- Tổng hợp thành cơng vật liệu CMQTB biến tính Fe theo phương pháp tẩm Vật liệu tổng hợp đặc trưng phương pháp đại XRD, SEM, TEM, BET nhận thấy vật liệu cấu trúc mao quản trung bình, sắt phân bố bề mặt vật liệu CMQTB diện tích bề mặt 959 cm3/g Vật liệu tổng hợp dung lượng hấp phụ MB cực đại 625,00 mg/g Quá trình hấp phụ MB tuân theo mơ hình đẳng nhiệt Langmuir động học hấp phụ biểu kiến bậc hai KIẾN NGHỊ Nghiên cứu sâu trình xử chất hữu độc hại CMQTB biến tính kim loại ... cacbon mao quản trung bình dùng để xử lý môi trường nước chứa chất hữu độc hại lựa chọn thực Trong đề tài này, nghiên cứu để đưa quy trình tối ưu tổng hợp vật liệu CMQTB dùng để hấp phụ chất hữu độc. .. bình, vật liệu cacbon mao quản trung bình chứa sắt chất hữu độc hại môi trường nước Nội dung nghiên cứu đề tài - Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến trình tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình. .. phụ vật liệu tổng hợp MB nước 2 CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tổng quan vật liệu cacbon mao quản trung bình 1.1.1 Giới thiệu chung vật liệu cacbon mao quản trung bình Vật liệu CMQTB đời sở kết hợp vật liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình dùng để xử lý môi trường nước chứa chất hữu cơ độc hại (tt), Nghiên cứu tổng hợp vật liệu cacbon mao quản trung bình dùng để xử lý môi trường nước chứa chất hữu cơ độc hại (tt)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay