Giáo dục giá trị của các di sản ở khu vực Đông Bắc Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học các chủ đề thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (NCKH)

380 10 0
  • Loading ...
1/380 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 08:41

Giáo dục giá trị của các di sản ở khu vực Đông Bắc Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học các chủ đề thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (NCKH)Giáo dục giá trị của các di sản ở khu vực Đông Bắc Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học các chủ đề thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (NCKH)Giáo dục giá trị của các di sản ở khu vực Đông Bắc Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học các chủ đề thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (NCKH)Giáo dục giá trị của các di sản ở khu vực Đông Bắc Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học các chủ đề thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (NCKH)Giáo dục giá trị của các di sản ở khu vực Đông Bắc Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học các chủ đề thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (NCKH)Giáo dục giá trị của các di sản ở khu vực Đông Bắc Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học các chủ đề thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (NCKH)Giáo dục giá trị của các di sản ở khu vực Đông Bắc Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học các chủ đề thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (NCKH)Giáo dục giá trị của các di sản ở khu vực Đông Bắc Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học các chủ đề thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (NCKH) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ CỦA CÁC DI SẢN Ở KHU VỰC ĐÔNG BẮC VIỆT NAM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Mã số: B2015-TN 03-06 Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS DƢƠNG QUỲNH PHƢƠNG Thái Nguyên, tháng năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ GIÁO DỤC GIÁ TRỊ CỦA CÁC DI SẢN Ở KHU VỰC ĐÔNG BẮC VIỆT NAM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Mã số: B 2015 - TN 03 - 06 Xác nhận tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) DƢƠNG QUỲNH PHƢƠNG Thái Nguyên, tháng năm 2018 i NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI Họ tên PGS.TS Dƣơng Quỳnh Phƣơng Đơn vị công tác Nội dung nghiên cứu cụ thể lĩnh vực chuyên môn đƣợc giao Khoa Địa lí, Trƣờng ĐHSP ĐH Thái Nguyên (Địa lí di sản cho trƣờng THPT - Viện trƣởng, Viện Khoa học xã hội nhân văn miền núi Nguyễn Thị Tính - Đề xuất xây dựng chủ đề tự chọn tích hợp giáo dục giá trị học) PGS TS - Chủ nhiệm đề tài - Phó hiệu trƣởng Trƣờng ĐHSP - ĐH Thái Nguyên - Nghiên cứu vấn đề lí luận - Đề xuất xây dựng chủ đề tự chọn tích hợp giáo dục giá trị di sản cho trƣờng THPT (Giáo dục học) PGS.TS Hà Thị Khoa Lịch sử, Trƣờng ĐHSP - Đề xuất xây dựng chủ đề tự Thu Thuỷ - ĐH Thái Nguyên (Lịch sử chọn tích hợp giáo dục giá trị di sản cho trƣờng THPT Việt Nam) - Thƣ kí đề tài PGS.TS Nguyễn Khoa Địa lí, Trƣờng ĐHSP - - Đề xuất xây dựng chủ đề tự Phƣơng Liên ĐH Thái Nguyên (Phƣơng chọn tích hợp giáo dục giá trị pháp giảng dạy Địa lí) di sản cho trƣờng THPT - Thực nghiệm trƣờng phổ thong PGS.TS Ngô Thị Khoa Thanh Quý Ngữ Văn, Trƣờng - Khảo sát thực tế trƣờng ĐHSP - ĐH Thái Nguyên THPT khu vực Đông Bắc (Văn học dân gian) - Đề xuất xây dựng chủ đề tự chọn tích hợp giáo dục giá trị di sản cho trƣờng THPT TS Đỗ Văn Hảo Khoa Địa lí, Trƣờng ĐHSP - - Xây dựng mẫu phiếu điều tra, ĐH Thái Nguyên (Phƣơng khảo sát pháp giảng dạy Địa lí) - Thực nghiệm trƣờng THPT ii ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị Nội dung phối hợp Họ tên ngƣời đại diện nƣớc nghiên cứu đơn vị - Khoa Địa lí, Trƣờng - Cơ sở lí luận thực tiễn; ĐHSP - ĐH Thái Nguyên PGS TS Nguyễn Thị Hồng thực nghiệm khoa học - Khoa Ngữ Văn, Trƣờng - Cơ sở lí luận thực tiễn; PGS TS Đào Thuỷ Nguyên ĐHSP - ĐH Thái Nguyên thực nghiệm khoa học Khoa tâm lí - Giáo dục, - Cơ sở lí luận thực tiễn PGS TS Nguyễn Thanh Trƣờng ĐHSP - ĐH Thái Huyền Nguyên - Khoa Lịch sử, Trƣờng - Cơ sở lí luận thực tiễn; Ths Âu Đình Viên ĐHSP - ĐH Thái Nguyên thực nghiệm khoa học - Khoa Địa lí, Trƣờng - Cơ sở lí luận; ĐHSP Hà Nội Sách tham khảo Viện Địa lí thuộc Viện - Cơ sở lí luận; Xây dựng Khoa học Việt Nam PGS TS Đặng Văn Đức hệ thống đồ GS.TS KH Phạm Hoàng Hải iii MỤC LỤC NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI i ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG BIỂU vi DANH MỤC CÁC HÌNH .vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ix INFORMATION ON RESEARCH RESULTS xv MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu đề tài 3 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Cấu trúc đề tài NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƢƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ DI SẢN, GIÁO DỤC DI SẢN 1.1 Tổng quan nghiên cứu di sản giáo dục di sản 1.1.1 Những cơng trình nghiên cứu di sản 1.1.2 Những cơng trình nghiên cứu giáo dục giáo dục giá trị di sản 1.2 Nhận dạng di sản 15 1.2.1 Khái niệm 15 1.2.2 Tiêu chí cơng nhận di sản 18 1.2.3 Phân loại, phân cấp quản lí di sản Việt Nam 20 1.3 Giáo dục di sản 21 1.3.1 Giáo dục di sản với hoạt động dạy học, giáo dục trƣờng phổ thông 21 1.3.2 Một số phƣơng pháp dạy học tích cực giáo dục di sản 24 1.3.3 Một số hình thức dạy học, tổ chức hoạt động giáo dục với di sản 25 1.3.4 Dạy học tích hợp mơn khoa học xã hội 29 1.4 Thực tiễn bảo tồn phát huy giá trị di sản việt nam 32 TIỂU KẾT CHƢƠNG 34 iv CHƢƠNG DI SẢN TỰ NHIÊN VÀ DI SẢN VĂN HOÁ CỦA KHU VỰC ĐÔNG BẮC VIỆT NAM 35 2.1 Vị trí địa lý phạm vi lãnh thổ vùng đông bắc 35 2.2 Di sản tự nhiên khu vực đông bắc 37 2.2.1 Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên giới 37 2.2.2 Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang - Công viên địa chất tồn cầu 39 2.3 Di sản văn hố khu vực đông bắc 41 2.3.1 Di sản đƣợc UNESCO công nhận .42 2.3.2 Một số di sản cấp quốc gia 44 2.4 Đánh giá chung di sản khu vực đông bắc Việt Nam 67 TIỂU KẾT CHƢƠNG 69 CHƢƠNG CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP GIÁO DỤC DI SẢN VÙNG ĐƠNG BẮC THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 70 3.1 Cơ sở để xây dựng chủ đề dạy học tích hợp liên mơn 70 3.2 Nội dung thiết kế chủ đề tích hợp 71 3.3 Quy trình tổ chức dạy học tích hợp theo chủ đề mơn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn 72 3.4 Thiết kế số chủ đề dạy học tích hợp giáo dục di sản vùng đơng bắc thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn 75 3.5 Thực trạng giáo dục giá trị di sản cho học sinh THPT khu vực đông bắc qua dạy học chủ đề xã hội, nhân văn 76 TIỂU KẾT CHƢƠNG 80 CHƢƠNG KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM Ở MỘT SỐ TRƢỜNG THPT KHU VỰC ĐÔNG BẮC VÀ ĐỀ XUẤT VỀ VIỆC GIÁO DỤC DI SẢN, BẢO TỒN - PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN 81 4.1 Thực nghiệm sƣ phạm 81 4.1.1 Mục đích, nhiệm vụ nguyên tắc thực nghiệm sƣ phạm 81 4.1.2 Phƣơng pháp thực nghiệm 82 4.1.3 Nội dung thực nghiệm 83 4.1.4 Tổ chức thực nghiệm 83 4.1.5 Kết thực nghiệm 878 v 4.1.6 Đánh giá kết thực nghiệm 90 4.2 Kết điều tra khảo sát 92 4.2.1 Thu thập thông tin 92 4.2.2 Xử lí thơng tin 933 4.2.3 Phân tích kết điều tra thực tế 933 4.3 Một số giải pháp đề xuất việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản 1022 4.3.1 Về giải pháp 1022 4.3.2 Về đề xuất 1055 4.4 Một số kiến nghị đề xuất việc giáo dục di sản cho học sinh trung học phổ thông 1088 TIỂU KẾT CHƢƠNG 1122 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1133 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1177 vi DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vùng Trung du miền núi phía Bắc 57 Bảng 4.1 Tổng hợp điểm kiểm tra học sinh lớp thực nghiệm 87 Bảng 4.2 Tổng hợp điểm kiểm tra học sinh lớp đối chứng 87 Bảng 4.3 Đánh giá xếp loại học lực lớp thực nghiệm theo trƣờng 88 Bảng 4.4 Đánh giá xếp loại học lực lớp đối chứng theo trƣờng 88 Bảng 4.5 Đánh giá xếp loại học lực HS trƣờng 89 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Biểu đồ xếp loại lớp thực nghiệm theo trƣờng 89 Hình 4.2 Biểu đồ xếp loại lớp đối chứng theo trƣờng 89 Hình 4.3 Biểu đồ xếp loại học lực học sinh trƣờng theo lớp thực nghiệm lớp đối chứng 90 Hình 4.4 Biểu đồ thể mức độ hiểu biết học sinh khối 10 di sản văn hóa địa phƣơng 94 Hình 4.5 Biểu đồ thể mức độ hiểu biết học sinh khối 11 di sản văn hóa địa phƣơng 95 Hình 4.6 Biểu đồ thể mức độ hiểu biết học sinh khối 12 di sản văn hóa địa phƣơng 95 Hình 4.7 Biểu đồ thể tỉ lệ học sinh đƣợc học di sản 97 Hình 4.8 Biểu đồ thể đánh giá học sinh mức độ quan trọng việc giáo dục di sản văn hóa địa phƣơng 98 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CNĐ ĐV Cao nguyên đá Đồng Văn KT - XH Kinh tế - xã hội DSVH Di sản văn hóa KHXH Khoa học xã hội TN Thực nghiệm SGK Sách giáo khoa CVĐCTC Công viên địa chất tồn cầu DTTS Dân tộc thiểu số ĐB Đơng Bắc ĐC Đối chứng GD - ĐT Giáo dục - Đào tạo GQVĐ Giải vấn đề GV Giáo viên HĐNGLL Hoạt động lên lớp HS Học sinh PPDH Phƣơng pháp dạy học THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 MỤC LỤC PHỤ LỤC 1: CÁC CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC DI SẢN CHỦ ĐỀ 1: HỌC TẬP VÀ TRẢI NGHIỆM TẠI DI TÍCH LỊCH SỬ ATK ĐỊNH HĨA - THÁI NGUYÊN .1 CHỦ ĐỀ 2: KHÔNG GIAN DI SẢN VĂN HÓA CÁC D N TỘC VIỆT NAM .6 CHỦ ĐỀ 3: VỊNH HẠ ONG - DI SẢN THIÊN NHIÊN THẾ GIỚI 91 CHỦ ĐỀ 4: HỌC SINH VỚI DI SẢN VĂN HÓA CỦA ĐỊA PHƢƠNG 1500 CHỦ ĐỀ 5: CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM 158 PHỤ LỤC 2: CÁC GIÁO ÁN (KẾ HOẠCH DẠY HỌC) TÍCH HỢP GIÁO DỤC DI SẢN 16969 KẾ HOẠCH DẠY HỌC 16969 KẾ HOẠCH DẠY HỌC 1744 KẾ HOẠCH DẠY HỌC 1811 KẾ HOẠCH DẠY HỌC 18989 KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2011 KẾ HOẠCH DẠY HỌC 20909 PHỤ LỤC 3: PHIẾU ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 2122 PHỤ LỤC 4: MỘT S PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TRUYỀN TH NG VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC MỚI TRONG GIÁO DỤC DI SẢN 2155 PHỤ LỤC 5: BẢN Đ PHÂN B DI SẢN CỦA CÁC TỈNH THUỘC VÙNG ĐÔNG BẮC .22323 237 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN PHỤ LỤC ĐỀ TÀI GIÁO DỤC GIÁ TRỊ CỦA CÁC DI SẢN Ở KHU VỰC ĐÔNG BẮC VIỆT NAM CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THÔNG QUA DẠ HỌC CÁC CHỦ ĐỀ THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Mã s : B2015-TN 03-06 Chủ nhi đề tài: PGS.TS DƢƠNG QUỲNH PHƢƠNG Thái Nguyên, tháng n 238 18 239 119 huy giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam đổi hội nhập, NXB Khoa học xã hội 30 Ngơ Đức Thịnh (2006), Văn hóa, văn hóa tộc người văn hóa Việt Nam, NXB Khoa học xã hội 31 Tổng cục Du lịch (2012), Di sản giới Việt Nam, NXB Thanh niên 32 Vũ Hồng Tiến (2015), Phương pháp dạy học tích cực, dạy học intel.net 33 Đỗ Hƣơng Trà (chủ biên) (2016), Dạy học tích hợp phát triển lực học sinh Quyển 1, NXB Đại học Sƣ phạm 34 Hoàng Trinh (1996), Vấn đề văn hố phát triển, NXB Chính trị quốc gia 35 Đặng Nghiêm Vạn (1995), Quan hệ tộc người quốc gia- dân tộc, NXB Chính trị quốc gia 36 Viện Dân tộc học (1978), Các dân tộc người Việt Nam (các tỉnh phía Bắc), NXB Khoa học xã hội 37 Trần Quốc Vƣợng (2003), Văn hố Việt Nam tìm tòi suy ngẫm, NXB Văn học 38 Trần Quốc Vƣợng (Chủ biên) (1998), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo dục 39 Website: www.dch.gov.vn/ Di sản văn hóa Việt Nam/ Di tích lịch sử Pác Bó (Khánh Chi – Theo hồ sơ xếp hạng di tích) 40 Website: www.dch.gov.vn/ Di sản văn hóa/ Nguyễn Toàn Thắng: Bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa xu giao lƣu hội nhập - học nhìn từ số quốc gia châu Á, Số (42 - 2013) 41 Website: htttp://bvhttdl.gov.vn/ Thông tin thống kê/Số liệu thống kê năm 2017/ Di sản văn hóa (Ngày đăng 06.02.2018) 42 Website: htttp://www.khamphadisan.com/di sản/ Di sản văn hóa phi vật thể: Hát xoan Phú thọ (Ngày đăng 18.1.2016) 43 Website: htttp://www.khamphadisan.com/di sản/ Di sản vật thể: Khám phá vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên giới (Ngày đăng 13.1.2016) 44 Website: htttp://www.khamphadisan.com/di sản/ Di sản văn hóa phi vật thể: Tín ngƣỡng thờ cúng Hùng Vƣơng (Ngày đăng 18.1.2016) ... phát huy giá trị di sản; đề xuất biện pháp giáo dục giá trị di sản khu vực Đông Bắc Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học chủ đề thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn PHẠM... giáo dục giá trị di sản khu vực Đông Bắc Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học chủ đề thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn Tính sáng tạo - Tổng quan có chọn lọc vấn đề. .. chủ đề tự chọn tích hợp giáo dục giá trị di sản khu vực Đông Bắc Việt Nam thuộc lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn cho học sinh THPT * Mục tiêu cụ thể - Xây dựng chủ đề tích hợp giáo dục giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo dục giá trị của các di sản ở khu vực Đông Bắc Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học các chủ đề thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (NCKH), Giáo dục giá trị của các di sản ở khu vực Đông Bắc Việt Nam cho học sinh trung học phổ thông thông qua dạy học các chủ đề thuộc lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn (NCKH)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay