Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên (tt)

17 30 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 08:39

Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên (NCKH)Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên (NCKH)Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên (NCKH)Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên (NCKH)Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên (NCKH)Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên (NCKH)Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên (NCKH)Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên (NCKH)Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên (NCKH)Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên (NCKH) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BÁO CÁO TÓM TẮT TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP BỘ GIẢI PHÁP GIẢM BỀN VỮNG THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NGHÈO ĐA CHIỀU TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Mã số: B2016-TNA-07 Chủ nhiệm đề tài: TS Bùi Đình Hòa Thái Ngun tháng năm 2018 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN BÁO CÁO TĨM TẮT TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CƠNG NGHỆ CẤP BỘ GIẢI PHÁP GIẢM BỀN VỮNG THEO HƯỚNG TIẾP CẬN NGHÈO ĐA CHIỀU TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Mã số: B2016-TNA-07 Xác nhận tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài (ký, họ tên, đóng dấu) (ký, họ tên) TS.Bùi Đình Hòa Thái Ngun tháng năm 2018 i DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH I DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI TT Họ tên TS Bùi Đình Hòa ThS.Nguyễn Mạnh Thắng ThS Hồ Lương Xinh ThS Bùi Thị Thanh Tâm ThS Lưu Thị Thùy Linh ThS Trần Lệ Bích Hồng ThS Nguyễn Thị Giang Đơn vị công tác Nội dung nghiên cứu lĩnh vực chuyên môn giao Trưởng khoa Khoa KT&PTNT Chủ nhiệm đề tài ĐHNL; Chuyên môn: Kinh tế Khoa KT&PTNT - ĐHNL Thư ký đề tài Chuyên môn: Trồng trọt Khoa KT&PTNT - ĐHNL Tổng hợp chung Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp Khoa KT&PTNT - ĐHNL Nghiên cứu hoạt động sinh Chuyên môn: Kinh tế nông nghiệp kế nông nghiệp Khoa KT&PTNT - ĐHNL NC vấn đề hạ tầng Chuyên môn: Kinh tế xã hội Khoa KT&PTNT - ĐHNL Nghiên cứu hoạt động sinh Chuyên môn: Kinh tế kế nông nghiệp Khoa KT&PTNT - ĐHNL Xử lý số liệu thu thập Chuyên môn: Phát triển nơng thơn II ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH Tên đơn vị Nội dung phối hợp NC Họ tên người đại diện đơn vị La Hồng Ninh Cục trưởng cục Thống kê Nông Xuân Bắc Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai Cục thống kê tỉnh Thái Cung cấp số liệu, tài liệu Nguyên Ủy ban nhân dân huyện Địa bàn nghiên cứu tỉnh TN Hỗ trợ nhân sự, cung cấp tài Khoa Kinh tế & PTNT, TS Bùi Đình Hòa liệu, số liệu, trao đổi, góp ý để thực Trường ĐH Nông Lâm Trưởng khoa KT&PTNT mục tiêu nghiên cứu ii MỤC LỤC DANH SÁCH NHỮNG THÀNH VIÊN THAM GIA NGHIÊN CỨU i ĐỀ TÀI VÀ ĐƠN VỊ PHỐI HỢP CHÍNH i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU RESEARCH FINDINGS INFORMATION Phần mở đầu Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 3.1 Thu thập số liệu Kết nghiên cứu thảo luận 4.1 Thực trạng nghèo tỉnh Thái nguyên 4.2 Thực trạng nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều hộ điều tra 4.3 Phân tích nguyên nhân dẫn tới nghèo đa chiều địa bàn nghiên cứu 4.4 Đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững 10 Kết luận 11 iii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 4.1 Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Thái Nguyên đến 31/12 hàng năm Bảng 4.2 Tổng hợp ngưỡng thiếu hụt chiều nghèo (n=360) Bảng 4.3 Phân loại hộ nghèo huyện khảo sát (n=76) Bảng 4.4 Ảnh hưởng quy mơ hộ gia đình nhóm hộ nghèo (n=76) Bảng 4.5 Ảnh hưởng thành phần dân tộc với nhóm hộ nghèo (n=76) Bảng 4.6 Ảnh hưởng quy mơ đất đai với nhóm hộ nghèo (n=76) Bảng 4.7 Ảnh hưởng trình độ học vấn với nhóm hộ nghèo (n=76) 10 Bảng 4.8 Nguyên nhân khác dẫn đến nghèo (n=76) 10 iv DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BLĐTBXH : Bộ Lao động -Thương binh Xã hội BTXH : Bảo trợ xã hội CP : Chính phủ CS : Chính sách DTTS : Dân tộc thiểu số ESCAP : Ủy ban Kinh tế xã hội khu vực Châu Á -Thái Bình Dương FAO : Tổ chức nơng lương liên hợp quốc HDI : Chỉ số phát triển cong người ILO : Tổ chức lao động quốc tế NCC : Người có cơng NĐ : Nghị định NQ : Nghị QĐ : Quyết định QH : Quốc hội TV : Thành viên TW : Trung ương UBND : Ủy ban nhân dân UN : Liên hợp quốc UNDP : Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc WB : Ngân hàng giới XĐGN : Xóa đói giảm nghèo THƠNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thơng tin chung - Tên đề tài: Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiệp cận đa chiều tỉnh Thái Nguyên - Mã số: B2016-TNA-07 - Chủ nhiệm đề tài: TS Bùi Đình Hòa - Tổ chức chủ trì: Đại học Thái Nguyên - Thời gian thực hiện: Tháng 01/2016 - Tháng 12/2017 Mục tiêu (i) Mục tiêu chung: Trên sở đánh giá thực trạng nghèo đa chiều tỉnh Thái Nguyên để đưa phân tích, đánh giá nghèo cách xác Từ rút giải pháp cụ thể nhằm giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên (ii) Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá thực trạng nghèo đa chiều Thái Nguyên - Xác định nguyên nhân nghèo đa chiều lỗ hổng tiếp cận nghèo đa chiều - Phân tích thuận lợi, khó khăn, hội thách thức trình thực chương trình giảm nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều Thái Nguyên - Đề xuất giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 địa bàn tỉnh Thái Nguyên Tính sáng tạo (i) Về lý luận: Nghiên cứu hệ thống hóa phát triển vấn đề lý luận thực tiễn nghèo đa chiều gắn với giảm nghèo bền vững giới Việt Nam, từ áp dụng nội dung có liên quan kế thừa nghiên cứu, cơng trình nghiên cứu trước q trình nghiên cứu đề tài; (ii)Về cách tiếp cận nội dung nghiên cứu: Nghiên cứu tiếp cận chứng minh việc đo lường nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều cách tiếp cận Việt Nam hoàn toàn phản ánh,đánh giá chất nghèo cộng đồng dân cư theo tiêu chí nghèo đa chiều, nghiên cứu trước nghèo tiếp cận dựa tiêu chí thu nhập dẫn đến phản ánh không đầy đủ chất nghèo từ việc hoạch định sách giảm nghèo tồn nhiều bất cập (iii)Về phạm vi nghiên cứu: Đây nghiên cứu nghèo đa chiều tỉnh Thái Nguyên Những kết nghiên cứu phản ánh thực trạng nghèo tỉnh Thái Nguyên nêu giải pháp với gợi ý sách giảm nghèo cho tỉnh đóng góp quan trọng chương trình giảm nghèo tỉnh Thái Nguyên Kết nghiên cứu 4.1 Đề tài hệ thống hóa phát triển vấn đề lý luận thực tiễn nghèo đa chiều gắn với giảm nghèo bền vững giới Việt Nam từ áp dụng nội dung có liên quan kế thừa nghiên cứu, cơng trình nghiên cứu trước Đề tài khẳng định việc đo lường nghèo theo tiêu chí thu nhập trải qua thời gian dài bộc lộ nhiều bất cập việc chuyển sang đo lường nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều bước tiệm cận Việt Nam giới lĩnh vực xóa đói giảm nghèo; 4.2 Đánh giá thực trạng nghèo đa chiều địa bàn tỉnh Thái Nguyên: Tại địa bàn nghiên cứu, tỷ lệ hộ nghèo cao (13,4%), cao mức bình quân vùng; Mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội tiêu chí quan trọng để đánh giá nghèo đa chiều theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 -2020 Trong tổng số 10 số đo lường số hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh bị thiếu hụt nhiều chiếm 33,5% hộ điều tra, có 20,2% hộ nghèo 8,3% hộ cận nghèo thiếu hụt, điều cho thấy chất lượng vệ sinh chưa người dân quan tâm Chất lượng nhà số có tỷ lệ thiếu hụt cao chiếm 32,3% có 21,9% hộ nghèo 7,7% hộ cận nghèo Phong tục nhà sàn mái lợp cọ người dân tộc Tày Nùng nguyên nhân mà số thiếu hụt nhiều Chỉ số có mức độ thiếu hụt thấp tình trạng học trẻ 2,5% hộ nghèo 1,3% hộ cận nghèo Số liệu cho thấy việc thực sách cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo hộ cận nghèo địa phương thực tốt khơng có tình trạng trẻ em bỏ học 4.3 Nghiên cứu điểm mạnh, điểm yếu, thách thức hội tiếp cận nghèo đa chiều nhằm giảm nghèo bền vững địa bàn Thái Nguyên Đồng thời nguyên nhân nghèo đa chiều yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đa chiều phải kể đến là: Các dân tộc thiểu số có thiếu hụt dịch vụ xã hội nhiều dân tộc Kinh.Theo đánh giá hộ khảo sát thiếu vốn sản xuất, khơng biết cách làm ăn, thiếu phương tiện sản xuất ba nguyên nhân dẫn tới nghèo 4.4.Trên sở nghiên cứu thực tiễn việc giảm nghèo bền vững theo tiêu chí tiếp cận đa chiều đề tài đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm giảm nghèo bền vững gồm: Nhóm giải pháp chung; nhóm giải pháp nhóm hộ nghèo; Nhóm giải pháp chiều nghèo giải pháp gợi ý quan trọng cho nhà quản lý địa phương trình thực chương trình giảm nghèo địa phương Sản phẩm 5.1 Sản phẩm khoa học - 03 Bài báo khoa học: (1) Nguyễn Mạnh Thắng, Lưu Thị Thùy Linh, Hồ Lương Xinh, Bùi Thị Thanh Tâm (2016), Tạp chí khoa học cơng nghệ - Đại học Thái Nguyên, số tháng 7/1,2016, Tr 77-81; (2) Nguyễn Mạnh Thắng, Bùi Đình Hòa, Lưu Thị Thùy Linh, Hồ Lương Xinh, Tống Thị Thùy Dung (2017), Nghèo đa chiều Định Hóa, Thái Nguyên - thực trạng giải pháp, Tạp chí Nơng nghiệp phát triển nơng thơn, số tháng 10 năm 2017, Tr 157-163; (3) Bùi Thị Thanh Tâm, Hà Quang Trung, Đỗ Xuân Luận (2018), Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Kinh tế quản trị kinh doanh - Trường đại học kinh tế quản trị kinh doanh - Đại học Thái nguyên, số 5-2018, Tr - 7; 5.2 Sản phẩm đào tạo - 02 Luận văn thạc sĩ: (1) Nguyễn Duy Vụ (2017), Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; (2) Vũ Mạnh Hùng (2017), Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; 5.3 Sản phẩm ứng dụng Bản kiến nghị giải pháp khả thi để giảm nghèo bền vững cho hộ dân địa bàn Thái Nguyên Phương thức chuyển giao, địa ứng dụng, tác động lợi ích mang lại kết nghiên cứu Kết đề tài phục vụ cho nhà quản lý cấp ban hành sách giải pháp cụ thể nhằm thực thành cơng chương trình giảm nghèo tỉnh Thái Nguyên theo hướng bền vững Ngày 28 tháng 12 năm 2017 Tổ chức chủ trì Chủ nhiệm đề tài TS Bùi Đình Hòa RESEARCH FINDINGS INFORMATION General information - Research title: Solutions for sustainable reduction based on the multidimensional approach in Thai Nguyen province - Code: B2016-TNA-07 - Principal Investigator: Dr Bui Dinh Hoa - Host institution: Thai Nguyen University - Implementation duration: January 2016 - December 2017 Objective (i) General objective: To analyze, evaluate current situation of poverty and propose recommendations to reduce poverty in a sustainable manner for Thai Nguyen province (ii) Specific objective: - To evaluate the current situation of poverty in Thai Nguyen - To identify causes for poverty based on the multi-dimensional approach - To analyze advantages, disadvantages, opportunities and challenges in the process of poverty reduction in the province based on the multi-dimensional approach - To propose solutions for sustainable poverty reduction based on the multidimensional approach in Thai Nguyen province for the period 2016-2020 New contribution of the study (i) Theory: The study has systematized and developed theoretical and practical issues of multi-dimensional poverty associated with sustainable poverty reduction in the world and in Vietnam In addition, the study has also involved and inherited previous studies in the same field; (ii) Research approach and content: this study used the multidimensional approach to measure and analyse causes of poverty while previous studies used one income dimension to measure poverty The approach used in this study is much more comprehensive to cover the nature of poverty and propose a set of comprehensive policy recommendations for poverty reduction (iii) Research delimitation: This is the first study which employed the multi-dimensional approach to measure and analyse poverty in Thai Nguyen province The results of this study reflect the poverty status of Thai Nguyen province and provide solutions and recommendations for poverty reduction policy for the province Research results 4.1 The study has systematized and developed theoretical and practical issues related to multi-dimensional poverty associated with sustainable poverty reduction in the world and in Vietnam It has also inherited the previous relevant studies in the field The study showed that the application of multidimensional poverty is a new approach in Vietnam and is suitable to the international approach in the field of poverty reduction; 4.2 Current situation of multi-dimensional poverty in Thai Nguyen: n the study area, the poverty rate remained high (13.4%), higher than the regional average; The lack of basic social services is one of the important criteria for multidimensional poverty assessment according to the poverty line in the period of 20162020 On average, of the 10 dimensions, 33,5% of surveyed households showed their lack of hygienic toilets; 20,2% of poor households and 8,3% of near-poor households reported lack of hygienic toilets Moreover, 32,3 of total households, 21,9% of total poor households and 7,7% of total near poor households showed their lack of housing quality The traditional custom of living in stilt houses with palm leaf roofs by the Tay and Nung ethnic groups is also a cause for this poverty dimension There are two dimensions with low levels of school attendance (2,4%) This data shows that the implementation of health insurance policy for poor and near poor households in the locality has been well implemented 4.3 The study identified the strengths, weaknesses, challenges and opportunities for multi-dimensional poverty targeting for sustainable poverty reduction in Thai Nguyen At the same time, the causes of multi-dimensional poverty and the factors affecting multidimensional poverty has already taken into account: Ethnic minorities lack more basic social services than Kinh people Based on household surveys, lack of capital for production, unawareness of business, lack of production facilities are the three main causes for poverty 4.4 On the basis of empirical analysis and the application of the multi-dimensional approach, this study has proposed a number of key solutions to sustainable poverty reduction with emphasis on solutions for poor households Results of this are important for local authority in the implementation of local poverty reduction programs Products 5.1 Scientific publication - 03 papers: Nguyen Manh Thang, Luu Thi Thuy Linh, Ho Luong Xinh, Bui Thi Thanh Tam (2016), Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University, No 7/1, 2016; Pp77-81 (2) Nguyen Manh Thang, Bui Dinh Hoa, Luu Thi Thuy Linh, Ho Luong Xinh, Tong Thi Thuy Dung (2017), Multidimensional poverty in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province Journal of Agriculture and Rural Development, October 2017, Pp 157-163 (3) Bui Thi Thanh Tam, Ha Quang Trung, Do Xuan Luan (2018), Solutions for sustainable poverty reduction based on the multidimensional approach in Thai Nguyen province, Journal of Economics and Business Administration, Thai Nguyen University of Economics and Business Administration- Thai Nguyen University, No 5-2018 5.2 Training products 02 master theses: (1) Nguyen Duy Vu (2017), Solutions for sustainable poverty reduction based on the dimensional approach in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province (2) Vu Manh Hung (2017), Solutions for sustainable poverty reduction based on the dimensional approach in Phu Binh district, Thai Nguyen province 5.3 Applicable products The feasible policy brief for poverty reduction of ethnic minority community in Thai Nguyen province Mode of delivering research results to relevant stakeholders Results contribute to policy makers to design and implement relevant policies to carry out sustainable poverty reduction programs in Thai Nguyen 28 December 2017 Host institution Principal Investigator Dr Bui Dinh Hoa Phần mở đầu Theo báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương Giảm nghèo bền vững kết giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015, tỷ lệ hộ nghèo nước bình quân giảm 2%/năm (từ 14,2% năm 2010 xuống 4,25% năm 2015); riêng tỷ lệ hộ nghèo huyện nghèo giảm bình quân 6%/năm (từ 58,33% cuối năm 2010 xuống 28% năm 2015), đạt mục tiêu kế hoạch Quốc hội đề ra.Thu nhập bình quân đầu người hộ nghèo nước tăng lên 1,6 lần so với cuối năm 2011 (riêng hộ nghèo huyện nghèo, xã nghèo, thôn, đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số miền núi tăng gấp 2,5 lần) đạt mục tiêu đề Đối với tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011-2015 tổng nguồn vốn thực chương trình giảm nghèo lên tới 4.876 tỷ đồng Nhờ vậy, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 20,57% xuống 7,06% đến hết năm 2015, giảm 13,51% tương ứng với 36.668 hộ thoát nghèo Tuy số hộ nghèo tỉnh giảm nhanh song cao bình quân chung nước, kết giảm nghèo chưa thật bền vững Tuy nhiên, việc áp dụng tiêu chí thu nhập để xác định đối tượng hộ nghèo, cận nghèo dẫn đến phân loại đối tượng chưa thực xác; mặt khác, chuẩn nghèo hành chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu bản, lại trì giai đoạn điều kiện số giá tiêu dùng hàng năm tăng, dẫn đến giá trị chuẩn nghèo khơng phù hợp, khơng đáp ứng nhu cầu đảm bảo mức sống tối thiểu người dân Trong thực tế nhiều địa phương có nhiều hộ dân thuộc diện nghèo khơng muốn nghèo Các sách giảm nghèo cách hỗ trợ dẫn tới tâm lý trông chờ, ỷ lại phận người dân Người nghèo khơng muốn nghèo, nghịch lý Bắt đầu từ 2016, Việt Nam áp dụng chuẩn nghèo đa chiều cho giai đoạn 2016-2020 theo định số 59/2015/QĐ-TTg Theo đó, đánh giá nghèo khơng thu nhập mà khả tiếp cận dịch vụ xã hội như: giáo dục, y tế, nhà ở, điều kiện sống, tiếp cận thông tin… Phương pháp đo lường nghèo đa chiều áp dụng khắc phục hạn chế đo lường nghèo thu nhập vốn bộc lộ điểm yếu phù hợp với bối cảnh kinh tế đất nước thông lệ quốc tế giảm nghèo Nghiên cứu đánh giá thực trạng nghèo đa chiều để tìm khoảng trống việc áp dụng chuẩn nghèo đa chiều, từ có đề xuất giải pháp hồn thiện sách cần thiết Xuất phát từ thực tiễn đó, chúng tơi chọn đề tài “Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiệp cận đa chiều tỉnh Thái Nguyên” để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng nghèo đa chiều Thái Nguyên - Xác định nguyên nhân nghèo đa chiều điểm cần hoàn thiện tiếp cận nghèo đa chiều - Đề xuất giải pháp nhằm giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo giai đoạn 20162020 địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 Phương pháp nghiên cứu 3.1 Thu thập số liệu 3.1.1 Số liệu thứ cấp Các số liệu thứ cấp đề tài thu thập từ nguồn thông tin cơng bố thức quan nhà nước, số liệu báo cáo đánh giá tổng kết Sở NN&PTNT, Sở Lao động - Thương binh xã hội, UBND huyện tỉnh Thái Nguyên chọn khảo sát nghiên cứu cá nhân, tổ chức giảm nghèo,tài liệu mạng internet, v.v… 3.1.2 Số liệu sơ cấp Số liệu sơ cấp khảo sát đề tài thực theo bước sau: - Bước Chọn điểm khảo sát: Đề tài chọn huyện đại diện cho vùng sinh thái tỉnh Thái Nguyên để khảo sát huyện: Huyện Phú Bình; Huyện Phú Lương; Huyện Định Hóa 7 - Bước Chọn xã để khảo sát: Mỗi huyện chọn xã đại diện cho huyện để thu thập thông tin sơ cấp Cụ thể: Huyện Phú Bình chọn Thị trấn Hương Sơn; xã Thanh Ninh xã Điềm Thụy Huyện Phú Lương chọn Yên Ninh; Yên Đổ Động Đạt Huyện Định Hóa chọn Bình n; Bộc Nhiêu Bảo Cường - Bước Chọn hộ để khảo sát: Đề tài chọn 360 mẫu quan sát xã địa bàn huyện theo phương pháp chọn mẫu phân tầng; Nhóm hộ điều tra gồm: nhóm hộ cận nghèo nhóm hộ nghèo nhóm hộ khơng nghèo theo kết điều tra rà sốt hộ nghèo năm 2016 3.1.3 Phương pháp xử lý phân tích số liệu Số liệu xử lý, tính toán tiêu nghiên cứu phần mềm Microsoft Excel sử dụng phương pháp thống kê mô tả để phân tích Kết nghiên cứu thảo luận 4.1 Thực trạng nghèo tỉnh Thái nguyên Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015, tính đến 31 tháng 12 năm 2015 tỉ lệ hộ nghèo Thái Nguyên 7,06%, kết rà sốt hộ nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016 – 2020 cho thấy tỉ lệ hộ nghèo Thái Nguyên 13,40 %, tăng lên gần lần so với chuẩn nghèo 2011-2015 Trong huyện Võ Nhai, Định Hóa có tỉ lệ hộ nghèo cận nghèo cao Điều cho thấy, với chuẩn nghèo theo hướng tiếp cận đa chiều phản ánh thực chất nghèo so với chuẩn nghèo thu nhập mà Việt Nam áp dụng trước năm 2016 Năm 2016 tỷ lệ hộ nghèo tỉnh giảm xuống 11,21% giảm 2,19% so với năm 2015 Bảng 4.1 Tỷ lệ hộ nghèo tỉnh Thái Nguyên đến 31/12 hàng năm (Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020) So sánh tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo Năm 2015 Năm 2016 2016/2015 (+/- %) Huyện/thành phố/thị xã Tỷ lệ hộ Tỷ lệ hộ Tỷ lệ hộ Tỷ lệ hộ Tỷ lệ hộ cận cận Tỷ lệ hộ nghèo nghèo cận nghèo nghèo nghèo (%) (%) nghèo (%) (%) Chung toàn tỉnh 13,40 8,94 11,21 8,76 -2,19 -0,18 Thành phố Thái Nguyên 2,03 1,21 1,71 1,13 -0,32 -0,80 Thành phố Sông Công 5,33 3,07 4,92 3,14 -0,41 0,07 Thị xã Phổ Yên 9,40 7,15 7,34 6,49 -2,06 -0,66 Huyện Định Hoá 27,62 22,45 24,62 23,26 -3,00 0,81 Huyện Võ Nhai 35,86 11,10 31,86 12,95 -4,00 1,85 Huyện Phú Lương 13,54 10,17 11,32 9,62 -2,22 -0,55 Huyện Đồng Hỷ 19,69 8,48 17,36 9,48 -2,33 1,00 Huyện Đại Từ 16,64 12,54 12,27 10,25 -4,37 -2,29 Huyện Phú Bình 12,87 11,93 10,87 12,70 -2,00 0,77 Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên 2016 4.2 Thực trạng nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều hộ điều tra Kết khảo sát 360 hộ huyện đại diện cho vùng sinh thái tỉnh theo chuẩn nghèo đa chiều cho thấy ngưỡng thiếu hụt chiều nghèo thể qua bảng 4.2 8 Bảng 4.2 Tổng hợp ngưỡng thiếu hụt chiều nghèo (n=360) Ngưỡng thiếu hụt Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Phú Bình Điềm Thụy Hương Sơn Thanh Ninh Tổng Từ trở lên 14 35,0 10,0 10 25,0 28 22,3 Dưới 26 65,0 36 90,0 30 75,0 92 76,7 Phú Lương Yên Ninh Yên Đổ Động Đạt Tổng Từ trở lên 16 40,0 14 35,0 12 30,0 42 35,0 Dưới 24 60,0 26 65,0 28 70,0 78 65,0 Định Hóa Bộc Nhiêu Bình yên Bảo Cường Tổng Từ trở lên 18 45,0 15 37,5 18 45,0 51 42,5 Dưới 22 55,0 25 62,5 22 55,0 69 57,5 Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra năm 2017 Qua bảng cho thấy có đến 34,26 % số hộ khảo sát có mức thiếu hụt từ chiều nghèo trở lên, huyện Định Hóa Phú Lương có tỷ lệ cao từ 35% đến 42% Đây thực khó khăn cho cơng tác giảm nghèo tỉnh giai đoạn 2016-2020 giai đoạn Bảng 4.3 Phân loại hộ nghèo huyện khảo sát (n=76) HN cực HN thu nhập HN đa chiều Huyện Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Định Hóa 12 48,0 45,0 14 45,2 Phú Lương 32,0 25,0 10 32,2 Phú Bình 20,0 30,0 22,6 Tổng 25 100 20 100 31 100 Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra năm 2017 Trong tổng số 76 hộ nghèo khảo sát có 20 hộ chiếm 26,3% hộ nghèo thu nhập lại hộ nghèo có liên quan đến việc thiếu hụt chiều nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội Đặc biệt có tới 25 hộ nghèo rơi vào nhóm nghèo cực, nghĩa vừa nghèo thu nhập vừa thiếu hụt từ dịch vụ xã hội trở lên Đây nhóm cần có quan tâm đặc biệt thực chương trình giảm nghèo 4.3 Phân tích ngun nhân dẫn tới nghèo đa chiều địa bàn nghiên cứu 4.3.1 Nguyên nhân nhân học Theo số liệu điều tra, số hộ có quy mơ từ người trở lên chiếm bình quân 36,9% tổng số hộ nghèo 32,8% số hộ từ đến Quy mô hộ gia đình lớn tỷ lệ người ăn theo cao cho nguyên nhân hữu dẫn đến nghèo hộ vùng nghiên cứu Để thấy rõ ngun nhân này, chúng tơi có phân tích thêm quy mơ hộ gia đình nhóm hộ nghèo theo tiêu chí phân tổ hộ nghèo cực, nghèo thu nhập nghèo đa chiều bảng 4.4 Kết phân tích trình bày bảng sau: Bảng 4.4 Ảnh hưởng quy mô hộ gia đình nhóm hộ nghèo (n=76) HN cực HN thu nhập HN đa chiều Chỉ tiêu Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số BQ/ hộ > = 36,0 40,0 13 41,0 5= < số BQ/ hộ < 32,0 30,0 29,5 =< Số BQ/ hộ < 24,0 25,0 29,5 Số BQ/ hộ < 8,0 5,0 Tổng 25 100 20 100 31 100 Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra năm 2017 9 Với nhóm hộ nghèo cực vừa thiếu hụt thu nhập, vừa thiếu hụt chiều nghèo có 68,0% số hộ có quy mơ hộ gia đình từ người trở lên Với nhóm hộ nghèo thu nhập tỷ lệ nhân lớn người chiếm 40,0%; nhóm nghèo đa chiều 41,0% 4.3.2 Nguyên nhân thành phần dân tộc Với tỷ lệ 90,4 % số hộ nghèo đa chiều dân tộc thiểu số cho thấy thành phần dân tộc có ảnh hưởng lớn đến nghèo đa chiều Tình trạng xuất phát từ thực tế đặc điểm hộ dân tộc thiểu số thường người có trình độ dân trí tỷ lệ lao động qua đào tạo thấp, phong tục tập quán sinh hoạt sản xuất lạc hậu, cơng cụ sản xuất chủ yếu thủ cơng Do khả tiếp cận sử dụng hiệu biện pháp đầu tư hỗ trợ kỹ thuật, tài người dân tộc thiểu số thường thấp so với người dân tộc Kinh, khả nâng cao thu nhập, giảm tỷ lệ nghèo bị hạn chế nhiều Bên cạnh tác động khách quan điều kiện tự nhiên, thời tiết không thuận lợi vùng núi cao nơi tập trung đông người dân tộc thiểu số nên tỷ lệ nghèo hộ thường cao so với tỷ lệ nghèo chung tồn huyện Để tìm hiểu ảnh hưởng thành phần dân tộc tới hộ nghèo, đề tài khảo sát nhân tố kết trình bày bảng sau: Bảng 4.5 Ảnh hưởng thành phần dân tộc với nhóm hộ nghèo (n=76) HN cực HN thu nhập HN đa chiều Chỉ tiêu Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Kinh 20,0 30,0 9,6 Tày 32,0 25,0 29,0 Dân tộc khác 12 48,0 45,0 19 61,4 Tổng 25 100 20 100 31 100 Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra năm 2017 Nhìn vào số liệu cho thấy nhóm hộ nghèo phần lớn rơi vào nhóm dân tộc ngồi dân tộc kinh Cụ thể có 78% hộ nghèo cực hộ người dân tộc Điều cho thấy, nhóm dân tộc người nhóm cần đặc biệt quan tâm chương trình giảm nghèo 4.3.3 Ngun nhân quy mơ đất đai hộ Đất đai tư liệu sản xuất quan trọng hộ dân vùng nông thơn Sở hữu nhiều đất đai hộ có điều kiện phát triển kinh tế tốt ngược lại thiếu đất đai khó khăn phát triển kinh tế Kết nghiên cứu cho thấy: Bảng 4.6 Ảnh hưởng quy mô đất đai với nhóm hộ nghèo (n=76) HN cực HN thu nhập HN đa chiều Diện tích bình qn/hộ Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Nhỏ 360m 13 52,0 45,0 17 53,7 Từ 360 -1080m 28,0 30,0 29,0 Nhiều 1080m2 20,0 25,0 17,3 Tổng 25 100,0 20 100,0 31 100,0 Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra, 2017 Số liệu bảng cho thấy quy mô đất đai nhỏ, hay nói khác thiếu đất tư liệu sản xuất quan trọng nghề nông nguyên nhân quan trọng dẫn đến nghèo Có từ 45,0% đến 53,7% số hộ nhóm hộ nghèo có diện tích đất nhỏ 360m2 4.3.4 Nguyên nhân trình độ học vấn thấp Những người có trình độ học vấn cao thường có khả tiếp cận nhạy bén hơn, tiếp nhận tốt hơn, phân tích vấn đề sâu hơn, giải vấn đề tốt người có học vấn thấp Tìm hiểu trình độ học vấn chủ hộ giúp ta đánh giá khả tiếp cận giải vấn đề hộ để từ xác định nguyên nhân thiếu hụt nhóm hộ 10 Bảng 4.7 Ảnh hưởng trình độ học vấn với nhóm hộ nghèo (n=76) HN cực HN thu nhập HN đa chiều Trình độ văn hóa chủ hộ Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Số hộ Tỷ lệ (%) Không biết chữ 20,0 20,0 12,9 Tiểu học 36,0 30,0 12 38,7 TH sở 11 44,0 40,0 10 32,2 TH phổ thông 0,0 10,0 16,2 Tổng 25 100,0 20 100,0 31 100,0 Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra năm 2017 Bảng cho thấy trình độ học vấn chủ hộ điều tra tương đối thấp chủ yếu học hết tiểu học ( bình quân 34,8%) trung học sở ( bình quân 38,7 %) Có 8,73 % hộ điều tra có chủ hộ học hết trung học phổ thơng tới 17,6 % chủ hộ chữ Qua ta thấy trình độ học vấn chủ hộ thấp nguyên nhân dẫn đến nghèo 4.3.5 Nguyên nhân khác Tiến hành tìm hiểu nguyên nhân khác dẫn đến nghèo từ hộ điều tra ta có bảng sau: Bảng 4.8 Nguyên nhân khác dẫn đến nghèo (n=76) Phú Bình Phú Lương Định Hóa Bình qn ( n=22) ( n=22) (n=32) TT Nguyên nhân Số ý Tỷ lệ Số ý Tỷ lệ Số ý Tỷ lệ Số ý Tỷ lệ kiến (%) kiến (%) kiến (%) kiến (%) Thiếu vốn sản xuất 11 50,0 12 52,4 15 46,9 38 49,8 Thiếu phương tiện 27,3 33,3 28,1 22 29,6 sản xuất Thiếu lao động 18,2 28,6 12,5 14 19,8 Thiếu việc làm 18,2 19,0 21,9 15 19,7 Không biết cách 13,6 38,1 10 31,3 21 27,6 làm ăn Ốm đau có 18,2 23,8 15,6 14 19,2 bệnh xã hội Khơng chịu khó lao 9,1 38,1 28,1 19 25,1 động Nguyên nhân khác 22,7 33,3 9,4 17 21,8 Nguồn: Tổng hợp từ kết điều tra năm 2017 Qua bảng cho thấy nguyên nhân khác nhiều ý kiến nhận định nguyên nhân dẫn tới tình trạng nghèo hộ điều tra là: (1) thiếu vốn sản xuất; (2) thiếu phương tiện sản xuất; (3) Không biết cách làm ăn Ngoài nguyên nhân giá thị trường bấp bênh; thiếu nhân lực lao động nguyên nhân nghèo nhiều hộ Để giảm nghèo bền vững giải pháp đưa cần trọng giải nguyên nhân 4.4 Đề xuất giải pháp giảm nghèo bền vững Qua nghiên cứu, đề tài đề xuất số giải pháp giảm nghèo bền vững sau: Chính sách chồng chéo nguyên nhân cản trở nỗ lực giảm nghèo.Vì trước mắt cần kịp thời sửa đổi bổ sung sách khơng phù hợp, hướng vào sách khuyến khích nghèo bền vững, không tiếp tục tạo trông chờ ỉ lại vào Nhà nước; Thực đồng sách tạo việc làm mới, tăng thu nhập cho người dân; Định hướng giảm nghèo thời gian tới cần phân loại nhóm đối tượng để có sách cụ thể; Phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý chí tâm vươn lên thoát nghèo cấp, ngành, tổ chức đoàn thể 11 Tiếp tục phân cấp triệt huyện, xã thực chương trình xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm hài hòa trách nhiệm đôi với quyền hạn;Cải tiến chế huy động, phân bổ quản lý nguồn lực theo hướng đa nguồn, coi trọng nguồn lực chỗ địa phương; Coi trọng công tác cán làm công tác giảm nghèo; Tăng cường ứng dụng công nghệ thơng tin để xây dựng, hồn thiện phần mềm quản lý hộ nghèo; Kiên chống bệnh hình thức bệnh thành tích xố đói, giảm nghèo Cần phân loại nhóm đối tượng khác có sách cụ thể cho nhóm đối tượng thiếu hụt Đối với nhóm đối tượng thiếu hụt mức sống tối thiểu cần có sách ưu tiên hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao mức thu nhập hộ thành viên gia đình Đối với nhóm đối tượng thiếu hụt dịch vụ xã hội cần phân loại nhóm đối tượng có chiều thiếu hụt giống khu vực định, sách cần tập trung để nâng cao khả tiếp cận với dịch vụ bị thiếu hụt Kết luận Qua nghiên cứu đề tài rút số kết luận sau: Việc đo lường nghèo theo tiêu chí thu nhập trải qua thời gian dài bộc lộ nhiều bất cập việc chuyển sang đo lường nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều bước tiệm cận Việt Nam giới lĩnh vực xóa đói giảm nghèo; Tại địa bàn nghiên cứu, tỷ lệ hộ nghèo cao (13,4%), cao mức bình quân vùng; Các số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội bị thiếu hụt nhiều hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh chất lượng nhà ở; Yếu tố ảnh hưởng đến nghèo đa chiều phải kể đến là: Các dân tộc thiểu số có thiếu hụt dịch vụ xã hội nhiều dân tộc Kinh Theo đánh giá hộ thiếu vốn sản xuất, cách làm ăn, thiếu phương tiện sản xuất ba nguyên nhân dẫn tới nghèo Trên sở nghiên cứu thực tiễn việc giảm nghèo bền vững theo tiêu chí tiếp cận đa chiều đề tài đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm giảm nghèo bền vững gồm: Nhóm giải pháp chung; nhóm giải pháp nhóm hộ nghèo; Nhóm giải pháp chiều nghèo Hy vọng giải pháp gợi ý quan trọng cho nhà quản lý địa phương trình thực chương trình giảm nghèo địa phương ... Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiệp cận đa chiều tỉnh Thái Nguyên để nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng nghèo đa chiều Thái Nguyên - Xác định nguyên nhân nghèo đa. .. (2017), Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; (2) Vũ Mạnh Hùng (2017), Giải pháp giảm nghèo. .. rút giải pháp cụ thể nhằm giảm nghèo bền vững tỉnh Thái Nguyên (ii) Mục tiêu cụ thể: - Đánh giá thực trạng nghèo đa chiều Thái Nguyên - Xác định nguyên nhân nghèo đa chiều lỗ hổng tiếp cận nghèo
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên (tt), Giải pháp giảm nghèo bền vững theo hướng tiếp cận đa chiều tại tỉnh Thái Nguyên (tt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay