Quản lý học tập của sinh viên đại học theo hướng tự chủ dựa vào nhà trường (Luận án tiến sĩ)

213 25 0
  • Loading ...
1/213 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 08:33

Quản lý học tập của sinh viên đại học theo hướng tự chủ dựa vào nhà trường (Luận án tiến sĩ)Quản lý học tập của sinh viên đại học theo hướng tự chủ dựa vào nhà trường (Luận án tiến sĩ)Quản lý học tập của sinh viên đại học theo hướng tự chủ dựa vào nhà trường (Luận án tiến sĩ)Quản lý học tập của sinh viên đại học theo hướng tự chủ dựa vào nhà trường (Luận án tiến sĩ)Quản lý học tập của sinh viên đại học theo hướng tự chủ dựa vào nhà trường (Luận án tiến sĩ)Quản lý học tập của sinh viên đại học theo hướng tự chủ dựa vào nhà trường (Luận án tiến sĩ)Quản lý học tập của sinh viên đại học theo hướng tự chủ dựa vào nhà trường (Luận án tiến sĩ)Quản lý học tập của sinh viên đại học theo hướng tự chủ dựa vào nhà trường (Luận án tiến sĩ)Quản lý học tập của sinh viên đại học theo hướng tự chủ dựa vào nhà trường (Luận án tiến sĩ)Quản lý học tập của sinh viên đại học theo hướng tự chủ dựa vào nhà trường (Luận án tiến sĩ) Đ I H C THÁI NGUYÊN TR NG Đ I H C S PH M PH M ĐÀO TIÊN QU N H C T P C A SINH VIÊN Đ I H C THEO H NG T CH D A VÀO NHÀ TR NG LU N ÁN TI N SĨ KHOA H C GIÁO D C THÁI NGUYÊN - 2018 Đ I H C THÁI NGUYÊN TR NG Đ I H C S PH M PH M ĐÀO TIÊN QU N H C T P C A SINH VIÊN Đ I H C THEO H NG T CH D A VÀO NHÀ TR NG Ngành: Qu n giáo d c Mã s : 9140114 LU N ÁN TI N SĨ KHOA H C GIÁO D C Ng ih ng d n khoa h c: PGS.TS NGUY N TH TÍNH PGS.TS PHÙNG TH H NG THÁI NGUYÊN - 2018 i L I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên c u khoa h c c a riêng Các s li u k t qu nghiên c u lu n án trung th c ch a t ng cơng b b t kì cơng trình khác Tác gi lu n án Ph m Đào Tiên ii L IC M Tr N c tiên, xin chân thành c m n Khoa Tâm - Giáo d c; Phòng Đào t o Th y, Cơ, cán b qu n Tr ng Đ i h c S ph m - Đ i h c Thái Nguyên, giúp đỡ t o m i u ki n thu n l i cho trình h c t p, nghiên c u đ hồn thành lu n án Tơi xin gửi nh ng l i c m n chân thành sâu s c nh t t i PGS TS Nguy n Th Tính PGS.TS Phùng Th Hằng t n tình truy n th nh ng ki n th c, kinh nghi m quý giá; h ng dẫn, t o đ ng l c v tinh th n đam mê nghiên c u khoa h c Tôi xin c m n b n bè th y cô, anh ch đ ng nghi p chia sẻ, đ ng viên, giúp thêm ngh l c nhi u kinh nghi m, ki n th c khoa h c L i c m n dành cho gia đình nh ng ng đ ng hành m i nẻo đ i thân yêu đã, chia sẻ, ng Thái Nguyên, tháng 06 năm 2018 iii M CL C L I CAM ĐOAN i L I C M N ii M C L C iii DANH M C KÝ HI U CÁC T VI T T T iv DANH M C B NG v DANH M C S Đ , BI U Đ VÀ HÌNH vi M Đ U 1 ch n đ tài M c đích nghiên c u 3 Khách th đ i t ng nghiên c u Nhi m v nghiên c u Gi thuy t khoa h c Ph m vi nghiên c u Ph ng pháp lu n ph ng pháp nghiên c u Nh ng đóng góp c a lu n án Nh ng lu n m c n b o v 10 C u trúc lu n án Ch ng C S LU N V QU N H C T P C A SINH VIÊN Đ I H C THEO H NG T CH D A VÀO NHÀ TR NG 1.1 L ch sử nghiên c u v n đ 1.1.1 Các nghiên c u n c 1.1.2 Các nghiên c u n c 13 1.1.3 Nh n xét chung 19 1.2 M t s khái ni m c b n 20 1.2.1 H c t p, h c t p c a sinh viên 20 1.2.2 Qu n nhà tr ng 21 1.2.3 T ch , t ch đ i h c, t ch h c t p 23 1.2.4 Qu n d a vào nhà tr ng 25 iv 1.2.5 Qu n h c t p c a sinh viên theo h tr ng t ch d a vào nhà ng 26 1.3 M t s v n đ c b n v h c t p c a sinh viên đ i h c theo h ng t ch d a vào nhà tr ng 27 1.3.1 M c tiêu, đặc m h c t p c a sinh viên đ i h c theo h t ch d a vào nhà tr ng ng 27 1.3.2 N i dung h c t p c a sinh viên đ i h c theo h ng t ch d a vào nhà tr ng 30 1.3.3 Ph ng pháp, hình th c tổ ch c h c t p đánh giá k t qu h c t p c a sinh viên đ i h c theo h 1.3.4 Các y u t h nh h ng t ch d a vào nhà tr ng t ch d a vào nhà tr ng 32 ng t i h c t p c a sinh viên đ i h c theo ng 36 1.4 Nh ng v n đ c b n v qu n h c t p c a sinh viên đ i h c theo h ng t ch d a vào nhà tr ng 37 1.4.1 Các đặc tr ng c b n c a qu n h c t p c a sinh viên đ i h c theo h ng t ch d a vào nhà tr ng 37 1.4.3 M c tiêu c a qu n h c t p c a sinh viên đ i h c theo h ng t ch d a vào nhà tr ng 42 1.4.4 N i dung qu n h c t p c a sinh viên đ i h c theo h t ch d a vào nhà tr ng 43 1.4.5 Các y u t h c theo h Ch nh h ng t i qu n h c t p c a sinh viên đ i ng t ch d a vào nhà tr K t lu n ch ng ng 50 ng 53 ng TH C TR NG QU N H C T P C A SINH VIÊN Đ I H C THEO H 2.1 S l NG T CH D A VÀO NHÀ TR NG 55 c v khách th kh o sát tổ ch c kh o sát 55 2.1.1 S l c v tr ng đ i h c đ a bàn khu v c phía Nam 55 2.1.2 Tổ ch c kh o sát 56 2.1.3 M t s d li u v mẫu nghiên c u 58 2.2 Th c tr ng h c t p c a sinh viên tr phía Nam theo h ng t ch d a vào nhà tr ng đ i h c khu v c ng 60 2.2.1 Th c tr ng nh n th c v m c đích h c t p 60 v 2.2.2 Th c tr ng v n i dung h c t p 63 2.2.3 Th c tr ng v hình th c tổ ch c h c t p 65 2.2.4 Th c tr ng đánh giá k t qu h c t p c a sinh viên 71 2.2.5 Đánh giá chung v th c tr ng h c t p c a sinh viên tr ng đ i h c khu v c phía Nam theo h ng t ch d a vào nhà tr 2.3 Th c tr ng qu n h c t p c a sinh viên tr khu v c phía Nam theo h ng t ch d a vào nhà tr ng 74 ng đ i h c ng 75 2.3.1 Th c tr ng xây d ng k ho ch h c t p c a sinh viên 75 2.3.2 Th c tr ng tổ ch c th c hi n k ho ch h c t p c a sinh viên 78 2.3.3 Th c tr ng ch đ o th c hi n k ho ch h c t p c a sinh viên 81 2.3.4 Th c tr ng ki m tra, đánh giá vi c th c hi n k ho ch h c t p c a sinh viên 85 2.3.5 Nh ng khó khăn qu n h c t p c a sinh viên tr ng đ i h c khu v c phía Nam theo h ng t ch d a vào nhà tr ng 87 2.3.6 Đánh giá chung v th c tr ng qu n h c t p c a sinh viên tr tr ng đ i h c khu v c phía Nam theo h ng 88 K t lu n ch Ch ng t ch d a vào nhà ng 90 ng BI N PHÁP QU N H C T P C A SINH VIÊN Đ I H C THEO H NG T CH D A VÀO NHÀ TR NG 92 3.1 Nguyên t c đ xu t bi n pháp 92 3.1.1 B o đ m tính m c tiêu 92 3.1.2 B o đ m tính h th ng 92 3.1.3 B o đ m tính khoa h c, mang tính k th a 92 3.1.4 B o đ m ch t l ng hi u qu 92 3.1.5 Phù h p v i th c ti n có tính kh thi 93 3.1.6 B m đ m nguyên t c c a qu n d a vào nhà tr ng 93 3.2 Các bi n pháp nâng cao hi u qu qu n h c t p c a sinh viên đ i h c theo h ng t ch d a vào nhà tr ng 93 3.2.1 Nâng cao nh n th c cho cán b qu n lý, gi ng viên, sinh viên v qu n h c t p c a sinh viên theo h ng t ch d a vào nhà tr ng 93 vi 3.2.2 Hoàn thi n Quy ch qu n h c t p c a sinh viên theo h ng t ch d a vào nhà tr ng 97 3.2.3 Tổ ch c phát tri n ch ng trình đào t o đáp ng nhu c u, l i ích c a sinh viên yêu c u c a xã h i 99 3.2.4 Tổ ch c b i d ỡng nâng cao l c cho đ i ngũ gi ng viên v d y h c đáp ng nhu c u ng 3.2.5 Ch đ o tăng c i h c 104 ng ho t đ ng tr i nghi m ngh nghi p cho sinh viên 108 3.2.6 Phát tri n m ng l i c v n h c t p h tr sinh viên 114 3.2.7 Xây d ng môi tr ng h c t p t ch 118 3.3 M i quan h gi a bi n pháp 124 3.4 Thăm dò tính c n thi t tính kh thi c a bi n pháp đ xu t 126 3.4.1 M c đích thăm dò 126 3.4.2 Ph m vi ph ng pháp thăm dò 126 3.4.3 N i dung thăm dò 127 3.4.4 K t qu thăm dò 127 3.5 Thử nghi m 132 3.5.1 M c đích thử nghi m 132 3.5.2 Gi thuy t thử nghi m 132 3.5.3 N i dung thử nghi m 132 3.5.4 Tổ ch c thử nghi m 132 3.5.5 K t qu thử nghi m 134 K t lu n ch ng 139 K T LU N VÀ KHUY N NGH 141 K t lu n 141 1.1 V lu n 141 1.2 V th c ti n 141 Khuy n ngh 142 2.1 Đ i v i B Giáo d c Đào t o 142 2.2 Đ i v i tr ng ĐH 143 TÀI LI U THAM KH O 145 vii PH L C 154 PH L C DANH M C CÁC CƠNG TRÌNH KHOA H C C A TÁC GI ĐÃ CƠNG B CĨ LIÊN QUAN Đ N LU N ÁN 155 PH L C PHI U TR NG C U Ý KI N 156 PH L C PHI U PH NG V N 174 PH LUC PHI U PH NG V N 176 PH L C PHI U KH O NGHI M 178 PH L C 179 iv DANH M C KÝ HI U CÁC T VI T T T T vi t t t T vi t đ y đ CBQL Cán b qu n CSVC C s v t ch t CVHT C v nh ct p DVNT D a vào nhà tr ĐH Đ ih c GDĐH Giáo d c đ i h c GV Gi ng viên HCTC H c ch tín ch HT H ct p HTTC H th ng tín ch KHHT K ho ch h c t p NT Nhà tr QL Qu n QLDVNT Qu n d a vào nhà tr QLGD Qu n giáo d c QLHT Qu n h c t p SV Sinh viên TC Tín ch TCDVNT T ch d a vào nhà tr ng ng ng ng ... n lý, gi ng viên, sinh viên v qu n lý h c t p c a sinh viên theo h ng t ch d a vào nhà tr ng 93 vi 3.2.2 Hoàn thi n Quy ch qu n lý h c t p c a sinh viên theo h ng t ch d a vào nhà tr ng ... M c tiêu c a qu n lý h c t p c a sinh viên đ i h c theo h ng t ch d a vào nhà tr ng 42 1.4.4 N i dung qu n lý h c t p c a sinh viên đ i h c theo h t ch d a vào nhà tr ng ... b n v qu n lý h c t p c a sinh viên đ i h c theo h ng t ch d a vào nhà tr ng 37 1.4.1 Các đặc tr ng c b n c a qu n lý h c t p c a sinh viên đ i h c theo h ng t ch d a vào nhà tr ng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý học tập của sinh viên đại học theo hướng tự chủ dựa vào nhà trường (Luận án tiến sĩ), Quản lý học tập của sinh viên đại học theo hướng tự chủ dựa vào nhà trường (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay