Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)

111 15 0
  • Loading ...
1/111 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 08:22

Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ) ✣❸■ ❍➴❈ ❚❍⑩■ ◆●❯❨➊◆ ❚❘×❮◆● ✣❸■ ❍➴❈ ❙× P❍❸▼ ◆●❯❨➍◆ ❙❖◆● ❍⑨ ❳❻P ❳➓ ◆●❍■➏▼ ❈❍❖ ❇❻❚ ✣➃◆● ❚❍Ù❈ ❇■➌◆ P❍❹◆ ❱❰■ ❍➴ ❱➷ ❍❸◆ ❈⑩❈ ⑩◆❍ ❳❸ ❑❍➷◆● ●■❶◆ ❚♦→♥ ❣✐↔✐ t➼❝❤ ▼➣ sè✿ ✾✹✻✵✶✵✷ ◆❣➔♥❤✿ ▲❯❾◆ ⑩◆ ❚■➌◆ ❙➒ ❚❖⑩◆ ❍➴❈ ◆●×❮■ ❍×❰◆● ❉❼◆ ❑❍❖❆ ❍➴❈ ●❙✳❚❙✳ ◆❣✉②➵♥ ❇÷í♥❣ ❚❍⑩■ ◆●❯❨➊◆ ✲ ✷✵✶✽ ✐✐ ▲❮■ ❈❆▼ ✣❖❆◆ ❈→❝ ❦➳t q✉↔ tr➻♥❤ ❜➔② tr♦♥❣ ❧✉➟♥ →♥ ❧➔ ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ự tổ ữủ t ữợ sỹ ữợ ❞➝♥ ❝õ❛ ●❙✳❚❙✳ ◆❣✉②➵♥ ❇÷í♥❣✳ ❈→❝ ❦➳t q✉↔ tr➻♥❤ ❜➔② tr ợ ữ tứ ữủ ổ ❜è tr♦♥❣ ❝→❝ ❝ỉ♥❣ tr➻♥❤ ❝õ❛ ♥❣÷í✐ ❦❤→❝✳ ❚ỉ✐ ①✐♥ ❝❤à✉ tr→❝❤ ♥❤✐➺♠ ✈➲ ♥❤ú♥❣ ❧í✐ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ❝õ❛ ♠➻♥❤✳ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥✱ ♥❣➔② ✳✳✳ t❤→♥❣ ✽ ♥➠♠ ✷✵✶✽ ❚→❝ ❣✐↔ ◆❣✉②➵♥ ❙♦♥❣ ❍➔ ✐✐✐ ▲❮■ ❈❷▼ ❒◆ ▲✉➟♥ →♥ ♥➔② ✤÷đ❝ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ t↕✐ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❙÷ ♣❤↕♠✱ ✣↕✐ ữợ sỹ ữợ t t ●❙✳❚❙✳ ◆❣✉②➵♥ ❇÷í♥❣✳ ❚→❝ ❣✐↔ ①✐♥ ❜➔② tä ❧á♥❣ ❜✐➳t ỡ ổ ũ s s tợ ữợ ❚r♦♥❣ q✉→ tr➻♥❤ ❤å❝ t➟♣ ✈➔ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✱ t❤æ♥❣ q✉❛ ❝→❝ ❜➔✐ ❣✐↔♥❣✱ ❝→❝ ❜✉ê✐ s✐♥❤ ❤♦↕t ❝❤✉②➯♥ ♠æ♥✱ s❡♠✐♥❛r t tr ữợ t ❧✉ỉ♥ ♥❤➟♥ ✤÷đ❝ sü q✉❛♥ t➙♠ ❣✐ó♣ ✤ï ✈➔ ♥❤ú♥❣ þ ❦✐➳♥ ✤â♥❣ ❣â♣ q✉þ ❜→✉ ❝õ❛ ●❙✳❚❙❑❍✳ P❤↕♠ ❑ý ❆♥❤✱ ●❙✳❚❙❑❍✳ ▲➯ ❉ơ♥❣ ▼÷✉✱ ●❙✳❚❙❑❍✳ ◆❣✉②➵♥ ❳✉➙♥ ❚➜♥✱ ●❙✳❚❙❑❍✳ ◆❣✉②➵♥ ✣æ♥❣ ❨➯♥✱ P●❙✳❚❙✳ ❈✉♥❣ ❚❤➳ ❆♥❤✱ P●❙✳❚❙✳ P❤↕♠ ❍✐➳♥ ❇➡♥❣✱ P●❙✳❚❙✳ ✣é ❱➠♥ ▲÷✉✱ P●❙✳❚❙✳ ❍➔ ❚r➛♥ P❤÷ì♥❣✱ P●❙✳❚❙✳ ❚↕ ❉✉② P❤÷đ♥❣✱ P●❙✳❚❙✳ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ❚❤✉ ❚❤õ②✱ ❚❙✳ ▲➙♠ ❚❤ò② ❉÷ì♥❣✱ ❚❙✳ ◆❣✉②➵♥ ❈ỉ♥❣ ✣✐➲✉✱ ❚❙✳ ❇ò✐ ❚❤➳ ❍ò♥❣✱ ❚❙✳ ✣➔♦ ❚❤à ▲✐➯♥✱ ❚❙✳ ❚rà♥❤ ❚❤à ❉✐➺♣ ▲✐♥❤✱ ❚❙✳ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ◆❣➙♥✱ ❚❙✳ ◆❣✉②➵♥ ❚❤❛♥❤ ❙ì♥✱ ❚❙✳ ❚r÷ì♥❣ ▼✐♥❤ ❚✉②➯♥ ✈➔ ❚❙✳ ❱ô ▼↕♥❤ ❳✉➙♥✳ ❚ø ✤→② ❧á♥❣ ♠➻♥❤ t→❝ ❣✐↔ ❝ơ♥❣ ①✐♥ ✤÷đ❝ ❜➔② tä ❧á♥❣ ❜✐➳t ì♥ s➙✉ s➢❝ ✤➳♥ ❝→❝ ❚❤➛②✱ ❈æ✳ ❚→❝ ❣✐↔ ①✐♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❝↔♠ ì♥ ❇❛♥ ❝❤õ ♥❤✐➺♠ ❑❤♦❛ ❚♦→♥✱ P❤á♥❣ ✣➔♦ t↕♦✱ ❇❛♥ ❣✐→♠ ❤✐➺✉ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❙÷ ♣❤↕♠ ✈➔ ❇❛♥ ❝❤õ ♥❤✐➺♠ ❑❤♦❛ ❚♦→♥✲❚✐♥✱ P❤á♥❣ ❍➔♥❤ ❝❤➼♥❤ tê ❝❤ù❝✱ ❇❛♥ ❣✐→♠ ❤✐➺✉ tr÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❑❤♦❛ ❤å❝✱ ✣↕✐ ❤å❝ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥ ✤➣ t↕♦ ♠å✐ ✤✐➲✉ ❦✐➺♥ tèt ♥❤➜t ✤➸ t→❝ ❣✐↔ ❝â t❤➸ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ❧✉➟♥ →♥ ❝õ❛ ♠➻♥❤✳ ❚→❝ ❣✐↔ ①✐♥ ❝❤➙♥ t❤➔♥❤ ❝↔♠ ì♥ ❝→❝ t❤➛② ❝ỉ ❣✐→♦ tr♦♥❣ ❇ë ♠ỉ♥ ●✐↔✐ t➼❝❤✱ ❑❤♦❛ ❚♦→♥✱ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❙÷ ♣❤↕♠ ✈➔ ❝→❝ t❤➛② ❝ỉ ❣✐→♦ tr♦♥❣ ❑❤♦❛ ❚♦→♥✲ ❚✐♥✱ ❚r÷í♥❣ ✣↕✐ ❤å❝ ❑❤♦❛ ❤å❝✱ ✣↕✐ ❤å❝ ❚❤→✐ ◆❣✉②➯♥ ❝ò♥❣ t♦➔♥ t❤➸ ❝→❝ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ s✐♥❤ ❝❤✉②➯♥ ♥❣➔♥❤ t ỗ ổ q t tr õ õ ỳ ỵ ❦✐➳♥ ①→❝ ✤→♥❣ ❝❤♦ t→❝ ❣✐↔ tr♦♥❣ s✉èt q✉→ tr➻♥❤ ❤å❝ t➟♣✱ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉✱ s❡♠✐♥❛r ✈➔ ❤♦➔♥ t❤➔♥❤ ❧✉➟♥ →♥✳ ❚→❝ ❣✐↔ ①✐♥ ❦➼♥❤ t➦♥❣ ❣✐❛ ✤➻♥❤ ♥✐➲♠ ✈✐♥❤ ❤↕♥❤ t♦ ❧ỵ♥ ♥➔②✳ ❚→❝ ❣✐↔ ◆❣✉②➵♥ ❙♦♥❣ ❍➔ iv ▼ư❝ ❧ư❝ ❚r❛♥❣ ❜➻❛ ♣❤ư ▲í✐ ❝❛♠ ✤♦❛♥ ▼ư❝ ❧ư❝ ❉❛♥❤ ỵ ỳ t tt s ▼ð ✤➛✉ ❈❤÷ì♥❣ ✶✳ ▼ët sè ❦✐➳♥ t❤ù❝ ❝❤✉➞♥ ❜à ✶✳✶✳ ❑❤ỉ♥❣ ❣✐❛♥ ❇❛♥❛❝❤ ✈➔ ❣✐ỵ✐ ❤↕♥ ❇❛♥❛❝❤ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✐ ✐✐ ✐✈ ✈✐ ✈✐✐✐ ✶ ✽ ✽ ✶✳✷✳ ⑩♥❤ ①↕ ❧✐➯♥ tư❝ ▲✐♣s❝❤✐t③ ✈➔ →♥❤ ①↕ j ✲✤ì♥ ✤✐➺✉ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✶✼ ✶✳✸✳ ▼ët ❧ỵ♣ ❜➔✐ t♦→♥ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✵ ✶✳✸✳✶ ▼æ ❤➻♥❤ ❜➔✐ t♦→♥ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✵ ✶✳✸✳✷ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❧❛✐ ❣❤➨♣ ✤÷í♥❣ ❞è❝ ♥❤➜t ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✶ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✶ ✸✷ ❈❤÷ì♥❣ ✷✳ ❈→❝ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❧➦♣ ①➜♣ ①➾ ♥❣❤✐➺♠ ❝❤♦ ♠ët ❧ỵ♣ ❜➔✐ t♦→♥ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ✸✸ ✷✳✶✳ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❧❛✐ ❣❤➨♣ ✤÷í♥❣ ❞è❝ ♥❤➜t ❞ò♥❣ →♥❤ ①↕ S˜k ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✸ ✷✳✶✳✶ ◆ë✐ ❞✉♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✸ ✷✳✶✳✷ ❙ü ❤ë✐ tö ♠↕♥❤ ❝õ❛ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✺ ▼ët sè ❤➺ q✉↔ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✷✳✷✳ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❧❛✐ ❣❤➨♣ ✤÷í♥❣ ❞è❝ ♥❤➜t ❞ò♥❣ →♥❤ ①↕ Sˆk ✳ ✳ ✳ ✳ ✹✻ ✷✳✶✳✸ ✺✶ ✷✳✷✳✶ ◆ë✐ ❞✉♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✶ ✷✳✷✳✷ ❙ü ❤ë✐ tö ♠↕♥❤ ❝õ❛ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✷ ✷✳✷✳✸ ▼ët sè ❤➺ q✉↔ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✼ ✷✳✸✳ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❧❛✐ ❣❤➨♣ ✤÷í♥❣ ❞è❝ ♥❤➜t ❞ò♥❣ →♥❤ ①↕ S k ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✾ ✷✳✸✳✶ ◆ë✐ ❞✉♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✺✾ ✷✳✸✳✷ ❙ü ❤ë✐ tư ♠↕♥❤ ❝õ❛ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✵ ✷✳✸✳✸ ▼ët sè ❤➺ q✉↔ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✻✽ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✷ ❈❤÷ì♥❣ ✸✳ ▼ët ❜➔✐ t♦→♥ t❤ü❝ t➳ ✈➔ ❦➳t q✉↔ t➼♥❤ t♦→♥ sè ✸✳✶✳ ❇➔✐ t♦→♥ ♣❤➙♥ ♣❤è✐ ❜➠♥❣ t❤æ♥❣ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✸✳✷✳ ❱➼ ❞ö sè ♠✐♥❤ ❤å❛ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤÷ì♥❣ ✸ ❑➳t ❧✉➟♥ ❝❤✉♥❣ ✈➔ ✤➲ ♥❣❤à ❉❛♥❤ ♠ư❝ ❝→❝ ❝æ♥❣ tr➻♥❤ ✤➣ ❝æ♥❣ ❜è ❧✐➯♥ q✉❛♥ ✤➳♥ ❧✉➟♥ →♥ ❚➔✐ ❧✐➺✉ t❤❛♠ ❦❤↔♦ ✼✸ ✼✹ ✼✹ ✽✵ ✾✶ vi ỵ ỳ ✈✐➳t t➢t H ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ❍✐❧❜❡rt t❤ü❝ E ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ❇❛♥❛❝❤ t❤ü❝ E∗ ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ✤è✐ ♥❣➝✉ ❝õ❛ E SE ♠➦t ❝➛✉ ✤ì♥ ✈à ❝õ❛ E E ∗∗ ❦❤ỉ♥❣ ❣✐❛♥ ✤è✐ ♥❣➝✉ t❤ù ❤❛✐ ❝õ❛ E l∞ ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ❝→❝ ❞➣② sè ❜à ❝❤➦♥ lp (1 ≤ p < ∞) ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ❝→❝ ❞➣② sè ❦❤↔ tê♥❣ ❜➟❝ p c ❦❤ỉ♥❣ ❣✐❛♥ ❝→❝ ❞➣② sè ❤ë✐ tư c0 ❦❤ỉ♥❣ ❣✐❛♥ ❝→❝ ❞➣② sè ❤ë✐ tö ✈➲ Lp [a, b] (1 ≤ p < ∞) ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ❝→❝ ❤➔♠ ❦❤↔ t➼❝❤ ❜➟❝ p tr➯♥ [a, b] C[a, b] ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ❝→❝ ❤➔♠ ❧✐➯♥ tư❝ tr➯♥ [a, b] R t➟♣ ❤đ♣ ❝→❝ sè t❤ü❝ R+ t➟♣ ❤đ♣ ❝→❝ sè t❤ü❝ ❦❤ỉ♥❣ ➙♠ Rn ❦❤æ♥❣ ❣✐❛♥ ❊✉❝❧✐❞❡ t❤ü❝ n ❝❤✐➲✉ N t➟♣ ❤ñ♣ ❝→❝ sè tü ♥❤✐➯♥ ∅ t➟♣ ❤ñ♣ ré♥❣ ∀ ✈ỵ✐ ♠å✐ ∩ ❤♦➦❝ ♣❤➨♣ ❣✐❛♦ d(x, C) ❦❤♦↔♥❣ ❝→❝❤ tø ♣❤➛♥ tû x ✤➳♥ t➟♣ ❤ñ♣ C PC ♣❤➨♣ ❝❤✐➳✉ ♠➯tr✐❝ tø E ✭❤♦➦❝ H ✮ ❧➯♥ C I →♥❤ ①↕ ✤ì♥ ✈à x, x∗ ❣✐→ trà ❝õ❛ x∗ ∈ E ∗ t↕✐ ✤✐➸♠ x ∈ E x, y t ổ ữợ x H y H xT ❝❤✉②➸♥ ✈à ❝õ❛ ✈➨❝tì x J →♥❤ ①↕ ✤è✐ ♥❣➝✉ ❝❤✉➞♥ t➢❝ j →♥❤ ①↕ ✤è✐ ♥❣➝✉ ❝❤✉➞♥ t ỡ tr s ợ ∇ϕ(x) ❣r❛❞✐❡♥t ❝õ❛ ❤➔♠ ϕ(x) R(F ) ♠✐➲♥ ↔♥❤ ❝õ❛ →♥❤ ①↕ F D(F ) ♠✐➲♥ ①→❝ ✤à♥❤ ❝õ❛ →♥❤ ①↕ F ❋✐①(T ) t➟♣ ✤✐➸♠ ❜➜t ✤ë♥❣ ❝õ❛ →♥❤ ①↕ T ❱■P∗ (F, C) ❜➔✐ t♦→♥ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ tr➯♥ ∞ ❋✐①(Ti ) ✈ỵ✐ F : E → E C := i=1 ∗ Sol(❱■P (F, C)) t➟♣ ♥❣❤✐➺♠ ❝õ❛ ❜➔✐ t♦→♥ ❱■P∗ (F, C) A−1 →♥❤ ①↕ ♥❣÷đ❝ ❝õ❛ →♥❤ ①↕ A JrA t♦→♥ tû ❣✐↔✐ ❝õ❛ →♥❤ ①↕ A ✈ỵ✐ JrA := (I + rA)−1 JA t tỷ A tữỡ ự ợ r = ❩❡r(A) t➟♣ ❝→❝ ❦❤æ♥❣ ✤✐➸♠ ❝õ❛ →♥❤ ①↕ A lim supxk ❣✐ỵ✐ ❤↕♥ tr➯♥ ❝õ❛ ❞➣② {xk } k lim inf xk ợ ữợ {xk } xk → x0 {xk } ❤ë✐ tö ♠↕♥❤ tỵ✐ x0 o(λk ) ✈ỉ ❝ò♥❣ ❜➨ ❜➟❝ ❝❛♦ ❤ì♥ λk k→∞ viii ❉❛♥❤ s→❝❤ ❜↔♥❣ ✸✳✶ ❑➳t q✉↔ t➼♥❤ t♦→♥ ❝❤♦ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ✭✷✳✶✮ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✷ ✸✳✷ ❑➳t q t t ữỡ ợ = 1/20 ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✹ ✸✳✸ ❑➳t q✉↔ t➼♥❤ t ữỡ ợ = 1/3 ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✹ ✸✳✹ ❑➳t q✉↔ t➼♥❤ t♦→♥ ữỡ ợ k = 1/100 ✳ ✽✺ ✸✳✺ ❑➳t q✉↔ t➼♥❤ t♦→♥ ❝❤♦ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ✭✶✳✽✮ ✈ỵ✐ γk = 1/1000 ✳ ✳ ✽✺ ✸✳✻ ❑➳t q✉↔ t➼♥❤ t♦→♥ ❝❤♦ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ✭✷✳✷✺✮ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✽✽ ✸✳✼ ❑➳t q✉↔ t➼♥❤ t♦→♥ ❝❤♦ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ✭✷✳✸✶✮ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✳ ✾✵ ▼ð ✤➛✉ ❇➔✐ t♦→♥ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ✤➣ ✤÷đ❝ ✤➲ ①✉➜t ✈➔♦ ♥❤ú♥❣ ♥➠♠ ✤➛✉ ❝õ❛ t❤➟♣ ♥✐➯♥ ✻✵ t❤➳ ❦➾ ❳❳✱ ❣➢♥ ❧✐➲♥ ✈ỵ✐ ♥❤ú♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ▲✐♦♥s✱ ❙t❛♠♣❛❝❝❤✐❛ ✈➔ ❝ë♥❣ sü ❬✹✷❪✱ ❬✻✻❪✱ ❬✻✼❪✳ ❚ø ✤â ✤➳♥ ♥❛②✱ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ❧✉æ♥ ❧➔ ♠ët ❝❤õ ✤➲ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♠❛♥❣ t➼♥❤ t❤í✐ sü ✈➔ t❤✉ ❤ót ✤÷đ❝ sü q✉❛♥ t➙♠ ❝õ❛ ♥❤✐➲✉ ♥❤➔ tr ữợ t ữ ❜➔✐ t♦→♥ ❝ü❝ trà ❬✺✾❪✱ ❬✶✵✵❪❀ ❜➔✐ t♦→♥ ✤✐➸♠ ❜➜t ✤ë♥❣ ❬✶❪✱ ❬✺✾❪❀ ❜➔✐ t♦→♥ ❝➙♥ ❜➡♥❣ ❬✸✻❪✱ ❬✸✼❪✱ ❬✻✵❪❀ t ũ ữỡ tr ợ t tỷ ✤ì♥ ✤✐➺✉ ❬✷❪❀ ❜➔✐ t♦→♥ ❜✐➯♥ ❝â ❞↕♥❣ ❝õ❛ ♣❤÷ì♥❣ tr➻♥❤ ✤↕♦ ❤➔♠ r✐➯♥❣ ❬✶✺❪✱ ❬✺✾❪ ❝â t❤➸ q✉② ✈➲ ♠æ ❤➻♥❤ ❜➔✐ t♦→♥ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ữợ tt t ủ t ❜➔✐ t♦→♥ ♥➔② ❧➔ ♠ët ❝ỉ♥❣ ❝ư ♠↕♥❤ ✈➔ t❤è♥❣ ♥❤➜t tr♦♥❣ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ♥❤✐➲✉ ♠æ ❤➻♥❤ ❜➔✐ t♦→♥ ❧➼ t❤✉②➳t ✈➔ ù♥❣ ❞ö♥❣ t❤ü❝ t➳✳ Ð ❱✐➺t ◆❛♠✱ t❤❡♦ ♥❤✐➲✉ ❝♦♥ ✤÷í♥❣ t✐➳♣ ❝➟♥ ❦❤→❝ ♥❤❛✉✱ ❝→❝ ♥❤➔ ❦❤♦❛ ❤å❝ ❝â ♥❤ú♥❣ ✤â♥❣ ❣â♣ q✉❛♥ trå♥❣ ❝❤♦ ❜➔✐ t♦→♥ ♥➔② ❝â t❤➸ ❦➸ ✤➳♥ ♥❤÷ ❝→❝ ♥❤â♠ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ●❙✳❚❙❑❍✳ P❤↕♠ ❑ý ❆♥❤ ✈➔ ❚❙✳ ✣➦♥❣ ❱➠♥ ❍✐➳✉ ❬✹❪✱ ❬✺❪❀ ●❙✳❚❙❑❍✳ P❤❛♥ ◗✉è❝ ❑❤→♥❤ ✈➔ ❚❙✳ ❚r÷ì♥❣ ◗✉è❝ ❇↔♦ ❬✶✻❪✱ ❬✶✼❪❀ ●❙✳❚❙❑❍✳ ✣✐♥❤ ❚❤➳ ▲ö❝ ❬✸✸❪✱ ❬✺✹❪✱ ❬✻✾❪❀ ●❙✳❚❙❑❍✳ ▲➯ ❉ơ♥❣ ▼÷✉ ✈➔ P●❙✳❚❙✳ P❤↕♠ ◆❣å❝ ❆♥❤ ❬✻❪✱ ❬✼❪✱ ❬✽❪✱ ❬✾❪✱ ❬✶✵❪✱ ❬✶✶❪❀ ●❙✳❚❙❑❍✳ P❤↕♠ ❍ú✉ ❙→❝❤ ✈➔ ❚❙✳ ▲➯ ❆♥❤ ❚✉➜♥ ❬✼✽❪✱ ❬✾✵❪❀ ●❙✳❚❙❑❍✳ ◆❣✉②➵♥ ❳✉➙♥ ❚➜♥ ❬✶✸❪✱ ❬✽✸❪❀ ●❙✳❚❙❑❍✳ ◆❣✉②➵♥ ✣æ♥❣ ❨➯♥ ✈➔ P●❙✳❚❙✳ ◆❣✉②➵♥ ◆➠♥❣ ❚➙♠ ❬✻✷❪✱ ❬✽✹❪❀ ●❙✳❚❙✳ ◆❣✉②➵♥ ❇÷í♥❣ ❬✷✷❪✱ ❬✷✸❪✱ ❬✷✺❪✱ ❬✷✻❪❀ P●❙✳❚❙✳ ◆❣✉②➵♥ ◗✉❛♥❣ ❍✉② ❬✹✺❪❀ P●❙✳❚❙✳ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ❚❤✉ ❚❤õ② ❬✽✽❪ ✈➔ ❚❙✳ ❇ò✐ ❚rå♥❣ ❑✐➯♥ ❬✺✻❪✱ ❬✺✼❪ ❇➯♥ ❝↕♥❤ ✤â✱ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ✈➔ ♠ët sè ❜➔✐ t♦→♥ ❧✐➯♥ q✉❛♥ ❝ô♥❣ ✤➣ ✈➔ ✤❛♥❣ ❧➔ ✤➲ t➔✐ ♥❣❤✐➯♥ ❝ù✉ ❝õ❛ ♥❤✐➲✉ t→❝ ❣✐↔ ❧➔ t s ự s tr ữợ ữ P ❚❤❛♥❤ ❍✐➳✉ ❬✹✸❪❀ ◆❣✉②➵♥ ❚❤à ❚❤✉ ❍÷ì♥❣ ❬✹✹❪❀ P❤↕♠ ❉✉② ỗ Pữỡ ữỡ t ổ ❬✽✼❪❀ ▲➯ ◗✉❛♥❣ ❚❤õ② ❬✶✷❪✱ ❬✽✾❪ ✈➔ ❚r÷ì♥❣ ▼✐♥❤ ❚✉②➯♥ ❬✺✽❪✱ ❬✾✶❪✱ ❬✾✷❪✳ ✷ ▼æ ❤➻♥❤ ❜➔✐ t♦→♥ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ❝ê ✤✐➸♥ ❝â ❞↕♥❣✿ ❚➻♠ x∗ ∈ C s❛♦ ❝❤♦✿ F (x∗ ), x − x∗ ≥ 0, ∀x ∈ C, ✭✵✳✶✮ tr♦♥❣ ✤â C ❧➔ t➟♣ ỗ õ rộ ổ rt H ✈➔ F : H → H ❧➔ →♥❤ ①↕ ①→❝ ✤à♥❤ tr➯♥ H ✳ ❚r♦♥❣ tr÷í♥❣ ❤đ♣ t➟♣ C ❝õ❛ t ữủ ữợ t ✤✐➸♠ ❜➜t ✤ë♥❣ ❝❤✉♥❣ ❝õ❛ ♠ët ❤å ❤ú✉ ❤↕♥ ❤❛② ✈æ ❤↕♥ ❝→❝ →♥❤ ①↕ ❦❤æ♥❣ ❣✐➣♥ t❤➻ ❜➔✐ t♦→♥ ✭✵✳✶✮ ❝â ❧✐➯♥ ❤➺ ✈ỵ✐ ♥❤✐➲✉ ❜➔✐ t♦→♥ t❤ü❝ t✐➵♥ ♥❤÷ ❜➔✐ t♦→♥ ❦❤ỉ✐ ♣❤ư❝ t➼♥ ❤✐➺✉ ❬✸✷❪✱ ❜➔✐ t♦→♥ ♣❤➙♥ ♣❤è✐ ❜➠♥❣ t❤æ♥❣ ❬✹✼❪✱ ❬✹✾❪✱ ❬✺✵❪✱ ❦✐➸♠ s♦→t ♥➠♥❣ ❧÷đ♥❣ ❝❤♦ ❤➺ t❤è♥❣ ♠↕♥❣ ✈✐➵♥ t❤ỉ♥❣ ❈❉▼❆ ❬✹✽❪ ✈➔ ❦➽ t❤✉➟t ①û ❧➼ t➼♥ ❤✐➺✉ ❜➠♥❣ t➛♥ ❬✼✾❪✳ ✣➸ ❝â t❤➸ ù♥❣ ❞ö♥❣ ❜➔✐ t♦→♥ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ✈➔♦ t❤ü❝ t✐➵♥✱ ✤á✐ ❤ä✐ ♣❤↔✐ ❝â ♥❤ú♥❣ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❣✐↔✐ sè ❤✐➺✉ q✉↔ ❝❤♦ ❜➔✐ t♦→♥ ♥➔②✳ ❱➻ õ ởt tr ỳ ữợ ự q trồ ❤✐➺♥ ♥❛② ❞➔♥❤ ✤÷đ❝ sü q✉❛♥ t➙♠ ❝õ❛ ♥❤✐➲✉ ♥❤➔ t tr ữợ õ t ữỡ ợ t t ✭✵✳✶✮ ❤♦➦❝ ❝↔✐ t✐➳♥ ❤✐➺✉ q✉↔ ❝õ❛ ♥❤✐➲✉ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ✤➣ ❝â✳ ❈❤♦ ✤➳♥ ♥❛② ♥❣÷í✐ t❛ ✤➣ t❤✐➳t ❧➟♣ ✤÷đ❝ ♥❤✐➲✉ ❦➽ t❤✉➟t ❣✐↔✐ ❜➜t ✤➥♥❣ t❤ù❝ ❜✐➳♥ ♣❤➙♥ ❞ü❛ tr➯♥ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❝❤✐➳✉ ❝õ❛ ●♦❧❞st❡✐♥ ❬✸✾❪✱ P♦❧②❛❦ ❬✹✵❪✱ ❬✻✹❪✱ ❬✼✹❪✱ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ✤✐➸♠ ❣➛♥ ❦➲ ❝õ❛ ▼❛rt✐♥❡t ❬✼✵❪✱ r ỵ t ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❤✐➺✉ ❝❤➾♥❤ ❞↕♥❣ ❇r♦✇❞❡r✲❚✐❦❤♦♥♦✈ ❬✷✵❪✱ ❬✽✻❪✱ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ✤✐➸♠ ❣➛♥ ❦➲ ❤✐➺✉ ❝❤➾♥❤ ❝õ❛ ▲❡❤❞✐❧✐ ✈➔ ▼♦✉❞❛❢✐ ❬✻✸❪✱ ❘②❛③❛♥ts❡✈❛ ❬✼✼❪ ✈➔ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ✤✐➸♠ ❣➛♥ ❦➲ q✉→♥ t➼♥❤ ❞♦ ❆❧✈❛r❡③ ✈➔ ❆tt♦✉❝❤ ❬✸❪ ✤➲ ①✉➜t ❤♦➦❝ ❞ü❛ tr➯♥ ♠ët sè ❦➽ t❤✉➟t t➻♠ ✤✐➸♠ ❜➜t ✤ë♥❣ ♥❤÷ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❧➦♣ ❑r❛s♥♦s❡❧✬s❦✐✐✲▼❛♥♥ ❬✻✶❪✱ ❬✼✶❪✱ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❧➦♣ ❍❛❧♣❡r♥ ❬✹✶❪ ✈➔ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ①➜♣ ①➾ ♠➲♠ ❬✼✷❪✳ P❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❧➦♣ ✤✐➸♥ ❤➻♥❤ ✤➸ ❣✐↔✐ ❜➔✐ t♦→♥ ✭✵✳✶✮ ❧➔ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❝❤✐➳✉ ❣r❛❞✐❡♥t ❬✸✾❪✱ ❬✶✵✵❪ ✤÷đ❝ ♠ỉ t↔ ♥❤÷ s❛✉✿  x ∈ C, x = P (I − ρF )(x ), k+1 C k k = 0, 1, 2, ✭✵✳✷✮ tr♦♥❣ ✤â PC ❧➔ ♣❤➨♣ ❝❤✐➳✉ ♠➯tr✐❝ tø H ❧➯♥ C ✱ I ❧➔ →♥❤ ①↕ ✤ì♥ ✈à tr➯♥ H ✈➔ ρ ❧➔ ♠ët ❤➡♥❣ sè ❞÷ì♥❣ ❝è ✤à♥❤✳ ❙ü ❤ë✐ tư ❝õ❛ t❤✉➟t t♦→♥ ✤÷đ❝ t tr ữợ ... ♠ët ✈➜♥ ✤➲ ✤➦t r❛ ❧➔ ①→❝ ✤à♥❤ ♣❤÷ì♥❣ ♣❤→♣ ❧➦♣ ①➜♣ ①➾ ♥❣❤✐➺♠ ❝❤♦ ❜➔✐ t♦→♥ ❜➜t ✤➥♥❣ Luận án đủ file: Luận án full
- Xem thêm -

Xem thêm: Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ), Xấp xỉ nghiệm cho bất đẳng thức biến phân với họ vô hạn các ánh xạ không giãn (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay