Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Việt Nam viết về chiến tranh sau 1986 (Luận án tiến sĩ)

163 8 0
  • Loading ...
1/163 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 08:15

Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Việt Nam viết về chiến tranh sau 1986 (Luận án tiến sĩ)Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Việt Nam viết về chiến tranh sau 1986 (Luận án tiến sĩ)Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Việt Nam viết về chiến tranh sau 1986 (Luận án tiến sĩ)Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Việt Nam viết về chiến tranh sau 1986 (Luận án tiến sĩ)Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Việt Nam viết về chiến tranh sau 1986 (Luận án tiến sĩ)Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Việt Nam viết về chiến tranh sau 1986 (Luận án tiến sĩ)Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Việt Nam viết về chiến tranh sau 1986 (Luận án tiến sĩ)Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Việt Nam viết về chiến tranh sau 1986 (Luận án tiến sĩ)Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Việt Nam viết về chiến tranh sau 1986 (Luận án tiến sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI VŨ THỊ THANH HẢI NGHỆ THUẬT TỰ SỰ TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM VIẾT VỀ CHIẾN TRANH SAU 1986 Chuyên ngành: Lý luận văn học Mã số: 22 01 20 LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Đoàn Đức Phương PGS TS Lưu Khánh Thơ HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu luận án trung thực, tài liệu tham khảo, trích dẫn có xuất xứ rõ ràng Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cơng trình nghiên cứu Hà Nội, tháng … năm 2018 Tác giả Vũ Thị Thanh Hải MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Khái lược tình hình nghiên cứu lý thuyết tự đại 1.2 Tổng quan nghiên cứu nghệ thuật tự tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 20 Chương SỰ VẬN ĐỘNG VÀ ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI CỦA TIỂU THUYẾT VIỆT NAM VIẾT VỀ CHIẾN TRANH SAU 1986 28 2.1 Sự vận động tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 28 2.2 Đặc trưng thể loại tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 35 Chương TRUYỆN KỂ VÀ NGƯỜI KỂ CHUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM VIẾT VỀ CHIẾN TRANH SAU 1986 54 3.1 Truyện kể tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 54 3.2 Người kể chuyện tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 .78 Chương NHÂN VẬT VÀ NGÔN NGỮ, GIỌNG ĐIỆU TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM VIẾT VỀ CHIẾN TRANH SAU 1986 104 4.1 Nhân vật tự tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 104 4.2 Ngôn ngữ trần thuật 125 4.3 Giọng điệu trần thuật 132 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 147 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 148 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Tự học (Narratology) - môn nghiên cứu đặc thù lý luận văn học, lấy nghệ thuật tự làm đối tượng trở thành lĩnh vực học thuật thu hút ý đông đảo nhà khoa học giới, có Việt Nam Nhiều cơng trình nghiên cứu dành quan tâm đặc biệt đến lý thuyết tự ứng dụng việc giải mã cấu trúc văn truyện kể Nghiên cứu văn học từ phương diện tự hướng tiếp cận cần thiết nhằm khám phá sâu cấu trúc văn nghệ thuật – đặc biệt cấu trúc tiểu thuyết với dấu hiệu đặc thù nghệ thuật tựthuyết tự học nghiên cứu nhiều phương diện phong phú đa dạng liên quan đến vấn đề trần thuật (loại hình trần thuật, tác giả, truyện kể, nhân vật, vai, người kể chuyện, người nghe chuyện, ngơi kể, điểm nhìn ) Vận dụng lý thuyết tự để tìm hiểu tượng văn học đòi hỏi người nghiên cứu phải nhìn từ góc độ thi pháp để có lựa chọn thích đáng, sâu vào nội dung chất ngành nghiên cứu có khuynh hướng trung gian “một phía chủ nghĩa cấu trúc phía khác mỹ học tiếp nhận phê bình phản xạ độc giả” [61; 205] Luận án vận dụng phương diện lý thuyết trọng yếu truyện kể, người kể chuyện, nhân vật, ngôn ngữ, giọng điệu để nghiên cứu nghệ thuật tự tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau năm 1986 Ở quốc gia giới, việc xảy xung đột, chiến tranh điều khó tránh khỏi Chiến tranh - tượng, kiện lịch sử, xã hội đặc thù, thách thức không nhỏ người đề tài lớn văn học từ xưa đến Ở Việt Nam, chiến tranh đề tài có tính thời sự, ln thu hút đơng đảo hệ nhà văn có sức hấp dẫn công chúng Sau năm 1986, chuyển đổi mạnh mẽ đời sống xã hội, văn hóa tác động đến đời sống văn học đương đại Riêng lĩnh vực tiểu thuyết, đổi nghệ thuật tạo tiền đề cho cách tân thể loại Tiểu thuyết viết chiến tranh sau năm 1986 không phong phú số lượng mà đa dạng cách thức thể hiện, đáng ý đổi nghệ thuật tự với đóng góp nhiều hệ nhà văn Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu nghệ thuật tiểu thuyết viết chiến tranh tác giả riêng biệt hay giai đoạn trước đó, khám phá tiểu thuyết chiến tranh sau Đổi từ phương diện nghệ thuật tự vấn đề để ngỏ Do vậy, việc vận dụng lý thuyết tự học vào nghiên cứu phạm trù văn học cần thiết có ý nghĩa Tiếp cận văn học từ hướng đem lại nhìn đa chiều, đa diện khơng với tiểu thuyết chiến tranh mà diện mạo văn xuôi Việt Nam đương đại Trên tất lý để lựa chọn đề tài Nghệ thuật tự tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu - Làm rõ nghệ thuật tự tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 phương diện truyện kể, người kể chuyện, nhân vật, ngôn ngữ, giọng điệu - Tìm điểm chung đổi phương thức tự nhà văn có tác phẩm viết chiến tranh giai đoạn từ 1986 đến thể loại tiểu thuyết 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Tìm hiểu tiểu thuyết viết chiến tranh sau 1986 để thấy thay đổi quan niệm nghệ thuật, đa dạng góc nhìn lối viết nhà văn sau 1986 thực chiến tranh số phận người - Vận dụng lý thuyết tự học tìm hiểu phân tích số tiểu thuyết viết chiến tranh sau 1986 nhằm thấy điểm chung, điểm riêng, kế thừa cách tân nghệ thuật tự nhà văn giai đoạn - Thông qua việc chứng minh linh hoạt, sáng tạo nhà văn cách vận dụng phương tiện nghệ thuật để khám phá tiểu thuyết viết chiến tranh sau 1986, thêm lần khẳng định cố gắng nỗ lực không ngừng họ thể loại tiểu thuyết viết chiến tranh thời kỳ Đổi Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án nghệ thuật tự bình diện truyện kể, người kể chuyện, nhân vật, ngôn ngữ, giọng điệu tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh từ 1986 đến 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu đề tài bao gồm tiểu thuyết viết chiến tranh xuất nhà xuất Việt Nam từ 1986 đến Song, khối lượng tác phẩm lớn hạn chế nguồn liệu, lựa chọn tác phẩm tiêu biểu đề tài chiến tranh để thuận lợi cho việc nghiên cứu, đánh giá Trong đó, đặc biệt ý đến tác phẩm tiểu thuyết tác giả có vị trí đóng góp to lớn cho mảng đề tài Chu Lai, Nguyễn Trí Huân, Khuất Quang Thụy, Bảo Ninh Tác phẩm họ mặt thể diện mạo, khuynh hướng tiểu thuyết chiến tranh sau Đổi mới, mặt khác tác phẩm tiêu biểu cho hiệu tự tiểu thuyết viết chiến tranh giai đoạn Bên cạnh đó, tiểu thuyết viết chiến tranh đạt giải thưởng văn học Hội Nhà văn Việt Nam, Bộ Quốc phòng, số tiểu thuyết có cách tân dư luận ý quan tâm đưa vào luận án Ngoài ra, để tiện cho việc so sánh, làm rõ đổi kỹ thuật tự tiểu thuyết Việt Nam sau 1986 viết chiến tranh, chúng tơi tìm hiểu tiểu thuyết viết trước năm 1986 (1975-1985) chiến tranh (trường hợp trích dẫn tác phẩm khu vực thống) Những tác phẩm tiểu thuyết tác giả nước viết chiến tranh Việt Nam tiểu thuyết lịch sử không nằm phạm vi khảo sát luận án Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án - Về mặt phương pháp luận, chủ yếu sử dụng lý thuyết nghiên cứu hình thức từ thi pháp học (poetics) đến tự học (naratology) để tái lại cấu trúc tự tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 - Về phương pháp nghiên cứu cụ thể, sử dụng phương pháp chuyên ngành văn học sử thi pháp học đại như: 4.1 Phương pháp tiếp cận từthuyết tự học: Chúng vận dụng lý thuyết tự học số bình diện truyện kể, người kể chuyện, nhân vật, ngôn ngữ tự sự, giọng điệu tự để phân tích, lý giải đổi duy/ phương thức tự tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 4.2 Phương pháp loại hình: Đây phương pháp vận dụng nguyên tắc loại hình học lĩnh vực văn học, giúp bao quát tiểu thuyết viết chiến tranh (sau 1986) dạng thức biểu cụ thể xét từ phương diện nghệ thuật tự sự; kiểu dạng truyện kể, ngơi kể, điểm nhìn, ngơn ngữ, giọng điệu… 4.3 Phương pháp cấu trúc: Phương pháp giúp người nghiên cứu tìm hiểu trình xếp, tổ chức cấu trúc tự tác phẩm tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 Từ việc tìm hiểu cấu trúc chỉnh thể cấu thành nên “bộ khung” tác phẩm, đưa lý giải khoa học giá trị thể loại tiểu thuyết viết mảng đề tài chiến tranh sau Đổi 4.4 Phương pháp hệ thống: Phương pháp giúp chúng tơi nhìn tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 hệ thống đặt hệ thống lớn tiến trình văn học Việt Nam đại Đồng thời đưa đánh giá đóng góp giới hạn nghệ thuật trần thuật tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh giai đoạn cách khách quan toàn diện 4.4 Phương pháp thống kê: Phương pháp áp dụng trình khảo sát văn liệu để từ đưa kết luận khoa học phương diện nghệ thuật tự tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 4.5 Phương pháp so sánh: Phương pháp sử dụng để đóng góp cách tân nghệ thuật tự tiểu thuyết viết chiến tranh sau Đổi với giai đoạn trước Đóng góp khoa học luận án - Luận án góp phần khẳng định tầm quan trọng việc ứng dụng lý thuyết tự học vào việc tìm hiểu tượng văn học sau Đổi mới, đặc biệt lĩnh vực tiểu thuyết viết mảng đề tài chiến tranh - Luận án cung cấp nhìn hệ thống số vấn đề nghệ thuật tự tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 - Luận án khẳng định vai trò, nỗ lực sáng tạo nhà văn việc cách tân tiểu thuyết phương diện nghệ thuật tự sự, qua nhận diện thành tựu nghệ thuật tiểu thuyết viết chiến tranh thời kỳ Đổi Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Luận án có giá trị lý luận thực tiễn Luận án cơng trình nghiên cứu tồn diện, có hệ thống tác phẩm tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh từ 1986 đến Kết nghiên cứu luận án góp phần làm sáng tỏ vận động đặc trưng thể loại, truyện kể người kể chuyện, nhân vật ngôn ngữ, giọng điệu trần thuật tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 Luận án thực thành công bổ sung thêm nguồn liệu cho công tác nghiên cứu khoa học tiểu thuyết, văn học chiến tranh nói riêng văn xi Việt Nam đương đại nói chung Cơ cấu luận án Ngồi phần Mở đầu Kết luận, luận án triển khai thành bốn chương: Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu Chương 2: Sự vận động đặc trưng thể loại tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 Chương 3: Truyện kể người kể chuyện tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 Chương 4: Nhân vật ngôn ngữ, giọng điệu trần thuật tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Khái lược tình hình nghiên cứu lý thuyết tự đại 1.1.1 Những dòng chủ lưu Roland Barthes nói: “Đã có thân lịch sử lồi người có tự sự” [135; 12] Tự gắn liền với trình hình thành phát triển lịch sử loài người Quả thật vậy, từ thời cổ đại, từ Platon, Aristote người ta biết phân biệt loại tự sự: tự lịch sử khác tự nghệ thuật Thế kỷ CN, người ta tiếp tục phân biệt tự mô phỏng, tự giải thích tự hỗn hợp Tuy nhiên, phạm vi quan tâm lúc nằm giới hạn tu từ học Chỉ đến khoảng năm 60 – 70 kỷ XX, khái niệm tự học bắt đầu khẳng định xuất với cách lý thuyết nghiên cứu đặc điểm nghệ thuật kể chuyện văn tự Trong suốt kỷ qua, lý thuyết tự không ngừng vận động phát triển, mở nhiều hướng nghiên cứu nhằm đáp ứng đòi hỏi thực tiễn sáng tác Tổng thuật trình nghiên cứu lý thuyết tự đại giới, nhà lý luận Mỹ Gerald Prince chia làm ba nhóm, tạo thành dòng chủ lưu sau: Nhóm thứ chịu ảnh hưởng nhà hình thức chủ nghĩa Nga V Propp, Todorov, Barthes, Remak, Norman Friedman, Northrop Frye, Etienne Souriau… ý tới cấu trúc câu chuyện kể, đối tượng trần thuật, ý xây dựng ngữ pháp tự sự, chức kiện, kết cấu logic phát triển chúng, không sâu vào đặc trưng biểu đạt chất liệu Nhóm xem cơng trình Hình thái học truyện cổ tích thần kỳ Nga (1928) Propp sách mở đầu cho tự học cấu trúc luận Nhóm thứ hai gồm G Genette, F Stanzel, Dolezel, S Lanser… tập trung nghiên cứu triển khai diễn ngôn trần thuật Họ xem nguồn gốc tự dùng ngơn ngữ biểu đạt vai trò người trần thuật quan trọng họ tập trung nghiên cứu lời kể, cách kể Genette đưa ba phạm trù diễn ngôn trần thuật: thời thái (tence) quan hệ với thời gian, ngữ thức (mood) quan hệ với cự ly góc độ trần thuật, ngữ thái (voice) liên quan đến tình huống, quan hệ người kể người nhận F Stanzel đề khái niệm tình kể (narative situation) S Lanser James Phelan có phát biểu mối quan hệ giọng điệu kể biện pháp tu từ Có thể nói lý thuyết tự cấu trúc chủ nghĩa di sản vô giá để đọc hiểu văn tự sự, cung cấp hệ thống khái niệm cơng cụ có hiệu để phân tích diễn ngơn tự Tuy nhiên, điểm hạn chế lý thuyết dừng lại việc miêu tả yếu tố hình thức cấu trúc tự tĩnh tại, khép kín mà chưa sâu tìm hiểu chế vận hành tự ngữ cảnh tiếp nhận văn hóa Nhóm thứ ba với đai diện tiêu biểu Gerald Prince, Seymour Chatman, Mieke Bal quan tâm đến phương pháp nghiên cứu tổng thể Họ cho cấu trúc diễn ngôn cấu trúc truyện quan trọng nên chủ trương nghiên cứu hai mặt Mieke Bal Tự học – giới thiệu lý thuyết tự chia việc kể chuyện làm ba tầng bậc: văn trần thuật gồm người kể chuyện hay người trần thuật, lời trần thuật (lời bình luận phi tự sự, lời trực tiếp, lời gián tiếp…); truyện kể gồm trật tự xếp, nhịp điệu, nhân vật, không gian, tiêu cự trần thuật; câu chuyện gồm kiện, vai hành động, thời gian, địa điểm Các khái niệm hạt nhân tầng bậc lại gồm nhiều khái niệm phận đan kết, xuyên thấm vào chức mục đích kể chuyện Như vậy, M Bal cung cấp hệ thống khái niệm chặt chẽ làm sở cho cơng trình nghiên cứu tựthuyết tự học đại lần cho người ta thấy phức tạp cấu trúc tự với nhiều vấn đề cần tìm tòi, suy nghĩ: người kể chuyện, điểm nhìn, dòng ý thức, khơng gian, thời gian truyện kể, giọng điệu trần thuật… Lý thuyết không cho thấy kỹ thuật trần thuật thể loại nói chung, nhà văn nói riêng mà cho thấy truyền thống văn học, văn hóa dân tộc Khi chủ nghĩa giải cấu trúc xuất hiện, số người vội vàng dự báo tự học với cách phân nhánh chủ nghĩa cấu trúc sớm muộn đến hồi kết Thế nhưng, đến năm 80 – 90 tự học giữ niềm hứng thú theo nhận định số học giả Mỹ phục hưng trung tâm chuyển sang Mỹ Năm 1993, tạp chí Tự đời Năm 1994, xuất loạt cơng trình tự học Mỹ Theo David Herman sách Tân tự học: “Mười năm trở lại đây, thi pháp tự có đổi thay đáng kinh ngạc, đến hơm ... CHUYỆN TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM VIẾT VỀ CHIẾN TRANH SAU 1986 54 3.1 Truyện kể tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 54 3.2 Người kể chuyện tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh. .. VIỆT NAM VIẾT VỀ CHIẾN TRANH SAU 1986 28 2.1 Sự vận động tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 28 2.2 Đặc trưng thể loại tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986 35 Chương... tranh sau 1986 .78 Chương NHÂN VẬT VÀ NGÔN NGỮ, GIỌNG ĐIỆU TRẦN THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM VIẾT VỀ CHIẾN TRANH SAU 1986 104 4.1 Nhân vật tự tiểu thuyết Việt Nam viết chiến tranh sau 1986
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Việt Nam viết về chiến tranh sau 1986 (Luận án tiến sĩ), Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Việt Nam viết về chiến tranh sau 1986 (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay