Quyết định khen thưởng

2 9 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 07:53

PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS TÂN LẬP Độc lập – Tự – Hạnh phúc Số:……/QĐ-HT Tân Lập, ngày 18, tháng 11, năm 2016 QUYẾT ĐỊNH Về việc khen thưởng cho tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TÂN LẬP Căn luật tổ chức quyền địa phương ngày 19 tháng năm 2015; Căn luật thi đua khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật số 39/2013/QH 13 sửa đổi, bổ sung số điều luật thi đua khen thưởng; Căn Nghị định 42/ 2010/ NĐ-CP ngày 15/04/2010 Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/07/2014 Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành số điều luật thi đua khen thưởng; Căn Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 UBND tỉnh việc ban hành Quy định công tác thi đua khen thưởng tỉnh Phú Thọ; Xét đề nghị ban nghành đoàn thể nhà trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Tặng thưởng giấy khen tiền mặt cho tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc phong trào thi đua chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 ( Có danh sách kèm theo) Điều 2: Tiền khen thưởng trích từ nguồn thu xã hội hóa giáo dục nguồn huy động khác năm học Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký Các tập thể cá nhân có tên điều 1căn Quyết định thực hiện./ Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG - Ban giám hiệu; - BCH Cơng đồn; - TPT đội; - Lưu VT Nguyễn Văn Ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Quyết định khen thưởng, Quyết định khen thưởng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay