Mẫu tờ trình xin chủ trương

2 30 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 07:51

PHÒNG GD&ĐT THANH SƠN TRƯỜNG Số: /TTr-TrH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc , ngày tháng năm 2016 TỜ TRÌNH Về việc bổ sung xây dựng quy hoạch cán quản lý trường học Giai đoạn 2015-2020 giai đoạn 2020-2025 Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn; - Phòng Nội vụ Thanh Sơn; - Phòng GD&ĐT Thanh Sơn Căn Hướng dẫn số 10-HD/TU ngày 23/7/2013 Tỉnh ủy Phú Thọ hướng dẫn việc xây dựng, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán lãnh đạo, quản lý theo tinh thần Nghị số 42-NQ/TW Bộ trị (khóa IX) kết luận số 24-KL/TW Bộ trị (khóa XI); Thực Hướng dẫn số 117 /HD-PGD&ĐT ngày 21 tháng năm 2016 Phòng GD&ĐT Thanh Sơn rà soát, bổ sung xây dựng quy hoạch cán quản lý trường học giai đoạn 2016-2020 giai đoạn 2020-2025; Trường trình Ủy ban nhân dân huyện Thanh Sơn, Phòng Nội vụ, Phòng GD&ĐT, nội dung sau: I Bổ sung quy hoạch cán quản lý trường học giai đoạn 2015-2020: Tổng số: ,trong đó: Hiệu trưởng: , PHT: (có danh sách kèm theo) - Độ tuổi: + Dưới 35 tuổi: đ/c = % + Từ 36 tuổi đến 40 tuổi: đ/c = % + Từ 41 tuổi đến 45 tuổi: đ/c = % + Từ 46 tuổi đến 50 tuổi: đ/c = % + Từ 51 tuổi đến 55 tuổi: đ/c = % + Từ 56: đ/c = % + Tuổi bình qn: - Trình độ chun mơn: + Thạc sỹ: đ/c = % + Đại học: đ/c = % + Cao đẳng: đ/c = % - Lý luận trị: + Cao cấp: đ/c = % + Trung cấp: đ/c = % + Sơ cấp: đ/c = % II Xây dựng quy hoạch cán quản lý giai đoạn 2020-2025: Tổng số: ., đó: Hiệu trưởng: , PHT: (có danh sách kèm theo) - Độ tuổi: + Dưới 35 tuổi: đ/c = % + Từ 36 tuổi đến 40 tuổi: đ/c = % + Từ 41 tuổi đến 45 tuổi: đ/c = % + Từ 46 tuổi đến 50 tuổi: đ/c = % + Từ 51 tuổi đến 55 tuổi: đ/c = % + Từ 56: đ/c = % + Tuổi bình quân: - Trình độ chun mơn: + Thạc sỹ: đ/c = % + Đại học: đ/c = % + Cao đẳng: đ/c = % - Lý luận trị: + Cao cấp: đ/c = % + Trung cấp: đ/c = % + Sơ cấp: đ/c = % Trường trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt./ Nơi nhận: - Như kính gửi; - Lưu: VT HIỆU TRƯỞNG (Ký tên, đóng dấu) Nguyễn Văn A ... quân: - Trình độ chuyên môn: + Thạc sỹ: đ/c = % + Đại học: đ/c = % + Cao đẳng: đ/c = % - Lý luận trị: + Cao cấp: đ/c = % + Trung cấp: đ/c = % + Sơ cấp: đ/c = % Trường trình Ủy ban
- Xem thêm -

Xem thêm: Mẫu tờ trình xin chủ trương, Mẫu tờ trình xin chủ trương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay