Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Sinh Học - Megabook - Đề số 1 - File word có lời giải chi tiết

17 91 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 07:28

Chủ đề 2. LŨY THỪA – MŨ – LOGARIT Câu 1:(SGD VĨNH PHÚC)Đạo hàm của hàm số là: A. B. C. D. Hướng dẫn giải Chọn C. Điều kiện: . Câu 2:(NGUYỄN KHUYẾN TPHCM) Bất phương trình có tập nghiệm là thì bằng A. B. C. D. Hướng dẫn giải Ta có: chia hai vế bất phương trình cho ta được : (1) Đặt phương trình (1) trở thành: Khi đó ta có: nên Vậy BÌNH LUẬN Phương pháp giải bất phương trình dạng : chia 2 vế của bất phương trình cho hoặc . Câu 3:(NGUYỄN KHUYẾN TPHCM) Cho là số nguyên dương lớn nhất thỏa mãn . Tìm phần nguyên của . A. 14B. 22C. 16D. 19 Hướng dẫn giải Đặt , từ giả thiết ta có Vì đề xét nguyên dương nên ta xét . Xét Ta có . Lập bảng biến thiên suy ra hàm số giảm trên khoảng . Suy ra . Suy ra hàm số luôn giảm trên khoảng . Nên là nghiệm duy nhất của phương trình . Suy ra . Nên số nguyên lớn nhất thỏa mãn giả thiết bài toán là . Lúc đó . Nên phần nguyên của bằng 22. Đáp án: B. Câu 4:(NGUYỄN KHUYẾN TPHCM) Biết là một nghiệm của bất phương trình (*). Tập nghiệm của bất phương trình (*) là: A. .B. .C. .D. . Hướng dẫn giải Nếu ta có Nếu ta có Mà là một nghiệm của bất phương trình.Chọn D. BÌNH LUẬN -Sử dụng tính chất của hàm số logarit đồng biến nếu nghịch biến nếu - Câu 5:(T.T DIỆU HIỀN) Tìm để phương trình : có nghiệm trên A. .B. .C. .D. . Hướng dẫn giải Chọn A. Đặt . Do Xét với Hàm số đồng biến trên đoạn Để phương trình có nghiệm khi hai đồ thị cắt nhau BÌNH LUẬN Đây là dạng toán ứng dụng hàm số để giải bài toán chứa tham số. Đối với bài toán biện luận nghiệm mà chứa tham số thì phải tìm điều kiện đúng cho ẩn phụ sau đó cô lập rồi tìm max, min hàm số. ĐỀ SỐ  BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Sinh học Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Tính theo lý thuyết, q trình giảm phân diễn bình thường thể kiểu gen AaBbDD tạo loại giao tử abd với tỉ lệ A 100% B 0% C 25% D 12,5% Câu 2: Trong trường hợp không xảy đột biến, phép lai sau cho đời kiểu gen nhất? A AB AB Dd × Dd ab ab B AB AB DD × dd ab ab C AB Ab Dd × dd ab ab D AB Ab dd × dd ab Ab Câu 3: Phản xạ gì? A Phản ứng thể thơng qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên thể B Phản ứng thể thơng qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên bên ngồi thể C Phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên ngồi thể D Phản ứng thể trả lời lại kích thích bên ngồi thể Câu 4: Trong chế điều hòa sinh trứng, nồng độ prơgestêron ơstrôgen máu tăng cao, vùng đồi tuyến yên bị ức chế giảm tiết A GnRH, FSH LH B Insulin, FSH LH C Ơstrôgen, FSH LH D Testostêron, FSH LH Câu 5: Tập hợp sinh vật sau quần thể sinh vật? A Tập hợp voọc mông trắng sống khu bảo tồn đất ngập nước Vân Long B Tập hợp cỏ sống cao nguyên Mộc Châu C Tập hợp côn trùng sống Vườn Quốc gia Cúc Phương D Tập hợp cá sống Hồ Tây Câu 6: Trong q trình hơ hấp hiếu khí thực vật, FADH2, giải phóng giai đoạn nào? A Đường phân B Chu trình Crep C Chuỗi chuyền electron D Đường phân chuỗi chuyền electron Câu 7: Quan sát hình ảnh cho biết, hình ảnh minh họa cho kì cùa trình phân bào? Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A Kì sau nguyên phân B Kì nguyên phân C Kì sau giảm phân D Kì giảm phân Câu 8: Vì màu xanh lục? A Vì hệ sắc tố không hấp thu ánh sáng màu xanh lục B Vì diệp lục b hấp thu ánh sáng màu xanh lục C Vì diệp lục a hấp thụ ánh sáng màu xanh lục D Vì nhóm sắc tố phụ (carơtenơit) hấp thụ ánh sáng màu xanh Câu 9: Khi nói q trình tiêu hóa động vật, phát biểu đúng? I Tiêu hóa động vật chưa quan tiêu hóa tiêu hóa nội bào, nhờ enzim thủy phân lizơxơm II Tiêu hóa động vật túi tiêu hóa, q trình tiêu hóa gồm tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa nội bào III Tiêu hóa động vật hình thành ống tiêu hóa tuyến tiêu hóa, với tham gia enzim chủ yếu tiêu hóa ngoại bào IV Tiêu hóa động vật ăn thịt ăn tạp diễn quan tiêu hóa A B Câu 10: Xét cá thể kiểu gen C D Ab Q trình giảm phân xảy hốn vị gen A a aB 20% Theo lý thuyết, giao tử mang gen ab chiếm tỉ lệ A 20% B 30% C 10% D 40% Câu 11: Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, lưỡng cư côn trùng phát sinh kỉ sau đây? A Kỉ Silua B Kỉ Đêvôn C Kỉ Pecmi D Kỉ Ocđôvic Câu 12: Loại hoocmơn đóng vai trò quan trọng việc trì nồng độ đường huyết? A Canxitơnin B Tirơxin C Ơstrơgen D Insulin Câu 13: Cho lồi sinh vật sau: (1) Chuột bạch mang gen sinh trưởng chuột cống (2) Cà chua gen gây chín bị bất hoạt (3) Cây mang gen kháng sâu hại từ vi khuẩn (4) sản xuất prôtêin tơ nhện sữa Các sinh vật chuyển gen là: A (2), (3), (4) B (1), (3), (4) C (1), (2), (3) D (1), (2), (4) Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 14: Vì nói tiêu hóa ruột giai đoạn tiêu hóa quan trọng động vật ăn thịt ăn tạp? A Vì ruột đầy đủ loại enzim để tiêu hóa thức ăn B Vì ruột đầy đủ loại enzim để tiêu hóa thức ăn ruột bề mặt hấp thụ lớn hệ tiêu hóa C Vì ruột bề mặt hấp thụ lớn hệ tiêu hóa D Vì thời gian tiêu hóa diễn ruột lâu Câu 15: Trong tế bào sinh tinh, xét hai cặp nhiễm sắc thể kí hiệu Aa BB Khi tế bào giảm phân, cặp Aa phân li bình thường, cặp Bb khơng phân li giảm phân I, giảm phân II diễn bình thường Các loại giao tử tạo từ trình giảm phân tế bào A Abb B ABB b B ABb A aBb a C ABB abb AAB aaB D ABb a aBb A Câu 16: Theo thuyết tiến hóa đại, chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên chung đặc điểm sau đây? A Ln dẫn đến hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật B Làm thay đổi tần số alen quần thể không theo chiều hướng định C Cung cấp nguồn biến dị thứ cấp cho q trình tiến hóa D thể làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể Câu 17: Một quần thể thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội khơng hồn tồn so với alen a quy định hoa trắng, kiểu gen Aa quy định hoa hồng Nghiên cứu thành phần kiểu gen quần thể qua hệ, người ta thu kết bảng sau: Thế hệ P F1 F2 F3 Tần số kiểu gen AA 2/5 25/36 36/49 49/64 Tần số kiểu gen Aa 1/5 10/36 12/49 14/64 Tần số kiểu gen aa 2/5 1/36 1/49 1/64 Cho quần thể không chịu tác động nhân tố đột biến, di - nhập gen yếu tố ngẫu nhiên Phân tích bảng số liệu trên, phát biểu sau đúng? A Cây hoa hồng khơng khả sinh sản quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt B Cây hoa trắng khơng khả sinh sản quần thể giao phấn ngẫu nhiên C Cây hoa đỏ khơng khả sinh sản quần thể giao phấn ngẫu nhiên D Cây hoa trắng khơng khả sinh sản quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt Câu 18: Trong trình dịch mã, thành phần tham gia trực tiếp vào trình tổng hợp prôtêin? A ADN, mARN tARN B mARN, rARN ADN Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải C mARN, tARN rARN D tARN, ADN rARN Câu 19: Một quần thể thành phần kiểu gen là: 0,16AA: 0,48Aa: 0,36aa Tần số alen a quần thể bao nhiêu? A 0,3 B 0,4 C 0,6 D 0,5 Câu 20: Đặc điểm chung nhân tố tiến hóa: đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, chọn lọc tự nhiên A làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể B làm phát sinh kiểu gen quần thể C làm thay đổi tần số alen quần thể D làm phát sinh biến dị trong quần thể Câu 21: bệnh biểu nam nữ với xác suất ngang nhau? (1) Máu khó đơng (2) Bạch tạng (4) Thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm (5) Mù màu A B (3) Phêninkêtô niệu C D Câu 22: Khi nói ARN, phát biểu sau sai? A ARN tổng hợp dựa mạch gốc gen B ARN tham gia vào trình dịch mã C Ở tế bào nhân thực, ARN tồn nhân tế bào D ARN cấu tạo loại nuclêôtit A, U, G, X Câu 23: Cho biết không xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời kiểu gen phân li theo tỉ lệ: : : : : : 1? I AaBbdd x AABBDD II AaBBDD x AABbDD III Aabbdd x AaBbdd IV AaBbdd x aaBbdd V AaBbDD x AABbdd VI AaBBdd x AabbDD A B C D Câu 24: Quan sát hình ảnh bệnh nhân cho biết phát biểu sau đúng? A Đấy bàn tay bé trai B Bệnh/tật gen lặn nằm NST giới tính X quy định Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải C Bệnh/tật biểu nam nữ với tỉ lệ ngang D Bệnh/tật gen trội nằm NST giới tính X quy định Câu 25: Khi nói chuỗi thức ăn lưới thức ăn, phát biểu sau đay sai? A Quần xã sinh vật độ đa dạng cao lưới thức ăn quần xã phức tạp B Trong lưới thức ăn, lồi sinh vật mắt xích nhiều chuỗi thức ăn C Lưới thức ăn quần xã rừng mưa nhiệt đới thường phức tạp lưới thức ăn quần xã thảo nguyên D Trong chuỗi thức ăn, bậc dinh dưỡng cao ln sinh khối lớn Câu 26: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp Cho thân cao chủng giao phấn với thân thấp (P), thu F Cho F1 giao phấn với nhau, thu F2 Cho F2 tự thụ phấn, thu F3 Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, F3 kiểu hình phân li theo tỉ lệ A thân cao : thân thấp B thân cao : 3cây thân thấp C thân cao : thân thấp D thân cao : thân thấp Câu 27: Trong hồ Châu Phi, hai lồi cá giống số đặc điểm hình thái khác màu sắc, loài màu đỏ, lồi màu xám, chúng khơng giao phối với Khi ni chúng bể cá chiếu ánh sáng đơn sắc làm chúng màu cá thể loài lại giao phối với sinh Ví dụ thể đường hình thành lồi A cách li tập tính B cách li sinh thái C cách li sinh sản D cách li địa lí Câu 28: Khi nói giới hạn sinh thái, phát biểu sau sai? A Ngoài giới hạn sinh thái, sinh vật chết B Trong khoảng thuận lợi, sinh vật thực chức sống tốt C Trong khoảng chống chịu nhân tố sinh thái, hoạt động sinhsinh vật bị ức chế D Giới hạn sinh thái tất lồi giống Câu 29: hoạt động sau dẫn đến hiệu ứng nhà kính? I Quang hợp thực vật II Chặt phá rừng III Đốt nhiên liệu hóa thạch IV Sản xuất công nghiệp A B C D Câu 30: Khi nói chu trình sinh địa hóa, phát biểu sau sai? I Chu trình sinh địa hóa chu trình trao đổi vật chất tự nhiên II Cacbon vào chu trình dạng CO2 thơng qua q trình quang hợp Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + − III Thực vật hấp thụ nitơ dạng NH NO IV Khơng tượng vật chất lắng đọng chu trình sinh địa hóa cacbon A I II B II IV C I III D III IV Câu 31: Giả sử quần thể lồi thú kí hiệu A, B, C, D diện tích khu phân bố mật độ cá thể sau: Quần thể A B C D Diện tích khu phân bố (ha) 100 120 80 90 Mật độ (cá thể/ha) 22 25 26 21 Cho biết diện tích khu phân bố quần thể khơng thay đổi, khơng tượng xuất cư nhập cư Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Quần thể D kích thước nhỏ II Kích thước quần thể A lớn kích thước quần thể C III Nếu kích thước quần thể B tăng 5%/năm sau năm mật độ cá thể quần thể 26,25 cá thể/ha IV Nếu kích thước quần thể C tăng 5%/năm sau năm quần thể tăng thêm 152 cá thể A B C D Câu 32: Kiểu phân bố sau quần xã sinh vật? A Phân bố B Phân bố theo nhóm C Phân bố theo chiều thẳng đứng D Phân bố ngẫu nhiên Câu 33: Một lồi thực vật, tính trạng màu hoa hai cặp gen quy định Cho hai hoa hồng giao phấn với nhau, thu F gồm toàn hoa đỏ Cho F tự thụ phấn thu F2 kiểu hình phần li theo tỉ lệ: 56,25% hoa đỏ: 37,5% hoa hồng: 25% hoa trắng Biết khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Các hoa hồng chủng F2 loại kiểu gen II Trong tổng số hoa hồng F2, số chủng chiếm tỉ lệ 2/3 III Cho tất hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng, thu F3 kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ: hoa hồng: hoa trắng IV Cho F1 giao phấn với kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ: hoa đỏ: hoa hồng: hoa trắng A B C D Câu 34: phát biểu lưới thức ăn sau ? Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải I Lưới thức ăn tối đa chuỗi thức ăn II Diều hâu rắn tham gia vào chuỗi thức ăn III Châu chấu, bọ rùa, gà rừng, cáo, hổ, ếch tham gia vào số chuỗi thức ăn IV Hổ bậc dinh dưỡng cao diều hâu A B C D Câu 35: Biết gen quy định tính trạng, alen trội trội hồn tồn khơng xảy đột biến Theo lí thuyết, phép lai sau cho đời kiểu hình phân li theo tỉ lệ 7:7:1:1? A AB ab × , f = 40% ab ab B Ab ab × , f = 25% aB ab C AB ab × , f = 20% ab ab D Ab ab × , f = 12,5% aB ab Câu 36: Một gen phân mảnh sinh vật nhân thực chiều dài 0,5l μm Hiệu số nuclêôtit loại X với loại nuclêôtit khác 20% kết luận sau sai? I Gen số nuclêơtit loại A/G = 3/7 II Tổng số liên kết hóa trị nuclêơtit gen 2999 III Số axit amin phân tử prôtêin hoàn chỉnh gen quy định tổng hợp 498 IV Khi gen nhân đôi liên tiếp lần, tổng số nuclêôtit loại T môi trường cần cung cấp 14400 A B C D Câu 37: Ở lồi thực vật, tính trạng màu hoa gen A alen A, a, a quy định theo thứ tự trội - lặn là: A > a > a Trong A quy định hoa đỏ, a quy định hoa vàng, a quy định hoa trắng Nếu tứ bội giảm phân sinh giao tử lưỡng bội khả thụ tinh bình thường theo lý thuyết, phép lai ♂Aaa1a1 x ♀Aaaa1 cho loại hoa vàng đời chiếm tỉ lệ A B C D Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 38: Một quần thể lưỡng bội, xét gen alen nằm nhiễm sắc thể thường, alen trội trội hoàn toàn Thế hệ xuất phát (P) số cá thể mang kiểu hình trội chiếm 80% tổng số cá thể quần thể Qua ngẫu phối, hệ F số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm 6,25% Biết quần thể khơng chịu tác động nhân tố tiến hóa phát biểu sau đúng? I Thế hệ P trạng thái cân di truyền II Thế hệ P số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử chiếm 70% III Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội hệ P, số cá thể kiểu gen dị hợp tử chiếm 12,5% IV Cho tất cá thể mang kiểu hình trội hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu đời số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 1/256 A B C D Câu 39: Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt Hai cặp gen nằm cặp NST thường Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng nằm NST giới tính X, khơng alen tương ứng Y Ở phép lai AB D d AB D X X × X Y thu F1 kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm ab ab 11,25% Biết khơng đột biến xảy Theo lý thuyết phát biểu đúng? I Khoảng cách hai gen A B 40% II F1 tối đa 40 loại kiểu gen III Số cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1 48,75% IV Tỉ lệ ruồi đực F1 kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ 3,75% A B C D Câu 40: Cho phả hệ di truyền bệnh người alen gen quy định: Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Biết không xảy đột biến tất người gia đình Dựa vào thông tin trên, cho biết, kết luận sau, kết luận phả hệ trên? (1) Bệnh gen lặn nằm NST thường quy định (2) Xác suất để cặp vợ chồng (15) (16) sinh đứa gái bị mắc bệnh 1/6 (3) 11 người phả hệ biết chắn kiểu gen (4) tối đa 10 người phả hệ kiểu gen đồng hợp A B C D Đáp án 1-B 11-B 21-C 31-C 2-D 12-D 22-C 32-C 3-B 13-B 23-A 33-B 4-A 14-B 24-A 34-C 5-A 15-D 25-D 35-D 6-B 16-D 26-B 36-D 7-B 17-B 27-A 37-A 8-A 18-C 28-D 38-C 9-D 19-C 29-C 39-C 10-C 20-A 30-D 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Kiểu gen AaBbDD không tạo giao tử abd Câu 2: Đáp án D Bố mẹ chứa nhiều cặp gen dị hợp đời nhiều kiểu gen, đồng thời bố mẹ nhiều cặp gen đồng hợp đời kiểu gen Dựa vào sở ta thấy, phép lai AB Ab dd × dd cho đời kiểu gen Ab Ab Câu 3: Đáp án B Phản xạ phản ứng thể thông qua hệ thần kinh trả lời lại kích thích bên bên thể Câu 4: Đáp án A Trong chế điều hòa sinh trứng, nồng độ prôgestêron ơstrôgen máu tăng cao, vùng đồi tuyến yên bị ức chế giảm tiết GnRH, FSH LH Câu 5: Đáp án A Tập hợp sinh vật gọi quần thể thỏa mãn : + Tập hợp cá thể loài + Sống khoảng không gian xác định, thời gian xác định + thể giao phối với tạo hệ sau Dựa vào thông tin ta thấy Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A quần thể sinh vật, B, C, D quần thể sinh vật tập hợp gồm nhiều lồi khác Câu 6: Đáp án B Trong trình hơ hấp hiếu khí thực vật, FADH2 giải phóng chu trình Crep Câu 7: Đáp án B Quan sát hình ảnh ta thấy NST xếp thành hàng mặt phẳng xích đạo thoi vơ sắc → kì q trình nguyên phân Câu 8: Đáp án A Lá màu xanh lục hệ sắc tố không hấp thu ánh sáng màu xanh lục Câu 9: Đáp án D - I, II, III, IV phát biểu Câu 10: Đáp án C Ab cho giao tử Ab = aB = 40%; AB = ab = 10% aB Câu 11: Đáp án B Trong lịch sử phát triển sinh giới qua đại địa chất, lưỡng cư côn trùng phát sinh kỉ Đêvôn Câu 12: Đáp án D Insulin hoocmơn đóng vai trò quan trọng việc trì nồng độ đường huyết Chúng thực chức chuyển hóa glucơzơ máu thành glicơgen dự trữ gan cơ, giúp làm hạ đường huyết Câu 13: Đáp án B Sinh vật kiểu gen lồi khác cách đưa thêm gen lạ vào hệ gen gọi sinh vật chuyển gen - (1), (3), (4) sinh vật chuyển gen - (2) sinh vật chuyển gen Câu 14: Đáp án B Tiêu hóa ruột giai đoạn tiêu hóa quan trọng động vật ăn thịt ăn tạp ruột đầy đủ loại enzim để tiêu hóa thức ăn ruột bể mật hấp thụ lớn hệ tiêu hóa Câu 15: Đáp án D - Cặp Aa phân li binh thường → tạo giao tử A, a - Cặp Bb không phân li giảm phân I, giảm phân II bình thường → tạo giao tử Bb,O P : (A, a) x (Bb, O) Trang 10 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải GP: ABb a, aBb A - Vậy kết hợp cặp gen ta giao tử tạo là: Abb a aBb A * Lưu ý: Trong ta cần lưu ý, giao tử tạo Abb a khơng phải A (vì giao tử tạo không chứa đồng thời A) nên trường hợp Abb A bị loại Câu 16: Đáp án D - A sai từ “luôn” lúc CLTN yếu tố ngẫu nhiên hình thành đặc điểm thích nghi sinh vật - B sai CLTN thay đổi tần số alen quần thể theo hướng xác định - C sai khơng phải đặc điểm yếu tố - D chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên làm giảm tính đa dạng di truyền quần thể Câu 17: Đáp án B Quy ước gen AA:đỏ; Aa = hồng; aa = trắng P: 0,4AA : 0,2Aa : 0,4aa = - A, D sai quần thể tự thụ phấn nghiêm ngặt tỉ lệ đồng hợp trội đồng hợp lặn tăng, theo đề tỉ lệ đồng hợp lặn giảm - C sai, B qua hệ tỉ lệ hoa đỏ tăng lên hoa trắng giảm nên hoa đỏ khả sinh sản Câu 18: Đáp án C Trong trình dịch mã, thành phần tham gia trực tiếp vào trình dịch mã tổng hợp prôtêin mARN, tARN rARN ADN khơng tham gia trực tiếp vào q trình dịch mã tổng hợp prôtêin Câu 19: Đáp án C Tần số alen a quần thể là: aa = 0,36 + 0,48/2 = 0,6 Câu 20: Đáp án A - A chọn nhân tố tiến hóa “Đột biến, giao phối không ngẫu nhiên, chọc lọc tự nhiên” làm thay đổi thành phần kiểu gen quần thể - B, D sai “giao phối khơng ngẫu nhiên chọn lọc tự nhiên không làm phát sinh kiểu gen mới, không phát sinh biến dị quần thể - C sai “giao phối không ngẫu nhiên” không làm thay đổi tần số alen quần thể Câu 21: Đáp án C - Bệnh mù màu, máu khó đơng gen lặn nằm NST giới tính X quy định Biểu nam nữ biểu nam với tỉ lệ cao giới nữ phải trạng thái đồng hợp lặn Trang 11 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải biểu kiểu hình Còn giới nam cần giao tử X mang gen bệnh biểu kiểu hình - “Bạch tạng, phêninkêtơ niệu, thiếu máu hồng cầu lưỡi liềm” đột biến gen gây nên biểu hiệu nam nữ với tần số ngang Vậy bệnh biểu nam nữ với xác suất ngang Câu 22: Đáp án C - A, B, D - C sai ARN chủ yếu nằm tế bào chất * Lưu ý: Phương án từ “chỉ”, “ln” thường phương án sai Câu 23: Đáp án A Đời kiểu gen phân li theo tỉ lệ: 2:2:1:1:1:1 = (1:2:1)(1:1)(1) Phép lai phù hợp phép lai là: III Aabbdd x AaBbdd, IV AaBbdd x aaBbdd; V AaBbDD x AABbdd Câu 24: Đáp án A Quan sát hình ảnh ta thấy bệnh nhân mắc bệnh tật dính ngón tay 3, tật xảy nam, đột biến gen nằm NST giới tính Y Vậy phương án A đúng, bàn tay bé trai Câu 25: Đáp án D - A - B lồi tham gia nhiều chuỗi thức ăn - C rừng mưa nhiệt đới độ đa dạng sinh học cao thảo nguyên - D sai chuỗi thức ăn, bậc dinh dưỡng cao thường sinh khối nhỏ Câu 26: Đáp án B A: cao >> a: thấp P : AA x aa → F1 : Aa F1 x F1 : Aa x Aa → F2 : 1/4 AA : 2/4 Aa : 1/4 aa F2 tự thụ phấn + 1/4 AA tự thụ → F3: 1/4 AA + 2/4 (Aa x Aa) → F3 : 2/4(1/4 AA : 2/4Aa : 1/4aa) = 1/8AA : 2/8Aa : 1/8aa + 1/4aa tự thụ → F3 : 1/4aa Vậy F3 : (1/4+1/8)AA : 2/8Aa : (1/8+1/4)aa = 3/8AA + 2/8Aa + 3/8aa → cao : thấp Câu 27: Đáp án A Trang 12 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Những cá thể đột biến màu sắc khác biệt dẫn đến thay đổi tập tính giao phối, nên cá thể màu sắc thích giao phối với (giao phối lựa chọn), tạo nên quần thể cách li tập tính giao phối với quần thể gốc Câu 28: Đáp án D - A, B, C phát biểu - D phát biểu sai giới hạn sinh thái loài khác khác Câu 29: Đáp án C Một nguyên nhân hiệu ứng nhà kính gia tăng khí CO2 - I Quang hợp thực vật làm giảm hàm lượng khí CO2 - II, III, IV làm gia tăng hàm lượng khí CO2 Vậy hoạt động dẫn đến hiệu ứng nhà kính Câu 30: Đáp án D - I, II + − - III sai thực vật hấp thụ nitơ dạng NH NO3 - IV sai chu trình sinh địa hóa cacbon lắng đọng vật chất dạng than đá, dầu lửa → Vậy phát biểu sai III IV Câu 31: Đáp án C Quần thể A Diện tích khu phân bố (ha) 100 Mật độ (cá thể/ha) 22 Kích thước quần thể 2200 - I đúng, D kích thước quần thể nhỏ B 120 25 3000 C 80 26 2080 D 90 21 1890 - II đúng, kích thước quần thể A (2200) lớn kích thước quần thể C (2080) - III đúng, kích thước quần thể B tăng 5%/năm sau năm quần thể B kích thước là: 3000 + 5% 3000 = 3150 → mật độ cá thể quần thể B là: 3150 :120 = 26,25 cá thể/ha - IV sai vì, kích thước quần thể C tăng 5%/năm sau năm quần thể tăng lên số cá thể là: 5%.2080 = 104 cá thể Vậy phát biểu Câu 32: Đáp án C - C đúng, kiểu phân bố quần xã sinh vật phân bố theo chiều thẳng đứng - A, B, D sai kiểu phân bố cá thể quần thể Câu 33: Đáp án B - Giả sử hai cặp alen quy định màu hoa A, a B, b Trang 13 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải P : hoa hồng x hoa hồng → F1 hoa đỏ (100%); F1 x F1 → F2: hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng (tỉ lệ tương tác bổ sung) Nhận thấy F2 16 tổ hợp → F1 cho giao tử (hay F1 dị hợp cặp gen), kiểu gen F1 AaBb F1 x F1 : AaBb x AaBb → F2 : A-B- (hoa đỏ): 3A-bb (hoa hồng) : 3aaB- (hoa hồng) : laabb (hoa trắng) - I đúng, hoa hồng chủng F2 loại kiểu gen AAbb aaBB - II sai tổng số hoa hồng F 2, số chủng AAbb aaBB chiếm tỉ lệ 2/6 = 1/3 - III đúng, cho tất hoa đỏ F2 giao phấn với hoa trắng F2 : (1AABB : 2AaBB : AABb : 4AaBb) x (aabb) GF2: (4/9AB : 2/9Ab : 2/9aB : l/9ab) x ab F3: 4/9AaBb : 2/9Aabb : 2/9aaBb : l/9aabb Kiểu hình : hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng - IV đúng, F1 (AaBb) x aabb → Fb : lAaBb : lAabb : laaBb : laabb Kiểu hình : hoa đỏ : hoa hồng : hoa trắng Vậy phát biểu Câu 34: Đáp án C chuỗi thức ăn lưới thức ăn (1) Cỏ → Châu chấu → Gà rừng → Diều hâu → Sinh vật phân giải (2) Cỏ → Châu châu → Gà rừng →Cáo →Hổ → Sinh vật phân giải (3) Cỏ → Bọ rùa → Ếch → Cáo → Hổ → Sinh vật phân giải (4) Cỏ → Bọ rùa → Ếch → Rắn → Sinh vật phân giải → I sai - II diều hâu rắn tham gia vào chuỗi thức ăn - III châu chấu, bọ rùa, gà rừng, cáo, hổ, ếch, loại tham gia vào chuỗi thức ăn - IV hổ bậc dinh dưỡng cao cấp 5, diều hâu bậc dinh dưỡng cấp Vậy phát biểu đưa Câu 35: Đáp án D Thế hệ lai kiểu hình với tỉ lệ đôi một, kết phép lai phân tích Trang 14 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tần số hốn vị gen tổng hai kiểu hình tỉ lệ thấp/tổng số kiểu hình sinh f= 1+1 = 12,5% ( + + + 1) Câu 36: Đáp án D o Ta chiều dài gen: L = 0,51µm = 5100 A → Tổng số nuclêơtit gen N = × L × 5100 = = 3000 3, 3, X − T = 20% mà X + T = 50% → X = G = 35% = 35%.3000 = 1050; A = T = 15% = 15%.3000 = 450 → A / G = 450 /1050 = / → I - Tổng số liên kết hóa trị nuclêôtit gen là: N − = 3000 − = 2998 → II sai - III sai gen phân mảnh nên chứa đoạn mã hóa axit amin đoạn khơng mã hóa axit amin nên xác định số axit amin phân tử prơtêin hồn chỉnh gen quy định - Khi gen nhân đôi liên tiếp lần tổng số nuclêôtit loại T môi trường cần cung cấp (2 − 1) × Tgen = ( 25 − 1) × 450 = 13950 → IV sai Vậy kết luận sai Câu 37: Đáp án A A : đỏ >> a : vàng >> a1: trắng Ta phép lai: P: ♂Aaa1a1 x ♀Aaaa1 GP : (l/6Aa: 2/6 Aa1 : 2/6aa1 : l/6a1a1 ) x (2/6Aa : l/6Aa1 : 2/6aa1: l/6aa) Tỉ lệ hoa vàng đời chiếm tỉ lệ: 2/6aa1.2/6aa1 + 2/6aa1.1/6aa + l/6a1a1.2/6aa1 +l/6a1a1l/6a1a1 = 1/4 Câu 38: Đáp án C Gọi tần số kiểu gen Aa hệ ban đầu x Tỉ lệ kiểu gen aa = 100 – 80 = 20% = 0,2 → P : (0,8 – x) AA : xAa : 0,2aa = Qua hệ ngẫu phối tần số alen a = 0,2 + x/2 → Qua hệ ngẫu phối tỉ lệ kiểu gen aa = ( 0, + x / ) = 0, 0625 → x = 0,1 → P : 0, AA : 0,1Aa : 0, aa = Xét phát biểu đưa ra: - I sai hệ P quần thể khơng cân Trang 15 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + p × q = 0, × 0, = 0,14 2  2pq   0,1   2pq  2 + ÷ = ÷ = 0, 0025 p ì q ữ qun th chưa cân       - II sai hệ P số cá thể mang kiểu gen đồng hợp tử ( AA + aa ) = 0, + 0, = 0,9 = 90% - III Trong tổng số cá thể mang kiểu hình trội hệ P, số cá thể kiểu gen dị hợp tử chiếm 0,1 = 12,5% 0, - IV Cá thể kiểu hình trội hệ P: ( 0, 7AA : 0,1Aa ) hay ( / 8AA :1/ 8Aa ) = ( 15 /16A :1/16a ) Tất cá thể mang kiểu hình trội hệ P giao phối ngẫu nhiên, thu đời số cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ: 1 = 16 16 256 Vậy phát biểu đưa Câu 39: Đáp án C A : xám >> a: đen; B: cánh dài >> b: cánh cụt; D: đỏ >> d: mắt trắng P: AB D d AB D X X × X Y ab ab D D D D d d D d D - X X ×X Y → X X : X Y: X X : X Y 4 4 - Thân đen, cánh cụt, mắt đỏ 0,15 ( aabbD − ) = 11, 25% → aabb = 11, 25% : 75% = 0,15 hay ab = 0,3ab × 0,5ab → xảy hốn vị gen ruồi với tần số f = ( 50% − 30% ) = 40% ab → I - Số kiểu gen tối đa F1 là: 7.4 = 28 ( AB AB × hốn vị gen xảy bên tạo loại ab ab kiểu gen ) → II sai - Ta %aabb = 0,15 → %A − B− = 0,5 + 0,15 = 0, 65 → Số cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ F1 là: A − B − D− = 0, 65.0, 75 = 48, 75% → III - Tỉ lệ ruồi đực F1 kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ aabbX D X d = 0,15.0, 25 = 3, 75% → IV Trang 16 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Vậy phát biểu Câu 40: Đáp án D Quan sát phả hệ, ta nhận thấy: bố mẹ bình thường sinh gái bị bệnh → bệnh gen lặn nằm NST thường quy định → (1) Quy ước cặp alen quy định tính trạng A, a 1  - (15) kiểu gen  AA : Aa ÷; (16) kiểu aa, (15) x (16) sinh đứa gái bị mắc 3  bệnh 1 × × = → (2) 2 - (3) đúng, 11 người phả hệ biết chắn kiểu gen là: 1,2,3,4,5,6,12,8,9,14,16 - (4) + (5), (6), (12), (14), (16) bị bệnh nên kiểu gen aa + người chưa biết kiểu gen phả hệ là: (7), (10), (11), (13), (15) (5 người kiểu gen đồng hợp trội AA) → tối đa 10 người phả hệ kiểu gen đồng hợp Vậy kết luận Trang 17 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... 32-C 3-B 13 -B 23-A 33-B 4-A 14 -B 24-A 34-C 5-A 15 -D 25-D 35-D 6-B 16 -D 26-B 36-D 7-B 17 -B 27-A 37-A 8-A 18 -C 28-D 38-C 9-D 19 -C 29-C 39-C 10 -C 20-A 30-D 40-D LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B Kiểu... (15 ) (16 ) sinh đứa gái bị mắc bệnh 1/ 6 (3) Có 11 người phả hệ biết chắn kiểu gen (4) Có tối đa 10 người phả hệ có kiểu gen đồng hợp A B C D Đáp án 1- B 11 -B 2 1- C 3 1- C 2-D 12 -D 22-C 32-C 3-B 13 -B... 1  - (15 ) có kiểu gen  AA : Aa ÷; (16 ) có kiểu aa, (15 ) x (16 ) sinh đứa gái bị mắc 3  bệnh 1 × × = → (2) 2 - (3) đúng, có 11 người phả hệ biết chắn kiểu gen là: 1, 2,3,4,5,6 ,12 ,8,9 ,14 ,16 -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Sinh Học - Megabook - Đề số 1 - File word có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPTQG năm 2018 - Môn Sinh Học - Megabook - Đề số 1 - File word có lời giải chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay