Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học luyện đề chuẩn bị kỳ thi THPT 2018 đề 01 file word có lời giải chi tiết

15 29 0
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 07:12

C. Tần số A = 0,4; tần số a = 0,6D. Tần số A = 0,5; tần số a = 0,5.Câu 4: Cây thích ứng với môi trường sống của nó bằng khả năng:A. đóng khí khổng, lá cụp xuốngB. hướng động và ứng độngC. tổng hợp sắc tố quang hợpD. thay đổi cấu trúc tế bào.Câu 5: Trong trường hợp các gen liên kết hoàn toàn và mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn, phép lai nào dưới đây cho đời con đồng tính?A. B. C. D. Câu 6: Trong quá trình phát sinh phát triều của sự sống trên Trái Đất, thực vật có hoa xuấthiện vào kỉ nào?A. Kỉ Đệ tamB. Kỉ Phấn trắngC. Kỉ Tam điệpD. Kỉ Jura.Câu 7: Khi nói về quá trình hô hấp, những phát biểu nào dưới đây đúng?1. Sự vận chuyển O2 từ cơ quan hô hấp đến tế bào và CO2 từ tế bào tới cơ quan hô hấp (mang hoặc phổi) được thực hiện nhờ máu và dịch mô.2. Sự trao đổi khí đối với động vật ở nước như trai, ốc, tôm, cua, cá ... được thực hiện qua phổi.3. Ruột của các động vật ăn thịt thường dài vì thức ăn giàu dinh dưỡng và dễ tiêu.4. Cơ quan nghiền thức ăn ở động vật ăn thực vật chủ yếu là hàm răng có bề mặt nghiền rộng, men răng cứng hoặc dạ dày cơ dày, chắc và khoẻ như ở chim.A. 1, 2B. 1, 4C. 2, 4D. 3, 4Câu 8: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sảnA. cần có sự hợp nhất giữa giao tử đực và cái.B. chỉ cần một cá thể bố hoặc mẹC. bằng giao tử cáiD. không có sự hợp nhất giữa giao từ đực và cái.Câu 9: Dạng thông tin di truyền được trực tiếp sử dụng trong dịch mã là:A. tARN.B. rARN.C. ADND. mARNCâu 10: Trẻ em chậm lớn hoặc ngừng lớn, chịu lạnh kém, não ít nếp nhắn, trí tuệ thấp là do cơ thể không đủ hoocmônA. ơstrôgenB. testostêrônC. tirôsinD. sinh trưởngCâu 11: Quan sát hình ảnh dưới đây và cho biết em bé bị mắc hội chứng gì? A. ĐaoB. TơcnơC. Siêu nữD. ClaiphentơCâu 12: Chất nào dưới đây không phải là sản phẩm của quá trình đường phân?A. ATPB. FADH2C. H2OD. Axit piruvicCâu 13: Nghiên cứu sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau đây, dựa vào bảng dưới đây em hãy cho biết. Quần thể đang chịu tác động của nhân tố nào?Thế hệKiểu gen AAKiểu gen AaKiểu gen aaF10,150,70,15F20,250,50,25F30,260,480,26F40,330,340,33F50,370,260,37A. Các yếu tố ngẫu nhiênB. Giao phối không ngẫu nhiênC. Đột biến.D. Giao phối ngẫu nhiênCâu 14: Có bao nhiêu đặc điểm dưới đây giúp lá cây thích nghi với chức năng quang hạp?1. Lớp biểu bì của mặt lá có khí khổng giúp CO2 khuếch tán vào trong lá.2. Hệ gân lá giúp cung cấp nước và muối khoáng cần thiết cho quá trình quang hợp.3. Dạng phiến mỏng, diện tích bề mặt lớn.4. Trong lá có nhiều hạt màu lục gọi là lục lạpA. 1B. 2C. 3D. 4 BỘ ĐỀ THI THPT QUỐC GIA CHUẨN CẤU TRÚC BỘ GIÁO DỤC Môn: Sinh học  Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 1: Nhân tố không điều tiết hoa là: ĐỀ SỐ A hàm lượng ôxi B xuân hố C tuổi D quang chu kì Câu 2: Dạng đột biến thường gây chết làm giảm sức sống là: A đoạn B đảo đoạn C chuyển đoạn nhỏ D lặp đoạn Câu 3: Cho quần thể ổ tỉ lệ kiểu gen sau: P: 0,3AA : 0,4Aa : 0,3aa Tần số alen alen quần thể là: A Tần số A = 0,3; tần số a = 0,7 B Tần số A = 0,7; tần số a = 0,3 C Tần số A = 0,4; tần số a = 0,6 D Tần số A = 0,5; tần số a = 0,5 Câu 4: Cây thích ứng với mơi trường sống khả năng: A đóng khí khổng, cụp xuống B hướng động ứng động C tổng hợp sắc tố quang hợp D thay đổi cấu trúc tế bào Câu 5: Trong trường hợp gen liên kết hồn tồn gen quy định tính trạng trội lặn hoàn toàn, phép lai cho đời đồng tính? A Ab AB × aB AB B AB ab × ab ab C Ab aB × aB aB D Ab Ab × aB Ab Câu 6: Trong trình phát sinh phát triều sống Trái Đất, thực vật hoa xuất vào kỉ nào? A Kỉ Đệ tam B Kỉ Phấn trắng C Kỉ Tam điệp D Kỉ Jura Câu 7: Khi nói q trình hơ hấp, phát biểu đúng? Sự vận chuyển O2 từ quan hô hấp đến tế bào CO từ tế bào tới quan hô hấp (mang phổi) thực nhờ máu dịch mô Sự trao đổi khí động vật nước trai, ốc, tôm, cua, cá thực qua phổi Ruột động vật ăn thịt thường dài thức ăn giàu dinh dưỡng dễ tiêu quan nghiền thức ăn động vật ăn thực vật chủ yếu hàm bề mặt nghiền rộng, men cứng dày dày, khoẻ chim A 1, B 1, Câu 8: Sinh sản vơ tính hình thức sinh sản A cần hợp giao tử đực B cần cá thể bố mẹ C giao tử Trang C 2, D 3, D khơng hợp giao từ đực Câu 9: Dạng thông tin di truyền trực tiếp sử dụng dịch mã là: A tARN B rARN C ADN D mARN Câu 10: Trẻ em chậm lớn ngừng lớn, chịu lạnh kém, não nếp nhắn, trí tuệ thấp thể không đủ hoocmôn A ơstrôgen B testostêrôn C tirôsin D sinh trưởng Câu 11: Quan sát hình ảnh cho biết em bé bị mắc hội chứng gì? A Đao B Tơcnơ C Siêu nữ D Claiphentơ Câu 12: Chất khơng phải sản phẩm q trình đường phân? A ATP B FADH2 C H2O D Axit piruvic Câu 13: Nghiên cứu thay đổi thành phần kiểu gen quần thể qua hệ liên tiếp thu kết sau đây, dựa vào bảng em cho biết Quần thể chịu tác động nhân tố nào? Thế hệ F1 F2 Kiểu gen AA 0,15 0,25 Kiểu gen Aa 0,7 0,5 Kiểu gen aa 0,15 0,25 F3 0,26 0,48 0,26 F4 0,33 F5 0,37 A Các yếu tố ngẫu nhiên 0,34 0,33 0,26 0,37 B Giao phối không ngẫu nhiên C Đột biến D Giao phối ngẫu nhiên Câu 14: đặc điểm giúp thích nghi với chức quang hạp? Lớp biểu mặt khí khổng giúp CO2 khuếch tán vào Hệ gân giúp cung cấp nước muối khống cần thiết cho q trình quang hợp Dạng phiến mỏng, diện tích bề mặt lớn Trong nhiều hạt màu lục gọi lục lạp A Trang B C D Câu 15: Ở cà chua, gen A quy định tròn trội hồn tồn so với alen a quy định vàng Phép lai cho F1 tỉ lệ kiểu hình đỏ : vàng? A Aa × aa B Aa × Aa C AA × Aa D AA × aa Câu 16: Đường máu hệ tuần hồn kín động vật A tim → mao mạch → tĩnh mạch → động mạch → tim B tim → động mạch → mao mạch → tĩnh mạch → tim C tim → động mạch → tĩnh mạch → mao mạch → tim D tim → tĩnh mạch → mao mạch → động mạch → tim Câu 17: Theo thuyết tiến hóa đại, loại biến dị sau nguyên liệu thứ cấp trình tiến hóa? A Thường biến B Đột biến gen C Đột biến nhiễm sắc thể D Biến dị tổ hợp Câu 18: Theo thuyết tiến hóa đại, nhân tố tiến hóa sau làm phong phú vốn gen quần thể? A Chọn lọc tự nhiên B Các yếu tố ngẫu nhiên C Đột biến D Giao phối không ngẫu nhiên Câu 19: Cho chuỗi thức ăn: Cây ngô → Sâu ăn ngô → Nhái → Rắn hổ mang → Diều hâu Trong chuỗi thức ăn này, ngô thuộc bậc dinh dưỡng A cấp B cấp C cấp D cấp Câu 20: Trong diễn sinh thái, dạng sinh vật mào sau vai trò quan trọng việc hình thành quần xã mới? A Vi sinh vật B Sinh vật sống hoại sinh C Hệ thực vật D Hệ động vật Câu 21: Khi nói giới hạn sinh thái, nhận xét sau sai? A Ở thể non giới hạn sinh thái hẹp so với thể trưởng thành B thể sinh vật sinh trưởng tốt khoảng cực thuận giới hạn sinh thái C Loài sống vùng xích đạo giới hạn sinh thái nhiệt độ hẹp loài sống vùng cực D Những lồi giới hạn sinh thái hẹp vùng phân bố rộng Câu 22: Ở số vùng nông thôn, quần thể ruồi nhà xuất nhiều vào khoảng thời gian xác định năm, vào thời gian khác giảm hẳn Quần thể A biến động số lượng theo chu kì năm B biến động số lượng theo chu kì mùa C biến động số lượng khơng theo chu kì D biến động số lượng theo chu kì nhiều năm Trang Câu 23: Sau chiến tranh chống Mỹ, khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ (thành phố Hồ Chí Minh) bị tàn phá nghiêm trọng Ngày nay, khu rừng ngập mặn Cần Giờ khôi phục lại công nhận Khu dự trữ Sinh giới Việt Nam Theo em là, kiện minh hoạ cho tượng A diễn nguyên sinh B diễn thứ sinh C diễn khôi phục D diễn phân hủy Câu 24: Trường hợp sau hậu đột biến cấu trúc NST đúng? (1) Ở người, đoạn nhỏ đầu NST số 21 gây bệnh Đao (2) Lặp đoạn NST làm tăng hoạt tính sinh học enzim amilaza lúa đại mạch (3) Ở nhiều lồi ruồi, q trình đảo đoạn lặp lặp lại NST góp phần tạo lên lồi (4) Ở người phần vai ngắn NST số gây lên hội chứng tiếng mèo kêu A B C D Câu 25: Bộ phận điều khiển chế trì cân nội môi là: A quan sinh sản B Thụ thể quan thụ cảm C Các quan dinh dưỡng như: thận, gan, tim, mạch máu D Trung ương thần kinh tuyến nội tiết Câu 26: Khi nói hoocmơn sinh trưởng phát triển, phát biểu sau đúng? I Hoocmơn sinh trưởng tiết từ thuỳ trước tuyến yên II Hoocmôn tirôxin sản sinh từ tuyến giáp III Sự phát triển biến thái sâu bọ thường điều hồ hai loại hoocmơn ecđixơn juvenin tiết từ tuyến ngực IV Các tính trạng sinh dục thứ sinh điều hoà hai loại hoocmôn sinh dục ơstrôgen testostêrôn A B C D Câu 27: Tập tính học khơng đặc điểm sau đây? A Hình thành đời sống cá thể B Bao gồm phản xạ điều kiện C Dễ bị D Đặc trưng cho loài Câu 28: Mức phản ứng là: A khả biến đổi sinh vật trước thay đổi môi trường B mức độ biểu kiểu hình trước điều kiện mơi trường khác C tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường khác Trang D khả phản ứng sinh vật trước điều kiện bất lợi môi trường Câu 29: Ở nam giới, FSH testostêrơn vai trò A kích thích tinh hồn tiết inhibin B kích thích ống sinh tinh sản sinh inhibin C kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng D kích thích hình thành đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp Câu 30: Cho biết gen quy định tính trạng, quan hệ trội lặn hồn tồn Phép lai cho tỉ lệ kiểu hình 3:3:1:1? A AaBbdd × AaBBdd B AAbbDd × AaBBDd C Aabbdd × aaBbDD D aaBbdd × AaBbdd Câu 31: Khi nói opêron Lac vi khuẩn E.coli, phát biểu sau sai? I Gen điều hòa (R) nằm thành phần opêron Lac II Vùng vận hành (O) nơi ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã III Khi mơi trường khơng lactơzo gen điều hòa (R) khơng phiên mã IV Khi gen câu trúc A gen cấu trúc Z phiên mã 12 lần gen cấu trúc Y phiên mã 12 lần A Câu 32: Cho phép lai B C D AB Ab Ab × , tính theo lý thuyết, đời kiểu gen chiếm tỉ lệ bao ab aB Ab nhiêu? Biết khơng đột biến xảy ra, hốn vị gen alen B b bố mẹ tần số 20% A 10% B 40% C 16% D 4% Câu 33: Cho thông tin bảng Bậc dinh dưỡng Năng suất sinh học Sinh vật sản xuất × 105 calo Sinh vật tiêu thụ bậc × 104 calo Sinh vật tiêu thụ bậc 4,5 × 103 calo Sinh vật tiêu thụ bậc × 102 calo Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp là: A 10% 5% B 10% 20% C 5% 20% D 20% 5% Câu 34: Vì tự nhiên, chuỗi thức ăn kéo dài mãi, phát biểu đúng? I Một phần lượng bị thất thoát dần qua nhiều cách bậc dinh dưỡng II Chuỗi thức ăn (hoặc bậc dinh dưỡng) lên cao lượng tích luỹ đến mức khơng đủ trì mắt xích Trang III Vì tác động bất thường điều kiện ngoại cảnh (thiên tai, dịch bệnh, ) IV Vì số lượng loài sinh giới nhu cầu thức ăn lồi ln giới hạn A I, III B I, II C I, IV D III, IV Câu 35: Trên đoạn mạch khuôn phân tử ADN số nuclêơtit loại sau: A = 70, G = 120, X = 80, T = 30 Sau lần nhân đơi đòi hỏi mơi trường cung cấp số nuclêôtit loại bao nhiêu? A A = T = 100, G = X = 200 B A = T = 150, G = X = 140 C A = 70, T = 30, G - 120, X = 80 D A = 30, T = 70, G = 80, X = 120 Câu 36: Một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp, gen nằm nhiễm sắc thể thường Giao phấn thân cao với thân thấp, thu F1 gồm 50% thân cao; 50% thân thấp Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên, thu F2 Theo lí thuyết, thân cao F 2, số kiểu gen đồng hợp từ chiếm tỉ lệ A B 16 C D Câu 37: Ở loài thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng Một quần thể thuộc loài hệ xuất phát (P), số kiểu gen dị hợp từ chiếm tỉ lệ 80% Cho biết quần thể không chịu tác động nhân tố tiến hóa khác Theo lí thuyết, dự đốn sau quần thể này, dự đốn đúng? (1) Ở F3 tỉ lệ hoa trắng tăng 35% so với tỉ lệ hoa trắng (P) (2) Thành phần kiểu gen quần thể không thay đổi qua hệ (3) Tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ F3 ln nhỏ tỉ lệ kiểu hình hoa đỏ (P) (4) Các kiểu gen đồng hợp tăng lên qua hệ với tỉ lệ A B C D Câu 38: Cho lưới thức ăn đây, dựa vào lưới thức ăn em cho biết, kết luận kết luận đây? I Lưới thức ăn chuỗi thức ăn II Lồi C tham gia vào lưới thức ăn Trang III F, E, G tham gia vào số chuỗi thức ăn IV lồi tham gia vào tất chuỗi thức ăn A B C D Câu 39: Ở loài mèo alen A quy định lơng xám trội hồn tồn so với alen a quy định lông hung; alen B quy định chân cao trội hoàn toàn so với alen b quy định chân thấp; alen D quy định mắt nâu trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt đen Phép lai P : AB D d Ab d X X × X Y ab aB thu F1 Trong tổng số cá thể F1, số cá lơng hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1% Biết q trình giảm phân khơng xảy đột biến xảy hoán vị gen hai giới với tần số Theo lí thuyết, phát biểu sau đúng? I Hoán vị gen xảy hai giới với tần số 40% II Số cá thể lông xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu F1 chiếm tỉ lệ 4,25% III Số cá thể đực mang toàn tính trạng lặn F1 chiếm tỉ lệ 1% IV Trong so F1, số cá thể đồng hợp tất cặp gen chiếm tỉ lệ 4% A B C D Câu 40: Cho sơ đồ phả hệ mô tả bệnh di truyền người: Trong kết luận sau kết luận đúng? (1) Bệnh gen lặn nằm nhiễm sắc thể giới tính X khơng alen tương ứng Y quy định (2) Xác suất để cặp vợ chồng III.2 III.3 sinh gái bị bệnh 12,5% (3) Xác suất để cặp vợ chồng III.2 III.3 sinh gái bị bệnh trai bị bệnh 1,5625% (4) Trong phả hệ xác định người biết chắn kiểu gen A Trang B C D Đáp án 1-A 11-A 21-D 31-C 2-A 12-B 22-B 32-D 3-D 13-B 23-B 33-A 4-B 14-D 24-C 34-B 5-A 15-B 25-D 35-A 6-B 16-B 26-D 36-D 7-B 17-D 27-D 37-A 8-D 18-C 28-C 38-B 9-D 19-C 29-C 39-B 10-C 20-C 30-D 40-C LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A Nhân tố không điều tiết hoa hàm lượng ôxi Câu 2: Đáp án A Hậu dạng đột biến đoạn thường gây chết làm giảm sức sống Câu 3: Đáp án D Tần số alen A = 0,3 + 0, = 0,5 ; tần số alen a = − 0,5 = 0,5 Câu 4: Đáp án B Cây thích ứng với mơi trường sống khả hướng động ứng động Câu 5: Đáp án A Đời đồng tính tức biểu tính trạng trội tính trạng lặn Nhìn vào phương án ta thấy phép Ab AB × cho đời 100% kiểu hình trội aB AB Các phương án lại đời phân tính Câu 6: Đáp án B Trong q trình phát sinh phát triểu sống Trái Đất, thực vật hoa xuất vào kỉ Phấn trắng Câu 7: Đáp án B ■ ■ sai với động vật nước trai, ốc, tơm, cua, cá thực qua mang ■ sai ruột dài khơng phải thức ăn giàu dinh dưỡng dễ tiêu mà phụ thuộc cấu tạo tuỳ loại động vật ■ Vậy phát biểu Câu 8: Đáp án D Sinh sản vơ tính hình thức sinh sản khơng hợp giao tử đực Câu 9: Đáp án D Trang Dạng thông tin di truyền trực tiếp sử dụng dịch mã mARN Câu 10: Đáp án C Trẻ em chậm lớn ngừng lớn, chịu lạnh kém, não nếp nhắn, trí tuệ thấp thể khơng đủ hoocmơn tirơsin tirơxin kích thích chuyển hố tế bào kích thích q trình sinh trưởng phát triển bình thường thể Câu 11: Đáp án A Nhìn vào NST em bé, ta thấy NST số 21 → em bé bị mắc hội chứng Đao Câu 12: Đáp án B Đường phân tạo sản phẩm sau: ATP, H 2O, axit piruvic NADH Vậy chất xét, chất không tạo đường phân là: FADH2 Câu 13: Đáp án B Thế hệ Kiểu gen AA Kiểu gen Aa Kiểu gen aa F1 F2 F3 0,15 0,25 0,26 0,7 0,5 0,48 0,15 0,25 0,26 F4 0,33 0,34 0,33 F5 0,37 0,26 0,37 Quan sát sơ đồ ta thấy, tần số alen A a không thay đổi qua hệ, mặt khác tỉ lệ kiểu gen dị hợp tử giảm dần qua hệ, tỉ lệ kiểu gen đồng hợp tử tăng dần qua hệ → quần thể chịu tác động nhân tố “giao phối không ngâu nhiên” Câu 14: Đáp án D Cả đặc điểm đêu giúp thích nghi với chức quang hợp Câu 15: Đáp án B A: đỏ >> a: vàng F1 tỉ lệ kiểu hình đỏ: vàng → số tổ hợp gen là: + = = × → phép lai Aa × Aa phù hợp Câu 16: Đáp án B Trang Đường máu hệ tuần hồn kín động vật : tim → động mạch → mao mạch → tĩnh mạch → tim Câu 17: Đáp án D Theo thuyết tiến hoá đại, biến dị tổ hợp nguyên liệu thứ cấp cho q trình tiến hố Câu 18: Đáp án C ■ Chọn lọc tự nhiên yếu tố ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen quần thể, giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi tần số alen nên không làm phong phú vốn gen quần thể → loại A, B, D ■ C đột biến gen phát sinh alen mới, làm thay đổi tần số alen thành phần kiểu gen nên làm phong phú vốn gen quần thể Câu 19: Đáp án C Ngô sinh vật sản xuất nên ngơ bậc dinh dưỡng cấp chuỗi thức ăn Câu 20: Đáp án C Để hình thành quần xã phải bắt đầu sinh vật sản xuất (mà sinh vật sản xuất bắt hệ thực vật) khả quang hợp để tự tổng hợp chất hữu để đảm bảo vật chất cho quần xã Vậy sinh vật vai trò quan trọng việc hình thành quần xã “Hệ thực vật” Câu 21: Đáp án D ■ A thể non khả chống chịu với thay đổi yếu tố mơi trường nên giới hạn sinh thái hẹp ■ B khoảng cực thuận khoảng mà sinh vật sinh trưởng tốt ■ C vùng xích đạo, giao động nhiệt độ thấp ■ D sai lồi sinh thái hẹp vùng phân bố hẹp Câu 22: Đáp án B Quần thể ruồi xuất vào thời gian xác định năm → quần thể thuộc biến động số lượng cá thể theo chu kì mùa Câu 23: Đáp án B Sự kiện minh hoạ cho tượng diễn thứ sinh ban đầu khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ quần xã sinh sống Câu 24: Đáp án C ■ (1) sai đoạn nhỏ đầu NST số 21 gây ung thư máu người ■ (2), (3), (4) phương án Vậy ý nói hậu đột biến cấu trúc NST Câu 25: Đáp án D Trang 10 Cân nội môi trì ổn định mơi trường thể Bộ phận điều khiển trung ương thần kinh tuyến nội tiết Bộ phận chức điều khiển hoạt động quan cách gửi tín hiệu thần kinh hoocmơn Câu 26: Đáp án D Quan sát phát biểu ta thấy phát biểu: I, II, III, IV Câu 27: Đáp án D Tập tính học số điểm đặc trưng sau : hình thành đời sống cá thể, dễ bị không rèn luyện thường xuyên, bao gồm phản xạ điều kiện, tham gia điều khiển vỏ não Vậy “đặc trưng cho loài” đặc điểm khơng tập tính học Câu 28: Đáp án C Mức phản ứng tập hợp kiểu hình kiểu gen tương ứng với môi trường khác Câu 29: Đáp án C Ở nam giới, FSH testostêrơn vai trò kích thích ống sinh tinh sản sinh tinh trùng Câu 30: Đáp án D Ta nhận thấy : : : = (3 : 1) (1 : 1) Như cặp alen quy định cặp tính trạng xét, cặp phân li kiểu hình :1 : cặp phân li kiểu hình : cặp cho đời đồng tính → phép lai thoả mãn điều kiện đề bài, là: D.aaBbdd × AaBbdd Câu 31: Đáp án C ■ I sai gen điều hồ (R) nằm ngồi thành phần opêron Lac ■ II sai vùng vận động nơi ARN pôlimeraza bám vào khởi đầu phiên mã ■ III sai mơi trường khơng Lactơzo gen điều hòa (R) phiên mã ■ IV gen cấu trúc Z, Y, A tiến hành phiên mã số lần Vậy phát biểu đưa sai Câu 32: Đáp án D P: AB Ab × ( f = 20% ) ab aB Gp : Ab = → f = 10%;Ab = 50% − 10% = 40% Ab = 10%.40% = 4% Ab Câu 33: Đáp án A Bậc dinh dưỡng Sinh vật sản xuất Trang 11 Năng suất sinh học × 105 calo Sinh vật tiêu thụ bậc Sinh vật tiêu thụ bậc Sinh vật tiêu thụ bậc Sinh vật sản xuất bậc dinh dưỡng cấp × 104 calo 4,5 × 103 calo × 102 calo Sinh vật tiêu thụ bậc bậc dinh dưỡng cấp Sinh vật tiêu thụ bậc bậc dinh dưỡng cấp Sinh vật tiêu thụ bậc bậc dinh dưỡng cấp Áp dụng cơng thức tính hiệu xuất sinh thái, ta eff = Ci +1 × 100 Ci Trong eff: hiệu suất sinh thái (tính %) Ci: bậc dinh dưỡng thứ i Ci+1: bậc dinh dưỡng thứ i + sau bậc Ci Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp C2 × 104 × 100 = × 100 = 10% C1 × 105 Hiệu suất sinh thái bậc dinh dưỡng cấp so với bậc dinh dưỡng cấp C3 4,5 × 103 × 100 = × 100 = 5% C2 × 104 Câu 34: Đáp án B Trong tự nhiêu chuỗi thức ăn kéo dài mãi, mắt xích phần lượng bị thất thoát dần qua nhiều cách bậc dinh dưỡng chuỗi thức ăn (hoặc bậc dinh dưỡng) lên cao lượng tích luỹ đến mức khơng đủ trì mắt xích Vậy ý I II Câu 35: Đáp án A Gọi mạch khuôn mạch ta có: Số nuclêơtit loại gen là: A = T = A, + T, = 70 + 30 = 100; G = X = Gt + X, = 120 + 80 = 200 Sau lần nhân đôi thi số số nuclêôtit loại môi trường cung cấp số nuclêôtit loại gen ban đầu → A Câu 36: Đáp án D A:cao >> a: thấp + Giao phấn thân cao với thân thấp, thu F gồm 50% thân cao; 50% thân thấp = cao : thấp → số tổ hợp gen là: + = = × → P = Aa × aa Trang 12 1 → F1 : Aa : aa 2 1  1  + Cho F1 giao phấn ngẫu nhiên ta cú: Aa : aa ữì Aa ì aa ÷ hay viết dạng giao tử:  2  2  1  A : a ữì A ì a ÷ → F2 : AA : Aa : aa = 1AA : 6Aa : 9aa  4  16 16 16 4 + Theo lí thuyết, thân cao F2, số kiểu gen đồng hợp tử (AA) chiếm tỉ lệ: 1AA = → D 1AA + 6Aa Câu 37: Đáp án A A: đỏ >> a: trắng + Số kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 80%, gọi tỉ lệ kiểu gen đồng hợp AAlà x → tỉ lệ kiểu gen aa: − 0,8 − x = 0, − x + Theo ta cấu trúc di truyền quần thể ban đầu là: P : xAA : 0,8Aa : ( 0, − x ) aa = 1 1−  ÷ - Tỉ lệ hoa trắng aa F tỉ lệ hoa trắng tăng so với hệ ( 0, − x ) +   0,8 → 1 1−  ÷ ban đầu là:   0,8 = 35% → ( ) - (2) sai quần thể tự phối nên thay đổi thành phần kiểu gen qua hệ - (3) → tỉ lệ hoa trắng tăng đồng thời dẫn đến tỉ lệ hoa đỏ giảm so với ban đầu n n 1 1 1−  ÷ 1−  ÷ - Tỉ lệ kiểu hình AAlà tỉ lệ kiểu hình aa x +   0,8; ( 0, − x ) +   0,8 2 n 1 → Các kiểu gen đồng hợp tăng lên qua hệ với tỉ lệ −  ÷  0,8 = → (4) Vậy dự đốn Câu 38: Đáp án B Trang 13 Chuỗi thức ăn từ lưới thức ăn là: “A → B → E → H”; “A → C → E → H” “A → C → F → H” “A → C → G → H” “A → D → F → H” 6: “A → D → G → H” Vậy chuỗi thức ăn → I - II sai lồi C tham gia vào chuỗi thức ăn lưới thức ăn - III F, E, G tham gia vào chuỗi thức ăn - IV đúng, lồi A H tham gia vào tất chuỗi thức ăn Vậy phát biểu Câu 39: Đáp án B A: xám >>a: hung; B:cao >> b: thấp; D: nâu >> d:đen P: AB D d Ab d X X × X Y ab aB 1 P : X D X d × X d Y → F1 : X D X d : X d X d : X d Y 4 Theo ra, ta có: F1: số cá thể lơng hung, chân thấp, mắt đen chiếm tỉ lệ 1% d d Hay ( aa, bb, X X ) = 0,01 → ( aa, bb ) = 0,01: 0, 25 = 0,04 = 4% → P: AB Ab × (gọi tần số hốn vị gen ( x < 0, 25 ) ) ab aB Gp : AB = ab = 0,5 − x Ab = aB = 0,5 − x Ab = aB = x Ab = ab = x Ta ( aa, bb ) = 0,04 ⇔ ( 0,5 − x ) x = 0,04 → x = 0, (loại); x = 0,1 ( nhận) → tần số hoán vị gen f = 2x = 0,1.2 = 0, = 20% → I sai → Ab = 0, 4.0, + 0,1.0,1 = 0,17 ab → Số cá thể lông xám dị hợp, chân thấp, mắt nâu F1 chiếm tỉ lệ: Ab D d X X = 0,17.0, 25 = 4, 25% → II ab Trang 14 + Số cá thể mang tồn tính trạng lặn F1 chiếm tỉ lệ là: ab d X Y = 4%.25% = 1% → III ab + Số cá thể đồng hợp tất cặp gen chiếm tỉ lệ là:  AB Ab aB ab  d d + + + ÷.X X = ( 0, 4.0,1.4 ) 0, 25 = 4%   AB Ab aB ab  Số cá thể F1 1 + = 4 → Trong số F1, số cá thể đồng hợp tất cặp gen chiếm tỉ lệ là: 0,04 : 0,5 = 8% → IV sai Vậy phát biểu đưa Câu 40: Đáp án C Quan sát phả hệ ta thấy ( 1) × ( ) bình thường sinh gái (2) bị bệnh → bệnh gen lặn nằm NST thường quy định → (1) sai + Quy ước gen: A: bình thường >> a: bệnh + Vì người IV.5 bị bệnh nên kiểu gen aa → III.(2) III.(3) kiểu gen Aa, ta sơ 4 đồ lai III.(2) III.(3) là: Aa × Aa → AA : Aa : aa → Xác suất để cặp vợ chồng III.2 III.3 sinh gái bị bệnh là: 1 = = 12,5% → (2) → Xác suất để cặp vợ chồng III.2 III.3 sinh gái bị bệnh trai bị bệnh là: 1 1 = = 3,125% → (3) sai 4 32 (4) sai người bị bệnh kiểu gen aa nên phả hệ biết người biết chắn kiểu gen → (4) sai Vậy kết luận Trang 15 ... 33: Đáp án A Bậc dinh dưỡng Sinh vật sản xuất Trang 11 Năng suất sinh học × 105 calo Sinh vật tiêu thụ bậc Sinh vật tiêu thụ bậc Sinh vật tiêu thụ bậc Sinh vật sản xuất có bậc dinh dưỡng cấp × 104... 102 calo Sinh vật tiêu thụ bậc có bậc dinh dưỡng cấp Sinh vật tiêu thụ bậc có bậc dinh dưỡng cấp Sinh vật tiêu thụ bậc có bậc dinh dưỡng cấp Áp dụng cơng thức tính hiệu xuất sinh thái, ta có eff... chồng III.2 III.3 sinh gái bị bệnh trai bị bệnh là: 1 1 = = 3,125% → (3) sai 4 32 (4) sai có người bị bệnh có kiểu gen aa nên phả hệ biết có người biết chắn kiểu gen → (4) sai Vậy có kết luận Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học luyện đề chuẩn bị kỳ thi THPT 2018 đề 01 file word có lời giải chi tiết, Đề thi thử THPTQG năm 2018 môn sinh học luyện đề chuẩn bị kỳ thi THPT 2018 đề 01 file word có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay