Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

224 25 0
  • Loading ...
1/224 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 07:08

Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI ĐỖ HẢI HOÀN HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HỘI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2018 VIỆN HÀN i LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI i VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI ĐỖ HẢI HOÀN HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HỘI VIỆT NAM Chuyên ngành : Quản lý kinh tế Mã số : 9.34.04.10 LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Trương Thị Nam Thắng PGS TS Bùi Quang Tuấn HÀ NỘI - 2018 i VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC HỘI ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án ii iii MỤC LỤC TRANG BÌA i LỜI CAM ĐOAN……………………………………………………………… …ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii MỞ ĐẦU .1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU .10 1.1 Tổng quan nghiên cứu trước .10 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước ngồi 10 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước 25 1.2 Đánh giá bình luận nghiên cứu có 30 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KINH NGHIỆM QUỐC TẾ 38 VỀ HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HỘI 38 2.1 Cơ sở lý thuyết doanh nghiệp hội 38 2.1.1 Khái niệm doanh nghiệp hội 38 2.1.2 Đặc điểm doanh nghiệp hội 41 2.1.3 Vai trò doanh nghiệp hội 43 2.1.4 Các mơ hình doanh nghiệp hội phổ biến 44 2.1.5 Xu hướng doanh nghiệp hội toàn cầu .47 2.2 Cơ sở lý thuyết hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp hội .50 2.2.1 Hệ sinh thái hỗ trợ DNXH khái niệm liên quan 50 2.2.2 Các cấu phần hệ sinh thái hỗ trợ DNXH 57 2.2.3 Vai trò hệ sinh thái hỗ trợ DNXH .61 2.2.4 Các yếu tố tác động đến hệ sinh thái hỗ trợ DNXH 64 2.2.5 Các tiêu chí đo lường phát triển hệ sinh thái hỗ trợ DNXH 66 2.3 Kinh nghiệm hệ sinh thái hỗ trợ DNXH giới 73 2.3.1 Kinh nghiệm nước Anh .73 2.3.2 Kinh nghiệm Ấn Độ 80 2.3.3 Những vấn đề tham khảo cho Việt Nam………………………….84 iii iv CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HỘI VIỆT NAM 89 3.1 Doanh nghiệp hội Việt Nam .89 3.1.1 Thực trạng DNXH Việt Nam trường hợp nghiên cứu điển hình 89 3.1.2 Đánh giá thực trạng DNXH Việt Nam .96 3.2 Thực trạng cấu phần hệ sinh thái hỗ trợ DNXH Việt Nam 98 3.2.1 Chính sách – pháp lý 98 3.2.2 Hỗ trợ trung gian 102 3.2.3 Hỗ trợ tài 105 3.2.4 Đào tạo – nghiên cứu .109 3.2.5 Truyền thông 112 3.3 Đánh giá hệ sinh thái hỗ trợ DNXH Việt Nam 115 3.3.1 Đánh giá cấu phần theo tiêu chí đo lường hệ sinh thái .115 3.3.2 Phân tích khó khăn hạn chế hệ sinh thái hỗ trợ DNXH Việt Nam 122 3.3.3 Phân tích hội để phát triển hệ sinh thái hỗ trợ DNXH VN 127 CHƯƠNG 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HỘI VIỆT NAM 132 4.1 Bối cảnh, quan điểm phát triển DNXH hệ sinh thái hỗ trợ DNXH Việt Nam 132 4.2 Giải pháp xây dựng phát triển hệ sinh thái hỗ trợ DNXH Việt Nam .136 4.2.1 Chính sách – pháp lý 136 4.2.2 Hỗ trợ trung gian 141 4.2.3 Hỗ trợ tài 143 4.2.4 Các tổ chức đào tạo nghiên cứu 147 4.2.5 Các tổ chức truyền thông .149 4.3 Một số khuyến nghị phát triển doanh nghiệp hội Việt Nam 153 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 160 PHỤ LỤC .173 PHỤ LỤC .176 iv v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BC CFVG CIC CIEM CP CSIE CSIP CSR DN DNhXH DNXH ĐH KTQD EC GĐĐH GEM GERA HanoiTV HTX NGO NIPTEX NN Oxfam PV SPARK TW VCCI VN : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Hội đồng Anh Trung tâm Pháp-Việt đào tạo Quản lý Cơng ty lợi ích cộng đồng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Chính phủ Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo hội Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng Trách nhiệm hội Doanh nghiệp Doanh nhân hội Doanh nghiệp hội Đại học Kinh tế quốc dân Ủy ban Châu Âu Giám đốc điều hành Giám sát khởi nghiệp kinh doanh toàn cầu Hiệp hội nhà nghiên cứu kinh doanh toàn cầu Đài Phát Truyền hình Hà Nội Hợp tác Tổ chức phi phủ Viện nghiên cứu sáng chế khai thác công nghệ Nhà nước Ủy ban cứu trợ nạn đói Oxford Phỏng vấn Trung tâm Phát triển Doanh nghiệp hội Tia sáng Trung ương Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam Việt Nam v vi DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các vấn đề nghiên cứu DNXH .31 Bảng 1.2 Bảng tổng hợp nội dung, mục đích phương pháp nghiên cứu thực 33 Bảng 2.1 Khung khổ đánh giá hệ sinh thái cho khởi kinh doanh .67 Bảng 2.2 Bảng mơ tả tiêu chí đo lường hệ sinh thái kinh doanh 68 Bảng 2.3 Khung đánh giá hệ sinh thái hỗ trợ DNXH 70 Bảng 2.4 Các tác nhân/chủ thể hệ sinh thái DNXH Anh 75 Bảng 2.5 Tình hình kinh tế-xã hội Ấn Độ .81 Bảng 2.6 Tác động hội DNXH Ấn Độ 81 Bảng 3.1 Nghiên cứu trường hợp Koto 92 Bảng 3.2 Nghiên cứu trường hợp Kym Việt .94 Bảng 3.3 Nghiên cứu trường hợp cấu phần xây dựng sách-pháp lý cho DNXH - CIEM 99 Bảng 3.4 Nghiên cứu trường hợp cấu phần hỗ trợ trung gian - CSIP 103 Bảng 3.5 Nghiên cứu trường hợp cấu phần hỗ trợ tài - Oxfam 106 Bảng 3.6 Nghiên cứu trường hợp cấu phần đào tạo-nghiên cứu - Trường Đại học Kinh tế quốc dân .110 Bảng 3.7 Nghiên cứu trường hợp cấu phần truyền thông - Đài Phát Truyền hình Hà Nội 113 Bảng 3.8 Bảng đánh giá hệ sinh thái hỗ trợ DNXH VN 116 vi vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình Khung phân tích Hình 2.1 Đặc tính lai DNXH 41 Hình 2.2 So sánh mơ hình DNXH phi lợi nhuận, doanh nhân kinh doanh định hướng hội DN kinh doanh truyền thống 46 Hình 2.3 Hệ sinh thái hỗ trợ DNXH 52 Hình 2.4 Hệ sinh thái cho khởi kinh doanh hội sáng tạo hội .53 Hình 2.5 Hệ sinh thái cho sáng tạo hội .54 Hình 2.6 Hệ sinh thái kinh doanh 55 Hình 2.7 Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp hội 56 Hình 2.8 Khung đánh giá hệ sinh thái cho khởi kinh doanh 68 Hình 2.9 Các cấu phần hệ sinh thái hỗ trợ DNXH Anh 75 Hình 3.1 Mơ hình đánh giá hệ sinh thái hỗ trợ DNXH VN .117 vii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các doanh nghiệp ngày quan niệm rằng: “Có bánh mì trước có hoa hồng” nghĩa phải tạo lợi nhuận trước có thứ khác, mục tiêu hàng đầu để doanh nghiệp theo đuổi tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông Khác với doanh nghiệp thông thường, doanh nghiệp hội (DNXH) lại đặt mục tiêu lợi ích chung cộng đồng làm kim nam cho hoạt động Đó lí để DNXH đời ngày phát triển khắp châu lục Xuất phát từ nhu cầu thực tế cấp thiết đòi hỏi phải có mơ hình tổ chức sử dụng hoạt động kinh doanh nhằm tạo giá trị hội, phục vụ lợi ích cộng đồng, DNXH trở thành cơng cụ hữu hiệu mang tính tồn cầu Vì thế, ngày DNXH xu tất yếu dần lan tỏa ảnh hưởng sâu rộng khiến Chính phủ nước phải quan tâm tạo dựng cho vị quan trọng kinh tế - hội quốc gia Giữa giới biến động với nhiều vấn đề hội tình trạng đói nghèo, bệnh tật, thất nghiệp, nhiễm mơi trường, an toàn thực phẩm, người khuyết tật, dân tộc thiểu số,…thì mơ hình DNXH coi giải pháp cho phát triển bền vững Việc giải vấn đề hội vốn trách nhiệm Chính phủ với ưu tổ chức khơng lợi nhuận mà theo đuổi mục tiêu cộng đồng, DNXH giúp giảm bớt gánh nặng cho Nhà nước trở thành đối tác hiệu để thực mục tiêu phát triển hội môi trường Trong bối cảnh hội đại, người ngày theo đuổi lối sống vị kỷ, vô cảm máy, tập trung vào lợi ích cá nhân ngắn hạn, văn hóa bị mài mòn, giá trị nhân nhân bị hạ bệ,…khiến cho kinh tế bị lũng đoạn, hội lệch lạc Vì vấn đề trách nhiệm hội, văn hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, cạnh tranh lành mạnh, thương mại công tôn vinh trở thành giá trị tảng cho phát triển doanh nghiệp quốc gia Một lần nữa, DNXH khẳng định vai trò quan trọng phát huy giá trị tốt đẹp kinh doanh Với quan điểm cho Nhà nước cần tinh giản nhỏ gọn chuyển bớt chức cung cấp phúc lợi hội cho tổ chức đứng khu vực công doanh nghiệp tư nhân, mơ hình DNXH nhanh chóng thu hút quan tâm Chính phủ, nhà hoạch định sách, nhà quản lý, nhà giáo dục, giới nghiên cứu, truyền thông,…Đặc biệt, điều có ý nghĩa bối cảnh Việt Nam nước chưa hồn tồn khỏi tình trạng đói nghèo với mức thu nhập trung bình thấp, hậu chiến tranh dai dẳng kéo theo nhiều vấn đề môi trường hội bộc lộ trình tăng trưởng kinh tế Bên cạnh đó, VN phải đối mặt với nhiều thách thức khác như: tái cấu kinh tế, trì mức tăng trưởng bền vững, nguồn lực hạn hẹp, văn pháp lý chưa rõ ràng, nhận thức non Trong bối cảnh nhiều khó khăn thách thức vậy, để phát triển nhân rộng mô hình DNXH, cần phải có hệ sinh thái hỗ trợ DNXH thiết lập vận hành cách động, tích cực tồn diện Có vậy, ý tưởng sáng tạo hội, kinh doanh hội ươm mầm sinh sơi phát triển môi trường thuận lợi phát huy hiệu Tuy vậy, Việt Nam (VN), hệ sinh thái hỗ trợ DNXH bắt đầu hình thành với số cấu phần cốt lõi Phát triển mơ hình DNXH đất nước có tảng tương đối thấp nhiều mặt nước ta hành trình gian nan phức tạp Từ vấn đề lý thuyết thực tiễn nước ta hạn chế nhiều mặt Những năm gần đây, số quan/tổ chức nhà nước tư nhân tham gia vào hệ sinh thái DNXH có hoạt động thiết thực nhằm mở đường tạo đà cho DNXH phát triển Các cấu phần hệ sinh thái bước đầu tạo kết định vấp phải nhiều khó khăn thách thức, bộc lộ nhiều hạn chế bất cập Điều ngăn cản trình thúc đẩy DNXH phát triển làm chậm tiến trình lan tỏa nhân rộng mơ hình DNXH khắp nước Cho đến nay, chưa có khái niệm cụ thể rõ ràng DNXH hệ sinh thái cho DNXH, hoạt động truyền thông lẻ tẻ rải rác, chưa tạo nên hiệu ứng tích cực từ phía công chúng đối tượng liên quan Bên cạnh đó, nhà đầu tư hội kén chọn DNXH để đầu tư Các hoạt động tư vấn, nâng cao lực trợ giúp trung gian dừng lại không gian đối tượng hạn hẹp, tần suất số lượng dẫn đến mức độ tác động chưa mạnh mẽ Đặc biệt, tham gia quan nhà nước vào việc xây dựng thi hành chế sách cho DNXH bắt đầu có bước hướng, nhiên chưa thực tạo động lực khuyến khích DNXH phát triển DNXH xuất Luật DN 2014, ... doanh nghiệp xã hội toàn cầu .47 2.2 Cơ sở lý thuyết hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội .50 2.2.1 Hệ sinh thái hỗ trợ DNXH khái niệm liên quan 50 2.2.2 Các cấu phần hệ sinh thái hỗ trợ. .. thái cho sáng tạo xã hội .54 Hình 2.6 Hệ sinh thái kinh doanh 55 Hình 2.7 Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội 56 Hình 2.8 Khung đánh giá hệ sinh thái cho khởi kinh doanh. .. kinh doanh định hướng xã hội DN kinh doanh truyền thống 46 Hình 2.3 Hệ sinh thái hỗ trợ DNXH 52 Hình 2.4 Hệ sinh thái cho khởi kinh doanh xã hội sáng tạo xã hội .53 Hình 2.5 Hệ sinh
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay