Facebook Sự tham gia vào không gian số và ảnh hưởng của nó đến lối sống thanh niên hiện nay (Luận án tiến sĩ)

180 24 0
  • Loading ...
1/180 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 07:05

Facebook Sự tham gia vào không gian số và ảnh hưởng của nó đến lối sống thanh niên hiện nay (Luận án tiến sĩ)Facebook Sự tham gia vào không gian số và ảnh hưởng của nó đến lối sống thanh niên hiện nay (Luận án tiến sĩ)Facebook Sự tham gia vào không gian số và ảnh hưởng của nó đến lối sống thanh niên hiện nay (Luận án tiến sĩ)Facebook Sự tham gia vào không gian số và ảnh hưởng của nó đến lối sống thanh niên hiện nay (Luận án tiến sĩ)Facebook Sự tham gia vào không gian số và ảnh hưởng của nó đến lối sống thanh niên hiện nay (Luận án tiến sĩ)Facebook Sự tham gia vào không gian số và ảnh hưởng của nó đến lối sống thanh niên hiện nay (Luận án tiến sĩ)Facebook Sự tham gia vào không gian số và ảnh hưởng của nó đến lối sống thanh niên hiện nay (Luận án tiến sĩ)Facebook Sự tham gia vào không gian số và ảnh hưởng của nó đến lối sống thanh niên hiện nay (Luận án tiến sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ KIM ANH FACEBOOK: SỰ THAM GIA VÀO KHÔNG GIAN SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẾN LỐI SỐNG THANH NIÊN HIỆN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC Hà Nội - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ KIM ANH FACEBOOK: SỰ THAM GIA VÀO KHƠNG GIAN SỐ ẢNH HƯỞNG CỦAĐẾN LỐI SỐNG THANH NIÊN HIỆN NAY Ngành: Xã hội học Mã số: 31 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Quý Thanh Hà Nội - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu luận án trung thực Những kết luận nêu luận án chưa cơng bố cơng trình khoa học khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN Lê Kim Anh MỤC LỤC MỞ ĐẦU NỘI DUNG 13 Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 13 1.1 Nhóm nghiên cứu tham gia người sử dụng vào trang mạng xã hội 13 1.2 Nhóm nghiên cứu ảnh hưởng trang mạng xã hội đến lối sống niên 23 1.3 Một số vấn đề Luận án tập trung nghiên cứu 35 Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN SỞ THỰC TIỄN 38 2.1 Cơ sở lý luận 38 2.1.1 Hệ thống khái niệm 38 2.1.2 Vận dụng lý thuyết 45 2.2 Cơ sở thực tiễn 54 2.2.1 Một số đặc điểm khách thể 54 2.2.2 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 56 Chương 3: SỰ THAM GIA CỦA THANH NIÊN VÀO TRANG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK (KHÔNG GIAN SỐ) 58 3.1 Tần suất thời lượng lần truy cập trang mạng xã hội Facebook 59 3.2 Mục đích truy cập trang mạng xã hội Facebook 65 3.3 Đối tượng tương tác trang mạng xã hội niên 68 3.4 Đánh giá chung niên tham gia trang mạng xã hội Facebook 73 Chương 4: ẢNH HƯỞNG CỦA SỰ THAM GIA VÀO TRANG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK (KHÔNG GIAN SỐ) ĐẾN LỐI SỐNG THANH NIÊN 80 4.1 Ảnh hưởng trang mạng xã hội Facebook tới hoạt động học tập niên 80 4.2 Ảnh hưởng trang mạng xã hội Facebook tới hoạt động giải trí niên 100 4.3 Ảnh hưởng trang mạng xã hội Facebook tới định hướng giá trị niên 119 KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ 148 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG TRONG LUẬN ÁN Bảng 3.1: Tương quan yếu tố giới tính thời lượng truy cập mạng xã hội (%) 64 Bảng 3.2: Tương quan giới tính bạn thường xuyên trao đổi trang mạng xã hội niên (%) .72 Bảng 3.3: Vị trí trang mạng xã hội Facebook sống (%) 74 Bảng 4.1: Kết tính tốn hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố đo lường hoạt động học tập niên 82 Bảng 4.2: Kết phân tích hồi quy (tuân thủ giấc) 84 Bảng ước lượng hệ số Coefficientsa 84 Bảng 4.3: Kết phân tích hồi quy (ý thức tập trung) 89 Bảng ước lượng hệ số Coefficientsa 89 Bảng 4.4: Kết phân tích hồi quy (việc ghi chép) 93 Bảng ước lượng hệ số Coefficientsa 93 Bảng 4.5: Kết phân tích hồi quy (hoạt động thảo luận lớp) 97 Bảng ước lượng hệ số Coefficientsa 97 Bảng 4.6: Kết tính tốn hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố đo lường hoạt động giải trí niên 102 Bảng 4.7: Kết phân tích hồi quy (xem Tivi, nghe nhạc người thân) .104 Bảng ước lượng hệ số Coefficientsa 104 Bảng 4.8: Kết phân tích hồi quy (đi thăm họ hàng, người thân) 108 Bảng ước lượng hệ số Coefficientsa 108 Bảng 4.9: Kết phân tích hồi quy (tham gia hoạt động thể dục) .112 Bảng ước lượng hệ số Coefficientsa 112 Bảng 4.10: Kết phân tích hồi quy (ng rượu, bia, chơi đánh bài) 116 Bảng ước lượng hệ số Coefficientsa 116 Bảng 4.11: Kết tính tốn hệ số Cronbach’s Alpha nhân tố đo lường định hướng giá trị niên 123 Bảng 4.12: Kết phân tích hồi quy (định hướng giá trị trinh tiết quan hệ tình dục trước hôn nhân) 126 Bảng ước lượng hệ số Coefficientsa 126 Bảng 4.13: Kết phân tích hồi quy (xây dựng gia đình) 130 Bảng ước lượng hệ số Coefficientsa 130 Bảng 4.14: Kết phân tích hồi quy (con cái) 134 Bảng ước lượng hệ số Coefficientsa 134 Bảng 4.15: Kết phân tích hồi quy (quyền lực) 138 Bảng ước lượng hệ số Coefficientsa 138 Bảng 4.16: Kết phân tích hồi quy (hoạt động xã hội) 142 Bảng ước lượng hệ số Coefficientsa 142 DANH MỤC CÁC HỘP TRONG LUẬN ÁN Hộp 1: Truy cập Facebook việc học tập niên 64 Hộp 2: Mục đích truy cập Facebook niên .67 Hộp 3: Đánh giá tích cực Facebook niên .75 Hộp 4: Đánh giá tiêu cực Facebook niên .76 Hộp 5: Ý kiến niên tương tác bạn học với việc tuân thủ giấc học tập 87 Hộp 6: Ý kiến niên tương tác bạn học với ý thức tập trung học tập 92 Hộp 7: Ý kiến niên mục đích truy cập trang mạng với hoạt động thể dục thể thao 115 Hộp 8: Ý kiến niên việc truy cập Facebook với việc có 137 DANH MỤC BIỂU ĐỒ TRONG LUẬN ÁN Biểu đồ 3.1: Tần suất truy cập trang mạng xã hội Facebook (%) .61 Biểu đồ 3.2: Thời lượng truy cập trang mạng xã hội niên (%) 63 Biểu đồ 3.3: Mục đích sử dụng mạng xã hội Facebook (%) .66 Biểu đồ 3.4: Đối tượng niên tương tác trang mạng (%) 71 Biểu đồ 3.5: Đánh giá việc sử dụng mạng xã hội Facebook (%) 75 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thế giới ngày giới công nghệ, giới điện tử Ở nơi đó, người tận hưởng điều tuyệt vời từ công nghệ đại Sự xuất đầu máy kỹ thuật số, điện thoại, máy tính, máy ảnh… tạo khơng gian mà hệ trước tưởng tượng Trong không gian số ấy, xuất Internet tạo bước ngoặt mang tính quan trọng Sự kết nối vượt lên mặt thời gian không gian Với loại như: Email (thư điện tử), E-book (sách điện tử), Elearning (học qua mạng), E-business (thương mại điện tử), E-marketing (tiếp thị điện tử)… dẫn đến nhiều thay đổi tương giao hoạt động xã hội Nhờ có mạng Internet, có nhiều trang mạng xã hội đời Thanh niên nhóm đối tượng sử dụng nhiều trang mạng xã hội Mạng xã hội trở thành xu hướng thiếu niên Với đặc thù trẻ tuổi, có tri thức, có tính động nên niên đối tượng dễ dàng việc tiếp cận tiếp nhận (trong có tốt xấu) Vì vậy, việc trở thành cơng dân mạng làm thay đổi hoạt động giao tiếp, số quan niệm họ giá trị sống hàng ngày qua cách họ tiếp cận đối xử với mối quan hệ Hiện nay, việc tham gia vào trang mạng xã hội ngày nhiều Số lượng người truy cập đăng ký thành viên trang mạng xã hội ngày tăng Trang mạng xã hội ngày phát triển rộng khắp chứng tỏ sức thu hút vai trò mặt đời sống xã hội như: thương mại, học tập, giải trí Nhờ hệ thống mở trang mạng xã hội, người dùng tự kết bạn với bạn mình, người quen, bạn bạn mình, chí với người không quen biết Khả truyền tin giúp thông tin cập nhật cá nhân lan truyền thành cấp số nhân diện hẹp diện rộng cho người cộng đồng mạng xã hội biết Trang mạng xã hội giúp người dùng giữ liên lạc với bạn bè xuyên thời gian khơng gian Chỉ với smart phone, Ipod, Ipad có 3G, người dùng biết bạn bè làm gì, đâu thơng qua cập nhật họ Tính chất "ở bây giờ" khiến thơng tin mạng xã hội hẳn phương tiện truyền thông khác, phần đáp ứng nhu cầu chia sẻ thể người dùng Hiện nay, có nhiều trang mạng xã hội như: Facebook, Twitter, My space, Link… trang mạng xã hội phổ biến nhiều cư dân mạng tham gia vào Dường trải nghiệm hoạt động, suy nghĩ sống bạn bè trở nên sống động dù môi trường ảo làm cho trang mạng xã hội trở nên gần gũi, nhóm niên - giới trẻ đầy động Có thể nói trang mạng xã hội Facebook trang mạng nhiều người sử dụng giới năm gần đây, trang mạng xã hội Facebook trở thành tượng xã hội điển hình, thể nhu cầu giao tiếp xã hội giải trí cao tạo người cộng đồng xã hội bao gồm người quen biết không quen biết, đa dạng môi trường xã hội Facebook, tự việc trao đổi thơng tin, tâm tư tình cảm yếu tố công việc, kinh tế đưa vào Facebook để trao đổi Nhìn chung, Facebook dần trở thành công cụ xã hội thiếu nhiều người, đặc biệt niên Song với tượng xã hội có tính hai mặt: tích cực tiêu cực, vấn đề đặt chủ thể sử dụng công cụ Facebook tác động ngược trở lại người, xã hội Bởi vậy, nghiên cứu tham gia vào trang mạng xã hội tác động từ việc tham gia trở thành vấn đề quan tâm ... VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI LÊ KIM ANH FACEBOOK: SỰ THAM GIA VÀO KHÔNG GIAN SỐ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN LỐI SỐNG THANH NIÊN HIỆN NAY Ngành: Xã hội học Mã số: 31 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC Người hướng... tiễn để tiến hành nghiên cứu tham gia niên vào trang mạng xã hội Facebook ảnh hưởng tham gia vào trang mạng xã hội Facebook đến lối sống niên Làm rõ khái niệm liên quan: không gian số, tham gia, ... hội nói chung trang mạng xã hội Facebook nói riêng, lối sống niên có thay đổi thay đổi nào? Xuất phát từ lí đó, tác giả lựa chọn đề tài: Facebook: Sự tham gia vào không gian số ảnh hưởng đến lối
- Xem thêm -

Xem thêm: Facebook Sự tham gia vào không gian số và ảnh hưởng của nó đến lối sống thanh niên hiện nay (Luận án tiến sĩ), Facebook Sự tham gia vào không gian số và ảnh hưởng của nó đến lối sống thanh niên hiện nay (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay