Thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở từ thực tiễn các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Luận án tiến sĩ)

188 7 0
  • Loading ...
1/188 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 06:45

Thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở từ thực tiễn các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Luận án tiến sĩ)Thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở từ thực tiễn các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Luận án tiến sĩ)Thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở từ thực tiễn các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Luận án tiến sĩ)Thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở từ thực tiễn các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Luận án tiến sĩ)Thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở từ thực tiễn các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Luận án tiến sĩ)Thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở từ thực tiễn các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Luận án tiến sĩ)Thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở từ thực tiễn các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Luận án tiến sĩ)Thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở từ thực tiễn các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Luận án tiến sĩ)Thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở từ thực tiễn các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Luận án tiến sĩ)Thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở từ thực tiễn các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Luận án tiến sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN PHI LONG THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HOÀ GIẢI CƠ SỞ TỪ THỰC TIỄN CÁC TỈNH THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG Chuyên ngành: Luật Hiến pháp Luật Hành Mã số: 38 01 02 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Minh Đoan HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình khác TÁC GIẢ LUẬN ÁN NGUYỄN PHI LONG BẢNG VIẾT TẮT - HGCS: Hoà giải sở - THPL: Thực pháp luật - UBND: Uỷ ban nhân dân - HĐND: Hội đồng nhân dân - MTTQ: Mặt trận Tổ quốc - ĐBSH: Đồng Sông Hồng MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ ĐỀ TÀI 1.1 Tình hình nghiên cứu hồ giải sở, pháp luật hoà giải sở 1.2 Tình hình nghiên cứu thực pháp luật, thực pháp luật hoà giải sở 17 1.3 Tình hình nghiên cứu thực pháp luật hoà giải sở tỉnh thuộc vùng đồng sông Hồng 22 1.4 Đánh giá tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 24 1.5 Giả thuyết câu hỏi nghiên cứu 26 Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HÒA GIẢI CƠ SỞ 30 2.1 Hòa giải sở pháp luật hòa giải sở 30 2.2 Khái niệm, vai trò, nội dung, hình thức, chủ thể thực pháp luật hoà giải sở 45 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực pháp luật hòa giải sở 64 Chương 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 70 3.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực pháp luật hòa giải sở tỉnh thuộc vùng đồng Sông Hồng 70 3.2 Tình hình thực pháp luật hòa giải sở tỉnh thuộc vùng đồng Sông Hồng năm qua 78 3.3 Đánh giá chung: 102 Chương 4: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN CÁC TỈNH THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 120 4.1 Quan điểm bảo đảm thực pháp luật hòa giải sở 120 4.2 Giải pháp bảo đảm thực pháp luật hòa giải sở 127 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 151 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Hòa giải truyền thống, đạo lý tốt đẹp dân tộc Việt Nam Cơng tác HGCS góp phần giữ ổn định trật tự xã hội, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, tình đồn kết, tương thân tương cộng đồng, tập thể, hàn gắn, vun đắp hòa thuận, hạnh phúc cho gia đình Nhiều vụ việc mâu thuẫn hàng xóm, láng giềng, người thân gia đình, dòng họ nhờ kịp thời can thiệp, dàn xếp cán hòa giải mà giải tỏa xúc, giữ "tình làng, nghĩa xóm" bình n mái ấm gia đình Hơn việc thực tốt cơng tác HGCS có tác dụng tích cực việc xây dựng xã hội bình n, giàu mạnh, tăng cường tình đồn kết nhân dân phát huy khối đại đoàn kết tồn dân, góp phần thực cơng xây dựng nông thôn nước ta HGCS thể tính dân chủ giải tranh chấp; thơng qua HGCS, nhân dân thể quyền làm chủ Với phương châm giải "thấu tình, đạt lý", HGCS kết hợp nhuần nhuyễn lý tình, đạo đức pháp luật, phương thức thể dân chủ thể tư tưởng "lấy dân làm gốc" Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: "Xét xử tốt, xét xử tốt hơn" Lời dạy Người cho thấy cơng tác HGCS có vai trò vơ quan trọng đời sống xã hội Hòa giải giúp bên có tranh chấp tìm hướng giải tích cực, biến vấn đề phức tạp thành đơn giản, sở thỏa thuận, tự nguyện với tinh thần "chín bỏ làm mười", nhằm hướng tới đồn kết gắn bó bền vững, lâu dài cộng đồng dân cư toàn xã hội Trong năm qua, Đảng Nhà nước ta quan tâm đến cơng tác hồ giải Nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tám (khóa VII) rõ: "Coi trọng vai trò hòa giải quyền kết hợp với Mặt trận Tổ quốc đoàn thể sở" Hiến pháp năm 1980, điều 128, Hiến pháp 1992, Điều 127, chương X, phần Toà án nhân dân quy định: "Ở sở, thành lập tổ chức thích hợp nhân dân để giải việc vi phạm pháp luật tranh chấp nhỏ nhân dân theo quy định pháp luật" Cụ thể hoá Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001), sở tổng kết 15 năm thực Pháp lệnh Tổ chức hoạt động hoà giải sở năm 1998, ngày 20/6/2013, Quốc hội thơng qua Luật Hồ giải sở Đây kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển chế định hoà giải sở, mặt vừa đáp đáp ứng yêu cầu điều chỉnh quan hệ xã hội phát sinh điều kiện mới, chứng minh tồn cần thiết hoà giải sở đời sống xã hội, mặt vừa thể bắt nhịp với xu thế giới hoà giải quan tâm nghiên cứu tổ chức thực phương thức hữu hiệu giải tranh chấp án Phương thức giải tranh chấp, mâu thuẫn xung đột xã hội thơng qua đường hồ giải có chiều hướng trở thành xu thời đại Nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác HGCS, Đảng Nhà nước ban hành nhiều sách, pháp luật lĩnh vực Tuy nhiên, pháp luật ban hành mà khơng thực thi sống vai trò, ý nghĩa khơng phát huy Do đó, việc THPL HGCS có ý nghĩa quan trọng việc xác lập tạo dựng đồng thuận xã hội thông qua việc giải tranh chấp, xích mích nhân dân Nghiên cứu THPL HGCS yêu cầu cần thiết, kết nghiên cứu nội dung tham vấn cho qua tư pháp quan hành cấp việc tổ chức THPL HGCS, qua khẳng định THPL HGCS biện pháp quan trọng góp phần trì, đảm bảo giá trị HGCS đời sống xã hội Là vùng đất rộng lớn nằm quanh khu vực hạ lưu sơng Hồng thuộc miền Bắc Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trị, kinh tế, văn hoá xã hội nước, tỉnh thuộc vùng vùng đồng sông Hồng bao gồm 11 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương [109] Đây vùng đất có lịch sử lâu đời người Việt, nơi khai sinh vương triều Đại Việt, đồng thời nơi hình thành văn hóa, văn minh Việt từ buổi ban đầu vùng văn hóa bảo lưu nhiều giá trị truyền thống Các tỉnh thuộc vùng ĐBSH nỗ lực đẩy mạnh giải pháp để thực tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phấn đấu mục tiêu "thực địa bàn tiên phong nước thực “đột phá chiến lược”, tái cấu trúc kinh tế, đổi thành cơng mơ hình tăng trưởng, trở thành đầu tàu nước phát triển kinh tế, đảm đương vai trò to lớn nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước góp phần nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế; bảo đảm gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững trận quốc phòng tồn dân, an ninh nhân dân trật tự an toàn xã hội"[109] Một giải pháp tạo ổn định tình hình an ninh, trị, trật tự an tồn xã hội để làm sở phát triển kinh tế - xã hội Đẩy mạnh thực thiết chế dân chủ sở tập trung vào hoạt động tăng cường đồng thuận xã hội yêu cầu cần thiết HGCS giải pháp để thực điều Trong năm qua, tỉnh thuộc vùng ĐBSH quan tâm, đẩy mạnh THPL HGCS HGCS cấp uỷ Đảng quan tâm đạo, MTTQ, quyền đồn thể trị, xã hội nỗ lực thực Quá trình tổ chức THPL HGCS tỉnh thuộc vùng ĐBSH cho thấy nơi làm tốt tình hình an ninh, trật tự giữ vững, tạo đà cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân Ngược lại, nơi coi nhẹ cơng tác hòa giải, tình hình mâu thuẫn, tranh chấp có chiều hướng tăng, dẫn đến trật tự, trị an xã hội Thông thường, mâu thuẫn, va chạm sống, lúc đầu đơn giản, không quan tâm giải kịp thời nhanh chóng trở thành phức tạp, chí ngun nhân xuất "điểm nóng" tranh chấp, khiếu kiện, trở thành nguyên nhân vi phạm nghiêm trọng pháp luật hình Có thể thấy rằng, pháp luật HGCS ban hành, triển khai thực đạt kết định, song bên cạnh tồn tồn tại, hạn chế dẫn tới hiệu thực chưa cao, Để Luật Hồ giải sở thực vào sống (thúc đẩy tham gia toàn xã hội, bảo đảm tính linh hoạt, mềm dẻo, giải kịp thời mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ nhân dân sở, tiết kiệm thời gian, kinh phí cho nhà nước nhân dân, ) cần có nghiên cứu sâu để tổng kết nhân rộng mơ hình THPL có hiệu thực tiễn Cho đến nay, phạm vi tư liệu công bố chưa có cơng trình nghiên cứu độc lập "Thực pháp luật hoà giải sở từ thực tiễn tỉnh thuộc vùng đồng Sông Hồng" Do vậy, Đề tài lựa chọn với mục đích nghiên cứu đầy đủ, thấu đáo góc độ lý luận thực tiễn việc THPLvề HGCS tỉnh thuộc vùng ĐBSH nhằm đánh giá kết đạt được, tồn hạn chế nguyên nhân, qua đề xuất giải pháp nâng cao nâng cao hiệu THPL hòa giải phạm vi nước, góp phần thực dân chủ hóa mặt đời sống xã hội, trì, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng phát triển đất nước thực giàu đẹp, dân chủ, văn minh Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở nghiên cứu vấn đề lý luận THPL HGCS, đánh giá thực trạng hoạt động THPL HGCS tỉnh thuộc vùng ĐBSH, Luận án đề xuất giải pháp bảo đảm THPL HGCS nước ta điều kiện 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Để đạt mục đích trên, luận án đề nhiệm vụ cụ thể sau: - Đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án - Làm rõ vấn đề lý luận THPL HGCS tỉnh thuộc vùng ĐBSH - Đánh giá thực trạng việc THPL HGCS tỉnh thuộc vùng ĐBSH; kết quả, hạn chế, vướng mắc nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến THPL HGCS - Đề xuất giải pháp bảo đảm THPL HGCS phạm vi nước Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án 3.1 Về đối tượng nghiên cứu Trên sở nhiệm vụ nghiên cứu, luận án xác định đối tượng nghiên cứu việc THPL yếu tố ảnh hưởng đến THPL HGCS phạm vi tỉnh thuộc vùng ĐBSH, bao gồm: + Các quy định pháp luật HGCS, văn hướng dẫn thực pháp luật HGCS trung ương tỉnh thuộc vùng ĐBSH + Nội dung/thực tiễn THPL HGCS tỉnh thuộc vùng ĐBSH 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Về không gian nghiên cứu: Luận án tiến hành nghiên cứu THPL HGCS tỉnh thuộc vùng ĐBSH (11 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gồm Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Ninh Bình) - Về thời gian nghiên cứu: Từ năm 2009 - 2017 Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận - Luận án thực sở phương pháp luận chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử Trong nguyên lý mối liên hệ phổ biến vận dụng để nghiên cứu chi phối điều kiện kinh tế-xã hội với chế định hòa giải sở thực pháp luật hòa giải sở; mối liên hệ thực pháp luật hòa giải với việc thực quy tắc xã hội khác chuẩn mực đạo đức, hương ước, luật tục, giáo lý Nguyên lý về phát triển vận dụng để làm rõ trình phát triển chế định hòa giải sở trước sau thời kỳ đổi mới, thay đổi nhận thức xã hội vai trò thực pháp luật hòa giải sở q trình giải mâu thuẫn, tranh chấp nhân dân Bên cạnh đó, quy luật mâu thuẫn đấu tranh mặt đối lập vận dụng để xem xét, đánh giá kết thực quy định pháp luật giải mâu thuẫn, tranh chấp theo hướng ôn hòa, bền vững, khơng có bên thắng bên thua Một số phạm trù nguyên nhân kết quả, khả thực, nội dung hình thức, chung riêng vận dụng xem xét, đánh giá thực tiễn THPL HGCS với đặc thù ĐBSH Luận án vận dụng lý thuyết sau: + Lý thuyết dân chủ quyền người xã hội đại + Lý thuyết vai trò thiết chế xã hội + Lý thuyết nhà nước pháp quyền + Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam HGCS dân chủ sở 4.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể Các phương pháp nghiên cứu cụ thể tác giả sử dụng trình nghiên cứu: - Phương pháp lịch sử: Xem xét trình hình thành phát triển chế định hoà giải lịch sử ĐBSH mối liên hệ với tượng văn hoá khác xã hội đương đại (Sử dụng Chương 2: Những vấn đề lý luận thực pháp luật hồ giải sở) - Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu, so sánh: + Phân tích vấn đề lý luận HGCS; THPL HGCS + Tổng hợp nghiên cứu có liên quan ... ĐIỂM, GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÒA GIẢI CƠ SỞ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY TỪ THỰC TIỄN CÁC TỈNH THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 120 4.1 Quan điểm bảo đảm thực pháp luật hòa giải sở. .. 45 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến thực pháp luật hòa giải sở 64 Chương 3: THỰC TIỄN THỰC HIỆN PHÁP LUẬT HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN CÁC TỈNH THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG 70 3.1 Các yếu... hưởng đến việc thực pháp luật hòa giải sở tỉnh thuộc vùng đồng Sông Hồng 70 3.2 Tình hình thực pháp luật hòa giải sở tỉnh thuộc vùng đồng Sông Hồng năm qua 78 3.3 Đánh giá chung:
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở từ thực tiễn các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Luận án tiến sĩ), Thực hiện pháp luật về hòa giải cơ sở từ thực tiễn các tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Hồng (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay