Tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

177 23 0
  • Loading ...
1/177 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 06:42

Tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)Tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐÀO MẠNH NINH TÁI CẤU TRÚC KHU VỰC CÔNG TYHÀN QUỐC BÀI HỌC KINH NGHIỆM ĐỐI VỚI VIỆT NAM Ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 9.31.01.06 LUẬN ÁN TIẾNKINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS Ngô Xuân Bình TS Võ Hải Thanh HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án tiến sỹ "Tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc học kinh nghiệm Việt Nam" cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng tơi Số liệu luận án có nguồn gốc rõ ràng đáng tin cậy Kết nghiên cứu luận án trung thực chưa cơng bố tồn nội dung cơng trình nghiên cứu khác Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Đào Mạnh Ninh i LỜI CẢM ƠN Luận án nghiên cứu sinh thực hoàn thành Học viện Khoa học xã hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban Lãnh đạo, phòng, ban chức Học viện Khoa học xã hội, Thầy, Cô, cán Khoa Quốc tế học tạo điều kiện giúp đỡ Đặc biệt xin chân thành cảm ơn PGS TS Ngơ Xn Bình TS Võ Hải Thanh, trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ với dẫn khoa học q giá suốt q trình triển khai, nghiên cứu hoàn thành luận án Xin chân thành cảm ơn Thầy, Cô, nhà khoa học trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức khoa học cho nghiên cứu sinh suốt trình học tập nghiên cứu Xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới viện, trung tâm nghiên cứu kinh tế, nghiên cứu Hàn Quốc tạo điều kiện thuận lợi giúp nghiên cứu sinh điều tra, khảo sát thu thập tài liệu nghiên cứu cần thiết cho luận án Xin trân trọng cảm ơn! ii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ TÁI CẤU TRÚC KHU VỰC CÔNG TYHÀN QUỐC 1.1 Tình hình nghiên cứu 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nước 15 1.2 Đánh giá t tình hình nghiên cứu nh ng n t a cho tài u n án c n t ung nghiên cứu 26 1.2.1 Những đánh giá tổng quan tình hình nghiên cứu 26 1.2.2 Những vấn đề nghiên cứu kế thừa luận án 29 1.2.3 Những vấn đề cần nghiên cứu sâu khuôn khổ luận án 29 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ TÁI CẤU TRÚC KHU VỰC CÔNG TYHÀN QUỐC 31 2.1 C s u n tái c u t c hu c c ng t 31 2.1.1 ông ty khu vực công ty 31 2.1.2 Tái cấu trúc khu vực công ty 34 2.2 C s th c ti n tái c u t c hu c c ng t Hàn Quốc 48 2.2.1 Nguyên nhân khủng hoảng khu vực cơng ty Hàn Quốc khủng hoảng tài châu Á năm 1997 48 2.2.2 Hậu khủng hoảng khu vực công ty Hàn Quốc yêu cầu đặt tái cấu trúc 57 CHƯƠNG TÁI CẤU TRÚC KHU VỰC CÔNG TYHÀN QUỐC SAU KH NG HOẢNG TÀI CH NH CH U Á N M 199 63 3.1 M c tiêu ngu ên t c quan i h ng há tiế c n tái c u t c hu c c ng t Hàn Quốc 63 3.1.1 c tiêu nguyên t c tái cấu trúc khu vực công ty 63 3.1.2 Quan điểm hương há tiế cận tái cấu trúc khu vực công ty 65 iii 3.2 Th c t ạng tái c u t c hu c c ng t Hàn Quốc 70 3.2.1 Tái cấu trúc hệ thống tài khu vực công ty 70 3.2.2 Tái cấu trúc hệ thống quản tr oanh nghiệ khu vực công ty 78 3.2.3 Tái cấu trúc ngành nghề, l nh vực cha bol hàng đầu ig al 85 3.2.4 Tái cấu trúc thơng qua sách h trợ tài 90 3.2 Tái cấu trúc thơng qua sách tư nhân hoá cải cách chế quản l hính hủ s 93 3.2 ánh giá chung trình tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc 100 CHƯƠNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM T QUÁ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC KHU VỰC CÔNG TYHÀN QUỐC MỘT SỐ HÀM Ý CH NH SÁCH CHO VIỆT NAM 106 4.1 Bài học inh nghiệ từ t ình tái c u t c hu c c ng t Hàn Quốc 106 4.1.1 Những học thành công 106 4.1.2 Những học chưa thành công 111 4.2 Tái c u t c hu c oanh nghiệ Nhà n c Việt Na th i gian qua 113 4.2.1 Quá trình thực tái cấu trúc khu vực NNN Việt Nam 113 4.2.2 ánh giá kết thực trình tái cấu trúc NNN Việt Nam thời gian qua 119 4.3 Hàm ý sách ối i q t ình tái c u t c oanh nghiệ Nhà n c Việt Na th i gian t i 129 4.3.1 c tiêu, quan điểm trình tái cấu trúc khu vực NNN Việt Nam thời gian tới 129 4.3.2 ột số hàm sách Việt Nam trình tái cấu trúc khu vực NNN thời gian tới 132 KẾT LUẬN 140 ANH M C C NG T NH KHOA HỌC C A T C GI ĐÃ C NG B LI N QUAN ĐẾN LUẬN N 143 TÀI LIỆU THAM KH O 144 PH L C iv DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết t t ADB AMC Tiếng Anh Tiếng Việt : Ngân Ngân hàng phát triển Châu : Asian Development Bank Á : Công ty quản lý tài sản Quốc gia : Asset Management Company CNH, HĐH : Cơng nghiệp hóa, đại hóa CFS : Báo cáo tài hợp CRCC : : Asset Management Company y ban điều phối tái cấu trúc : Committee Restructuring doanh nghiệp Hàn Quốc CRPA : Industrialization, Modernization Coordinating Company : Đạo luật xúc tiến tái cấu doanh : Company Restructuring nghiệp Hàn Quốc Promotion Act DNNN : Công ty trách nhiệm hữu hạn mua : Debt Asset Trading Company bán nợ oanh nghiệp Nhà nước State-Owned Enterprise (SOE) IBRD : Ngân hàng quốc tế tái thiết : International Bank for DATC phát triển Reconstruction Development IMF : Quĩ tiền tệ giới KAMCO : Công ty quản lý tài sản nợ thuộc : Korean Asset Management : International Monetary Fund Ngân hàng phát triển Hàn Quốc Corporation KDB : Ngân hàng phát triển Hàn Quốc KDI : Viện nghiên cứu phát triển Hàn : Korea Development Institute : Korea Development Bank Quốc WON : Won Hàn Quốc : Korea Won v M&A : Mua bán sáp nhập : Mergers and Acquisitions MOU : Biên ghi nhớ : Memorandum of Understanding TCTKVCT : Tái cấu trúc khu vực công ty : Restructure the company area TNHH : Trách nhiệm hữu hạn : Limited Liability SME : FSS : Cơ quan giám sát tài : Financial Supervisory Service WB : Ngân hàng giới : World Bank oanh nghiệp vừa nhỏ vi : Small and Medium Enterprises DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Top 30 Chaebols tỷ lệ nợ /vốn chủ sở hữu tỷ lệ lợi nhuận tổng tài sản 52 Bảng 2.2: Số vụ án thời hạn giải thủ tục phá sản 56 Bảng 2.3: Sáu tập đoàn bị phá sản số 30 Chaebols lớn 59 Bảng 2.4: Tỷ lệ nợ xấu công ty Hàn Quốc giai đoạn 1997 - 1998 60 Bảng 3.1: Chính sách Hàn Quốc thực để tái cấu trúc doanh nghiệp 66 Bảng 3.2: So sánh phương pháp tiếp cận London với cách tiếp cận khác 67 Bảng 3.3: So sánh với phương thức tái cấu trúc trước áp dụng Hàn Quốc 67 Bảng 3.4: Phương pháp tái cấu trúc theo quy mô doanh nghiệp 70 Bảng 3.5: Kế hoạch tái cấu trúc tập đoàn lớn 75 Bảng 3.6: Hiệu suất thực hợp đồng cải thiện cấu trúc tài tập đoàn lớn 77 Bảng 3.7: Hiệu suất thực hợp đồng cải thiện cấu trúc tài tập đoàn Big 78 Bảng 3.8: Tình trạng giải vấn đề bảo lãnh tín dụng nhóm tập đồn 84 Bảng 3.9: Các lĩnh vực kinh doanh tập đồn hàng đầu 84 Bảng 3.10: Hiệu lý cơng ty tập đồn hàng đầu 85 Bảng 3.11: Các thỏa thuận kế hoạch Big eal (ngày 7/12/1998) 86 Bảng 3.12: Giảm tài sản khu vực công nghiệp 88 Bảng 3.13: Tình trạng giảm nhân ngành 88 Bảng 3.14: Tình trạng giảm nợ theo ngành 88 Bảng 3.15: Tình hình kinh doanh theo nhóm 89 Bảng 3.16: Vốn cho vay SME 92 Bảng 3.17: Cán cân bảo đảm tín dụng bật 93 Bảng 3.18: Kế hoạch tư nhân hóa Chính phủ Hàn Quốc năm 1998 97 Bảng 4.1: Hiệu hoạt động tập đoàn, tổng công ty nhà nước 120 Bảng 4.2: Tỷ trọng vốn chủ sở hữu loại hình doanh nghiệp 122 vii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ HÌNH VẼ Sơ đồ 2.1: Mối quan hệ tỷ suất sinh lời đồng vốn với tỷ trọng vốn đầu tư cho ngành có lợi cạnh tranh 39 Sơ đồ 2.2: Lý thuyết đánh đổi cấu vốn 40 Hình 2.1: Cách tiếp cận Hàn Quốc tái cấu trúc nợ theo cách tiếp cận London 41 Hình 2.2: Tỷ lệ nợ vốn cổ phần doanh nghiệp Hàn Quốc 58 Hình 2.3 Tỷ lệ lợi nhuận công ty Hàn Quốc 59 Hình 2.4: Khung phân tích tái cấu trúc khu vực cơng ty Hàn Quốc học kinh nghiệm Việt Nam 62 Hình 3.1: Qui trình đánh giá cải thiện tái cấu trúc tài công ty 76 viii MỞ ĐẦU Tính c thiết tài Khủng hoảng tài Châu năm 1997 đặt kinh tế Hàn Quốckhu vực cơng ty vào tình trạng khó khăn, nguy phá sản hàng loạt công ty kéo theo kiệt quệ khoản ngoại hối sụp đổ mang tính hệ thống toàn kinh tế hữu Đứng trước tình hình đó, Chính phủ Hàn Quốc tiến hành trình tái cấu trúc kinh tế lĩnh vực chính: hệ thống tài chính, khu vực công ty, khu vực công thị trường lao động Với sách đắn thực tái cấu trúc, sau năm, kinh tế Hàn Quốc lấy lại thăng phát triển mạnh mẽ tận ngày Một yếu tố định đến thành cơng phủ Hàn Quốc có sách liệt tồn diện để tái cấu trúc khu vực cơng ty, từ việc xác định mục tiêu, nguyên tắc, quan điểm, phương pháp tiếp cận hệ thống giải pháp cụ thể, riêng biệt cho loại hình công ty Kinh nghiệm Hàn Quốc việc thực nội dung trình tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc như: chương trình “workout” (mà trọng tâm tái cấu trúc nợ), tái cấu trúc ngành nghề, lĩnh vực Chaebol lớn (Big eal), tái cấu trúc thông qua thỏa thuận tài chính, tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước tái cấu trúc doanh nghiệp vừa nhỏ…là vấn đề quan tâm nhiều quốc gia có Việt Nam triển khai trình tái cấu trúc doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp Nhà nước nói riêng Ở Việt Nam đường lối xây dựng kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta nhấn mạnh kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo kinh tế, lực lượng vật chất quan trọng công cụ để Nhà nước định hướng điều tiết vĩ mô kinh tế oanh nghiệp Nhà nước giữ vị trí then chốt, đầu việc ứng dụng tiến khoa học công nghệ, nêu gương suất, chất lượng, hiệu kinh tế - xã hội Cũng năm qua, chiếm tỷ lệ lớn vốn, lực lượng lao động, tổng thu ngân sách song doanh nghiệp Nhà nước nhiều bất cập, yếu chế quản lý, khả cạnh tranh hiệu ... thực tái cấu trúc khu vực công ty, đánh giá thành công vấn đề đặt từ tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc, số học rút từ trình tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc chương Và phương pháp Luận án. .. vực công ty Hàn Quốc rút học kinh nghiệm cho Việt Nam - Trên sở học kinh nghiệm từ trình tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc, luận án đưa số hàm ý sách nhằm nâng cao hiệu trình tái cấu trúc khu. .. trình tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc 100 CHƯƠNG BÀI HỌC KINH NGHIỆM T QUÁ TRÌNH TÁI CẤU TRÚC KHU VỰC CÔNG TY Ở HÀN QUỐC VÀ MỘT SỐ HÀM Ý CH NH SÁCH CHO VIỆT NAM 106 4.1 Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: Tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Tái cấu trúc khu vực công ty Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay