Nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng xuất khẩu Việt Nam Hàng dệt may và điện tử (Luận án tiến sĩ)

183 27 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/08/2018, 05:59

Nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng xuất khẩu Việt Nam Hàng dệt may và điện tử (Luận án tiến sĩ)Nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng xuất khẩu Việt Nam Hàng dệt may và điện tử (Luận án tiến sĩ)Nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng xuất khẩu Việt Nam Hàng dệt may và điện tử (Luận án tiến sĩ)Nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng xuất khẩu Việt Nam Hàng dệt may và điện tử (Luận án tiến sĩ)Nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng xuất khẩu Việt Nam Hàng dệt may và điện tử (Luận án tiến sĩ)Nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng xuất khẩu Việt Nam Hàng dệt may và điện tử (Luận án tiến sĩ)Nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng xuất khẩu Việt Nam Hàng dệt may và điện tử (Luận án tiến sĩ)Nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng xuất khẩu Việt Nam Hàng dệt may và điện tử (Luận án tiến sĩ)Nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng xuất khẩu Việt Nam Hàng dệt may và điện tử (Luận án tiến sĩ) VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - NGUYỄN HỒNG THU NÂNG CAO NĂNG LỰC THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM - HÀNG DỆT MAY ĐIỆN TỬ LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2018 i VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - NGUYỄN HỒNG THU NÂNG CAO NĂNG LỰC THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU VIỆT NAM - HÀNG DỆT MAY ĐIỆN TỬ Chuyên ngành: Mã số: Kinh tế quốc tế 31 01 06 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGƠ XN BÌNH PGS TS NGUYỄN THANH ĐỨC HÀ NỘI – 2018 ii LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu, trích dẫn luận án có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng công bố theo qui định Toàn kết nghiên cứu Luận án trung thực, khách quan chưa cơng bố cơng trình Nghiên cứu sinh Nguyễn Hồng Thu iii MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tổng quan nghiên cứu chuỗi giá trị toàn cầu 1.2 Tổng quan nghiên cứu chuỗi giá trị dệt may điện tử toàn cầu 1.3 Tổng quan nghiên cứu lực tham gia chuỗi giá trị toàn cầu 1.4 Tổng quan nghiên cứu thực tiễn tham gia CGT dệt may điện tử toàn cầu 11 1.5 Tổng quan nghiên cứu tham gia chuỗi giá trị dệt may điện tử toàn cầu Việt Nam 14 1.6 Nhận xét nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 17 1.7 Những vấn đề cần tiếp tục giải luận án 18 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ NĂNG LỰC THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 20 2.1 Cơ sở lý luận chuỗi giá trị toàn cầu 20 2.2 Cơ sở lý luận lực tham gia CGT toàn cầu hàng xuất 36 2.3 Kinh nghiệm nâng cao lực tham gia CGT hàng xuất số nước châu Á 45 CHƯƠNG NĂNG LỰC THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY ĐIỆN TỬ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 59 3.1 Thực trạng xuất hàng dệt may điện tử Việt Nam 59 3.2 Thực trạng lực tham gia CGT dệt may điện tử toàn cầu 63 3.3 Những nhân tố ảnh hưởng đến lực tham gia CGT toàn cầu hàng dệt may điện tử xuất 77 3.4 Đánh giá thực trạng lực tham gia CGT toàn cầu hàng dệt may điện tử xuất 113 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY ĐIỆN TỬ XUẤT KHẨU VIỆT NAM 123 iv 4.1 Quan điểm phát triển ngành dệt may điện tử 123 4.2 Các giải pháp nâng cao lực tham gia CGT toàn cầu hàng dệt may điện tử xuất 129 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 PHỤ LỤC 167 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT Viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt AFTA ASEAN Free Trade Area Khu vực Mậu dịch Tự ASEAN ASEAN Association of Southeast Asian Hiệp hội nước Đông Nam Á Nations CGT Value Chain Chuỗi giá trị CIEM Central Institute for Economic Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Management Trung ương CM Contract Manufacturing Sản xuất hợp đồng CMT Cut – Make – Trim Cắt – may – hoàn thiện CNHT Supporting Industries Công nghiệp hỗ trợ C/O Certificate of Origin Quy tắc xuất xứ CPTPP Comprehensive and Progressive Hiệp định Đối tác Toàn diện Agreement for Trans-Pacific Tiến xuyên Thái Bình Dương Partnership DNNN State Enterprises Doanh nghiệp nhà nước DNVVN Small and Medium-sized Enterprises Doanh nghiệp vừa nhỏ ECM Electronic Contract Manufacturing Sản xuất hợp đồng điện tử EMS Electronic Manufacturing Services Dịch vụ sản xuất điện tử EU European Union Liên minh châu Âu EVFTA European Vietnam Free Trade Hiệp định Thương mại Tự Việt Agreement Nam - EU FDI Foreign Direct Investment Đầu trực tiếp nước FOB Free on Board Giao lên tàu FTA Free Trade Agreement Hiệp định Thương mại Tự GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội KHCN Science and Technology Khoa học công nghệ MNCs Multinational Corporations Các công ty đa quốc gia vi NICs Newly Industrialized Countries Các nước công nghiệp NIEs Newly Industrialized Economies Các kinh tế công nghiệp OBM Original Brand Manufacturing Sản xuất thương hiệu gốc ODM Original Design Manufacturing Sản xuất thiết kế gốc OEM Original Equipment Manufacturing Sản xuất thiết bị gốc R&D Research and Development Nghiên cứu triển khai RCEP Regional Comprehensive Economic Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn Partnership diện Khu vực TNCs Transnational Corporations Các công ty xuyên quốc gia VEIA Vietnam Electronic Industries Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Association Việt Nam Vietnam National Textile and Tập đoàn Dệt May Việt Nam VINATEX Garment Group VITAS Hiệp hội Dệt May Việt Nam Vietnam Textile & Apparel Association WTO Tổ chức Thương mại Quốc tế World Trade Organization vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Kim ngạch xuất nhập dệt may Việt Nam, 2010- 60 2016 Bảng 3.2 Chỉ số lợi cạnh tranh hữu (RCA) ngành dệt 61 may Việt Nam giai đoạn 2013-2015 Bảng 3.3 Kim ngạch xuất nhập điện tử Việt Nam, 2005- 61 2016 Bảng 3.4 Chi phí sản xuất sợi quốc gia năm 2017 63 Bảng 3.5 Xuất nhập dệt may tỷ lệ giá trị gia tăng, 2010-2016 65 Bảng 3.6 Xuất nhập hàng điện tử, máy tính, điện thoại linh 74 kiện Bảng 4.1 Các mục tiêu cụ thể ngành dệt may đến năm 2030 126 DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Chuỗi giá trị theo Michael Porter 21 Hình 2.2 Các hoạt động CGT đóng góp giá trị gia tăng 23 Hình 2.3 Chuỗi giá trị dệt may tồn cầu 30 Hình 2.4 Chuỗi giá trị điện tử tồn cầu 34 Hình 2.5 Mơ hình kim cương M Porter 41 Hình 3.1 Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam CGT dệt may 70 tồn cầu Hình 3.2 Giá trị sản xuất cơng nghiệp linh kiện điệnđiện tử 73 Hình 3.3 Các hình thức xuất linh kiện điện tử chủ yếu 77 Hình 3.4 Tháp cấu cơng việc ngành điện tử 102 viii MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thơng qua xuất hàng hố, Việt Nam tham gia tích cực vào CGT tồn cầu, đặc biệt kể từ sau gia nhập WTO Chỉ khoảng thời gian ngắn hội nhập vào kinh tế toàn cầu, Việt Nam trở thành thị trường sản xuất động giới Hiện Việt Nam quốc gia có kinh tế mở cửa thương mại với giới Tăng trưởng xuất Việt Nam cao tăng trưởng xuất toàn cầu bước đầu tạo chỗ đứng CGT tồn cầu Xuất Việt Nam ngày đóng vai trò quan trọng kinh tế, trở thành động lực tăng trưởng toàn kinh tế Trong suốt nhiều thập kỷ theo đuổi chiến lược cơng nghiệp hóa hướng xuất khẩu, cấu mặt hàng xuất có chuyển dịch theo hướng tích cực tăng tỷ trọng hàng cơng nghiệp chế biến giảm dần nhóm hàng nơng, thủy sản nhiên liệu, khống sản Song bên cạnh đó, hàng xuất Việt Nam tồn nhiều hạn chế có tính cố hữu phải đối mặt với thách thức đến từ bên bên kinh tế tham gia vào CGT toàn cầu Xuất Việt Nam phụ thuộc vào doanh nghiệp FDI, tỷ trọng xuất doanh nghiệp FDI ngày có xu hướng tăng, liên kết doanh nghiệp FDI doanh nghiệp nước yếu Giá trị gia tăng xuất thấp Việt Nam tham gia công đoạn gia công, lắp ráp sản phẩm cuối Hầu hết công đoạn đem lại giá trị gia tăng cao đổi sáng tạo, thiết kế, sản xuất phụ trợ, cấu kiện lõi thực Việt Nam Cán cân thương mại chưa phát triển bền vững dựa lớn vào nhập để xuất Điều tiếp tục dẫn đến nhiều rủi ro đối thủ cạnh tranh có chi phí thấp thu hút đầu nước khỏi Việt Nam, đặt xuất trước nguy thiếu bền vững Do đó, việc nâng cao lực tham gia vào CGT toàn cầu nhằm đem lại giá trị gia tăng cao cho hàng hóa xuất Việt Nam tất yếu khách quan trình hội nhập kinh tế quốc tế Dệt may điện tử mặt hàng xuất chủ lực thuộc nhóm hàng cơng nghiệp chế biến, Việt Nam tập trung nâng cao lực cạnh tranh Trong hàng dệt may có hàm lượng lao động cao thâm dụng lao động – nguồn lựcViệt Nam có lợi so sánh; hàng điện tử có hàm lượng cơng nghệ cao thâm dụng vốn cơng nghệ Dù có bước tiến mạnh xuất khẩu, nỗ lực bỏ nhà nước lẫn doanh nghiệp mặt hàng chưa mang lại kết mong muốn Hàng dệt may điện tử xuất nằm đáy CGT toàn cầu gặp phải hạn chế thách thức giống xuất hàng hóa nói chung Việt Nam – "bị kẹt" bẫy giá trị gia tăng thấp Chính vậy, việc triển khai đề tài luận án “Nâng cao lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu hàng xuất Việt Namhàng dệt may điện tử” nhằm luận giải vấn đề liên quan tới CGT toàn cầu, lực tham gia CGT toàn cầu đánh giá lực tham gia CGT toàn cầu hàng xuất thông qua ngành hàng dệt may điện tử Việt Nam để từ đưa giải pháp nhằm hỗ trợ phát triển bền vững ngành công nghiệp có tiềm xuất khẩu, qua giúp Việt Nam tránh “bị kẹt” bẫy giá trị gia tăng thấp phát triển lên nấng thang cao CGT gia tăng cấp thiết, có ý nghĩa khoa học thực tiễn Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Luận án 2.1 Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích đánh giá lực tham gia CGT toàn cầu hàng dệt may điện tử xuất Việt Nam, từ vấn đề cần giải đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực tham gia vào CGT toàn cầu hàng dệt may điện tử xuất Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực mục tiêu trên, luận án cần giải nhiệm vụ sau: - Hệ thống hóa luận giải sở lý luận thực tiễn nâng cao lực tham gia CGT toàn cầu hàng xuất khẩu, cụ thể hàng dệt may điện tử - Đánh giá thực trạng lực tham gia vào CGT toàn cầu hàng dệt may điện tử xuất Việt Nam nhân tố ảnh hưởng - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực tham gia vào CGT toàn cầu hàng dệt may điện tử xuất Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu Luận án ... thực trạng lực tham gia CGT toàn cầu hàng dệt may điện tử xuất 113 CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY VÀ ĐIỆN TỬ XUẤT KHẨU VIỆT NAM 123 iv... nghiệm nâng cao lực tham gia CGT hàng xuất số nước châu Á 45 CHƯƠNG NĂNG LỰC THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU ĐỐI VỚI HÀNG DỆT MAY VÀ ĐIỆN TỬ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM 59 3.1 Thực trạng xuất hàng dệt. .. tích đánh giá lực tham gia CGT toàn cầu hàng dệt may điện tử xuất Việt Nam, từ vấn đề cần giải đề xuất giải pháp nhằm nâng cao lực tham gia vào CGT toàn cầu hàng dệt may điện tử xuất Việt Nam 2.2
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng xuất khẩu Việt Nam Hàng dệt may và điện tử (Luận án tiến sĩ), Nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu đối với hàng xuất khẩu Việt Nam Hàng dệt may và điện tử (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay